УКР
ENG
POL
BUL

Договір про передання майнових прав та надання рекламних послуг

ДОГОВІР ПРО ПЕРЕДАННЯ (ВІДЧУЖЕННЯ) МАЙНОВИХ ПРАВ 

ред. 04.10.2020 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "ІННОВАЦІЇ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ", в особі Директора Корнієнко Ірини Павлівни, що діє на підставі Статуту (далі – Набувач), з однієї сторони та

Громадянин(ка)   (далі – Відчужувач) або суб'єкт господарської діяльності, якому належать виключні майнові права на Твір, з іншої сторони, а разом іменовані – Сторони, уклали цей договір  (далі – Договір) про передання (відчуження) майнових прав на Твір.

Цей Договір, відповідно до статті 634 Цивільного Кодексу України, визнається офертою. Прийняттям умов (акцептом) цієї оферти Договору є користування Сайтом https://instaco.com.ua та передача Відчужувачем Твору на info@instaco.com.ua. Цей Договір, укладений шляхом акцепту оферти, що виражається в діях Відчужувача щодо користування Сайтом https://instaco.com.ua та передачі Твору на info@instaco.com.ua, не вимагає двостороннього підписання і дійсний в електронному вигляді.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Терміни, що використовуються в цьому Договорі, означають: 

відчужувач – особа, яка на підставі договору передає належні їй майнові права іншій особі, після чого ця особа стає суб’єктом авторського права;

набувач – особа, яка на підставі договору набуває майнових прав та стає суб’єктом авторського права;

повна передача прав - передання майнових прав на твір, встановлених статтею 440 Цивільного кодексу України, частиною першою статті 15 Закону України „Про авторське право і суміжні права”, без обмежень способів використання твору, зазначених у статті 441 цього Кодексу, частиною третьою статті 15 цього Закону; 

часткова передача прав – передання прав, при якому в договорі про передання майнових прав на твір обмежено способи його використання, визначені у статті 441 Цивільного кодексу України, частині третій статті 15 Закону.

Твір - шаблон будь-якого документу, підготовлений автором у вигляді тексту, таблиці, обраного ним форматування тощо  в електронному вигляді, який за умови його підписання може мати юридичні наслідки, та майнові права на який належать Відчужувачу

Решта термінів, що використовуються в Договорі,визначаються згідно  з нормами чинного законодавства України. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1.Відчужувач у повному складі передає (відчужує) Набувачу майнові права на твір (далі — "Твір") на весь строк дії авторського права, на всю територію світу, а саме: 

- право на використання Твору;

- виключне право дозволяти використання Твору;

- право перешкоджати неправомірному використанню Твору, в тому числі забороняти таке використання.

- інші майнові права на Твір, встановлені статтею 440 Цивільного кодексу України, частиною першою статті 15 Закону України „Про авторське право і суміжні права”, без обмежень способів використання твору, зазначених у статті 441 цього Цивільного кодексу України, частиною третьою статті 15 Закону України „Про авторське право і суміжні права”; 

2.2         Набувач приймає такі майнові права та зобов’язується оплатити їх відповідно до умов цього Договору.

2.3. У результаті передання-прийняття майнових прав Відчужувач втрачає будь-які майнові права, а Набувач отримує право:

2.3.1.Використовувати Твір способами, передбаченими Цивільним кодексом України, Законом України „Про авторське право і суміжні права”.

2.3.2.Дозволяти третім особам використовувати Твір способами, передбаченими Цивільним кодексом України, Законом України „Про авторське право і суміжні права”; перешкоджати неправомірному використанню Твору, в тому числі забороняти таке використання.

2.3.3.Передавати (відчужувати) повністю або частково права на Твір третім особам.

2.4.Після підписання цього Договору Відчужувач не має права передавати (відчужувати) майнові права на Твір, а також передавати права на використання Твору третім особам.

3. ПЕРЕДАЧА ТВОРУ 

3.1.Передача Твору Відчужувачем Набувачу здійснюється шляхом направлення на електронну пошту Набувача, визначену в розділі 9 цього Договору. Відправка  Твору на електронну пошту Набувача - є погодженням Відчужувача з умовами Договору. 

3.2.На момент передання Твору Набувачу Відчужувач гарантує, що:

- лише йому належать виключні майнові права на Твір;

- Твір не є службовим твором та/або створеним у співавторстві;

- майнові права на Твір повністю або частково не передано (не відчужено) третім особам;

- майнові права на Твір (повністю або частково) не є предметом застави, судового спору або претензій з боку третіх осіб. 

4. ВИПЛАТА ВИНАГОРОДИ

4.1.За придбання майнових прав на Твір Набувач сплачує Відчужувачу винагороду в формі роялті в розмірі, 70 % від вартості проданих ліцензій на використання Творів (шаблонів документів) на першу вимогу Відчужувача.

4.2.Виплата винагороди здійснюється у безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Відчужувача, протягом 2 робочих днів з дня отримання відповідної заяви Відчужувача в електронному вигляді (лист на е-мейл).

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ДОГОВОРУ

5.1.Сторона, яка не виконала або неналежним чином виконала зобов’язання за цим Договором, повинна відшкодувати іншій Стороні завдані збитки в повному обсязі.

5.2.У випадку передання (відчуження) майнових прав на Твір або передачі прав на використання Твору Відчужувачем третім особам, Відчужувач сплачує штраф у розмірі 50 000 гривень та повинен відшкодувати усі прямі збитки та упущену вигоду, завдані таким порушенням.

5.3. У випадку передання (відчуження) майнових прав на Твір або передачі прав на використання Твору Відчужувачем на Твір, який не є твором Автора, або порушує особисті немайнові або майнові права третіх осіб, то Відчужувач сплачує штраф у розмірі 50 000 гривень та повинен відшкодувати усі прямі збитки та упущену вигоду, завдані таким порушенням.

5.4. У випадку порушення строку розрахунку, вказаного в пункті 4.2 цього Договору, Набувач сплачує Відчужувачу пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення.

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Сторони зобов’язуються вирішувати будь-який спір шляхом переговорів ів досудовому порядку. 

6.2. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів та в досудовому порядку, спір може бути передано для вирішення у судовому порядку.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Договору за умов виникнення форс-мажорних обставин. 

7.2. По завершеннітаких обставин Сторона, яка не виконала свої зобов’язання за Договором, повинна виконати їх у терміни, на які було призупинено виконання зобов’язань. 

7.3. Сторона не має права посилатися на форс-мажорні обставини у випадку, коли вони розпочалися у момент прострочення нею виконання її обов’язків за Договором. 

8. ІНШІ УМОВИ

8.1.Договір набирає чинності з моменту відправки  Твору на електронну пошту Набувача або його підписання Сторонами.

8.2.Положення Договору щодо виплати винагороди є конфіденційною інформацією, яку жодна з Сторін не має права розголошувати без попередньої згоди іншої Сторонни, крім випадків, передбачених законодавством. 

8.3.Будь-які зміни і доповнення до цього Договору дійсні за умови, що вони вчинені у письмовій формі та підписані Сторонами.

8.4.З усіх питань, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України. 

8.5. Договір укладений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному кожній із Сторін. 

9. ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ НАБУВАЧА

9.1. За умови розміщення відповідного оголошщення на www.instaco.com.ua Набувач може надавати Відчужувачу описані в такому оголошенні послуги, наприклад, поширення інформації, рекламні та маркетингові послуги тощо. 

9.2. Відчужувач замовляє такі послуги шляхом слідування інструкціям. зазначеним у відповідному оголошенні та оплати обраного ним Тарифу. 

9.3. Якщо інше не зазначено в оголошенні або домовлено між Відчужувачем та Набувачем, Набувач надає такі послуги протягом 1 календарного місяця від дати оплати Відчужувачем відповідного тарифу та надання усієї необхідної інформації Набувачу, в залежності від того, яка з подій відбулася пізніше.
 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

 

Набувач:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "ІННОВАЦІЇ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ" 

Код ЄДРПОУ  42000872 

Юридична адреса:  70504, Запорізька обл., Оріхівський район, місто Оріхів, ВУЛИЦЯ ПОКРОВСЬКА, будинок 109 

Фактична адреса:  70504, Запорізька обл., Оріхівський район, місто Оріхів, ВУЛИЦЯ ПОКРОВСЬКА, будинок 109 

Телефон:  380502684169 

Ел. пошта:  INFO@INSTACO.COM.UA 

Банк:  ЗАП РУ ПАТ КБ "Приватбанк" м.Запоріжжя 

МФО  313399 

Номер рахунку 26007055743943   

платник податку на прибуток на загальних підставах 

 

Директор

Корнієнко Ірина Павлівна

Продиктуйте текст для пошуку
Готово