УКР
ENG
POL
BUL

Оферта

Оферта (публічний договір, договір приєднання)

Ліцензійна угода

Ця Ліцензійна угода (далі по тексту - Договір) укладається між Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія "Інновації і Стабільність", яке іменованоме надалі «Ліцензіар», в особі Директора Корнієнко Ірини Павлівни, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і фізичною або юридичною особою на території України або інших держав світу, іменованому надалі «Ліцензіат», з іншого боку, спільно іменовані «Сторони», а окремо - "Сторона".

Цей Договір, відповідно до статті 634 Цивільного Кодексу України, визнається офертою. Прийняттям умов (акцептом) цієї оферти Договору є реєстрація на сайті та/або оплата Ліцензіатом простої (невиключної) ліцензії Програмного забезпечення за Договором відповідно до обраного тарифу. Цей Договір, укладений шляхом акцепту оферти, що виражається в діях Ліцензіата щодо користування Сайтом https://instaco.com.ua, не вимагає двостороннього підписання і дійсний в електронному вигляді.

 

Терміни та визначення

Оферта - публічна пропозиція Ліцензіара, адресована будь-якій особі, укласти з ним ліцензійний договір (далі - Договір) на інуючих умовах, що містяться в Договорі.

Акцепт - повне й беззастережне прийняття Ліцензіатом умов Договору.

Ліцензіар - особа, що уклала з Ліцензіатом Договір про надання права використання ПЗ, на умовах простої (невиключної) ліцензії.

Ліцензіат - юридична або фізична особа, що уклала з Ліцензіаром Договір на умовах, що містяться в оферті.

Проста (невиключна) ліцензія - невиключне право використовувати ПЗ для власного споживання під зазначеним Ліцензіаром ім'ям, без права переробки чи іншого виду зміни, без права поширення.

SaaS-версія ПЗ (ПЗ) - версія програмного забезпечення, яка надається на Сайті Ліцензіара без скачування дистрибутива. SaaS-версія ПЗ позначена на Сайті Ліцензіара як Сервіс.

Сайт Ліцензіара (Сайт) - сукупність веб-сторінок, розміщених в мережі Інтернет за адресою www.instaco.com.ua

База даних (БД) - об'єктивна форма представлення та організації сукупності систематизованих даних, з можливістю пошуку та обробки за допомогою ЕОМ. База даних, далі по тексту БД, визнається в обсязі, який вибрав Ліцензіат відповідно до тарифів, зазначених на сайті Ліцензіара.

Послуги - додаткові послуги, передбачені Договором, які виявляються Ліцензіаром за заявкою Ліцензіата за додаткову плату.

Особистий кабінет - закрита частина ПЗ, на яку Ліцензіат потрапляє за допомогою використання унікального імені (номер телефону) та смс-пароля.

Об`єкти ІВ -  Проекти документів, Програмне забезпечення, мaйнові прaвa нa користування якими надається Користувачу згідно з умовами відповідної пропозиції, опублікованої на сторінках Веб-сайту, яку прийняв Користувач.

Проект документа - чистовий варіант документа (набір слів, словосполучень, їх розміщення), виступаючий основою шаблону.

Програмне забезпечення - програмні продукти (комп'ютерні програми), що належать або розповсюджуються Ліцензіаром, включаючи належну технічну та іншу документацію, інформацію з управління авторськими правами (відповідно до ліцензійних умов розповсюдження та використання), ліцензії на використання яких передаються за цим Договором.

Тaриф (и) - це період, протягом якого Ліцензіат має право користуватися послугами.

 

1. Предмет договору

1.1. Ліцензіар, відповідно до цього Договору, зобов'язується:

 • Надати Ліцензіату право використання ПЗ/БД на умовах простої (невиключної) Ліцензії без права подальшої передачі, копіювання або будь-якого іншого способу розповсюдження ПЗ/БД;
 • Надати Ліцензіату право використання програми "Сервіс генерування документів "ІНСТАКО" ("ІнстаДок") шляхом надання субліцензій без права останніх на подальшу передачу та інші способи розповюдження;
 • Надаті Ліцензіатові додаткові послуги, перераховані в пункті 1.3 Договору.

1.2. Територія використання ПЗ/БД: Україна. Використання ПЗ/БД за межами території України погоджується Сторонами додатково.

1.3. Ліцензіар за заявками Ліцензіата надає останньому наступні додаткові послуги:

 • технічна підтримка та інформаційний супровід ПЗ (за вимогою Ліцензіата);
 • гарантоване зберігання документів протягом визначеного строку;
 • юридичні та інші консультаційні послуги
 • навчання співробітніків Ліцензіата правилам и порядку роботи в ПЗ (за вимогою Ліцензіата).  

При наданні додаткових послуг Ліцензіат вважається Замовником і відносини сторін регулюються законодавством про надання послуг. Замовник оплачує послуги Ліцензіата (Виконавця) на підставі окремого рахунку.

 2. Термін Дії договору

2.1. Договір набирає чинності з моменту реєстрації на сайті www.instaco.com.ua та діє протягом терміну, встановленому тарифами, зазначеними в "Тарифах" на сайті Ліцензіара, і автоматично пролонгується на новий термін на умовах, що діють на момент пролонгації, при оплаті кожного наступного тарифу.  З моменту оплатиЛыцензыатом выдповыдного Тарифу, останній отримує відповідні майнові права, зазначені в Тарифах..

 

3. Права та обов'язки сторон

3.1. Ліцензіат має право:

3.1.1. Здійснювати будь-які дії,  пов'язані з функціонуванням ПЗ/ БД, відповідно до його призначення, а саме:

 • надавати працівникам організації Ліцензіата (індивідуальний підприємець або юридична особа) віддалений доступ для роботи в ПЗ/БД;
 • надавати доступ до інформації, сформованої в результаті експлуатації ПЗ/БД, з метою формування зведених звітів;
 • використовувати ПЗ/БД в комерційній діяльності, крім випадків перепродажу, оренди або передачі ПЗ третім особам, можливих тільки після укладення відповідних письмових угод з Ліцензіаром;

3.1.2. Право Ліцензіата на використання ПЗ/БД, не включає ніякого дозволу, права або повноважень:

 • відтворювати ПЗ/БД;
 • модифікувати ПЗ/БД;
 • поширювати (копіювати), здійснювати оприлюднення, перепродажу ПЗ/БД;
 • здійснювати розповсюдження ПЗ/БД або його частини і/або здійснювати інші дії, спрямовані на отримання комерційної вигоди у відносинах з третіми особами з використання ПЗ / БД;
 • надавати субліцензії на будь-яке використання ПЗ/БД або його частин третім особам.

3.1.3. У разі виявлення помилок в роботі ПЗ/БД, Ліцензіат направляє Ліцензіару письмову заявку. Сторони протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання від Ліцензіата письмової заявки з описом збоїв в роботі визначають терміни і порядок їх усунення, шляхом складання письмової угоди. Положення цього пункту не застосовуються в разі недотримання Ліцензіатом правил експлуатації ПЗ/БД, рекомендованих Ліцензіаром або рекомендацій Ліцензіара щодо використання програмного забезпечення і т.п.

3.2. Ліцензіат зобов'язаний:

  1. Своєчасно здійснювати оплату ПЗ/БД/Послуг за Договором, відповідно до умов Договору.
  2. Прийняти майнові права на користування ПЗ/БД на відповідний строк та надані Послуги.
  3. Використовувати ПЗ/БД тільки тими способами і в межах тих прав, які передбачені в Договорі.
  4. Не використовувати надані Ліцензіаром ресурси Сервера і інших програмних і апаратних засобів і інструментів Ліцензіара для проведення заходів, які не узгоджуються з загальновизнаними нормами користування мережею, включаючи масову розсилку повідомлень рекламного характеру (спам).

3.3. Ліцензіар зобов'язаний:

 1. Протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту здійснення Ліцензіатом оплати, відповідно до пункту 5.2 Договору, надати Ліцензіату права використання ПЗ/БД.
 2. Надавати право використання SaaS-версії ПЗ щодня і цілодобово, за винятком часу проведення профілактичних заходів, що складають не більше 24 годин на місяць (переважно в неробочий час).
 3. Надавати інформацію з питань роботи з ПЗ/БД за допомогою електронної пошти, гарячої лінії. Актуальні адреси електронної пошти та телефонний номер гарячої лінії знаходяться на сайті Ліцензіара.
 4. В обов'язки Ліцензіара з підтримки ПЗ/БД в мережі Інтернет не входить надання Ліцензіаром доступу до цієї мережі. Свій доступ до Інтернет Ліцензіат забезпечує самостійно.

3.4. Ліцензіар має право:

 1. Розірвати Договір та відмовити в наданні Ліцензіату прав на використання ПЗ/БД і Послуг у разі порушення термінів оплати Ліцензіатом більш ніж на 5 (п'ять) робочих днів, або з інших підстав, передбачених цим Договором.
 2. Випускати оновлення ПЗ/БД і нові версії ПЗ/БД, визначати умови їх надання Ліцензіату, умови технічної підтримки і супроводу.
 3. Для надання Послуг за Договором залучати третіх осіб.

3.5. Сторони визнають юридичну силу за електронними листами - документами, спрямованими по електронній пошті (e-mail), і визнають їх рівнозначними документам на паперових носіях, підписаним власноручним підписом, тому що тільки самі Сторони та уповноважені ними особи мають доступ до відповідних засобів зв'язку - адресами електронної пошти, зазначеним в Договорі в реквізитах Сторін. Доступ до електронної пошти кожна Сторона має через відповідний пароль і зобов'язується зберігати його конфіденційність.

3.6. Договір є відкритим і загальнодоступним документом. Договір може бути змінений і/або доповнений і/або відкликаний Ліцензіаром в односторонньому порядку без попереднього повідомлення. Чинна редакція Договору розташовується на сайті Ліцензіара за адресою:   www.instaco.com.ua

3.7. Ліцензіар має право здійснювати розсилку, а Ліцензіат погоджується приймати листи на всі надані ящики електронної пошти, що містять як службову інформацію, пов'язану з роботою системи, так і інформаційні та новинні розсилки. Відмова від розсилки проводиться Ліцензіатом переходом по посиланню "відписатися", що міститься в кожному вхідному листі.

 

4. Порядок надання прав на ПЗ, надання послуг

4.1. Порядок надання прав на ПЗ/БД і надання Послуг встановлюється цим Договором. 

4.2. Факт надання Ліцензіату права на використання SaaS-версії ПЗ/БД підтверджується зміною статусу Замовлення в Особистому кабінеті Ліцензіата, відповідно Договором. 

4.3. За фактом передачі прав на ПЗ/БД і надання Послуг Сторони можуть підписувати Акт прийому-передачі права на користування програмою або Акт приймання-передачі наданих послуг в залежності від суті операції (далі - "Акт") за вимогою Ліцензіата. Якщо від Ліцензіата такої вимоги ен надходило, то Сторони вважаю, що Ліцензіат прийнв належне надання йому прав на користування ПЗ/БД та/або послуг на третій робочий день від дати закінчення строку користування ПЗ/БД та /або строку надання відповідних онлайн-послуг. 

4.4. Оригінали актів, підписані Ліцензіаром, направляються Ліцензіату за його запитом поштою за вказаною ним поштовою адресою протягом 5 робочих днів з дати закінчення відповідного місяця АБО, підписані кваліфікованими елктронними підписами уповноважених осіб представників Сторін, на зареєстровану електронну адресу в особистому кабінеті Ліцензіата.

4.5. За розсилку оригіналів актів, підписаних Ліцензіаром, за допомогою пошти або кур'єрською розсилкою, відповідно до пункту 4.5 Договору, з Ліцензіата стягується плата, відповідно до тарифів поштової або кур'єрської служби (далі по тексту - поштові витрати). Для зняття плати передбаченої цим пунктом Договору, Ліцензіар направляє на адресу Ліцензіата рахунок, в якому вказує суму поштових витрат, що підлягають оплаті Ліцензіатом, Ліцензіат протягом 5 робочих днів з дати виставлення рахунку здійснює оплату поштових витрат.

 

5. Вартість і порядок розрахунків

5.1. Винагорода Ліцензіара за надання права використання БД включає в себе винагороду за надання права використання ПЗ. Винагорода Ліцензіара, за надання права використання на умовах простий (невиключної) ліцензії ПЗ/БД, а також вартість наданих в рамках Договору Послуг вказані в Тарифах Ліцензіара.

5.2. Оплата за Договором здійснюється в порядку 100% (стовідсоткової) передоплати. Оплата здійснюється протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати виставляння Рахунку, або банківською карткою безплосередньо на сайті Ліцензіара.

5.3. Якщо отриманий Ліцензіатом рахунок не буде оплачений в зазначений термін, а вартість, зазначена в Прайс-листі, зміниться, Ліцензіат зобов'язаний оплатити нову вартість, в іншому випадку Договір вважається розірваним.

5.4. Сума винагороди Ліцензіата за надання простої (невиключної) ліцензії на ПЗ/БД, не обкладається ПДВ, відповідно до п. 26 п. 2 ст. 149 Податкового кодексу України. 

Вартість Послуг, що надаються в режимі онлайн, за запитом Ліцензіата (наприклад, навчання працівників, надання консультацій тощо) відповідно до п. 26-1 Підрозділу 2 Розділу ХХ Податкового кодексу України (надалі – «ПКУ») тимчасово, з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість (надалі – «ПДВ») операції з постачання програмної продукції, а також операції з програмною продукцією, плата за які не вважається роялті згідно з абзацами другим - сьомим підпункту 14.1.225 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України

З 01 січня 2023 року вартість Послуг включає ПДВ, що зазначається у відповідному рахунку. 

5.5. Спосіб оплати за Договором:

5.5.1. перерахування Ліцензіатом грошових коштів у валюті України (гривня) на розрахунковий рахунок Ліцензіара. При цьому обов'язки Ліцензіата в частині оплати за Договором вважаються виконаними з дня надходження грошових коштів, в повному обсязі, на розрахунковий рахунок Ліцензіара;

5.5.2. банківською карткою безпосередньо на сайті Ліцензіара, через підключені платіжні системи.

5.6. Ліцензіату надається можливість здійснити оплату за Договором за допомогою інших платіжних систем, інформація про такі можливості розміщується Ліцензіаром на Сайті.

5.7. У разі дострокового припинення дії цього Договору з будь-яких причин, сума внесеної передоплати не підлягає поверненню Ліцензіату. Положення цього пункту поширюються на випадки придбання за Договором SaaS-версії ПЗ.

5.8. Ліцензіар має право в односторонньому порядку змінювати умови Тарифів. У разі незгоди Ліцензіата з зазначеними змінами, про що йдеться в письмововому повідомленні, Договір вважається розірваним.

 

6. Обмеження відповідальності

6.1. Ліцензіат визнає і погоджується з тим, що ні за яких обставин Ліцензіар не несе відповідальності перед Ліцензіатом і третіми особами за:

6.1.1. Розголошення інформації, яке виникло з вини Ліцензіата, або стало необхідним в рамках законодавства Украіни або країни розміщення даних, за запитом повноважних державних органів.

6.1.2. Будь-які прямі і непрямі результати, отримані Ліцензіатом в ході використання ПЗ/БД, які надаються тільки на умовах "як є". Ліцензіат використовує інформацію і ПЗ/БД добровільно, з умовою повного прийняття на себе всіх ризиків і наслідків, пов'язаних з їх використанням.

6.1.3. Будь-який непрямий, випадковий, ненавмисний збиток, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, викликаний в зв'язку з використанням Сайту, ПЗ/БД і пов'язаних з ними Послуг.

6.1.4. Будь-які дії або бездіяльність Ліцензіата і третіх осіб, включаючи збиток будь-якого роду, отриманий в результаті цих дій або бездіяльності.

6.1.5. Будь-які взаємини і результати, які можуть виникнути у Ліцензіатів з третіми особами, в т.ч. з використанням Сайту і ПЗ/БД.

6.2. Ліцензіат приймає, що використовує матеріали з сайту, ПЗ/БД і/або Послуги Ліцензіара на свій власний ризик, і несе особисту відповідальність за можливі наслідки використання зазначених матеріалів і результатів роботи ПЗ/БД і надання Послуг. ПЗ/БД і інформація, розміщена Ліцензіатом не перевіряються Ліцензіаром на відповідність тим або іншим вимогам (достовірності, повноти, сумлінності і т.п.).

6.3. У разі порушення Ліцензіаром умов надання прав на ПЗ/БД і надання Послуг, згідно з умовами Договору, максимальний розмір відповідальності Ліцензіара обмежений сплаченою Ліцензіатом винагородою за дані права на ПЗ/БД і ціною даної Послуги. Для прав на ПЗ/БД і/або Послуг, що носять регулярний характер, максимальний розмір відповідальності Ліцензіара обмежений сплаченою Ліцензіатом винагородою за права на ПЗ/БД і надання даної Послуги в місяці, коли Ліцензіар порушив умови Договору.

6.4. Послуги і ПЗ/БД не призначені для застосування на ядерних установках, в авіадиспетчерських службах або системах життєзабезпечення, де їх відмова може спричинити летальний результат, травму або екологічні збитки (і інші дії, пов'язані з високим ризиком). Ліцензіар не гарантує безперебійної на 100% або безпомилкової роботи Сайту, ПЗ/БД і/або Послуг.

 

7. Підстави і порядок розірвання договору

7.1. Будь-яка із Сторін має право в односторонньому порядку в будь-який час відмовитися від виконання цього Договору, попередивши іншу Сторону за 10 (десять) робочих днів до передбачуваної дати односторонньої відмови. Повідомлення про односторонню відмову від Договору надсилається електронною поштою.

 

8. Порядок розгляду спорів

8.1. При виникненні спорів Сторони зобов'язуються вжити всіх можливих і розумних заходів для врегулювання їх шляхом переговорів, дотримання претензійного (досудового) порядку розгляду спору є обов'язковим для Сторін. Термін відповіді на претензію - 30 (календарних) днів.

8.2. Всі невирішені суперечки підлягають розгляду в суді за місцем знаходження Ліцензіара.

8.3. Цей Договір регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України.

 

9. Обставини непереборної сили (форс-мажор)

9.1. Кожна із Сторін звільняється від відповідальності за часткове чи повне невиконання (а так само неналежне виконання) зобов'язань за Договором, якщо це невиконання обумовлено дією обставин непереборної сили, що виникли незалежно від волі цієї Сторони після підписання Договору, за умови, що дія таких обставин Сторона не могла передбачити та/або ліквідувати доступними їй засобами.

До таких обставин можуть бути віднесені (включаючи, але не обмежуючись): стихійні лиха (повінь, землетрус), військові дії, рішення органів державної влади, в тому числі за допомогою видання нормативних актів, і їх наслідки, що перешкоджають виконанню зобов'язань за Договором.

Термін виконання зобов'язань відповідної Сторони за Договором відтерміновується відповідно до часу, протягом якого діяли обставини непереборної сили.

9.2. Сторона, для яка не може виконувати зобов'язання за Договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна повідомити іншу Сторону про настання і припинення таких обставин в максимально короткий термін, але не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати настання (припинення) дії обставин непереборної сили, якщо самі обставини непереборної сили не перешкоджають такому повідомленню. Ліцензіар сповіщає Ліцензіата про настання обставин непереборної сили шляхом розміщення інформаційного листа на сайті Ліцензіара.

9.3. Належним доказом настання обставин непереборної сили та їх тривалості буде служити належним чином оформлений документ, виданий Торгово-промисловою палатою або іншою організацією (органом), яка виконує аналогічні функції, розташованою за місцем виникнення обставин непереборної сили.

10. Персональні дані

10.1. Для виконання умов Договору Ліцензіат погоджується надати і дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про персональні дані" на умовах і для цілей виконання умов Договору. Під "персональними даними" розуміється персональна інформація, яку Ліцензіат надає про себе самостійно при реєстрації на Сайті, а саме: прізвище, ім'я, по батькові; адреса реєстрації, номер основного документа, що засвідчує його особу, відомості про дату видачі зазначеного документа й орган органі, поштову адресу (включаючи індекс), адреса електронної пошти та контактні телефони.

10.2. Ліцензіар гарантує конфіденційність щодо персональних даних Ліцензіата і надає доступ до персональних даних лише тим співробітникам, яким ця інформація необхідна для виконання умов Договору, забезпечуючи дотримання зазначеними особами конфіденційності персональних даних та безпеки персональних даних при їх обробці.

10.3. У випадках втрати Ліцензіатом ідентифікаційних даних (логіна / пароля) для доступу до Сайту, Ліцензіар має право запросити у Ліцензіата, а Ліцензіат погоджується надати деякі персональні дані, які будуть використані виключно з метою виконання цього Договору, і захисту майнових інтересів Ліцензіата і Ліцензіара.

10.4. У разі припинення Договору вся інформація, що розміщується на Сайті: персональні дані Ліцензіата і пов'язані з нею файли фізично знищуються з носіїв Ліцензіара.

10.5. Ліцензіар при здійсненні передачі права на програму отримує згоду від Ліцензіата на збір та обробку персональних даних про Ліцензіата з метою виконання умов цього Договору, а також інформування Ліцензіата про актуальні рекламні акції та спеціальні пропозиції.

10.6. Ліцензіат в свою чергу дає згоду Ліцензіару на збір і обробку персональних даних.

10.7. Ліцензіар зобов'язується: дотримуватися конфіденційності щодо персональних даних Ліцензіата; не допускати спроби несанкціонованого використання персональних даних Ліцензіата третіми особами.

10.8. Ліцензіар не продає і не передає персональну інформацію про Користувачів сервісу. Ліцензіар має право надавати доступ до персональної інформації про Користувачів сервісу в наступних випадках:

- Користувач сервісу дав на це згоду;

- Якщо вимагає українське законодавство або органи влади відповідно до передбачених законами процедурами.

10.9. Ліцензіар має право надавати третім сторонам зведену агреговану інформацію, що не містить персональних відомостей і не дозволяє ідентифікувати користувача особисто.

 

Продиктуйте текст для пошуку
Готово