Podwyższenie kapitału zakładowego LLC (+ wzory protokołów)

Zgodnie z art. 12 Ustawy Ukrainy „O spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i dodatkową odpowiedzialnością”, wielkość kapitału zakładowego spółki składa się z wartości nominalnej udziałów jej uczestników, wyrażonej w walucie narodowej Ukrainy. Wielkość udziału uczestnika spółki w kapitale zakładowym spółki może być dodatkowo określona w procentach. Wielkość udziału uczestnika w spółce w procentach musi odpowiadać stosunkowi wartości nominalnej jego udziału do kapitału zakładowego spółki.

Jednocześnie wkładem członka spółki mogą być pieniądze, papiery wartościowe, inny majątek, chyba że prawo stanowi inaczej. Spółka nie może udzielić pożyczki na opłacenie wkładu uczestnika ani poręczenia pożyczek, kredytów udzielonych przez osobę trzecią na opłacenie jego wkładu. Wkład w formie niepieniężnej musi mieć wartość pieniężną, zatwierdzoną jednomyślną decyzją walnego zgromadzenia uczestników, w którym wzięli udział wszyscy uczestnicy spółki. Przy tworzeniu spółki taką ocenę określa decyzja założycieli o utworzeniu spółki (art. 13 ustawy Ukrainy „O spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i dodatkową odpowiedzialnością”).

Obecnie ustawa przewiduje dwa sposoby podwyższenia kapitału docelowego grupy towarowej:

Podwyższenie kapitału docelowego bez dopłat
Podwyższenie kapitału docelowego z tytułu dopłat
Ale przed przejściem do tych dwóch ścieżek należy wyraźnie zrozumieć, że każdy członek firmy musi w pełni wnieść wkład w ciągu sześciu miesięcy od daty rejestracji państwowej firmy, chyba że statut stanowi inaczej. Odpowiednie postanowienia mogą zostać wprowadzone do statutu, zmienione lub wyłączone z niego jednomyślną decyzją walnego zgromadzenia uczestników, w którym wzięli udział wszyscy uczestnicy spółki (część 1 artykułu 14 Ustawy Ukrainy „O ograniczonej i spółki z dodatkową odpowiedzialnością”) wkład każdego członka spółki musi wynosić co najmniej wartość nominalną jego udziału (część 2 artykułu 14 Ustawy Ukrainy „O spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i dodatkowej odpowiedzialności”).

Jeżeli uczestnik spóźnia się z wniesieniem wkładu lub jego części, organ wykonawczy spółki musi wysłać mu pisemne ostrzeżenie o opóźnieniu. Ostrzeżenie powinno zawierać informację o nieterminowej wpłacie lub jej części oraz o dodatkowym terminie przewidzianym na spłatę zadłużenia. Dodatkowy termin spłaty zadłużenia ustala organ wykonawczy spółki lub statut spółki, nie może on jednak przekraczać 30 dni. Jeżeli członek spółki nie wniósł wkładu na spłatę zadłużenia w wyznaczonym dodatkowym terminie, organ wykonawczy spółki musi zwołać walne zgromadzenie uczestników, które może podjąć jedną z następujących decyzji (art. 15 ustawy o Ukraina „O spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i dodatkową odpowiedzialnością”):

1) o wyłączeniu wspólnika spółki, który zalega z wniesieniem wkładu;

2) o obniżeniu kapitału zakładowego spółki o kwotę nieopłaconej części udziału uczestnika spółki;

3) o redystrybucji nieopłaconego udziału (części udziału) między innymi wspólnikami spółki bez zmiany wysokości kapitału docelowego spółki i spłaty tego długu przez odpowiednich uczestników;

4) o likwidacji spółki.

Przyjęcie jednej z wymienionych decyzji jest prawem walnego zgromadzenia uczestników, a nie jego obowiązkiem. Jednocześnie weryfikacja faktycznego wkładu leży w gestii samego organu wykonawczego spółki i takiej weryfikacji nie dokonuje żaden inny organ ani osoba. Jednak w zasadzie nie ma jasnego mechanizmu takiej kontroli. Jedną z metod takiej weryfikacji może być porównanie danych z Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych, Przedsiębiorców Indywidualnych i Formacji Publicznych według wielkości kapitału państwowego spółki z bilansem takiego przedsiębiorstwa, gdzie niewpłacony kapitał powinien być wyświetlane w wierszu 1425. Teraz STS zaczyna ujawniać w szczególności taki zestaw danych w formie danych otwartych jak sprawozdania finansowe (sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) oraz sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów (sprawozdanie z wyników finansowych), przedstawione oprócz sprawozdawczości ( raportowanie nowe) sprawozdawczość podatkowa za roczny okres podatkowy (sprawozdawczy) zgodnie z paragrafem 46 ust. 2 artykułu 46 Kodeksu Podatkowego Ukrainy Uchwała Gabinetu Ministrów Ukrainy z dnia 3 marca 2021 r. Nr. 407 „O zmianie uchwał Gabinetu Ministrów Ukrainy nr 835 z dnia 21 października 2015 r. i nr 867 z dnia 30 listopada 2016 r.”

Zdarzają się więc często sytuacje, w których wielkość kapitału zakładowego spółki, odzwierciedlona w rejestrze, nie odpowiada rzeczywistemu stanowi rzeczy. Tworzone są spółki, ale kapitał zakładowy nie jest faktycznie wnoszony.

Jeśli chodzi o podwyższenie kapitału docelowego bez dodatkowych wkładów, art. 17 Ustawy Ukrainy „O spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i dodatkowej odpowiedzialności” stanowi, że członkowie spółki mogą podwyższyć kapitał zakładowy spółki bez dodatkowych wkładów na koszt zatrzymanych zarobki firmy. W przypadku podwyższenia kapitału docelowego kosztem zysków zatrzymanych spółki bez przyciągania dodatkowych wkładów, skład uczestników spółki oraz stosunek wielkości ich udziałów w kapitale docelowym nie ulegają zmianie. W rzeczywistości dzieje się to poprzez odbycie walnego zgromadzenia uczestników spółki i podjęcie stosownej decyzji, sformalizowanej protokołem (lub wyłączną decyzją właściciela). Protokół z walnego zgromadzenia dotyczący podwyższenia kapitału docelowego bez dodatkowych wpłat można sporządzić za pomocą konstruktora w InstaDoc.

Zgodnie z częścią 3 art. 26 Ustawy Ukrainy „O spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i dodatkowej odpowiedzialności” dywidendy mogą być wypłacane za dowolny okres będący wielokrotnością jednej czwartej, chyba że statut stanowi inaczej.

W konsekwencji decyzja walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału docelowego kosztem zysków zatrzymanych podejmowana jest po rozważeniu kwestii podziału zysku netto spółki oraz wypłaty dywidendy za określony czas. Ustawa Ukrainy „O spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i dodatkową odpowiedzialnością” nie wskazuje, czy możliwe jest skierowanie całego zysku zatrzymanego na podwyższenie kapitału docelowego, czy tylko jego części, na podwyższenie kapitału docelowego.

Jeśli chodzi o podwyższenie kapitału docelowego poprzez dopłaty, art. 18 Ustawy Ukrainy „O spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i dodatkowej odpowiedzialności” stanowi, że uczestnicy spółki mogą podwyższyć kapitał zakładowy spółki kosztem dodatkowych wkładów od uczestników i / lub osób trzecich decyzją walnego zgromadzenia uczestników.

Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo pierwokupu wniesienia dopłaty w wysokości podwyższenia kapitału docelowego proporcjonalnie do jego udziału w kapitale docelowym. Osoby trzecie i wspólnicy spółki mogą wnosić dopłaty po wykonaniu przez każdego uczestnika prawa pierwokupu lub odmowie wykonania tego prawa w granicach różnicy między wysokością podwyższenia kapitału docelowego a wysokością dopłat wniesionych przez uczestników, tylko wtedy, gdy przewiduje to decyzja walnego zgromadzenia uczestników o przyciągnięciu dodatkowych składek (część 2 art. 18 Ustawy Ukrainy „O spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i dodatkowej odpowiedzialności”).

Decyzja walnego zgromadzenia uczestników spółki o pozyskaniu dodatkowych depozytów określa łączną kwotę podwyższenia kapitału zakładowego spółki, stosunek stosunku kwoty podwyższenia do wielkości udziału każdego uczestnika w kapitał docelowy i planowana wielkość kapitału docelowego (część 3 art. 18 ustawy Ukrainy „O spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i dodatkową odpowiedzialnością Decyzję walnego zgromadzenia uczestników spółki o przyciągnięciu dodatkowych wkładów można podjąć za pomocą konstruktora w InstaDoc.

Według Ch.h. 4, 5 art. 18 Ustawy Ukrainy „O spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i dodatkowej odpowiedzialności”, oprócz formy pieniężnej, dodatkowe wpłaty mogą być dokonywane w formie niepieniężnej. W takim przypadku decyzja walnego zgromadzenia uczestników określa członków spółki i/lub osoby trzecie wnoszące majątek oraz jego wartość pieniężną. Dodatkowe wkłady można dokonać poprzez potrącenie równych wzajemnych roszczeń między firmą a uczestnikiem i / lub stroną trzecią.

Członkowie spółki mogą wnosić dopłaty w okresie ustalonym decyzją walnego zgromadzenia uczestników, nie dłużej jednak niż w ciągu roku od dnia podjęcia decyzji o wniesieniu dopłat. Osoby trzecie i członkowie spółki mogą wnosić dopłaty w ciągu sześciu miesięcy po upływie okresu wnoszenia dopłat przez wspólników, którzy zamierzają skorzystać z prawa pierwokupu, chyba że decyzją walnego zgromadzenia wspólników ustalono krótszy okres przyciąganie dodatkowych składek. Statut lub jednomyślna decyzja walnego zgromadzenia uczestników, w którym brali udział wszyscy członkowie spółki, może ustalić inne warunki wnoszenia dopłat, dopłat oraz etap wnoszenia dopłat tylko przez tych członków spółki, którzy mają prawo pierwokupu mogą być wyłączone. (Część 6, 7, 8 art. 18 Ustawy Ukrainy "O spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i dodatkową odpowiedzialnością").

Zgodnie z częścią 9 art. 18 Ustawy Ukrainy „O spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i dodatkowej odpowiedzialności”, umowa o wniesieniu dodatkowego wkładu może zostać zawarta z członkiem spółki i / lub osobą trzecią, zgodnie z którą taki członek i / lub osoba trzecia zobowiązuje się do wniesienia dopłaty pieniężnej lub niepieniężnej, a spółka - do zwiększenia wielkości swojego udziału w kapitale zakładowym lub przyjęcia go na rzecz spółki z odpowiednim udziałem w kapitale zakładowym w całości i terminowo, taka umowa jest uważana za rozwiązaną, jeżeli decyzja walnego zgromadzenia uczestników nie zatwierdza wielkości udziału takiego uczestnika i / lub osoby trzeciej w oparciu o dodatkowy wkład faktycznie przez niego wniesiony (część 11 artykułu 18 Ustawa Ukrainy "O spółkach z ograniczoną i dodatkową odpowiedzialnością ").

Część 10 artykułu 18 Ustawy Ukrainy „O spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i dodatkowej odpowiedzialności” stanowi, że w ciągu jednego miesiąca od daty upływu terminu wniesienia dodatkowych wkładów, ustalonego zgodnie z niniejszym artykułem, walne zgromadzenie uczestników spółki podejmuje decyzje w sprawie:

1) zatwierdzenie wyników wniesienia dopłat przez uczestników spółki i/lub osoby trzecie;

2) zatwierdzanie wielkości udziałów uczestników spółki oraz ich wartości nominalnej, z uwzględnieniem faktycznie wniesionych przez nich dopłat;

3) zatwierdzenie podwyższenia kapitału zakładowego spółki.

W konsekwencji podwyższenie wielkości kapitału docelowego poprzez dopłaty odbywa się w następującej kolejności:

- walne zgromadzenie uczestników podejmuje decyzję o przyciągnięciu dopłat, gdzie ustala łączną kwotę podwyższenia wysokości kapitału docelowego, stosunek wysokości podwyższenia do wielkości udziału każdego uczestnika w kapitał, planowaną wielkość kapitału docelowego, okres wnoszenia przez uczestników dopłat, możliwość lub zakaz wnoszenia przez osoby trzecie i/lub uczestników wnoszenia dopłat po realizacji lub odmowie wykonania prawa pierwokupu uczestników, okres dla osób trzecich i/lub uczestników na wniesienie dodatkowych składek. Taka decyzja nie jest przekazywana do sekretarza stanu.

- zawarcie umowy o wniesieniu dopłaty, zgodnie z którą uczestnik i/lub osoba trzecia zobowiązuje się do wniesienia dopłaty w formie pieniężnej lub niepieniężnej, a spółka - do zwiększenia wielkości swojego udziału w uprawnionych kapitału lub przenieść do spółki z odpowiednim udziałem w kapitale zakładowym

- walne zgromadzenie uczestników podejmuje ostateczną decyzję o zatwierdzeniu wyników wniesienia dopłat przez uczestników spółki i/lub osoby trzecie, o zatwierdzeniu wielkości udziałów uczestników spółki i ich wartości nominalnej z uwzględnieniem dopłat faktycznie przez nie podjęte, a także o zatwierdzeniu podwyższenia kapitału zakładowego spółki (decyzja taka przyjęta w ciągu 1 miesiąca po upływie terminu na dokonanie dodatkowych wpłat).

Protokół z zatwierdzenia podwyższenia kapitału zakładowego w związku z wejściem nowego uczestnika można sporządzić za pomocą konstruktora w InstaDoc.

Protokół o zatwierdzeniu podwyższenia kapitału zakładowego z tytułu wpisu osoby trzeciej można sporządzić za pomocą konstruktora w InstaDoc.

Obrazy (freepik.com).

Dyktuj tekst do wyszukiwania
Gotowe