УКР
ENG
POL

Збільшення статутного капіталу ТОВ (+шаблони протоколів)

Відповідно до ст. 12 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", розмір статутного капіталу товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України. Розмір частки учасника товариства у статутному капіталі товариства може додатково визначатися у відсотках. Розмір частки учасника товариства у відсотках повинен відповідати співвідношенню номінальної вартості його частки та статутного капіталу товариства.

Водночас, вкладом учасника товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом. Товариство не може надавати позику для оплати вкладу учасника або поруку за позиками, кредитами, наданими третьою особою для оплати його вкладу. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства. При створенні товариства така оцінка визначається рішенням засновників про створення товариства (ст. 13 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю").

Наразі, Законом передбачено два шляхи блільшення статутного капіталу товарситва:

  • Збільшення статутного капіталу без додаткових вкладів
  • Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів

Але до того, як перейти до цих двох шдяхів, треба чітко розуміти, що кожен учасник товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації товариства, якщо інше не передбачено статутом. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства (ч. 1 ст. 14 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю"). При цьому, вартість вкладу кожного учасника товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки (ч. 2 ст. 14 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю").

Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган товариства має надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, встановлюється виконавчим органом товариства чи статутом товариства, але не може перевищувати 30 днів. Якщо учасник товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган товариства має скликати загальні збори учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень (ст. 15 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю"):

1) про виключення учасника товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;

2) про зменшення статутного капіталу товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника товариства;

3) про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками товариства без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;

4) про ліквідацію товариства.

Прийняття одного з перелічених рішень є правом загальних зборів учасників, а не його обов’язком. При цьому, перевірка фактичного внесення вкладу є обов'язком лише виконавчого органу самого товариства і така перевірка не здійснюється будь-яким іншим органом чи особою. Проте, і чіткого механізму такої перевірки по суті не існує. Одним із способів такої перевірки може бути порівняння даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо розміру статного капіталу товариства із балансом такого підприємства, де у рядку 1425 має відражатись неоплачений капітал. Наразі, ДПС розпочинає оприлюднення, зокрема, такого набору даних у формі відкритих даних, як фінансова звітність (звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), подані як додаток до звітної (звітної нової) податкової звітності за річний податковий (звітний) період відповідно до пункту 46.2 статті 46 Податкового кодексу України. Зокрема, зазначені дані можна буде побачити на порталі “Дія. Відкриті дані”. Фінансова звітність підприємств стає відкритоюз завдяки, зокрема, постанові КМУ від 3 березня 2021 року № 407 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 і від 30 листопада 2016 р. № 867».

Отже, часто існують ситуації, коли розмір статутного капіталу товариства, відображений в реєстрі, не відповідає реальному стану речей. Товариства створюються, а статутний капітал фактично не вноситься.

Що стосується збільшення статутного капіталу без додаткових вкладів, у статті 17 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" зазначечно, що учасники товариства можуть збільшити статутний капітал товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку товариства. У разі збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку товариства без залучення додаткових вкладів склад учасників товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються. Фактично це відбувається шляхом проведення одних загальних зборів учасників товариства та ухвалення відповідного рішення, оформленого протоколом (або одноосібним рішенням власника). Протокол загальних зборів щодо збільшення статутного капіталу без додаткових внесків  можно зробити, скориставшись конструктором в ІnstaDoc.

Відповідно до ч. 3 ст. 26 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу, якщо інше не передбачено статутом.

Отже, рішення загальних зборів про збільшення статутного капіталу завдяки нерозподіленому прибутку ухвалюється після розгляду питання про розподіл чистого прибутку товариства та про виплату дивідендів за певний період. Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" не зазначається, чи можна спрямувати весь нерозподілений приботок на збільшення статутного капіталу чи тільки його частина, фактично, вирішення цього питання є правом загальних зборів учасників, які своїм рішенням визначають суму нерозподіленого прибутку, яка має спрямовуватись на збільшення статутного капіталу.

Що стосується збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладіву статті 18 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" визначено, що учасники товариства можуть збільшити статутний капітал товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів учасників. 

Кожний учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до його частки у статутному капіталі. Треті особи та учасники товариства можуть зробити додаткові вклади після реалізації кожним учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесених учасниками додаткових вкладів, лише якщо це передбачено рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів (частина 2 статті 18 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" ).

У рішенні загальних зборів учасників товарситва про залучення додаткових вкладів визначаються загальна сума збільшення статутного капіталу товариства, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника у статутному капіталі та запланований розмір статутного капіталу (частина 3 статті 18 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" ). Рішення загальних зборів учасників товарситва про залучення додаткових вкладів можно зробити, скориставшись конструктором в ІnstaDoc.

Відповідно до ч.ч. 4, 5 ст. 18 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", окрім грошової форми, додаткові вклади можуть вноситися у негрошовій формі. У такому разі рішенням загальних зборів учасників визначаються учасники товариства та/або треті особи, які вносять майно, та його грошова оцінка. Додаткові вклади можуть вноситися шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог між товариством та учасником та/або третьою особою.

Учасники товариства можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням загальних зборів учасників, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів. Треті особи та учасники товариства можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців після спливу строку для внесення додаткових вкладів учасниками, які мають намір реалізувати своє переважне право, якщо рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів не встановлено менший строк. Статутом або одностайним рішенням загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі учасники товариства, можуть встановлюватися інші строки для внесення додаткових вкладів, може встановлюватися можливість учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у статутному капіталі або право лише певних учасників чи лише третіх осіб вносити додаткові вклади, а також може бути виключений етап внесення додаткових вкладів лише тими учасниками товариства, які мають переважне право. (ч.ч. 6, 7, 8 статті 18 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю").

Відповідно до частини 9 ст. 18 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", з учасником товариства та/або третьою особою може бути укладено договір про внесення додаткового вкладу, за яким такий учасник та/або третя особа зобов’язується зробити додатковий вклад у грошовій чи негрошовій формі, а товариство - збільшити розмір його частки у статутному капіталі чи прийняти до товариства з відповідною часткою у статутному капіталі. Водночас, якщо додаткові вклади не внесені учасником товариства та/або третьою особою, з яким (якою) укладено договір про внесення додаткового вкладу, в повному обсязі та своєчасно, такий договір вважається розірваним, якщо рішенням загальних зборів учасників не затверджено розмір частки такого учасника та/або третьої особи виходячи з фактично внесеного ним додаткового вкладу (ч. 11 ст. 18 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю").

Частиною 10 сттаті 18 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" передбачено, що протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, встановленого відповідно до цієї статті, загальні збори учасників товариства приймають рішення про:

1) затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками товариства та/або третіми особами;

2) затвердження розмірів часток учасників товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;

3) затвердження збільшеного розміру статутного капіталу товариства.

Отже, збільшення розміру статутного капіталу шляхом додаткових вкладів здійснюється у такому порядку:

- загальні збори учасників ухвалюють рішення про залучення додаткових вкладів, де визначають загальну суму збільшення розміру статутного капіталу, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника у статутному капіталі, запланований розмір статутного капіталу, строк для учасників для внесення додаткових вкладів, можливість або заборона для третіх осіб та/або учасників у довнесенні додаткових вкладів після реалізації або відмови від реалізації переважного права учасників, строк для третіх осіб та/або учасників для довнесення додаткових вкладів. Таке рішення не подається держреєстратору.

- укладення договору про внесення додаткового вкладу, за яким учасник та/або третя особа зобов'язується зробити додатковий вклад у грошовій чи негрошовій формі, а товариство — збільшити розмір його частки у статутному капіталі чи прийняти до товариства з відповідною часткою у статутному капіталі 

- загальні збори учасників ухвалюють остаточне рішення про затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками товариства та/або третіми особами, про затвердження розмірів часток учасників товариства та їх номінальної вартості, враховуючи фактично внесені ними додаткові вклади, та про затвердження збільшеного розміру статутного капіталу товариства (таке рішення ухвалюється протягом 1‑го місяця після спливу строку для внесення додаткових вкладів).

Протокол про затвердження збільшення статутного капіталу за рахунок вступу нового учасника можно зробити, скориставшись конструктором в ІnstaDoc.

Протокол про затвердження збільшення статутного капіталу за рахунок вступу третьої особи можно зробити, скориставшись конструктором в ІnstaDoc.

Зображення (freepik.com).

Продиктуйте текст для пошуку
Готово