УКР
ENG
POL
BUL

Агентський договір та його відмінність від іншого посередництва (+ шаблони договорів)

Агентська діяльність - це завжди підприємницька діяльність. Отже, відповідна реєстрація та відповідні КВЕД на здійснення агентської діяльності є необхідними.
Агентський договір - це договір, за яким одна сторона (комерційний агент) надає послуги другій стороні (суб'єкту, якого він представляє - довіретель чи принципал) в укладенні угод чи сприяєи їх укладенню (надає фактичні послуги) від імені цього суб'єкта і за його рахунок.
Агентський договір укладається в письмовій формі. Комерційни агент отримує агентську винагороду. Агент не може доручити свої зобов'язання іншим особам, якщо інше не передбачене самим агентським договором.
Для агентського договору надання довіреності не є обов'язковим (на відміну ід договору доручення).  Не є комерційними агентами підприємці, що діють хоча і в чужих інтересах, але від власного імені. Такі правовідносини підпадають під ознаки договору комісії.
Агентський договір відрізняється від договору комісії та доручення, хоча усі вони є посередницькими договорами.
Комерційний агент повідомляє суб'єкта, якого він представляє, про кожний випадок його посередництва в укладенні угод та про кожну укладену ним в інтересах цього суб'єкта угоду.
Прикладами агентських договорів є туристичні та страхові послуги, перевезення грузів та пасажирів тощо.

Комерційне посередництво (агентська діяльність) є підприємницькою діяльністю, що полягає в наданні комерційним агентом послуг суб'єктам господарювання при здійсненні ними господарської діяльності шляхом посередництва від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок суб'єкта, якого він представляє (ч. 1 ст. 295 ГК України).

Відповідно до ст. 296 ГК України

Агентські відносини виникають у разі:

надання суб'єктом господарювання на підставі договору повноважень комерційному агентові на вчинення відповідних дій;

схвалення суб'єктом господарювання, якого представляє комерційний агент, угоди, укладеної в інтересах цього суб'єкта агентом без повноваження на її укладення або з перевищенням наданого йому повноваження.

За агентським договором одна сторона (комерційний агент) зобов'язується надати послуги другій стороні (суб'єкту, якого представляє агент) в укладенні угод чи сприяти їх укладенню (надання фактичних послуг) від імені цього суб'єкта і за його рахунок Агентський договір повинен визначати сферу, характер і порядок виконання комерційним агентом посередницьких послуг, права та обов'язки сторін, умови і розмір винагороди комерційному агентові, строк дії договору, санкції у разі порушення сторонами умов договору, інші необхідні умови, визначені сторонами. (ч.ч. 1, 2 ст. 297 ГК України).

Комерційним агентом, відповідно до ч. 2 ст. 295 ГК України, може бути суб'єкт господарювання (громадянин або юридична особа), який за повноваженням, основаним на агентському договорі, здійснює комерційне посередництво.

Водночас, згідно ч. 3 ст. 295 ГК України, не є комерційними агентами підприємці, що діють хоча і в чужих інтересах, але від власного імені. Такі правовідносини підпадають під ознаки договору комісії (ст. 1011 ЦК України).

Комерційний агент не може укладати угоди від імені того, кого він представляє, стосовно себе особисто (ч. 4 ст. 295 ГК України). Водночас, комерційний агент повинен особисто виконати дії, на які він уповноважений суб'єктом, якого він представляє. Якщо агентським договором не передбачено інше, комерційний агент не може передавати на свій розсуд іншим особам прав, якими він володіє в інтересах того, кого він представляє (ст. 300 ГК України).

Відповідно до ст. 298 ГК України, комерційний агент повідомляє суб'єкта, якого він представляє, про кожний випадок його посередництва в укладенні угод та про кожну укладену ним в інтересах цього суб'єкта угоду. Угода, укладена від імені суб'єкта, якого представляє комерційний агент, без повноваження на її укладення або з перевищенням наданого йому повноваження, вважається схваленою цим суб'єктом за умови, якщо він не відхилить перед третьою особою дії комерційного агента. Наступне схвалення угоди суб'єктом, якого представляє агент, робить угоду дійсною з дня її укладення.

Агенським договором повинна бути передбачена умова щодо території, в межах якої комерційний агент здійснює діяльність, визначену угодою сторін. У разі якщо територію дії агента в договорі не визначено, вважається, що агент діє в межах території України (ч. 3 ст. 297 ГК України).

Агентський договір, згідно ч. 4 ст. 197 ГК України, укладається в письмовій формі. У договорі має бути визначено форму підтвердження повноважень (представництва) комерційного агента.

Відповідно до агентського договору комерційний агент одержує агентську винагороду за посередницькі операції, що здійснені ним в інтересах суб'єкта, якого він представляє, у розмірі, передбаченому договором. Агентська винагорода виплачується комерційному агенту після оплати третьою особою за угодою, укладеною з його посередництвом, якщо інше не передбачено договором сторін. Сторони можуть передбачити в договорі, що комерційному агенту сплачується додаткова винагорода у разі, якщо він бере на себе зобов'язання гарантувати виконання угоди, укладеної ним в інтересах суб'єкта, якого він представляє (ст. 301 ГК України).

Підстави припинення агентського договору визначені у ст. 304 ГК України. Так, агентський договір припиняється за угодою сторін, а також у разі: відкликання повноважень комерційного агента суб'єктом, якого він представляє, або відмови комерційного агента від подальшого здійснення комерційного посередництва за договором, укладеним сторонами без визначення строку його дії; вибуття однієї із сторін договору внаслідок її припинення або смерті; виникнення інших обставин, що припиняють повноваження комерційного агента або суб'єкта, якого він представляє. У разі відкликання повноважень комерційного агента суб'єкт, якого представляє комерційний агент, повинен сповістити його про припинення договору не менш як за один місяць, якщо більш тривалий строк не передбачений договором. У разі усунення (закінчення) обставин, що призвели до припинення повноважень комерційного агента, ці повноваження за згодою сторін можуть бути поновлені.

Застережуємо, що не слід ототожнювати агентський договір та договір доручення. Так, за договором доручення (ст. 1000 ЦК України), одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. Правочин, вчинений повіреним, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки довірителя. Якщо за агентським договором можуть вчинятись як фактичні, так і юриличні дії, то за договором доручення - лише юридичні.

Більш детально про інші види посередництва (договір комісії та доручення) буде у наступних статтях InstaDoc.

Заповнити агентський договір українською мовою можна за посиланням. Договір буде заповнено автоматично даними, якщо вести реєстр своїх контрагентів в системі електронного документообігу ІнстаДок. Також, Ви можете заповнити агентський договір англійською мовою та зробити двомовний агентський договір українською та англійською мовами.

Дата публікації: 17.10.2021

Продиктуйте текст для пошуку
Готово