УКР
ENG
POL
BUL

Плануються зміни до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

15 червня 2021р. Міністерство фінансів України відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» на своєму офіційному веб-сайті повідомило про оприлюднення проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (реєстр. № 6244).

Як зазначено у Повідомленні про оприлюднення проекту Закону, Законопроектом пропонується:

  • запровадити категорії груп материнського підприємства та його дочірніх підприємств;

  • звільнити від обов’язкового складання і подання консолідованої фінансової звітності, крім малих груп, також групи середніх розмірів;

  • удосконалити окремі норми щодо подання фінансової звітності, складеної за міжнародними стандартами фінансової звітності на основі таксономії фінансової звітності в єдиному електронному форматі;

  • уточнити положення щодо оприлюднення консолідованої фінансової звітності;

  • удосконалити положення щодо первинних документів.

Як зазначає Міністерство фінансів України у новинах від 10.11.2021р. зміни спрямовані на практичну реалізацію норм європейського законодавства, прийняття цих змін не тільки забезпечить виконання взятих Україною зобов’язань щодо імплементації положень Директиви ЄС № 2013/34/ЄС, але й дозволить удосконалити законодавчі засади ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що сприятиме спрощенню ведення бізнесу, прозорості фінансової звітності та позитивному інвестиційному клімату в України.

Отже, Законопроект №6244 оприлюднено на офіційному вебсайті Міністерства фінансів України за адресою: https://www.mof.gov.ua/ у рубриці «Проекти нормативно-правових актів» розділу «Законодавство», де також міститься порівняльна таблиця положень чинного Закону України «Про доступ до публічної інформації» та змін до нього.

Розглянемо пропоновані зміни детальніше.

Запровадження категорій груп материнського підприємства та його дочірніх підприємств

Почнемо з того, що Законопроектом пропонується доповнити статтю 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» наступним визначенням: група – материнське підприємство та всі його дочірні підприємства.

Визначення «материнське підприємство», «дочірні підприємства» наведені у статті 12 Законопроекту Консолідована фінансова звітність, де зазначено, що для цілей цього Закону група юридичних осіб, що складається з підприємства, яке контролює інші підприємства (материнське підприємство), та підприємств, які ним контролюються (дочірніх підприємств), може належати до малих, середніх або великих груп.

Надалі, Законопроект надає визначення малим, середнім та великим групам.

Малими групами вважаються групи, що складаються з материнського підприємства та його дочірніх підприємств, які включаються до консолідованої фінансової звітності, якщо їхні консолідовані показники на дату складання річної фінансової звітності не перевищують двох із таких критеріїв:

балансова вартість активів – до 4 мільйонів євро;

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 8 мільйонів євро;

середня кількість працівників – до 50 осіб.

Середніми групами вважаються групи, які не  відповідають критеріям для малих груп, що складаються з материнського підприємства та його дочірніх підприємств, які включаються до консолідованої фінансової звітності, якщо їхні консолідовані показники на дату складання річної фінансової звітності не перевищують двох із таких критеріїв:

балансова вартість активів – до 20 мільйонів євро;

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 40 мільйонів євро;

середня кількість працівників – до 250 осіб.

Великими групами вважаються групи, що складаються з материнського підприємства та його дочірніх підприємств, які включаються до консолідованої фінансової звітності, якщо їхні консолідовані показники на дату складання річної фінансової звітності відповідають двом із таких критеріїв:

балансова вартість активів – понад 20 мільйонів євро;

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – понад 40 мільйонів євро;

середня кількість працівників – понад 250 осіб.

Також, у проекті зазначено, що для визначення відповідності критеріям, встановленим у євро, застосовується офіційний курс гривні щодо іноземних валют (середній за період), розрахований на підставі курсів Національного банку, що встановлювалися для євро протягом відповідного року.

Якщо група юридичних осіб, однієї з наведених категорій груп за консолідованими показниками на дату складання річної фінансової звітності протягом двох років поспіль не відповідає наведеним критеріям, вона відноситься до відповідної категорії групи.

Законопроектом вносяться зміни щодо звільнення від обов’язкового складання і подання консолідованої фінансової звітності, крім малих груп, також групи середніх розмірів.

Удосконалення окремих норм щодо подання фінансової звітності, складеної за міжнародними стандартами фінансової звітності на основі таксономії фінансової звітності в єдиному електронному форматі.

В даному контексті Законопроектом пропонуються зміни щодо порядку подання звітності наступним підприємствам:

- підприємствам, що становлять суспільний інтерес (крім великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів), публічним акціонерним товариствам, суб’єктам природних монополій на загальнодержавному ринку та суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях

- великим підприємствам, які не є емітентами цінних паперів, та середнім підприємствам

- іншим фінансовим установам та недержавним пенсійним фондам, що належать до мікропідприємств та малим підприємствам

- материнським підприємствам великої групи, які не належать до категорії великих підприємств (крім суб’єктів інвестиційної діяльності, які не складають консолідовану фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів)

- материнським підприємствам, які є одночасно дочірніми підприємствами, та відповідно до вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів не подають консолідовану фінансову звітність.

Уточнення положень щодо оприлюднення консолідованої фінансової звітності

Законопроект уточняє, що вищезгадані підприємства маються оприлюднювати річну фінансову звітность та річну консолідовану фінансову звітність на своїй вебсторінці або своєму вебсайті (у повному обсязі).

Удосконалення положень щодо первинних документів.

Основним моментом у даному положенні є доповнення частини 2 ст. 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» нормою про те, що первинні документи, складені в електронній формі інформаційно-телекомунікаційною системою суб’єкта господарювання без фізичної  участі відповідальних осіб, застосовуються у бухгалтерському обліку за умови наявності накладеної на електронний документ кваліфікованої електронної печатки такого суб’єкта господарювання із дотриманням вимог Закону України «Про електронні  довірчі послуги".

Також, пропонуються виключити альтернативне трактування обов’язкових реквізитів первинних документів шляхом виключення словосполучення «якщо інше не передбачено окремими законодавчими актами України». Тобто, норма Законопроекту №6244 пропонується як імперативна, яка чітко визначає обов’язкові реквізити первинних документів і не дає можливості звертатись до альтернативних трактувань, що можуть міститись у інших законодавчих актах. Самих реквізитів первинних документів Законопроект майже не торкається, ним є:

назва документа (форми);

дата складання;

назва підприємства, від імені якого складено документ;

зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;

посади і прізвища осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;

особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Із всіх реквізитів додано лише прізвище осіб, відповідальних за здійснення господарської операції.

Також, Законопроект передбачає, що залежно від характеру господарської операції та технології обробки облікової інформації до первинних документів можуть бути включені додаткові реквізити.

Описаний Законопроект знаходиться на розгляді Верховної Ради України. Отже, слідкуємо за його розглядом Парламентом. Планується, що у разі прийняття даний закон набуде чинності з дня його опублікування.

Дата публікації: 17.11.2021

Продиктуйте текст для пошуку
Готово