УКР
ENG
POL
BUL

Обов'язкові та рекомендовані положення Статуту товариства з обмеженою відповідальністю (+шаблон Статуту товариства з обмеженою відповідальністю)

Відповідно до ч. 2 ст. 81 Цивільного кодексу України, юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу.

Для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження. Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом. (ст. 87 ЦК України).

Також, стаття 57 Господарського кодексу України зазначає, що установчими документами суб'єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб'єкта господарювання.

Стаття 11 ЗУ "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" зазначає, що установчим документом товариства є статут.

 Обов'язкові вимоги до змісту Статуту зазначені у ст. 88 ЦК України, ч. 4 ст. 57 ГК України, та у ст. 11 ЗУ "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю".

У статуті товариства вказуються найменування юридичної особи, органи управління товариством, їх компетенція, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до товариства та виходу з нього, якщо додаткові вимоги щодо змісту статуту не встановлені цим Кодексом або іншим законом (ст. 88 ЦК України).

В установчих документах повинні бути зазначені найменування суб'єкта господарювання, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом. Статут суб'єкта господарювання повинен містити відомості про його найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного капіталу та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб'єкта господарювання, а також інші відомості, пов'язані з особливостями організаційної форми суб'єкта господарювання, передбачені законодавством. Статут може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству (ст. 57 ГК України).

 

Згідно з ч. 5 ст. 11 ЗУ "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", у статуті товариства зазначаються відомості про:

1) повне та скорочене (за наявності) найменування товариства;

2) органи управління товариством, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень;

3) порядок вступу до товариства та виходу з нього.

Стаття 11 ЗУ "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" передбачає, що статут товариства може містити інші відомості, що не суперечать закону.

Системний аналіз норм діючого законодавства, зокрема, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України,  ЗУ "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" дозволяє дійти висновку про рекомендовані положення Статуту.

Рекомендовано у Статуті передбачити:
- внески засновників (учасників) та строки внесення вкладу;
- порядок погашення заборгованості засновником (учасником), який прострочив строк внесення вкладу;
- порядок зменшення та збільшення статутного капіталу;
- зміна засновника (учасника);
- хто та у якому об'ємі буде управляти поточною діяльністю товариства;
- порядок схвалення значних правочинів

Перша редакція статуту товариства підписується всіма учасниками товариства. Справжність підписів учасників засвідчується нотаріально (ч. 2 ст. 11 11 ЗУ "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю").

Статут (положення) затверджується власником майна (засновником) суб'єкта господарювання чи його представниками, органами або іншими суб'єктами відповідно до закону (ч. 5 ст. 87 ГК України).

Слід зазначити, що згідно зі ст. 87 ЦК України, юридична особа приватного права може створюватися та діяти на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, що після його прийняття учасниками стає установчим документом. Засновники (учасники) юридичної особи, утвореної на підставі модельного статуту, можуть у встановленому законом порядку затвердити статут, який є установчим документом, та провадити діяльність на його підставі.

Також, згідно з ч.ч. 4, 5 ст. 56 ГК України, суб'єкт господарювання може створюватися та діяти на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, що після його прийняття учасниками стає установчим документом. Якщо суб'єкт господарювання створюється та діє на підставі модельного статуту в рішенні про його створення, яке підписується усіма засновниками, зазначаються відомості про його найменування, мету і предмет господарської діяльності, а також інформація про провадження діяльності на основі модельного статуту.

Відповідно до ч.ч. 8-9 ст. 11 11 ЗУ "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", модельний статут товариства є багатоваріантним та передбачає можливість обрання різних його редакцій, у тому числі редакції "за замовчуванням", яка формується з положень, рекомендованих Кабінетом Міністрів України. Найменування товариства, що діє на підставі модельного статуту, склад засновників (учасників), розмір статутного капіталу, розмір часток у статутному капіталі кожного з учасників, спосіб внесення ними вкладів (у грошовій та/або негрошовій формі) визначаються відповідним рішенням засновників (учасників) товариства. Рішення засновників про створення товариства, що діє на підставі модельного статуту, підписується усіма засновниками (їх представниками). 

Водночас положення частини п’ятої ст. 11 11 ЗУ "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" не застосовуються до модельних статутів товариства (ч. 7 ст. 11 11 ЗУ "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю"). Як зазначено вище, це положення про обовязкове зазначення у статуті відомостей про повне та скорочене (за наявності) найменування товариства, органи управління товариством, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень, а також, порядок вступу до товариства та виходу з нього.

Створити Статут товариства з обмеженою відповідальністю, Ви можете у конструкторі Instaco за посиланням. Для створення лише необхідно ввести необхідні дані у конструкторі.

 

 

Дата публікації: 13.01.2023

Продиктуйте текст для пошуку
Готово