УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

!! Статут товариства з обмеженою відповідальністю

ЗАТВЕРДЖЕНО
д-т, яким затверджено статут

Повне найменування
від дата затвердження

 

 

 

СТАТУТ

Повне найменування

 

 

 

 

 

 

2019 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Повне найменування , надалі іменується «Товариство», створене на підставі Закону України «Про товариства з
обмеженою та додатковою відповідальністю», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу
України, Законів України «Про інвестиційну діяльність», «Про зовнішньоекономічну діяльність» та інших
законодавчих актів, регулюючих питання створення та діяльності підприємства.
1.2. У своїй діяльності Товариство керується цим Статутом, рішеннями Загальних зборів Учасників та
чинним законодавством України.
1.3. Учасники та Засновники:
1.3.1. Засновниками Товариства є особи, які прийняли рішення про його створення, затвердили умови та
положення Установчих документів. Учасниками Товариства є особи, які придбали (по договору купівлі-
продажу, бартеру, дарування тощо) частку в Статутному капіталі Товариства, та визнають і зобов’язуються
виконувати умови та положення Установчих документів Товариства, що пройшло державну реєстрацію.
Засновниками та Учасниками Товариства можуть бути фізичні або юридичні особи.
Засновники не користуються якимись особливими правами у порівнянні з Учасниками.
Засновники та Учасники у подальшому називаються „Учасники”.
1.3.2. Рішення про вступ нових Учасників (Учасника) у Товариство приймає вищий орган Товариства
одностайно, на підставі узгоджених із новими Учасниками (Учасником) пропозицій.
1.4. Повне найменування Товариства:
- українською мовою - Повне найменування ;
- англійською мовою - Повне найменування (Eng.) ;
скорочене найменування Товариства:
- українською мовою - Скорочене найменування ;
- англійською мовою - Скорочене найменування (Eng.) .

2. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ І КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

2.1. Управління Товариства здійснюється на основі реалізації принципів самоврядування і прав власників
по господарському використанню свого майна.
2.2. У Товаристві створюються такі органи управляння i контролю:
- Вищий орган управління Товариства - Загальні збори Учасників Товариства (далі «Загальні збори
Учасників»);

- Наглядова Рада;
- Виконавчий орган Товариства – Директор.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Повне найменування , надалі іменується «Товариство», створене на підставі Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про інвестиційну діяльність», «Про зовнішньоекономічну діяльність» та інших законодавчих актів, регулюючих питання створення та діяльності підприємства.
1.2. У своїй діяльності Товариство керується цим Статутом, рішеннями Загальних зборів Учасників та чинним законодавством України.
1.3. Учасники та Засновники:
1.3.1. Засновниками Товариства є особи, які прийняли рішення про його створення, затвердили умови та положення Установчих документів. Учасниками Товариства є особи, які придбали (по договору купівлі-продажу, бартеру, дарування тощо) частку в Статутному капіталі Товариства, та визнають і зобов’язуються виконувати умови та положення Установчих документів Товариства, що пройшло державну реєстрацію. Засновниками та Учасниками Товариства можуть бути фізичні або юридичні особи. Засновники не користуються якимись особливими правами у порівнянні з Учасниками. Засновники та Учасники у подальшому називаються „Учасники”.
1.3.2. Рішення про вступ нових Учасників (Учасника) у Товариство приймає вищий орган Товариства одностайно, на підст аві узгоджених із новими Учасниками (Учасником) пропозицій.
1.4. Повне найменування Товариства:
- українською мовою - Повне найменування ;
- англійською мовою - Повне найменування (Eng.) ;
скорочене найменування Товариства:
- українською мовою - Скорочене найменування ;
- англійською мовою - Скорочене найменування (Eng.) .

2. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ І КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

2.1. Управління Товариства здійснюється на основі реалізації принципів самоврядування і прав власників по господарському використанню свого майна.
2.2. У Товаристві створюються такі органи управляння i контролю:
- Вищий орган управління Товариства - Загальні збори Учасників Товариства (далі «Загальні збори Учасників»);

- Виконавчий орган Товариства – Директор.

2.3. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори Учасників. Вони складаються із Учасників чи їх представників. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у Статутному капіталі.
2.4. Кожен Учасник Товариства має право бути присутнім на Загальних зборах Учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного Загальних зборів Учасників. 

2.5. Кожен Учасник Товариства на Загальних зборах Учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у Статутному капіталі Товариства, якщо інше не передбачено Статутом.
2.6. До компетенції Загальних зборів Учасників відносяться:
2.6.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
2.6.2. внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариства на підставі модельного Статуту;
2.6.3. зміна розміру Статутного капіталу Товариства;
2.6.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
2.6.5. перерозподіл часток між Учасниками Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України;
2.6.6. обрання одноосібного Виконавчого органу Товариства, встановлення розміру винагороди членам Виконавчого органу Товариства;
2.6.7. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Виконавчого органу Товариства;
2.6.8. створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
2.6.9. прийняття рішення про придбання Товариства частки (частини частки) учасника;

2.6.10. затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
2.6.11. розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
2.6.12. прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між Учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;
2.6.13. прийняття інших рішень, віднесених законодавством та/або цим Статутом до компетенції Загальних зборів Учасників.
2.7. Питання, передбачені пунктом 2.6., та інші питання, віднесені законом до компетенції вищого органу Товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.
2.8. Загальні збори Учасників скликаються у випадках, передбачених Статутом Товариства та/або чинним законодавством України, а також: 1) з ініціативи Виконавчого органу Товариства; 2) на вимогу учасника або Учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками Статутного капіталу Товариства.
2.9. Вимога про скликання Загальних зборів Учасників подається виконавчому органу Товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі скликання Загальних зборів Учасників з ініціативи Учасників Товариства така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у Статутному капіталі Товариства, що належать таким Учасникам.
2.10. Виконавчий орган Товариства повідомляє про відмову в скликанні Загальних зборів Учасникам, які вимагали скликання таких зборів, письмово із зазначенням причин відмови протягом п’яти днів з дати отримання вимоги від таких Учасників Товариства.
2.11. Виконавчий орган Товариства зобов’язаний вчинити всі необхідні дії для скликання Загальних зборів Учасників у строк не пізніше 20 днів з дня отримання вимоги про проведення таких зборів.
2.12. У разі якщо протягом 10 днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання Загальних зборів, Учасники не отримали повідомлення про скликання Загальних зборів Учасників, якщо інший строк не встановлено Статутом, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати Загальні збори Учасників самостійно. У такому випадку обов’язки щодо скликання та підготовки проведення Загальних зборів Учасників, покладаються на Учасників Товариства, які ініціювали Загальні збори Учасників.
2.13. Загальні збори Учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України щодо порядку скликання Загальних зборів Учасників та щодо повідомлень, якщо в таких Загальних зборах Учасників взяли участь всі Учасники Товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.
2.14. Порядок скликання Загальних зборів Учасників Товариства.
2.14.1. Загальні збори Учасників скликаються Виконавчим органом Товариства.
2.14.2. Виконавчий орган Товариства скликає Загальні збори Учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику Товариства.
2.14.3. Виконавчий орган Товариства зобов’язаний повідомити Учасників Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення Загальних зборів Учасників.
2.14.4. У повідомленні про Загальні збори Учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до Статуту Товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.
2.14.5. Виконавчий орган Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного Загальних зборів Учасників.
2.14.6. Пропозиції учасника або Учасників Товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками Статутного капіталу Товариства, підлягають обов’язковому включенню до порядку денного Загальних зборів Учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного Загальних зборів Учасників.
2.14.7. Після надсилання повідомлення забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів Учасників, крім включення нових питань, що містяться у пропозиціях Учасників, які володіють в сукупності 10 або більше відсотками Статутного капіталу Товариства.
2.14.8. Виконавчий орган Товариства зобов’язаний повідомити Учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати Загальних зборів Учасників.

2.14.9. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх Учасників Товариства.
2.14.10. Виконавчий орган Товариства зобов’язаний надати Учасникам Товариства можливість
ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на Загальних зборах Учасників. Виконавчий орган Товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням Товариства у робочий час.
2.15. Проведення Загальних зборів Учасників.
2.15.1. Загальні збори Учасників проводяться в порядку, встановленому Cтатутом Товариства та згідно чинного законодавства України.
2.15.2. Учасники Товариства беруть участь у Загальних зборах Учасників особисто або через своїх представників. 
2.15.3. Загальні збори Учасників передбачають спільну присутність Учасників Товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх Учасників Загальних зборів Учасників одночасно.
2.15.4. На Загальних зборах Учасників, що проводяться відповідно до пункту 2.15.3., ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг Загальних зборів Учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова Загальних зборів Учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах Учасників, може підписати протокол.
2.15.5. Рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів Учасників, приймається лише за умови, що у них беруть участь всі Учасники Товариства, які одностайно надали згоду на розгляд таких питань. Повноваження представника за довіреністю щодо надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю.
2.15.6. Усі витрати на підготовку та проведення Загальних зборів Учасників несе Товариство. Якщо Загальні збори Учасників ініційовані учасником Товариства, витрати на підготовку та проведення таких Загальних зборів Учасників несе учасник Товариства, який ініціює їх проведення, якщо інше рішення не прийнято Загальними зборами Учасників.
2.15.7. Загальні збори Учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства якщо інше не погоджено всіма Учасниками Товариства. Проведення Загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх Учасників Товариства.
2.16. Прийняття рішень Загальними зборами Учасників з питань порядку денного.
2.16.1. Рішення Загальних зборів Учасників приймаються відкритим голосуванням.
2.16.2. Рішення з питань, передбачених пунктами 2.5., 2.6., пп. 2.6.13. Статуту Товариства приймаються трьома чвертями голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
2.16.3. Рішення Загальних зборів Учасників з питань, передбачених пп. 2.6.4., 2.6.5., 2.6.9., 2.6.10. Статутом Товариства, приймаються одностайно всіма Учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
2.16.4. Рішення Загальних зборів Учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
2.17. Заочне голосування.
2.17.1. Учасник Товариства може взяти участь у Загальних зборах Учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника Товариства на такому документі засвідчується нотаріально.
2.17.2. Голос учасника Товариства зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання,  якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до протоколу Загальних зборів Учасників та зберігається разом із ним.
2.18. Рішення Загальних зборів Учасників, прийняте шляхом опитування.
2.18.1. Рішення Загальних зборів Учасників може бути прийнято шляхом опитування.
2.18.2. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про: 1) обрання та припинення повноважень членів Виконавчого органу; 2) внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариства на підставі модельного Статуту; 3) злиття, приєднання, поділ, виділення абоперетворення Товариства, затвердження Статутів правонаступників; 4) ліквідацію Товариства; 5) визначення розміру Статутного капіталу та розмірів часток Учасників Товариства у випадках, передбачених чиним законодавством; 6) виключення учасника з Товариства.
2.18.3. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник Товариства або Виконавчий орган, якщо інше не встановлено Статутом Товариства.

2.18.4. Ініціатор опитування надсилає всім Учасникам Товариства відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань). У такому запиті зазначаються адреса, на яку Учасники Товариства мають надіслати свою відповідь та прийняті рішення, і строк, протягом якого вони мають це зробити. Надсилання Учасникам запитів може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій (електронною поштою).
2.18.5. У разі згоди із запропонованим рішенням учасник Товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 5 днів з дня отримання запиту. Згода учасника Товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною. Надсилання учасником згоди з прийнятим рішенням може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій, визначених Статутом Товариства.
2.18.6. Ініціатор опитування зобов’язаний викласти прийняте рішення в письмовій формі, додати до нього копії відповідей усіх Учасників Товариства та надіслати всім Учасникам Товариства в порядку, встановленому для надіслання запитів, протягом 5 днів з дати завершення строку на прийняття ним відповідей від Учасників Товариства. Ініціатор опитування передає виконавчому органу Товариства підписані письмові рішення, отримані від Учасників Товариства, що скріплюються, зберігаються разом та набувають статусу протоколу. Рішення, прийняте шляхом опитування, також може бути оформлено у вигляді єдиного письмового документа, підписаного всіма Учасниками Товариства.
2.18.7. Відповіді, отримані після закінчення встановленого строку, або такі, зміст яких не дає змоги встановити волевиявлення учасника Товариства щодо порушеного ініціатором питання, не враховуються під час підрахунку результатів голосування з такого питання.
2.18.8. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі Учасники Товариства. Датою прийняття рішення вважається останній день строку, протягом якого Учасники мали надіслати свої відповіді ініціатору письмового рішення.
2.19. Особливості проведення загальних зборів учасників товариством, що має одного учасника.
2.19.1. У разі, якщо товариство має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.
2.20. Виконавчий орган Товариства.
2.20.1. Виконавчим органом Товариства є Директор. Директор Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.
2.20.2. До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов’язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства.
2.20.3. Директор має право:
а) здійснює повсякденне керівництво діяльністю Товариства та організує роботу Товариства;
б) організує підготовку, проведення і виконання рішень Загальних Зборів Учасників і надає Зборам звіти про їх виконання;
в) без доручення діє від імені Товариства, представляє його у всіх установах, підприємствах та організаціях як на території України, так і за її межами;
г) видає доручення, накази, інші розпорядні документи Товариства;
д) розпоряджується грошовими коштами та іншим майном Товариства з урахуванням обмежень, які встановлені цим Статутом;
є) назначає своїх Заступників та Головного бухгалтера Товариства, приймає та звільняє робітників та службовців, назначає осіб, володіючих правом другого та першого підпису;
ж) визначає умови оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій представництв та інших відокремлених підрозділів;
з) від імені Товариства самостійно укладає господарські та інші договори (угоди), у тому числі зовнішньоекономічні, необхідні для досягнення Товариства поставлених цілей;
і) здійснює підпис разом з Головним бухгалтером Товариства векселів та інших грошових зобов’язань, які видаються Товариства;
ї) відкриває та закриває розрахункові рахунки в установах банків і веде по ним фінансові операції (володіє правом першого підпису);
к) затверджує склад і обсяг відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію;
л) затверджує порядок ціноутворення на продукцію та послуги Товариства;
м) учиняє від імені Товариства інші дії відповідно до чинного законодавства України необхідні для забезпечення діяльності та інтересів Товариства.
За узгодженням з Учасниками Директору можуть бути передані додаткові повноваження.
2.20.4. Директор Товариства несе відповідальність перед Товариства за збитки, заподіяні Товариству, своїми винними діями або бездіяльністю.
2.20.5. Рішення Директора оформлюються наказами або розпорядженнями.
2.20.6. Директор має право призначати своїми заступниками працівників Товариства, а також самостійно розподіляти обов’язки між заступниками. У штатному розкладі Товариства обов’язково передбачається посада заступника Директора.
2.20.7. Директор самостійно приймає рішення про свої відрядження та відпустки.
2.20.8. У період відсутності Директора на роботі у зв’язку з хворобою, відпусткою або відрядженням та інших випадках довгострокової відсутності Директора Товариства, правом першого підпису фінансових документів, договорів, угод, контрактів та інших документів стосовно діяльності Товариства здійснює Заступник Директора Товариства або будь-яка посадова особа, призначена Директором виконуючим обов’язки директора Товариства.. У цей період заступник Директора або виконуючий обов’язки директора Товариства здійснює всі повноваження Директора відповідно до цього Статуту без довіреності. В інший час заступник Директора або може діяти від імені Товариства тільки на підставі довіреності.
2.20.9. До компетенції Директора Товариства відносяться питання діяльності Товариства, окрім тих, що віднесено до виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства та до компетенції об’єднання, до якого входить Товариство.
2.20.10. Головний бухгалтер разом з Директором є розпорядником фондів та призначається на посаду Директором. Головний бухгалтер Товариства підпорядковується безпосередньо Директору, користується правами та несе відповідальність відповідно до діючого законодавства України.
2.20.11. Директор має право прийняти рішення про організацію бухгалтерського обліку без призначення головного бухгалтера. У такому разі, для відкриття рахунків в установах банку використовується картка зі зразками підпису Директора (перший), та, можливо, особи, яка може виконувати обов’язки директора одноособово.
2.20.12. На період відсутності господарської діяльності Товариства, виконання покладених обов’язків Директором може здійснюватися без виплати винагороди. 
2.20.13. У разі якщо установчими документами передбачено, що на період тимчасового припинення діяльності Товариства функцію керівника виконую його засновник і водночас не отримує за це винагороди (доходу), то ЄСВ не нараховується.

 

2.3. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори Учасників. Вони складаються із Учасників чи їх представників. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у Статутному капіталі.
2.4. Кожен Учасник Товариства має право бути присутнім на Загальних зборах Учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного Загальних зборів Учасників. 

2.5. Кожен Учасник Товариства на Загальних зборах Учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у Статутному капіталі Товариства, якщо інше не передбачено Статутом.
2.6. До компетенції Загальних зборів Учасників відносяться:
2.6.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
2.6.2. внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариства на підставі модельного Статуту;
2.6.3. зміна розміру Статутного капіталу Товариства;
2.6.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
2.6.5. перерозподіл часток між Учасниками Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України;
2.6.6. обрання одноосібного Виконавчого органу Товариства, встановлення розміру винагороди членам Виконавчого органу Товариства;
2.6.7. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Виконавчого органу Товариства;
2.6.8. створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
2.6.9. прийняття рішення про придбання Товариства частки (частини частки) учасника;

2.6.10. затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
2.6.11. розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
2.6.12. прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між Учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;
2.6.13. прийняття інших рішень, віднесених законодавством та/або цим Статутом до компетенції Загальних зборів Учасників.
2.7. Питання, передбачені пунктом 2.6., та інші питання, віднесені законом до компетенції вищого органу Товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.
2.8. Загальні збори Учасників скликаються у випадках, передбачених Статутом Товариства та/або чинним законодавством України, а також: 1) з ініціативи Виконавчого органу Товариства; 2) на вимогу учасника або Учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками Статутного капіталу Товариства.
2.9. Вимога про скликання Загальних зборів Учасників подається виконавчому органу Товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі скликання Загальних зборів Учасників з ініціативи Учасників Товариства така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у Статутному капіталі Товариства, що належать таким Учасникам.
2.10. Виконавчий орган Товариства повідомляє про відмову в скликанні Загальних зборів Учасникам, які вимагали скликання таких зборів, письмово із зазначенням причин відмови протягом п’яти днів з дати отримання вимоги від таких Учасників Товариства.
2.11. Виконавчий орган Товариства зобов’язаний вчинити всі необхідні дії для скликання Загальних зборів Учасників у строк не пізніше 20 днів з дня отримання вимоги про проведення таких зборів.
2.12. У разі якщо протягом 10 днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання Загальних зборів, Учасники не отримали повідомлення про скликання Загальних зборів Учасників, якщо інший строк не встановлено Статутом, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати Загальні збори Учасників самостійно. У такому випадку обов’язки щодо скликання та підготовки проведення Загальних зборів Учасників, покладаються на Учасників Товариства, які ініціювали Загальні збори Учасників.
2.13. Загальні збори Учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України щодо порядку скликання Загальних зборів Учасників та щодо повідомлень, якщо в таких Загальних зборах Учасників взяли участь всі Учасники Товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.
2.14. Порядок скликання Загальних зборів Учасників Товариства.
2.14.1. Загальні збори Учасників скликаються Виконавчим органом Товариства.
2.14.2. Виконавчий орган Товариства скликає Загальні збори Учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику Товариства.
2.14.3. Виконавчий орган Товариства зобов’язаний повідомити Учасників Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення Загальних зборів Учасників.
2.14.4. У повідомленні про Загальні збори Учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до Статуту Товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.
2.14.5. Виконавчий орган Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного Загальних зборів Учасників.
2.14.6. Пропозиції учасника або Учасників Товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками Статутного капіталу Товариства, підлягають обов’язковому включенню до порядку денного Загальних зборів Учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного Загальних зборів Учасників.
2.14.7. Після надсилання повідомлення забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів Учасників, крім включення нових питань, що містяться у пропозиціях Учасників, які володіють в сукупності 10 або більше відсотками Статутного капіталу Товариства.
2.14.8. Виконавчий орган Товариства зобов’язаний повідомити Учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати Загальних зборів Учасників.

2.14.9. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх Учасників Товариства.
2.14.10. Виконавчий орган Товариства зобов’язаний надати Учасникам Товариства можливість
ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на Загальних зборах Учасників. Виконавчий орган Товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням Товариства у робочий час.
2.15. Проведення Загальних зборів Учасників.
2.15.1. Загальні збори Учасників проводяться в порядку, встановленому Cтатутом Товариства та згідно чинного законодавства України.
2.15.2. Учасники Товариства беруть участь у Загальних зборах Учасників особисто або через своїх представників. 
2.15.3. Загальні збори Учасників передбачають спільну присутність Учасників Товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх Учасників Загальних зборів Учасників одночасно.
2.15.4. На Загальних зборах Учасників, що проводяться відповідно до пункту 2.15.3., ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг Загальних зборів Учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова Загальних зборів Учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах Учасників, може підписати протокол.
2.15.5. Рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів Учасників, приймається лише за умови, що у них беруть участь всі Учасники Товариства, які одностайно надали згоду на розгляд таких питань. Повноваження представника за довіреністю щодо надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю.
2.15.6. Усі витрати на підготовку та проведення Загальних зборів Учасників несе Товариство. Якщо Загальні збори Учасників ініційовані учасником Товариства, витрати на підготовку та проведення таких Загальних зборів Учасників несе учасник Товариства, який ініціює їх проведення, якщо інше рішення не прийнято Загальними зборами Учасників.
2.15.7. Загальні збори Учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства якщо інше не погоджено всіма Учасниками Товариства. Проведення Загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх Учасників Товариства.
2.16. Прийняття рішень Загальними зборами Учасників з питань порядку денного.
2.16.1. Рішення Загальних зборів Учасників приймаються відкритим голосуванням.
2.16.2. Рішення з питань, передбачених пунктами 2.5., 2.6., пп. 2.6.13. Статуту Товариства приймаються трьома чвертями голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
2.16.3. Рішення Загальних зборів Учасників з питань, передбачених пп. 2.6.4., 2.6.5., 2.6.9., 2.6.10. Статутом Товариства, приймаються одностайно всіма Учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
2.16.4. Рішення Загальних зборів Учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
2.17. Заочне голосування.
2.17.1. Учасник Товариства може взяти участь у Загальних зборах Учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника Товариства на такому документі засвідчується нотаріально.
2.17.2. Голос учасника Товариства зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання,  якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до протоколу Загальних зборів Учасників та зберігається разом із ним.
2.18. Рішення Загальних зборів Учасників, прийняте шляхом опитування.
2.18.1. Рішення Загальних зборів Учасників може бути прийнято шляхом опитування.
2.18.2. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про: 1) обрання та припинення повноважень членів Виконавчого органу; 2) внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариства на підставі модельного Статуту; 3) злиття, приєднання, поділ, виділення абоперетворення Товариства, затвердження Статутів правонаступників; 4) ліквідацію Товариства; 5) визначення розміру Статутного капіталу та розмірів часток Учасників Товариства у випадках, передбачених чиним законодавством; 6) виключення учасника з Товариства.
2.18.3. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник Товариства або Виконавчий орган, якщо інше не встановлено Статутом Товариства.

2.18.4. Ініціатор опитування надсилає всім Учасникам Товариства відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань). У такому запиті зазначаються адреса, на яку Учасники Товариства мають надіслати свою відповідь та прийняті рішення, і строк, протягом якого вони мають це зробити. Надсилання Учасникам запитів може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій (електронною поштою).
2.18.5. У разі згоди із запропонованим рішенням учасник Товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 5 днів з дня отримання запиту. Згода учасника Товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною. Надсилання учасником згоди з прийнятим рішенням може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій, визначених Статутом Товариства.
2.18.6. Ініціатор опитування зобов’язаний викласти прийняте рішення в письмовій формі, додати до нього копії відповідей усіх Учасників Товариства та надіслати всім Учасникам Товариства в порядку, встановленому для надіслання запитів, протягом 5 днів з дати завершення строку на прийняття ним відповідей від Учасників Товариства. Ініціатор опитування передає виконавчому органу Товариства підписані письмові рішення, отримані від Учасників Товариства, що скріплюються, зберігаються разом та набувають статусу протоколу. Рішення, прийняте шляхом опитування, також може бути оформлено у вигляді єдиного письмового документа, підписаного всіма Учасниками Товариства.
2.18.7. Відповіді, отримані після закінчення встановленого строку, або такі, зміст яких не дає змоги встановити волевиявлення учасника Товариства щодо порушеного ініціатором питання, не враховуються під час підрахунку результатів голосування з такого питання.
2.18.8. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі Учасники Товариства. Датою прийняття рішення вважається останній день строку, протягом якого Учасники мали надіслати свої відповіді ініціатору письмового рішення.
2.19. Особливості проведення загальних зборів учасників товариством, що має одного учасника.
2.19.1. У разі, якщо товариство має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.
2.20. Виконавчий орган Товариства.
2.20.1. Виконавчим органом Товариства є Директор. Директор Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.
2.20.2. До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов’язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства.
2.20.3. Директор має право:
а) здійснює повсякденне керівництво діяльністю Товариства та організує роботу Товариства;
б) організує підготовку, проведення і виконання рішень Загальних Зборів Учасників і надає Зборам звіти про їх виконання;
в) без доручення діє від імені Товариства, представляє його у всіх установах, підприємствах та організаціях як на території України, так і за її межами;
г) видає доручення, накази, інші розпорядні документи Товариства;
д) розпоряджується грошовими коштами та іншим майном Товариства з урахуванням обмежень, які встановлені цим Статутом;
є) назначає своїх Заступників та Головного бухгалтера Товариства, приймає та звільняє робітників та службовців, назначає осіб, володіючих правом другого та першого підпису;
ж) визначає умови оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій представництв та інших відокремлених підрозділів;
з) від імені Товариства самостійно укладає господарські та інші договори (угоди), у тому числі зовнішньоекономічні, необхідні для досягнення Товариства поставлених цілей на суму, що не перевищує максимально дозволена сума  максимально дозволена сума, прописом (укр.) (рішення щодо укладення правочинів. які перевищують зазначену суму має бути затверджене Загальними зборами Учасників);
і) здійснює підпис разом з Головним бухгалтером Товариства векселів та інших грошових зобов’язань, які видаються Товариства;
ї) відкриває та закриває розрахункові рахунки в установах банків і веде по ним фінансові операції (володіє правом першого підпису);
к) затверджує склад і обсяг відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію;
л) затверджує порядок ціноутворення на продукцію та послуги Товариства;
м) учиняє від імені Товариства інші дії відповідно до чинного законодавства України необхідні для забезпечення діяльності та інтересів Товариства.За узгодженням з Учасниками Директору можуть бути передані додаткові повноваження.
2.20.4. Директор Товариства несе відповідальність перед Товариства за збитки, заподіяні Товариству, своїми винними діями або бездіяльністю.
2.20.5. Рішення Директора оформлюються наказами або розпорядженнями.
2.20.6. Директор має право призначати своїми заступниками працівників Товариства, а також самостійно розподіляти обов’язки між заступниками. У штатному розкладі Товариства обов’язково передбачається посада заступника Директора.
2.20.7. Директор самостійно приймає рішення про свої відрядження та відпустки.
2.20.8. У період відсутності Директора на роботі у зв’язку з хворобою, відпусткою або відрядженням та інших випадках довгострокової відсутності Директора Товариства, правом першого підпису фінансових документів, договорів, угод, контрактів та інших документів стосовно діяльності Товариства здійснює Заступник Директора Товариства або будь-яка посадова особа, призначена Директором виконуючим обов’язки директора Товариства.. У цей період заступник Директора або виконуючий обов’язки директора Товариства здійснює всі повноваження Директора відповідно до цього Статуту без довіреності. В інший час заступник Директора або може діяти від імені Товариства тільки на підставі довіреності.
2.20.9. До компетенції Директора Товариства відносяться питання діяльності Товариства, окрім тих, що віднесено до виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства та до компетенції об’єднання, до якого входить Товариство.
2.20.10. Головний бухгалтер разом з Директором є розпорядником фондів та призначається на посаду Директором. Головний бухгалтер Товариства підпорядковується безпосередньо Директору, користується правами та несе відповідальність відповідно до діючого законодавства України.
2.20.11. Директор має право прийняти рішення про організацію бухгалтерського обліку без призначення головного бухгалтера. У такому разі, для відкриття рахунків в установах банку використовується картка зі зразками підпису Директора (перший), та, можливо, особи, яка може виконувати обов’язки директора одноособово.
2.20.12. На період відсутності господарської діяльності Товариства, виконання покладених обов’язків Директором може здійснюватися без виплати винагороди. 
2.20.13. У разі якщо установчими документами передбачено, що на період тимчасового припинення діяльності Товариства функцію керівника виконую його засновник і водночас не отримує за це винагороди (доходу), то ЄСВ не нараховується.

2.21. Наглядова Рада

2.21.1. Наглядова рада в межах компетенції, визначеної статутом товариства, контролює та регулює діяльність виконавчого органу товариства. Зокрема, до компетенції наглядової ради може бути віднесено обрання одноосібного виконавчого органу товариства або членів колегіального виконавчого органу товариства (всіх чи окремо одного або декількох з них), зупинення та припинення їхніх повноважень, встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу товариства.

2.21.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

2.21.2.1 Контроль за діяльністю Виконавчого органу.

2.21.2.2. Оцінка роботи Виконавчого органу.

2.21.2.3. Прийняття рішення про притягнення до відповідальності Виконавчого органу.

2.21.2.4. Розгляд звітів Виконавчого органу щодо виконання основних напрямів діяльності Товариства, стратегічного плану, бюджетів та бізнес-планів Товариства та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

2.21.2.5. Затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені законодавством до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Виконавчому органу.

2.21.2.6. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством.

2.21.3.Наглядовій раді товариства можуть бути делеговані повноваження Загальних зборів учасників, крім віднесених до виключної компетенції загальних зборів учасників.

2.21.4. З кожним членом наглядової ради укладається цивільно-правовий договір або трудовий контракт. Цивільно-правовий договір може бути оплатним чи безоплатним. Договір, що укладається з членом наглядової ради від імені товариства, підписує особа, уповноважена на таке підписання Загальними зборами учасників.

2.21.5. За рішенням загальних зборів учасників повноваження членів наглядової ради можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або члени наглядової ради можуть бути тимчасово відсторонені від виконання своїх повноважень. У разі припинення повноважень члена наглядової ради за рішенням Загальних зборів учасників відповідний договір із цією особою вважається автоматично припиненим.

2.21.6. Кількість членів Наглядової Ралди становить три. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають Учасники Товариства.  Кількість кандидатів, запропонованих одним Учасником, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради, встановлений Статутом Товариства.

Рішення про обрання членів Наглядової ради приймається Загальними зборами учасників.

3. ПОРЯДОК ВСТУПУ ТА ВИХОДУ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА
3.1. Кількість Учасників Товариства не обмежується.
3.2. Особа, яка бажає вступити до Товариства, зобов’язана подати заяву до Виконавчого органу для розгляду Загальними зборами Учасників Товариства, яка подається в порядку, визначеному Статутом.
3.3. Учасник Товариства, частка якого у Статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших Учасників.
3.4. Учасник Товариства, частка якого у Статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших Учасників. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви, якщо інший строк не передбачений Статутом. Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід учасника з Товариства, внаслідок якого у товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється.
3.5. Не пізніше 30 днів з дня, коли Товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов’язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому чинним законодавстом України .
3.6. Товариство зобов’язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід Учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки. Статутом Товариства, що діє на момент виходу учасника, може встановлюватися інший строк для здійснення такої виплати. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток Учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.
3.7. За погодженням Учасника Товариства, який вийшов, та Товариства зобов’язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов’язанням із передачі іншого майна.

3.8. Товариство виплачує Учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого Учасника.
3.9. Положення пунктів 3.2. – 3.6. застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття Загальними зборами Учасників рішення про виключення Учасника з Товариства. Не пізніше 30 днів з дня прийняття Загальними зборами Учасників такого рішення Товариство зобов’язане повідомити колишньому Учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки.

4. ПІДПИС УЧАСНИКА

 

Учасник                                     _______________________               ПІБ повністю

Учасник                                     Повне найменування в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника _______________________               

 

Учасник                                     Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку   , що діє на підставі Підстава діяльності представника _______________________               

Дата оновлення 27.10.2023 о 19:32:58

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Продиктуйте текст для пошуку
Готово