УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Договор комісії для імпорту рекламних, інформаційних та організаційних послуг / Commission agreement for import of advertisement, information and organizational services (укр/англ)

 ДОГОВІР КОМІСІЇ № Номер договору    

COMMISSION AGREEMENT No.Номер договору

м. місто  

Дата, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

місто (англ)

 dd Дат, (напр.:May 1, 2021)📆

 

 

Повне найменування , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса)  в особі   Посада в род. відмінку   ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника  (надалі - "Комісіонер"), з однієї сторони, та
Повне найменування (Eng.) , registered at  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by Посада представника (Eng.)   ПІБ в род. відмінку (Eng.) , acting on the basis of the  Підстава діяльності представника (Eng.)  (hereinafter – the "Commissioner"), on the one hand, and

ФОП ПІБ ФОП , що зареєстроване за адресою  Юридична адреса  в особі  Посада в род. відмінку   ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника  (надалі - "Комісіонер"), з однієї сторони, та

Individual entrepreneur  ПІБ ФОП (Eng.) , registered at  Юридична адреса (Eng.) , represented by  Посада в род. відмінку (Eng.)   ПІБ в род. відмінку (Eng.) , acting on the basis of the  Підстава діяльності представника (Eng.)  (hereinafter – the "Commissioner"), on the one hand, and

 

Повне найменування , що зареєстроване за адресою  Адреса місцезнаходження (юридична адреса)  в особі   Посада в род. відмінку   ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника  (надалі - "Комісіонер"), з однієї сторони, та

Повне найменування (Eng.) , registered at  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by   Посада в род. відмінку (Eng.)   ПІБ в род. відмінку (Eng.) , acting on the basis of the  Підстава діяльності представника (Eng.)  (hereinafter – the "Commissioner"), on the one hand, and

Повне найменування , реєстраційний номер Код ЄДРПОУ , юридична адреса:  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі – «Комітент»), з другої сторони  

Повне найменування (Eng.) , company number  Код ЄДРПОУ , with its registered address at:  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by  Посада в род. відмінку (Eng.)  ПІБ в род. відмінку (Eng.) , who acts on the basis of  Підстава діяльності представника (Eng.)   (hereinafter – the “Committee”), on the other hand

ФОП ПІБ ФОП , реєстраційний номер Код ЄДРПОУ/ФОП , юридична адреса: Юридична адреса , в особі  Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника  (надалі – «Комітент»), з другої сторони 

Individual entrepreneur  Повне найменування (Eng.) , company number  Код ЄДРПОУ/ФОП , with its registered address at:  Юридична адреса (Eng.) , represented by  Посада в род. відмінку (Eng.)  ПІБ в род. відмінку (Eng.) , who acts on the basis of Підстава діяльності представника (Eng.)   (hereinafter – the “Committee”), on the other hand

Повне найменування , реєстраційний номер  Код компанії , юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку   ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника  (надалі – «Комітент»), з другої сторони

Повне найменування (Eng.) , company number  Код компанії , with its registered address at:  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by  Посада в род. відмінку (Eng.)  ПІБ в род. відмінку (Eng.) , who acts on the basis of  Підстава діяльності представника (Eng.)   (hereinafter – the “Committee”), on the other hand

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Комісіонерський Договір (надалі – «Договір») про наступне.

(hereinafter referred to as the "Parties", and each separately as a "Party") have entered into this Commission Agreement (hereinafter – the “Agreement”) as follows.

Стаття 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 Комісіонер зобов'язується за дорученням Комітента за винагороду вчинити від свого імені за рахунок Комітента договір (договори) про надання комплексу рекламних, інформаційних та організаційних послуг (надалі – «Послуги») у кількості, якості, строки, за цінами, по реквізитах, асортименті і з якісними характеристиками, визначеними в Дорученні (Додаток 1 до цього Договору) по формі договору, що викладена в Додатку 2 до цього Договору.

Article 1. SUBJECT OF THE AGREEMENT

1.1 The Commissioner undertakes by order of the Committee for a fee to make on its own behalf and at the expense of the Committee conclude the agreement (agreements) for the provision of advertising, information and organizational services (hereinafter - "Services") in quantity, quality, time, price, details , assortment and with the qualitative characteristics defined in the Order (Annex 1 to this Agreement) in the form of the agreement set out in Annex 2 to this Agreement.

1.2. Конкретні умови здійснення правочинів, мінімальні (максимальні) ціни, а також інші вказівки Комітента щодо угод, згаданих у п.1.1 цього Договору, приводяться в Дорученні, форма якого викладена в додатку № 1 цього Договору.

1.2. Specific conditions of transactions, minimum (maximum) prices, as well as other instructions of the Committee on the agreements referred to in paragraph 1.1 of this Agreement are given in the Order, the form of which is set out in Annex 1 to this Agreement.

1.3. Комітент надає послуги в галузі реклами, бажає розширити свою діяльність, залучаючи клієнтів з території України (надалі – «Територія»),  Комісіонер бажає сприяти Комітенту в просуванні його послуг на Території, і цим Комісіонер  погодився провести пошук потенційних замовників.

1.3. The Committee provides services in the field of advertising, wants to expand its activities, attracting customers from Ukraine (hereinafter - "Territory"), the Commissioner wishes to assist the Committee in promoting its services in the Territory, and the Commissioner agreed to find for potential customers.

1.4.  Комісіонер має право укладати із третіми особами (потенційними замовниками) договори про надання рекламних послуг, предмет яких співпадає з предметом цього Договору.

1.4. The Commissioner has the right to enter into agreements with third parties (potential customers) for the provision of advertising services, the subject of which coincides with the subject of this Agreement.

1.5.  Комісіонер має право, але не зобов'язаний називати Комітента в договорах, укладених ним з клієнтами. 

1.5. The Commissioner has the right, but is not obliged to name the Committee in the agreements concluded by him with clients.

1.6.  Повноваження Комісіонера обмежені територією України. Комісіонер виконує свої зобов'язання за Договором на территорії України.       

1.6. The powers of the Commissioner are limited to the territory of Ukraine. The Commissioner fulfills his obligations under the Agreement on the territory of  Ukraine.

1.7. Комітент надає свої послуги за договорами, укладеними Комісіонером на території Specify country or region (ukr) .

1.7. The Committee provides his services under agreements concluded by the Commissioner on the territory of Specify country or region (eng) .

Стаття 2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН          

Article 2. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES

2.1. Обов’язки Комісіонера:

2.1. The Commissioner shall:

- Комісіонер має здійснювати свої повноваження відповідно до закону та цього Договору, добросовісно та в межах, що потребує даний вид угоди.

- Приймати від Комітента інформацію, необхідну для виконання робіт/надання послуг;                                  

- Повідомляти Комітенту про кожний випадок його посередництва в укладанні угоди в інтересах Комітента

- The Commissioner must exercise his powers in accordance with the law and this Agreement, in good faith and within the limits required by this type of agreement.

- Receive from the Committee the information necessary for the performance of works / provision of services;

- Inform the Committee about each case of his mediation in concluding an agreement in the interests of the Committee

-  Негайно повідомити Комітента про:

 • непридатність або недоброякісність наданої Комітентом інформації; 

 • можливі несприятливі для Комітента наслідки виконання його вказівок про спосіб виконання завдання; 

 • інші, не залежні від Комісіонера обставини, які можуть вплинути на якість роботи або неможливість її завершення в строк;

- виконати прийняте на себе Доручення Комітента на найбільш вигідних для останнього умовах. Комісіонер вправі відступити від умов, викладених в дорученнях Комітента, якщо по обставинах справи це необхідно в інтересах Комітента, і Комісіонер не міг попередньо запитати Комітента або не одержав своєчасної відповіді на свій запит; 

- Immediately inform the Committee of:

• inadequacy or poor quality of the information provided by the Committee;

• possible adverse consequences for the Committee of the implementation of its instructions on how to perform the task;   

• other circumstances, independent of the Commissioner, which may affect the quality of work or the impossibility of its completion in time;

- to fulfill the accepted Order of the Committee on the most favorable terms for the latter. The Commissioner has the right to deviate from the conditions set out in the Committee's instructions if the circumstances of the case so require in the interests of the Committee, and the Commissioner could not ask the Committee in advance or have not receive a timely response to his request; 

- поставити послуги Комітента відповідно до його доручень, а також виконати всі обов'язки й здійснити усі права, що випливають із договору про надання послуг, укладеного Комісіонером із третьою особою на користь Комітента на виконання цього Договору;                                     

- сплатити вартість послуг відповідно до Повідомлення, направленого Комісіонером з дотриманням строків сплати, визначених умовами цього Договору;

- сповістити Комітента без зволікання про виявлені в послугах недоліки;

- deliver the services of the Committee in accordance with its instructions, as well as perform all duties and exercise all rights arising from the contract for the provision of services concluded by the Commissioner with a third party in favor of the Committee for the implementation of this Agreement;

- pay the cost of services in accordance with the Notification sent by the Commissioner in compliance with the terms of payment specified in the terms of this Agreement;

- inform the Committee without delay about the shortcomings identified in the services;

- Комісіонер відповідає перед Комітентом за виконання третьою особою положень договору про виконання робіт/надання послуг, укладеного Комісіонером за рахунок Комітента, в порядку і на умовах, визначених цим Договором. Підписанням цього Договору Комісіонер прийняв на себе поручительство за виконання третьою стороною (третіми особами) договору (договорів) про надання послуг, укладеного (укладених) від імені Комісіонера, але за рахунок Комітента (делькредере), в порядку і на умовах, визначених цим Договором.                                                              

Будучи відповідальним за проведення розрахунків з третьою особою за договором про виконання робіт/надання послуг, Комісіонер є відповідальним за дотримання порядку проведення розрахунків в іноземній валюті за таким договором, для чого здійснює всі дії, необхідні та належні до вчинення, відповідно до вимог чинного валютного законодавства України та норм валютного регулювання.

- The Commissioner is responsible to the Committee for the performance by a third party of the provisions of the contract for the performance of works / services, concluded by the Commissioner on behalf of the Committee, in the manner and under the conditions specified in this Agreement. By signing this Agreement, the Commissioner undertook a guarantee for the performance by a third party (third parties) of the agreement (agreements) on the provision of services concluded (concluded) on behalf of the Commissioner, but at the expense of the Committee (delcredere), in the manner and conditions specified in this Agreement.

Being responsible for settlements with a third party under a contract for works / services, the Commissioner is responsible for compliance with the procedure for settlements in foreign currency under such a contract, for which he performs all actions necessary and appropriate to perform, in accordance with applicable currency legislation of Ukraine and norms of currency regulation. 

- Комісіонер не відповідає перед Комітентом за виконання третьою особою положень договору про виконання робіт/надання послуг, укладеного Комісіонером за рахунок Комітента, в порядку і на умовах, визначених цим Договором. Підписанням цього Договору Комісіонер не прийняв на себе поручительство за виконання третьою стороною (третіми особами) договору (договорів) про виконання робіт/надання послуг, укладеного (укладених) від імені Комісіонера, але за рахунок Комітента (делькредере), в порядку і на умовах, визначених цим Договором.                                                                                                                                                                                                                               Будучи відповідальним за проведення розрахунків з третьою особою за договором про надання послуг, Комісіонер є відповідальним за дотримання порядку проведення розрахунків в іноземній валюті за таким договором, для чого здійснює всі дії, необхідні та належні до вчинення, відповідно до вимог чинного валютного законодавства України та норм валютного регулювання.

- The Commissioner is not responsible to the Committee for the performance by a third party of the provisions of the contract for the performance of works / services concluded by the Commissioner on behalf of the Committee, in the manner and under the conditions specified in this Agreement. By signing this Agreement, the Commissioner did not assume a guarantee for the performance by a third party (third parties) of the agreement (agreements) on the performance of works / services, concluded (concluded) on behalf of the Commissioner, but at the expense of the Committee (delcredere). defined by this Agreement.

  Being responsible for settlements with a third party under a service agreement, the Commissioner is responsible for compliance with the procedure for settlements in foreign currency under such an agreement, for which he performs all actions necessary and appropriate to perform, in accordance with current currency legislation of Ukraine and norms currency regulation.

- надати Комітенту Звіт (додаток 3 до цього Договору), та Повідомлення (додаток 4 до цього Договору) протягом одного робочого дня після виконання доручення. Звіт має містити:

• реквізити Cторін цього Договору;

• відомості про кількість і ціну послуг, щодо постачання ких укладено договір (договори) Комісіонером;                      

• розмір комісійної винагороди;

• посилання на реквізити договору про надання послуг, про виконання якого подається Звіт;                   

• сума витрат Комісіонера, що підлягають відшкодуванню;  

• дата складання Звіту,

• підпис і печатка (за наявності) Комісіонера.

Повідомлення повинне містити:

• порядок та строки здійснення попередньої (авансової) оплати вартості послуг, інших платежів;

• дату складання;

• підпис і печатку (за наявності) Комісіонера.

- передати Комітенту все отримане майно по виконаному дорученню, крім випадку, якщо акт приймання-передачі виконаних робіт/наданих послуг підписується безпосередньо між Замовником та Комітентом як виконавцем;

- здійснити оплату Комітенту вартості послуг Комітента відповідно до умов цього Договору та доручення Комітента за умови виконання Комітентом.                            

- submit to the Committee the Report (Annex 3 to this Agreement) and the Notice (Annex 4 to this Agreement) within one working day after the execution of the order. The Report should contain:

• details of the Parties to this Agreement;

• information on the quantity and price of services for the supply of which the contract (contracts) have been concluded by the Commissioner;

• the amount of commission;

• reference to the details of the contract for the provision of services, the fulfilment of which is reported;

• the amount of expenses of the Commissioner to be reimbursed;

• date of the Report,

• signature and seal (if any) of the Commissioner.

The Notice shall contain:

• procedure and terms of advance (advance) payment of the cost of services, other payments;        

• date of compilation;

• signature and seal (if any) of the Commissioner.

- to transfer to the Committee all received property on the executed order, unless the act of acceptance-transfer of the executed works / rendered services is signed directly between the Customer and the Committee as the executor;                            

- to pay to the Committee the cost of the Committee's services in accordance with the terms of this Agreement and the Committee's instructions, subject to the Committee's performance.

Якщо Комісіонером подано заяву на купівлю іноземною валюти для здійснення розрахунків із Комітентом, разом із пакетом документів, що звичайно подається відповідно до законодавства, однак уповноваженим банком відмовлено в купівлі іноземної валюти з причин, що не залежать від Комісіонера, то Комісіонер збитки і витрати, які в такій ситуації Комісіонер повинен відшкодувати Комітенту, перед яким порушено зобов’язання щодо оплати, покладаються на Комітента, крім випадку, якщо відмова уповноваженого банку в купівлі іноземної валюти зумовлена бездіяльністю Комісіонера.

- передати Комітенту на його вимогу усі права відносно третьої особи, що випливають із правочину, вчиненого Комісіонером із цією третьою особою.

- Не призначати будь-яких суб-Комісіонерів або іншу посередницьку особу для здійснення послуг, без попередньої письмової згоди Комітента, яка не повинна бути безпідставно утримана;

- Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством .

- Зберігати конфіденційність інформації Комітента, отриманої від нього, а також змісту приватних повідомлень електронної пошти за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

If the Commissioner submits an application for the purchase of foreign currency for settlements with the Committee, together with a package of documents normally submitted in accordance with the law, but the authorized bank refuses to purchase foreign currency for reasons beyond the control of the Commissioner, the Commissioner in such a situation, the Commissioner must reimburse the Committee to whom the payment obligation has been breached, rely on the Committee, unless the refusal of the authorized bank to purchase foreign currency is due to inaction of the Commissioner.                                                                                                          

- to transfer to the Committee, at its request, all rights in respect of a third party arising from a transaction made by the Commissioner with that third party.                                     

- Not to appoint any sub-Commissioners or other intermediary to provide services without the prior written consent of the Committee, which should not be unduly withheld;                                                            

- Do not disclose trade secrets and confidential information, except as provided by applicable law.                                                                                        

- Maintain the confidentiality of the Committee's information received from it, as well as the content of private e-mails, except as provided by applicable law.             

2.2. Права Комісіонера:

- Отримувати винагороду відповідно до умов цього Договору;

- Проводити переговори із зацікавленими особами в рамках виконання цього Договору;

2.2. The Commissioner is entitled to:

- Receive remuneration in accordance with the terms of this Agreement;

- Conduct negotiations with interested parties in the framework of the implementation of this Agreement;

- Залучити третіх осіб для виконання цього договору, шляхом укладання з ними відповідних субагентських договорів із дотриманням вимог п. 2.1. цього Договору.

- Involve third parties to perform this Agreement by concluding relevant subagent agreements with them in compliance with the requirements of paragraph 2.1. of this Agreement.

2.3. Обов’язки Комітента:

- Надати Комісіонеру всі комерційні та технічні дані, які обґрунтовано вимагаються Комісіонером для здійснення діяльності за рахунок Комітента;                

- повідомити Комісіонера про характер і умови здійснення правочинів, згаданих у п.1.1. цього Договору в порядку та на умовах, передбачених цим Договором;

- надати Доручення Комісіонеру на укладення правочинів, згаданих у п.1.1. цього Договору, що надається шляхом направлення на електронну пошту Комісіонера, зазначену в розділі «Місцезнаходження і реквізити сторін» цього Договору, з наступним поданням оригіналу;

- прийняти від Комісіонера все отримане за Дорученням;           

- звільнити Комісіонера від зобов'язань, прийнятих ним на себе по виконанню Доручення перед третьою особою;

- сплатити Комісіонерові комісійну винагороду в розмірі, порядку і строки, передбачені цим Договором;

- окрім виплати комісійної винагороди, відшкодувати Комісіонерові витрачені ниму зв’язку з виконанням Доручення суми;

- забезпечити Комісіонера усім необхідним для виконання обов'язку перед третьою особою, зокрема, але не виключно:

• своєчасно здійснювати надання послуг відповідно до укладених Комісіонером договорів;

• своєчасно забезпечити Комісіонера документами та доказами для виконання останнім доручень Комітента;        

• підписати акти приймання-передачі наданих послуг з Комісіонером протягом 2 робочих днів з моменту фактичного надання послуг або в інший строк, визначений цим Договором;             

• іншими діями сприяти Комісіонеру в виконанні Доручення.

Прийняти від Комісіонера надані за Договором послуги;    

- сповістити про заперечення щодо розрахунків, якщо Комітент їх має, протягом календарного дня від дня одержання Звіту, в іншому випадку Звіт вважається прийнятим;

- в триденний строк, не враховуючи вихідні дні, за відсутності претензій підписувати та передавати Комісіонеру Акт приймання-передачі виконаних послуг;

2.3. The Committee shall:

 - Provide the Commissioner with all commercial and technical data that are reasonably required by the Commissioner to carry out activities at the expense of the Committee;

- inform the Commissioner about the nature and conditions of transactions referred to in clase 1.1. of this Agreement in the manner and under the conditions provided by this Agreement;

- to instruct the Commissioner to conclude the transactions mentioned in clause 1.1. of this Agreement, provided by sending the Order to the e-mail of the Commissioner, specified in the section "Location and details of the parties" of this Agreement, followed by submission of the original;

- to accept from the Commissioner everything received according to its’ Order;

- release the Commissioner from the obligations assumed by him to fulfill the Order to a third party;              

- to pay to the Commissioner a commission fee in the amount, procedure and terms stipulated by this Agreement;

- in addition to the payment of the commission, to reimburse the Commissioner the amount spent in connection with the execution of the Order;

- provide the Commissioner with everything necessary to perform the duty to a third party, in particular, but not exclusively:

• timely provide services in accordance with the agreements concluded by the Commissioner;          

• timely provide the Commissioner with documents and evidence for the implementation of the latter's instructions of the Committee.

• sign acts of acceptance-transfer of rendered services with the Commissioner within 2 working days from the moment of actual rendering of services or in other term determined by this Agreement;

• assist the Commissioner in the implementation of the Assignment by other actions.

- Accept from the Commissioner the services provided under the Agreement;

- notify of objections to the calculations, if the Committee has them, within a calendar day from the date of receipt of the Report, otherwise the Report is considered accepted;                  

- within three days, excluding weekends, in the absence of claims to sign and submit to the Commissioner the Act of acceptance-transfer of services rendered;

- повідомити Комісіонера про укладання Комітентом з іншими особами агентських договорів, договорів комісії або інших посередницьких договорів, предмет яких співпадає з предметом цього Договору.

- to inform the Commissioner about the conclusion by the Committee with other persons of agent agreements, commission agreements or other intermediary agreements, the subject of which coincides with the subject of this Agreement.

2.4. Права Комітента:

- Вимагати від Комісіонера виконання робіт/надання послуг відповідно до умов даного Договору;                   

- Здійснювати контроль за ходом та якістю виконання послуг Комісіонером;

- Відхилити субКомісіонера, якого обрав Комісіонер.

2.4. The Committee is entitled to:

- Require the Commissioner to perform works / provide services in accordance with the terms of this Agreement;       

- Monitor the progress and quality of services by the Commissioner;                                                  

- Reject the sub-Commissioner elected by the Commissioner.

Стаття 3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

Article 3. THE COST OF SERVICES, THE PROCEDURE OF CALCULATIONS

 

3.1. Комісійна винагорода, що повинна бути виплачена Комісіонерові, розраховується у відсотках до розміру ціни укладеного Комісіонером для Комітента договору про надання послуг, її розмір, строк і порядок оплати Комісіонеру визначається в Додатку 4 до цього Договору.

3.1. The commission fee to be paid to the Commissioner is calculated as a percentage of the price of the services agreement concluded by the Commissioner for the Committee, its amount, term and procedure for payment to the Commissioner are defined in Annex 4 to this Agreement.                

3.1. Комісійна винагорода, що повинна бути виплачена Комісіонерові, розраховується у фіксованому розмірі за кожен укладений Комісіонером для Комітента договір про надання послуг, її розмір, строк і порядок оплати Комісіонеру визначається в Додатку 4 до цього Договору.

3.1. The commission fee to be paid to the Commissioner is calculated as a fixed amount for each services agreement concluded by the Commissioner for the Committee, its amount, term and procedure for payment to the Commissioner are defined in Annex 4 to this Agreement.

3.2. Якщо Комітент скасовує доручення після укладення Комісіонером договорів про надання послуг, Комітент зобов’язаний відшкодувати усі витрати, збитки Комісіонера та будь-які негативні наслідки для Комісіонера, що настають у зв’язку з розірванням, невиконанням або неналежним виконанням Комісіонером договору про надання послуг з третьою особою.

3.3. Комісійна винагорода й суми, витрачені Комісіонером у зв’язку з виконанням доручення Комітента, повинні бути виплачені Комісіонерові на наступний робочий день від дня подання ним Комітенту Звіту або в інший строк, передбачений цим Договором, якщо інше не передбчене Додатком 5 до цього Договору.

3.2. If the Commissioner cancels the order after the Commissioner has concluded contracts for the provision of services, the Commissioner is obliged to reimburse all costs, losses of the Commissioner and any negative consequences for the Commissioner arising from termination, non-performance or improper performance of the contract by the Commissioner with a third party.

3.3. Remuneration and amounts spent by the Commissioner in connection with the execution of the Committee's Orders shall be paid to the Commissioner on the next working day from the date of submission of the Report to the Committee or within another period provided by this Agreement, unless otherwise provided in Annex 5 to this Agreement.

Стаття 4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ КОМІТЕНТОМ ЗАМОВНИКАМ ЧЕРЕЗ КОМІСІОНЕРА 

Article 4. PROCEDURE FOR PROVISION OF SERVICES BY THE COMMITTEE TO CUSTOMERS THROUGH THE COMMISSIONER

4.1. Комісіонер зобов'язаний поставити послуги / виконати роботи за цінами, зазначеними Комітентом у Дорученні. Якщо Комісіонер здійснить операцію на умовах, більш вигідних, чим ті, які були зазначені Комітентом, отримана вигода розподіляється на Комітента.

4.2. Якщо Комісіонер надасть послуги за ціною нижче призначеної йому Комітентом, Комітент, що не бажає прийняти такий правочин, зобов'язаний заявити про це Комісіонерові в одноденний строк після одержання Звіту. В іншому випадку покупка визнається прийнятою Комітентом. Якщо Комісіонер повідомить, що приймає різницю в ціні на свій рахунок, Комітент не вправі відмовитися від укладеної на його користь угоди.

4.1. The Сommissioner is obliged to supply services at the prices specified by the Committee in the Order. If the Commissioner carries out the operation on terms more favorable than those specified by the Committee, the benefit received shall be distributed to the Committee.

4.2. If the Commissioner supplies services at a price lower than the one assigned to him by the Committee, the Committee who does not wish to accept such supply shall notify the Commissioner within one day after receipt of the Report. Otherwise, the supply is recognized as accepted by the Committee. If the Commissioner announces that he accepts the difference in price at his own expense, the Commissioner may not withdraw from the agreement concluded in his favor.

4.3. Комісіонер вправі утримати належні йому за даним Договором суми із всіх сум, що надійшли до нього за рахунок Комітента.

4.3. The Commissioner has the right to withhold the amounts due to him under this Agreement from all amounts received by him at the expense of the Committee.

4.4. Комітент вправі в будь-який час скасувати дане ним Комісіонерові доручення в цілому або в частині з дотриманням умов, передбачених у розділі 5 цього Договору.

4.5. Відповідно до п.187.11 ст.187 Податкового кодексу України, попередня (авансова) оплата вартості товарів, що ввозяться на митну територію України, не змінює значення сум податку, які відносяться до податкового кредиту або податкових зобов'язань платника податку, такого експортера або імпортера. Право на податковий кредит виникає у Комісіонера в строки та порядку, визначені п.187.8 ст.187 та п.198.1 ст.198 Податкового кодексу України (після сплати ПДВ за податковими зобов’язаннями внаслідок імпорту послуг на митну територію України

4.4. The Committee has the right to revoke at any time the Order given by him to the Commissioner in whole or in part provided Section 5 of this Agreement.                                                  

4.5. According to paragraph 187.11 of Article 187 of the Tax Code of Ukraine, advance (advance) payment of the value of goods imported into the customs territory of Ukraine does not change the value of tax amounts related to tax credit or tax liabilities of the taxpayer, such exporter or importer. The right to a tax credit arises from the Commissioner in the time and manner specified in paragraph 187.8 of Article 187 and paragraph 198.1 of Article 198 of the Tax Code of Ukraine (after payment of VAT on tax liabilities due to imports of services into the customs territory of Ukraine).

Стаття 5. МАЙНО, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ДОГОВОРУ КОМІСІЇ

Article 5. PROPERTY WHICH IS THE SUBJECT OF THE COMMISSION AGREEMENT

5.1. Майно, що надійшло до Комісіонера від Замовників за рахунок Комітента, є власністю останнього.                           

5.2. Комісіонер відповідає перед Комітентом за втрату, недостачу або ушкодження майна Комітента, що перебуває в Комісіонера, якщо не доведе, що втрата, недостача або ушкодження відбулися не з вини Комісіонера.

5.3. Комісіонер має право для забезпечення своїх вимог за Договором притримати річ, яка має бути передана Комітентові, до моменту повного виконання зобов’язань Комітентом перед Комісіонером.

5.4. Комітент, у випадку скасування ним даного Комісіонерові доручення та відмови від укладених Комісіонером для Комітента договорів, зобов'язаний протягом двох робочих днів від дня такого скасування або відмови розпорядиться майном, що перебуває в Комісіонера. Якщо Комітент у зазначений строк не розпорядиться майном, яке перебуває в Комісіонера, Комісіонер вправі здати це майно на зберігання за рахунок Комітента або, з метою покриття своїх вимог до Комітента або замовити послуги/роботи у третіх осіб для виконання укладених ним договорів із замовниками. При цьому Комітент зобов’язаний відшкодувати Комісіонеру усі завдані збитки.

5.1. The property received by the Commissioner from the customers at the expense of the Committee is the property of the latter.

5.2. The Commissioner shall be liable to the Committee for the loss, shortage or damage of the Committee's property to the Commissioner, unless he proves that the loss, shortage or damage was not the fault of the Commissioner.

5.3. The Commissioner has the right to detain the thing to be transferred to the Committee to ensure his claims under the Agreement until the full fulfillment of the Committee's obligations to the Commissioner.                  

5.4. The Commissioner, in case he cancels the commissioner's order and waives the agreements concluded by the Commissioner for the Committee, is obliged to dispose of the property held by the Commissioner within two working days from the date of such cancellation or refusal. If the Committee does not dispose of the property held by the Commissioner within the specified period, the Commissioner has the right to deposit the property at the expense of the Committee or to cover his claims against the Committee or order services / from third parties to fulfill contracts with customers. In this case, the Committee is obliged to reimburse the Commissioner all damages.

Стаття 6. ЗАХИСТ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ ТА КОФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Article 6. PROTECTION OF COMMERCIAL SECRETS AND CONFIDENTIAL INFORMATION

6.1. Сторони підтверджують розуміння ними важливості договірного врегулювання відносин із забезпечення режиму комерційної таємниці та конфіденційної інформації та погоджуються взяти на себе наступні обов'язки:

- Протягом 5 років з дня набрання чинності цим Договором Комісіонер зобов'язується:

 • не розголошувати ніякої конфіденційної інформації, комерційної таємниці, отриманих ним від Комітента, будь-яким іншим третім особам, включаючи органи державної влади, підприємства, установи, організації усіх форм власності та підпорядкування;

 • не використовувати комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію для своєї власної вигоди.

6.1. The Parties confirm their understanding of the importance of a contractual settlement of relations for securing the regime of commercial secret and confidential information and agree to assume the following responsibilities:                                         

- Within 5 years from the date of entry into force of this Agreement, the Commissioner undertakes:

 • not disclose any confidential information, commercial secrets received from the Committee, any other third parties, including public authorities, enterprises, institutions, organizations of all forms of ownership and subordination;                                                                               

 • do not use commercial secrets and / or confidential information for their own benefit.

Комітент зобов'язується дотримуватися такого ж ступеня секретності з метою уникнення розголошення або використання конфіденційної інформації, комерційної таємниці, отриманої від Комісіонер, іншими особами, якого Комітент дотримувався б в розумній мірі стосовно своєї власної конфіденційної інформації та/або комерційної таємниці.

- The Committee undertakes to observe the same degree of secrecy in order to avoid disclosure or use of confidential information, commercial secrets received from the Commissioner, other persons whom the Committee would reasonably observe in relation to his / her own confidential information and / or commercial secrets.

6.2. Інформація не вважається і не буде вважатися конфіденційною та/або комерційною таємницею і, відповідно, Сторони не будуть мати ніяких обов'язків відносно подібної інформації, якщо вона задовольняє вимоги, викладені в будь-якому із наступних пунктів:

- Інформація вже відома Стороні, яка її одержує.

- Інформація незалежно розроблена Комісіонером, за умови, що особа або особи, що її розробили, не мали доступу до конфіденційної інформації за цим Договором.    

- Інформація дозволена до оприлюднення (розголошення) за взаємною згодою Сторін.

- Інформація розкрита уповноваженому державному органу на підставі імперативних приписів відповідного чинного законодавства під загрозою настання неспівмірних негативних правових наслідків для Комісіонера/Комітента, у разі відмови у наданні інформації, за умови, що Комісіонер/Комітент, доклав максимальні зусилля для уникнення доступу до інформації третіх осіб, оприлюднення (розголошення) інформації.

6.2. Information is not considered and will not be considered confidential and / or commercially secret and, accordingly, the Parties will not be bound by any such information if it meets the requirements set forth in any of the following paragraphs:                                  

- Information is already known to the Receiving Party.                                                                                    
- Information independently developed by the Commissioner, provided that the person or persons who developed it did not have access to the confidential information under this Agreement.

- Information is allowed to be disclosed (disclosed) by mutual agreement of the Parties.

- The information is disclosed to the authorized state body on the basis of imperative requirements of the relevant legislation in force under the threat of inappropriate adverse legal consequences for the Agent/Principal in case of refusal to provide information, provided that the Agent/Principal has made maximum efforts to avoid access to information of third parties, disclosure (disclosure) of information.

Стаття 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

Article 7. RESPONSIBILITY OF THE PARTIES 

7.1. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) застосовним законодавством.

7.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

7.3. У разі якщо Комітент не виконує вимоги цього Договору, Комісіонер звільняється від відповідальності за несвоєчасне виконання своїх зобов'язань за Договором.

7.1. In the event of a breach of the Agreement, the Party shall be liable as determined by this Agreement and / or by the current applicable legislation .

7.2. Violation of the Agreement is its non-fulfillment or improper fulfillment, that is, execution in violation of the conditions specified in the content of this Agreement.

7.3. In case if the Committee does not comply with the requirements of this Agreement, the Commissioner is released from responsibility for the late fulfilment of its’ obligations under the Agreement.

7.4. У разі прострочення платежу Комітент сплачує штраф у розмірі Комітент сплачує штраф у розмірі - % % від суми заборгованості.

7.4. In case of delay of payment the Committee pays a fine in the amount of  Комітент сплачує штраф у розмірі - %  % of the amount of the debt.

7.5. У разі прострочення платежу Комісіонер сплачує штраф у розмірі Комісіонер сплачує штраф у розмірі - % % від суми заборгованості.

7.5. In case of delay of payment the Commisioner pays a fine in the amount of   Комісіонер сплачує штраф у розмірі - % % of the amount of the debt.

7.6. У разі прострочення виконання робіт/надання посдуг Комітент сплачує штраф у розмірі %  від вартості послуг Комітента  % від вартості своєчасно ненаданих послуг .

7.6. In case of delay of servicers provision the Committee pays a fine in the amount of %  від вартості послуг Комітента % of the amount of delayed services.

Стаття 8. ОБМЕЖЕННЯ ВИКОНАННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ (ФОРС-МАЖОР)

Article 8. RESTRICTIONS ON CONTRACTUAL DUTIES (FORCE MAJEURE)           

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у разі виникнення форс-мажорних обставин.

8.2. Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють: стихійне лихо (пожежа, повінь, зсув тощо), воєнні дії, епідемії, страйки, ембарго, бойкот, рішення і дії органів державної влади, які перешкоджають виконанню цього договору.

8.3. Якщо форс-мажорні обставини будуть продовжуватися більше зазначте критичний строк форс-мажорних обставин (місяців), 2 місяців, то кожна зі Сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за Договором, шляхом попереднього повідомлення іншої Сторони не менш, ніж за  зазначте строк попереднього повідомлення (днів), 30 днів.

8.1. The Parties shall be released from liability for non-fulfilment or improper fulfilment of the terms of this Agreement in the event of force majeure.                              

8.2. Under force majeure, the Parties understand natural disasters (fire, flood, displacement, etc.), hostilities, epidemics, strikes, embargoes, boycotts, decisions and actions of public authorities that hinder the implementation of this Agreement.    

8.3. If force majeure circumstances will continue for more than  зазначте критичний строк форс-мажорних обставин (місяців), 2 months, each of the Parties will have the right to refuse to further fulfil the obligations under the Agreement by notifying the other Party in advance for at least  зазначте строк попереднього повідомлення (днів), 30 days.                                                                        

8.4. Наявність форс-мажорних обставин має бути підтверджена необхідними документами Торгово-промислової палати або іншого уповноваженого органу.

8.5. Сторона, для якої настали форс-мажорні обставини, повинна негайно повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання чи припинення форс-мажорних обставин позбавляє Сторону права на них посилатися.

8.4. The existence of force majeure circumstances must be confirmed by the necessary documents of the Chamber of Commerce and/or other authorized bodies of.

8.5. The Party for which force majeure has occurred shall immediately notify the other Party in writing. Failure to notify or the untimely notification of the onset or termination of force majeure circumstances deprives the Party of the right to refer them.

Стаття 9. ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Article 9.  Applicable Law and Settlement of Disputes

9.1. Цей Договір та будь-які зобов'язання, що виникають у зв'язку з ним, регулюються та тлумачать відповідно до законодавства Англії та Уельсу.

9.1. This Agreement and any matters obligations arising out of or in connection with it shall be governed by and construed in accordance with laws of England and Wales.

9.2. Сторони погоджуються намагатися вирішити будь-які суперечки, протиріччя чи претензії між Сторонами, що виникають з цього Договору або відносно нього, включаючи, але не обмежуючись дійсністю чи існуванням Договору та / або цієї статті, або припинення, складення або виконання Договору, шляхом взаємних консультацій. Усі спори, що виникають або можуть виникнути в зв'язку з Договором, повинні бути вирішені Сторонами дружелюбно.

9.2. The Parties agree to seek to resolve any dispute, controversy or claim between the Parties arising out of or in relation to this Agreement, including but not limited to the validity or existence of the Agreement and/or this clause or the termination, construction or performance of the Agreement by mutual consultation. All disputes arising or that may arise from or in connection with the Agreement should be settled amicably by the Parties.

9.3. Усі спори, розбіжності чи вимоги, які виникають із цього Договору або у зв'язку з ним, зокрема, щодо його тлумачення, виконання, порушення, припинення  чи  недійсності, підлягають вирішенню у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України згідно з його Регламентом. 

9.3. Any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with this Agreement, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be finally settled by arbitration in accordance with the Arbitration Rules of the International Commercial Arbitration Court at the Ukrainian Chamber of Commerce and Industry and decided according to its rules. 

Місцем проведення засідання Арбітражного суду є Київ, Україна. 

The seat of arbitration shall be Kyiv, Ukraine. 

Арбітражний суд складається з одного арбітра. 

The number of arbitrators shall be one. 

Мовою арбітражного розгляду є українська.

The language to be used in the arbitral proceedings shall be Ukrainian.

Будь-яке рішення арбітражу приймається письмово та є остаточним і обов'язковим для Сторін. Сторони зобов'язуються виконувати судове рішення без зволікання.

Any judgment shall be made in writing and shall be final and binding on the Parties. The Parties undertake to carry out the judgment without delay.

Сторони відмовляються від будь-якого права звернутися до будь-якого суду та / або іншого судового органу, крім зазначеного в цій статті Договору.

The Parties waive any right to apply to any court of law and/or other judicial authority other than stipulated in this cause of this Agreement.

Крім того, стосовно будь-якого провадження, що виникає з/або у зв’язку з примусовим виконанням та/або виконанням будь-якого рішення суду, призначеного щодо них, Сторони цим підкорюються юрисдикції будь-якого суду, у якому будь-які такі провадження відбуваються.

In addition, in respect of any proceedings arising out of or connected with the enforcement and/or execution of any judgment made against them, the Parties hereby submit to the jurisdiction of any court in which any such proceedings are brought.

Стаття 10. РІЗНЕ

Article 10. MISCALLENEOUS

10.1. Відповідність та допомога з відповідністю

Кожна Сторона також погоджується з тим, щоб виконувати і допомагати іншій Стороні  виконувати  всі економічні  санкції, закони та нормативні акти з експортного контролю, встановлені ООН, ЄС, США або іншими законами і нормативно-правовими актами (спільно «Контроль») в тій мірі, в якій така Сторона зобов’язана виконувати вимоги Контролю. Сторони не повинна, прямо або опосередковано, розпоряджатися будь-яким продуктом, отриманим в зв'язку з цим Договором до або через будь-яку  особу, організацію або місце призначення, які заборонені Контролем або для використання, забороненого відповідним Контролем, без отримання попереднього дозволу від компетентних державних органів, якщо така Сторона зобов'язана  виконувати відповідні правила Контролю.

10.1. Compliance and assistance with compliance

Each Party further agrees to comply with and assist the other Party in complying with all applicable UN, EU, U.S. and other economic sanctions and control laws and regulations (together the "Controls") to the extent such Party is bound by such applicable Controls. The Parties shall not, whether directly or indirectly, dispose of any of the product received in connection with this Agreement to or via any person, entity, or destination, or for any use prohibited under applicable Controls, without obtaining prior authorisation from the competent government authorities if such Party is bound by any such applicable Controls.

Незважаючи ні на які положення цього  Договору, що передбачають зворотне, ніщо в цьому Договорі не повинно тлумачитися, спонукати або вимагати будь-яку Сторону діяти будь-яким чином (у тому числі вчиняти дії або утримуватися від дій), що не відповідає, або порушує, заборонені положеннями Контролю або іншими офіційними правилам або вимоги державних органів.  

Notwithstanding anything to the contrary herein or related hereto, nothing in this Agreement shall, or shall be interpreted or construed to, induce or require either Party hereto to act in any manner (including taking or failing to take any actions) which is inconsistent with, penalized or prohibited under Controls or other official government rules or requirements.

10.2. Партнерство

Жодне положення цього Договору або домовленість, передбачена ним, не може тлумачитися як встановлення або припущення партнерства між Сторонами, і жодне положення цього Договору не може вважатися таким, що робить будь-яку зі Сторін Комісіонером іншої Сторони або надає будь-якій зі Сторін право зобов’язувати або створювати зобов’язання для іншої Сторони будь-яким шляхом або з будь-якою метою.

10.2. Partnership

Nothing in this Agreement or any arrangement contemplated by it will be construed as establishing or implying any partnership between the Parties, and nothing in this Agreement will be deemed to constitute either of the Parties as the Commissioner of the other Party or to authorize the other Party to bind, Agreement in the name of or to create a liability for the other Party in any way or for any purpose.

10.3. Повнота Договору

Цей Договір, додатки та додаткові угоди становлять єдиний договір та повну домовленість і порозуміння Сторін і замінює будь-які інші попередні угоди між Сторонами (письмові або усні) стосовно предмету цього Договору.

10.3. Entire Agreement

This Agreement and the Additional Agreements constitute the entire Agreement and understanding of the Parties and supersede any other prior agreement between the Parties (whether written or oral) relating to the subject matter hereof.

10.4. Ділимість

Якщо будь-яке положення цього Договору вважається будь-яким судом або іншим компетентним органом таким, що не має юридичної або позовної сили, або недійсним повністю або частково, інші положення цього Договору і решта положень, що зазнали змін, продовжують діяти. Сторони беруть на себе зобов’язання замінити недійсне положення таким дійсним положенням, що найближче відповідає економічній цілі недійсного положення.

10.4. Severability

If any provision of this Agreement is held by any court or any other competent authority to be void, invalid or unenforceable in whole or part, the other provisions of this Agreement and the remainder of the affected provisions shall continue to be valid. The Parties undertake to replace such an invalid provision by a valid provision that shall as closely as possible correspond to the economic purpose of the invalid provision.

10.5. Відмова від права

Затримка у здійсненні або нездійснення будь-якого права або засобу правового захисту за цим Договором не складає відмову від таких або інших прав або засобів правового захисту, і не перешкоджає їх здійсненню або примусовому здійсненню. Одноразове або часткове здійснення будь-якого права або засобу правового захисту за цим Договором не перешкоджає подальшому здійсненню цього або іншого права або засобу правового захисту.

10.5. Waiver

A delay in exercising, or failure to exercise, any right or remedy under this Agreement does not constitute a waiver of such or other rights or remedies nor will it operate so as to bar the exercise or enforcement thereof. No single or partial exercise of any right or remedy under this Agreement will prevent further or other exercise of such or other rights or remedies.

10.6. Мова

Цей Договір складено та підписано англійською та українською мовами. Визначальним та обов’язковим варіантом цього Договору є україномовний варіант, і у випадку будь-яких невідповідностей між україномовним варіантом та будь-яким перекладом, перший має переважну силу.

10.6. Language

This Agreement has been drafted in the English and Ukrainian language and signed in the English and Ukrainian language. The definitive and binding version of this Agreement is the English language version and in the event of any inconsistency between the Ukrainian language version and any translation, the Ukrainian version shall prevail.

 

10.7. Права Третіх сторін

Сторони не мають на увазі, що будь-яка третя сторона буде мати якісь права чи буде спроможною примушувати виконувати цей Договір та Сторони виключають, у межах, дозволених застосовуваним законодавством, будь-які такі права третіх сторін, які іншим чином можуть матися на увазі.

10.7. Third Party Rights

The Parties do not intend that any third party shall have any rights under or be able to enforce this Agreement and the Parties exclude to the extent permitted under applicable law any such third party rights that might otherwise.

Сторони мають право на збір та обробку персональних даних в межах виконання зобов’язань по даному Договору для реалізації ділових відносин між Сторонами. Персональні дані Сторін захищаються Конституцією та Законом України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01 червня 2010 року та Регламентом ЄС 2016/679, "Загальним регламентом про захист данних", (GDPR). Факт підписання даного Договору – є фактом отримання згоди і повідомлення для Сторін про збір та обробку персональних даних.

The Parties have the right to collect and process personal data within the limits of fulfillment of obligations under this Agreement and for realization of business relations between the Parties. The personal data of the Parties are protected by the Constitution and the Law of Ukraine "On Protection of Personal Data" No. 2297-VI of June 01, 2010 and by the Regulation (EU) 2016/679  "General Data Protection Regulation" (GDPR). The fact of signing this Agreement is the fact of obtaining consent and communication to the Parties on the collection and process their personal data.

10.8. Відступлення прав

Жодні обов'язки або права, крім права отримання платежів, що виникають в силу даного Договору, не можуть бути переуступлені або передані. Переуступлення права на отримання платежів може відбутися лише за взаємною згодою Сторін, що засвідчена письмово.

10.8. Assignment

No obligations or rights hereunder, other than the right to receive payments accruing by virtue of this Agreement, may be assigned or delegated. Assignment or delegation of the right to receive payments by one Party shall only be done subject to a prior written approval from the other Party.

Стаття 11. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

Article 11. TERM OF THE AGREEMENT AND OTHER CONDITIONS

11.1. Договір набирає чинності з моменту підписання та діє до Договор діє до, (напр.:1 травня 2021 року)📆 , але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань. Строк дії цього Договору продовжується на кожний наступний (один) рік, якщо жодна із Сторін не повідомить письмово іншу Сторону про намір розірвати цей Договір не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати закінчення поточного строку дії цього Договору.

11.1. The Agreement shall enter into force upon signature and shall remain in force until Договор діє д, (напр.:31 December 2021)📆 , but in any case until the Parties have fully fulfilled their obligations. This Agreement shall be extended for each subsequent (one) year, unless either Party notifies the other Party in writing of its intention to terminate this Agreement no later than 30 (thirty) calendar days before the expiration date of this Agreement.

11.2. Зміни чи доповнення до цього Договору є невід'ємною частиною цього Договору, за умов, що в разі виникнення суперечності з попередніми положеннями Договору, превалюватимуть нові зміни та доповнення. Вищевказані зміни та доповнення набувають чинності, якщо вони виконані в письмовій формі, мають реєстраційний номер, дату та підписи повноважних представників Сторін.

11.2. Amendments or additions to this Agreement shall be considered an integral part of this Agreement provided that in the event of any conflict with the prior terms of the Agreement, the new amendments or additions shall prevail. The abovementioned amendments and additions shall come into force if executed in written form and have a number, effective date and the signatures of authorized representatives of the Parties.

11.3. Сторони можуть в будь-який час розірвати Договір:

i) за згодою Сторін Договору;  

11.3. The Parties may terminate this Agreement at any time:

i) if there is a written agreement between the Parties to do so;

ii) будь-якою Стороною в односторонньому порядку шляхом надання письмового повідомлення іншій Стороні за 30 календарних днів, якщо така Сторона не виконує свої істотні зобов'язання за Договором та за умови проведення повного розрахунку з іншою Стороною;

iii) Комітентом, якщо діяння, вчинене Комісіонером, включало нечесність, нелояльність або шахрайство щодо Комітента, його діяльності, або грубу недбалість або навмисне неналежне поведінка або порушення Комісіонером у виконанні своїх зобов'язань  що передбачені цим Договором;

iv) Комісіонером у зв'язку з порушенням Договору Комітентом, його неплатоспроможністю, банкрутством або ліквідацією.

v) в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

ii) by a Party unilaterally by sending a written notice to the other Party thirty calendar days prior to such termination, in the event that such other Party does not perform its material obligations under this Agreement and subject to performance of the financial settlement to such other Party;          

iii) by the Committee if the an act committed by the Commissioner including dishonesty, disloyalty or fraud with respect to the Committee, its business, or gross negligence or wilful misconduct or breach by the Commissioner in the performance of its obligations under this Agreement;                             

iv) By Commissioner due to Committee’s breach of the Agreement, insolvency, bankruptcy, or liquidation.                                                                          

v) under any other circumstances, as may be provided by the applicable law.

11.4. Додаткові угоди до цього Договору, які час від часу належним чином укладаються між Сторонами, становлять його невід'ємну частину. У випадку будь-яких розбіжностей між положеннями цього Договору та Додатковими угодами, положення останніх матимуть переважну силу.

11.4. Additional Agreements to this Agreement that from time to time are duly entered into between the Parties shall be its integral part. In the event of any discrepancies between the provisions of this Agreement and Additional Agreements, provisions of the latter shall prevail.

Стаття 12. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Article 12. ADDRESSES AND BANKING DETAILS

 

Комітент:

Повне найменування

Реєстраційний номер компанії Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Committee:

Повне найменування (Eng.)

Registration number: Код ЄДРПОУ

Address: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

Tel.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити (Валюта рахунку ):

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca: Адреса банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Bank Details (Валюта рахунку ):

Account: № рахунку

Bank: Назва банку (Eng.)

Address: Адреса банку (Eng.)

SWIFT: SWIFT  

IBAN:  IBAN

Банк-кореспондент: Банк-кореспондент

№ рах. № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT:SWIFT (банк-кореспондент)

Correspondent bankБанк-кореспондент (Eng.)

№ acc. № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

Банківські реквізити (Валюта рахунку ):

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca: Адреса банку

SWIFTSWIFT

IBAN: IBAN

Bank Details (Валюта рахунку ):

Account: № рахунку

Bank: Назва банку (Eng.)

Address: Адреса банку (Eng.)

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Банк-кореспондент: Банк-кореспондент

Адреса: Aдреса (банк-кореспондент)

№ рах. № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)  

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

Correspindent bankБанк-кореспондент (Eng.)

Address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

№ acc. № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

Посада представника

 

___________________

ПІБ представника

Посада представника (Eng.)

 

 __________________ 

ПІБ представника (Eng.)

Комітент:

Фізична особа - підприємець ПІБ ФОП

Реєстраційний номер компанії Код ЄДРПОУ/ФОП

Юридична адреса: Юридична адреса

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Committee:

Individual entrepreneur ПІБ ФОП (Eng.)

Registration number: Код ЄДРПОУ/ФОП

Address: Юридична адреса (Eng.)

Tel.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний  

Банківські реквізити (Валюта рахунку  ):

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca: Адреса банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Bank Details (Валюта рахунку ):

Account: № рахунку

Bank: Назва банку (Eng.)

Address: Адреса банку (Eng.)

SWIFT: SWIFT  

IBAN:  IBAN

Банк-кореспондент: Банк-кореспондент

№ рах. № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

Correspondent bankБанк-кореспондент (Eng.)

№ acc. № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

Банківські реквізити (Валюта рахунку ):

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca: Адреса банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Bank Details (Валюта рахунку ):

Account: № рахунку

Bank: Назва банку (Eng.)

Address: Адреса банку (Eng.)

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Банк-кореспондент: Банк-кореспондент

Адреса: Aдреса (банк-кореспондент)

№ рах. № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)  

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

Correspindent bankБанк-кореспондент (Eng.)

Address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

№ acc. № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

Посада представника

 

___________________

ПІБ представника

Посада представника (Eng.)

 

 __________________ 

ПІБ представника (Eng.)

Комітент:

Повне найменування

Реєстраційний номер компанії Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Committee:

Повне найменування (Eng.)

Registration number: Код компанії

Address: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

Tel.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний  

Банківські реквізити (Валюта рахунку  ):

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca: Адреса банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Bank Details (Валюта рахунку ):

Account: № рахунку

Bank: Назва банку (Eng.)

Address: Адреса банку (Eng.)

SWIFT: SWIFT  

IBAN:  IBAN

Банк-кореспондент: Банк-кореспондент

№ рах. № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT:SWIFT (банк-кореспондент)

Correspondent bankБанк-кореспондент (Eng.)

№ acc. № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT SWIFT (банк-кореспондент)

Банківські реквізити (Валюта рахунку ):

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca: Адреса банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Bank Details (Валюта рахунку ):

Account: № рахунку

Bank: Назва банку (Eng.)

Address: Адреса банку (Eng.)

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Банк-кореспондент: Банк-кореспондент

Адреса: Aдреса (банк-кореспондент)

№ рах. № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)  

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

Correspondent bankБанк-кореспондент (Eng.)

Address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

№ acc. № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

Посада представника

 

___________________

ПІБ представника

Посада представника (Eng.)

 

 __________________ 

ПІБ представника (Eng.)

Комісіонер:

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Індивідуальний податковий номер ІПН

Commissioner:

Повне найменування (Eng.)

EDRPOU Code Код ЄДРПОУ

Address: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

Individual taxpayer number (VAT) ІПН

Банківські реквізити (Валюта рахунку ):

Рах. № рахунку в Назва банку

MFO: МФО банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Bank Details (Валюта рахунку ):

Acc. № рахунку in Назва банку (Eng.)

MFO: МФО банку

SWIFT code: SWIFT

IBAN: IBAN

Банківські реквізити (Валюта рахунку ):

IBAN: IBAN в Назва банку

МФO: МФО банку

SWIFT code: SWIFT

Bank Details (Валюта рахунку ):

IBAN: IBAN in Назва банку (Eng.)

MFO: МФО банку

SWIFT code: SWIFT

Посада представника

___________________ 

ПІБ представника

Посада представника (Eng.)

___________________ 

ПІБ представника (Eng.)

Комісіонер:

Фізична особа - підприємець 

ПІБ ФОП

Код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ/ФОП

Адреса:  Юридична адреса

Індивідуальний податковий номер  ІПН

Commissioner:

Individual entrepreneur 

ПІБ ФОП (Eng.)

EDRPOU Code Код ЄДРПОУ/ФОП

Address:  Юридична адреса (Eng.)

Individual taxpayer number (VAT)  ІПН

Банківські реквізити (Валюта рахунку ):

Рах. № рахунку в Назва банку

MFO: МФО банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Bank Details (Валюта рахунку ):

Acc. № рахунку in Назва банку (Eng.)

MFO: МФО банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Банківські реквізити (Валюта рахунку ):

IBAN: IBAN в  Назва банку

МФO: МФО банку

SWIFT :  SWIFT

Bank Details (Валюта рахунку ):

IBAN: № рахунку in  Назва банку (Eng.)

MFO: МФО банку

SWIFT:  SWIFT

Посада представника

___________________ 

ПІБ представника

Посада представника (Eng.)

___________________ 

ПІБ представника (Eng.)

Комісіонер:

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ Код компанії

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Індивідуальний податковий номер ІПН

Commissioner:

Повне найменування (Eng.)

EDRPOU Code Код компанії

Address: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

Individual taxpayer number (VAT) ІПН

Банківські реквізити (Валюта рахунку ):

Рах. № рахунку в  Назва банку

MFO: МФО банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Bank Details (Валюта рахунку ):

Acc. № рахунку in  Назва банку (Eng.)

MFO: МФО банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Банківські реквізити (Валюта рахунку ):

IBAN: IBAN в Назва банку

МФO: МФО банку

SWIFT: SWIFT

Bank Details (Валюта рахунку ):

IBAN: IBAN in Назва банку (Eng.)

MFO: МФО банку

SWIFT: SWIFT

Посада представника

___________________ 

ПІБ представника

Посада представника (Eng.)

___________________ 

ПІБ представника (Eng.)

 

 Додаток 1 до Договору комісії № Номер договору від Дата реєстрації, (напр.:31.12.2021)📆

Вих № Реєстраційний номер

Від Дата реєстрації, (напр.:31.12.2021)📆

Annex 1 to the Commission Agreement № Номер договору  ddДат, (напр.:May 1, 2021)📆

Out № Реєстраційний номер

dd Дата реєстрації, (напр.:31.12.2021)📆

Комісіонеру

Повне найменування

реєстраційний номер   Код ЄДРПОУ , тел.: Телефон основний , E-mail: E-mail основний , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі - "Комісіонер").

To the Commissioner:  

Повне найменування (Eng.)

company number  Код ЄДРПОУ , tel.: Телефон основний E-mail: E-mail основний , registered at Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by Посада представника (Eng.)  ПІБ в род. відмінку (Eng.) , acting on the basis of the Підстава діяльності представника (Eng.)  (hereinafter – the "Commissioner").

Комісіонеру

ФОП: ПІБ ФОП

реєстраційний номер  Код ЄДРПОУ/ФОП , тел. Телефон основний , E-mail: E-mail основний , що зареєстроване за адресою Юридична адреса , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі - "Комісіонер").

To the Commissioner individual entrepreneur: 

ПІБ ФОП (Eng.)

company number  Код ЄДРПОУ/ФОП , tel.: Телефон основний , E-mail: E-mail основний , registered at Юридична адреса (Eng.) , represented by Посада в род. відмінку (Eng.)  ПІБ в род. відмінку (Eng.) , acting on the basis of the Підстава діяльності представника (Eng.)  (hereinafter – the "Commissioner").

 

Комісіонеру:  

Повне найменування

реєстраційний номер  Код компанії , тел.: Телефон основний , E-mail: E-mail основний , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника   (надалі - "Комісіонер")

To the Commissioner:

Повне найменування (Eng.)

company number  Код компанії , tel.: Телефон основний , E-mail: E-mail основний , registered at Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by Посада в род. відмінку (Eng.)  ПІБ в род. відмінку (Eng.) , acting on the basis of the Підстава діяльності представника (Eng.)  (hereinafter – the "Commissioner").

 

 

Від Комітента 

Повне найменування

реєстраційний номер Код ЄДРПОУ , тел.: Телефон основний , E-mail: E-mail основний , юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника ,  (надалі – «Комітент»).

From the Committee

Повне найменування (Eng.)

company number Код ЄДРПОУ , tel.: Телефон основний , E-mail: E-mail основний , with its registered address at: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by Посада в род. відмінку (Eng.)  ПІБ в род. відмінку (Eng.) , who acts on the basis of Підстава діяльності представника (Eng.) .

Від Комітента 

ФОП  ПІБ ФОП

,реєстраційний номер Код ЄДРПОУ/ФОП , тел. Телефон основний , E-mail: E-mail основний , юридична адреса: Юридична адреса , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника ,  (надалі – «Комітент»).

From the Committee 

individual entrepreneur Повне найменування (Eng.)

company number  Код ЄДРПОУ/ФОП , tel.: Телефон основний , E-mail: E-mail основний , with its registered address at: Юридична адреса (Eng.) , represented by Посада в род. відмінку (Eng.)  ПІБ в род. відмінку (Eng.) , who acts on the basis of Підстава діяльності представника (Eng.) , (hereinafter – the “Committee”)

Від Комітента 

Повне найменування

реєстраційний номер Код компанії , тел. Телефон основний , E-mail: E-mail основний , юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника ,  (надалі – «Комітент»).

From the Committee

Повне найменування (Eng.)

company number  Код компанії , tel.: Телефон основний , E-mail: E-mail основний , with its registered address at: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by Посада в род. відмінку (Eng.)  ПІБ в род. відмінку (Eng.) , who acts on the basis of Підстава діяльності представника (Eng.) , (hereinafter – the “Committee”).

ДОРУЧЕННЯ

ORDER

На підставі Договору комісії № Номер договору  від Дата, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 просимо укласти договори про надання послуг та виконання робіт:

On the basis of the Commission Agreement № Номер договору  dd Дат, (напр.:May 1, 2021)📆  please enter into contracts for the provision of services and works:

 

№ п/п

Опис послуги 

Services description

Кількість

Quantity

По ціні не нижче, грн. без ПДВ /

 Price, not lower than, USD

Загальна вартість, без ПДВ, долари США /         Total values, VAT excluded

1.

Комплекс рекламних, інформаційних та організаційних послуг, що включає:                                                        Complex of advertising, information and organizational services, including:

 • Відбір пунктів для розміщення рекламної продукції на території України                                                    (Selection of points for placement of advertising products on the territory of Ukraine)

 • створення/придбання рекламної продукції відповідно до вимог клієнта                                                                  (creation purchase of advertising products in accordance with customer requirements)

 • розміщення рекламної продукції Замовника в пунтах      placement of the Customer's advertising products in points

QA

 

 

Q1

 

 

Q2

 

Q3

 

CA

 

 

C1

 

 

C2

 

C3

TVA

 

 

TV1

 

 

TV2

 

TV3

                                

Інші вказівки (Other instruictions): Інші вказівки (Other instruictions)

Комітент:

Повне найменування

Committee:

Повне найменування (Eng.)

Посада представника

 

___________________

ПІБ представника

Посада представника (Eng.)

 

 __________________ 

ПІБ представника (Eng.)

Комітент:

Фізична особа - підприємець ПІБ ФОП

Committee:

Individual entrepreneur ПІБ ФОП (Eng.)

Посада представника

 

___________________

ПІБ представника

Посада представника (Eng.)

 

 __________________ 

ПІБ представника (Eng.)

Комітент:

Повне найменування

Committee:

Повне найменування (Eng.)

Посада представника

 

___________________

ПІБ представника

Посада представника (Eng.)

 

 __________________ 

ПІБ представника (Eng.)

ШАБЛОН ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

Додаток 2 до Договору комісії № Номер договору від Дата, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

Template of the SERVICES AGREEMENT

Annex 2 to the Commission Agreement No.Номер договору dd Дат, (напр.:May 1, 2021)📆

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ

РЕКЛАМНИХ ПОСЛУГ № Номер договору про надання послуг

CONTRACT ON PROVISION

OF ADVERTISING SERVICES № Номер договору про надання послуг

місто (укр)

Дата договору про надання послу, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

місто (англ)

dd Дата договору про надання посл, (напр.:May 1, 2021)📆

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. GENERAL PROVISIONS

1.1. Замовник дає завдання Виконавцю, а Виконавець зобов’язується в порядку та на умовах, визначених Договором, та відповідно до завдання Замовника надати за плату Замовнику такі рекламні послуги: розміщення зовнішньої реклами:  просто неба на газоні ) за адресою: Адреса розміщення .

1.1. The Customer gives tasks to the Contractor, and the Contractor undertakes in the manner and under the conditions specified in the Contract, and in accordance with the Customer's task to provide the Customer with the following advertising services: placement of outdoor advertising (анг) , address: Адреса розміщення (анг) .

1.2. Детальний опис об’єкта реклами, рекламних засобів і технічних параметрів наведено в додатку 1* до Договору, що є невід’ємною частиною Договору.

1.2. A detailed description of the object of advertising, advertising means and technical parameters is given in Annex 1 * to the Agreement, which is an integral part of the Agreement.

1.3. Строк надання рекламних послуг: не пізніше Строк надання рекламних послуг, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

1.3. Deadline for providing advertising services: no later than Строк надання рекламних послуг, (напр.:May 1, 2021)📆

1.4. На підтвердження факту надання Виконавцем Замовнику рекламних послуг за Договором складається відповідний акт, до якого додається фотозвіт Виконавця (вимоги до нього наведено в додатку 1 до Договору)*.

1.4. To confirm the fact that the Contractor has provided the Customer with advertising services under the Agreement, a relevant act is drawn up, to which a photo report of the Contractor is attached (requirements for it are given in Annex 1 to the Agreement) *.

2. ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

2. RESPONSIBILITIES OF THE CONTRACTOR

2.1. Виконавець бере на себе такі обов’язки:
 

2.1.1. Отримати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами за адресою:  Адреса розміщення (укр) .

2.1. The Contractor assumes the following responsibilities:

2.1.1. Obtain permission to place outdoor advertising at:  Адреса розміщення (анг) .

2.1.2. Власними силами та з власних матеріалів виготовити необхідні ескізи, тексти, оригінал-макети та в строк до виготовити в строк, (напр.:1 травня 2021 р.)📆   подати їх на затвердження Замовнику.

2.1.2. Make the necessary sketches, texts, original models by own forces and from own materials and submit them for approval to the Customer by  виготовити в строк, (напр.:May 1, 2021)📆 .

2.1.3. У разі незгоди Замовника із запропонованими йому для затвердження ескізами, оригінал-макетами та іншими матеріалами, поданими Виконавцем згідно з пп. 2.1.2 Договору, переробити їх з урахуванням зауважень Замовника та повторно подати для затвердження протягом 10 днів.

2.1.3. In case of disagreement of the Customer with the sketches, original models and other materials submitted by the Contractor according to p. 2.1.2 of the Contract, revise them taking into account the remarks of the Customer and re-submit for approval within 10 days.

3. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

3. RESPONSIBILITIES OF THE CUSTOMER

3.1. Замовник бере на себе такі обов’язки:
 

3.1.1. Затвердити ескізи, тексти, оригінал-макети, надані йому Виконавцем відповідно до пп. 2.1.2 Договору, або повернути йому із зауваженнями протягом 5 робочих днів з моменту отримання.
3.1.2. Надати інформацію, необхідну для виготовлення реклами, у строк донадати інформацію в строк, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

3.1. The Customer assumes the following responsibilities:

3.1.1. Approve the sketches, texts, original layouts provided to him by the Contractor in accordance with paragraphs. 2.1.2 of the Agreement, or return it with comments within 5 working days of receipt.

3.1.2. Provide information necessary for the production of advertising byнадати інформацію в строк, (напр.:May 1, 2021)📆 .

4. ПОРЯДОК ТА РОЗМІР ОПЛАТИ ПОСЛУГ ВИКОНАВЦЯ

4. PROCEDURE AND AMOUNT OF PAYMENT FOR CONTRACTOR'S SERVICES

4.1. Замовник оплачує послуги, надані Виконавцем, в сумі  сума послуг грн. (сума послуг, прописом (укр.) грн.).

4.1. The Customer pays for the services provided by the Contractor in the amount of UAH  сума послуг (сума послуг, прописом (eng.) hryvnias).

4.2. Розрахунки за послуги здійснюються Замовником передоплатою – шляхом перерахування на поточний рахунок Виконавця 100 % суми в строк до Строк розрахунку, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

4.2. Payments for services are made by the Customer by prepayment - by transferring to the current account of the Contractor 100 % of the amount by Строк розрахунку, (напр.:May 1, 2021)📆 .

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

5. LIABILITY OF THE PARTIES FOR BREACH OF THE AGREEMENT

5.1. У разі порушення Договору Сторона несе відповідальність, визначену Договором та (або) чинним законодавством України.

5.1. In case of breach of the Agreement, the Party bears the responsibility determined by the Agreement and (or) the current legislation of Ukraine.

5.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом Договору.

5.2. Violation  of the Agreement is its non-performance or improper performance, ie performance in violation of the conditions specified in the content of the Agreement.

5.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

5.3. The Party shall not be liable for breach of the Agreement if it occurred through no fault of its own (intent or negligence).

5.4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання Договору.

5.4. The Party shall be presumed innocent and shall not be liable for breach of the Agreement if it proves that it has taken all measures necessary to ensure the proper performance of the Agreement.

5.5. Сторона, що порушила Договір, зобов’язана відшкодувати збитки, завдані таким порушенням, незалежно від вжиття іншою стороною будь-яких заходів щодо запобігання збиткам або зменшення збитків, окрім випадків, коли остання своїм винним (умисним або необе­режним) діянням (дією чи бездіяльністю) сприяла настанню або збільшенню збитків.

5.5. The Party that has violated the Agreement is obliged to compensate the damage caused by such violation, regardless of the other party's taking any measures to prevent damage or reduce damage, except when the latter by his fault (intentional or negligent) act (act or omission) contributed to the occurrence or increase of losses.

5.6. Сплата стороною визначених Договором та(або) чинним законодавством України штраф­них санкцій (неустойки, штрафу, пені) не звільняє її від обов’язку відшкодувати за вимогою іншої сторони збитки, завдані порушенням Договору (реальні збитки та(або) упущену вигоду) у повному обсязі, а відшкодування збитків не звільняє її від обов’язку сплатити за вимогою іншої сторони штрафні санкції у повному обсязі.

5.6. Payment by the party of the penalties (penalties, fines, penalties) determined by the Agreement and (or) the current legislation of Ukraine does not release it from the obligation to compensate at the request of the other party the losses caused by breach of the Agreement (real losses and (or) lost profit) in full , and compensation for damages does not release her from the obligation to pay at the request of the other party penalties in full.

5.7. Сплата стороною та(або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов’язку виконати Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено чинним законодавством України.

5.7. Payment by the party and (or) compensation for damages caused by breach of the Agreement shall not release it from the obligation to perform the Agreement in kind, unless otherwise expressly provided by the current legislation of Ukraine.

5.8. Замовник несе відповідальність за зміст наданих Виконавцеві матеріалів.

5.8. The Customer is responsible for the content of the materials provided to the Contractor.

5.9. За порушення строків надання послуги Виконавець зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 50 % вартості послуг.

5.9. For violation of the terms of service, the Contractor is obliged to pay the Customer a fine of 50 % of the cost of services.

 

 

Додаток 3 до Договору комісії № Номер договору від Дата, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

Annex 3 to the Commission Agreement № Номер договору from Дат, (напр.:May 1, 2021)📆

ЗВІТ КОМІСІОНЕРА № Номер звіту комісіонера

м. місто (укр)

COMMISSIONER'S REPORT № Номер звіту комісіонера

місто (англ)

1. Згідно з умовами Доручення № Реєстраційний номер  від Дата реєстрації, (напр.:31.12.2021)📆 до Договору комісії № Номер договору  від Дата, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 Комісіонер надав наступні Послуги:

1. In accordance with the terms of the Power of Attorney № Реєстраційний номер from Дата реєстраці, (напр.:May 1, 2021)📆 to the Commission Agreement № Номер договору from Дат, (напр.:May 1, 2021)📆 the Commissioner supplied Services as follows:

 

 

1.

Вид послуг:

Type of services:

1а ) ___________________________________

Опис послуг

Description of services

1б ) ___________________________________

2.

Найменування Замовника

Name of the Customer

2 ) ____________________________________

3.

Номер реєстрації Замовника

Customer registration number

3 ) ____________________________________

4.

Місцезнаходження Замовника

Location of the Customer

4 ) ____________________________________

5.

Реквізити договору про надання послуг, про виконання якого подається Звіт

Details of the contract for the provision of services, the implementation of which is submitted Report

5 ) ____________________________________

6.

Реквізити додаткової угоди, специфікації, додатку, про виконання якого подається Звіт

Details of the additional agreement, specification, appendix, the implementation of which is submitted Report

6 ) ____________________________________

7.

Ціна придбаного товару за одиницю, дол. США

The price of purchased goods per unit, USD USA

Ціна за одиницю товару

8.

Загальна вартість

The total cost

Введіть дані

9.

Сума витрат Комісіонера, що підлягають відшкодуванню

The amount of expenses of the Commissioner to be reimbursed

Вартість послуг Комісіонера

10

Строк оплати

Payment term

Строк сплати, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

2. Згідно з умовами Доручення № Реєстраційний номер від Дата реєстрації, (напр.:31.12.2021)📆  та Договору комісіїї № Номер договору від Дата, (напр.:1 травня 2021 р.)📆  Комісіонером укладений Договор про надання послуг  № Номер договору про надання послуг від Дата договору про надання послу, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 р., а також Додаток, Додаткова угоди з Комісіонером № Номер Додаткової угоди  від Дата Додаткової угод, (напр.:1 травня 2021 року)📆  (ОРИГІНАЛ додається).

2. In accordance with the terms of the Power of Attorney № Реєстраційний номер from Дата реєстраці, (напр.:May 1, 2021)📆 and the Commission Agreement № Номер договору from Дат, (напр.:May 1, 2021)📆 the Commissioner concluded № Номер договору про надання послуг from Дата договору про надання посл, (напр.:May 1, 2021)📆 , as well as the Annex, Additional Agreement with the Commissioner № Номер Додаткової угоди from Дата Додаткової уго, (напр.:May 1, 2021)📆 (ORIGINAL attached).

3. За виконання Доручення № Реєстраційний номер  від Дата реєстрації, (напр.:31.12.2021)📆  до Договору комісії № Номер договору від Дата, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 , Комісіонеру належить отримати від Комітента комісію в розмірі Вартість послуг Комісіонера доларів США з ПДВ, протягом строку, встановленому у АКТІ передачі-прийому представницьких послуг.

3. For the execution of the Instruction № Реєстраційний номер from Дата реєстраці, (напр.:May 1, 2021)📆 to the Commission Agreement № Номер договору from Дат, (напр.:May 1, 2021)📆 , the Commissioner shall receive from the Committee a commission in the amount of Вартість послуг Комісіонера  dollars USA including VAT, within the period specified in ACT of transfer and acceptance of representative services.

 

Загальна вартість угод: Введіть дані .

 

Комісіонер:

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Індивідуальний податковий номер ІПН

 

Commissioner:

Повне найменування (Eng.)

EDRPOU Code Код ЄДРПОУ

Address: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

Individual taxpayer number (VAT) ІПН

Банківські реквізити (Валюта рахунку ):

Рах. № рахунку в Назва банку

MFO: МФО банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Bank Details (Валюта рахунку ):

Acc. № рахунку in Назва банку (Eng.)

MFO: МФО банку

SWIFT code: SWIFT

IBAN: IBAN

Банківські реквізити (Валюта рахунку ):

IBAN IBAN в Назва банку

МФO МФО банку

SWIFT code: SWIFT

Bank Details (Валюта рахунку ):

IBAN IBAN in Назва банку (Eng.)

MFO 3МФО банку

SWIFT code: SWIFT

Посада представника

___________________ 

ПІБ представника

Посада представника (Eng.)

___________________ 

ПІБ представника (Eng.)

 

Комісіонер:

Фізична особа - підприємець 

ПІБ ФОП

Код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ/ФОП

Адреса:  Юридична адреса

Індивідуальний податковий номер  ІПН

Commissioner:

Individual entrepreneur 

ПІБ ФОП (Eng.)

EDRPOU Code Код ЄДРПОУ/ФОП

Address:  Юридична адреса (Eng.)

Individual taxpayer number (VAT)  ІПН

Банківські реквізити (Валюта рахунку ):

Рах. № рахунку в Назва банку

MFO: МФО банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Bank Details (Валюта рахунку ):

Acc. № рахунку in Назва банку (Eng.)

MFO: МФО банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Банківські реквізити (Валюта рахунку ):

IBAN: IBAN в  Назва банку

МФO: МФО банку

SWIFT :  SWIFT

Bank Details (Валюта рахунку ):

IBAN: № рахунку in  Назва банку (Eng.)

MFO: МФО банку

SWIFT:  SWIFT

Посада представника

___________________ 

ПІБ представника

Посада представника (Eng.)

___________________ 

ПІБ представника (Eng.)

Комісіонер:

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ Код компанії

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Індивідуальний податковий номер ІПН

Commissioner:

Повне найменування (Eng.)

EDRPOU Code Код компанії

Address: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

Individual taxpayer number (VAT) ІПН

Банківські реквізити (Валюта рахунку ):

Рах. № рахунку в  Назва банку

MFO: МФО банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Bank Details (Валюта рахунку ):

Acc. № рахунку in  Назва банку (Eng.)

MFO: МФО банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: UIBAN

Банківські реквізити (Валюта рахунку ):

IBAN: IBAN в Назва банку

МФO: МФО банку

SWIFT: SWIFT

Bank Details (Валюта рахунку ):

IBAN: IBAN in Назва банку (Eng.)

MFO: МФО банку

SWIFT: SWIFT

Посада представника

___________________ 

ПІБ представника

Посада представника (Eng.)

___________________ 

ПІБ представника (Eng.)

Додаток 4 до Договору комісії № Номер договору від Дата, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

Annex 4 to the Commission Agreement № Номер договору from Дат, (напр.:May 1, 2021)📆

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

NOTIFICATION

 

 

Повне найменування

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Повне найменування (Eng.)

 Address: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

EDRPOU code Код ЄДРПОУ

Tel. Телефон основний  

E-mail: E-mail основний

 

ПІБ ФОП

Адреса: Юридична адреса

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ/ФОП

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

ПІБ ФОП (Eng.)

 Address: Юридична адреса (Eng.)

EDRPOU code Код ЄДРПОУ/ФОП

Tel. Телефон основний  

E-mail: E-mail основний

Повне найменування

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ Код компанії

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Повне найменування (Eng.)

 Address: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

EDRPOU code Код компанії

Tel. Телефон основний  

E-mail: E-mail основний

Кому Повне найменування

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Посада представника

ПІБ представника

To: Повне найменування (Eng.)

Address: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

EDRPOU code Код ЄДРПОУ

Tel. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Посада представника (Eng.)

ПІБ представника

 

Кому ПІБ ФОП

Адреса: Юридична адреса

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ/ФОП

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Посада представника

ПІБ представника

To: ПІБ ФОП (Eng.)

Address: Юридична адреса (Eng.)

EDRPOU code Код ЄДРПОУ/ФОП

Tel. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Посада представника (Eng.)

ПІБ представника (Eng.)

Кому Повне найменування

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ Код компанії

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Посада представника

ПІБ представника

To: Повне найменування (Eng.)

Address: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

EDRPOU code Код компанії

Tel. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Посада представника (Eng.)

ПІБ представника (Eng.)

№ Реєстраційний номер листа  від Дата реєстрації листа, (напр.:31.12.2021)📆

№  Реєстраційний номер листа  dd Дата реєстрації листа, (напр.:31.12.2021)📆

Шановний ПІБ представника

Dear ПІБ представника

 

Шановний ПІБ представника

Dear ПІБ представника (Eng.)

 

Шановний ПІБ представника

Dear ПІБ представника (Eng.)

Відповідно до п. 2.1. Договору комісії повідомляємо:

• порядок та строки здійснення попередньої (авансової) оплати вартості послуг, інших платежів;

According to clause 2.1. of the Commission Agreement we hereby infotm you as follows

procedure and terms of advance (advance) payment of the cost of services, other payments;

Посада представника

 

____________________ ПІБ представника

Посада представника (Eng.)

 

____________________ ПІБ представника (Eng.)

 

Посада представника

 

____________________ ПІБ представника

Посада представника (Eng.)

 

____________________ ПІБ представника (Eng.)

 

 

Посада представника

 

____________________ ПІБ представника

Посада представника (Eng.)

 

____________________ ПІБ представника (Eng.)

Додаток 5 до Договору комісії №Номер договору від Дата, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

Annex 5 to the Contract of the Commission №Номер договору from Дат, (напр.:May 1, 2021)📆

ТАРИФИ КОМІСІОНЕРА

COMMISSIONER'S TARIFFS

 • Комісійна винагорода, що повинна бути виплачена Комісіонерові, становить Комісійна винагорода, в % % від розміру ціни укладеного Комісіонером для Комітента договору про надання послуг.

 • Строк і порядок оплати  Строк сплати, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 .

 • The commission fee to be paid to the Commissioner is Комісійна винагорода, в % % of the price of the contract concluded by the Commissioner for the Committee for the provision of services.
 • Term and procedure of payment  Строк сплат, (напр.:May 1, 2021)📆 .

АКТ

передачі-прийому

представницьких послуг

до Договору комісії  № Номер договору  від Дата, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

ACT

of transfer and acceptance 

of representative services

according to the Commission Agreement № Номер договору  from Дат, (напр.:May 1, 2021)📆

 

Повне найменування , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса)  в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі - "Комісіонер"), з однієї сторони, та
Повне найменування (Eng.) , registered at Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by Посада представника (Eng.)  ПІБ в род. відмінку (Eng.) , acting on the basis of the Підстава діяльності представника (Eng.)  (hereinafter – the "Commissioner"), on the one hand, and

ФОП ПІБ ФОП , що зареєстроване за адресою Юридична адреса  в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі - "Комісіонер"), з однієї сторони, та

Individual entrepreneur ПІБ ФОП (Eng.) , registered at Юридична адреса (Eng.) , represented by Посада в род. відмінку (Eng.)  ПІБ в род. відмінку (Eng.) , acting on the basis of the Підстава діяльності представника (Eng.)  (hereinafter – the "Commissioner"), on the one hand, and

 

Повне найменування , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса)  в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі - "Комісіонер"), з однієї сторони, та

Повне найменування (Eng.) , registered at Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by Посада в род. відмінку (Eng.)  ПІБ в род. відмінку (Eng.) , acting on the basis of the Підстава діяльності представника (Eng.)  (hereinafter – the "Commissioner"), on the one hand, and

 

 

Повне найменування , реєстраційний номер Код ЄДРПОУ , юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі – «Комітент»), з другої сторони  

Повне найменування (Eng.) , company number  Код ЄДРПОУ , with its registered address at: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by Посада в род. відмінку (Eng.)  ПІБ в род. відмінку (Eng.) , who acts on the basis of Підстава діяльності представника (Eng.)   (hereinafter – the “Committee”), on the other hand

ФОП ПІБ ФОП , реєстраційний номер Код ЄДРПОУ/ФОП , юридична адреса: Юридична адреса , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі – «Комітент»), з другої сторони 

Individual entrepreneurПовне найменування (Eng.) , company number  Код ЄДРПОУ/ФОП , with its registered address at: Юридична адреса (Eng.) , represented by Посада в род. відмінку (Eng.)  ПІБ в род. відмінку (Eng.) , who acts on the basis of Підстава діяльності представника (Eng.)   (hereinafter – the “Committee”), on the other hand

Повне найменування , реєстраційний номер Код компанії , юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі – «Комітент»), з другої сторони

Повне найменування (Eng.) , company number  Код компанії , with its registered address at: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by Посада в род. відмінку (Eng.)  ПІБ в род. відмінку (Eng.) , who acts on the basis of Підстава діяльності представника (Eng.)   (hereinafter – the “Committee”), on the other hand

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Акт приймання-передачі робіт і послуг відповідно до Договору комісії № Номер договору   від Дата, (напр.:1 травня 2021 р.)📆   (надалі – «Договір») про наступне: 

(hereinafter referred to as the “Parties” and each separately as the “Party”) have concluded this Act of Acceptance and Transfer of Works and Services in accordance with the Commission Agreement № Номер договору  from Дат, (напр.:May 1, 2021)📆  (hereinafter - the "Agreement") on the following:

1. Комісіонер надав наступні послуги:

 Залучив клієнта замовника для постачання послуг Комітента та уклав договір про надання послуг № Номер договору про надання послуг  від Дата договору про надання послу, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

1. The Commissioner has completed the following work:                                                                     Engaged the customer's client to send the Committee's services and concluded a contract for the provision of services № Номер договору про надання послуг from Дата договору про надання послу, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

2. Вартість зазначених вище послуг становить Вартість послуг Комісіонера  (Вартість послуг Комісіонера, прописом (укр.) ) доларів США без ПДВ.

2. The cost of the above services is Вартість послуг Комісіонера  (Вартість послуг Комісіонера, прописом (eng.) ) dollars USA without VAT. 

 

2. Вартість зазначених вище послуг становить Вартість послуг Комісіонера  (Вартість послуг Комісіонера, прописом (укр.) ) ЄВРО без ПДВ.

2. The cost of the above services is Вартість послуг Комісіонера  (Вартість послуг Комісіонера, прописом (eng.) ) EURO without VAT. 

 

2. Вартість зазначених вище послуг становить Вартість послуг Комісіонера (Вартість послуг Комісіонера, прописом (укр.) ) грн без ПДВ.

2. The cost of the above services is Вартість послуг Комісіонера (Вартість послуг Комісіонера, прописом (eng.) ) UAH without VAT

Комісіонером було укладено для Комітента угод загальною вартістю Введіть дані грн (Введіть дані ) за період з початок періоду, (напр.:31.12.2021)📆 по закінчення періоду, (напр.:1 травня 2021 року)📆 -

The Commissioner was concluded for the Committee in total value Введіть дані  UAH (Введіть дані ) for the perion from початок періо, (напр.:May 1, 2021)📆 to закінчення період, (напр.:May 1, 2021)📆 .

Стосовно якості, повноти та своєчасності виконаних за Договором послуг Комітент не має жодних претензій до Комісіонера.

Regarding the quality, completeness and timeliness of services executed under the Agreement, the Committee has no claims to the Commissioner.

 

 

Комісіонер:

Повне найменування

 

 

Commissioner: