УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Договір про заміну сторони Договору (замовник - виконавець - новий виконавець), (укр-англ), універсальний

Договір №  1

про заміну сторони договору

Party Substitution

Agreement No.  1  

Місце (укр)  

Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

Місце (анг)

Дата Договору, (напр.:May 1, 2021)📆

Повне найменування , ідентифікаційний код -  Код ЄДРПОУ , місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку :ПІБ в род. відмінку , який діє на підставі  Підстава діяльності представника ,  (надалі - "Новий Виконавець"), та

Повне найменування (Eng.) , registration number -
Код ЄДРПОУ , with its' registered office at:  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by  Посада представника (Eng.)ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis of  Підстава діяльності представника (Eng.) , (hereinafter - the "New Contractor"), and

 

Громадянин Громадянство ПІБ повністю , Назва документа, що посвідчує особу : Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий  Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу , Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу , реєстраційний номер:  Інд. податковий номeр , місце проживання: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) , (надалі - "Новий Виконавець"),  

Citizen of Громадянство (Eng.) ПІБ повністю (Eng.) , Назва документа, що посвідчує особу (Eng.) : Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , issued by  Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу , Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу , individual tax number:  Інд. податковий номeр , resided at:  Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (Eng.) , (hereinafter - the "New Contractor"),  

 

Повне найменування , ідентифікаційний код:   Код компанії , місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку :ПІБ в род. відмінку , який діє на підставі  Підстава діяльності представника , (надалі - "Новий Виконавець"), 

Повне найменування (Eng.) , company number -
Код компанії ,  with its' registered office at:  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by  Посада представника (Eng.)ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis of Підстава діяльності представника (Eng.) , (hereinafter - the "New Contractor"), 

 

Повне найменування , ідентифікаційний код -  Код ЄДРПОУ , місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку :ПІБ в род. відмінку , який діє на підставі  Підстава діяльності представника , (надалі - "Замовник"), 

Повне найменування (Eng.) , registration number -
Код ЄДРПОУ , with its' registered office at:  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by Посада представника (Eng.)ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis of  Підстава діяльності представника (Eng.) , (hereinafter - the "Customer"), 

 

Громадянин Громадянство   ПІБ повністю , Назва документа, що посвідчує особу :Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий  Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особуКоли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу , реєстраційний номер:  Інд. податковий номeр , місце проживання: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) ,  (надалі - "Замовник"),

Citizen of Громадянство (Eng.) ПІБ повністю (Eng.) , Назва документа, що посвідчує особу (Eng.) : Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , issued by  Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу , Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу , individual tax number:  Інд. податковий номeр , resided at: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (Eng.) ,  (hereinafter - the "Customer"), and

 

Повне найменування , ідентифікаційний код юридичної особи -  Код компанії , місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку :ПІБ представника , який  діє на підставі  Підстава діяльності представника , (надалі - "Замовник"),

Повне найменування (Eng.) , company registration number -   Код компанії , with its' registered office at:  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by Посада представника (Eng.)ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis of Підстава діяльності представника (Eng.) , (hereinafter - the "Customer"),

 

Повне найменування , ідентифікаційний код -  Код ЄДРПОУ , місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку :ПІБ в род. відмінку , який діє на підставі  Підстава діяльності представника , (надалі - "Первісний виконавець"),

Повне найменування (Eng.) , registration number -
Код ЄДРПОУ , with its'  registered office at:  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by  Посада представника (Eng.)ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis of Підстава діяльності представника (Eng.) , (hereinafter - the "Initial Contractor"),

 

Громадянин Громадянство ПІБ повністю , Назва документа, що посвідчує особуСерія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий  Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу , Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу , реєстраційний номер:  Інд. податковий номeр , місце проживання зареєстроване за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) , (надалі - "Первісний виконавець"),

Citizen of Громадянство (Eng.)  ПІБ повністю (Eng.) :Назва документа, що посвідчує особу (Eng.) Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , issued by Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу , Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу , individual tax number:  Інд. податковий номeр , resided at:
Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (Eng.) , (hereinafter - the "Initial Contractor"),  

 

Повне найменування , ідентифікаційний код:  Код компанії , місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку :ПІБ в род. відмінку , який діє на підставі  Підстава діяльності представника , (надалі - "Первісний виконавець"),

Повне найменування (Eng.) , registration number -  Код компанії , with its' registered office at: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by Посада представника (Eng.) :ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis of the Підстава діяльності представника (Eng.) , (hereinafter - the "Initial Contractor"), 

 

ФОП ПІБ ФОП , ідентифікаційний код: Код ЄДРПОУ/ФОП , місцезнаходження:  Юридична адреса , що діє на підставі Виписки з ЄДР, (надалі - "Первісний виконавець"),

Private entrepreneur ПІБ ФОП (Eng.) , registration number -  Код ЄДРПОУ/ФОП , with its' registered office at:  Юридична адреса (Eng.) , acting on the basis of the Extract from the EDR, (hereinafter - the "Initial Contractor"), 

Фізична особа-підприємець ПІБ ФОП , ідентифікаційний код - Код ЄДРПОУ/ФОП , місцезнаходження:  Юридична адреса , що діє на підставі Виписки з ЄДР,  (надалі - "Новий Виконавець"), та

Private entrepreneur  ПІБ ФОП (Eng.) , registration number -  Код ЄДРПОУ/ФОП , with its' registered office at:  Юридична адреса (Eng.) ,  acting on the basis of  the Extract from the USR, (hereinafter - the "New Contractor"), and

і разом іменовані «Сторони», а кожен окремо – «Сторона»,

and collectively referred to as «Parties», and each individually – «Party»,

уклали дану Угоду №1 від  Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 , (надалі – «Угода») про заміну Cторони  назва договору, сторона якого замінюється номер договору, сторона якого замінюється від Дата договору, сторона якого замінюється, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 про таке:

have entered into this Agreement No.1 dated Дата Договору, (напр.:May 1, 2021)📆 , (hereinafter – «Agreement») for the Replacement of the Party to the  назва договору сторона якого замінюється ангдійськоюномер договору, сторона якого замінюється dd. Дата договору, сторона якого замінюється, (напр.:May 1, 2021)📆  as follows:

1. Сторони погодилися замінити одну із Сторін  назва договору, сторона якого замінюється номер договору, сторона якого замінюється  від Дата договору, сторона якого замінюється, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 , укладеного між Замовником та Первісним виконавцем, (надалі - "Договір"), а саме передати Новому Виконавцю усі права та обов’язки Первісного Виконавця за Договором.

1. The Parties hereby agreed to replace one of the Party to the назва договору, сторона якого замінюється, англійською номер договору, сторона якого замінюється dated Дата договору, сторона якого замінюється, (напр.:May 1, 2021)📆 made between the Customer and the Initial Contractor, (hereinafter - the "Agreement"), namely to transmit to the New Contractor, all the rights and obligations of the Initial Contractor under the Agreement.

2. Після підписання Сторонами цієї Угоди Новий Виконавець стає стороною Договору і є повним правонаступником Первісного Виконавця відносно його прав та обов‘язків за Договором.

2. Upon signing this Agreement by the Parties, the New Contractor shall become the Party to the Agreement and full legal successor to the Initial Contractor regarding its rights and obligations stipulated by the Agreement.

3. Первісний Виконавець зобов’язується протягом 5 (5, прописом (укр.) ) робочих днів з дати укладення цієї Угоди передати Новому Виконавцю оригінал Договору, а також інші документи та інформацію, які є важливими для його виконання.

3. Within 5 (5, прописом (eng.) ) business days the Initial Contractor undertakes to deliver to the New Contractor the original of the Agreement as well as the other documents and information which are important for the performance thereof.

4. Станом на дату підписання даної Угоди Сторони погодили, що сума заборгованості Замовника перед Первісним Виконавцем за Договором  становить  сума заборгованості Замовника перед первісним виконавцем (сума заборгованості Замовника перед первісним виконавцем, прописом (укр.) ) грн., з якої сума простроченої заборгованості становить сума простроченої заборгованості (сума простроченої заборгованості, прописом (укр.) ) грн., а сума заборгованості строк оплати якої не настав становить сума заборгованості, строк сплати якої ще не настав (сума заборгованості, строк сплати якої ще не настав, прописом (укр.) ) грн.

4. As the date of signing this Agreement the Parties agreed, that the amount of the debt of the Customer to Initial Contractor by the Agreement is сума заборгованості Замовника перед первісним виконавцем   (сума заборгованості Замовника перед первісним виконавцем, прописом (eng.) ) UAH, from which the amount of the outstanding dept сума простроченої заборгованості   (сума простроченої заборгованості, прописом (eng.) ) UAH, and the amount of the debt maturity which does not come is  сума заборгованості, строк сплати якої ще не настав   (сума заборгованості, строк сплати якої ще не настав, прописом (eng.) ) UAH. 

5. Дана Угода вступає в дію з моменту її підписання Сторонами і скріплення їх підписів печатками та діє до закінчення терміну дії Договору відповідно до його умов.

5. This Agreement shall enter into force after it has been signed by the Parties and their signatures have been attested with seals and shall continue until termination of the Agreement in accordance with its  terms.

6. Дана Угода є невід’ємною частиною Договору.

6. This Agreement is an integral part of the Agreement.

7. Дана Угода складена у трьох примірниках українською та англійською мовами, по одному для кожної зі Сторін. В разі розбіжностей перевагу має текст Угоди, складений українською мовою.

7. This Agreement was made in three copies in Ukrainian and English, one copy for each Party. In the case of discrepancies, the Ukrainian version of the Agreement shall prevail.

АДРЕСИ І БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

THE PARTIES' ADDRESSES AND BANKING DETAILS

 

Новий Виконавець

New Contractor

Повне найменування

Повне найменування (Eng.)

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Адреса місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

EDRPOU Code Код ЄДРПОУ

Legal address: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Тел. Телефон основний

E-mail:
E-mail основний

Податковий статус

Actual Address: Фактична адреса компанії (Eng.)

Tel.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Податковий статус (Eng.)

П/р № рахунку (Валюта рахунку ) в Назва банкуАдреса банку

МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

IBAN IBAN

Acc. No. № рахунку (Валюта рахунку ) in Назва банку (Eng.)Адреса банку (Eng.)

MFO МФО банку

SWIFT SWIFT

IBAN IBAN

Банк - кореспондент Банк-кореспондентAдреса (банк-кореспондент)

Correspondent bank
Банк-кореспондент (Eng.)Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

 

_____________ 

Посада представника

ПІБ представника

 

_____________ 

Посада представника (Eng.)

ПІБ представника (Eng.)

Новий Виконавець

New Contractor

Громадянин Громадянство ПІБ повністю

Citizen of  Громадянство (Eng.) ПІБ повністю (Eng.)

Назва документа, що посвідчує особу : Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу , Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу , реєстраційний номер: Інд. податковий номeр , місце проживання:
Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Назва документа, що посвідчує особу (Eng.) : Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , issued by Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу (Eng.) , Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу , individual tax number: Інд. податковий номeр , resided at: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (Eng.)

П/р № рахунку  (Валюта рахунку ) в Назва банкуАдреса банку

МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

IBAN IBAN

Acc. No.  № рахунку  (Валюта рахунку ) in  Назва банку (Eng.)Адреса банку (Eng.)

Bank's Code (MFO) МФО банку

SWIFT SWIFT

IBAN IBAN

Банк-кореспондент 
Банк-кореспондентAдреса (банк-кореспондент)

Correspondent bank
Банк-кореспондент (Eng.)Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

 

____________ 

ПІБ повністю

 

______________

ПІБ повністю (Eng.)

Новий Виконавець

New Contractor

Повне найменування

Повне найменування (Eng.)

Ідентифікаційний код:  Код компанії ,

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Company number: Код компанії

with its' registered office at: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

Фактична адреса
Адреса фактичного проживання

Actual address
Адреса фактичного проживання (Eng.)