УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Договір про постачання програмної продукції, (укр), Україна

Договір № № договору

про постачання програмної продукції

(комп’ютерної програми «Назва програми »)

 

Місце

Дата договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆


 

Повне найменування , надалі «Клієнт», в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , з однієї сторони, та

ФОП  ПІБ ФОП , надалі «Клієнт», з однієї сторони, та

Повне найменування , надалі – "Постачальник", в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , який діє на підставі Підстава діяльності представника , з іншої сторони, надалі кожен окремо – "Сторона", а разом – "Сторони", уклали цей Договір № № договору про постачання програмної продукції (комп’ютерної програми "Назва програми "), надалі – "Договір", про таке:

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

"Програмне забезпечення" або "Програмна продукція" – комп’ютерна програма "Назва програми ", - система, що призначена для інформатизації діяльності закладів, яка функціонує з використанням Бази даних MS SQL.

"Постачальник" – Повне найменування , якому належать виключні майнові права інтелектуальної власності на Програмне забезпечення.

ФОП ПІБ ФОП , надалі – «Постачальник», з іншої сторони, надалі кожен окремо – «Сторона», а разом – «Сторони», уклали цей Договір № № договору про постачання програмної продукції (комп’ютерної програми «Назва програми »), надалі – «Договір», про таке:

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

«Програмне забезпечення» або «Програмна продукція» – комп’ютерна програма «Назва програми », - система, що призначена для інформатизації діяльності закладів, яка функціонує з використанням Бази даних MS SQL.

«Постачальник» – ФОП ПІБ ФОП , якому належать виключні майнові права інтелектуальної власності на Програмне забезпечення.

   

"Умови використання" – встановлений Постачальником перелік обов’язкових умов та вимог щодо користування Програмним забезпеченням за її функціональним призначенням, який становить невід’ємну частину цього Договору (Додаток 1 до цього Договору).

"Територія" – територія в межах державного кордону України.

"Робоче місце" – один комп’ютер Клієнта, на якому встановлюється Програмне забезпечення.

"Авторизований користувач" - представник Клієнта, якому за запитом Клієнта надано унікальний логін та пароль для входу у Програмне забезпечеення.

"Авторизований партнер" - суб'єкт, якому Постачальник надав відповідні права на використаання Програмного забезпечення.згідно окремого правочину та повідомив Клієнта про те, що цей суб'єкт є Авторизованим партнером.

 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Постачальник зобов’язується здійснити постачання КП (КП, прописом (укр.) ) примірників Програмного забезпечення за допомогою засобів мережі Інтернет (в розумінні п.26-1 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового Кодексу України, та Узагальнюючої податкової консультації щодо особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання програмної продукції, затвердженої Наказом Міндоходів № 536 від 07.10.2013), а Клієнт зобов’язується прийняти та оплатити поставлені примірники Програмного забезпечення.

За цим Договором Клієнту надається невиключне майнове право на обмежене використання (невиключна ліцензія) відповідної кількості примірників Програмного забезпечення, що передбачені цим Договором. Умови використання Програмного забезпечення обмежені функціональним призначенням такої програми та її відтворення обмежене кількістю примірників, що постачаються за цим Договором.

 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

Постачальник зобов’язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, здійснити постачання КП (КП, прописом (укр.) ) примірників Програмного забезпечення Клієнту.

Програмне забезпечення, що постачається, складається з наступних програмних модулів:

Програмне забезпечення поставляється за цим Договором за допомогою засобів мережі Інтернет шляхом постачання інсталяційного пакету файлів Програмного забезпечення на сервер Клієнта.

Клієнт зобов’язується:

надати віддалений доступ до сервера по протоколу RDP для здійснення постачання Програмного забезпечення та визначити відповідальну особу для супроводу та контролю дій Постачальника під час здійснення постачання за цим Договором.

вчасно та в повному обсязі оплачувати вартість примірників Програмного забезпечення.

дотримуватися Умов використання, що викладені у Додатку 1 до цього Договору.

 

ДІЯ ДОГОВОРУ. СТРОКИ ПОСТАЧАННЯ ПРОГРАМНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами та діє протягом КР (КР, прописом (укр.) ) календарного року з дати укладення Договору, але у будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

Постачальник зобов’язується здійснити постачання КП (КП, прописом (укр.) ) примірників Програмного забезпечення частинами згідно пункту 4.4. Договору протягом 5 (5, прописом (укр.) ) робочих днів з дня надходження відповідної частини оплати Клієнта на поточний рахунок Постачальника.

Факт приймання та передачі примірників Програмного забезпечення підтверджується підписанням Сторонами Актів приймання-передачі Програмної продукції.

У випадку несвоєчасної оплати Клієнтом платежів відповідно до цього Договору або невиконання Клієнтом інших обов’язків, які перешкоджають виконанню Постачальником обов’язків за цим Договором (далі в цьому пункті – "Прострочення"), строк виконання обов’язків Постачальником продовжується на відповідну кількість днів Прострочення, на весь час такого Прострочення.

 

ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

Загальна вартість цього Договору складається із загальної вартості постачання усіх примірників Програмного забезпечення. Оплата сум відповідно до цього Договору здійснюється Клієнтом у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів в національній валюті України (гривні) на поточний рахунок Постачальника на підставі рахунків, виставлених Постачальником.

Вартість постачання 1 (одного) примірника Програмного забезпечення (що встановлюється на одному комп’ютері Клієнта) становить Вартість за одиницю (Вартість за одиницю, прописом (укр.) ) гривень 00 копійок, без ПДВ.

(Операції з постачання програмної продукції (примірників Програмного забезпечення) звільняються від оподаткування податком на додану вартість відповідно до п.26-1 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового Кодексу України, та у відповідності до Узагальнюючої податкової консультацією щодо особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання програмної продукції, затвердженої Наказом Міндоходів №536 від 07.10.2013.)

Загальна вартість постачання КП (КП, прописом (укр.) ) примірників Програмного забезпечення становить Вартість (Вартість, прописом (укр.) ) гривень 00 копійок.

Клієнт зобов’язується сплачувати вартість примірників Програмного забезпечення, що постачається за цим Договором частинами, шляхом сплати часткових щомісячних платежів, на підставі рахунку, виставленого Постачальником за кожен розрахунковий місяць, не пізніше 10 (10, прописом (укр.) ) числа розрахункового місяця:

 

            № п/п             платежу

Розрахунковий місяць, рік

  Сума до оплати,       грн

Кількість примірників,
одиниці

НС

Січень Рік

СумС

К1

НЛ

Лютий Рік

СумЛ

К2

НБ

Березень Рік

СумБ

 К3

НК

Квітень Рік

СумК

К4

НТ

Травень Рік

СумТ

К5

НЧ

Червень Рік

СумЧ

К6

НЛП

Липень Рік

СумЛп

К7

НСЕ

Серпень Рік

СумСе

К8

НВ

Вересень Рік

СумВ

К9

НЖ

Жовтень Рік

СумЖ

К10

НЛС

Листопад Рік

СумЛС

К11

НГ

Грудень Рік

СумГ

К12

КС

Січень Рік + 1

СмС

Н1

КЛ

Лютий Рік + 1

СмЛ

Н2

КБ

Березень Рік + 1

СмБ

 Н3

КК

Квітень Рік + 1

СмК

Н4

КТ

Травень Рік + 1

СмТ

Н5

КЧ

Червень Рік + 1

СмЧ

Н6

КЛП

Липень Рік + 1

СмЛП

Н7

КСЕ

Серпень Рік + 1

СумСе

К8

КВ

Вересень Рік + 1

СмВ

Н9

КЖ

Жовтень Рік + 1

СмЖ

Н10

КЛС

Листопад Рік + 1

СмЛС

Н11

КГ

Грудень Рік + 1

СмГ

Н12

Сторони погоджуються, що Клієнт має право замовити та отримати додаткову кількість примірників Програмного забезпечення шляхом укладення додаткової угоди до цього Договору.

У випадку прострочення оплати Клієнтом, Постачальник має право в односторонньому порядку здійснити перерахування вартості послуг за цим Договором.

Невиставлення рахунку Постачальником не звільняє Клієнта від обов’язку здійснювати оплати у порядку та терміни, що вказані у п.4.4. Договору.

 

ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Після постачання Клієнту кожної встановленої цим Договором частини примірників Програмного забезпечення за цим Договором, Постачальник надає Клієнту Акт приймання-передачі Програмної продукції (надалі – Акт), підписаний зі своєї Сторони у двох примірниках.

Клієнт протягом 7 (7, прописом (укр.) ) робочих днів з дня отримання Акту зобов’язаний надіслати (передати) Постачальнику підписаний зі своєї сторони один примірник Акту або надіслати мотивовану відмову від його підписання.

У разі мотивованої відмови Клієнта, яка сталась з причини неповного, неякісного або несвоєчасного виконання умов цього Договору Постачальником, Сторонами складається двосторонній акт з переліком необхідних доопрацювань і погодженими термінами їх виконання. У такому разі роботи по доопрацюванню проводяться за кошти Постачальника.

Якщо у встановлений згідно з п.5.2 цього Договору строк Клієнт не надасть Постачальнику підписаний з власної Сторони Акт або мотивовану відмову, то вважатиметься, що зобов’язання Постачальника по цьому Договору є виконані у повному обсязі та належним чином, а Клієнт прийняв відповідну кількість примірників Програмного забезпечення з додержанням усіх умов цього Договору. У такому випадку Акт без підпису Клієнта може бути пред’явленим до оплати при наявності запису: «Зауваження від Клієнта у встановлений термін не надійшли».

Якщо в процесі виконання Договору з’ясується необхідність проведення додаткових робіт, Сторони складають Акт з переліком необхідних робіт, який є підставою для перегляду ціни Договору та внесення змін до цього Договору.

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

За несвоєчасне виконання грошових зобов’язань Клієнт зобов’язується сплатити Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України від суми неоплаченого зобов’язання, що діяла в період прострочення, за кожен день прострочення.  Сплата пені не звільняє Клієнта від виконання зобов’язань за цим Договором. При цьому, нарахування штрафних санкцій (пені) не обмежується строком, визначеним приписами ч.6 ст.232 Господарського кодексу України, а триває до моменту виконання Клієнтом зобов’язань. Клієнт зобов’язується оплатити пеню разом з простроченою сумою основного зобов’язання.

Клієнт гарантує, що належним чином виконуватиме свої зобов’язання згідно з п.7.1 цього Договору, а у випадку їх невиконання, при умові встановлення в судовому порядку такого факту, зобов’язується сплатити Постачальнику штраф у розмірі 100 % (100, прописом (укр.) відсотків) від загальної ціни цього Договору, після набуття законної сили рішенням суду, понад суми збитків, упущеної вигоди, тощо, які можуть бути стягнені з Клієнта за порушення п.7.1 цього Договору.  Обмеження максимальної майнової відповідальності, передбачені п.6.4 цього Договору, не застосовується до відповідальності за порушення п.7.1 Договору.

Клієнт гарантує, що належним чином виконуватиме свої зобов’язання згідно з п.7.2 цього Договору, а у випадку їх невиконання зобов’язується сплатити Постачальнику штраф у розмірі 50 % (50, прописом (укр.) відсотків) від загальної ціни цього Договору за кожен встановлений у судовому порядку факт розголошення відомостей, вказаних у п.7.2 Договору, після набуття законної сили рішенням суду.

Сторони погоджуються, що їх максимальна майнова відповідальність за можливі збитки, враховуючи реальні збитки, упущену вигоду, неустойку (штраф, пеню) при виконанні цього Договору, не буде перевищувати загальної ціни цього Договору, якщо інше прямо не вказано в умовах цього Договору.

 

ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Порушенням прав інтелектуальної власності на Програмне забезпечення за цим Договором вважається, в тому числі, але не виключно, передача, надання прав за цим Договором третім особам, надання Клієнтом неправомірного доступу третім особам (окрім Авторизованих партнерів, з якими Постачальник уклав відповідний Договір, та Авторизованих користувачів) до Програмного забезпечення; передача Клієнтом присвоєного логіну та паролю доступу до Програмного забезпечення третім особам, та порушення інших прав інтелектуальної власності Постачальника та авторів. Клієнт не має права (а також не має права дозволяти кому-небудь) здійснювати зворотню розробку, копіювання інтерфейсу та функціоналу, переклад з однієї мови програмування на іншу, здійснювати запис та копіювання, переробку (створення похідного твору), вносити зміни (модифікації), декомпілювати, розбирати Програмне забезпечення. Будь-яке порушення прав інтелектуальної власності на програмне забезпечення є грубим порушенням умов цього Договору, та надає Постачальнику право на дострокове припинення його дії в односторонньому порядку та відшкодування всіх завданих збитків.

Клієнт зобов’язується дотримуватися необхідних заходів конфіденційності щодо вартості Програмного забезпечення згідно з цим Договором.

Сторони зобов’язується зберігати конфіденційність щодо інформації іншої Сторони, що використовується при виконанні цього Договору, або стала відомою іншим чином під час виконання цього Договору (окрім публічної інформації).

Передача інформації іншої Сторони третім особам, опублікування або інше розголошення такої інформації може здійснюватися тільки за попередньою письмовою згодою іншої Сторони.

Умови конфіденційності не поширюються на:

інформацію, що до моменту її розкриття стала загальновідомою не з вини Сторін;

інформацію, що стала відомою Стороні із зовнішніх джерел;

інформацію, розкриту у відповідь на офіційний запит, що надійшов із державних органів, судів, або інших контролюючих органів за вимогою яких Сторони зобов’язані надавати такі відомості. Про отримання такого запиту відповідна Сторона зобов’язана негайно повідомити іншу Сторону про факт надходження такого запиту та його зміст окрім випадків, коли таке повідомлення прямо заборонено законодавством України.

 

ФОРС-МАЖОР

Сторони звільняються від відповідальності за часткове, повне невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі, якщо невиконання або неналежне виконання зобов'язань є наслідком дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними силами (обставини форс-мажору), а саме: пожежі, повені, землетрусу, страйку, масових безпорядків, заколоту, війни, або дій органів державної влади і управління, що роблять неможливим виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань, і якщо такі обставини безпосередньо вплинули на виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань за Договором.

У разі настання обставин форс-мажору під час дії даного Договору, виконання зобов'язань за даним Договором відкладається на термін дії обставин форс-мажору.

Сторона, що не може виконати зобов'язання за Договором, повинна негайно, але не пізніше ніж через 3 (3, прописом (укр.) ) календарних дні після настання обставини форс-мажору, письмово повідомити про це іншу Сторону. Те ж саме стосується моменту закінчення дії обставини форс-мажору. Несвоєчасне повідомлення про настання обставини форс-мажору позбавляє відповідну Сторону права посилатися надалі на зазначені вище обставини як на підставу для звільнення від відповідальності за невиконання або неналежне виконання, цілком або частково, взятих на себе зобов'язань за Договором.

Повідомлення про настання обставини форс-мажору, повинно бути документально підтверджено документом компетентного органу. Без такого підтвердження, повідомлення є недійсним і не дає відповідній Стороні право посилатися на обставини форс-мажору, як на підставу для звільнення від відповідальності за невиконання або неналежне виконання, цілком або частково, взятих на себе зобов'язань за Договором.

Якщо зазначені вище обставини будуть тривати більше, як 30 (30, прописом (укр.) ) календарних днів, роблячи неможливим виконання цього Договору, кожна зі Сторін має право відмовитися від цього Договору, без зобов'язання щодо відшкодування збитків іншій Стороні, надіславши письмове повідомлення про це, підписане уповноваженим представником Сторони, яке набирає сили негайно після одержання його іншою Стороною. У такому разі Договір вважається розірваним з дати одержання повідомлення відповідною Стороною.

 

ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

Жодна зі Сторін не може в односторонньому порядку припинити відносини по цьому Договору, окрім випадків, передбачених пунктами 7.1, 8.5 та 9.2 цього Договору.

Договір може бути розірвано:

за взаємною згодою Сторін;

в односторонньому порядку Постачальником: у випадку порушення Клієнтом своїх зобов’язань згідно з Розділом 4 цього Договору протягом більш, ніж тридцяти днів, та неусунення такого порушення протягом п’ятнадцятиденного строку з моменту письмового повідомлення Постачальником про таке порушення;

в односторонньому порядку Клієнтом з моменту отримання Постачальником письмового повідомлення від Клієнта: у випадку порушення Постачальником своїх зобов’язань згідно з п.3.2 Договору більше, ніж на 30 (30, прописом (укр.) ) днів та неусунення такого порушення протягом тридцятиденного строку з моменту повідомлення Клієнтом про таке порушення.

Розірвання Договору має наслідком відкликання примірників Програмного забезпечення, отриманих Клієнтом за цим Договором, та, як наслідок, втрату Клієнтом права користування Програмним забезпеченням. У випадку розірвання Договору в односторонньому порядку Постачальником згідно з п.9.2, Постачальник не здійснює повернення сплачених Клієнтом коштів за цим Договором. У випадку розірвання Договору в односторонньому порядку Клієнтом згідно з п. 9.2, Постачальник зобов’язується повернути сплачені за цим Договором Клієнтом кошти в розмірі непоставлених примірників Програмного забезпечення. У випадку розірвання Договору на підставі п.7.1., Постачальник відкликає право користування усіма примірниками Програмного забезпечення, отриманих Клієнтом за цим Договором, без відшкодування будь-яких збитків Клієнту та звільняється від обов’язку повернути сплачені за цим Договором Клієнтом кошти.

У випадку здійснення Клієнтом несвоєчасної оплати за цим Договором, Постачальник звільняється від обов’язку здійснити постачання Програмного забезпечення.

 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.

Договір заміняє усі та будь-які попередні усні або письмові домовленості між Сторонами, що стосуються цього Договору.

Усі зміни і доповнення до цього Договору повинні бути оформлені письмово та підписані уповноваженими представниками Сторін.

Сторони зобов’язуються без зволікань інформувати одна одну про усі обставини, що загрожують виконанню зобов’язань, або роблять неможливими виконання зобов’язань за цим Договором та погоджувати заходи по їх усуненню.

Усі суперечки, що не були вирішені у добровільному порядку, підлягають вирішенню у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Жодна зі Сторін не має права передавати свої права та обов’язки за Договором третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони. Обидві Сторони у разі отримання персональних даних фізичних осіб зобов'язуються використовувати персональні дані фізичних осіб виключно з метою виконання обов'язків, передбачених цим Договором, суворо дотримуватися вимог Закону України "Про захист персональних даних" і не вчиняти дій (або бездіяльність), які можуть викликати розголошення персональних даних фізичних осіб.

Сторони зобов’язуються повідомляти одна одну про зміну своїх реквізитів не пізніше, ніж через д10 (д10, прописом (укр.) ) днів з моменту виникнення таких змін. У випадку порушення цієї умови, Сторона-порушник самостійно несе відповідальність за всі можливі наслідки такого порушення.

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

Клієнт

Постачальник

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

ІПН: ІПН

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

ІПН: ІПН

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок:№ рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок:№ рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Посада представника

__________________

ПІБ представника

Посада представника

__________________

ПІБ представника

Клієнт

Постачальник

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

ІПН: ІПН

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

ФОП ПІБ ФОП

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

Адреса: Юридична адреса

ІПН: ІПН

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок:№ рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок:№ рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Посада представника

__________________

ПІБ представника

 

__________________

ПІБ ФОП

Клієнт

Постачальник

ФОП ПІБ ФОП

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

Адреса: Юридична адреса

ІПН: ІПН

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

ІПН: ІПН

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок:№ рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок:№ рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Посада представника

__________________

ПІБ представника

Посада представника

__________________

ПІБ представника

Клієнт

Постачальник

ФОП ПІБ ФОП

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

Адреса: Юридична адреса

ІПН: ІПН

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

ФОП ПІБ ФОП

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

Адреса: Юридична адреса

ІПН: ІПН

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок:№ рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок:№ рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

 

__________________

ПІБ ФОП

 

__________________

ПІБ ФОП

Додаток № № Додатку

до Договору № договору про постачання програмної продукції

(комп’ютерної програми "Назва програми ")

від Дата договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

Місце Додатку

Дата Додатку, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

Умови використання комп’ютерної програми "Назва програми ".

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей документ є невід’ємною частиною Договору № № договору про постачання програмної продукції (комп’ютерної програми "Назва програми ") від Дата договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 , укладеного між Повне найменування (Клієнт), та

Цей документ є невід’ємною частиною Договору № № договору про постачання програмної продукції (комп’ютерної програми "Назва програми ") від Дата договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 , укладеного між ФОП ПІБ ФОП (Клієнт), та

Повне найменування (Постачальник).

ФОП ПІБ ФОП (Постачальник).

Визначення, які використовуються в цьому документі, відповідають поняттям, що узгоджені Сторонами у Договорі.

Постачальнику належать виключні майнові права інтелектуальної власності на Програмне забезпечення з правом здійснювати постачання Програмного забезпечення на умовах, передбачених цим Договором.

Клієнту надається право користуватися примірниками Програмного забезпечення за умови дотримання ним положень цих Умов використання, положень та іншої документації щодо користування Програмним забезпеченням, що може надаватися Клієнту будь-яким способом (у паперовій, електронній формі, надсилання посилань через мережу Інтернет, тощо).

 

УМОВИ КОРИСТУВАННЯ ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ

1. Використання Клієнтом Програмного забезпечення допускається виключно згідно умов Договору, Довідкової Системи та іншої документації щодо користування Програмним забезпеченням, що може надаватися Клієнту будь-яким способом (у паперовій, електронній формі, надсилання посилань через мережу Інтернет, тощо).

Клієнт, за умови належної оплати вартості постачання примірників Програмного забезпечення, має право вчиняти наступні дії щодо Програмного забезпечення:

протягом усього строку чинності виключних майнових прав на Програмне забезпечення використовувати на Території у власній господарській діяльності відповідну кількість примірників, що були одержані згідно Договору;

здійснювати налаштування Програмного забезпечення з метою забезпечення його функціонування на технічних засобах Клієнта; а також вчиняти дії, пов'язані із забезпеченням функціонування Програмного забезпечення відповідно до його призначення, зокрема запис і збереження в пам'яті комп'ютера, виправлення явних помилок, і тому подібне, якщо інші умови не будуть передбачені угодою між Клієнтом та Постачальником;

виготовити одну копію Програмного забезпечення за умови, що ця копія призначена тільки для архівних цілей або для заміни правомірно придбаного примірника у випадках, якщо оригінал Програмного забезпечення буде втраченим, знищеним або стане непридатним для використання. При цьому така копія Програмного забезпечення не може бути використана для інших цілей, ніж зазначено у цьому пункті, і має бути знищена у разі, якщо володіння примірником Програмного забезпечення перестає бути правомірним;

спостерігати, вивчати, досліджувати функціонування Програмне забезпечення з метою визначення ідей і принципів, що лежать в його основі, за умови, що це робиться в процесі виконання будь-якої дії із завантаження, показу, функціонування, передачі чи запису в пам'ять (збереження) Програмного забезпечення.

Застосування Клієнтом положень цього пункту 2 Умов використання не повинно завдавати шкоди використанню Програмного забезпечення, і не повинно обмежувати законні інтереси Постачальника як особу, що володіє майновими авторськими правами на Програмне забезпечення.

Клієнт не має права здавати в оренду, передавати в заставу, а також безпосередньо або через посередників передавати або поширювати Програмне забезпечення будь-яким третім особам, надавати третім особам (окрім Авторизованих Партнерів, що діють на підставі відповідного Партнерського договору, та Авторизованих користувачів) доступ до Програмного забезпечення й/або дозволяти використовувати функціональні можливості Програмного забезпечення без попередньої письмової згоди Постачальника.

Клієнт не має права розкривати технологію (проводити реверсне проектування), розділяти чи декомпілювати Програмне забезпечення.

Клієнт зобов’язаний докладати максимум зусиль для недопущення порушення його працівниками та третіми особами прав інтелектуальної власності Постачальника.

Клієнт зобов’язаний не змінювати і не видаляти будь-які знаки та/або повідомлення пов’язані з майновими правами інтелектуальної власності, торговими марками чи іншими правами, а також посилання на них, якщо вони знаходяться у Програмному забезпеченні або на носіях, на яких Програмне забезпечення може постачатися.

 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Постачальник не гарантує, що Програмне Забезпечення буде відповідати вимогам Клієнта, однак гарантує, що Програмне Забезпечення буде функціонувати згідно положень Специфікації на Програмне забезпечення та/або "Назва програми ", та/або іншої супровідної документації.

Програмне забезпечення надається у користування "таким, яким воно є" (as іs) і в максимально дозволеному законодавством України обсязі.

У будь-якому й кожному випадку, і за жодних обставин, загальна відповідальність Постачальника за збитки, що викликані або пов’язані з використанням або дією Програмного забезпечення або інших пов’язаних послуг, не буде перевищувати сум, оплачених Клієнтом за той предмет, що є підставою виникнення відповідальності.

У випадку невиконання Клієнтом положень цих Умов використання, умов Договору, Постачальник має право позбавити кінцевого користувача права користування Програмним забезпеченням та вимагати відшкодування завданих збитків у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

Клієнт

Постачальник

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

ІПН: ІПН

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

ІПН: ІПН

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок:№ рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок:№ рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Посада представника

__________________

ПІБ представника

Посада представника

__________________

ПІБ представника

Клієнт

Постачальник

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

ІПН: ІПН

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

ФОП ПІБ ФОП

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

Адреса: Юридична адреса

ІПН: ІПН

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок:№ рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок:№ рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Посада представника

__________________

ПІБ представника

 

__________________

ПІБ ФОП

Клієнт

Постачальник

ФОП ПІБ ФОП

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

Адреса: Юридична адреса

ІПН: ІПН

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

ІПН: ІПН

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок:№ рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок:№ рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Посада представника

__________________

ПІБ представника

Посада представника

__________________

ПІБ представника

Клієнт

Постачальник

ФОП ПІБ ФОП

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

Адреса: Юридична адреса

ІПН: ІПН

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

ФОП ПІБ ФОП

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

Адреса: Юридична адреса

ІПН: ІПН

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок:№ рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок:№ рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

 

__________________

ПІБ ФОП

 

__________________

ПІБ ФОП

Акт приймання – передачі виконаних робіт № № Акту

до Договору № № договору від Дата договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

про постачання програмної продукції

(комп’ютерної програми "Назва програми ")

 

Місце Акту

Дата Акту, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

Повне найменування , надалі «Клієнт», в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , з однієї сторони, та

ФОП  ПІБ ФОП , надалі «Клієнт», з однієї сторони, та

Повне найменування , надалі – «Постачальник», в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , який діє на підставі Підстава діяльності представника з іншої сторони, уклали цей Акт приймання – передачі програмної продукції відповідно Договору про постачання програмної продукції (комп’ютерної програми " Назва програми ") (надалі - Акт) на виконання Розділу "Зобов'язання сторін" Договору  про наступне:

ФОП ПІБ ФОП , надалі – «Постачальник», з іншої сторони, уклали цей Акт приймання – передачі програмної продукції відповідно Договору про постачання програмної продукції (комп’ютерної програми "Назва програми ") (надалі - Акт) на виконання Розділу "Зобов'язання сторін" Договору  про наступне:

 

 

 

1. Постачальник в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, здійснив постачання КПА примірників Програмного забезпечення, переданих Клієнту згідно цього Акту від  Дата Акту, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 , протягом Вказати Місяць, Рік , а Клієнт прийняв від Постачальника  КПА одиниць примірників Програмного забезпечення (комп’ютерної програми "Назва програми ").

Загальна вартість переданої програмної продукції становить Сума оплати грн (Сума оплати, прописом (укр.) ) грн,

в т.ч. загальна сума ПДВ становить Сума ПДВ (Сума ПДВ, прописом (укр.) ) грн.

2. Стосовно  якості, повноти та своєчасності виконаної за Договором роботи  Клієнт не має жодних претензій до Постачальника.

 

3. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

Клієнт

Постачальник

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

ІПН: ІПН

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

ІПН: ІПН

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок:№ рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок:№ рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Посада представника

__________________

ПІБ представника

Посада представника

__________________

ПІБ представника

Клієнт

Постачальник

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

ІПН: ІПН

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

ФОП ПІБ ФОП

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

Адреса: Юридична адреса

ІПН: ІПН

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок:№ рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок:№ рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Посада представника

__________________

ПІБ представника

 

__________________

ПІБ ФОП

Клієнт

Постачальник

ФОП ПІБ ФОП

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

Адреса: Юридична адреса

ІПН: ІПН

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

ІПН: ІПН

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок:№ рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок:№ рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Посада представника

__________________

ПІБ представника

Посада представника

__________________

ПІБ представника

Клієнт

Постачальник

ФОП ПІБ ФОП

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

Адреса: Юридична адреса

ІПН: ІПН

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

ФОП ПІБ ФОП

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

Адреса: Юридична адреса

ІПН: ІПН

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок:№ рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок:№ рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

 

__________________

ПІБ ФОП

 

__________________

ПІБ ФОП

Рахунок № № Рахунку

Дата: Дата Рахунку, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

 

ПЛАТНИК

ОТРИМУВАЧ

Повне найменування

Повне найменування

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

ІПН: ІПН

ІПН: ІПН

Тел.: Телефон основний

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

Адреса: Адреса банку

Рахунок: № рахунку

Рахунок: № рахунку

МФО: МФО банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

SWIFT: SWIFT

 

ПЛАТНИК

ОТРИМУВАЧ

Повне найменування

ФОП ПІБ ФОП

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса: Юридична адреса

ІПН: ІПН

ІПН: ІПН

Тел.: Телефон основний

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

Адреса: Адреса банку

Рахунок: № рахунку

Рахунок: № рахунку

МФО: МФО банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

SWIFT: SWIFT

ПЛАТНИК

ОТРИМУВАЧ

ФОП ПІБ ФОП

Повне найменування

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Адреса: Юридична адреса

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

ІПН: ІПН

ІПН: ІПН

Тел.: Телефон основний

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

Адреса: Адреса банку

Рахунок: № рахунку

Рахунок: № рахунку

МФО: МФО банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

SWIFT: SWIFT

ПЛАТНИК

ОТРИМУВАЧ

ФОП ПІБ ФОП

ФОП ПІБ ФОП

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

Адреса: Юридична адреса

Адреса: Юридична адреса

ІПН: ІПН

ІПН: ІПН

Тел.: Телефон основний

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

Адреса: Адреса банку

Рахунок: № рахунку

Рахунок: № рахунку

МФО: МФО банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

SWIFT: SWIFT

1. За постачання програмної продукції (комп’ютерної програми "Назва програми ") в Вказати Місяць, Рік згідно Договору про постачання програмної продукції № № договору від Дата договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 у кількості КПА (КПА, прописом (укр.) ) одиниць примірників Програмного забезпечення.

 

2. Загальна сума переданої програмної продукції становить Сума оплати грн (Сума оплати, прописом (укр.) ) грн,

в т.ч. загальна сума ПДВ становить Сума ПДВ (Сума ПДВ, прописом (укр.) ) грн.

 

Посада представника

 

_________________________

ПІБ представника

 

_________________________

ПІБ ФОП

Дата оновлення 25.02.2024 о 09:09:39

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Опис

Згідно Договору Постачальник зобов’язується здійснити постачання примірників програмного забезпечення за допомогою засобів мережі інтернет. Клієнту надається невиключне майнове право на обмежене використання (невиключна ліцензія) відповідної кількості примірників програмного забезпечення. Умови використання Програмного забезпечення обмежені функціональним призначенням такої програми та її відтворення обмежене кількістю примірників, що постачаються.

 

Постачальник: фізична особа-підприємець, юридична особа (резидент України).

Клієнт: фізична особа-підприємець, юридична особа (резидент України).

 

Зміст:

Визначення понять;

Предмет договору;

Зобов’язання сторін;

Дія договору. Строки постачання програмної продукції;

Ціна договору та порядок розрахунків;

Порядок приймання-передачі програмного забезпечення;

Відповідальність сторін;

Права інтелектуальної власності; 

Конфіденційність;

Форс-мажор;

Припинення дії договору;

Прикінцеві положення;

Реквізити сторін.

 

В комплект документів входить:

- Договір;

- Додаток 1;

- Акт приймання-передачі виконаних робіт;

- Рахунок.

 

 

Продиктуйте текст для пошуку
Готово