УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Договір про надання послуг (створення реклами та передачу виключних майнових авторських та суміжних прав), (укр), Україна

ДОГОВІР №Номер

про надання послуг

(створення реклами та передачу виключних майнових авторських та суміжних прав)

 

Київ

Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

Повне найменування , надалі іменується «Виконавець», в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , з однієї сторони, та

ФОП ПІБ ФОП , надалі іменується «Виконавець», що діє на підставі Виписки з ЄДР, з однієї сторони, та

Громадянин(ка)  Громадянство ПІБ повністю , надалі іменується «Виконавець», з однієї сторони, та

Повне найменування , надалі іменується «Виконавець», в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , з однієї сторони, та

Повне найменування , надалі іменується «Замовник», в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  та Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника ,

Повне найменування , надалі іменується «Замовник», в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку ,що діє на підставі Підстава діяльності представника ,

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР, надалі іменується «Замовник»,

Громадянин(ка) Громадянство ПІБ повністю , надалі іменується «Замовник»,

з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей Договір №Номер від Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 (надалі - Договір) про наступне:

Тлумачення термінів, що використовуються у Договорі.

Торгова марка (або Бренд) – знак для товарів і послуг Знак для товарів і послуг або інший знак для товарів і послуг, вказаний у відповідному додатку до Договору, що на законних підставах використовується клієнтом Замовника при здійсненні підприємницької діяльності.

Реклама - інформація про клієнта Замовника, його Торгову марку та/або його товари чи послуги, розповсюджена в будь-якій  формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких клієнта Замовника, його Бренду та/або його товарів чи послуг.

Послуги – комплекс послуг, направлених на створення реклами у будь-якому вигляді, розробку ідей, концепцій, сценарію, дизайну, оригінал-макету реклами тощо; організацію виробництва та адаптації реклами.

Адаптація – приведення оригінал-макету, первісного відео або аудіо ролику реклами, наданого Замовником або створеного Виконавцем за завданням Замовника, у відповідність до вимог Замовника з метою подальшого виготовлення та/або використання реклами.

1. Предмет Договору.

1.1. Виконавець зобов’язується на замовлення Замовника у порядку, передбаченому Договором, надати Послуги, а Замовник зобов’язується прийняти та сплатити належним чином надані Послуги.

1.2. Договір є базовим і передбачає загальні умови співпраці між Сторонами. Конкретні види Послуг, строки надання Послуг та вартість Послуг Сторони зазначають у додатках до Договору, які є його невід’ємними частинами та укладені на підставі принципів та положень цього Договору.

1.3. За Договором в рамках надання Послуг Виконавцем можуть бути створені такі твори (надалі – Твори): літературні письмові твори рекламного або іншого характеру та їх сценічні обробки; аудіовізуальні твори (кінофільми, телефільми, відеофільми, діафільми, слайдофільми тощо, які можуть бути ігровими, анімаційними (мультиплікаційними), неігровими чи іншими, рекламного або іншого характеру); музичні твори з текстом і без тексту; твори образотворчого мистецтва рекламного або іншого характеру; фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії рекламного або іншого характеру. Перелік Творів, які можуть бути створенні при наданні Послуг не є вичерпним та Сторони можуть узгодити створення інших Творів.

1.4. При створенні Творів Виконавець зобов’язується передати Замовнику повні виключні майнові авторські та суміжні права на такі Твори на умовах Договору та додатків до нього.

1.5. Для надання Послуг Виконавець може залучати будь-яку кількість юридичних і/або фізичних осіб – субпідрядників, залишаючись відповідальним перед Замовником за надання послуг та порушення умов Договору в повному обсязі.

2. Загальний порядок Послуг.

2.1. Виконавець зобов’язується надавати Замовнику Послуги згідно проектів, перелік та ціна яких зазначені в Додатку № 3 до цього Договору.

2.2. При наданні Послуг Виконавець зобов’язується діяти виключно у відповідності до Договору, вказівок Замовника та винятково в інтересах Бренду клієнта Замовника.

2.3. Виконавець надає Замовнику інформацію про можливі і/або отримані права на знижки, які можуть використовуватися Замовником при наданні Виконавцем Послуг. Виконавець зобов’язується також без зволікання надавати Замовнику інформацію щодо штрафних санкцій, які виставляє Виконавець третім особам, залученим Виконавцем для надання Послуг за Договором у разі неякісного/неналежного виконання такими залученими особами своїх зобов‘язань.

2.4. Заздалегідь та без зволікання інформувати Замовника про можливі та такі, що Виконавець може передбачити, фінансові та підприємницькі ризики, що можуть виникати по правочинах, які укладає Виконавець із третіми особами, що залучаються до надання Послуг.

2.5. Надавати письмову відповідь на будь-який письмовий запит Замовника, що стосується надання Виконавцем Послуг виключно в рамках даного Договору, окрім інформації про третіх осіб, господарську та фінансову діяльність Виконавця, яка не має жодного відношення до надання Виконавцем Послуг Замовнику за Договором, протягом 3 (3, прописом (укр.) ) календарних днів з моменту одержання такого запиту, а у випадку, якщо запит терміновий (про що Замовник зазначає у відповідному письмовому запиті) – протягом 1 (1, прописом (укр.) ) календарного дня з моменту одержання такого запиту.

2.6. Протягом терміну дії Договору без отримання попередньої письмової згоди Замовника:

2.6.1.не укладати договори, угоди тощо з будь-якими третіми особами, які здійснюють свою діяльність у сфері роздрібного продажу побутової техніки та електроніки;

2.6.2.не укладати договори з філіями, будь-якими дочірніми та/або пов’язаними підприємствами будь-яких третіх осіб, які здійснюють свою діяльність у сфері роздрібного продажу побутової техніки та електроніки;

2.6.3.не здійснювати будь-які дії, які суперечать умовам Договору або можуть негативно вплинути на результати та порядок надання послуг та/або завдати збитки Замовнику або клієнту Замовника.

2.7. Вести суворий облік в ході надання Послуг, з обов’язковим збереженням бухгалтерських документів, що підтверджують взаєморозрахунки з субпідрядниками, що залучались для надання послуг, а саме: договори, додатки, додаткові угоди, акти приймання-передачі наданих послуг, податкові накладні.

2.8. Оформляти належним чином та вчасно надавати Замовнику всі необхідні для виконання цього Договору документи наступним чином (включаючи, але не обмежуючись):

2.8.1. кошториси, звіти – в електронному вигляді шляхом передачі по мережі Інтернет за допомогою засобів електронної пошти;

2.8.2. додатки, додаткові угоди, накладні, акти, звіти – в друкованому вигляді на паперових носіях в 2 (2, прописом (укр.) ) примірниках, а податкову накладну в 1п (1п, прописом (укр.) ) примірнику.

2.9. Загальний порядок узгодження Послуг.

2.9.1. У строк не менш, як за 5 (5, прописом (укр.) ) робочих днів до дати початку кожного календарного місяця надання послуг Сторони узгоджують всі суттєві умови таких послуг, що будуть надаватися протягом місяця, після чого Виконавець готує та засобами електронної пошти, надає Замовнику проект додатку з описом бажаних послуг, що складається за формою, згідно Додатку №1 до Договору.

2.9.2. Протягом (3д, прописом (укр.) ) робочих днів Замовник розглядає проект додатку та, за відсутності зауважень, узгоджує його про що повідомляє Виконавця, який роздруковує такий додаток, представник Виконавця посвідчує його підписом та проставляє печатку Виконавця і надає на підпис Замовнику.

2.9.3. За наявності зауважень Замовник надсилає Виконавцю свої зауваження, що  враховуються останнім та нова редакція додатку надсилається Замовнику на узгодження. Узгодження відбувається засобами електронної пошти.

2.10. Звітність про надані Послуги та порядок передачі-приймання Послуг.

2.10.1. Протягом (5д, прописом (укр.) робочих днів з дати закінчення кожного календарного місяця, в якому надавалися Послуги за відповідним додатком до Договору Виконавець засобами електронної пошти надає Замовнику проект звіту про надані послуги.

2.10.1.1. Вказаний звіт має містити повний перелік та вартість фактично наданих протягом звітного місяця Послуг за відповідним додатком до Договору.

2.10.2. Замовник протягом (5д, прописом (укр.) ) робочих днів розглядає наданий проект звіту та повідомляє Виконавцю свої зауваження, у випадку їх наявності. Виконавець повинен протягом (3д, прописом (укр.) ) робочих днів врахувати зауваження Замовника та подати на затвердження виправлену редакцію проекту звіту.

2.10.3. У випадку відсутності зауважень Замовник повідомляє про це Виконавця, та останній надає  Замовнику звіт у роздрукованому вигляді, затверджений підписом уповноваженої особи та посвідчений печаткою Виконавця, а також в електронному вигляді у файлах формату «*.doc» або «*.excel» або «*.ppt» на носіях пам’яті або дисках CD/DVD у 2п (2п, прописом (укр.) ) примірниках. Разом із звітом Виконавець передає Замовнику всі результати наданих Послуг за відповідний звітний місяць. Факт приймання – передачі звіту фіксується Сторонами в Акті передачі-приймання наданих послуг із зазначенням кількості переданих носіїв пам’яті. Вартість носіїв входить до вартості послуг за відповідним додатком до Договору.

2.10.4. Разом з наданим у роздрукованому вигляді звітом Виконавець надає Замовнику Акт передачі-приймання наданих послуг (у роздрукованому вигляді у двох примірниках) за відповідним додатком. Замовник зобов'язується підписати наданий Виконавцем Акт передачі-приймання наданих послуг протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту його надання. Замовник має право відмовитися від підписання Акту передачі-приймання наданих послуг у випадку неналежного надання, ненадання/часткового ненадання послуг за відповідним додатком або у випадку неналежного оформлення Акту передачі-приймання наданих послуг. Форма Акту передачі-приймання наданих послуг затверджується сторонами у Додатку № 2 до цього Договору.

2.10.4.1. У цьому випадку Замовник протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту надання Виконавцем Акту передачі-приймання наданих послуг зобов'язаний надати Виконавцю письмову мотивовану відмову від підписання Акту передачі-приймання наданих послуг. При цьому Сторони складають протокол з зазначенням недоліків наданих послуг і строків їх усунення в довільній формі. Усунення недоліків провадиться силами і за рахунок Виконавця.

2.10.5. На підставі підписаного Сторонами Акту передачі-приймання наданих послуг Сторони проводять остаточні  розрахунки у розмірі та в терміни, передбачені цим Договором та/або додатками до нього.

2.11. Загальний порядок передачі-приймання авторських та суміжних прав на Твір.

2.11.1. Якщо інше не буде погоджено Сторонами в Додатках до даного Договору, Виконавець за цим Договором передає Замовнику, а Замовник набуває з моменту підписання Сторонами Акту передачі-приймання  наданих послуг всі виключні майнові авторські та суміжні права на використання Твору самостійно або за участю третіх осіб у будь-якій формі та будь-яким способом, та виключне право надавати дозвіл чи заборону на використання Твору іншими особами вище означеними способами у відповідності до ст. 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права», без обмеження весь строк охорони прав передбачений Законом України «Про авторське право і суміжні права». Територія, на яку розповсюджуються права на використання Твору – не обмежена (територія усього світу та освоєного космічного простору), якщо інше не погоджено в Додатках до даного Договору.

2.11.2. Виконавець підтверджує і гарантує, що у межах обсягу прав, визначених цим Договором, Твір як цілісний і самостійний об’єкт інтелектуальної власності, так і окремо (і/або його частини та елементи), та його наступне використання Замовником, а також передача Твору від Замовника до клієнта Замовника, а також реалізація Замовником усіх виключних майнових та суміжних прав, отриманих за цим Договором та Додатками до нього, не порушить будь-чиїх законних прав, у тому числі авторських, суміжних, права промислової власності, права власності.

2.11.3. Також подальше використання Твору не заподіює шкоди чиїй-небудь честі, гідності, діловій репутації та за змістом відповідає вимогам чинного законодавства України, що діють на дату підписання цього Договору.

2.11.4. Виконавець гарантує Замовнику, що ним самостійно урегульовано питання щодо виплати винагороди усім третім особам, які були залучені до виробництва Твору володільцям/власникам майнових прав на твори та інші об’єкти права інтелектуальної власності, що включені в якості складових Твору, та що подальше використання Твору Замовником, а так само його Клієнтом не потребує отримання будь-яких дозволів, а також здійснення будь-яких платежів на користь третіх осіб і/або самого Виконавця.

2.11.5. З підписанням відповідного Акту передачі-приймання наданих послуг Виконавець передає (відчужує) в повному обсязі, а Замовник набуває наступні майнові авторські та суміжні права на Твір:

2.11.5.1. виключне право на використання Твору як в цілому, так і частинами;

2.11.5.2. виключне право дозволяти використання Твору;

2.11.5.3. право перешкоджати неправомірному використанню Твору, в тому числі забороняти таке використання;

2.11.5.4. усі інші майнові права, встановлені Законом України «Про авторське прав і суміжні права».

2.11.6. Виконавець передає Замовнику виключне право використовувати Твір у всіх формах та усіма способами включаючи,  за умови, якщо таке використання будь-яким  чином негативно не впливає на репутацію Виконавця та/чи автора (ів) даного Твору (ів) або його складових частин, але не обмежуючись:

2.11.6.1. право використовувати (у тому числі привселюдно, і в тому числі в комерційних, підприємницьких, рекламних цілях) Твір, у тому числі під фірмовим найменуванням, торговою маркою і товарним знаком Замовника або особи, в інтересах якої він діє; при цьому Виконавець (на підставі договору в інтересах авторів/виконавців) забороняє згідно зі ст. 14 Закону України «Про авторське право і суміжні права» під час кожного (у т.ч. публічного) використання Твору вказувати /згадувати ім’я (псевдонім) автора (ів), а також дозволяє використовувати Твір як цілком, так і частково на розсуд Замовника чи особи, в інтересах якої створено Твір;

2.11.6.2. право на багаторазове надання Твору об'єктивної форми, що допускає його функціональне використання без обмеження за кількістю;

2.11.6.3. право на розповсюдження, на будь-яке відчуження Твору;

2.11.6.4. право на будь-яку переробку, в тому числі, виготовлення скорочених версій, і будь-яке внесення змін у Твір;

2.11.6.5. право на публічне використання Твору і демонстрацію з інформаційною, рекламною й іншою метою;

2.11.6.6. право переуступити на договірних умовах повністю або частину отриманих за Договором прав, третім особам;

2.11.6.7. право на відтворення (пряме і/або непряме) Твору без згоди Виконавця з будь-якою метою, публічну демонстрацію, публічний показ Твору, і/або його частин або складових;

2.11.6.8. право на включення Твору, як складової частини інших творів і/або рекламних засобів і/або реклами на власний розсуд;

2.11.6.9. право на представлення Твору загальному відому публіки таким чином, щоб її представники могли здійснити доступ до Твору з будь-якого місця в будь-яку годину і у будь-який спосіб;

2.11.6.10. усі та будь-які інші права на використання Твору, оскільки цей перелік не є вичерпним.

2.11.7. При цьому Виконавець не вправі надавати права на використання Твору третім особам і використовувати Твір самостійно з метою одержання прибутку.

2.11.8. При цьому автори/виконавці, твори яких увійшли як складова частина Твору (як ті, які існували раніше, так і створені в процесі роботи над Твором) не зберігають майнові авторські і/або суміжні права на свої твори і/або об’єкти суміжних прав та не можуть самостійно використовувати свої твори та/або об’єкти суміжних прав як разом, так і незалежно від Твору.

2.11.9. Виконавець гарантує Замовникові, що передані ним за цим Договором виключні майнові права вільні від будь-яких вимог, претензій і/або позовів третіх осіб. Якщо Замовнику будуть пред'явлені претензії, позови або вимоги (далі Вимоги) через порушення прав третіх осіб (у тому числі авторських та/або суміжних) у зв'язку з використанням (реалізацією) Виключних майнових прав згідно з цим Договором, Замовник повідомляє про це Виконавця. Останній зобов'язується задовольнити і/або врегулювати Вимоги самостійно і за свій рахунок, і зобов'язується відшкодувати Замовнику усі пов’язані з цим збитки, у тому числі втрачену вигоду (не отриманий дохід). На виконання вимог ст. 8 Закону України «Про рекламу» Виконавець підтверджує та гарантує, що питання згоди щодо вміщення зображення фізичної особи (фізичних осіб) у Творах ним вирішено самостійно.

2.11.10. При цьому Виконавець (на підставі договору в інтересах авторів/виконавців Твору) забороняє згідно зі ст. 14 Закону України «Про авторське право і суміжні права» під час кожного (у т.ч. публічного) використання Твору вказувати /згадувати ім’я (псевдонім) автора (ів).

2.11.11. Плата за використання Твору (у тому числі, але без обмежень, авторська винагорода та винагорода за передачу суміжних прав) включена в склад вартості послуг та всіх інших платежів, що виплачуються Виконавцю Замовником на умовах цього Договору та додатків до нього.

2.11.12. Беручи до уваги те, що немайнові права інтелектуальної власності не підлягають відчуженню, Сторони погоджуються з тим, що як протягом терміну дії даного Договору, так і протягом необмеженого періоду після його припинення (незалежно від причин припинення) Виконавець матиме право використовувати  результати наданих за даним Договором та Додатками до нього рекламних та інших послуг (надалі – Твори), у тому числі ті, що містять знаки для товарів і послуг Замовника та/чи Клієнта Замовника, наступними способами:

2.11.12.1. використовувати Твори в портфоліо Виконавця;

2.11.12.2. представляти Твори на різних публічних заходах (фестивалях, конкурсах реклами тощо) як авторські роботи Виконавця;

2.11.12.3. розміщувати Твори на сайті Виконавця в мережі Інтернет;

2.11.12.4. використовувати назву і/або логотипи і/або фірмові найменування Замовника та/чи Клієнта Замовника у списку своїх  клієнтів/партнерів.

2.11.13. Замовник дає згоду на використання Виконавцем знаків для товарів та послуг і/або логотипів і/або позначень фірмових найменувань Замовника та/чи Клієнта Замовника в Творах, що створюються у зв’язку з виконанням Виконавцем зобов’язань за цим Договором та додатками до нього, а також інформації про товари та/чи послуги Замовника та/чи Клієнта Замовника, що використовуються під відповідним Брендом (в обсязі, зумовленому поставленою метою) для виконання завдань, передбачених цим Договором.

3. Права та обов’язки Сторін.

3.1.Виконавець має право:

3.1.1. Отримувати від Замовника оплату за надання Послуг відповідно до умов цього Договору та додатків до нього.

3.1.2. Для виконання своїх зобов’язань за цим Договором, залучати третіх осіб, залишаючись при цьому відповідальним перед Замовником за якість та строки надання передбаченого даним Договором та додатками до нього.

3.1.3. Відмовитись від надання Послуг за відповідним додатком до Договору, якщо вимоги Замовника чи умови надання відповідних послуг не узгоджуються з нормами чинного законодавства України.

3.2. Виконавець зобов’язаний:

3.2.1. Надавати Послуги в порядку та у відповідності до вимог, встановлених цим Договором та додатками до нього.

3.2.2. Призначити відповідальну особу, яка буде координувати порядок виконання Виконавцем своїх зобов’язань за Договором.

3.2.3. Надавати відповіді на запити Виконавця в порядку п. 2.5. Договору.

3.2.4. Виконавець зобов’язується оформити податкову накладну у відповідності до вимог чинного законодавства України та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних протягом 15 днів з дня виникнення податкових зобов’язань.

3.3. Замовник має право:

3.3.1. Вимагати від Виконавця надання Послуг в порядку та у відповідності до умов, встановлених цим Договором та додатками до нього.

3.3.2. Здійснювати контроль процесу надання Послуг.

3.3.3. Вносити зміни у строки, обсяг надання Послуг за відповідним Додатком до Договору, за умови письмового повідомлення про це Виконавця не пізніше ніж за 15 (робочих) днів до бажаної дати зміни та укладання Сторонами Додаткової угоди про внесення змін до відповідного Додатку до Договору.

3.3.4. Запитувати у Виконавця інформацію про стан надання Послуг за цим Договором.

3.3.5. Відмовитись (повністю або частково) в односторонньому порядку від надання Послуг за відповідним додатком до Договору письмово повідомивши про це Виконавця за 15 (робочих) днів з урахуванням умов пп. 3.4.5. цього Договору.

3.4. Замовник зобов’язаний:

3.4.1.Вчасно та в повному обсязі проводити розрахунки з Виконавцем за Послуги відповідно до вимог розділу 4 Договору.

3.4.2. На вимогу Виконавця, надати належним чином засвідчені копії ліцензій, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, реєстраційних посвідчень, свідоцтв на знаки для товарів і послуг, а також інші документи, необхідні для того, щоб Послуги за Договором були надані відповідно до чинного законодавства України. При цьому Виконавець зобов’язується не розголошувати відомості, зазначені в копіях таких документів, а також будь-яким способом не використовувати та не передавати копії таких документів третім особам, окрім як з метою виконання Виконавцем своїх зобов’язань за Договором та/чи додатками до нього.

3.4.3. Затверджувати розроблені Виконавцем матеріали, Твори та/або їх частини, що ввійшли як складові частини до Творів, протягом 3 (трьох) робочих днів з дати їх надання Виконавцем. Затвердження Замовником створених Виконавцем Творів може відбуватися шляхом направлення відповідного повідомлення електронною поштою. На вимогу будь-якої зі Сторін затвердження Творів має відбутися шляхом підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення печатками Сторін роздрукованого примірника матеріалу або Твору із проставленням на ньому надпису "затверджено" та дати затвердження такого матеріалу або Твору представниками Сторін.

3.4.4. У випадку, якщо для надання Послуг за цим Договором Виконавцем мають бути використані матеріали Замовника (концепції, зображення, рекламні ролики, оригінал макети чи інші матеріали, що були створені Замовником або на замовлення Замовника третіми особами), Замовник зобов’язаний надавати Виконавцю такі матеріали у строки, встановлені, відповідним Додатком до Договору. У випадку прострочення Замовником надання Виконавцю таких матеріалів строк надання Послуг, що мають бути надані із використанням цих матеріалів, вважається подовженим на кількість днів прострочення надання Замовником матеріалів.

3.4.5. У випадку відмови (повністю або частково) від надання Послуг за відповідним Додатком до Договору сплатити Виконавцю вартість фактично наданих Послуг на дату отримання письмового повідомлення Замовника про таку відмову протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту отримання від Виконавця відповідної письмової вимоги.

4. Вартість послуг, порядок та умови розрахунків.

4.1. Загальна вартість (ціна) Договору складається з загальної вартості Послуг згідно усіх додатків до Договору.

4.1.1. Вартість Послуг включає в себе всі та будь-які витрати, пов’язані з наданням Послуг та передачею виключних авторських та суміжних прав на Твори, узгоджується Сторонами та вказується у відповідних додатках до Договору.

4.1.2. Сторони у Додатку №3 до Договору встановлюють вартість кожної відповідної Послуги. Вказана вартість є узгодженою та не підлягає збільшенню, окрім випадків, прямо встановлених Договором.

4.2. Сторони домовились, що здійснення взаєморозрахунків за Договором проводиться шляхом здійснення оплати 100 (сто) відсотків вартості Послуг за відповідним Додатком протягом 5  (5, прописом (укр.) ) робочих днів від дати підписання Замовником Акту передачі-приймання наданих послуг та надання Виконавцем оригіналу рахунку-фактури та оригіналу видаткової накладної (за необхідності). Оплата наданих Виконавцем Послуг вважається здійсненною Замовником в момент списання коштів з поточного рахунку Замовника.

4.3. Оплата Послуг Виконавця за Договором здійснюється шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

4.4. При змінах у податковому законодавстві України (збільшення ставок ПДВ або інших податків та платежів) Сторони укладають додаткові угоди до Договору щодо визначення ціни Послуг.

5. Відповідальність Сторін та вирішення спірних питань.

Сторони домовилися всі спірні питання, що виникатимуть у процесі виконання ними власних зобов’язань, вирішувати шляхом переговорів, дотримуючись умов діючого Договору. У разі неможливості врегулювання спорів шляхом переговорів такі спори підлягають вирішенню у господарському суді відповідно до вимог діючого законодавства України.

5.1. Відповідальність Виконавця.

5.1.1. У випадку порушення Виконавцем (без погодження із Замовником) строків надання Послуг, на Виконавця покладається обов’язок зі сплати штрафу у розмірі 0,1 (нуль цілих однієї десятої) відсотку від вартості несвоєчасно наданих Послуг за відповідним додатком за кожен день порушення строку надання Послуг.

5.1.2. У випадку, якщо порушення, встановлене п. 5.1.1. цього Договору триває понад 2 (два) тижні, Виконавець додатково, за вимогою Замовника, сплачує штраф у розмірі 2 (двох) відсотків від вартості рекламних послуг за відповідним додатком.

5.1.3. Виконавець не несе відповідальності за недостовірність і неточність наданої Замовником інформації та/або матеріалів, неправомірне або недобросовісне використання Замовником у такій інформації та/або матеріалах товарного знаку, логотипу, імені, образу або інших об’єктів, прав інтелектуальної власності, що була використана Виконавцем на вимогу Замовника при наданні Послуг та створенні реклами.

5.1.4. У випадку пред’явлення до Замовника або клієнта Замовника будь-яких претензій, позовів третіх осіб щодо неправомірності використання Замовником або клієнтом Замовника Творів, створених в результаті надання Виконавцем Послуг, передбачених цим Договором, та/або Творів, майнові права інтелектуальної власності та суміжні права на які було передано Замовнику відповідно до умов Договору, Виконавець зобов’язаний, при висуненні зазначених претензій, позовів, вступити у спір/процес на боці Замовника та відшкодувати Замовнику усі завдані в зв’язку з цим належним чином збитки.

5.1.5. Виконавець не несе відповідальності за фактичну якість товарів та/чи послуг Замовника та/або клієнта Замовника, що рекламуються під відповідним Брендом.

5.1.6. У випадку порушення Виконавцем п.3.2.4 даного Договору Виконавець зобов’язується сплатити Замовнику штраф у розмірі суми ПДВ такої податкової накладної.

5.2. Відповідальність Замовника:

5.2.1. Відповідальність за зміст сюжету інформації, матеріалів з використанням товарного знаку, логотипу, імені, образу або інших об’єктів, прав інтелектуальної власності, що надається Виконавцю несе Замовник.

5.2.2. У випадку порушення терміну оплати, передбаченого Договором та додатками до нього, Замовник виплачує Виконавцю пеню у розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла у пері од, за який сплачується пеня, від суми заборгованості за кожний день затримки платежу. При цьому штрафні санкції за прострочення платежу нараховуються за весь період від дня, коли грошове зобов’язання мало бути виконане до дня фактичного виконання (або стягнення в примусовому порядку), але не більше 30 (тридцяти) календарних днів.

5.2.3. Якщо для надання Послуг Виконавець використовує об’єкти права інтелектуальної власності, що надаються йому Замовником, відповідальність за правомірність такого надання/використання Замовник несе самостійно.

5.2.4. У випадку порушення Замовником строків затвердження матеріалів, а також інших пропозицій, наданих Виконавцем у ході виконання своїх обов'язків за цим Договором та/або додатками до Договору, або порушення строків надання Виконавцю мотивованої відмови від їхнього затвердження, Виконавець має право в односторонньому порядку продовжити строк надання Послуг на період часу, не більший від періоду на який виникло таке порушення з боку Замовника. Сторони зобов’язуються негайно та письмово повідомляти одна одну про таке продовження строків надання Послуг.

6. Повідомлення.

6.1. Всі повідомлення, запити, вимоги або будь-яка інша кореспонденція за Договором складаються в письмовій формі та доставляються кур’єром, передплаченим рекомендованим поштовим відправленням та для зручності можуть дублюватися телексом чи факсом відповідній Стороні (надалі - «Повідомлення») за такими адресами таким призначеним відповідальним особам:

6.1.1.Якщо направляється Замовнику:

6.1.1.1.Фактична адреса компанії .

До уваги: ПІБ представника

6.1.1.Якщо направляється Замовнику:

6.1.1.1.Фактична адреса  

До уваги: ПІБ ФОП

6.1.1.Якщо направляється Замовнику:

6.1.1.1. Адреса фактичного проживання

До уваги: ПІБ повністю

6.1.1.Якщо направляється Замовнику:    

6.1.1.1.Фактична адреса компанії .

До уваги: ПІБ представника

      ПІБ представника  

6.1.2.Якщо направляється Виконавцю:

6.1.2.1.Фактична адреса компанії

До уваги: ПІБ представника

6.1.2.Якщо направляється Виконавцю:

6.1.2.1.Фактична адреса

До уваги: ПІБ ФОП

6.1.2. Якщо направляється Виконавцю:

6.1.2.1. Адреса фактичного проживання

До уваги: ПІБ повністю

6.1.2.Якщо направляється Виконавцю:

6.1.2.1. Фактична адреса компанії

До уваги: ПІБ представника

      ПІБ представника

6.2. Повідомлення вважається здійсненим належним чином та у відповідності до умов Договору з моменту відправлення такого повідомлення, якщо це незаперечно засвідчено відповідною квитанцією про поштове відправлення, а у випадку доставки кур’єром – при отриманні, що незаперечно засвідчується підписом про отримання, якщо інше не вказано у відповідному пункті Договору.

7. Обставини непереборної сили (Форс Мажор).

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за Договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладання Договору та які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити розумними заходами.

7.2. Обставинами непереборної сили Сторони погодилися вважати: повені, землетруси, пожежі, інші стихійні лиха, війну, воєнні дії, акти тероризму, страйки, що відповідають вимогам законодавства, акти центральних органів державної влади, що знаходяться поза розумним контролем Сторін (надалі – «Форс Мажор»).

7.3. У випадку виникнення обставин, визначених п. 7.2. Договору, Сторона, що зазнала їх впливу, повинна негайно за допомогою будь-яких доступних засобів повідомити про такі обставини іншу Сторону в максимально стислий строк, направивши письмове Повідомлення про настання таких обставин (надалі - «Повідомлення про Форс Мажор»).

7.4. Повідомлення про Форс Мажор повинно містити вичерпну інформацію про природу обставин непереборної сили, час їх настання та оцінку їх впливу на можливість Сторони виконувати свої зобов’язання за Договором та на порядок виконання зобов’язань за Договором, у випадку якщо це можливо.

7.5. Коли дія обставин, визначених п. 7.2. Договору, припиняється, Сторона, що зазнала їх впливу, зобов’язана негайно, але в будь-якому випадку в строк не пізніше 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту, коли Сторона дізналась або повинна була дізнатися про припинення зазначених обставин, письмово повідомити протилежну Сторону про їх припинення. Таке Повідомлення повинно містити інформацію про час припинення дії таких обставин та вказівку на строк, протягом якого Сторона виконає свої зобов’язання за Договором.

7.6. Наявність та строк дії обставин непереборної сили має бути належно підтверджено сертифікатом, виданим Торгово-промисловою палатою України або регіональною торгово-промисловою палатою.

7.7. У випадку, якщо Сторона, що зазнала дії обставин непереборної сили, не направить або несвоєчасно направить Повідомлення про Форс Мажор, як це визначено п. 7.4. Договору, така Сторона втрачає право посилатися на обставини непереборної сили як на підставу для звільнення від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за Договором.

7.8. У випадку настання обставин, визначених п. 7.2. Договору, строк виконання зобов’язань Сторонами за Договором продовжується відповідно часу, протягом якого діють такі обставини.

7.9. У випадках, коли обставини, визначені в п. 7.2. Договору, діють більше 3 (трьох) місяців, будь-яка Сторона має право розірвати Договір в односторонньому порядку.

7.10. Грошові кошти, перераховані згідно з Договором за Послуги, ненадані у зв’язку з наявністю обставин непереборної сили, визначених п. 7.2. Договору, мають бути повернені Виконавцем Замовнику протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати дострокового розірвання Договору.

7.11.У випадку настання обставин, визначених п. 7.2. Договору, Замовник сплачує Виконавцю вартість фактично наданих Виконавцем на дату дострокового розірвання Договору Послуг протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати дострокового розірвання Договору.

8. Термін дії та умови розірвання Договору.

8.1. Договір вступає в силу з моменту його підписання обома Сторонами та діє доСрок дії договору (дата), (напр.:1 травня 2021 р.)📆 року, але припиняє свою дію лише за умови повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

8.2. Договір може бути достроково розірвано у випадках:

8.2.1. за ініціативою Замовника;

8.2.2. виникнення форс-мажорних обставин;

8.2.3. у випадку судової заборони діяльності однієї із Сторін;

8.2.4. у випадку припинення провадження господарської діяльності у відповідності із законодавством України однієї із Сторін;

8.2.5. за згодою Сторін.

8.3. Дострокове припинення дії Договору за інших обставин, не перерахованих у пункті 8.2. не допускається.

8.4. Договір може бути продовжений лише за письмовою згодою Сторін, шляхом укладання при цьому додаткової угоди до Договору.

8.5. Розірвання Договору за ініціативою Замовника здійснюється шляхом письмового повідомлення Виконавця про бажання Замовника достроково розірвати Договір у строк не менш як за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до бажаної дати розірвання. У вказаному повідомленні Замовником зазначається бажана дата розірвання Договору

8.6. Договір вважається розірваним з моменту настання дати, вказаної в повідомленні про дострокове розірвання Договору.

9. Конфіденційність.

9.1. В ході виконання Договору Сторони будуть взаємно обмінюватися конфіденційною та/або внутрішньою інформацією, що є їх власністю і яку вони бажають захищати.

9.2. Конфіденційна інформація означає Договір та будь-яку інформацію чи документи, що передаються однією Стороною іншій Стороні у будь-якій формі. Конфіденційна інформація може включати, але не обмежується: ідеями, концепціями, бізнес-планами, винаходами, відкриттями, формулами, технологічними процесами, конструктивними рішеннями, специфікаціями, прототипами, зразками, вдосконаленнями, заявками, технічними, технологічними та маркетинговими даними, найменуваннями замовників, та комерційними таємницями, незалежно від того чи є вони якимось чином запатентованими, зареєстрованими, чи іншим чином публічно захищеними, будь-якою комерційною, фінансовою, технічною та стратегічною інформацією. Будь-яка Конфіденційна інформація буде передаватися Стороною іншій Стороні виключно для обмеженого використання з метою виконання Договору.

9.3. Інформація, отримана Сторонами, не буде вважатися Конфіденційною інформацією, якщо протилежна Сторона зможе документально підтвердити будь-що із наведеного:

9.3.1. інформація була суспільно доступною на дату її розкриття;

9.3.2. інформація стала суспільно доступною після її розкриття, якщо тільки це не є наслідком несанкціонованого розкриття з боку однієї із Сторін;

9.3.3. інформація була відома Стороні до її отримання від іншої Сторони;

9.4. Виконавець зобов’язується не розголошувати Конфіденційну інформацію Замовника протягом строку дії Договору та 3 (трьох) років після його припинення/розірвання незалежно від причин такого припинення/розірвання, крім відповідних органів державної влади у випадках, передбачених чинним законодавством України

9.5. Невиконання зобов’язань щодо збереження статусу конфіденційності, передбачених цим Розділом 9, є підставою для відшкодування збитків, завданих постраждалій Стороні, в повному обсязі.

9.6. Інформація, що не підлягає розголошенню, кожної зі Сторін і всі відповідні права залишаються виключною власністю такої Сторони. Кожна зі Сторін визнає, що передання (повідомлення, надання) Інформації, що не підлягає розголошенню, не повинне тлумачитися як надання певних прав, за ліцензією або на якій-небудь іншій основі, щодо будь-якої Інформації, що не підлягає розголошенню, якщо інше прямо не передбачено Договором. Жодна із сторін не має зобов'язань щодо розголошення своєї Інформації, що не підлягає розголошенню, іншій Стороні.

10. Гарантії, додаткові та особливі умови.

10.1. Виконавець гарантує, що використання Замовником усіх результатів Послуг, наданих Виконавцем відповідно до умов Договору, не буде порушувати будь-яких майнових авторських та суміжних прав та інших прав інтелектуальної власності третіх осіб.

10.2. Результат надання кожної Послуги не був одержаний чи скопійований з будь-яких інших джерел, за винятком випадків, коли матеріали (об’єкти права інтелектуальної і/або промислової власності, об’єкти авторського права) на виконання відповідного виду послуг, визначеного у додатках до Договору, були надані Замовником Виконавцю.

10.3. Замовник гарантує дотримання ним всіх необхідних згідно з чинним законодавством України вимог щодо дотримання норм авторського права та інших прав інтелектуальної власності при передачі Виконавцеві власних (наявних/придбаних) матеріалів для надання Послуг по Договору.

10.4. Сторони гарантують, що:

10.4.1. кожна із Сторін є юридичною особою, яка заснована належним чином i законно існує відповідно до законодавства України, а також має повноваження на підписання i виконання Договору;

10.4.2. підписання i виконання Договору, додатків та додаткових угод, передбачених Договором, буде дійсним зобов'язанням, належним до обов'язкового виконання;

10.4.3. положення Договору, додатків та додаткових угод, передбачених ним, не порушують i не тягнуть за собою порушення будь-якої істотної умови чи положення (i не будуть невиконанням зобов'язань) статуту Сторін, Договору чи будь-якого істотного договору, угоди, документу, наказу, закону чи постанови, учасником якого є Сторона, чи для якої вони мають обов'язковий характер (порушення вищевказаних гарантій вважається істотним порушенням Договору);

10.4.4. цей Договір є законним, дійсним та обов’язковим, що забезпечується правовими санкціями згідно з законодавством України

11. Заключні положення.

11.1. Сторони засвідчують та гарантують, що будь-які персональні дані про будь-яких фізичних осіб (у тому числі керівників, працівників, членів органів управління тощо), які були або будуть передані однією Стороною іншій у зв’язку або на виконання Договору, були отримані та знаходяться у користуванні такої Сторони правомірно відповідно до вимог чинного законодавства України. Сторони засвідчують та гарантують, що вони мають всі необхідні правові підстави для передачі вищевказаних персональних даних іншій Стороні для їх подальшої обробки з метою виконання Договору, без будь-якого обмеження строком та способом, у т.ч. для їх використання і поширення, зміни, передачі чи надання доступу до них третім особам у випадках, передбачених чинним законодавством України, а також для передачі персональних даних для обробки третім особам та здійснення відносно них будь-яких інших дій, якщо це пов’язано із виконанням Договору та/або із захистом прав Сторони, що передає, за Договором, або якщо це необхідно для реалізації Стороною, що передає, прав та обов’язків, передбачених законом. Право Сторони на передачу іншій Стороні вищевказаних персональних даних ні чим не обмежене і не порушує права суб’єктів персональних даних та інших осіб.

11.1.1. Підписуючи Договір представник Виконавця підтверджує, що його повідомлено про включення його персональних даних (прізвище ім’я по батькові, місце роботи, посада) в базу персональних даних Замовника «Контрагенти» з метою виконання Договору та забезпечення правовідносин податкового, бухгалтерського обліку, статистичної звітності, ведення ділових відносин та його повідомлено про його права, як суб’єкта персональних даних. Володільцем та розпорядником бази персональних даних є Замовник.

11.2. Після підписання Договору усі попередні домовленості, угоди та листування між Сторонами, вважаються нелегітимними.

11.3. Усі зміни, доповнення, додатки та додаткові угоди до Договору є його невід’ємною частиною та мають однакову юридичну силу, якщо вони підписані уповноваженими представниками Сторін.

11.4. Всі права та обов’язки Сторін, що витікають з Договору, у повній мірі переходять на їх правонаступників.

11.5. У випадку зміни вказаних у Договорі реквізитів, Сторони зобов’язані терміново повідомити про це одна одну у письмовій формі.

11.6. Цей Договір складено українською мовою у двох автентичних примірниках, по одному для кожної із Сторін, кожен з яких має однакову юридичну силу.

 11.7. Додатки:

11.7.1. Додаток №1 Про затвердження типової форми додатку.

11.7.2. Додаток №2 Про затвердження типової форми акту передачі-приймання послуг.

11.7.3. Додаток №3 Про узгодження вартості певних послуг.

Реквізити Сторін

Виконавець

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р  № рахунку в Назва банку МФОМФО банку

За Виконавця

Посада представника

ПІБ представника ____________________

Виконавець

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФОМФО банку

За Виконавця

____________________ ФОП ПІБ ФОП

Виконавець

ПІБ повністю

Громадянство Громадянство

РНОКПП Інд. податковий номeр

Місце проживання:Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Назва документа, що посвідчує особу ,Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу

Тел. Номер телефону №1

E-mail: E-mail

п/р № рахунку в Назва банку МФОМФО банку

За Виконавця

____________________ ПІБ повністю

Реквізити Сторін

Виконавець

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН: Інд. податковий номeр

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р  № рахунку в Назва банку МФОМФО банку

За Виконавця

Посада представника

ПІБ представника ____________________

Посада представника

ПІБ представника ____________________

Замовник

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса:Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса:Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р  в № рахунку в Назва банку МФОМФО банку

За Замовника

Посада представника

ПІБ представника __________________________

Замовник

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р№ рахунку в Назва банку МФОМФО банку

За Замовника

____________________ ФОП ПІБ ФОП

Замовник

ПІБ повністю

Громадянство Громадянство

РНОКПП Інд. податковий номeр

Місце проживання: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу

Тел.: Номер телефону №1

E-mail: E-mail

п/р № рахунку   в  Назва банку МФОМФО банку

За Замовника

____________________ ПІБ повністю

Замовник

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН: Інд. податковий номeр

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р   № рахунку в  Назва банку МФОМФО банку

За Замовника

Посада представника

ПІБ представника __________________________

Посада представника

ПІБ представника __________________________

Додаток №1

до Договору про надання послуг (створення реклами та передачу виключних майнових авторських та суміжних прав) №Номер від Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

                                                                                                

місце

Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

Повне найменування , надалі іменується «Виконавець», в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , з однієї сторони та

ФОП ПІБ ФОП , надалі іменується «Виконавець», що діє на підставі Виписки з ЄДР, з однієї сторони та

Громадянин(ка)  Громадянство ПІБ повністю , надалі іменується «Виконавець», з однієї сторони та

Повне найменування , надалі іменується «Виконавець», в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , з однієї сторони та

Повне найменування , надалі іменується «Замовник», в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , з іншої сторони, разом – Сторони,

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР, надалі іменується «Замовник», з іншої сторони, разом – Сторони,

Громадянин(ка) Громадянство ПІБ повністю , надалі іменується «Замовник», з іншої сторони, разом – Сторони,

Повне найменування , надалі іменується «Замовник», в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника  та Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , з іншої сторони, разом – Сторони,

уклали цей Додаток № 1 (надалі – Додаток) до Договору про надання рекламних послуг № Номер від Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 (надалі – Договір) про нижченаведене:

  1. Сторони затвердили типову форму додатку, в якому, відповідно до п. 1.2. Договору про надання послуг (створення реклами та передачу виключних майнових авторських та суміжних прав) № Номер від Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 (надалі - Договір), узгоджуються конкретні види Послуг, строки надання Послуг та вартість Послуг.

ТИПОВА ФОРМА ДОДАТКУ ДО ДОГОВОРУ

Додаток №1

до Договору про надання послуг (створення реклами та передачу виключних майнових авторських та суміжних прав) №Номер від Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

м. Київ 

Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

        

Повне найменування , надалі іменується «Виконавець», в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника ,з однієї сторони, та

ФОП ПІБ ФОП , надалі іменується «Виконавець», що діє на підставі   Виписки з ЄДР,,з іншої сторони, разом – Сторони,

Громадянин(ка)  Громадянство ПІБ повністю , надалі іменується «Виконавець», з іншої сторони, разом – Сторони,

Повне найменування , надалі іменується «Виконавець», в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , з однієї сторони та

Повне найменування , надалі іменується «Замовник», в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , з іншої сторони, разом – Сторони,

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР, надалі іменується «Замовник», з іншої сторони, разом – Сторони,

Громадянин(ка) Громадянство ПІБ повністю , надалі іменується «Замовник», з іншої сторони, разом – Сторони,

Повне найменування , надалі іменується «Замовник», в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  та Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , з іншої сторони, разом – Сторони,

уклали цей Додаток №1 від Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 до Договору про надання рекламних послуг №Номер від Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 , (надалі – Додаток) про нижченаведене

1. Виконавець приймає на себе зобов’язання на замовлення та за рахунок Замовника надати Послуги з: вказується детальна характеристика послуг, в тому числі, якщо передбачено змістом послуг, вказується вид твору, що буде створений, хронометраж для відео та радіо роликів, наводиться розкадровка відеоролику чи текст радіо ролику, вказуються інші вимоги до творів

2. Виконавець приймає на себе зобов’язання передати Замовнику результати надання Послуг - вказується характеристика та кількість носіїв на яких передаються результати надання послуг , а також, відповідно до п. 1.4. та п. 2.10. Договору, передати повні виключні майнові авторські та суміжні права на використання Твору згідно з умовами Договору, перелічені в ст.15, 39 та 40 Закону України «Про авторське право та суміжні права» або часткові майнові авторські та суміжні права на використання Твору, а саме: вказується перелік майнових авторських та суміжних прав на використання Твору, обмеження щодо території використання, строків використання та інших обмежень

3. Для надання Послуг відповідно п.1. даного Додатку Замовник передає Виконавцю матеріали в тимчасове право на обробку таких матеріалів в електронному вигляді за допомогою електронної пошти вказаної в п.6.1.2.1 Договору або іншої електронної пошти погодженої Сторонами в даному Додатку в форматі вказується формат та перелік файлу (ів) . Дані матеріали є власністю Замовника/Клієнта Замовника та після надання Виконавцем за даним Додатком Послуг Виконавець втрачає тимчасове право на будь – яке використання таких  матеріалів (в т.ч передачу третім особам та/чи використання в господарській діяльності Виконавця з метою отримання прибутку).

4. Строк надання послуг та передачі носіїв з примірником Твору, передбачених цим Додатком, не пізніше Строк надання послуг, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

5.Винагорода Виконавця за надання Послуг, передачу Твору включно з матеріальними носіями та відступлення(відчуження) виключних майнових авторських та суміжних прав на їх використання складає: Загальна вартість товару без ПДВ (прописом (укр.) ) , без ПДВ. Крім того ПДВ ПДВ в загальній вартості товару   грн. Всього до сплати:Загальна вартість товару з ПДВ (прописом (укр.) грн.

6. Замовник зобов’язується у повному обсязі сплатити належну Виконавцеві винагороду, що складає Загальна вартість товару з ПДВ (прописом (укр.) ) грн., в строки та в порядку, зазначеному у п. 4.2. Договору.

7 Підставою переходу майнових прав інтелектуальної власності на результати робіт від Виконавця до Замовника є цей Додаток та підписаний Сторонами Акт передачі-приймання наданих послуг.

8. Цей Додаток набирає чинності з дати підписання обома Сторонами.

9. Строк дії виключних майнових авторських та суміжних прав на використання Творів та територія їх дії – без обмеження строку та без обмеження території.

10. Цей Додаток є невід’ємною частиною Договору, складений і підписаний в 2-х примірниках українською мовою, один із яких зберігається у Замовника, інший - у Виконавця. Обидва примірники цього Додатку мають однакову юридичну силу.

11. Інші умови надання Послуг, а також використання їх результатів визначаються згідно з положеннями Договору та чинного законодавства України.

 

Цей Додаток є невід’ємною частиною Договору, складений у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

1. Виконавець приймає на себе зобов’язання на замовлення та за рахунок Замовника надати Послуги з:вказується детальна характеристика послуг, в тому числі, якщо передбачено змістом послуг, вказується вид твору, що буде створений, хронометраж для відео та радіо роликів, наводиться розкадровка відеоролику чи текст радіо ролику, вказуються інші вимоги до творів

2. Виконавець приймає на себе зобов’язання передати Замовнику результати надання Послуг - вказується характеристика та кількість носіїв на яких передаються результати надання послуг , а також, відповідно до п. 1.4. та п. 2.10. Договору, передати повні виключні майнові авторські та суміжні права на використання Твору згідно з умовами Договору, перелічені в ст.15, 39 та 40 Закону України «Про авторське право та суміжні права» або часткові майнові авторські та суміжні права на використання Твору, а саме: вказується перелік майнових авторських та суміжних прав на використання Твору, обмеження щодо території використання, строків використання та інших обмежень .

3. Строк надання послуг та передачі носіїв з примірником Твору, передбачених цим Додатком, не пізніше Строк надання послуг, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 р.

4. Винагорода Виконавця за надання Послуг, передачу Твору включно з матеріальними носіями та відступ лення(відчуження) виключних майнових авторських та суміжних прав на їх використання складає: Загальна вартість товару без ПДВ (прописом (укр.) ) , без ПДВ. Крім того ПДВ ПДВ в загальній вартості товару   грн. Всього до сплати:Загальна вартість товару з ПДВ (прописом (укр.) грн.

5. Замовник зобов’язується у повному обсязі сплатити належну Виконавцеві винагороду, що складає Загальна вартість товару з ПДВ (прописом (укр.) ) грн., в строки та в порядку, зазначеному у п. 4.2. Договору.

6. Підставою переходу майнових прав інтелектуальної власності на результати робіт від Виконавця до Замовника є цей Додаток та підписаний Сторонами Акт передачі-приймання наданих послуг.

7. Цей Додаток набирає чинності з дати підписання обома Сторонами.

8. Строк дії виключних майнових авторських та суміжних прав на використання Творів та територія їх дії – без обмеження строку та без обмеження території.

9. Цей Додаток є невід’ємною частиною Договору, складений і підписаний в 2-х примірниках українською мовою, один із яких зберігається у Замовника, інший - у Виконавця. Обидва примірники цього Додатку мають однакову юридичну силу.

10. Інші умови надання Послуг, а також використання їх результатів визначаються згідно з положеннями Договору та чинного законодавства України.

Цей Додаток є невід’ємною частиною Договору, складений у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

Реквізити сторін

Реквізити Сторін

Виконавець

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН: Інд. податковий номeр

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р  № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

За Виконавця

Посада представника

ПІБ представника ____________________

Виконавець

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

За Виконавця

____________________ ФОП ПІБ ФОП

Виконавець

ПІБ повністю

Громадянство Громадянство

РНОКПП Інд. податковий номeр

Місце проживання: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Назва документа, що посвідчує особу ,Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу

Тел.: Номер телефону №1

E-mail: E-mail

п/р  № рахунку в Назва банку МФО  МФО банку

За Виконавця

____________________ ПІБ повністю

Реквізити Сторін

Виконавець

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН: Інд. податковий номeр

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р  № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

За Виконавця

Посада представника

ПІБ представника ____________________

Посада представника

ПІБ представника ____________________

Замовник

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН: Інд. податковий номeр

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р  в № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

За Замовника

Посада представника

ПІБ представника __________________________

Замовник

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Тел:. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р№ рахунку в Назва банку МФОМФО банку

За Замовника

____________________ ФОП ПІБ ФОП

Замовник

ПІБ повністю

Громадянство Громадянство

РНОКПП Інд. податковий номeр

Місце проживання: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу

Тел.: Номер телефону №1

E-mail: E-mail

п/р№ рахунку в Назва банку МФОМФО банку

За Замовника

____________________ ПІБ повністю

Замовник

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН: Інд. податковий номeр

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р  в № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

За Замовника

Посада представника

ПІБ представника __________________________

Посада представника

ПІБ представника __________________________

Додаток №2

до Договору про надання послуг (створення реклами та передачу виключних майнових авторських та суміжних прав) № Номер від Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

місце

Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

                                                                                       

Повне найменування , надалі іменується «Виконавець», в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку   , що діє на підставі Підстава діяльності представника , з однієї сторони, та

ФОП ПІБ ФОП , надалі іменується «Виконавець», що діє на підставі Виписки з ЄДР, з однієї сторони, та

Громадянин(ка)  Громадянство ПІБ повністю , надалі іменується «Виконавець», з однієї сторони та

Повне найменування ,надалі іменується «Виконавець», в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку   , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку   , що діє на підставі Підстава діяльності представника , з однієї сторони та

Повне найменування , надалі іменується «Замовник», в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку ,що діє на підставі Підстава діяльності представника ,з іншої сторони, разом – Сторони,

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР, надалі іменується «Замовник», з іншої сторони, разом – Сторони,

Громадянин(ка) Громадянство ПІБ повністю , надалі іменується «Замовник», з іншої сторони, разом – Сторони,

Повне найменування , надалі іменується «Замовник», в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку ,що діє на підставі Підстава діяльності представника  та Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку   , що діє на підставі Підстава діяльності представника , з іншої сторони, разом – Сторони,

уклали цей Додаток № 2 від Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 (надалі – Додаток) до Договору про надання рекламних послуг №Номер від Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 року(надалі – Договір) про нижченаведене

  1. Сторони,  відповідно до п.2.10.4. Договору про надання послуг (створення реклами та передачу виключних майнових авторських та суміжних прав) №Номер від Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 , (надалі - Договір), затвердили типову форму Акту передачі приймання наданих послуг.

ТИПОВА ФОРМА АКТУ ПЕРЕДАЧІ-ПРИЙМАННЯ НАДАНИХ ПОСЛУГ

Акт

передачі-приймання наданих послуг

(та виключний майнових авторських та суміжних прав)

 

м. Київ 

Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

Ми, представники Замовника  Повне найменування ПІБ представника , з одного боку, та

Ми, представники Замовника ФОП ПІБ ФОП , з одного боку, та

Ми, представники Замовника Громадянин(ка) ПІБ повністю ,з одного боку, та

Ми, представники Замовника Повне найменування ПІБ представника  та ПІБ представника , з одного боку, та

представник Виконавця  Повне найменування ПІБ представника

представник Виконавця ФОП ПІБ ФОП ,

представник Виконавця Громадянин(ка) ПІБ повністю ,

представник Виконавця  Повне найменування ПІБ представника та ПІБ представника

з іншого боку, склали цей Актпередачі-приймання наданих послуг (та виключний майнових авторських та суміжних прав), надалі – Акт,  про те, що Виконавцем були надані такі Послуги згідно Додатку № Номер відвведіть дані до Договору про надання послуг (створення реклами та передачу виключних майнових авторських та суміжних прав) №Номер від введіть дані (надалі - Договір):

зазначте     вказується вартість кожної окремої послуги, або кожного окремого твору вартість без ПДВ грн. (вартість без ПДВ, прописом (укр.) ) (без ПДВ ПДВ %)

Загальна вартість (послуг) без ПДВ складає: Загальна вартість товару без ПДВ (прописом (укр.) ) , без ПДВ. Крім того ПДВ ПДВ в загальній вартості товару   грн. Загальна вартість винагороди разом з ПДВ :Загальна вартість товару з ПДВ (прописом (укр.) грн.

Фіксація Твору здійснено на носії формату формат носія в кількості кількість переданих носіїв , що передаються Замовнику. Вартість носіїв повністю включена до суми винагороди згідно Додатку № Номер від Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 до Договору.

Виконавець передає (відчужує), а Замовник набуває виключні майнові авторські та суміжні права на використання Творів, перелічені в ст. 15,39,40 Закону України «Про авторське право та суміжні права» та п. 2.11. Договору з урахуванням обмежень вказаних в п.2 кожного окремого Додатку до Договору по наданню певного виду Послуг, якщо такі обмеження мають місце бути. Авторська винагорода за передачу (відчуження) всіх виключних майнових авторських та суміжних прав на використання Творів повністю включена до суми винагороди згідно Додатку №Номер від Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 до Договору.

Сторони виконали свої обов’язки в повному обсязі і претензій одна до одної не мають.

Реквізити Сторін

Виконавець

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН: Інд. податковий номeр

Тел:. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р  № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

За Виконавця

Посада представника

ПІБ представника ____________________

Реквізити Сторін

Виконавець

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

За Виконавця

____________________ ФОП ПІБ ФОП

Реквізити Сторін

Виконавець

ПІБ повністю

Громадянство Громадянство

РНОКПП Інд. податковий номeр

Місце проживання: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Назва документа, що посвідчує особу ,Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу

Тел.: Номер телефону №1

E-mail: E-mail

п/р  № рахунку в  Назва банку МФО МФО банку

За Виконавця

____________________ ПІБ повністю

Реквізити Сторін

Виконавець

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН: Інд. податковий номeр

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р  № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

За Виконавця

Посада представника

ПІБ представника ____________________

Посада представника

ПІБ представника ____________________

Замовник

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН: Інд. податковий номeр

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р  № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

За Замовника

Посада представника

ПІБ представника ____________________________

Замовник

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

За Замовника

____________________ ФОП ПІБ ФОП

Замовник

ПІБ повністю

Громадянство Громадянство

РНОКПП Інд. податковий номeр

Місце проживання: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу

Тел.: Номер телефону №1

E-mail: E-mail

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

За Замовника

____________________ ПІБ повністю

Замовник

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН: Інд. податковий номeр

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р  № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

За Замовника

Посада представника

ПІБ представника __________________________

Посада представника

ПІБ представника __________________________

Додаток №3

до Договору про надання послуг (створення реклами та передачу виключних майнових авторських та суміжних прав)№ Номер від Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

місце

Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

Повне найменування , надалі іменується «Виконавець», в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , з однієї сторони, та

ФОП ПІБ ФОП , надалі іменується «Виконавець», що діє на підставі Виписки з ЄДР, з однієї сторони, та

Громадянин(ка)  Громадянство ПІБ повністю , надалі іменується «Виконавець», з однієї сторони, та

Повне найменування , надалі іменується «Виконавець», в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , з однієї сторони та

Повне найменування , надалі іменується «Замовник», в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , з іншої сторони, разом – Сторони,

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР, надалі іменується «Замовник», з іншої сторони,разом – Сторони,

Громадянин(ка) Громадянство ПІБ повністю , надалі іменується «Замовник», з іншої сторони, разом – Сторони,

Повне найменування , надалі іменується «Замовник», в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  та Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , з іншої сторони, разом – Сторони,

уклали цей Додаток №3 від Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 , (надалі – Додаток), до Договору про надання рекламних послуг №Номер від Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 , (надалі – Договір), про нижченаведене

  1. Сторони узгодили вартість певних послуг, що можуть надаватись Виконавцем за замовленням Замовника в порядку, передбаченому Договором про надання послуг (створення реклами та передачу виключних майнових авторських та суміжних прав) №Номер від Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 , (надалі - Договір):

Таблиця №1

Повний перелік Послуг, що можуть надаватися Виконавцем за замовленням Замовником протягом строку дії Договору:

Назва проекту

Деталізація по етапам

Вартість етапу, грн.

Загальна вартість проекту, грн. без ПДВ (версія «база»)

Кількість проектів (база)

Загальна вартість усіх проектів, грн. без ПДВ (версія «база»)

Загальна вартість усіх проектів, грн. з ПДВ (версія «база»)

1

Розробка та виробництво  іміджевого ролику (за умови співпраці із підрядником Клієнта, Агенція виконує наглядову та контролюючу функцію)

Презентація не менш як 3х креативних ідей у вигляді сценаріїв, доопрацювання обраної ідеї (до 2-х ревізій включно)

 

 

 

 

 

Нагляд за проведенням тендеру режисерів та операторів (написання продакшен-брифу включно)

 

 

 

 

 

Нагляд за знімальним процесом ролику та за роботою пост-продакшена

 

 

 

 

 

Закупівля та передача прав на музику та акторівКліенту

 

 

 

 

 

2

Розробка keyvisual для ТМ "Фокстрот", 1 кампанія (Агенція виконує наглядову  та контролюючу функцію)

Розробкаідей KV (до 3 варіантів)

 

 

 

 

 

Нагляд за організацією та проведенням фото зйомки, що включає етап селекції підрядників (1 кампанія) або пошук, підбір та закупівля у фото банку прав на фото зображення для подальшого використання при розробці keyvisual

 

 

 

 

 

Графічна обробка (ретуш) зображення та підготовка для подальшого використання

 

 

 

 

 

Подготовка 2 high-resolution файлів keyvisual-ів для вертикального та горизонтального дизайнів (1 кампанія)

 

 

 

 

 

<