УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Договір доручення (продаж товару)

ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ №    номер договору

Київ

Дата договору, (напр.:1 травня 2021 року)📆

                

ФОП ПІБ ФОП , РНОКПП Інд. податковий номeр ,  що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі - "Довіритель"), з однієї сторони, та

Повне найменування , код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Довіритель"), з однієї сторони, та

Повне найменування , код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  та Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Довіритель"), з однієї сторони, та

П. ПІБ повністю , РНОКПП Інд. податковий номeр ,  що проживає за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (надалі -"Довіритель"), з однієї сторони, та

ФОП ПІБ ФОП , РНОКПП Інд. податковий номeр ,  що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі - "Повірений"), з другої сторони,

Повне найменування , код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ ,  що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Повірений"), з другої сторони,

Повне найменування , код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника

та Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника   (надалі - "Повірений"), з другої сторони,

П. ПІБ повністю , РНОКПП Інд. податковий номeр , що проживає за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (надалі - "Повірений"), з другої сторони,

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали даний договір (далі – Договір) про нижченаведене:

 

1. Предмет Договору

1.1. У порядку та на умовах, визначених Договором, Повірений зобов'язується за винагороду від імені та за рахунок Довірителя укласти договори на продаж або купівлю товару із третьою особою (далі – Покупець).

1.2. Умови, на яких Довіритель доручає Повіреному укласти договори на продаж товару, зокрема найменування товару, його кількість, ціна, якісні характеристики, вимоги до упаковки, строк поставки, наведено в Додатку 1, який є невід'ємною частиною Договору.

2. Права та обов'язки Повіреного

2.1. Повірений зобов'язаний:

- виконати дане йому доручення відповідно до вказівок Довірителя. У випадку відступлення від вказівок Повірений повинен повідомити Довірителя, як тільки це стане можливим;

- повідомляти Довірителю всі відомості про хід виконання доручення протягом 3  (3, прописом (укр.) ) календарних днів після отримання вимоги Довірителя;

- подати Довірителю один примірник підписаного з Покупцем договору на продаж товару протягом 3 (3, прописом (укр.) ) календарних днів після його укладення;

- виконати доручення особисто. Повірений має право передати виконання доручення іншій особі тільки з письмової згоди Довірителя з обов'язковим зазначенням необхідних відомостей про особу, що його заміщує: найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, місцезнаходження (місце проживання), здійснюваний вид діяльності; подавати письмові звіти про виконання доручення протягом 7   (7, прописом (укр.) 7 ) календарних днів, що настають за останнім днем звітного місяця; повідомити Довірителя про свій намір відмовитися від виконання доручення в строк не пізніше 40 (40, прописом (укр.) ) календарних днів до відмови.

2.2. Повірений має право:

- отримати винагороду в сумі, порядку та на умовах, зазначених у розд. 4 Договору;

- відступити від вказівок Довірителя, якщо цього вимагають інтереси Довірителя і Повірений не зміг попередньо направити запит Довірителю або не отримав відповіді на свій запит протягом 5  (5, прописом (укр.) ) календарних днів.

3. Права та обов'язки Довірителя

3.1. Довіритель зобов'язаний:

- протягом 5 (5, прописом (укр.) ) календарних днів після укладення Договору видати Повіреному належним чином оформлену довіреність на вчинення дій, передбачених Договором;

- забезпечити Повіреного всім необхідним для виконання доручення шляхом передачі товару, що продається протягом 3 (3, прописом (укр.) ) календарних днів після отримання від Повіреного повідомлення про укладення договору з Покупцем;

- відшкодувати Повіреному понесені затрати; негайно прийняти від Повіреного все отримане ним у зв'язку з виконанням доручення;

- виплатити винагороду Повіреному в розмірі, визначеному в п. 4.1 Договору;

- повідомити Повіреному про припинення доручення в строк не пізніше 40 (40, прописом (укр.) ) календарних днів.

3.2. Якщо доручення припинене до його повного виконання, Довіритель зобов'язується відшкодувати Повіреному затрати, пов'язані з виконанням доручення, і виплатити Повіреному винагороду пропорційно до проведеної роботи. Відшкодування не здійснюється, якщо доручення виконане Повіреним після того, як він дізнався або міг дізнатися про припинення Договору.

3.3. Довіритель має право:

- у будь-який час відхилити заступника, обраного Повіреним;

- припинити виконання доручення з обов'язковим повідомленням Повіреного про це в строк, установлений п. 3.1 Договору.

4. Винагорода Повіреного

4.1. Довіритель за виконання Повіреним доручення виплачує йому винагороду в сумі 10000 грн. (10000, прописом (укр.) ). Виплата здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Повіреного протягом 20  календарних днів із моменту подання Довірителю звіту Повіреного про виконання доручення.

4. Винагорода Повіреного

4.1. Довіритель за виконання Повіреним доручення виплачує йому винагороду в сумі 1000 грн. (1000, прописом (укр.) ). Виплата здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Повіреного протягом 20 (20, прописом (укр.) ) календарних днів із моменту подання Довірителю звіту Повіреного про виконання доручення.

5. Відповідальність сторін

5.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за договором Сторони несуть відповідальність, визначену Договором і діючим законодавством. Порушенням зобов'язання вважається його невиконання або неналежне виконання.

5.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинною, якщо доведе, що нею були вжиті всі залежні від неї заходи для належного виконання зобов'язання.

5.3. Припинення Довірителем доручення не є підставою для відшкодування упущеної вигоди Повіреного.

5.4. Довіритель сплачує пеню за порушення строків розрахунків із Повіреним, визначених у п. 4.1 Договору, у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє на момент сплати, від суми заборгованості за кожний день прострочення.

6. Порядок урегулювання спорів

6.1. Усі спори, пов'язані з Договором, вирішуються шляхом переговорів між представниками сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку.

7. Інші умови

7.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до введіть дані року

7. Інші умови

7.1. Договір набуває чинності з введіть дані  року та діє до введіть дані року.

7. Інші умови

7.1. Договір набуває чинності з Дата договору, (напр.:1 травня 2021 року)📆  та  обмежений строком дії довіреності.

7. Інші умови

7.1. Договір набуває чинності з моменту підписання  та обмежений строком дії довіреності.

7.2. Зміни до Договору можуть бути внесені за взаємною згодою сторін та оформляються додатковою угодою до Договору. Додаткові угоди та додатки до Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу, якщо викладені в письмовій формі та підписані вповноваженими представниками сторін.

7.3. Договір складений на двох сторінках у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Довіритель:

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

 

Банківські реквізити (Валюта рахунку ):

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca: Адреса банку

МФО: МФО банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Банк-кореспондент: Банк-кореспондент  , Aдреса (банк-кореспондент)  

№ рах.: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 

Посада представника  ___________________ 

ПІБ представника

Довіритель:

ФОП ПІБ ФОП

РНОКПП: Інд. податковий номeр

Адреса: Юридична адреса

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити (Валюта рахунку ):

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca: Адреса банку

МФО: МФО банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Банк-кореспондент: Банк-кореспондентAдреса (банк-кореспондент)

№ рах.: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)  

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 

____________ ПІБ ФОП  

Довіритель:

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити (Валюта рахунку ):

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca: Адреса банку

МФО: МФО банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Банк-кореспондент: Банк-кореспондент  , Aдреса (банк-кореспондент)  

№ рах.: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 

Посада представника  ___________________ ПІБ представника

Посада представника  ___________________ ПІБ представника

Довіритель:

Громадянин(ка) Громадянство ПІБ повністю

ІПН: Інд. податковий номeр

Документ, що посвідчує особу: 
Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий  Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  від  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Зареєстрований за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел.: Номер телефону №1

E-mail: E-mail

 

Банківські реквізити (Валюта рахунку ):

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca: Адреса банку

МФО: МФО банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Банк-кореспондент: Банк-кореспондент

Адреса: Aдреса (банк-кореспондент)

№ рах.: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 

 

_______________   ПІБ повністю

Повірений:

ФОП ПІБ ФОП

РНОКПП: Інд. податковий номeр

Адреса: Юридична адреса

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

 

Банківські реквізити (Валюта рахунку ):

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca: Адреса банку

МФО: МФО банку  

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Банк-кореспондентБанк-кореспондент

Адреса: Aдреса (банк-кореспондент)

№ рах.: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 

____________ ПІБ ФОП  

Повірений:

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

 

Банківські реквізити (Валюта рахунку  ):

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca: Адреса банку

МФО: МФО банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Банк-кореспондент: Банк-кореспондент

Адреса: Aдреса (банк-кореспондент)

№ рах.: № рахунку (банк-кореспондент)

 IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 


Посада представника  ___________________

ПІБ представника

Повірений:

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

 

Банківські реквізити (Валюта рахунку ):

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca:  Адреса банку

МФО: МФО банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Банк-кореспондент: Банк-кореспондент

Адреса: Aдреса (банк-кореспондент)

№ рах.: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 

Посада представника  ___________________ 

ПІБ представника

Повірений:

Громадянин(ка) Громадянство   ПІБ повністю

ІПН: Інд. податковий номeр

Дата народження: Дата народження

Документ, що посвідчує особу: Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу   виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  від  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Зареєстрований за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел.: Номер телефону №1

E-mail: E-mail

 

Банківські реквізити (Валюта рахунку ):

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca: Адреса банку

МФО: МФО банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Банк-кореспондент: Банк-кореспондент

Адреса: Aдреса (банк-кореспондент)

№ рах.:  № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 

_______________   ПІБ повністю