РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Umowa z dyrektorem LLC (pol)

 Umowa z dyrektorem LLC Повне найменування (Pol.)

 

Miasto                                                                                                                    Дата контракту, (напр.:31.12.2021)📆 r.               

Повне найменування (Pol.)   (dalej – Towarzystwo) w osobie jego Uczestników:

Повне найменування (Pol.) (kod EDRPOU  Код ЄДРПОУ ), osobiście Посада в род. відмінку (Pol.)   ПІБ в род. відмінку (Pol.) , działający na podstawie Karty,

Повне найменування (Pol.) (kod EDRPOU  Код компанії ), osobiście Посада в род. відмінку (Pol.)  ПІБ в род. відмінку (Pol.) , działający na podstawie Karty,

ПІБ повністю (Pol.) , (indywidualny numer podatkowyІПН ), działając na podstawie Karty,

Повне найменування (Pol.) (kod EDRPOU Код ЄДРПОУ ), osobiście Посада представника (Pol.)   ПІБ в род. відмінку (Pol.) , działający na podstawie Karty,14

Повне найменування (kod EDRPOU  Код компанії ), osobiście Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , działający na podstawie Karty,

ПІБ повністю (Pol.) , (indywidualny numer podatkowy ІПН ), działając na podstawie Karty,

Повне найменування (Pol.) (kod EDRPOU  Код ЄДРПОУ ), osobiście  Посада в род. відмінку (Pol.)   ПІБ в род. відмінку (Pol.) , działający na podstawie Karty,

Повне найменування (Pol.) (kod EDRPOU  Код компанії ), osobiście Посада в род. відмінку (Pol.)  ПІБ в род. відмінку (Pol.) , działający na podstawie Karty,

ПІБ повністю (Pol.) , (indywidualny numer podatkowy ІПН ), działając na podstawie Karty,

z jednej strony i 

ПІБ повністю (Pol.) ,  numer identyfikacyjny:  ІПН ,  (dalej – Dyrektor) (zwane łącznie Stronami, osobno – Stroną), kierując się Kodeksem Pracy Ukrainy, postanowieniami Statutu Spółki z Дата Статуту, (напр.:31.12.2021)📆 r., Protokół Walnego Zgromadzenia Uczestników Повне найменування (Pol.)  №№ Протоколу z Дата Протоколу, (напр.:31.12.2021)📆 r. zawarł niniejszą Umowę z Dyrektorem Скорочене найменування (Pol.)

(dalej – Umowa) o następujących kwestiach:

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE1.

1. Na podstawie niniejszej Umowy Dyrektor zobowiązuje się do rozwiązania wszelkich kwestii związanych z działalnością Повне найменування (Pol.) за виключенням należące do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Uczestników Повне найменування (Pol.) , zarządzać bieżącą działalnością Spółki, zapewnić jej wysoko rentowną działalność, efektywne wykorzystanie i ochronę mienia Spółki, a Spółka zobowiązuje się do tworzenia odpowiednich warunków pracy Dyrektora.

2. Niniejsza Umowa jest umową o pracę.

3. Dyrektor jest upoważnionym przedstawicielem Spółki podczas realizacji praw i obowiązków tej ostatniej, przewidzianych w aktach prawnych i aktach prawnych Ukrainy oraz Statucie Spółki.

4. Dyrektor odpowiada przed Walnym Zgromadzeniem uczestników Spółki, innymi organami Spółki (jeśli zostaną utworzone) w granicach określonych przez obowiązujące prawo Ukrainy, Statut Spółki oraz niniejszą Umowę.

 

2. OBOWIĄZKI STRON:

2.1. Firma jest zobowiązana do:

2.1.1. Stwórz odpowiednie warunki pracy dla Dyrektora, w tym m.in.: ustalenie miejsca pracy, zapewnienie telefonu, komunikacji mobilnej, wynagrodzenia itp.

2.1.2. Nie ograniczać uprawnień i praw Dyrektora przewidzianych w Statucie Spółki i niniejszej Umowie, z wyjątkiem przypadków określonych w Statucie i niniejszej Umowie.

2.2. Dyrektor zobowiązany jest do:

2.1.1. sprawować bieżące kierowanie działalnością Towarzystwa, organizować jego działalność gospodarczą, społeczną i inną, zapewniać wykonanie postanowień Walnych Zjazdów uczestników Towarzystwa;

2.2.2. Rozstrzyganie wszystkich spraw dotyczących działalności Spółki, z wyjątkiem tych, które należą do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia uczestników Spółki, a mianowicie:

2.2.2.1. Reprezentowanie Spółki w stosunkach z organami państwowymi i samorządowymi, instytucjami, organizacjami, osobami fizycznymi i prawnymi wszystkich form własności zarówno na terytorium Ukrainy, jak i za granicą;

2.2.2.2. Organizuje wypełnianie zobowiązań umownych podjętych przez Spółkę;

2.2.2.3. Zapewnienie wykonania wystawionych pełnomocnictw;

2.2.2.4. rozporządzać środkami finansowymi i majątkiem Spółki zgodnie z celem i przedmiotem działalności Spółki określonym w Statucie;

2.2.2.5. Organizuje wprowadzanie nowych postępowych form i metod zarządzania, tworzenie warunków organizacyjnych i ekonomicznych dla wysokowydajnej pracy w Spółce;

2.2.2.6. Zapewnienie Spółce wykwalifikowanego personelu, zatwierdzanie harmonogramu zatrudnienia (listy), zatwierdzanie wynagrodzeń pracowników, wielkości i warunków premii;

2.2.2.7. Stworzenie normalnych, bezpiecznych i korzystnych warunków pracy dla pracowników w Spółce;

2.2.2.8. Ustanowienie wsparcia prawnego, ekonomicznego, księgowego i informacyjnego działalności Spółki;

2.2.2.9. Organizowanie zarządzania w Towarzystwie Rachunkowym; odpowiadać za terminową i rzetelną sprawozdawczość oraz prawidłową rachunkowość podatkową w Spółce zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy;

2.2.2.10. Wydawać rozkazy i dekrety w sprawach należących do jego kompetencji;

2.2.2.11. Organizuje zachowanie i efektywne wykorzystanie mienia Spółki;

2.2.2.12. Pełnić inne funkcje powierzone mu przez Walne Zgromadzenie członków Spółki, które powstały, ale nie są przypisane Statutem lub Ustawą do kompetencji innego organu zarządzającego Spółki.

2.2.3. Walne zgromadzenie członków Spółki może postanowić o przeniesieniu części ich praw do kompetencji Dyrektora Spółki;

2.2.4. Działalność i/lub bezczynność Dyrektora nie może szkodzić Firmie.

2.2.5. Dyrektor zobowiązuje się do prowadzenia spraw Spółki w taki sposób, aby przyczyniać się do budowy i utrzymania wysokiej reputacji biznesowej Spółki.

2.2.6. Na żądanie Uczestnika Dyrektor przekazuje dokumenty, które muszą być przechowywane przez Spółkę, w sposób iw terminach przewidzianych obowiązującymi przepisami.

2.2.7. Walne zgromadzenie członków Spółki ma prawo zakazać Dyrektorowi dokonania określonych czynności, jeżeli takie działania mogą wyrządzić Spółce szkodę.

2.2.8. Dyrektor jest zobowiązany do zapewnienia zachowania informacji poufnych Spółki poprzez przygotowanie odpowiedniego Regulaminu, wydawanie poleceń itp.

2.2.9. Obowiązek dyrektora nie rozpowszechniania informacji poufnych jest bezterminowy i bezwzględny: nieograniczony w czasie i przestrzeni; nie ma ograniczeń co do liczby osób zarówno w okresie obowiązywania, jak i po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

2.2.10. Dyrektor jest zobowiązany do takiego zachowania dokumentów, innych materiałów i nośników będących w jego posiadaniu w związku z wykonywaniem swoich obowiązków w celu wykluczenia dostępu do nich osób trzecich.

2.2.11. Dyrektor bez zgody Walnego Zgromadzenia członków Spółki nie ma prawa:

1. prowadzenia działalności gospodarczej jako indywidualny przedsiębiorca w sferze działalności Spółki;

2. być wspólnikiem spółki jawnej lub pełnoprawnym członkiem spółki komandytowej wykonującym działalność w zakresie działalności spółki;

3. być członkiem organu wykonawczego lub rady nadzorczej innego podmiotu gospodarczego wykonującego działalność w zakresie Spółki.

2.2.12. W przypadku rozwiązania Umowy (odwołanie) z jakiejkolwiek przyczyny, Dyrektor zobowiązany jest przekazać sprawy nowo powołanemu dyrektorowi, pełniącemu obowiązki dyrektora lub członkowi Spółki nie później niż na jeden dzień przed dniem odwołania (odwołania) (jeżeli taka decyzja zostanie podjęta przez członków Walnego Zgromadzenia Spółki), w tym doręczenie pieczęci, aktu własności i wszelkich innych dokumentów Spółki, których zachowanie przewidziane jest przez obowiązujące ustawodawstwo Ukrainy, z sporządzenie ustawy.

 

3. PŁATNOŚĆ I WSPARCIE SPOŁECZNE DYREKTORA

3.1. Za wykonywanie obowiązków przewidzianych niniejszą Umową Dyrektorowi wypłacane jest miesięczne wynagrodzenie ze środków Spółki w wysokości przewidzianej listą pracowników, która jest zatwierdzana przez Dyrektora Spółki.

3.2. Dyrektor otrzymuje coroczny urlop podstawowy w wymiarze 24 dni kalendarzowych z zachowaniem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, obliczonego zgodnie z wymogami obowiązującego ustawodawstwa Ukrainy.

3.3. Dyrektor według własnego uznania określa czas i tryb korzystania z urlopu (czas rozpoczęcia i zakończenia, jednocześnie lub w częściach itp., Z uwzględnieniem obowiązującego prawa pracy).

3.4. Dyrektorowi mogą być wypłacane inne dodatki lub dodatki przewidziane w obowiązującym ustawodawstwie Ukrainy lub przepisach o premiach (jeśli zostały zatwierdzone).

3.5. Dyrektorowi mogą być wypłacane środki na wydatki reprezentacyjne, w tym w walucie obcej (jeśli jest w podróży służbowej za granicę).

3.6. Wynagrodzenie Dyrektora za przepracowany czas jest wypłacane łącznie z wynagrodzeniem wszystkich pozostałych pracowników Spółki za dany okres.

 

4. PRAWA DYREKTORA SPÓŁKI

4.1. Dyrektor ma prawo:

4.1.1 działać w imieniu Spółki, reprezentować jej interesy we wszystkich organach państwowych i samorządowych, w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach wszelkich form własności zarówno na Ukrainie, jak i za granicą;

4.1.2. zarządzać majątkiem Spółki zgodnie z obowiązującym prawem i Statutem Spółki;

4.1.3. zawierania wszelkich umów, porozumień, umów w imieniu Spółki, w granicach jej kompetencji.

4.1.4. dokonywanie wszelkich prawnie istotnych czynności w imieniu Spółki bez pełnomocnictwa (z wyjątkiem tych, które Statut powierza kompetencjom innych organów Spółki);

4.1.5. wystawiać pełnomocnictwa;

4.1.6. otwarte rachunki w instytucjach bankowych;

4.1.7. zatrudniać i zwalniać pracowników Spółki, zachęcać pracowników Spółki i nakładać na nich sankcje dyscyplinarne; zatwierdzanie odpowiednich dokumentów wewnętrznych regulujących stosunki pracy w Spółce.

4.1.8. rozporządzać środkami finansowymi Spółki w sposób określony w Statucie Spółki i obowiązującym prawodawstwie;

4.1.9. obecność na Walnym Zebraniu członków Towarzystwa;

4.1.10. zapewnić realizację zagranicznej działalności gospodarczej przez Spółkę;

4.1.11. organizowanie realizacji działalności społecznej Towarzystwa;

4.1.12. rozwiązywać inne kwestie, które należą do kompetencji Dyrektora na mocy Statutu i niniejszej Umowy.

4.2. Przy zawieraniu umów o pracę z pracownikami Spółki, ustalając i zapewniając im warunki pracy i wypoczynku, Dyrektor kieruje się przepisami prawa pracy, uwzględniając cechy przewidziane w Statucie Spółki.

 

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON, ROZSTRZYGANIE SPORÓW

5.1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przewidzianych w niniejszej Umowie, Strony ponoszą odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.2. Naruszenie przez Dyrektora obowiązków przewidzianych w punkcie 2.2.11. stanowi przyczynę rozwiązania Umowy bez wypłaty odszkodowania przewidzianego w pkt 6.6. Umowa

5.3. Spory między Stronami są rozstrzygane zgodnie z procedurą ustanowioną przez obowiązujące ustawodawstwo Ukrainy.

 

6. ZMIANY I WARUNKI ROZWIĄZANIA UMOWY

6.1. Walne zgromadzenie członków Spółki zwołane w okresie obowiązywania niniejszej Umowy ma prawo do podjęcia decyzji o zmianie warunków i terminu jej obowiązywania.

6.2. Zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy są sformalizowane dodatkowym porozumieniem do Umowy.

6.3. Uzasadnione propozycje Stron uwzględniane są poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian i uzupełnień do Umowy.

6.4. Niniejsza Umowa zostaje rozwiązana:

6.4.1. w przypadku wygaśnięcia Umowy, chyba że Walne Zgromadzenie uczestników Spółki postanowi inaczej;

6.4.2. w przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uczestników Spółki decyzji o wcześniejszym wygaśnięciu uprawnień (odwołanie Dyrektora). Walne zgromadzenie członków Spółki ma obowiązek zawiadomić Dyrektora na 2 miesiące przed przewidywaną datą wygaśnięcia jego uprawnień (odwołanie);

6.4.3. na podstawie umowy;

6.4.4. z inicjatywy Dyrektora przed wygaśnięciem Umowy, pod warunkiem zawiadomienia Walnego Zgromadzenia Członków Spółki (zawiadomienie wysyłane jest do każdego z Członków Spółki) co najmniej 2 miesiące przed przewidywanym terminem rozwiązania Umowy;

6.4.5. na innych podstawach przewidzianych prawem.

6.5. Jeżeli po wygaśnięciu Umowy stosunek pracy faktycznie trwa i żadna ze stron nie wnosi o jego rozwiązanie, ważność niniejszej Umowy uważa się za przedłużoną na czas nieokreślony.

6.6. W przypadku wygaśnięcia Umowy (o ile nie nastąpi przedłużenie jej obowiązywania) lub wcześniejszego rozwiązania Umowy z inicjatywy którejkolwiek ze Stron Umowy Dyrektorowi zostanie wypłacone odszkodowanie w wysokości

Кількість посадових окладів

wynagrodzenia służbowe (do obliczeń przyjmuje się wysokość wynagrodzenia służbowego zgodnie z aktualną listą pracowników w momencie wygaśnięcia Umowy (lub jej rozwiązania). Odszkodowanie to jest wypłacane przez Spółkę Dyrektorowi w dniu pełnego rozliczenia w przypadku zwolnienia, zgodnie z obowiązującym prawem pracy.

 

7. OKRES I INNE SZCZEGÓLNE WARUNKI UMOWY

7.1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z Дата початку дії Контракту, (напр.:31.12.2021)📆 rok i ważny do  Дата закінчення дії Контракту, (напр.:31.12.2021)📆 rok włącznie. Umowa może zostać przedłużona za obopólną zgodą Stron, liczba przedłużeń nie jest ograniczona.

7.2. Pracownicy Spółki są informowani o warunkach Umowy, w związku z koniecznością realizacji Umowy.

7.3. Zmiany i uzupełnienia Umowy są sformalizowane dodatkowymi umowami podpisanymi przez Strony. Uczestnicy mogą przenieść (delegować) prawo do podpisania dodatkowej umowy do Kontraktu na jednego z uczestników Koła.

7.4. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, które są przechowywane przez każdą ze Stron i mają taką samą moc prawną.

        

 

Повне найменування

w imieniu Uczestników:

Uczestnik 1:

Повне найменування , osobiście 

Посада в род. відмінку

ПІБ в род. відмінку

_____________________

Dyrektor

ПІБ повністю

Назва документа, що посвідчує особуСерія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , wydany 

Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу ,

Коли виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу r.

Numer identyfikacyjny: ІПН

Zarejestrowane miejsce zamieszkania: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

_____________________

Повне найменування

w imieniu Uczestników:

Uczestnik 1:

Повне найменування , osobiście  

Посада в род. відмінку

ПІБ в род. відмінку

_____________________

Dyrektor

ПІБ повністю

Назва документа, що посвідчує особуСерія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , wydany 

Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу ,

Коли виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу r.

Numer identyfikacyjny: ІПН

Zarejestrowane miejsce zamieszkania: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)  

_____________________

Повне найменування

w imieniu Uczestników:

Uczestnik 1:

ПІБ повністю

Numer identyfikacyjny: ІПН

____________________

Dyrektor

ПІБ повністю

Назва документа, що посвідчує особуСерія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , wydany   

Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу ,

Коли виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу r.

Numer identyfikacyjny: ІПН

Zarejestrowane miejsce zamieszkania: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)  

_____________________

 

Uczestnik 2:

Повне найменування , osobiście Посада в род. відмінку

_____________________

 

Uczestnik 2:

Повне найменування , osobiście Посада в род. відмінку

ПІБ в род. відмінку

_____________________

 

Uczestnik 2:

ПІБ повністю

Numer identyfikacyjny:  ІПН

_____________________

 

Uczestnik 3:

Повне найменування , osobiście Посада в род. відмінку

ПІБ в род. відмінку

_____________________

 

Uczestnik 3:

Повне найменування , osobiście Посада в род. відмінку

ПІБ в род. відмінку

_____________________

 

Учасник 3:

ПІБ повністю

Numer identyfikacyjny: ІПН

_____________________

 

Дата обновления 12.09.2022 о 16:42:44

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии!

Описание

Управління товариством здійснюють його органи. Органами управління товариством є загальні збори його учасників і виконавчий орган, якщо інше не встановлено законом (ч.ч. 1, 2 ст. 97 Цивільного кодексу України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text).

 

Виконавчий орган товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства. До компетенції виконавчого органу товариства належить вирішення всіх питань, пов’язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників та наглядової ради товариства (у разі утворення) (ч.ч. 1, 2 ст 39 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#Text).

 

Водночас, виконавчий орган товариства може складатися з однієї або кількох осіб (ч. 2 ст. 99 Цивільного кодексу України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text). Виконавчий орган товариства є одноосібним. Назвою одноосібного виконавчого органу є "директор", якщо статутом не передбачена інша назваи (ч. 4 ст 39 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#Text).

 

Розглянемо ситуацію, коли виконавчий орган складається з однієї особи і не є власником чи засновником підприємства. Такий орган (керівник) зазвичай має назву директор, генеральний директор. Слід пам’ятати, що керівник є найманим працівником. Трудові відносини керівників мають свої особливості і це логічно, адже, керівник діє від імені підприємства, представляє інтереси підприємства в інших організаціях, вирішує питання, пов'язані з діяльністю підприємства в порядку, визначеному установчими документами. Отже, специфіка взаємовідносин між власниками та керівниками регулюються установчими документами. Також, однією із особливостей трудових відносин є укладення з керівником письмового трудового договору (контракту).

 

Управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу (ч. 1 ст. 65 Господарського кодексу України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text).

 

Водночас, власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів (ч. 3 ст. 65 Господарського кодексу України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text).

 

Виконавчий орган товариства підзвітний загальним зборам учасників і наглядовій раді товариства (у разі утворення) та організовує виконання їхніх рішень (ч. 4 ст 39 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#Text).

 

З одноосібним виконавчим органом та кожним членом колегіального виконавчого органу укладається цивільно-правовий або трудовий договір (контракт). Договір (контракт), що укладається з одноосібним виконавчим органом та членом колегіального виконавчого органу, від імені товариства підписує особа, уповноважена на таке підписання загальними зборами учасників (ч. 12 ст 39 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#Text).

 

У разі найму керівника підприємства з ним укладається договір (контракт), в якому визначаються строк найму, права, обов'язки і відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму за погодженням сторін (ч. 4 ст. 65 Господарського кодексу України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text).

 

Контракт є особливою формою трудового договору, в якому строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення та організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України (ст. 21 КЗпП України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text).

 

Водночас, трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Додержання письмової форми є обов'язковим у ряді випадків, які визначені у ст. 24 КЗпП України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text), де також зазначено, що письмовий трудовий договір (контракт) є обов’язковим у випадках, передбачених законодавством.

 

Отже, з аналізу ст. 24 КзпП України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text та ч. 4 ст. 65 Господарського кодексу України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text, випливає, що у разі найму керівника підприємства з ним обов’язково укладається письмовий трудовий договір (контракт). Водночас, згідно чинного законодавства, зокрема, з огляду на ч.6 ст. 39 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#Text, директор призначається та звільняється вищим органом товариства. Таким чином, для призначення керівника товариства обовязковим є рішення вищого органу управління (протокол загальних зборів).

 

Також, зазначімо, що окремо визнано обов’язковим укладення контаркту із керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління місцевої державної адміністрації (Закон України «Про місцеві державні адміністрації» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14#Text), керівниками державних та комунальних закладів культури (ст. 21 ЗУ «Про культуру» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#top), керівниками державних та комунальних закладів охорони здоров’я (ст. 16 Основ законодавства України про охорону здоров'я https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#top).

 

У зв’язку із вказаною особливістю даного виду трудового договору, необхідно розуміти, які обовязкові умови має містити контракт, які умови слід включити до нього, щоб уникнути неважных ризиків, хто має укладати такий договір та інші супунті нюанси.

 

Сфера застосування контракту: укладається у разі найму керівника підприємства, в інщих випадках, встановлених законожавством (наприклад, призначення керівника державного чи комунального закладу культури).

 

Будучи особливою формою трудового договору, контракт регулює як трудові, а й тісно пов'язані із нею інші суспільні відносини. Це стосується, зокрема, житлових прав, соціального забезпечення, особистого транспорту та інших питань, які забезпечуються за рахунок прибутку роботодавців.

 

Нормативно-правове регулювання контракту:

- статті 21, 24 Кодексу законів про працю України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text

- стаття 65 Господарського кодексу України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text

- постанова Кабінету Міністрів України «Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору» від 19 березня 1994 р. №170 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/170-94-%D0%BF#Text

- Типова форма контракту із працівником, затверджена наказом Мінпраці України від 15.04.94 №23 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0084-94#Text (не  поширюється  на  керівників  підприємств державної форми власності)

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності» від 2 серпня 1995 р. №597 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/597-95-%D0%BF#Text (дію Постанови зупинено стосовно керівників державних підприємств, які призначаються (обираються) на посаду за результатами конкурсного відбору)

 

Суб’єктний склад - роботодавець та працівник

для приватного бізнесу – це підприємство, установа, організація в особі в особі власника або уповноваженого ним органу та фізична особа найманий працівник (керівник).

для державного сектору – центральний орган державної виконавчої влади, організація, на яку покладено функції з управління майном, що перебуває у державній власності та фізична особа-керівник, який призначається на посаду.

 

Істотні (обов’язкові) умови та положення контракту:

- сторони контракту

- строк дії контракту, строк найму

- права та обов'язки керівника

- відповідальність керівника (в тому числі матеріальна)

- умови матеріального забезпечення керівника (оплата праці, соціально-побутове забезпечення тощо)

- умови організації праці (у тому числі, режими робочого часу і часу відпочинку працівника)

- умови звільнення з посади

- умови розірвання договору, в тому числі дострокового

- реквізити сторін

 

Інші умови контракту (необов’язкові, рекомендовані):

- встановлення випробувального терміну та умови організації праці та матеріального запезпечення під час випробувального термине

- обсяги пропонованої роботи та вимоги до якості і строків її виконання

- додаткові пільги, гарантії та компенсації, не встановлені чинним законодавством,  за рахунок коштів роботодавця

- умови використання власного чи службового автомобюіля

- положення про нерозголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації

- умови щодо несумісності

- форсмажорні умови

- порядок виплати вихідної допомоги

- зміна умов контракту

- порядок звітності перед загальними зборами учасників/власником

- особливі умови праці по окремих професіях і видах робіт, з урахуванням їх специфіки, професійних особливостей.

- інші умови, необхідні для виконання взятих на себе сторонами зобов'язань, з урахуванням  специфіки  роботи, професійних особливостей та фінансових  можливостей підприємства, установи, організації чи роботодавця.

 

Контрактом не може бути (п. 20 Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників, затверджене  постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. №70 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/170-94-%D0%BF#Text):

 

Контракт оформляється у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із сторін контракту. За згодою працівника копію укладеного з ним контракту може бути передано профспілковому чи іншому  органові,  уповноваженому працівником представляти його інтереси, для здійснення контролю за додержанням умов контракту (п. 8 Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників, затверджене  постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. №70 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/170-94-%D0%BF#Text).

 

Контракт є підставою для видання наказу (розпорядження) про прийняття (найняття) працівника на роботу з дня,  становленого  у контракті за угодою сторін (п. 9 Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників, затверджене  постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. №70 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/170-94-%D0%BF#Text).

 

Детально необхідно зупинитись на деяких умовах контракту, які законодавчо чи з практики ділового обороту суттєво відрізняються від умов звичайного трудового договору.

 

Так, розміри виплат не можуть  бути  меншими, ніж передбачено чинним законодавством, угодами і колективним договором, і залежать від виконання умов контракту. У контракті можуть також  визначатись умови підвищення  або зниження обумовленого сторонами розміру оплати праці, встановлення доплат і надбавок, премій, винагород за підсумками роботи  за  рік чи  інший  період,  участі у прибутках підприємства, установи, організації (якщо це передбачено чинним законодавством  та  їхніми статутами) чи громадянина-підприємця (п. 11 Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників, затверджене  постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. №70 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/170-94-%D0%BF#Text).

 

Відповідальність. За шкоду, заподіяну підприємству, установі чи організації при виконанні трудових обов'язків, працівники, крім працівників, що є посадовими особами, з вини яких заподіяно шкоду, несуть матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку (ст. 132 КЗпП України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text).

Відповідальність за не одержаний підприємством, установою, організацією прибуток може бути покладена лише на працівників, що є посадовими особами (ч. 4 ст. 130 КЗпП України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text).

Керівник підприємства, установи, організації всіх форм власності, винний у несвоєчасній виплаті заробітної плати понад один місяць, що призвело до виплати компенсацій за порушення строків її виплати, і за умови, що Державний бюджет України та місцеві бюджети, юридичні особи державної форми власності не мають заборгованості перед цим підприємством несуть матеріальну відповідальність у повному розмірі шкоди, заподіяної з їх вини підприємству, установі, організації (п. 9 ч.1 ст. 134 КЗпП України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text).

 

Конфеденційність. З одного боку, роботодавець зобов'язаний забезпечувати  конфіденційність умов контракту. Особи, які за своїми службовими обов'язками мають доступ до інформації, зафіксованої в контракті, не вправі її розголошувати. Вимоги конфіденційності не поширюються на умови контракту, що регулюються чинним законодавством, та по  відношенню до органів, які здійснюють контроль за їх додержанням (п. 6 Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників, затверджене  постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. №70 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/170-94-%D0%BF#Text). З іншого боку, керівники, в силу своєї посади, мають доступ до певної інформації, розповсюдження якої є для збереження інтересів підприємства є неприпустимим, тому в контракті варто окремо зазначати про такі умови, строк, протягом якого з моменту припинення трудових правовідносин особа не має права розповсюджувати певну інформацію, окремо передбачати відповідальність за розголошення такої інформації.

 

Умови щодо несумісності. Член виконавчого органу товариства не може без згоди загальних зборів учасників або наглядової ради товариства (ч. 5 ст. 40 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#Text):

1) здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності товариства;

2) бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства;

3) бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства.

Керівники державних  підприємств,  установ,  організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів державних підприємств, установ, організацій (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їхні заступники не мають права працювати за сумісництвом (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності). (п. 4 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затверджене наказом Мінюсту та Мінфіну №43 від 28.06.1993 та зареєстрованого в Мінюсту 30.06.1993р. за №76 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0076-93#Text).

 

У контракті може бути передбачено додаткові пільги, гарантії та компенсації, не встановлені чинним законодавством, за рахунок коштів роботодавця. Якщо умовами контракту передбачається переїзд працівника на роботу в іншу місцевість, сторони визначають у контракті умови, гарантії та компенсації такого переїзду  та  умови  забезпечення працівника (а в разі необхідності і членів  його  сім'ї) житловою площею або оплату витрат за найом (піднайом) житлового  приміщення чи користування готелем. Якщо для службових поїздок працівник використовуватиме власний автомобіль, сторони передбачають умови виплати відповідної компенсації. За угодою сторін у контракті може бути визначено й інші умови організації праці, необхідні для виконання зобов'язань, взятих на себе сторонами (п.п.п. 13, 14, 16 Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників, затверджене  постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. №70 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/170-94-%D0%BF#Text).

 

Звільнення керівника підприємства може відбуватись за наступних підстав:

– у зв'язку із закінченням строку контракту (п. 2 ст. 36 КЗпП https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text);

– на підставах, передбачених у контракті (п. 8 ст. 36 КЗпП https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text);

– з ініціативи керівника (ст. ст. 38, 39 КЗпП https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text);

– за згодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text);

– з ініціативи власника або уповноваженого органу (ст. ст. 40, 41 КЗпП https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text);

– на вимогу профспілкової організації (ст. 45 КЗпП https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text)

- здійснення діяльності або членство, участь у певних органах, товариствах без згоди загальних зборів учасників (ч.ч. 5, 6 ст. 40 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#Text).

 

Зокрема, чт. 41 КЗпП України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text, передбачає додаткові підстави розірвання трудового договору із керівником:

1) одноразове грубе порушення трудових обов'язків керівником підприємства, установи, організації всіх форм власності (філіалу, представництва, відділення та іншого відокремленого підрозділу), його заступниками, головним бухгалтером підприємства, установи, організації, його заступниками, а також посадовими особами органів доходів і зборів, яким присвоєно спеціальні звання, та службовими особами центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах державного фінансового контролю та контролю за цінами;

11) винні дії керівника підприємства, установи, організації, внаслідок чого заробітна плата виплачувалася несвоєчасно або в розмірах, нижче встановленого законом розміру мінімальної заробітної плати.

 

При припиненні трудового договору з підстав, зазначених у пункті 6 статті 36 та пунктах 1, 2 і 6 статті 40 цього Кодексу, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку; у разі призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (пункт 3 статті 36) - у розмірі двох мінімальних заробітних плат; внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору (статті 38 і 39) - у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку; у разі припинення трудового договору з підстав, зазначених у пункті 5 частини першої статті 41, - у розмірі не менше ніж шестимісячний середній заробіток (ст. 44 КЗпП України України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text).

 

Водночас, не слід забувати, що у приватному секторі бізнесу умови контракту, що погіршують становище працівника порівняно з чинним законодавством, угодами і колективним договором, вважаються недійсними (п. 5 Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників, затверджене  постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. №70 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/170-94-%D0%BF#Text).

 

Наслідки неукладення контракту із директором. Окрім ризиків, пов’язаних із особливостями. зазначеними вище, які пов’язані із конфеденційною інформацією та особливістю посади керівника, слід зосередитись на правовій відповідальності юридичної особи у випадку неукладення письмового трудового договору (контракту) із директором. Так, відповідно до ч. 2 ст. 265 КЗпП України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text, юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення. На даний момент такий штраф складає 60 000,00 грн.

NB!  

Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого відповідним наказом роботодавця (ст. 24 КЗпП). Таким чином, наказ про прийняття на роботу повинен видаватися обов’язково, незалежно від того, в якій формі укладається трудовий договір — письмовій чи усній.

Для оформлення наказу можна використовувати або типову форму № П-1 «Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу», що затверджена наказом Державного комітету статистики України (далі — Держкомстат) від 5 грудня 2008 р. № 489, або оформлювати його на бланку підприємства (звісно, такий бланк має містити всі реквізити, що містяться в типовій формі № П-1). З наказом працівника ознайомлюють під підпис 

Продиктуйте текст для поиска
Готово