РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Договор об уступке права требования (резидент-нерезидент) и Акт зачисления, (укр-англ), универсальный

Договір №Номер договору

про відступлення права вимоги

Contract of assignment №Номер договору

місце укладення договору

дата укладення договору, (напр.:"01" травня 2021 р.)📆

місце укладення англійською

дата укладення договору, (напр.:May 1, 2021)📆

Повне найменування в особі  Посада в род. відмінку   ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника , (надалі – «Первісний кредитор»), з однієї сторони, та

Повне найменування represented by Посада представника (Eng.) ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis of  Підстава діяльності представника (Eng.) , (hereinafter – «Assignor»), on the one hand, and

 

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР, (надалі - "Первісний кредитор"), з однієї сторони, та

Private entrepreneur ПІБ ФОП , acting under the Extract frm the State Register,  (hereinafter - the "Assignor"), on the one hand, and

 

Громадянин(ка) Громадянство ПІБ повністю , (надалі - "Первісний кредитор"), з однієї сторони, та

Citizen of Громадянство ПІБ повністю , (hereinafter - the "Assignor"), on the one hand, and

 

Повне найменування в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника , (надалі – «Первісний кредитор»), з однієї  сторони, та

Повне найменування (Eng.) represented by Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis of  Підстава діяльності представника (Eng.) , (hereinafter – «Assignor»), on the one hand, and

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника , (надалі - "Новий кредитор"), з іншої сторони,

Повне найменування , represented by  Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , acting under the  Підстава діяльності представника (Eng.) , (hereinafter - the "Assignee"), on the other hand,

 

ФОП  ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі -"Новий кредитор"), з іншої сторони, 

Private entrepreneur ПІБ ФОП , acting under the Extract from the State Registry (hereinafter - the "Assignee"), on the other hand,

 

Громадянин(ка) Громадянство  ПІБ повністю , (надалі - "Новий кредитор"), з іншої сторони,

Citizen of Громадянство  ПІБ повністю , (hereinafter  - the "Assignee"), on the other hand,

 

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника , (надалі - "Новий кредитор"), з іншої сторони,

Повне найменування (Eng.) , represented by  Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , acting under the  Підстава діяльності представника (Eng.) , (hereinafter - the "Assignee"), on the other hand,

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Договір про відступлення права вимоги (надалі – «Договір») про наступне.

(hereinafter referred to as the "Parties" and separately the "Party") have entered into this Contract of assignment (hereinafter referred to as the “Agreement”), as follows:

1. Предмет Договору

1.Subject of the Agreement

1.1. За цим Договором Первісний кредитор відступає, а Новий кредитор повністю приймає на себе право вимоги, що належить Первісному кредиторові, і стає кредитором за назва договору за яким відступається право (далі - Основний договір), укладеним між Первісним кредитором та юридичною особою – Повне найменування Код ЄДРПОУ , Адреса місцезнаходження (юридична адреса)   (далі - Боржник).

1.1. Under this Contract the Assignor is withdrawing, and the Assignee fully assumes the right of demand belonging to the Assignor and becomes the creditor under назва договору за яким відступається право, номер і дата англійською (hereinafter referred to as the Main Agreement) concluded between the Assignor and a legal entity - Повне найменування , registration number - Код ЄДРПОУ , registered address: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (hereinafter - Obligor).

 

1. Предмет Договору

1.Subject of the Agreement

1.1. За цим Договором Первісний кредитор відступає, а Новий кредитор повністю приймає на себе право вимоги, що належить Первісному кредиторові, і стає кредитором за назва договору за яким відступається право (далі - Основний договір), укладеним між Первісним кредитором та юридичною особою – Повне найменування Код компанії , Адреса місцезнаходження (юридична адреса)   (далі - Боржник).

1.1. Under this Contract the Assignor is withdrawing, and the Assignee fully assumes the right of demand belonging to the Assignor and becomes the creditor under назва договору за яким відступається право, номер і дата англійською (hereinafter referred to as the Main Agreement) concluded between the Assignor and a legal entity - Повне найменування (Eng.) , registration number - Код компанії , registered address: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) (hereinafter - Obligor).

1.2. За цим Договором Новий кредитор повністю одержує право (замість Первісного кредитора) вимагати від Боржника належного виконання зобов'язань за Основним договором у сумісума відступлених прав вимоги (= сума боргу)  (сума відступлених прав вимоги (= сума боргу), прописом (укр.) ) доларів США.

1.2. Under this Contract the Assignee fully assumes (instead of the Assignor) the right of demand from the Obligor to fulfill his obligations under the Main Agreement in amount сума відступлених прав вимоги (= сума боргу)  (сума відступлених прав вимоги (= сума боргу), прописом (eng.) ) USD.

 

2. Порядок приймання-передачі документації Повідомлення боржника про відступлення права вимоги

2. The order of transferring original documents.

The obligation to notify the Obligor

2.1. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують передачу Первісним кредитором Новому кредитору всіх оригіналів документів на підтвердження права вимоги за Основним договором.

2.1. By signing this Contract, Parties confirm the transfer of all original documents from the Assignor to the Assignee as a confirmation of the right of demand under the Main Agreement.

2.2. Одночасно з підписанням цього Договору Первісний кредитор передає Новому кредитору обов’язок повідомлення до Боржника про відступлення права вимоги за основним зобов’язанням. Обов’язок направлення повідомлення Боржнику покладається на Нового кредитора

2.2. Simultaneously with the signing this Contract, the Assignor transfer to the Assignee the obligation to notify the Obligor about the assignment under the Main Agreement. The Assignee is obligated to send the notice to the Obligor.

 

3. Відповідальність Сторін і вирішення спорів

3. Liability and Dispute resolutions

3.1. Цей договір та будь-які правовідносини, що виникають з нього, регулюються та тлумачаться відповідно до законодавства Республіки Кіпр.

3.1. This Contract and all legal relationships arising about it shall be regulated according to the provisions of the legislation of the Republic of Cyprus.

3.2. Сторони погоджуються докладати зусиль до вирішення будь-яких спорів, протирічь чи претензій між Сторонами, що виникають у зв’язку з цим Договором включаючи, але не обмежуючись строком дії або існування Договора та / або цього пункту, або припинення, укладення чи виконання  Договора шляхом взаємних консультацій та переговорів. Всі спори, що виникають або можуть виникнути у зв’язку з договором, мають бути вирішені сторонами мирним шляхом.

3.2. The Parties agree to make efforts to resolve any disputes, controversies or claims between them arising during execution of this Contract, including, but not limited to the duration or existence of the Contract and/or this paragraph, or the termination, conclusion or execution of the Contract by mutual consultations and negotiations. All disputes that arise or may arise within this Contract should be resolved by the Parties by peaceful methods.

3.3. Всі спори, протиріччя або вимоги, що виникають із цього Договору або у зв’язку з ним,  зокрема, його тлумачення, виконання, порушення, припинення  або недійсності, підлягають вирішенню в Кіпрському центрі медіації та арбитражу (Cyprus Arbitration and Mediation Centre) згідно його Регламенту та правил. Арбітражний суд складається із трьох арбітрів. Місцем проведення засідання Арбітражного суду є Нікосія, Кіпр.

3.3. Any disputes, controversies or claims arising during execution this Contract, in particular, its interpretation, violation, termination or invalidity, shall be settled at the Cyprus Arbitration and Mediation Center in accordance with its Rules and regulations. The arbitral tribunal consists of three arbitrators. The venue for the Arbitral Court is Nicosia, Cyprus.

3.4. Мовою арбітражного провадження є англійська.

3.4. The language of the arbitration proceedings is English.

3.5.  Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від нею заходів для належного виконання зобов’язання.

3.5. The Parties shall not be liable for any failure to perform their obligations under this Agreement if the failure is not due to their fault. The Party is deemed to be not in default if it proves that it took all necessary actions to duly perform obligations.

3.6. Сторони не несуть відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань відповідно до цього Договору, якщо це невиконання або неналежне виконання зумовлено дією обставин непереборної сили.

3.6.  The Parties shall not be liable for failure to perform or improper performance of their obligations under this Contract if this non-performance or improper performance is caused by the force of force majeure circumstances.

3.7. Первісний кредитор не відповідає за невиконання або неналежне виконання Боржником зобов’язань, право на вимогу яких відступається згідно з цим Договором.

3.7. The Assignor is not liable for the non-performance or improper performance by the Obligor his obligations, right of demand on which is assigned by this Contract.

3.8. Новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків у випадку неповідомлення або неналежного повідомлення Боржника про заміну кредитора у зобов’язанні та/або невиконання Боржником Основного зобов’язання.

3.8. The Assignee carries the risk of adverse consequences for him in the event of non-notification or improper notification the Obligor about the assignment and/or in case of Obligor’s non-performance or improper performance his obligation under the Main Agreement.

 

4. Ціна Договору та порядок розрахунків

4. Price of the Contract and Payment order

4.1. Сума відступлених прав вимоги становить сума відступлених прав вимоги (= сума боргу) (сума відступлених прав вимоги (= сума боргу), прописом (укр.) ).

4.1. The price of assigned right of demand is сума відступлених прав вимоги (= сума боргу) (сума відступлених прав вимоги (= сума боргу), прописом (eng.) ).

4.2. Новий кредитор зобов’язується сплатити Первісному кредитору номінальну вартість відступленого права вимоги, яка становить сума відступлених прав вимоги (= сума боргу) (сума відступлених прав вимоги (= сума боргу), прописом (укр.) ) в строк до  Строк оплати за відступлені права вимоги, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 .

4.2. The Assignee is obliged to pay the Assignor the nominal value of the assigned right of demand, that is сума відступлених прав вимоги (= сума боргу) (сума відступлених прав вимоги (= сума боргу), прописом (eng.) )  till  Строк оплати за відступлені права вимоги, (напр.:May 1, 2021)📆 .

 

5. Строк дії Договору та інші умови

5. Term of validity of the Contract and Miscellaneous

5.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

5.1. This Agreement enters into force from the moment of its signing and is valid until both Parties fully perform their obligations under this Contract.

5.2. Після підписання Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

5.3. Відступлення вимоги згідно з цим Договором не тягне за собою ніяких змін умов Основного договору.

5.4. Зміни до цього Договору можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

5.2. After the signing of the Contract, all previous negotiations on it, correspondence, previous agreements and protocols of intent on matters that are in any way related to this Contract shall become legally invalid.

5.3.  Assignment of Right of Demand under this Contract  no way changes any conditions under the Main Agreement.

5.4. Amendments to this Contract shall be allowed under Parties’ mutual agreement and made as an Additional Agreement to the Contract.

5.5. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у випадку, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами або їх уповноваженими представниками.

5.5. All amendments and additions to this Contract shall be an integral part of it and shall be legally valid if they made in written and signed by the Parties or their Authorized Representative.

5.6. Цей Договір складений українською мовою у трьох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу. У випадку розбіжностей між українською та англійською версією договору, англійська мова превалює.

5.6. This Agreement is made in Ukrainian and English in three original copies, each of which has the same legal validity. In case of discrepancies between Ukrainian and English version of the Contract, English language shall prevail.

 

6. Місцезнаходження і реквізити сторін

6. Addresses and banking details

 

Первісний кредитор

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

Assignor

Повне найменування (Eng.)

EDRPOU code Код ЄДРПОУ

Legal address: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

Actual address: Фактична адреса компанії (Eng.)

Tel. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити:

п/р № рахунку  (Валюта рахунку )

в Назва банку Адреса банку

МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

IBAN IBAN

Bank account:

Acc. № рахунку (Валюта рахунку )

at Назва банку (Eng.) Адреса банку (Eng.)

MFO (Bank's Code) МФО банку

SWIFT SWIFT

IBAN IBAN

Банк-кореспондент: 

Банк-кореспондент

Aдреса (банк-кореспондент)

№ рах. № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT SWIFT (банк-кореспондент)

Correspondent bank: 

Банк-кореспондент (Eng.)

Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

№ рах.  № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT SWIFT (банк-кореспондент)

Посада представника

 

____________

ПІБ представника

Посада представника (Eng.)

 

_______________

ПІБ представника (Eng.)

Первісний кредитор

ФОП ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Tel. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Assignor

Private entrepreneur ПІБ ФОП (Eng.)

Tax code Інд. податковий номeр

Registered address: Юридична адреса (Eng.)

Actual Address: Фактична адреса (Eng.)

Tel. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити:

п/р № рахунку  (Валюта рахунку )

в Назва банкуАдреса банку          

МФО МФО банку

SWIFT  SWIFT

IBAN IBAN            

Bank account:

Acc. No. № рахунку (Валюта рахунку ) at Назва банку (Eng.)Адреса банку (Eng.)

Bank's Code МФО банку

SWIFT SWIFT

IBAN IBAN  

Банк-кореспондент:

Банк-кореспондент

Aдреса (банк-кореспондент)

№ рах. № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN IBAN (банк-кореспондент)

 SWIFT SWIFT (банк-кореспондент)

Correspondent bank:

Банк-кореспондент (Eng.)

Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

Acc. No. № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT SWIFT (банк-кореспондент)

 

___________________

ПІБ ФОП

 

_____________

ПІБ ФОП (Eng.)

Первісний кредитор

Громадянин(ка) Громадянство  ПІБ повністю

ІПН Інд. податковий номeр

Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу

Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса фактичного проживання

Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Номер телефону №1

E-mail

Assignor

Citizen of Громадянство (Eng.)  ПІБ повністю (Eng.)

Tax code Інд. податковий номeр

Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу (Eng.)

Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса фактичного проживання (Eng.)

Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (Eng.)

Номер телефону №1

E-mail

Банківські реквізити:

П/р № рахунку (Валюта рахунку ) в Назва банку , Адреса банку , МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

IBAN IBAN

Bank account:

Acc. № рахунку (Валюта рахунку )    at Назва банку (Eng.) , Адреса банку (Eng.) , МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

IBAN IBAN

Банк кореспондент Банк-кореспондент , Aдреса (банк-кореспондент)

N рах. № рахунку (банк-кореспондент) , IBAN IBAN (банк-кореспондент) , SWIFT SWIFT (банк-кореспондент)

Банк кореспондент Банк-кореспондент (Eng.) , Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

N рах. № рахунку (банк-кореспондент) , IBAN IBAN (банк-кореспондент) , SWIFT SWIFT (банк-кореспондент)

 

______________ 

ПІБ повністю

 

_______________ 

ПІБ повністю (Eng.)

 

Первісний кредитор

Повне найменування

реєстраційний номер Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

 

Assignor

Повне найменування (Eng.)

Company registration number Код компанії

Legal address: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

Actual address: Фактична адреса компанії (Eng.)

Tel. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити:

п/р № рахунку (Валюта рахунку )

в Назва банку  

Адреса банку

МФО МФО банку

Bank account:

Acc. No. № рахунку (Валюта рахунку )

at Назва банку (Eng.)  Адреса банку (Eng.)

MFO (Bank's Code)МФО банку

Банк-кореспондент Банк-кореспондентAдреса (банк-кореспондент)

№ рах.  № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT SWIFT (банк-кореспондент)

Correspondent bank Банк-кореспондент (Eng.)  , Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

Acc. № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT SWIFT (банк-кореспондент)

Посада представника

 

______________

ПІБ представника

Посада представника (Eng.)

 

_______________

ПІБ представника (Eng.)

Новий кредитор

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Tel.Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Assignee

Повне найменування (Eng.)

EDRPOU Code Код ЄДРПОУ

Legal Address: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

Actual Address: Фактична адреса компанії (Eng.)

Tel. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити:

п/р № рахунку  

(Валюта рахунку )

в Назва банкуАдреса банку

МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

IBAN IBAN

Bank account:

Acc. No. № рахунку  (Валюта рахунку )

at  Назва банку (Eng.) , Адреса банку (Eng.)

МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

IBAN IBAN

Банк-кореспондент: Банк-кореспондент

Aдреса (банк-кореспондент)

Acc. No. № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT SWIFT (банк-кореспондент)

Correspondent bank: Банк-кореспондент (Eng.)

Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

Acc. No. № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT SWIFT (банк-кореспондент)

Посада представника

 

___________________

ПІБ представника

Посада представника (Eng.)

 

___________________

ПІБ представника (Eng.)

 

Новий кредитор

ФОП ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Телефон основний

E-mail основний

Assignee

Private entrepreneur ПІБ ФОП (Eng.)

Tax number Інд. податковий номeр

Registered address: Юридична адреса (Eng.)

Actual address Фактична адреса (Eng.)

Телефон основний

E-mail основний

Банківські реквізити:

п/р № рахунку  (Валюта рахунку ) в Назва банкуАдреса банку ,

МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

IBAN IBAN

Bank account:

Acc.No. № рахунку  (Валюта рахунку ) at Назва банку (Eng.)Адреса банку (Eng.)

МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

IBAN IBAN

Банк-кореспондент: Банк-кореспондент

Aдреса (банк-кореспондент)

Acc. No. № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT SWIFT (банк-кореспондент)

Банк-кореспондент: Банк-кореспондент (Eng.)

Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

Acc. No. № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT SWIFT (банк-кореспондент)

 

 ___________________

ПІБ ФОП

 

__________________

ПІБ ФОП (Eng.)

 

Новий кредитор

Громадянин(ка) Громадянство   ПІБ повністю

ІПН Інд. податковий номeр

Назва документа, що посвідчує особу ,

Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу ,Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Адреса фактичного проживання   Номер телефону №1

,E-mail

 

Assignee

Громадянин(ка) Громадянство (Eng.)   ПІБ повністю (Eng.)

ІПН Інд. податковий номeр

Назва документа, що посвідчує особу (Eng.) , Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу (Eng.) ,Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Адреса фактичного проживання (Eng.)

Номер телефону №1

E-mail

Банківські реквізити:

п/р № рахунку  (Валюта рахунку ) в Назва банкуАдреса банку

МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

IBAN IBAN

Bank account:

Acc. № рахунку  (Валюта рахунку ) at Назва банку (Eng.)Адреса банку (Eng.)

МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

IBAN IBAN

Банк-кореспондент: Банк-кореспондент

Aдреса (банк-кореспондент)

Acc. No. № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT SWIFT (банк-кореспондент)

Банк-кореспондент: Банк-кореспондент (Eng.)

Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

Acc. No. № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT SWIFT (банк-кореспондент)

 

___________________

ПІБ повністю

 

_______________

ПІБ повністю (Eng.)

 

Новий кредитор

Повне найменування

Реєстраційной номер Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Телефон основний

E-mail основний

Assignee

Повне найменування (Eng.)

Registration numberКод компанії

Registered address: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Actual address: Фактична адреса компанії (Eng.)

Телефон основний

E-mail основний

Банківські реквізити:

п/р № рахунку  (Валюта рахунку )  в Назва банку

Адреса банку

МФО МФО банку

Bank account:

Acc. No. № рахунку  (Валюта рахунку )  at Назва банкуАдреса банку

Bank's codeМФО банку

Банк-кореспондент: Банк-кореспондентAдреса (банк-кореспондент) , № рах. № рахунку (банк-кореспондент) , IBAN IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT SWIFT (банк-кореспондент)

Correspondent Bank: Банк-кореспондентAдреса (банк-кореспондент) , Acc. №. № рахунку (банк-кореспондент) , IBAN IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT SWIFT (банк-кореспондент)

Посада представника

 

___________________

ПІБ представника

Посада представника (Eng.)

 

________________ 

ПІБ представника (Eng.)

Дата обновления 08.03.2024 о 16:09:01

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии!

Описание

Согласно договору Первоначальный кредитор отступает, а Новый кредитор полностью принимает на себя право требования, принадлежащего Первоначальному кредитору и становится кредитором по договору, заключенному между Первоначальным кредитором и Должником.

 

Первоначальный кредитор: физическое лицо, физическое лицо-предприниматель, юридическое лицо (резидент и нерезидент Украины);

Новый кредитор: физическое лицо, физическое лицо-предприниматель, юридическое лицо (резидент и нерезидент Украины);

 

Содержание:

1. Предмет Договора;

2. Порядок приемки-передачи документации Уведомление должника об уступке права требования;

3. Ответственность Сторон и разрешение споров;

4. Цена Договора и порядок расчетов;

5. Срок действия Договора и другие условия;

6. Местонахождение и реквизиты сторон;

 

В комплект документов входит:

- Договор;

- Акт зачисления встречных требований.

Продиктуйте текст для поиска
Готово