РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Договор о предоставлении сельскохозяйственных услуг, юл, флп, фл (укр), Украина

ДОГОВІР № номер договору

про надання сільськогосподарських послуг

 

місце укладення договору                                                                    дата договору р.

Я, ФОП ПІБ ФОП , РНОКПП Код ЄДРПОУ/ФОП , що зареєстрований за адресою Юридична адреса , діє на підставі Виписки з ЄДР, іменований надалі «Виконавець», з одного боку і

Громадянин(ка) Громадянство  ПІБ повністю , іменований (а) надалі "Виконавець", з одного боку, та

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , з одного боку,

Громадянин(ка) Громадянство  ПІБ повністю , іменований (а) надалі "Замовник", з іншого боку, уклали цей Договір (далі - «Договір») про наступне:

ФОП ПІБ ФОП , РНОКПП Номер платника ПДВ (ІПН) , що зареєстрований за адресою Юридична адреса , іменований (а) надалі "Замовник", з іншого боку, уклали цей Договір (далі - «Договір») про наступне:

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , іменоване надалі "Замовник", з іншого боку, уклали цей Договір (далі - «Договір») про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов'язується в порядку та на умовах, визначених в цьому Договорі, на свій ризик виконати за завданням Замовника з використанням своїх матеріалів, а Замовник зобов'язується в порядку та на умовах, визначених в цьому Договорі, прийняти і оплатити послуги з вид сільськогосподарської продукції, наприклад, вирощування кукурудзи, управління трактором тощо

в період з 01.01.2020 по по 31.12.2020  (надалі - "Період надання послуг").

1.2. Виконавець надає послуги передбачені у п 1.1 на земельній ділянці Замовника з кадастровим номером кадастровий номер земельної ділянки, на які провадяться послуги .

1.3. Замовник зобов'язується оплачувати послуги Виконавця в порядку і на умовах, передбачених цим Договором.

2. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Вартість послуг Виконавця становить Загальна вартість товару без ПДВ  грн (прописом (укр.) ).

2. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Вартість послуг Виконавця становить Загальна вартість товару з ПДВ  грн (прописом (укр.) ) з урахування податку на додану вартість, в т.ч. ПДВ ПДВ в загальній вартості товару  грн (прописом (укр.) ).

2.2. Оплата послуг згідно з цим Договором проводиться Замовником як 100% -ва передоплата не пізніше, ніж протягом  кількість робочих днів, які даються Клієнту на оплату  (кількість робочих днів, які даються Клієнту на оплату, прописом (укр.) ) робочих днів з моменту укладення цього Договору.

2.2. Оплата за цим Договором провадиться в безготівковій формі на розрахунковий рахунок Виконавця протягом 10 днів після підписання Сторонами Акту здачі-приймання наданих послуг.

3. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов'язаний:

3.1.1. Своїми силами і засобами надати всі послуги, визначені в п. 1.1 цього Договору, в обсягах і в строки, передбачені календарним планом.

3.1.2. Для надання послуг, визначених у п. 1.1 цього Договору, надати необхідну техніку, необхідні засоби захисту рослин, посівний матеріал . За погодженням Сторін можливе часткове використання паливно-мастильних матеріалів, посівного матеріалу, засобів захисту рослин, мінеральних добрив, що перебувають у власності Замовника.

3.1.3. На місці надання послуг, визначених у п. 1.1 цього Договору, вжиття необхідних заходів по техніці безпеки і пожежної безпеки.

3.1.4. В 5 - денний строк з моменту завершення надання послуг, визначених в п. 1.1 цього Договору, подати Замовникові на підписання Акт приймання-передачі наданих послуг.

3.1.5. Надавати Замовникові безперешкодно здійснювати контроль за своєю діяльністю в межах цього Договору шляхом перевірки бухгалтерських та інших документів.

3.1.6. Виконавець зобов'язаний вести бухгалтерський, податковий облік, визначати напрямки і методи ведення сільськогосподарської діяльності.

3.2. Замовник зобов'язаний:

3.2.1. Прийняти надані Виконавцем послуги та підписати Акт здачі-приймання наданих послуг за умови належного надання послуг Виконавцем протягом 5 - днів з дати одержання названого акта від Виконавця.

3.2.2. Оплатити Виконавцю послуги, визначені у п. 1.1 цього Договору, в розмірах і в строки, встановлені Договором.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

4.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

4.3. За порушення Сторонами строків виконання їхніх зобов'язань за цим Договором, винна Сторона виплачує іншій Стороні штраф в розмірі подвійної ставки НБУ, що склалася на момент вчинення порушення, від вартості нанесених збитків.

4.4. У випадку невиконання або неналежного виконання однією із Сторін інших зобов’язань за цим договором, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні збитки, включаючи втрачену вигоду.

4.5. Сплата неустойки не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань в натурі або усунення порушень.

 

5. НЕПЕРЕБОРНА СИЛА

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання або неналежне виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, якщо воно сталося внаслідок дії непереборної сили.

5.2. Під непереборною силою в цьому Договорі слід розуміти будь-які обставини зовнішнього щодо Сторін характеру, що виникли без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна було ні передбачити, ні уникнути, включаючи стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин, обладнання тощо), обставини суспільного життя (воєнні дії, громадські хвилювання, епідемії, страйки, бойкоти тощо), а також видання актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором або перешкоджають такому виконанню тощо.

5.3. Сторона, що не має можливості належним чином виконати свої зобов'язання за цим Договором внаслідок дії непереборної сили, повинна письмово повідомити іншу Сторону про існуючі перешкоди та їх вплив на виконання зобов'язань за цим Договором.

5.4. Якщо непереборні сили діють протягом 3 (трьох) місяців поспіль і не виявляють ознак припинення, цей Договір може бути розірваний Замовником або Виконавцем шляхом направлення письмового повідомлення про це іншій Стороні.

5.5. Існування непереборної сили повинно бути підтверджено висновком Торгово-Промислової палати України.

 

6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

761. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

 

7. ПОРЯДОК ЗМІНИ, ДОПОВНЕННЯ І ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

7.2. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

7.3. Дострокове розірвання цього Договору може мати місце за згодою Сторін або на підставах, передбачених чинним в Україні законодавством, з відшкодуванням понесених збитків.

7.4. Замовник має право розірвати цей Договір в наступних випадках:

затримка Виконавцем ходу надання послуг з його вини, коли строк завершення надання послуг, встановлений в цьому Договорі, збільшується більше ніж на один місяць;

7.5. Виконавець має право розірвати цей Договір в наступних випадках:

втрати Замовником можливості подальшого фінансування виконання робіт за цим Договором.

7.6. При розірванні Договору за спільним рішенням Замовника і Виконавця ненадані послуги передаються Замовнику, який оплачує Виконавцеві вартість послуг в сумі, передбаченій п.2.1., що виконані в обсязі, визначеному ними спільно.

7.7. Сторона, що вирішила розірвати цей Договір, направляє письмове повідомлення іншій Стороні.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє 31.10.2017, а в частині розрахунків  - до повного виконання сторонами своїх зобов’язань за цим договором.

8.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

8.3. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

8.4. Цей Договір складений у 2-ох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

8.5. До цього Договору додається приблизний календарний план – графік надання послуг (додаток).

9. Реквізити та підписи Сторін:

Виконавець:

ФОП ПІБ ФОП

Юридична адреса: Юридична адреса

РНОКПП Номер платника ПДВ (ІПН)

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

Банківські реквізити:

Банк Назва банку  Адреса банку

МФО МФО банку

IBAN IBAN

 

_______________________ ФОП ПІБ ФОП

Виконавець:

Громадянин Громадянство ПІБ повністю

Дата народження Дата народження

Документ, що посвідчує особу: Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

РНОКПП Інд. податковий номeр

Адреса реєстрації (прописка): Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел. Номер телефону №1

E-mail: E-mail

 

Банківські реквізити:

Банк Назва банку  № рахунку

МФО МФО банку

IBAN IBAN

 

____________________ ПІБ повністю

Виконавець:

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ , ІПН Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Тел. Телефон основний

Ел. пошта: E-mail основний

Банківські реквізити:

Банк: Назва банку Адреса банку , п/р № рахунку

IBAN IBAN , МФО МФО банку

 

Посада представника

_______________________________  ПІБ представника

Замовник:

Громадянин Громадянство  ПІБ повністю

Дата народження Дата народження

Документ, що посвідчує особу: Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

РНОКПП Інд. податковий номeр

Адреса реєстрації (прописка): Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел. Номер телефону №1

E-mail: E-mail

 

Банківські реквізити:

Банк Назва банку  Адреса банку

МФО МФО банку

IBAN IBAN

 

____________________ ПІБ повністю

Замовник:

ФОП ПІБ ФОП

РНОКПП Номер платника ПДВ (ІПН)

Адреса реєстрації (прописка): Юридична адреса

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

 

Банківські реквізити:

Банк Назва банку  Адреса банку

МФО МФО банку

IBAN IBAN

 

____________________ ПІБ ФОП

Замовник:

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ , ІПН Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Тел. Телефон основний

Ел. пошта: E-mail основний

Банківські реквізити:

Банк: Назва банку Адреса банку , п/р № рахунку

IBAN IBAN , МФО МФО банку

 

Посада представника

_______________________________  ПІБ представника

Додаток №1

до Договору № номер договору про надання сільськогосподарських послуг від дата договору р.

 

Календарний план робіт

опис календарного плану робіт

Дата обновления 04.03.2024 о 14:35:03

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии!

Описание

Договор о предоставлении сельскохозяйственных услуг (например, выращивание урожая и т.п.). В шаблоне можно выбрать период предоставления услуг, порядок оплаты, услуги по НДС или без.

 

Заказчик: юридическое лицо, физическое лицо-предприниматель, физическое лицо;

Исполнитель: юридическое лицо, физическое лицо-предприниматель, физическое лицо.

 

Содержание:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА;

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ;

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН;

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН;

5. НЕПЕРЕБОРНАЯ СИЛА;

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ;

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И ДОСТРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА;

8. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ;

9. РЕКВИЗИТЬ СТОРОН.

 

В комплект документов входит:

- Договор

- Приложение 1 (Календарный план);

- Счет;

- Акт приема-передачи оказанных услуг.

 

Продиктуйте текст для поиска
Готово