РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Договор о передаче имущественных прав и предоставлении рекламных услуг Реклама юристов Инстадок, юл, флп, фл (укр), Украина

 

 

 ДОГОВІР 1-1  

про передання майнових прав та надання рекламних послуг

 

м. Київ

Дата укладення договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

 

Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія «Інновації і Стабільність», яке іменоване (надалі - "Набувач"), в особі Директора Яновської Інни Павлівни, що діє на підставі Статуту, з одного боку та

Повне найменування , в особі  Посада в род. відмінку : ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , (надалі - "Відчужувач"), з іншої сторони,

ФОП ПІБ ФОП  (надалі - "Відчужувач"), з іншої сторони,

ПІБ повністю   (надалі - "Відчужувач"), з іншої сторони,

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей  договір про передання майнових прав та надання рекламних послуг  (надалі – «Договір») про наступне.

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Терміни, що використовуються в цьому Договорі, означають: 

відчужувач – особа, яка на підставі договору передає належні їй майнові права іншій особі, після чого ця особа стає суб’єктом авторського права;

набувач – особа, яка на підставі договору набуває майнових прав та стає суб’єктом авторського права;

повна передача прав - передання майнових прав на твір, встановлених статтею 440 Цивільного кодексу України, частиною першою статті 15 Закону України „Про авторське право і суміжні права”, без обмежень способів використання твору, зазначених у статті 441 цього Кодексу, частиною третьою статті 15 цього Закону; 

часткова передача прав – передання прав, при якому в договорі про передання майнових прав на твір обмежено способи його використання, визначені у статті 441 Цивільного кодексу України, частині третій статті 15 Закону.

Твір - шаблон будь-якого документу, підготовлений автором у вигляді тексту, таблиці, обраного ним форматування тощо  в електронному вигляді, який за умови його підписання може мати юридичні наслідки, та майнові права на який належать Відчужувачу

Решта термінів, що використовуються в Договорі,визначаються згідно  з нормами чинного законодавства України. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Відчужувач у повному складі передає (відчужує) Набувачу майнові права на твір (далі — "Твір") на весь строк дії авторського права, на всю територію світу, а саме: 

- право на використання Твору;

- виключне право дозволяти використання Твору;

- право перешкоджати неправомірному використанню Твору, в тому числі забороняти таке використання.

- інші майнові права на Твір, встановлені статтею 440 Цивільного кодексу України, частиною першою статті 15 Закону України „Про авторське право і суміжні права”, без обмежень способів використання твору, зазначених у статті 441 цього Цивільного кодексу України, частиною третьою статті 15 Закону України „Про авторське право і суміжні права”; 

2.2.  Набувач приймає такі майнові права та зобов’язується оплатити їх відповідно до умов цього Договору.

2.3. У результаті передання-прийняття майнових прав Відчужувач втрачає будь-які майнові права, а Набувач отримує право:

2.3.1. Використовувати Твір способами, передбаченими Цивільним кодексом України, Законом України „Про авторське право і суміжні права”.

2.3.2. Дозволяти третім особам використовувати Твір способами, передбаченими Цивільним кодексом України, Законом України „Про авторське право і суміжні права”; перешкоджати неправомірному використанню Твору, в тому числі забороняти таке використання.

2.3.3. Передавати (відчужувати) повністю або частково права на Твір третім особам.

2.4. Після підписання цього Договору Відчужувач не має права передавати (відчужувати) майнові права на Твір, а також передавати права на використання Твору третім особам.

 

3. ПЕРЕДАЧА ТВОРУ 

3.1. Передача Твору Відчужувачем Набувачу здійснюється шляхом направлення на електронну пошту Набувача, визначену в розділі 9 цього Договору.

3.2. На момент передання Твору Набувачу Відчужувач гарантує, що:

- лише йому належать виключні майнові права на Твір;

- Твір не є службовим твором та/або створеним у співавторстві;

- майнові права на Твір повністю або частково не передано (не відчужено) третім особам;

- майнові права на Твір (повністю або частково) не є предметом застави, судового спору або претензій з боку третіх осіб. 

 

4. ВИПЛАТА ВИНАГОРОДИ

4.1. За придбання майнових прав на Твір Набувач сплачує Відчужувачу винагороду в формі роялті в розмірі, 70 % від вартості проданих ліцензій на використання Творів (шаблонів документів) на першу вимогу Відчужувача.

4.2. Виплата винагороди здійснюється у безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Відчужувача, протягом 2 робочих днів з дня отримання відповідної заяви Відчужувача в електронному вигляді (лист на е-мейл).

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ДОГОВОРУ

5.1.Сторона, яка не виконала або неналежним чином виконала зобов’язання за цим Договором, повинна відшкодувати іншій Стороні завдані збитки в повному обсязі.

5.2.У випадку передання (відчуження) майнових прав на Твір або передачі прав на використання Твору Відчужувачем третім особам, Відчужувач сплачує штраф у розмірі 50 000 гривень та повинен відшкодувати усі прямі збитки та упущену вигоду, завдані таким порушенням.

5.3. У випадку передання (відчуження) майнових прав на Твір або передачі прав на використання Твору Відчужувачем на Твір, який не є твором Автора, або порушує особисті немайнові або майнові права третіх осіб, то Відчужувач сплачує штраф у розмірі 50 000 гривень та повинен відшкодувати усі прямі збитки та упущену вигоду, завдані таким порушенням.

5.4. У випадку порушення строку розрахунку, вказаного в пункті 4.2 цього Договору, Набувач сплачує Відчужувачу пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення.

 

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Сторони зобов’язуються вирішувати будь-який спір шляхом переговорів ів досудовому порядку. 

6.2. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів та в досудовому порядку, спір може бути передано для вирішення у судовому порядку.

 

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Договору за умов виникнення форс-мажорних обставин. 

7.2. По завершеннітаких обставин Сторона, яка не виконала свої зобов’язання за Договором, повинна виконати їх у терміни, на які було призупинено виконання зобов’язань. 

7.3. Сторона не має права посилатися на форс-мажорні обставини у випадку, коли вони розпочалися у момент прострочення нею виконання її обов’язків за Договором. 

 

8. ІНШІ УМОВИ

8.1.Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.

8.2.Положення Договору щодо виплати винагороди є конфіденційною інформацією, яку жодна з Сторін не має права розголошувати без попередньої згоди іншої Сторонни, крім випадків, передбачених законодавством. 

8.3.Будь-які зміни і доповнення до цього Договору дійсні за умови, що вони вчинені у письмовій формі та підписані Сторонами.

8.4.З усіх питань, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України. 

8.5. Договір укладений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному кожній із Сторін. 

 

9. ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ НАБУВАЧА

9.1. За умови розміщення відповідного оголошщення на www.instaco.com.ua Набувач може надавати Відчужувачу описані в такому оголошенні послуги, наприклад, поширення інформації, рекламні та маркетингові послуги тощо згідно Додатку №1 до Договору

9.2. Відчужувач замовляє такі послуги шляхом слідування інструкціям. зазначеним у відповідному оголошенні та оплати обраного ним Тарифу. 

9.3. Якщо інше не зазначено в оголошенні або домовлено між Відчужувачем та Набувачем, Набувач надає такі послуги протягом 1 календарного місяця від дати оплати Відчужувачем відповідного тарифу та надання усієї необхідної інформації Набувачу, в залежності від того, яка з подій відбулася пізніше.

10. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін

НАБУВАЧ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ІННОВАЦІЇ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ»

код за ЄДРПОУ: 42000872;

Юридична/фактична адреса: 03022, м. Київ, вул. Максимовича, буд 24а, прим. 176;

ІПН: 420008708140;

Тел. +380637886291;

E-mail: info@instaco.com.ua;

 

Банківські реквізити:

IBAN UA393133990000026007055743943,

в ЗАП РУ ПАТ КБ "Приватбанк" м.Запоріжжя,

МФО 313399

 

 

Директор ______________ Яновська Інна Павлівна

ВІДЧУЖУВАЧ

Повне найменування

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) ;

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ ;

ІПН: Інд. податковий номeр ;

Тел.: Телефон основний ;

E-mail: E-mail основний ;

 

 

Посада представника ______________ ПІБ представника

 

ВІДЧУЖУВАЧ

ФОП ПІБ ФОП

Юридична адреса: Юридична адреса ;

ІПН: ІПН ;

Тел.: Телефон основний ;

E-mail: E-mail основний ;

 

 

Посада представника ______________ ПІБ представника

ВІДЧУЖУВАЧ

ПІБ повністю

Адреса: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) ;

ІПН: ІПН ;

Тел.: Номер телефону №1 ;

E-mail: E-mail основний ;

 

 

______________ ПІБ повністю

 

 

ДОДАТОК №1

до ДОГОВОРУ 1-1  

про передання майнових прав та надання рекламних послуг

 

м. Київ

Дата укладення договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

 

 

Перелік рекламних послуг

Опис Ціна, грн., без ПДВ Ціна, грн., з ПДВ
1      
2      

 

 

НАБУВАЧ ВІДЧУЖУВАЧ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ІННОВАЦІЇ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ» Повне найменування

 

 

__________________________________

Директор Яновська Інна Павлівна

 

 

__________________________________

Посада представника  ПІБ представника

 

НАБУВАЧ ВІДЧУЖУВАЧ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ІННОВАЦІЇ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ» ФОП ПІБ ФОП

 

 

__________________________________

Директор Яновська Інна Павлівна

 

 

__________________________________

 Посада представника  ПІБ представника

НАБУВАЧ ВІДЧУЖУВАЧ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ІННОВАЦІЇ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ» ПІБ повністю

 

 

__________________________________

Директор Яновська Інна Павлівна

 

 

__________________________________

  

 

 

 

Рахунок №Номер рахунку  від Дата рахунку, (напр.:31.12.2021)📆  до  Договору №1-1  від Дата укладення договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

ОТРИМУВАЧ (НАБУВАЧ)

Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія "Інновації і Стабільність"

03022, м. Київ, вул. Максимовича, буд 24а, прим. 176
Код ЄДРПОУ: 42000872
ІПН: 420008708140

Тел.: +380637886291

E-mail: info@instaco.com.ua

Банківські реквізити:

IBAN: UA393133990000026007055743943

в ЗАП РУ ПАТ КБ "Приватбанк" м.Запоріжжя

МФО 313399

 

ПЛАТНИК (ВІДЧУЖУВАЧ)
Повне найменування
Адреса місцезнаходження (юридична адреса)
Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ
ІПН: Інд. податковий номeр
Тел.: Телефон основний
E-mail: E-mail основний

 

ПЛАТНИК (ВІДЧУЖУВАЧ)
ФОП ПІБ ФОП
Юридична адреса: Юридична адреса ;
ІПН: ІПН ;
Тел.: Телефон основний
E-mail: E-mail основний

 

ПЛАТНИК (ВІДЧУЖУВАЧ)
ПІБ повністю
 Адреса: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) ;
ІПН: ІПН ;
Тел.Номер телефону №1
E-mail: E-mail основний

 

Назва тарифу Вартість без ПДВ ГРН
1

Оплата юридичних послуг

Всього до сплати, грн

Всього до сплати (прописом): Всього до сплати, грн, грн

Призначення платежу: Оплата рекламних послуг.

Отримувач (Набувач) ТОВ "Компанія "Інновації і Стабільність"

 

Директор_________________________ Яновська Інна Павлівна

 

 

 

Акт приймання передачі наданих послугНомер Акту  від Дата Акту, (напр.:31.12.2021)📆  до Договору №1-1  від Дата укладення договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "ІННОВАЦІЇ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ", в особі Директора Яновської Інни Павлівни, що діє на підставі Статуту (надалі – "Набувач"), з однієї сторони, та

Повне найменування , в особі  Посада в род. відмінку : ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , (надалі - "Відчужувач"), з іншої сторони,

ФОП ПІБ ФОП  (надалі - "Відчужувач"), з іншої сторони,

ПІБ повністю   (надалі - "Відчужувач"), з іншої сторони,

підписали цей акт про нижченаведене:

Цей Акт складений про те, що на підставі Рахунку №Номер рахунку  від Дата рахунку, (напр.:31.12.2021)📆 , Набувачем були надані рекламні послуги.

Загальна вартість послуг  – Всього до сплати, грн  грн (Всього до сплати, грн, грн ) без ПДВ.

Якість та зміст здійснених послуг задовільняє Відчужувача.

НАБУВАЧ

Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія "Інновації і Стабільність"

03022, м. Київ, вул. Максимовича, буд 24а, прим. 176
Код ЄДРПОУ: 42000872
ІПН: 420008708140

Тел.: +380637886291

E-mail: info@instaco.com.ua

 

Директор_________________________ Яновська Інна Павлівна

 

ПЛАТНИК (ВІДЧУЖУВАЧ)
Повне найменування
Адреса місцезнаходження (юридична адреса)
Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ
ІПН: Інд. податковий номeр
Тел.: Телефон основний
E-mail: E-mail основний

 

Посада представника _________________________ПІБ представника

 

ПЛАТНИК (ВІДЧУЖУВАЧ)
ФОП ПІБ ФОП
Юридична адреса: Юридична адреса ;
ІПН: ІПН ;
Тел.: Телефон основний
E-mail: E-mail основний

 

Посада представника ______________ ПІБ представника

 

ВІДЧУЖУВАЧ
ПІБ повністю
 Адреса: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) ;
ІПН: ІПН ;
Тел.Номер телефону №1
E-mail: E-mail основний

 

______________ ПІБ повністю

 

Дата обновления 11.03.2024 о 19:48:52

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии!

Описание

Договір для контрагентів  ТОВ «Компанія «Інновації і Стабільність» про надання рекламних послуг.

 

Виконавець: ТОВ «Компанія «Інновації і Стабільність»;

Замовник: юридична особа, фізична особа, ФОП.

 

 

Продиктуйте текст для поиска
Готово