РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Договор на транспортные услуги (грузоперевозки в международном сообщении) (укр-англ), универсальный

ДОГОВІР NoНомер договору

на транспортні послуги

(вантажоперевезення у міжнародному сполученні)

 

AGREEMENT NoНомер договору

for transport services (international freight)

Місце договору (укр)

Дата договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

Місце договору (англ)

Дата договор, (напр.:May 1, 2021)📆

Повне найменування , в особі  Посада в род. відмінку   ПІБ в род. відмінку , який діє на основі Витягу Державної служби України з безпеки на транспорті, надалі іменується «Перевізник», з однієї сторони, та 

Повне найменування (Eng.) , represented Посада в род. відмінку (Eng.)   by  ПІБ в род. відмінку (Eng.) , acting on the basis of the excerpt of The State Service of Ukraine for Transport Safety, hereinafter referred to as "Carrier", on the one hand, and 

ФОП ПІБ ФОП , який діє на основі Витягу Державної служби України з безпеки на транспорті, надалі іменується «Перевізник», з однієї сторони, та 

Individual Entrepreneur  ПІБ ФОП (Eng.) , acting on the basis of the excerpt of The State Service of Ukraine for Transport Safety, hereinafter referred to as "Carrier", on the one hand, and 

Повне найменування , в особі  Посада в род. відмінку   ПІБ в род. відмінку , який діє на основі Витягу Державної служби України з безпеки на транспорті, надалі іменується «Перевізник», з однієї сторони, та 

Повне найменування (Eng.) , represented by Посада в род. відмінку (Eng.) ПІБ в род. відмінку (Eng.) , acting on the basis of the excerpt of The State Service of Ukraine for Transport Safety, hereinafter referred to as "Carrier", on the one hand, and 

Повне найменування , в особі  Посада в род. відмінку   ПІБ в род. відмінку , який діє на підставі Підстава діяльності представника , надалі іменується «Замовник», з іншої сторони, разом по тексту Сторони уклали даний договір про наступне:

Повне найменування (Eng.) , represented by the Посада в род. відмінку (Eng.) ПІБ в род. відмінку (Eng.) , acting on the basis of the Підстава діяльності представника (Eng.) , hereinafter referred to as "Customer", on the other hand, together with the text of the Party:

 

ФОП ПІБ ФОП , який діє на підставі Підстава діяльності представника , надалі іменується «Замовник», з іншої сторони, разом по тексту Сторони уклали даний договір про наступне:

IE  ПІБ ФОП (Eng.) , acting on the basis of the Підстава діяльності представника (Eng.) , hereinafter referred to as "Customer", on the other hand, together with the text of the Party:

 

Повне найменування , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , який діє на підставі  Підстава діяльності представника , надалі іменується «Замовник», з іншої сторони, разом по тексту Сторони уклали даний договір про наступне:

Повне найменування (Eng.) , represented by the Посада в род. відмінку (Eng.) ПІБ в род. відмінку (Eng.) , acting on the basis of the  Підстава діяльності представника (Eng.) , hereinafter referred to as "Customer", on the other hand, together with the text of the Party:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. SUBJECT OF THE AGREEMENT

 

1.1. Предметом даного Договору є порядок взаємовідносин, які виникли між Перевізником та Замовником при здійсненні вантажоперевезень автомобільним транспортом. Перевезення виконуються у відповідності з Умовами дорожного перевезення вантажів, про режим роботи та відпочинку водіїв.

 

1.1. The subject of this Agreement is the procedure of relations that have arisen between the Carrier and the Customer during the carriage of goods by road. Transportation is performed in accordance with the Terms of road transport of goods, the mode of work and rest of drivers.

1.2. Замовник доручає, а Перевізник приймає на себе виконання послуг з перевезення вантажів у міжнародному сполученні вантажним автотранспортом.

1.2. The Customer instructs, and the Carrier assumes the performance of services for the carriage of goods in international traffic by truck.

2. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

2. GENERAL CONDITIONS

2.1. Згідно замовлення Замовника та на основі його Заявок Перевізник:
- організовує процес перевезення вантажів автомобильним транспортом по території Європи та інших країн;
- виконує розсилку товарно-транспортної документації;
- бере участь у складанні актів у випадках, передбачених діючим законодавством;
- зі згодою Сторін виконує інші доручення Замовника.

2.1. According to the Customer's order and on the basis of his Applications, the Carrier:
- organizes the process of transportation of goods by road in Europe and other countries;
- sends mailing and transport documentation;
- participates in drawing up acts in the cases provided by the current legislation;
- with the consent of the Parties executes other instructions of the Customer.

2.2. При організації міжнародного перевезення вантажів автомобильним транспортом, такі перевезення виконуються у відповідності з умовами Конвенції про договори межнародних перевезень вантажів по Шляхам (КДПВ) (зі змінами, внесеними Протоколом від 05.07.1978р.), далі СМR.

2.2. When organizing the international transportation of goods by road, such transportation is performed in accordance with the terms of the Convention on Contracts for the International Carriage of Goods by Road (KDPV) (as amended by the Protocol of 05.07.1978), hereinafter CMR

2.3. Маршрут, дата та час подачі автотранспортного засобу під завантаження, вимоги до автотранспортного засобу, тип вантажу та інші суттєві умови перевезення вантажу зазначаються у Заявці. Заявка є невід’ємною частиною Договору та має рівну з Справжнім Договором юридичну силу. Допускається отримання підписаної та проштампованої Замовником Заявки по факсимільному зв’язку чи по электронній пошті (E-mail) з обов’язковим подальшим наданням оригіналу.

2.3. The route, date and time of delivery of the vehicle for loading, requirements for the vehicle, type of cargo and other essential conditions of cargo transportation are specified in the Application. The Application is an integral part of the Agreement and has the same legal force as the present Agreement. It is allowed to receive a signed and stamped by the Customer Application by facsimile or e-mail (E-mail) with the obligatory subsequent submission of the original.

2.4. Завантаження, розігрів та розвантаження вантажу проводиться силами і засобами Замовника.

2.4. Loading, heating and unloading of cargo is carried out by forces and means of the Customer.

3. ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН

3. OBLIGATIONS OF THE PARTIES

Сторони зобов’язуються дотримуватись умов діючого Договору, захищати інтереси один  одного та відповідати один перед одним за належне виконання своїх обов’язків. Про всі проблеми, пов’язані з  виконанням Договору, що виникли у однієї зі Сторін, негайно інформувати іншу Сторону.

The Parties undertake to abide by the terms of the current Agreement, to protect each other's interests and to be accountable to each other for the proper performance of their duties. Immediately inform the other Party about any problems related to the implementation of the Agreement that have arisen in one of the Parties.

3.1. Замовник зобов’язується:

3.1.1. Своєчасно передавати Перевізнику належним чином заповнену Заявку на організацію автомобільного перевезення вантажу чи на надання інших послуг, обговорених у п.2.1. Діючого Договору.

3.1.2. Забезпечити завантаження / розвантаження  транспортного засобу, його митну обробку та митне оформлення усіх необхідних документів у наступні сроки:
- при завантаженні / розвантаженні в Україні – 48 годин з моменту прибуття під завантаження / розвантаження ;
- при завантаженні / розвантаженні в інших країнах – 24 години з моменту прибуття автотранспорту під завантаження / розвантаження.

3.1. The Сustomer undertakes:

3.1.1. Timely transfer to the Carrier a duly completed Application for the organization of road transport of goods or for the provision of other services discussed in paragraph 2.1. Current Agreement.                                   

3.1.2. Ensure loading / unloading of the vehicle, its customs clearance and customs clearance of all necessary documents in the following terms:
- when loading / unloading in Ukraine - 48 hours from the moment of arrival for loading / unloading;
- when loading / unloading in other countries - 24 hours from the moment of arrival of vehicles for loading / unloading. 

 

3.1.3. Узгоджувати з Перевізником ставки на кожну з виконуваних послуг по Діючому Договору чи на сукупність в цілому.

3.1.4. Забезпечити своєчасне оформлення товаро-транспортних, митних та інших документів, необхідних для безперешкодного проїзду через державні кордони країн відправника, призначення та транзиту. Забезпечити своєчасне оформлення проходження митного, ветеринарного, карантинного, экологичного та іншого контролю та здачі вантажу вантажоодержувачу, а також нести витрати, пов’язані з проходженням такого контролю.

При затримці вантажу митними та іншими державними контролюючими органами приймати заходи по разблокуванню та проходженню вантажу.

 

3.1.3. Agree with the Carrier on the rates for each of the services performed under the current Agreement or for the aggregate as a whole.

3.1.4. Ensure timely registration of goods, transport, customs and other documents required for unimpeded passage through the state borders of the sender, destination and transit. Ensure timely registration of customs, veterinary, quarantine, environmental and other control and delivery of goods to the consignee, as well as bear the costs associated with such control.

In case of delay of cargo by customs and other state controlling bodies to take measures for unblocking and passage of cargo.

 

3.1.5. Своєчасно, в терміни, вказані в п. 4.2. Діючого Договору, проводити розрахунки з Перевізником.   

   
3.1.6. Сплатити Перевізнику понаднормові простої автопоїзду, які виникли в шляху прямування чи у місцях завантаження / розвантаження та митного оформлення. Виниклі додатковий пробіг чи зміна умов Заявки не звільняють Замовника від сплати понаднормових простоїв.   

3.1.5. In due time, in the terms specified in item 4.2. Of the Current Agreement, to make settlements with the Carrier.


3.1.6. Pay the Carrier for excessive downtime of the train that occurred on the way or in the places of  loading / unloading and customs clearance. Any additional mileage or change in the terms of the Application does not exempt the Customer from paying for overtime.   

3.1.7. У випадку надання до перевезення небезпечних вантажів, Замовник зобов’язаний у Заявці вказати характер та клас небезпеки та номер ООН вантажу, а також забезпечити водія письмовими інструкціями на випадок аварії чи надзвичайної ситуації при перевезенні небезпечного вантажу.

3.1.7. In case of providing dangerous goods for transportation, the Customer is obliged to indicate in the Application the nature and class of danger and the UN number of the goods, as well as provide the driver with written instructions in case of accident or emergency during transportation of dangerous goods.

3.1.8. У випадку утворення залишку продукту після розвантаження відшкодувати Перевізникові витрати, пов’язані з утилізацією цього залишку.

3.1.8. In the event of the formation of a product residue after unloading, reimburse the Carrier for the costs associated with the disposal of this residue.

3.2. ОБОВ'ЯЗКИ ПЕРЕВІЗНИКА

3.2. RESPONSIBILITIES OF THE CARRIER

3.2.1. Забезпечити подачу під завантаження транспортного засобу, придатного та повністю готового до перевезення обумовленого вантажу, в погоджений Сторонами термін.

3.2.2. Надавати Замовнику оригінал міжнародної товарно-транспортної накладної (СМR), а також оригінали рахунок-фактур на оплату транспортних послуг.

3.2.3. Перевізник не несе відповідальності за спізнення чи неподачу автопоїзда під завантаження / розвантаження чи на місце митного оформлення чи митного очищення, у випадках, якщо запізнення або неподача будуть викликані обставинами поза впливу Перевізника

3.2.1. Ensure the delivery for loading of thevehicle, suitable and fully ready for transportation of the agreed cargo, within the period agreed by the Parties.                         

3.2.2. Provide the Customer with the original of the international consignment note (CMR), as well as the originals of invoices for payment of transport services

3.2.3. The Carrier is not responsible for the delay or non-delivery of the road train for loading / unloading or at the place of customs  or customs clearance, in cases where the delay or non-delivery will be caused by circumstances beyond the control of the Carrier.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4. COST OF SERVICES, CALCULATION PROCEDURE

4.1. Вартість по кожному вантажоперевезенню обумовлюється і узгоджується в Заявці Замовника, яка є невід'ємною частиною даного Договору. У Заявці обумовлюється загальна вартість фрахту.

4.2. Замовник зобов'язується перерахувати на рахунок Перевізника суму погоджену в Заявці та зазначену в рахунках Перевізника, у термін до 3 (3, прописом (укр.) ) банківських днів з моменту виставлення рахунку.

4.1. The cost of each shipment is stipulated and agreed in the Customer's Application, which is an integral part of this Agreement. The Application stipulates the total cost of freight.                                     

4.2. The Customer undertakes to transfer to the account of the Carrier the amount agreed in the Application and specified in the accounts of the Carrier, within 3 (3, прописом (eng.) ) banking days from the date of invoice.

4.3. Датою оплати послуг є дата зарахування коштів на рахунок Перевізника.

4.3. The date of payment for services is the date of crediting funds to the Carrier's account.

4.4. Валюта оплати - долар.

4.4. Currency of payment - dollar.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

5.1. За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків за Даним Договором Сторони несуть відповідальність згідно Конвенції про Договір міжнародного перевезення вантажів по дорогах та чинному законодавству.

5. RESPONSIBILITY OF THE PARTIES.

5.1. The Parties shall be liable for non-performance or improper performance of their obligations under this Agreement in accordancewith the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road and the legislation in force.

5.2. Перевізник не несе відповідальність за затримку у видачі, що відбулися з причини знаходяться поза впливом Перевізника

5.2. The Carrier shall not be liable for delays in extradition due to reasons beyond the Carrier's control. 

5.3 У разі несвоєчасного подання автотранспорту під навантаження або у випадку несвоєчасної доставки вантажу (з урахуванням нормативів на рух автотранспорту і роботу водія в країнах, за якими перевозяться вантажі) Перевізник сплачує Замовнику неустойку  оплата за кожну повну добу наднормативного простою, доларів доларів по території України та за її межами за кожну повну добу наднормативного простою.

5.3 In case of late submission of vehicles for loading or in case of late delivery of goods (taking into account the standards for traffic and driver's work in the countries where the goods are transported) the Carrier pays the Customer a penalty of  оплата за кожну повну добу наднормативного простою, доларів dollars on the territory of Ukraine and abroad for each full day of overtime downtime.

5.4. Замовник оплачує Перевізнику простої автопоїзда, що перевищують строки, зазначені в п. 3.1.2., що виникли з вини Замовника, вантажовідправника або вантажоодержувача на шляху прямування або на місцях завантаження / розвантаження та митного оформлення / оплата за кожну повну добу наднормативного простою, доларів доларів по території України та за її межами за кожну повну добу наднормативного простою, включаючи вихідні та святкові дні, кожного автопоїзда, наданого Перевізником за Заявкою Замовника, якщо інше не обговорено в наданої Замовником Заявці.

5.4. The Customer pays the Carrier for idle road trains that exceed the terms specified in clause 3.1.2., which arose due to the fault of the Customer, the consignor or the consignee on the route or at the places of loading / unloading and customs clearance   / оплата за кожну повну добу наднормативного простою, доларів dollars on the territory of Ukraine and abroad for each full day of overtime downtime, including weekends and holidays, of each road train provided by the Carrier at the Customer's Application, unless otherwise agreed in the Customer's Application.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4. COST OF SERVICES, CALCULATION PROCEDURE

4.1. Вартість по кожному вантажоперевезенню обумовлюється і узгоджується в Заявці Замовника, яка є невід'ємною частиною даного Договору. У Заявці обумовлюється загальна вартість фрахту.

4.2. Замовник зобов'язується перерахувати на рахунок Перевізника суму погоджену в Заявці та зазначену в рахунках Перевізника, у термін до трьох банківських днів з моменту виставлення рахунку.

4.3. Датою оплати послуг є дата зарахування коштів на рахунок Перевізника.

4.4. Валюта оплати - євро.

4.1. The cost of each shipment is stipulated and agreed in the Customer's Application, which is an integral part of this Agreement. The Application stipulates the total cost of freight.                                     

4.2. The Customer undertakes to transfer to the account of the Carrier the amount agreed in the Application and specified in the accounts of the Carrier, within three banking days from the date of invoice.

4.3. The date of payment for services is the date of crediting funds to the Carrier's account.

4.4. Currency of payment - euro.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5. RESPONSIBILITY OF THE PARTIES

5.1. За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків за Даним Договором Сторони несуть відповідальність згідно Конвенції про Договір міжнародного перевезення вантажів по дорогах та чинному законодавству. 

5.1. The Parties shall be liable for non-performance or improper performance of their obligations under this Agreement in accordancewith the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road and the legislation in force.

5.2. Перевізник не несе відповідальність за затримку у видачі, що відбулися з причини знаходяться поза впливом Перевізника.

5.2. The Carrier shall not be liable for delays in extradition due to reasons beyond the Carrier's control. 

5.3 У разі несвоєчасного подання автотранспорту під навантаження або у випадку несвоєчасної доставки вантажу (з урахуванням нормативів на рух автотранспорту і роботу водія в країнах, за якими перевозяться вантажі) Перевізник сплачує Замовнику неустойку оплата за кожну повну добу наднормативного простою, євро ЄВРО по території України та за її межами за кожну повну добу наднормативного простою.

5.3 In case of late submission of vehicles for loading or in case of late delivery of goods (taking into account the standards for traffic and driver's work in the countries where the goods are transported) the Carrier pays the Customer a penalty of оплата за кожну повну добу наднормативного простою, євро EUR on the territory of Ukraine and abroad for each full day of overtime downtime.

5.4. Замовник оплачує Перевізнику простої автопоїзда, що перевищують строки, зазначені в п. 3.1.2., що виникли з вини Замовника, вантажовідправника або вантажоодержувача на шляху прямування або на місцях завантаження / розвантаження та митного оформлення / оплата за кожну повну добу наднормативного простою, євро ЄВРО по території України та за її межами за кожну повну добу наднормативного простою, включаючи вихідні та святкові дні, кожного автопоїзда, наданого Перевізником за Заявкою Замовника, якщо інше не обговорено в наданої Замовником Заявці

5.4. The Customer pays the Carrier for idle road trains that exceed the terms specified in clause 3.1.2., which arose due to the fault of the Customer, the consignor or the consignee on the route or at the places of loading / unloading and customs clearance / оплата за кожну повну добу наднормативного простою, євро EUR on the territory of Ukraine and abroad for each full day of overtime downtime, including weekends and holidays, of each road train provided by the Carrier at the Customer's Application, unless otherwise agreed in the Customer's Application

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4. COST OF SERVICES, CALCULATION PROCEDURE

4.1. Вартість по кожному вантажоперевезенню обумовлюється і узгоджується в Заявці Замовника, яка є невід'ємною частиною даного Договору. У Заявці обумовлюється загальна вартість фрахту.                             

4.2. Замовник зобов'язується перерахувати на рахунок Перевізника суму погоджену в Заявці та зазначену в рахунках Перевізника, у термін до трьох банківських днів з моменту виставлення рахунку.

4.3. Датою оплати послуг є дата зарахування коштів на рахунок Перевізника.

4.4. Валюта оплати - гривня.

4.1. The cost of each shipment is stipulated and agreed in the Customer's Application, which is an integral part of this Agreement. The Application stipulates the total cost of freight.                                     

4.2. The Customer undertakes to transfer to the account of the Carrier the amount agreed in the Application and specified in the accounts of the Carrier, within three banking days from the date of invoice.

4.3. The date of payment for services is the date of crediting funds to the Carrier's account.

4.4. Currency of payment - hryvnia.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5. RESPONSIBILITY OF THE PARTIES

5.1. За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків за Даним Договором Сторони несуть відповідальність згідно Конвенції про Договір міжнародного перевезення вантажів по дорогах та чинному законодавству. 

5.1. The Parties shall be liable for non-performance or improper performance of their obligations under this Agreement in accordancewith the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road and the legislation in force.

5.2. Перевізник не несе відповідальність за затримку у видачі, що відбулися з причини знаходяться поза впливом Перевізника

5.2. The Carrier shall not be liable for delays in extradition due to reasons beyond the Carrier's control.

5.3. У разі несвоєчасного подання автотранспорту під навантаження або у випадку несвоєчасної доставки вантажу (з урахуванням нормативів на рух автотранспорту і роботу водія в країнах, за якими перевозяться вантажі) Перевізник сплачує Замовнику неустойку оплата за кожну повну добу наднормативного простою, гривней гривней по території України та за її межами за кожну повну добу наднормативного простою.

5.3 In case of late submission of vehicles for loading or in case of late delivery of goods (taking into account the standards for traffic and driver's work in the countries where the goods are transported) the Carrier pays the Customer a penalty of оплата за кожну повну добу наднормативного простою, гривней UAH on the territory of Ukraine and abroad for each full day of overtime downtime.

5.4. Замовник оплачує Перевізнику простої автопоїзда, що перевищують строки, зазначені в п. 3.1.2., що виникли з вини Замовника, вантажовідправника або вантажоодержувача на шляху прямування або на місцях завантаження / розвантаження та митного оформлення  оплата за кожну повну добу наднормативного простою, гривней гривней по території України та за її межами за кожну повну добу наднормативного простою, включаючи вихідні та святкові дні, кожного автопоїзда, наданого Перевізником за Заявкою Замовника, якщо інше не обговорено в наданої Замовником Заявці.

5.4. The Customer pays the Carrier for idle road trains that exceed the terms specified in clause 3.1.2., which arose due to the fault of the Customer, the consignor or the consignee on the route or at the places of loading / unloading and customs clearance / оплата за кожну повну добу наднормативного простою, гривней UAH  on the territory of Ukraine and abroad for each full day of overtime downtime, including weekends and holidays, of each road train provided by the Carrier at the Customer's Application, unless otherwise agreed in the Customer's Application.

5.5. Перевізник зобов’язаний не допускати перевантаження ТЗ. У випадку такого перезавантаження, Перевізник має повернути Замовнику надлишок вантажу.

5.6. У разі виникнення помилок при оформленні Замовником та третіми особами, які діють за дорученням Замовника, товарно-транспортних та супроводжуючих перевезення документів, Замовник відшкодовує Перевізнику всі пов'язані з зазначеними помилками витрати.

5.7. У разі прострочення платежу винна у простроченні Сторона оплачує іншій Стороні пеню в розмірі пеня, (5) % від простроченої суми за кожний день прострочення платежу.

5.8. У разі відмови від підтвердженої заявки менш, ніж за підтвердження заявки, (24) години до завантаження, або не забезпеченні завантаження поданого по підтвердженої заявці автопоїзда протягом забезпеченні завантаження, (2) -х діб, Замовник оплачує Перевізнику неустойку в розмірі неустойка, (10) % (неустойка, (10), прописом (укр.) відсотків) від вартості замовлених транспортно-експедиційних послуг. Оплата зазначеної неустойки не звільняє Замовника від оплати наднормативних простоїв, зазначених у п. 5.4. Не забепечення автопоїзда, поданого по підтвердженій Заявці, протягом забепечення автопоїзда, (48) (забепечення автопоїзда, (48), прописом (укр.) ) годин з моменту, зазначеного в Заявці, прирівнюється до відмови від підтвердженої Заявки.

5.5. The Carrier is obliged not to overload the vehicle. In case of such reloading, the Carrier must return the excess cargo to the Customer.                                           

5.6. In case of errors in the execution of the Customer and third parties acting on behalf of the Customer, freight and transport accompanying documents, the Customer shall reimburse the Carrier for all costs associated with these errors.                                                                                                                                                                            5.7. In case of late payment, the Party guilty of late payment shall pay to the other Party a penalty of пеня, (5) % of the overdue amount for each day of late payment.                                                         

5.8. In case of rejection of the confirmed application less than підтвердження заявки, (24) hours before loading, or failure to ensure loading of the submitted on the confirmed application road train within забезпеченні завантаження, (2) days, the Customer pays the Carrier a penalty of неустойка, (10) % (неустойка, (10), прописом (eng.) percent) of the ordered freight forwarding services. Payment of the specified penalty does not release the Customer from payment of the excessive downtimes specified in item 5.4. Failure to ensure the loading of a road train submitted on a confirmed Application within забепечення автопоїзда, (48) (забепечення автопоїзда, (48), прописом (eng.) ) hours from the time specified in the Application is tantamount to rejection of the confirmed Application.

5.9. У випадку, якщо до моменту відмови від заявки Перевізник почав виконувати подачу транспорту до місця завантаження, Замовник відшкодовує витрати понесені Перевізником плюс штрафні санкції у розмірі витрати плюс штрафні санкції, (10) % від понесених витрат. Для цього підпункту відмовою Замовника від перевезення вважається його письмову відмову від Замовлення (факс, телекс, електронна пошта) має юридичну силу до отримання оригіналу відмови від Заявки на фірмовому бланку завіреним печаткою Замовника.

5.9. If the Carrier has started to supply the transport to the place of loading before the moment of rejection of the aplication, the Customer shall reimburse the costs incurred by the Carrier plus penalties in the amount of витрати плюс штрафні санкції, (10) % of the costs incurred. For this sub-item, the Customer's refusal to transport is considered his written refusal of the Order (fax, telex, e-mail) has legal force until the original refusal of the Application on the letterhead certified by the Customer's seal.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком настання для однієї із Сторін / обох Сторін / обставин непереборної сили, що виникли після укладення Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які Сторона не могла ні передбачити, ні запобігти розумними заходами.

6. FORCE MAJOR

6.1. The Parties shall be released from liability for partial or complete non-performance of obligations under this Agreement if such non-performance is the result of force majeure for one of the Parties (both Parties) arising after the conclusion of the Agreement as a result of extraordinary events. anticipate or prevent by reasonable measures.

7. АРБІТРАЖ

7.1. У разі якщо Сторони не досягли згоди шляхом переговорів, спори підлягають розгляду в Господарському суді відповідно до чинного законодавства України. Рішення суду буде остаточним і обов'язковим для виконання обома Сторонами.

7. ARBITRATION

7.1. If the Parties have not reached an agreement through negotiations, the disputes shall be considered in the Commercial Court in accordance with the current legislation of Ukraine. The decision of the court will be final and binding on both Parties.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Всі зміни та доповнення до цього договору дійсні лише у випадку, якщо вони вчинені в письмовій формі та підписані уповноваженими особами Сторін, мають рівну з Даним Договором юридичну силу. 

8. OTHER CONDITIONS

8.1. All changes and additions to this agreement are valid only if they are made in writing and signed by authorized persons of the Parties, have equal legal force with this Agreement.

8.2. Жодна зі Сторін не має права передавати третій особі права та обов'язки за цим договором без письмової згоди іншої сторони.

8.3. Договір складений на трьох пронумерованих сторінках у двох ідентичних примірниках. Один примірник для Замовника, інший примірник для Перевізника. Обидва ідентичних примірники мають однакову юридичну силу. 

8.2. Neither Party has under this agreement without the written consent of the other party. 


8.3. The contract is made on three numbered pages in two identical copies. One copy for the Customer, another copy for the Carrier. Both identical copies have the same legal force. 

8.4. Сторони дійшли згоди, що факсимільні копії документів підписані уповноваженими особами, мають юридичну силу до отримання оригіналів.

8.4. The Parties agreed that facsimile copies of documents signed by authorized persons have legal force until the originals are received.

8.5. Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до Договор діє до, (напр.:31.12.2021)📆 р. за умови виконання взаємних зобов'язань за здійсненими перевезень. Даний Договір має пріоритет над аналогічними існуючими Договорами і перериває зобов'язання щодо них крім грошових заборгованостей. З моменту виконання оплат заборгованостей всі аналогічні існуючі раніше договору, втрачають юридичну силу. У разі відсутності письмової відмови кожної зі Сторін від продовження даного Договору не пізніше, ніж за 30 днів до закінчення його дії, дія договору автоматично продовжується на наступний календарний рік.

8.5. The agreement comes into force from the moment of its signing and is valid till Договор діє д, (напр.:May 1, 2021)📆  subject to the fulfillment of mutual obligations for transportation. This Agreement takes precedence over similar existing Agreements and terminates obligations to them in addition to monetary debts. From the moment of payment of debts all similar existing before the contract, lose legal force. In the absence of a written refusal of each Party to extend this Agreement not later than 30 days before its expiration, the agreement is automatically extended for the next calendar year.

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

9. LEGAL ADDRESSES OF THE PARTIES

Перевізник

The Carrier

Повне найменування

Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН  ІПН

Повне найменування (Eng.)

Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

EDRPOU code Код ЄДРПОУ

Registration number of the tax payer's ІПН

Банк


Назва банку

Адреса 
Адреса банку

SWIFT код: SWIFT

Номер рахунку № рахунку

IBAN IBAN

Валюта рахунку  Валюта рахунку

Bank


Назва банку (Eng.)

Legal address of the bank Адреса банку (Eng.)

SWIFT code SWIFT

Account № рахунку

IBAN IBAN

Account currency  Валюта рахунку

Банк-кореспондент


Банк-кореспондент

Aдреса (банк-кореспондент)

SWIFT код:  SWIFT (банк-кореспондент)

Номер рахунку № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN IBAN (банк-кореспондент)

Correspondent bank


Банк-кореспондент (Eng.)

Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

SWIFT code:  SWIFT (банк-кореспондент)

Correspondent account № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN IBAN (банк-кореспондент)

____________________

Посада представника

ПІБ представника

______________________

Посада представника (Eng.)

ПІБ представника (Eng.)

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

9. LEGAL ADDRESSES OF THE PARTIES

Перевізник

The Carrier

ФОП ПІБ ФОП

Юридична адреса

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН  ІПН

Individual entrepreneur ПІБ ФОП (Eng.)

Юридична адреса (Eng.)

EDRPOU code Код ЄДРПОУ/ФОП

Registration number of the tax payer's :  ІПН

Банк 


Назва банку


Адреса банку
 

SWIFT код  SWIFT

Номер рахунку  № рахунку

IBAN IBAN

 

Валюта рахунку Валюта рахунку

Bank


Назва банку (Eng.)

Адреса банку (Eng.)
 

SWIFT code SWIFT

Account number № рахунку

IBAN IBAN
 

Account currency Валюта рахунку

Банк-кореспондент


Банк-кореспондент

Aдреса (банк-кореспондент)

SWIFT код SWIFT (банк-кореспондент)

Рахунок № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN IBAN (банк-кореспондент)

Correspondent bank


Банк-кореспондент (Eng.)

Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

SWIFT code  SWIFT (банк-кореспондент)

Correspondent Account № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN IBAN (банк-кореспондент)

ФОП ____________________

ПІБ представника

IE______________________

ПІБ представника (Eng.)

 

 

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

9. LEGAL ADDRESSES OF THE PARTIES

Перевізник

The Carrier

Повне найменування

Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код компанії Код компанії

ІПН ІПН

Повне найменування (Eng.)

Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

Company code Код компанії

Registration number of the tax payer's ІПН

Банк


Назва банку

Адреса 
Адреса банку

SWIFT код SWIFT

Bank


Назва банку (Eng.)

Legal address of the organization Адреса банку (Eng.)

SWIFT code SWIFT

Номер рахунку № рахунку

IBAN IBAN

Валюта Валюта рахунку

 

 

Account number № рахунку

IBAN IBAN

Account currency  Валюта рахунку

 

Банк-кореспондент


Банк-кореспондент

Aдреса (банк-кореспондент)

SWIFT код  SWIFT (банк-кореспондент)

Номер рахунку № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN IBAN (банк-кореспондент)

Correspondent bank


Банк-кореспондент (Eng.)

Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

SWIFT code  SWIFT (банк-кореспондент)

Correspondent Account № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN IBAN (банк-кореспондент)

Посада представника

____________________

ПІБ представника

Посада представника (Eng.)

______________________

ПІБ представника (Eng.)

 

 

Замовник

The Customer


Повне найменування


Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН ІПН

Банк Назва банку (Eng.)

Адреса банку  Адреса банку

SWIFT SWIFT

Номер рахунка № рахунку

IBAN (USD) IBAN

IBAN (EUR) IBAN

IBAN (UAH) IBAN


Повне найменування (Eng.)


Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

EDRPOU codeКод ЄДРПОУ

Registration number of the tax payer's ІПН

Bank Назва банку (Eng.)

Bank address Адреса банку (Eng.)

SWIFT SWIFT

Account № рахунку

IBAN (USD) IBAN

IBAN (EUR) IBAN

IBAN (UAH) IBAN


Посада представника

__________________

ПІБ представника


Посада представника (Eng.)

 _____________________

ПІБ представника (Eng.)

 

 

Замовник

The Customer

ФОП 
ПІБ ФОПЮридична адреса

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН ІПН

Банк Назва банку

Адреса банку  Адреса банку

SWIFT SWIFT

Номер рахунка № рахунку

IBAN (USD) IBAN

IBAN (EUR) IBAN

IBAN (UAH) IBAN

Individual entrepreneur 
ПІБ ФОП (Eng.)


Юридична адреса (Eng.)

EDRPOU code Код ЄДРПОУ/ФОП

Registration number of the tax payer's ІПН

Bank Назва банку (Eng.)

Bank address Адреса банку (Eng.)

SWIFT SWIFT

Account № рахунку

IBAN (USD) IBAN

IBAN (EUR) IBAN

IBAN (UAH) IBAN


Посада представника

__________________

ПІБ представника


Посада представника (Eng.)

 _____________________

ПІБ представника (Eng.)

 

 

 

 

Замовник

The Customer


Повне найменування


Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код компанії Код компанії

ІПН ІПН

Банк Назва банку

Адреса банку  Адреса банку

SWIFT SWIFT

Номер рахунка № рахунку

IBAN (USD) IBAN

IBAN (EUR) IBAN

IBAN (UAH) IBAN


Повне найменування (Eng.)


Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

Company number Код компанії

Registration number of the tax payer's ІПН

Bank Назва банку (Eng.)

Bank address Адреса банку (Eng.)

SWIFT SWIFT

Account № рахунку

IBAN (USD) IBAN

IBAN (EUR) IBAN

IBAN (UAH) IBAN


Посада представника

__________________

ПІБ представника


Посада представника (Eng.)

 _____________________

ПІБ представника (Eng.)

 

 

Заявка No № Заявки

вiд Дата Заявки, (напр.:1 травня 2021 р.)📆
до Договору No Номер договору

вiд Дата договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

Application No. № Заявки

dated Дата Заявк, (напр.:May 1, 2021)📆
to Agreement No. Номер договору

dated Дата договор, (напр.:May 1, 2021)📆

Замовник. Назва

Скорочене найменування

Customer. Name

Скорочене найменування (Eng.)

Замовник. Адреса

Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Customer. Address

Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

Замовник. Код компанії

Код ЄДРПОУ

Customer. Company code

Код ЄДРПОУ

Замовник. Назва

ФОП ПІБ ФОП

Customer. Name

Individual entrepreneur ПІБ ФОП (Eng.)

Замовник. Адреса

Юридична адреса

Customer. Address

Юридична адреса (Eng.)

Замовник. Код компанії

Код ЄДРПОУ/ФОП

Customer. Company code

Код ЄДРПОУ/ФОП

Замовник. Назва

Скорочене найменування

Customer. Name

Скорочене найменування (Eng.)

Замовник. Адреса

Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Customer. Address

Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

Замовник. Код компанії

Код компанії

Customer. Company code

Код компанії

Вантажовідправник

Скорочене найменування

Consignor

Скорочене найменування (Eng.)

Вантажовідправник

ФОП ПІБ ФОП

Consignor

Individual entrepreneurПІБ ФОП (Eng.)

Вантажовідправник

Скорочене найменування

Consignor

Скорочене найменування (Eng.)

Вантажовідправник

Вантажовідправник (укр)

Consignor

Вантажовідправник (анг)

Перевізник. Назва

Скорочене найменування

Carrier. Name

Скорочене найменування (Eng.)

Перевізник. Адреса

Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Carrier. Address

Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

Перевізник. Код компанії

Код ЄДРПОУ

Carrier. Company code

Код ЄДРПОУ

Перевізник. Назва

ФОП ПІБ ФОП

Carrier. Name

Private enterpreneur ПІБ ФОП (Eng.)

Перевізник. Адреса

Юридична адреса

Carrier. Address

Юридична адреса (Eng.)

Перевізник. Код компанії

Код ЄДРПОУ/ФОП

Carrier. Company code

Код ЄДРПОУ/ФОП ПІБ ФОП (Eng.)

Перевізник. Назва

Скорочене найменування

Carrier. Name

Скорочене найменування (Eng.)

Перевізник. Адреса

Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Carrier. Address

Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

Перевізник. Код компанії

Код компанії

 Carrier. Company code

Код компанії

Маршрут рейсу

Маршрут рейсу (укр)

Flight route

Маршрут рейсу (анг)

Найменування вантажу

Найменування вантажу(укр)

Cargo name

Найменування вантажу(анг)

Вага

Вага/Weight

Weight

Вага/Weight

Перевізні документи

Перевізні документи (укр)  

Transport documents

Перевізні документи (анг)

Дата завантаження

Дата завантаження, (напр.:31.12.2021)📆

Download date

Дата завантаження, (напр.:12.31.2021)📆

Час завантаження

ЧЧ:ММ

Loading time

ЧЧ:ММ

Адреса завантаження

Адреса завантаження (укр)


Download address
 

Адреса завантаження (анг)

Контактна особа

Контактна особа (укр)

Contact person

Контактна особа (анг)

Телефон 

Телефон

 

Telephone

Телефон

Адреса розвантаження

Адреса розвантаження (укр)

Unloading address

Адреса розвантаження (анг)

Тип і кількість, а/м

Тип і кількість, а/м

Type and quantity, a/m

Тип і кількість, а/м

Дата розвантаження

Дата розвантаження, (напр.:12.31.2021)📆

Date of unloading

Дата розвантаження, (напр.:12.31.2021)📆

Ставка перевезення

Ставка перевезення

Transportation rate

Ставка перевезення

Форма оплати

Форма оплати (укр)

Form of payment

Форма оплати (анг)

Додаткові умови

Додаткові умови (укр)

Additional conditions

Додаткові умови (анг)

Митниця. Замитнення

Митниця. Замитнення.

Customs

Митниця. Замитнення (анг)

Митниця. Розмитнення

Митниця. Розмитнення (укр)

Customs. Customs clearance
 

Митниця. Розмитнення (анг)

Митниця. Агенція

Митниця. Агенція (укр)

Customs. Agency

Митниця. Агенція (анг)

Призвіще, імʼя водія

ПІП водія (укр)

Surname, name of the driver

ПІП водія (анг)

Телефон водія

Телефон водія

 

Driver's phone number

Телефон водія

 

Замовник 

Customer 

Посада представника

 

_______________

ПІБ представника

Посада представника (Eng.)

 

_______________

ПІБ представника (Eng.)

Замовник 

Customer 

 

 

_______________

ПІБ ФОП

 

 

_______________

ПІБ ФОП (Eng.)

Замовник 

Customer 

Посада представника

 

_______________

ПІБ представника

Посада представника (Eng.)

 

_______________

ПІБ представника (Eng.)

ДОДАТКОВА УГОДА No Номер додаткової угоди

до

Договору No Номер договору від Дата договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

на транспортні послуги (вантажоперевезення у міжнародному сполученні)

ADDITIONAL AGREEMENT No Номер додаткової угоди

to

Agreement No Номер договору  dd. Дата договор, (напр.:May 1, 2021)📆  
for transport services (international freight)

Місце додаткової угоди (укр)

Дата додаткової угоди, (напр.:"01" травня 2021 р.)📆

Місце додаткової угоди (англ)

Дата додаткової угоди, (напр.:May 1, 2021)📆

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , який діє на основі Витягу Державної служби України з безпеки на транспорті, надалі іменується «Перевізник», з однієї сторони, та 

Повне найменування (Eng.) , represented by Посада представника (Eng.) ПІБ в род. відмінку (Eng.) , acting on the basis of the excerpt of The State Service of Ukraine for Transport Safety, hereinafter referred to as "Carrier", on the one hand, and 

ФОП ПІБ ФОП , який діє на основі Витягу Державної служби України з безпеки на транспорті, надалі іменується «Перевізник», з однієї сторони, та 

Individual Entrepreneur  ПІБ ФОП (Eng.) , acting on the basis of the excerpt of The State Service of Ukraine for Transport Safety, hereinafter referred to as "Carrier", on the one hand, and 

Повне найменування , в особі  Посада в род. відмінку   ПІБ в род. відмінку , який діє на основі Витягу Державної служби України з безпеки на транспорті, надалі іменується «Перевізник», з однієї сторони, та 

Повне найменування (Eng.) , represented by Посада в род. відмінку (Eng.)   ПІБ в род. відмінку (Eng.) , acting on the basis of the excerpt of The State Service of Ukraine for Transport Safety, hereinafter referred to as "Carrier", on the one hand, and 

Повне найменування , в особі ПІБ в род. відмінку Посада в род. відмінку , який діє на підставі Підстава діяльності представника , надалі іменується «Замовник», з іншої сторони, разом по тексту Сторони уклали даний договір про наступне:

Повне найменування (Eng.) , represented by the Посада в род. відмінку (Eng.) ПІБ в род. відмінку (Eng.) , acting on the basis of the Підстава діяльності представника (Eng.) , hereinafter referred to as "Customer", on the other hand, together with the text of the Party:

ФОП ПІБ ФОП ,  з іншої сторони, разом по тексту Сторони уклали даний договір про наступне:

IE ПІБ ФОП (Eng.) , hereinafter referred to as "Customer", on the other hand, together with the text of the Party:

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , який діє на підставі Підстава діяльності представника , надалі іменується «Замовник», з іншої сторони, разом по тексту Сторони уклали цю Додаткову угоду про наступне:

Повне найменування (Eng.) , represented by the Посада в род. відмінку (Eng.) ПІБ в род. відмінку (Eng.) , acting on the basis of the Підстава діяльності представника (Eng.) , hereinafter referred to as "Customer", on the other hand, together with the text of the Party, have entered this Additional Agreement  as follows:

1. 

                

1. 

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

LEGAL ADDRESSES OF THE PARTIES

Перевізник

The Carrier

Повне найменування

Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

РНОКПП ІПН

Повне найменування (Eng.)

Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

EDRPOU code Код ЄДРПОУ

Registration number of the tax payer's ІПН

____________________

Посада представника

ПІБ представника

______________________

Посада представника (Eng.)

ПІБ представника (Eng.)

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

LEGAL ADDRESSES OF THE PARTIES

Перевізник

The Carrier

ФОП ПІБ ФОП

Юридична адреса

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ/ФОП

РНОКПП: ІПН

IE ПІБ ФОП (Eng.)

Юридична адреса (Eng.)

EDRPOU code Код ЄДРПОУ/ФОП

Registration number of the tax payer's :  ІПН

ФОП ____________________

ПІБ представника

IE______________________

ПІБ представника (Eng.)

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

LEGAL ADDRESSES OF THE PARTIES

Перевізник

The Carrier

Повне найменування

Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код компанії Код компанії

РНОКПП ІПН

Повне найменування (Eng.)

Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

Company code Код компанії

Registration number of the tax payer's ІПН

Посада представника

____________________

ПІБ представника

Посада представника (Eng.)

______________________

ПІБ представника (Eng.)

Замовник

The Customer


Повне найменування


Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

РНОКПП ІПН

 


Повне найменування (Eng.)


Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

EDRPOU codeКод ЄДРПОУ

Registration number of the tax payer's ІПН


Посада представника

__________________

ПІБ представника


Посада представника (Eng.)

 _____________________

ПІБ представника (Eng.)

Замовник

The Customer

ФОП 
ПІБ ФОПЮридична адреса

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ/ФОП

РНОКПП ІПН

 

IE 
ПІБ ФОП (Eng.)


Юридична адреса (Eng.)

EDRPOU code Код ЄДРПОУ/ФОП

Registration number of the tax payer's ІПН


Посада представника

__________________

ПІБ представника


Посада представника (Eng.)

 _____________________

ПІБ представника (Eng.)

Замовник

The Customer


Повне найменування


Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код компанії Код компанії

РНОКПП ІПН

 


Повне найменування (Eng.)


Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

Company number Код компанії

Registration number of the tax payer's ІПН


Посада представника

__________________

ПІБ представника


Посада представника (Eng.)

 _____________________

ПІБ представника (Eng.)

РАХУНОК № № Рахунку

Дата:  Дата Рахунку, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

INVOICE No. № Рахунку

Date:  Дата Рахунку, (напр.:May 1, 2021)📆

ОТРИМУВАЧ

BENEFICIARY

Виконавець: Повне найменування

Contractor: Повне найменування (Eng.)

Реєстраційний номер: Код ЄДРПОУ

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Registration number: Код ЄДРПОУ

Address: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

Банківські реквізити (Валюта рахунку )

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca: Адреса банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Bank Details (Валюта рахунку )

Account: № рахунку

Bank: Назва банку (Eng.)

Address: Адреса банку (Eng.)

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Банк-кореспондент: Банк-кореспондент

Aдреса: Aдреса (банк-кореспондент)

№ рах.: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

Correspondent bank: Банк-кореспондент (Eng.)

Address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

№ acc.: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

ОТРИМУВАЧ

BENEFICIARY

Виконавець: ФОП ПІБ ФОП

Contractor: Individual entrepreneur ПІБ ФОП (Eng.)

Реєстраційний номер: Код ЄДРПОУ/ФОП

Адреса: Юридична адреса

Registration number: Код ЄДРПОУ/ФОП

Address: Юридична адреса (Eng.)

Банківські реквізити (Валюта рахунку ):

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca: Адреса банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Bank Details (Валюта рахунку ):

Account: № рахунку

Bank: Назва банку (Eng.)

Address: Адреса банку (Eng.)

SWIFT: SWIFT

IBAN:  IBAN

Банк-кореспондент: Банк-кореспондент

Aдреса: Aдреса (банк-кореспондент)

№ рах.: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

Correspondent bank: Банк-кореспондент (Eng.)

Address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

№ acc.: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

ОТРИМУВАЧ

BENEFICIARY

Виконавець: Повне найменування

Contractor:Повне найменування (Eng.)

Реєстраційний номер: Код компанії

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Registration number: Код компанії

Address: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

Банківські реквізити (Валюта рахунку ):

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca: Адреса банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Bank Details (Валюта рахунку ):

Account: № рахунку

Bank: Назва банку (Eng.)

Address: Адреса банку (Eng.)

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Банк-кореспондент: Банк-кореспондент

Aдреса: Aдреса (банк-кореспондент)

№ рах.: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

Correspondent bank: Банк-кореспондент (Eng.)

Address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

№ acc.: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

Платник

PAYOR

Замовник: Повне найменування

Customer: Повне найменування (Eng.)

Реєстраційний номер компанії: Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Registration number: Код ЄДРПОУ

Address: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

Tel.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити (Валюта рахунку ):

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca: Адреса банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Bank Details (Валюта рахунку ):

Account: № рахунку

Bank: Назва банку (Eng.)

Address: Адреса банку (Eng.)

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Банк-кореспондент: Банк-кореспондент

Aдреса: Aдреса (банк-кореспондент)

№ рах.: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

Correspindent bank: Банк-кореспондент (Eng.)

Address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

№ acc.: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

Платник

PAYOR

Замовник: Повне найменування

Customer: Повне найменування (Eng.)

Реєстраційний номер компанії: Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Registration number: Код ЄДРПОУ

Address: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

Tel.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити (Валюта рахунку ):

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca: Адреса банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Bank Details (Валюта рахунку ):

Account: № рахунку

Bank: Назва банку (Eng.)

Address: Адреса банку (Eng.)

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Банк-кореспондент: Банк-кореспондент

Aдреса: Aдреса (банк-кореспондент)

№ рах.: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

Correspindent bank: Банк-кореспондент (Eng.)

Address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

№ acc.: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

Платник

PAYOR

Замовник: Повне найменування

Customer: Повне найменування (Eng.)

Реєстраційний номер компанії: Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Registration number: Код ЄДРПОУ

Address: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

Tel.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити (Валюта рахунку ):

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca: Адреса банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Bank Details (Валюта рахунку ):

Account: № рахунку

Bank: Назва банку

Address: Адреса банку (Eng.)

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Банк-кореспондент: Банк-кореспондент

Aдреса: Aдреса (банк-кореспондент)

№ рах.: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

Correspindent bank: Банк-кореспондент (Eng.)

Address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

№ acc.: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

Платник

PAYOR

Замовник: ФОП ПІБ ФОП

Customer: Individual entrepreneur ПІБ ФОП (Eng.)

Реєстраційний номер компанії: Код ЄДРПОУ/ФОП

Юридична адреса: Юридична адреса

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Registration number: Код ЄДРПОУ/ФОП

Address: Юридична адреса (Eng.)

Tel.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити (Валюта рахунку ):

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca: Адреса банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Bank Details (Валюта рахунку ):

Account: № рахунку

Bank: Назва банку (Eng.)

Address: Адреса банку (Eng.)

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Банк-кореспондент: Банк-кореспондент

Aдреса: Aдреса (банк-кореспондент)

№ рах.: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

Correspindent bank: Банк-кореспондент (Eng.)

Address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

№ acc.: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

Платник

PAYOR

Замовник: ФОП ПІБ ФОП

Customer: Individual entrepreneur  ПІБ ФОП (Eng.)

Реєстраційний номер компанії: Код ЄДРПОУ/ФОП

Юридична адреса: Юридична адреса

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Registration number: Код ЄДРПОУ/ФОП

Address: Юридична адреса (Eng.)

Tel.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити (Валюта рахунку ):

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca: Адреса банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Bank Details (Валюта рахунку ):

Account: № рахунку

Bank: Назва банку (Eng.)

Address: Адреса банку (Eng.)

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Банк-кореспондент: Банк-кореспондент

Aдреса: Aдреса (банк-кореспондент)

№ рах.: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

Correspindent bank: Банк-кореспондент (Eng.)

Address: Банк-кореспондент (Eng.)

№ acc.: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

Платник

PAYOR

Замовник: ФОП ПІБ ФОП

Customer: Individual entrepreneur  ПІБ ФОП (Eng.)

Реєстраційний номер компанії: Код ЄДРПОУ/ФОП

Юридична адреса: Юридична адреса

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Registration number: Код ЄДРПОУ/ФОП

Address: Юридична адреса (Eng.)

Tel.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити (Валюта рахунку ):

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca: Адреса банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Bank Details (Валюта рахунку ):

Account: № рахунку

Bank: Назва банку (Eng.)

Address: Адреса банку (Eng.)

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Банк-кореспондент: Банк-кореспондент

Aдреса: Aдреса (банк-кореспондент)

№ рах.: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

Correspindent bank: Банк-кореспондент (Eng.)

Address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

№ acc.: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

Платник

PAYOR

Замовник: Повне найменування

Customer: Повне найменування (Eng.)

Реєстраційний номер компанії: Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Registration number: Код компанії

Address: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

Tel.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити (Валюта рахунку ):

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca: Адреса банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Bank Details (Валюта рахунку ):

Account: № рахунку

Bank: Назва банку (Eng.)

Address: Адреса банку (Eng.)

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Банк-кореспондент: Банк-кореспондент

Aдреса: Aдреса (банк-кореспондент)

№ рах.: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

Correspindent bank: Банк-кореспондент (Eng.)

Address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

№ acc.: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

Платник

PAYOR

Замовник: Повне найменування

Customer: Повне найменування (Eng.)

Реєстраційний номер компанії: Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Registration number: Код компанії

Address: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

Tel.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити (Валюта рахунку ):

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca: Адреса банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Bank Details (Валюта рахунку ):

Account: № рахунку

Bank: Назва банку (Eng.)

Address: Адреса банку (Eng.)

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Банк-кореспондент: Банк-кореспондент

Aдреса: Aдреса (банк-кореспондент)

№ рах.: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: IBAN (банк-кореспондент)

Correspindent bank: Банк-кореспондент (Eng.)

Address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

№ acc.: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

Платник

PAYOR

Замовник: Повне найменування

Customer: Повне найменування (Eng.)

Реєстраційний номер компанії: Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Registration number: Код компанії

Address: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

Tel.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити (Валюта рахунку ):

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca: Адреса банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Bank Details (Валюта рахунку ):

Account: № рахунку

Bank: Назва банку (Eng.)

Address: Адреса банку (Eng.)

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Банк-кореспондент: Банк-кореспондент

Aдреса: Aдреса (банк-кореспондент)

№ рах.: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

Correspindent bank: Банк-кореспондент (Eng.)

Address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

№ acc.: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

Послуги / Services

Кількість /

Quantity, шт

Ціна за одиницю, дол США /  

Price for unit, USD        

Загальна вартість, дол. США /     

Total amount, USD

Послуги / Services

Кількість /

Quantity, шт

Ціна за одиницю, дол США /  

Price for unit, EUR        

Загальна вартість, дол. США /     

Total amount, EUR

Послуги / Services

Кількість /

Quantity, шт

Ціна за одиницю, дол США /  

Price for unit, UAH       

Загальна вартість, дол. США /     

Total amount, UAH

1

Назва послуги 1 / Service name 1

Кількість одиниць товару

Ціна товару за од. (без ПДВ)

Загальна вартість товару з ПДВ

2

Назва послуги 2 / Service name 2

Кількість одиниць товару

Ціна товару за од. (без ПДВ)

Загальна вартість товару з ПДВ

3

Назва послуги 3 / Service name 3

Кількість одиниць товару

Ціна товару за од. (без ПДВ)

Загальна вартість товару з ПДВ

 

Всього

 

 

Всього

Дата обновления 27.01.2024 о 13:10:52

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии!

Описание

Заказчик поручает, а Перевозчик принимает на себя выполнение услуг по перевозке грузов в международном сообщении грузовым автотранспортом.

Согласно заказу Заказчика и на основе его Заявок Перевозчик :
- организует процесс перевозки грузов автомобильным транспортом по территории Европы и других стран;
- производит рассылку товарно-транспортной документации;
- участвует в составлении актов в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- с согласия Сторон выполняет другие поручения Заказчика .

Заказчик может быть: юридическое лицо, физическое лицо – предприниматель, юридическое лицо – нерезидент.

Перевозчик может быть: юридическое лицо, физическое лицо – предприниматель, юридическое лицо – нерезидент.

При формировании Счета по запросу "Укажите количество отдельных порций услуг по грузоперевозке" вводится количество порций грузоперевозок. Максимально возможно до 7 порций перевозок включительно. Для каждой порции по запросу "Укажите количество и цену Перевозки N за единицу измерения" вводится количество и цена соответствующей перевозки, на основе которых рассчитываются соответствующая сумма НДС и общая сумма по НДС.

В завершение для расчета сумм по запросу "Укажите количество и общую цену Перевозка за единицу измерения" нужно ввести соответствующие данные.

В комплект документов входят:

- Договор;

- Заявка;

- Допгода;

- Счет / Інвойс.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА;

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ;

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН;

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ;

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН;

6. ФОРС-МАЖОР;

7. АРБИТРАЖ;

8. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ;

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.

Продиктуйте текст для поиска
Готово