РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Договор на оказание консультационных услуг (укр-англ)

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ №number of agreement

AGREEMENT FOR PROVISION OF CONSULTANCY SERVICES  No. number of agreement

місце, країна

Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

City, country

Дата Договору, (напр.:May 1, 2021)📆

ПІБ повністю , адреса прописки  Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (далі - "Виконавець"),

ТА

Mr./Mrs.-vyk  
ПІБ повністю (Eng.)  with legal address Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (Eng.)   (hereafter – the “Contractror”).

AND

Повне найменування , юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (далі - "Виконавець"),

ТА

Повне найменування (Eng.) with legal address Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)  (hereafter – the “Contractror”).

AND

ПІБ повністю , адреса прописки Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (далі - "Виконавець"),

ТА

Mr./Mrs.-vyk  
ПІБ повністю (Eng.)  with legal address Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (Eng.)  (hereafter – the “Contractror”).

AND

Повне найменування , юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (далі – “Виконавець”).

ТА

Повне найменування (Eng.)  with legal address Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)  (hereafter – the “Contractror”) 

AND

ПІБ повністю , адреса прописки Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (далі -"Замовник")

Mr./Mrs.-zam  
ПІБ повністю (Eng.)  
with legal address at Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (Eng.)  (hereafter - the “Client”)

 

Повне найменування , юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (далі "Замовник")

Повне найменування (Eng.)  with legal address at Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)  (hereafter - the “Client”)

 

ПІБ повністю , адреса прописки Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (далі -"Замовник")

Mr./Mrs.-zam
ПІБ повністю (Eng.)  with legal address at Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (Eng.)  (hereafter - the “Client”)

 

Повне найменування , юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (далі "Замовник")

Повне найменування (Eng.)  with legal address at Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)  (hereafter - the “Client”)

 

(надалі спільно відомі як «Сторони» та окремо відомі як «Сторона»)

ОСКІЛЬКИ, Замовник займається бізнесом Сфера діяльності клієнта ;

(hereinafter collectively known as the “Parties”, and separately known as the “Party”) 

WHEREAS, the Client is in the business of Client's area of business ;

ОСКІЛЬКИ Виконавець має досвід у сфері Сфера компетенції Виконавця ринку;

WHEREAS, the Contractor has expertise in the area of Contractor's area of expertise market;

ОСКІЛЬКИ Замовник бажає залучити Виконавця для надання певних послуг у сфері компетенції Виконавця, а Виконавець бажає надавати такі послуги Замовнику;

WHEREAS, the Client desires to engage the Contractor to provide certain services in the area of Contractor’s expertise and the Contractor is willing to provide such services to the Client;

ТЕПЕР, ТАКИМ ЧИНОМ, Сторони уклали цей Договір про надання консультаційних послуг (надалі відома як «Договір») і погоджуються про наступне:

NOW, THEREFORE, the Parties entered into this Agreement for provision of consultancy services (hereinafter known as “Agreement”) and hereby agree as follows:

1. СПІВПРАЦЯ ТА ПОСЛУГИ

1. ENGAGEMENT AND SERVICES

a) Зобов'язання. Цим Замовник доручає Виконавцю надати та виконати консультаційні послуги, викладені у Додатку А, що додається до цього документа  ("Послуги"), а Виконавець цим приймає таке зобов'язання.

(a) Engagement. The Client hereby engages the Contractor to provide and perform the services set forth in Exhibit A attached hereto (the “Services”), and the Contractor hereby accepts the engagement.

б) Стандарт послуг. Усі Послуги, що надаються Виконавцем, повинні виконуватися оперативно та старанно, у робочій манері та на рівні кваліфікації, який можна очікувати від Виконавця, що має відповідну освіту та досвід, які, за його твердженням, має Виконавець. Замовник повинен надати такий доступ до своєї інформації, майна та персоналу, який може бути обґрунтовано необхідним для того, щоб дозволити Виконавцю виконати Послуги.

(b) Standard of Services. All Services to be provided by Contractor shall be performed with promptness and diligence in a workmanlike manner and at a level of proficiency to be expected of a Contractor with the background and experience that Contractor has represented it has. The Client shall provide such access to its information, property and personnel as may be reasonably required in order to permit the Contractor to perform the Services. 

в) Інструменти, прилади та обладнання. Виконавець надає власні інструменти, прилади та обладнання, а також місце надання Послуг, якщо інше не погоджено Сторонами.

(c) Tools, Instruments and Equipment. Contractor shall provide Contractor’s own tools, instruments and equipment and place of performing the Services, unless otherwise agreed between the Parties.

г) Заява та гарантія. Виконавець заявляє та гарантує Замовнику, що він не перебуває під жодними договірними чи іншими обмеженнями або зобов'язаннями, які є несумісними з виконанням цього Договору або які перешкоджатимуть наданню Послуг.

(d) Representation and Warranty. Contractor represents and warrants to the Client that it is under no contractual or other restrictions or obligations which are inconsistent with the execution of this Agreement or which will interfere with the performance of the Services.

2. ПЕРІОД НАДАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ

2. CONSULTANCY PERIOD

а) Набуття чинності. Цей Договір укладається і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами. Цей Договір набирає чинності з Дати набрання чинності та залишатиметься чинною до завершення надання Послуг згідно з Додатком А або до дострокового припинення дії цього Договору, як це передбачено у Пункті 2 (б) (далі - "Консультаційний період").

(a) Commencement. This Agreement is concluded and shall enter into force upon signature by the Parties. This Agreement shall commence on the Effective Date and shall remain in effect until the completion of the Services according to Exhibit A to this Agreement or the earlier termination of this Agreement as provided in Article 2 (b) (the “Consultancy Period”). 

б) Зміни та доповнення. Зміни до цього Договору можуть бути внесені лише за згодою Сторін, викладеною в Додатковій угоді до цього Договору.

Зміни до цього Договору набувають чинності з моменту підписання Додаткової угоди до цього Договору.

(c) Amendment. This Agreement may be amended only by consent of the Parties expressed in Additional agreement to this Agreement. 

Changes to this Agreement shall become effective upon due signature of an Additional agreement to this Agreement.

в) Припинення. Цей Договір може бути розірваний Замовником без будь-яких причин і без будь-якої відповідальності шляхом надання Консультанту письмового повідомлення про таке розірвання за 10 (10, прописом (укр.) ) календарних днів до дати розірвання.

Цей Договір може бути розірваний будь-якою Стороною шляхом надання письмового повідомлення про таке розірвання іншій Стороні за 10 (10, прописом (укр.) ) календарних днів до дати розірвання у разі суттєвого порушення іншою Стороною. “Суттєве порушення” включає в себе наступне:

(b) Termination. This Agreement may be terminated by the Client, without cause and without liability, by giving 10, прописом (eng.) (10 ) calendar days written notice of such termination to the Consultant.

This Agreement may be terminated by either Party by giving 10, прописом (eng.)  (10 ) calendar days written notice of such termination to the other Party in the event of a material breach by the other Party. “Material breach” shall include:

(i) будь-яке порушення умов цього Договору,

(ii) будь-якого іншого порушення, яке Сторона не змогла виправити протягом 10 (10, прописом (укр.) ) календарних днів після отримання письмового повідомлення від іншої Сторони,

(i) any violation of the terms of this Agreement,

(ii) any other breach that a Party has failed to cure within 10, прописом (eng.)  (10 ) calendar days after receipt of written notice by the other Party,

(iii) смерть або фізична чи розумова недієздатність Виконавця або будь-якої ключової особи, яка надає Послуги від його імені, внаслідок чого Виконавець або така ключова особа стає нездатною продовжувати належне надання Послуг,

(iii) the death or physical or mental incapacity of Contractor or any key person performing the Services on its behalf as a result of which the Contractor or such key person becomes unable to continue the proper performance of the Services,

(iv) акт грубої недбалості або навмисної неправомірної поведінки Сторони, та

(v) неплатоспроможності, ліквідації або банкрутства Сторони.

г) Наслідки розірвання. З дати набрання чинності розірванням цього Договору всі юридичні зобов'язання, права та обов'язки, що випливають з цього Договору, припиняються, за винятком тих юридичних зобов'язань, прав та обов'язків, які виникли до дати набрання чинності розірванням цього Договору, а також за винятком випадків, коли інше прямо передбачено в цьому Договорі.

(iv) an act of gross negligence or wilful misconduct of a Party, and

(v) the insolvency, liquidation or bankruptcy of a Party.

(c) Effect of Termination. Upon the effective date of termination of this Agreement, all legal obligations, rights and duties arising out of this Agreement shall terminate except for such legal obligations, rights and duties as shall have accrued prior to the effective date of termination and except as otherwise expressly provided in this Agreement.

3. ГОНОРАР І ВИТРАТИ НА КОНСУЛЬТАЦІЇ

3. CONSULTANCY FEE AND EXPENSES

а) Плата за консультацію. За Послуги, що надаються за цим Договором, Замовник сплачує Виконавцю Консультаційну винагороду в розмірі Загальна вартість товару без ПДВ доларів США (прописом (укр.) доларів США 00 центів) щомісячно.

(a)   Consultancy Fee. In consideration of the Services to be rendered hereunder, the Client shall pay Contractor a Consultancy fee of Загальна вартість товару без ПДВ  USD (прописом (eng.) ) monthly.

3. ГОНОРАР І ВИТРАТИ НА КОНСУЛЬТАЦІЇ

3. CONSULTANCY FEE AND EXPENSES

а) Плата за консультацію. За Послуги, що надаються за цим Договором, Замовник сплачує Виконавцю Консультаційну винагороду в розмірі Загальна вартість товару без ПДВ доларів США (прописом (укр.) доларів США 00 центів).

(a)   Consultancy Fee. In consideration of the Services to be rendered hereunder, the Client shall pay Contractor a Consultancy fee of Загальна вартість товару без ПДВ  USD (прописом (eng.) ).

 

3. ГОНОРАР І ВИТРАТИ НА КОНСУЛЬТАЦІЇ

3. CONSULTANCY FEE AND EXPENSES

(a) Плата за консультацію. За Послуги, що надаються за цим Договором, Замовник сплачує Виконавцю Консультаційну винагороду в розмірі Загальна вартість товару без ПДВ EUR (прописом (укр.) ) щомісячно.

(a)   Consultancy Fee. In consideration of the Services to be rendered hereunder, the Client shall pay Contractor a Consultancy fee of Загальна вартість товару без ПДВ EUR (прописом (eng.) ) monthly.

 

3. ГОНОРАР І ВИТРАТИ НА КОНСУЛЬТАЦІЇ

3. CONSULTANCY FEE AND EXPENSES

а) Плата за консультацію. За Послуги, що надаються за цим Договором, Замовник сплачує Виконавцю Консультаційну винагороду в розмірі Загальна вартість товару без ПДВ EUR (прописом (укр.) ).

(a)   Consultancy Fee. In consideration of the Services to be rendered hereunder, the Client shall pay Contractor a Consultancy fee of Загальна вартість товару без ПДВ EUR (прописом (eng.) ).

б) Витрати. Виконавець має право на відшкодування всіх попередньо затверджених витрат, обґрунтовано понесених при виконанні Послуг, після подання та затвердження письмових звітів та квитанцій відповідно до чинних на той час процедур Замовника.

(b) Expenses. Contractor shall be entitled to reimbursement for all pre-approved expenses reasonably incurred in the performance of the Services, upon submission and approval of written statements and receipts in accordance with the then regular procedures of the Client.

(в) Оплата. Клієнт здійснює передоплату за Послуги за один (1) місяць протягом 5 (5, прописом (укр.) ) робочих днів з моменту укладення цього Договору. Виконавець надає Клієнту щомісячний рахунок із зазначенням Послуг, наданих протягом попереднього місяця, та суми до сплати. Усі такі рахунки підлягають оплаті протягом 5 (5, прописом (укр.) ) робочих днів після їх отримання Клієнтом.

(c) Payment. The Client shall make a prepayment for Services for one (1) month during 5, прописом (eng.) (5 ) business days upon conclusion of this Agreement. The Contractor shall submit to the Client a monthly invoice detailing the Services performed during the preceding month and the amount due. All such invoices shall be due and payable within 5, прописом (eng.) (5 ) business days after receipt thereof by the Client.

в) Оплата. Замовник зобов'язується здійснити оплату в розмірі 100% протягом 5 (5, прописом (укр.) ) робочих днів після отримання рахунку-фактури.

(c) Payment. The Client shall make a Postpayment of 100% upon the services delivery during 5, прописом (eng.) (5 )  business days upon receipt of this Invoice.

4. ЗАХИСТ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ ТА КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

4. PROTECTION OF TRADE SECRETS AND CONFIDENTIAL INFORMATION

4.1. Сторони підтверджують своє розуміння важливості договірного регулювання відносин щодо охорони комерційної таємниці та конфіденційної інформації і погоджуються взяти на себе наступні зобов'язання:

4.1.1. Протягом years, 5 років після набрання чинності цим Договором Виконавець зобов'язується

- не розголошувати будь-яку конфіденційну інформацію, комерційну таємницю, отриману від Замовника, будь-яким іншим третім особам, у тому числі органам державної влади, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності та підпорядкування, та

4.1. The Parties confirm their understanding of the importance of contractual regulation of relations concerning  protection of the trade secrets and confidential information and agree to assume the following responsibilities:

4.1.1. Within years, 5 years after entry into force of this Agreement the Contractor undertakes 

- not to disclose any confidential information, trade secrets, obtained from the Client, to any other third parties, including public authorities, enterprises, institutions and organizations of all forms of ownership and subordination, and                         

- не використовувати комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію для власної вигоди, за винятком використання такої інформації для розвитку та вдосконалення Порталу.

- not to use trade secret and/or confidential information for his own benefit, except for the use of such information for development and improvement of the Portal.

4.1.2. Замовник зобов'язується дотримуватися такого ж ступеня секретності з метою уникнення розголошення або використання конфіденційної інформації, комерційної таємниці, отриманої від Виконавця, іншим особам або іншими особами, якого Замовник розумно дотримувався б по відношенню до своєї власної конфіденційної інформації та/або комерційної таємниці.

4.1.2. The Client agrees to comply with the same degree of secrecy in order to avoid disclosure or use of confidential information, trade secrets obtained from the Contractor, to or by other persons, which the Client would follow reasonably in relation to its own confidential information and/or trade secrets.

4.2. Інформація не вважається і не буде вважатися конфіденційною та/або комерційною таємницею і, відповідно, Сторони не матимуть жодних зобов'язань щодо такої інформації, якщо вона відповідає вимогам, викладеним у будь-якому з наступних пунктів:

4.2.1. інформація вже відома Стороні, яка її отримує, до моменту підписання Акту передачі конфіденційної інформації уповноваженими представниками Сторін цього Договору;                 

4.2.2. інформація, самостійно розроблена Виконавцем, за умови, що особа або особи, які її розробили, не мали доступу до конфіденційної інформації за цим Договором;

4.2.3. інформація, яку Сторони дозволили розголошувати за взаємною згодою;

4.2.4. Інформація розкрита уповноваженому державному органу на підставі обов'язкових вимог чинного законодавства під загрозою настання для Виконавця / Замовника неспівмірних негативних правових наслідків у разі відмови надати таку інформацію, за умови, що Виконавець / Замовник вжив усіх заходів для запобігання доступу до інформації третіх осіб, розголошенню інформації.

4.2. Information is not considered and will not be considered as confidential and/or trade secret and, therefore, the Parties will have no obligations with respect of such information, if it satisfies the requirements set out in any of the following items:      

4.2.1. information is already known to the Party which receives it, before the signing of the Act of transfer of confidential information by the authorized representatives of the Parties of this Agreement;

4.2.2. information independently developed by the Contractor, provided that the person or persons who developed it did not have access to the confidential information under this Agreement;

4.2.3. the Parties permitted to disclose information by mutual consent;

4.2.4. The information has been disclosed to the authorized state body on the basis of mandatory requirements of the applicable law under threat of occurrence of disparate negative legal consequences for the Contractor / Client in case of refusal to provide such information, provided that the Contractor / Client has made every effort to prevent access to the information by the third parties, disclosure of information.

5. ВТРУЧАННЯ У ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

5. INTERFERENCE WITH BUSINESS

5.1. Відмова від конкуренції. Протягом строку дії цього Договору Виконавець не буде займатися жодною комерційною або іншою діяльністю, яка прямо чи опосередковано конкурує з комерційною діяльністю Замовника, без отримання попередньої письмової згоди Замовника.

5.1. Non-Competition. During the term of this Agreement, Contractor will engage in no business or other activities which are, directly or indirectly, competitive with the business activities of the Client without obtaining the prior written consent of the Client.

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6. DISPUTES RESOLUTION

6.1. Усі спірні питання, що виникають за цим Договором або у зв'язку з ним, вирішуються Сторонами шляхом переговорів.

6.1. Any disputed arising under this Agreement or in connection with this Agreement have to be resolved by the Parties through negotiations.

7. РІЗНЕ

7. MISCELLANEOUS

7.1. Усі правовідносини, що виникають за цим Договором або пов'язані з ним, у тому числі пов'язані з дійсністю, укладенням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення цього Договору, регулюються цим Договором та відповідними положеннями англійського права, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на засадах чесності, розумності та справедливості.

7.1. All legal relations arising hereunder or relating hereto, including those related to reality, entering into, amendment and termination of this Agreement, interpretation of its terms, the determination of the consequences of invalidity or infringement of this Agreement are governed by this Agreement and the relevant provisions of English law, as well as the business practices applicable to such relationships on the basis of honesty, prudence and fairness. 

7.2. Цей Договір замінює собою всі попередні переговори, листування, попередні угоди, листи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін, які так чи інакше стосуються цього Договору, є недійсними, але можуть бути враховані при тлумаченні умов цього Договору.

7.2. This Agreement shall supersede all previous negotiations, correspondence, preliminary agreements, letters of intent and any other oral or written agreements of the Parties on that somehow related to this Agreement shall be void, but may be considered in the interpretation of the terms of this Agreement.

7.3. Сторони несуть відповідальність за правильність своїх реквізитів у цьому Договорі та зобов'язані своєчасно письмово повідомляти іншу Сторону про їх зміну, в іншому випадку Сторони несуть відповідальність і приймають на себе всі ризики, пов'язані з несвоєчасним повідомленням про зміну своїх реквізитів.

7.3. The Parties are responsible for correctness of their details herein and shall timely notify in written the other Party about their change, otherwise the Parties are liable and accept all risks associated with the failure of timely notification about changes in their details.

7.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією Стороною на третіх осіб можливе лише за умови попередньої письмової згоди іншої Сторони.

7.4. Cession and (or) a transference of debt hereunder by one Party to third parties is possible only with a written previous consent of the other Party.

7.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і дійсні, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені печатками.

7.6. Усі зміни до тексту цього Договору є дійсними і можуть братися до уваги лише за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені печатками.

7.5. Additional agreement and annexes to this Agreement shall constitute an integral part of it and shall be valid if they are in writing, signed by the Parties and sealed.

7.6. All changes to the text of this Agreement shall be valid and may be considered only if they are in each case dated, certified by signatures of the Parties and sealed.

7.7. Цей Договір укладено при повному розумінні Сторонами його предмета та термінології англійською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу (по одному примірнику для кожної Сторони).

7.7. This Agreement is made with full understanding of its subject and terminology by the Parties in English in two counterparts having equal legal force (one example for each Party).

 

8. МІСЦЕ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

8. LOCATION AND DETAILS OF THE PARTIES

ЗАМОВНИК

Повне найменування

Код ЄДРПОУ - Код ЄДРПОУ

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

E-mail: E-mail основний

Тел.: Телефон основний

THE CLIENT

Повне найменування (Eng.)

USREOU code - Код ЄДРПОУ

Address: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

E-mail: E-mail основний

Tel: Телефон основний

Банківські реквізити: (Валюта рахунку )

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

Рах.: № рахунку

Код Swift: SWIFT

IBAN: IBAN

Bank details: (Валюта рахунку )

Bank: Назва банку (Eng.)

Address: Адреса банку (Eng.)

Acc.: № рахунку

Swift code: SWIFT

IBAN: IBAN

Банк кореспондент: Банк-кореспондент

Адреса: Aдреса (банк-кореспондент)

Рах. банку: № рахунку (банк-кореспондент)

Swift: SWIFT (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

Bank correspondent: 
Банк-кореспондент (Eng.)

Address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

Bank account: № рахунку (банк-кореспондент)

Swift: SWIFT (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

За Замовника:

Посада представника

ПІБ представника

 

_______________________

For the client:

Посада представника (Eng.)
 ПІБ представника (Eng.)                                            

_______________________

 

8. МІСЦЕ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

8. LOCATION AND DETAILS OF THE PARTIES

ЗАМОВНИК

Імʼя: ПІБ повністю

Назва документа, що посвідчує особу

Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел.: Номер телефону №1

E-mail: E-mail

THE CLIENT

Name: Mr./Mrs.-zam  ПІБ повністю (Eng.)

Назва документа, що посвідчує особу (Eng.)  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (Eng.)

Tel: Номер телефону №1

E-mail:
E-mail

Банківські реквізити: (Валюта рахунку )

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

Рах.: № рахунку

Код Swift: SWIFT

IBAN: IBAN

Bank details: (Валюта рахунку )

Bank: Назва банку (Eng.)

Address: Адреса банку (Eng.)

Acc: № рахунку

Swift code: SWIFT

IBAN: IBAN

Банк кореспондент: Банк-кореспондент

Адреса: Aдреса (банк-кореспондент)

Рах. банку: № рахунку (банк-кореспондент)

Swift: SWIFT (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

Bank correspondent: Банк-кореспондент (Eng.)

Address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

Bank account: № рахунку (банк-кореспондент)

Swift: SWIFT (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

За Замовника:

ПІБ повністю

 

_______________________

For the Client:

ПІБ повністю (Eng.)

 

_______________________

 

8. МІСЦЕ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

8. LOCATION AND DETAILS OF THE PARTIES

ЗАМОВНИК

Повне найменування

Код компанії - Код компанії

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

E-mail: E-mail основний

Тел.: Телефон основний

THE CLIENT

Повне найменування (Eng.)

USREOU code - Код компанії

Address: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

E-mail: E-mail основний

Tel: Телефон основний

Банківські реквізити: (Валюта рахунку )

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку (Eng.)

Рах.: № рахунку

Код Swift: SWIFT

IBAN: IBAN

Bank details: (Валюта рахунку )

Bank: Назва банку (Eng.)

Address: Адреса банку (Eng.)

Acc: № рахунку

Swift: SWIFT   

IBAN: IBAN

Банк кореспондент: Банк-кореспондент

Адреса: Адреса банку

Рах. банку: № рахунку (банк-кореспондент)

Swift: SWIFT (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

Bank correspondent: Банк-кореспондент (Eng.)

Address: Адреса банку (Eng.)

Bank account: № рахунку (банк-кореспондент)

Swift: SWIFT (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

За Замовника:

Посада представника

ПІБ представника

 

_______________________

For the Client:

Посада представника (Eng.)

ПІБ представника (Eng.)

                                             

_______________________    

 

8. МІСЦЕ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

8. LOCATION AND DETAILS OF THE PARTIES

ЗАМОВНИК

Імʼя: ПІБ повністю

Назва документа, що посвідчує особу

Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

Адреса: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

E-mail: E-mail

Тел.: Номер телефону №1

THE CLIENT

Name: Mr./Mrs.-zam  ПІБ повністю (Eng.)

Назва документа, що посвідчує особу (Eng.)  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

Address: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (Eng.)

E-mail:E-mail

Tel: Номер телефону №1

Банківські реквізити: (Валюта рахунку )

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

Рах.: № рахунку

Код Swift: SWIFT

IBAN: IBAN

Bank details: (Валюта рахунку )

Bank: Назва банку (Eng.)

Address: Адреса банку (Eng.)

Аcc.: № рахунку

Swift: SWIFT

IBAN: IBAN

Банк кореспондент: Банк-кореспондент

Адреса: Aдреса (банк-кореспондент)

Рах. банку: № рахунку (банк-кореспондент)

Swift: SWIFT (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

Bank correspondent: Банк-кореспондент (Eng.)

Address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

Account bank: № рахунку (банк-кореспондент)

Swift: SWIFT (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

За Замовника:

ПІБ повністю

 

_______________________

For the Client:

ПІБ повністю (Eng.)

 

_______________________

 

ВИКОНАВЕЦЬ

ПІБ повністю

Назва документа, що посвідчує особу

Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

Адреса: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

E-mail: E-mail

Тел.: Номер телефону №1

THE CONTRACTOR

Name: Mr./Mrs.-vyk
ПІБ повністю (Eng.)

Назва документа, що посвідчує особу (Eng.)  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

Address: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (Eng.)

E-mail:E-mail

Tel: Номер телефону №1

Банківські реквізити: (Валюта рахунку )

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

Рах.: № рахунку

Код Swift: SWIFT

IBAN: IBAN

Bank details: (Валюта рахунку )

Bank: Назва банку (Eng.)

Address: Адреса банку (Eng.)

Acc: № рахунку

Swift code: SWIFT

IBAN: IBAN

Банк кореспондент: Банк-кореспондент

Адреса: Aдреса (банк-кореспондент)

Рах. банку:  № рахунку (банк-кореспондент)

Swift: SWIFT (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

Bank correspondent: Банк-кореспондент (Eng.)

Address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

Bank account: № рахунку (банк-кореспондент)

Swift: SWIFT (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

За Виконавця:

ПІБ повністю

 

_______________________

For the Contractor:

ПІБ повністю (Eng.)
 

_______________________

 

ВИКОНАВЕЦЬ

Повне найменування

Код ЄДРПОУ - Код ЄДРПОУ

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

E-mail: E-mail основний

Тел.: Телефон основний

THE CONTRACTOR

Повне найменування (Eng.)

USREOU code - Код ЄДРПОУ

Address: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

E-mail: E-mail основний

Tel: Телефон основний

Банківські реквізити: (Валюта рахунку )

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

Рах.: № рахунку

Код Swift: SWIFT

IBAN: IBAN

Bank details: (Валюта рахунку )

Bank: Назва банку (Eng.)

Address: Адреса банку (Eng.)

Acc: № рахунку

Swift code: SWIFT

IBAN: IBAN

Банк кореспондент:
Банк-кореспондент (Eng.)

Адреса: Aдреса (банк-кореспондент)

Рах. банку: № рахунку (банк-кореспондент)

Swift: SWIFT (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

Bank correspondent:  Банк-кореспондент (Eng.)

Address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

Account bank: № рахунку (банк-кореспондент)

Swift: SWIFT (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

За Виконавця:

Посада представника

ПІБ представника

 

_______________________

For the Contractor:

Посада представника (Eng.)

ПІБ представника (Eng.)

 

_______________________

 

ВИКОНАВЕЦЬ

Повне найменування

Код ЄДРПОУ - Код компанії

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

E-mail: E-mail основний

Тел.: Телефон основний

THE CONTRACTOR

Повне найменування (Eng.)

USREOU code - Код компанії

Address: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

E-mail: E-mail основний

Tel: Телефон основний

Банківські реквізити: (Валюта рахунку )

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

Рах.: № рахунку

Код Swift: SWIFT

IBAN: IBAN

Bank details: (Валюта рахунку )

Bank: Назва банку (Eng.)

Address: Адреса банку (Eng.)

Acc.: № рахунку

Swift: SWIFT

IBAN: IBAN

Банк-кореспондент: Банк-кореспондент

Адреса: Aдреса (банк-кореспондент)

Рах. банку: № рахунку (банк-кореспондент)

Swift: SWIFT (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

Bank correspondent: Банк-кореспондент (Eng.)

Address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

Account bank: № рахунку (банк-кореспондент)

Swift: SWIFT (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

За Виконавця:

Посада представника

ПІБ представника

 

_______________________

For the Contractor

Посада представника (Eng.)

ПІБ представника (Eng.)

 

_______________________

 

ВИКОНАВЕЦЬ

Імʼя: ПІБ повністю

Назва документа, що посвідчує особу

Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

Адреса: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел.: Номер телефону №1

E-mail: E-mail

THE CONTRACTOR

Name: Mr./Mrs.-vyk
ПІБ повністю (Eng.)

Назва документа, що посвідчує особу (Eng.)  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

Address: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (Eng.)

Tel: Номер телефону №1

E-mail:E-mail

Банківські реквізити: (Валюта рахунку )

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

Рах.: № рахунку

Код Swift: SWIFT

IBAN: IBAN

Bank details: (Валюта рахунку )

Bank: Назва банку (Eng.)

Address: Адреса банку (Eng.)

Acc.: № рахунку

Swift: SWIFT

IBAN: IBAN

Банк кореспондент: Банк-кореспондент

Адреса: Aдреса (банк-кореспондент)

Рах. банку: № рахунку (банк-кореспондент)

Swift: SWIFT (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

Bank correspondent: Банк-кореспондент (Eng.)

Address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

Bank account: № рахунку (банк-кореспондент)

Swift: SWIFT (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

За Виконавця:

ПІБ повністю

 

_______________________

For the Contractor:

ПІБ повністю (Eng.)

 

_______________________ 

 

РАХУНОК №INVOICE number

Дата: Date of Invoice, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

INVOICE NoINVOICE number

Date: Date of Invoice, (напр.:May 1, 2021)📆

ВИКОНАВЕЦЬ

ПІБ повністю

Назва документа, що посвідчує особу

Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

Адреса: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

E-mail: E-mail

Тел.: Номер телефону №1

THE CONTRACTOR

Name: Mr./Mrs.-vyk
ПІБ повністю (Eng.)

Назва документа, що посвідчує особу (Eng.)  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

Address: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (Eng.)

E-mail:E-mail

Tel: Номер телефону №1

Банківські реквізити: (Валюта рахунку )

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

Рах.: № рахунку

Код Swift: SWIFT

IBAN: IBAN

Bank details: (Валюта рахунку )

Bank: Назва банку (Eng.)

Address: Адреса банку (Eng.)

Acc: № рахунку

Swift code: SWIFT

IBAN: IBAN

Банк кореспондент: Банк-кореспондент

Адреса: Aдреса (банк-кореспондент)

Рах. банку:  № рахунку (банк-кореспондент)

Swift: SWIFT (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

Bank correspondent: Банк-кореспондент (Eng.)

Address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

Bank account: № рахунку (банк-кореспондент)

Swift: SWIFT (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

За Виконавця:

ПІБ повністю

 

_______________________

For the Contractor:

ПІБ повністю (Eng.)
 

_______________________

 

ВИКОНАВЕЦЬ

Повне найменування

Код ЄДРПОУ - Код ЄДРПОУ

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

E-mail: E-mail основний

Тел.: Телефон основний

THE CONTRACTOR

Повне найменування (Eng.)

USREOU code - Код ЄДРПОУ

Address: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

E-mail: E-mail основний

Tel: Телефон основний

Банківські реквізити: (Валюта рахунку )

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

Рах.: № рахунку

Код Swift: SWIFT

IBAN: IBAN

Bank details: (Валюта рахунку )

Bank: Назва банку (Eng.)

Address: Адреса банку (Eng.)

Acc: № рахунку

Swift code: SWIFT

IBAN: IBAN

Банк кореспондент:
Банк-кореспондент (Eng.)

Адреса: Aдреса (банк-кореспондент)

Рах. банку: № рахунку (банк-кореспондент)

Swift: SWIFT (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

Bank correspondent:  Банк-кореспондент (Eng.)

Address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

Account bank: № рахунку (банк-кореспондент)

Swift: SWIFT (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

 

ВИКОНАВЕЦЬ

Повне найменування

Код ЄДРПОУ - Код компанії

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

E-mail: E-mail основний

Тел.: Телефон основний

THE CONTRACTOR

Повне найменування (Eng.)

USREOU code - Код компанії

Address: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

E-mail: E-mail основний

Tel: Телефон основний

Банківські реквізити: (Валюта рахунку )

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

Рах.: № рахунку

Код Swift: SWIFT

IBAN: IBAN

Bank details: (Валюта рахунку )

Bank: Назва банку (Eng.)

Address: Адреса банку (Eng.)

Acc.: № рахунку

Swift: SWIFT

IBAN: IBAN

Банк-кореспондент: Банк-кореспондент

Адреса: Aдреса (банк-кореспондент)

Рах. банку: № рахунку (банк-кореспондент)

Swift: SWIFT (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

Bank correspondent: Банк-кореспондент (Eng.)

Address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

Account bank: № рахунку (банк-кореспондент)

Swift: SWIFT (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

 

ВИКОНАВЕЦЬ

Імʼя: ПІБ повністю

Назва документа, що посвідчує особу

Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

Адреса: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел.: Номер телефону №1

E-mail: E-mail

THE CONTRACTOR

Name: Mr./Mrs.-vyk
ПІБ повністю (Eng.)

Назва документа, що посвідчує особу (Eng.)  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

Address: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (Eng.)

Tel: Номер телефону №1

E-mail:E-mail

Банківські реквізити: (Валюта рахунку )

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

Рах.: № рахунку

Код Swift: SWIFT

IBAN: IBAN

Bank details: (Валюта рахунку )

Bank: Назва банку (Eng.)

Address: Адреса банку (Eng.)

Acc.: № рахунку

Swift: SWIFT

IBAN: IBAN

Банк кореспондент: Банк-кореспондент

Адреса: Aдреса (банк-кореспондент)

Рах. банку: № рахунку (банк-кореспондент)

Swift: SWIFT (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

Bank correspondent: Банк-кореспондент (Eng.)

Address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

Bank account: № рахунку (банк-кореспондент)

Swift: SWIFT (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

 

8. МІСЦЕ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

8. LOCATION AND DETAILS OF THE PARTIES

ЗАМОВНИК

Повне найменування

Код ЄДРПОУ - Код ЄДРПОУ

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

E-mail: E-mail основний

Тел.: Телефон основний

THE CLIENT

Повне найменування (Eng.)

USREOU code - Код ЄДРПОУ

Address: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

E-mail: E-mail основний

Tel: Телефон основний

Банківські реквізити: (Валюта рахунку )

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

Рах.: № рахунку

Код Swift: SWIFT

IBAN: IBAN

Bank details: (Валюта рахунку )

Bank: Назва банку (Eng.)

Address: Адреса банку (Eng.)

Acc.: № рахунку

Swift code: SWIFT

IBAN: IBAN

Банк кореспондент: Банк-кореспондент

Адреса: Aдреса (банк-кореспондент)

Рах. банку: № рахунку (банк-кореспондент)

Swift: SWIFT (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

Bank correspondent: 
Банк-кореспондент (Eng.)

Address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

Bank account: № рахунку (банк-кореспондент)

Swift: SWIFT (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

За Замовника:

Посада представника

ПІБ представника

 

_______________________

For the client:

Посада представника (Eng.)
 ПІБ представника (Eng.)                                            

_______________________

 

8. МІСЦЕ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

8. LOCATION AND DETAILS OF THE PARTIES

ЗАМОВНИК

Імʼя: ПІБ повністю

Назва документа, що посвідчує особу

Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел.: Номер телефону №1

E-mail: E-mail

THE CLIENT

Name: Mr./Mrs.-zam  ПІБ повністю (Eng.)

Назва документа, що посвідчує особу (Eng.)  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (Eng.)

Tel: Номер телефону №1

E-mail:
E-mail

Банківські реквізити: (Валюта рахунку )

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

Рах.: № рахунку

Код Swift: SWIFT

IBAN: IBAN

Bank details: (Валюта рахунку )

Bank: Назва банку (Eng.)

Address: Адреса банку (Eng.)

Acc: № рахунку

Swift code: SWIFT

IBAN: IBAN

Банк кореспондент: Банк-кореспондент

Адреса: Aдреса (банк-кореспондент)

Рах. банку: № рахунку (банк-кореспондент)

Swift: SWIFT (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

Bank correspondent: Банк-кореспондент (Eng.)

Address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

Bank account: № рахунку (банк-кореспондент)

Swift: SWIFT (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

За Замовника:

ПІБ повністю

 

_______________________

For the Client:

ПІБ повністю (Eng.)

 

_______________________

 

8. МІСЦЕ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

8. LOCATION AND DETAILS OF THE PARTIES

ЗАМОВНИК

Повне найменування

Код компанії - Код компанії

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

E-mail: E-mail основний

Тел.: Телефон основний

THE CLIENT

Повне найменування (Eng.)

USREOU code - Код компанії

Address: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

E-mail: E-mail основний

Tel: Телефон основний

Банківські реквізити: (Валюта рахунку )

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку (Eng.)

Рах.: № рахунку

Код Swift: SWIFT

IBAN: IBAN

Bank details: (Валюта рахунку )

Bank: Назва банку (Eng.)

Address: Адреса банку (Eng.)

Acc: № рахунку

Swift: SWIFT   

IBAN: IBAN

Банк кореспондент: Банк-кореспондент

Адреса: Адреса банку

Рах. банку: № рахунку (банк-кореспондент)

Swift: SWIFT (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

Bank correspondent: Банк-кореспондент (Eng.)

Address: Адреса банку (Eng.)

Bank account: № рахунку (банк-кореспондент)

Swift: SWIFT (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

За Замовника:

Посада представника

ПІБ представника

 

_______________________

For the Client:

Посада представника (Eng.)

ПІБ представника (Eng.)

                                             

_______________________    

 

ЗАМОВНИК

Імʼя: ПІБ повністю

Назва документа, що посвідчує особу

Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

Адреса: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

E-mail: E-mail

Тел.: Номер телефону №1

THE CLIENT

Name: Mr./Mrs.-zam  ПІБ повністю (Eng.)

Назва документа, що посвідчує особу (Eng.)  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

Address: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (Eng.)

E-mail:E-mail

Tel: Номер телефону №1

Банківські реквізити: (Валюта рахунку )

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

Рах.: № рахунку

Код Swift: SWIFT

IBAN: IBAN

Bank details: (Валюта рахунку )

Bank: Назва банку (Eng.)

Address: Адреса банку (Eng.)

Аcc.: № рахунку

Swift: SWIFT

IBAN: IBAN

Банк кореспондент: Банк-кореспондент

Адреса: Aдреса (банк-кореспондент)

Рах. банку: № рахунку (банк-кореспондент)

Swift: SWIFT (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

Bank correspondent: Банк-кореспондент (Eng.)

Address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

Account bank: № рахунку (банк-кореспондент)

Swift: SWIFT (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

 

Реквізити для оплати: на підставі Договору про надання консультаційних послуг № number of agreement від Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

Предмет: Післяплата в розмірі 100% після надання послуг протягом терміну оплати 3 (three) робочих днів з моменту отримання цього Рахунка.

Payment details: on the basis of the Agreement for the provision of consultancy services No. number of agreement    dd Дата Договору, (напр.:May 1, 2021)📆

Subject matter: Postpayment of 100% upon the services delivery during 3 (three) business days upon receipt of this Invoice.

 

Умови оплати та прийому:

Післяплата 100% після надання послуг.

Terms of payments and acceptation:

Postpayment of 100% upon the services deliver.

 

Вартість послуг: Загальна вартість товару без ПДВ USD (прописом (eng.) )

Price of services: Загальна вартість товару без ПДВ USD (прописом (eng.) )

Вартість послуг: Загальна вартість товару без ПДВ EUR (прописом (eng.) )

Price of services: Загальна вартість товару без ПДВ EUR (прописом (eng.) )

Реквізити для оплати: на підставі Договору про надання консультаційних послуг № number of agreement від  Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 .

Умови платежів та прийому: Передоплата 100% протягом 3 (three) днів з дати отримання цього Рахунка.

Вартість послуг: Загальна вартість товару без ПДВ (прописом (eng.) )

Payment details: on the basis of the Agreement for the provision of consultancy services No. number of agreement  dd Дата Договору, (напр.:May 1, 2021)📆 .

Terms of payments and acceptation: Prepayment 100% during 3 (three)  days as of the date of receipt of this Invoice.

Price of servicesЗагальна вартість товару без ПДВ  (прописом (eng.) )

  

Усі витрати банків-кореспондентів здійснюються за рахунок Замовника.

Оплату згідно з цим пунктом можна здійснити не пізніше INVOICE due date, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 .

All charges of correspondent banks are at the Client’s expenses.

Payment according here to may be made not later than INVOICE due date, (напр.:May 1, 2021)📆 .

 

Звертаємо вашу увагу, що оплата згідно з цим Договором одночасно є доказом виконання робіт та надання послуг у повному обсязі, їх прийняття та підтвердження остаточних взаємних платежів між Сторонами.

Please note, that payment according hereto at the same time is the evidence of the work performance and the service delivery in full scope, acceptation thereof and the confirmation of final mutual installments between Parties

Платіж згідно тут також є підтвердженням того, що Сторони не мають жодних договорів між собою та не мають наміру подавати їх.

 

Наверно, претензій - claims.

Надо проверить аналоги

Payment according here to shall be also the confirmation that Parties have no chaimps to each other and have no intention to submit ane chaimps.

Description

Fee         

Discount

Number of services

Amount, USD

1

опис послуг для накладної

services description

Ціна товару за од. (без ПДВ)

 (прописом (eng.) )   

0%

Кількість одиниць товару

 (прописом (eng.) )

Загальна вартість товару без ПДВ

 (прописом (eng.) )

Description

Fee, EUR         

Discount

Number of services

Amount, EUR

1

services description

опис послуг для накладної

Ціна товару за од. (без ПДВ)

 (прописом (eng.) )   

0%

Кількість одиниць товару

 (прописом (eng.) )

Загальна вартість товару без ПДВ

 (прописом (eng.) )

ВИКОНАВЕЦЬ

ПІБ повністю

 

________________ 

THE CONTRACTOR

Mr./Mrs.-vyk    ПІБ повністю (Eng.)

 

________________ 

 

ВИКОНАВЕЦЬ

Повне найменування

Посада представника

ПІБ представника

 

________________ 

THE CONTRACTOR

Повне найменування (Eng.)

Посада представника (Eng.)

ПІБ представника (Eng.)

 

________________ 

ВИКОНАВЕЦЬ

ПІБ повністю

 

________________ 

THE CONTRACTOR

Mr./Mrs.-vyk  
ПІБ повністю (Eng.)

 

________________ 

ВИКОНАВЕЦЬ

Повне найменування

Посада представника

ПІБ представника

 

________________ 

 

THE CONTRACTOR

Повне найменування (Eng.)

Посада представника (Eng.)

ПІБ представника (Eng.)

 

________________ 

 

Description

Fee

(with VAT)

Discount

Number of services

Amount, USD

(with VAT)

1

опис послуг для накладної

services description

Ціна товару з ПДВ

 (прописом (eng.) )   

0%

Кількість одиниць товару

 (прописом (eng.) )

Загальна вартість товару з ПДВ

 (прописом (eng.) )

 

 

Description

Fee, EUR   

(with VAT)     

Discount

Number of services

Amount, EUR

(with VAT)

1

services description

опис послуг для накладної

Ціна товару з ПДВ

 (прописом (eng.) )   

0%

Кількість одиниць товару

 (прописом (eng.) )

Загальна вартість товару з ПДВ

 (прописом (eng.) )

 

Додаткова Угода №number of Additional Agreement

до Договору про надання консультаційних послуг № number of agreement

Additional agreement No.number of Additional Agreement

to AGREEMENT FOR PROVISION OF CONSULTANCY SERVICES  No. number of agreement

місце, країна ДУ

date of Additional Agreement, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

city, country AA

date of Additional Agreement, (напр.:May 1, 2021)📆

ПІБ повністю ,  адреса прописки: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) , (далі - "Виконавець")

ТА

Mr./Mrs. ПІБ повністю (Eng.)  with legal address Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (Eng.)   (hereafter – the “Contractror”).

AND

 

Повне найменування , юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (далі - "Виконавець")

ТА

Повне найменування (Eng.) with legal address Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)  (hereafter – the “Contractror”).

AND

ПІБ повністю , адреса прописки Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (далі - "Виконавець")

ТА

Mr./Mrs. ПІБ повністю (Eng.)  with legal address Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (Eng.)  (hereafter – the “Contractror”).

AND

Повне найменування , юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (далі - "Виконавець")

ТА

Повне найменування (Eng.)  with legal address Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)  (hereafter – the “Contractror”) 

AND

ПІБ повністю

, адреса прописки: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (далі - "Замовник")

Mr./Mrs. ПІБ повністю (Eng.)  with legal address at Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (Eng.)  (hereafter - the “Client”)

Повне найменування (Eng.) , юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (далі - "Замовник")

Повне найменування (Eng.)  with legal address at Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)  (hereafter - the “Client”)

ПІБ повністю , адреса прописки: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (далі "Замовник")

Mr./Mrs. ПІБ повністю (Eng.)  with legal address at Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (Eng.)  (hereafter - the “Client”)

Повне найменування , юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (далі - "Замовник")

Повне найменування (Eng.)  with legal address at Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)  (hereafter - the “Client”)

(надалі спільно відомі як "Сторони" та окремо відомі як "Сторона") 

ОСКІЛЬКИ Замовник веде діяльність Сфера діяльності клієнта ;

ОСКІЛЬКИ Виконавець має досвід у Сфера компетенції Виконавця ;

hereinafter collectively known as the “Parties”, and separately known as the “Party”) 

WHEREAS, the Client is in the business of Client's area of business ;

WHEREAS, the Contractor has expertise in the area of Contractor's area of expertise ;

ОСКІЛЬКИ Замовник бажає залучити Виконавця для надання певних послуг у сфері компетенції Виконавця, а Виконавець бажає надати такі послуги Замовнику;

ТЕПЕР, ТАКИМ чином, Сторони уклали цей Додатковий Договір № number of Additional Agreement від date of Additional Agreement, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 (далі – "Додаткова Угода") до Договору про надання консультаційних послуг № number of agreement  (далі – "Угода") і цим погоджуються про наступне.

WHEREAS, the Client desires to engage the Contractor to provide certain services in the area of Contractor’s expertise and the Contractor is willing to provide such services to the Client;

NOW, THEREFORE, the Parties entered into this Additional Agreement No. number of Additional Agreement dd date of Additional Agreement, (напр.:May 1, 2021)📆 (hereinafter - the "Additional Agreement") to Agreement for provision of consultancy services  No. number of agreement  (hereinafter known as “Agreement”) and hereby agree as follows.

1. Сторони погодилися внести зміни до пункту 1(a) таким чином:

"(a) Залучення. Цим Замовник залучає Виконавця для надання та виконання послуг, викладених у Додатку A та Додатку B, що додаються до цього документа ("Послуги"), і Виконавець цим погоджується".

1. The Parties agreed to amend clause 1(a), as follows:

(a) Engagement. The Client hereby engages the Contractor to provide and perform the services set forth in Exhibition A and Exhibition B attached hereto (the “Services”), and the Contractor hereby accepts the engagement.”

2. Сторони погодилися внести зміни до пункту 2(a) таким чином:

"(a) Початок дії. Цей Договір укладено та набирає чинності з моменту його підписання Сторонами. Ця Угода набуває чинності з Дати набрання чинності та залишатиметься чинною до завершення надання Послуг згідно з Додатком A та Додатком B до цієї Угоди або дострокового розірвання цієї Угоди, як зазначено в Статті 2 (b) ("Період надання консультацій"). "

2. The Parties agreed to amend clause 2(a), as follows:

(a) Commencement. This Agreement is concluded and shall enter into force upon signature by the Parties. This Agreement shall commence on the Effective Date and shall remain in effect until the completion of the Services according to Exhibition A and Exhibition B to this Agreement or the earlier termination of this Agreement as provided in Article 2 (b) (the “Consultancy Period”). “

3. Сторони погодилися змінити пункт 3(a) таким чином:

"(a)   Плата за консультацію. Враховуючи Послуги, що надаються за цією Угодою, Замовник сплачує Підряднику гонорар за консультацію в розмірі The amount of the consultation fee доларів США)"

3. The Parties agreed to amend clause 3(a), as follows:

“(a)   Consultancy Fee. In consideration of the Services to be rendered hereunder, the Client shall pay Contractor a Consultancy fee of USD The amount of the consultation fee )”

4. Сторони погодилися внести зміни до пункту 3 (c) таким чином:

"(в) Оплата. Замовник здійснює передоплату за Послуги наступними частинами та в наступні терміни:

Sum1 доларів США сплачується до TermOfSum1, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 ;

Sum2 доларів США сплачується до TermOfSum2, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 ;

Sum3 євро сплачується до TermOfSum3, (напр.:May 1, 2021)📆 .

4. The Parties agreed to amend clause 3 (c), as follows:

“(c) Payment. The Client shall make a prepayment for Services in following installments and in following terms:

Sum1 USD shall be paid by TermOfSum1, (напр.:May 1, 2021)📆 ;

Sum2 USD shall be paid by TermOfSum2, (напр.:May 1, 2021)📆 ;

Sum3 EUR shall be paid byTermOfSum3, (напр.:May 1, 2021)📆 .

5. Сторони погодилися додати Додаток B до Угоди наступного змісту:

"Додаток B

до Угоди про надання консультаційних послуг  number of agreement Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 .

5. The Parties agreed to add Annex B to the Agreement as follows:

“Exhibition B

To the Agreement for Provision of Consultancy Services  No. number of agreement dd Дата Договору, (напр.:May 1, 2021)📆 .

Виконавець надає Замовнику бізнес-консультаційні послуги у сфері міжнародної практики позабіржової торгівлі деривативами на енергетичні товари згідно з інструкціями та роз’ясненнями Замовника.

Виконавець відповідає на такі запитання:                 

1. Запитання 1.

Інші питання вважаються суворо конфіденційними та будуть надіслані Замовником до Виконавеця за допомогою захищених засобів, які вважаються прийнятними для обох Сторін.

2. Виконавець надає Послуги Замовнику протягом Services, 10 (Services, 10, прописом (укр.) ) календарних днів після укладення цієї Угоди".

The Contractor shall provide the Client with business consulting services in the area of international practice of OTC derivatives trading with energy commodities according to instructions and clarifications of the Client.

The Contractor shall answer the following questions:

1. Question 1.

Other questions are considered to be highly confidential and will be sent by the Client to the Contractor via secure means which are considered to be appropriate for both Parties.                             

2. The Contractor shall provide Services for the Services, 10, прописом (eng.) (Services, 10 ) calendar days Client during greement.”

6. Ця Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору.

6. This Additional Agreement shall constitute an integral part of the Agreement.

7. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання обома Сторонами.

7. This Additional agreement shall enter into force upon signature by both Parties.

8. Ця Угода складена з повним розумінням її предмету та термінології Сторонами англійською мовою у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу (по одному прикладу для кожної зі сторін).

8. This Agreement is made with full understanding of its subject and terminology by the Parties in English in two counterparts having equal legal force (one example for each Party).

9. МІСЦЕ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

9. LOCATION AND DETAILS OF THE PARTIES

 

 

 

ВИКОНАВЕЦЬ

ПІБ повністю

Назва документа, що посвідчує особу (Eng.)

Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

 

___________________

THE CONTRACTOR

Mr./Mrs.-vyk   
ПІБ повністю (Eng.)

Назва документа, що посвідчує особу (Eng.)  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

 

___________________

ВИКОНАВЕЦЬ

Повне найменування

Код ЄДРПОУ - Код ЄДРПОУ

Посада представника

ПІБ представника

 

___________________

THE CONTRACTOR

Повне найменування (Eng.)

USREOU codeКод ЄДРПОУ

Посада представника (Eng.)

ПІБ представника (Eng.)

 

___________________ 

ВИКОНАВЕЦЬ

ПІБ повністю

Назва документа, що посвідчує особу

Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

 

___________________

THE CONTRACTOR

Mr./Mrs.-vyk  
ПІБ повністю (Eng.)

Назва документа, що посвідчує особу (Eng.)

Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

 

___________________

ВИКОНАВЕЦЬ

Повне найменування

Код компанії - Код компанії

Посада представника

ПІБ представника

 

___________________

THE CONTRAC

Повне найменування (Eng.)

USREOU code - Код компанії

Посада представника (Eng.)

ПІБ представника (Eng.)

 

___________________

ЗАМОВНИК

ПІБ повністю

Назва документа, що посвідчує особу

Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

 

________________

THE CLIENT

Mr./Mrs.-zam  
ПІБ повністю (Eng.)

Назва документа, що посвідчує особу (Eng.)  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

 

________________     

ЗАМОВНИК

Повне найменування

Код компанії - Код компанії

Посада представника

ПІБ представника

 

________________

THE CLIENT

Повне найменування (Eng.)

USREOU code - Код компанії

Посада представника (Eng.)    
ПІБ представника (Eng.)

 

 ________________

 

ЗАМОВНИК

ПІБ повністю

Назва документа, що посвідчує особу

Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

 

________________

THE CLIENT

Mr./Mrs.-zam
ПІБ повністю (Eng.)

Назва документа, що посвідчує особу (Eng.)  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

 

________________

 

ЗАМОВНИК

Повне найменування

Код ЄДРПОУ - Код ЄДРПОУ

Посада представника

ПІБ представника

 

________________

THE CLIENT

Повне найменування (Eng.)

USREOU code - Код ЄДРПОУ

Посада представника (Eng.)

ПІБ представника (Eng.)

 

_______________                                               

 

Додаток А

До Договору про надання консультаційних послуг №number of agreement Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

Exhibition A

To the Agreement for Provision of Consultancy Services  No.number of agreement dd Дата Договору, (напр.:May 1, 2021)📆

1. Виконавець складає опис послуг за договором опис послуг для договору згідно з інструкціями та роз’ясненнями Замовника.

опис послуг при необхідності

2. Виконавець надає Послуги для Замовника протягом терміну надання послуг 2 (два) календарних місяця з моменту укладення цього Договору.

1. The Contractor shall services description for agreement according to instruction and clarifications of the Client.

services description if necessary

2. The Contractor shall provide Services for the Client during 2 (two) calendar months  upon conclusion of this Agreement.

 

ВИКОНАВЕЦЬ

ПІБ повністю

Назва документа, що посвідчує особу

Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

 

________________ 

THE CONTRACTOR

Mr./Mrs.-vyk  
ПІБ повністю (Eng.)

Назва документа, що посвідчує особу (Eng.)  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу  

________________ 

ВИКОНАВЕЦЬ

Повне найменування

Код ЄДРПОУ - Код ЄДРПОУ

 

Посада представника

ПІБ представника

 

________________ 

THE CONTRACTOR

Повне найменування (Eng.)

USREOU code - Код ЄДРПОУ

 

Посада представника (Eng.)


ПІБ представника (Eng.)
 

 

________________ 

ВИКОНАВЕЦЬ

ПІБ повністю

Назва документа, що посвідчує особу

Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

 

________________ 

THE CONTRACTOR

Mr./Mrs.-vyk  
ПІБ повністю (Eng.)

Назва документа, що посвідчує особу (Eng.)

Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу  

________________ 

ВИКОНАВЕЦЬ

Повне найменування

Код компанії - Код компанії

 

Посада представника

ПІБ представника

 

________________ 

THE CONTRACTOR

Повне найменування (Eng.)

USREOU code - Код компанії

 

Посада представника (Eng.)


ПІБ представника (Eng.)

 

________________ 

ЗАМОВНИК

ПІБ повністю

Назва документа, що посвідчує особу

Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

 

____________________

THE CLIENT

Mr./Mrs.-zam   ПІБ повністю (Eng.)

Назва документа, що посвідчує особу (Eng.)  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

 

____________________      

ЗАМОВНИК

Повне найменування

Код компанії - Код компанії

Посада представника

ПІБ представника

 

____________________

THE CLIENT

Повне найменування (Eng.)

USREOU code - Код компанії

Посада представника (Eng.)    
ПІБ представника (Eng.)                                                                                      

____________________

 

ЗАМОВНИК

ПІБ повністю

Назва документа, що посвідчує особу

Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

 

____________________

THE CLIENT

Mr./Mrs.-zam ПІБ повністю (Eng.)

Назва документа, що посвідчує особу (Eng.)

Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

 

____________________

ЗАМОВНИК

Повне найменування

Код ЄДРПОУ - Код ЄДРПОУ

Посада представника

ПІБ представника

 

 

____________________

THE CLIENT

Повне найменування (Eng.)

USREOU codeКод ЄДРПОУ

Посада представника (Eng.)   

ПІБ представника (Eng.)                                                

 

____________________

"Додаток Б

До Договору про надання консультаційних послуг №number of agreement від Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 .

Exhibition B

To the Agreement for Provision of Consultancy Services  No. number of agreement dd Дата Договору, (напр.:May 1, 2021)📆 .

1. Виконавець надає Замовнику бізнес-консультаційні послуги у сфері міжнародної практики позабіржової торгівлі деривативами на енергетичні товари згідно з інструкціями та роз’ясненнями Замовника.

Виконавець відповідає на такі запитання:                 

1.1. Запитання А.

Інші питання вважаються суворо конфіденційними та будуть надіслані Замовником до Виконавеця за допомогою захищених засобів, які вважаються прийнятними для обох Сторін.

1. The Contractor shall provide the Client with business consulting services in the area of international practice of OTC derivatives trading with energy commodities according to instructions and clarifications of the Client.

The Contractor shall answer the following questions:

1.1  Question A.

Other questions are considered to be highly confidential and will be sent by the Client to the Contractor via secure means which are considered to be appropriate for both Parties.

 

ВИКОНАВЕЦЬ

ПІБ повністю

Назва документа, що посвідчує особу

Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

 

________________ 

THE CONTRACTOR

Mr./Mrs.-vyk  
ПІБ повністю (Eng.)

Назва документа, що посвідчує о