РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Договір поставки товару, CPT, між юрос-рез, ФОП, платниками ПДВ, ціна в грн, шт. v. 1

ДОГОВІР  ПОСТАВКИ № Номер договору

 

 

м. Місце укладення                                                                                     дата укладення

 

Повне найменування (код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ ), що знахоиться за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , (надалі - "Постачальник" ), з однієї сторони, та

 

 

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР, з однієї сторони (надалі – «Постачальник»), та

Повне найменування (код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ ), що знаходиться за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника ,  з другої сторони, (надалі - "Покупець"), 

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР, з другої сторони (надалі – «Покупець»), 

далі разом поіменовані Сторони, керуючись законодавством України,  уклали цей договір поставки (далі – «Договір») про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Постачальник зобов'язується передавати у власність (поставляти), а Покупець приймати та оплачувати товар перелік  загальна кількість, асортимент, одиниця виміру, ціна за одиницю виміру та загальна вартість, умови та строки поставки і оплати яких визначена Сторонами у Заявках, які є додатками до цього Договору і становлять його невід’ємну частину (надалі іменується "Товар").

1.2. Заявки підписуються Сторонами та скріплюються печатками Сторін у порядку, згідно п.п.4.1.-4.7. Договору.

1.3. Якість Товару повинна відповідати вимогам державних стандартів або технічних умов, що діють на території України та підтверджуватись сертифікатом (паспортом) відповідності (якості) підприємства-виготовлювача Товару.

1.4. Постачальник гарантує, що Товар, який буде поставлятися Покупцю, як на дату поставки, так і на дату укладення цього Договору належить йому на праві власності, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним в Україні законодавством. 

1.5. Постачальник підтверджує, що укладення та виконання ним цього Договору не суперечить нормам чинного в Україні законодавства та відповідає його вимогам (зокрема, щодо отримання усіх необхідних дозволів та погоджень), а також підтверджує те, що укладання та виконання ним цього Договору не суперечить цілям діяльності Постачальника, положенням його установчих документів чи інших локальних актів.

2. ЦІНА ТА ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ТОВАРУ 

2.1. Ціна одиниці виміру Товару та загальна вартість кожної партії Товару визначаються Сторонами в Заявках до даного Договору, які є його невід’ємною частиною.

2.2. Ціна Товару, зазначена в Заявках, може змінюватися лише за взаємною згодою сторін шляхом підписання Заявки Сторонами в новій редакції і буде застосовуватися до тих поставок Товару, які будуть здійснюватися Постачальником після підписання Сторонами відповідної Заявки в новій редакції. Ціна Товару на умовах поставки на конкретну залізничну станцію у разі підвищення залізничного тарифу може змінюватись Постачальником самостійно на різницю вартості підвищення залізничного тарифу. 

2.3. Загальна вартість Договору не обмежена і визначається шляхом додавання загальної вартості кожної партії Товару за всіма Заявками до даного Договору.

2.4. На підставі погоджених Сторонами Заявок, а також на підставі інших документів згідно п.3.3. Договору, Продавець формує для Покупця рахунок на оплату для кожної конкретної поставки Товару.

2.5. В рахунку на оплату Товару зазначається Постачальником, зокрема, асортимент Товару, кількість, загальна вартість та, у разі письмової згоди Сторін, витрати на транспортування.

2.6. Рахунок на оплату, направлений Постачальником Покупцю, є дійсним протягом 10 (десяти) банківських днів.

 

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ДОГОВОРОМ 

3.1. Розрахунки за кожну партію Товару, в тому числі відшкодування вартості транспортних витрат Постачальника (у разі поставки Товару транспортом Постачальника) здійснюються в безготівковому порядку протягом 3-х банківських днів з дати фактичного отримання Покупцем товару на підставі відповідної двосторонньо погодженої Заявки, якщо інше не передбачено Заявками до даного Договору.

3.2. Оплата здійснюється шляхом переказу Покупцем грошових коштів на поточний рахунок Постачальника, що визначений у цьому Договорі.

3.3. Розрахунок за фактично одержану партію Товару здійснюється Покупцем на підставі належним чином оформлених актів приймання-передачі Товару та/або товарно-транспортних (видаткових) накладних (залежно від умов поставки Товару) та рахунків-фактур Постачальника.

3.4. Постачальник несе повну відповідальність за правильність вказаних ним у цьому Договорів банківських реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти Покупця про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків. 

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ДОГОВОРОМ 

3.1. Покупець здійснює 100% оплату в безготівковому порядку протягом 3-х  робочих днів з моменту затвердження Сторонами Специфікації, , якщо інше не передбачено Заявками до даного Договору.

3.2. Оплата здійснюється шляхом переказу Покупцем грошових коштів на поточний рахунок Постачальника, що визначений у цьому Договорі.

3.3. Постачальник несе повну відповідальність за правильність вказаних ним у цьому Договорів банківських реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти Покупця про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків. 

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ДОГОВОРОМ 

3.1. Розрахунки за кожну партію Товару, в тому числі відшкодування вартості транспортних витрат Постачальника (у разі поставки Товару транспортом Постачальника) Покупець оплачує в безготівковому порядку наступним чином:
30%  вартості Товару протягом 3-х  робочих днів з моменту затвердження Сторонами Специфікації, , якщо інше не передбачено Заявками до даного Договору.
70%  вартості Товару протягом 3-х  робочих днів з дати фактичного отримання Покупцем товару на підставі відповідної двосторонньо погодженої Заявки, якщо інше не передбачено Заявками до даного Договору.

3.2. Оплата здійснюється шляхом переказу Покупцем грошових коштів на поточний рахунок Постачальника, що визначений у цьому Договорі.

3.3. Постачальник несе повну відповідальність за правильність вказаних ним у цьому Договорів банківських реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти Покупця про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків. 

4. УМОВИ ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕНЬ ТА УМОВИ ПОСТАВКИ

4.1. Поставка Товару здійснюється на підставі замовлень (Заявок) Покупця, форма яких встановлена в Додатку №1 до цього Договору, погоджених з Постачальником, викладених в письмовому вигляді та переданих особисто. 

4. УМОВИ ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕНЬ ТА УМОВИ ПОСТАВКИ

4.1. Поставка Товару здійснюється на підставі замовлень (Заявок) Покупця, форма яких встановлена в Додатку №1 до цього Договору, погоджених з Постачальником, викладених в письмовому вигляді та переданих за допомогою системи електронного документообігу "введіть назву системи електонного документообігу ". 

Покупець направляє Постачальнику факсимільним зв’язком підписану уповноваженою особою та скріплену печаткою Покупця Заявку на поставку Товару, в якій вказується вид, марка, асортимент, кількість, ціна, строки та умови поставки (EXW або CPT із зазначенням пункту приймання-передачі Товару, тощо), строки та порядок розрахунків згідно проведених переговорів Сторін. 

4.2. Постачальник не пізніше наступного робочого дня направляє (повертає) факсимільним зв’язком Покупцю підписану уповноваженою особою та скріплену печаткою Постачальника цю Заявку про поставку Товару, що підтверджує погодження Сторонами умов поставки відповідної партії Товару та його наявність і готовність для передачі Покупцю.

4.3. Заявки, підписані в порядку, передбаченому п.п.4.1-4.2 цього Договору, мають повну юридичну силу до отримання оригіналів цих документів від Постачальника. Покупець, отримавши від Постачальника факсимільний варіант Заявок, повинен протягом 2-х робочих днів направити поштою або кур’єром Постачальнику два оригінальні примірники цієї Заявки, підписаної уповноваженою особою та скріпленої печаткою Покупця. Постачальник протягом 2-х робочих днів з моменту отримання оригіналів Заявки, підписує її, завіряє своєю печаткою та повертає один примірник Заявки Покупцю (поштою або кур’єром).

4.4. Партією Товару вважається обсяг Товару, погоджений Сторонами в одній заявці на одну дату поставки та в один пункт призначення, якщо інше не вказано в самій заявці.

4.5. Поставка Товару здійснюється Постачальником окремими партіями автомобільним чи іншим транспортом по реквізитам Покупця, якщо інше не вказано в Заявках на поставку кожної партії Товару. За домовленістю Сторін, поставка Товару може здійснюватись транспортом Покупця (конкретизується в Заявках до Договору).

4.6. Поставка Товару, за домовленістю Сторін, може здійснюватися на умовах EXW (передано на складі Постачальника) або на умовах СРТ (перевезення сплачено до місця, вказаного Покупцем) або згідно інших міжнародних правил по тлумаченню термінів „Інкотермс” в редакції 2000 року (конкретизується в Заявках до Договору).

4.6. Поставка Товару, за домовленістю Сторін, може здійснюватися на умовах EXW (передано на складі Постачальника) або на умовах СРТ (перевезення сплачено до місця, вказаного Покупцем) або згідно інших міжнародних правил по тлумаченню термінів „Інкотермс” в редакції 2010 року (конкретизується в Заявках до Договору).

Строк поставки кожної окремої партії Товару визначається в Заявках на Товар, але не повинен перевищувати срок (срок, прописом (укр.) ) календарних днів з моменту підписання Сторонами Заявки на поставку партії Товару, якщо інше не обумовлено в Заявці.

4.7. У разі неможливості або реальної загрози порушення строку поставки партії Товару з вини чи з інших обставин, які виникли у Постачальника, останній негайно повідомляє про вказаний факт Покупцю письмово, але не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до дати поставки. 

У разі отримання письмового повідомлення Постачальника у строк згідно п. 4.7. Договору Покупець має право письмово вимагати повернення сплачених за відповідну партію Товару коштів (у разі передплати), які Постачальник зобов’язаний сплатити протягом трьох банківських днів від дати такої вимоги Покупця, або надати на погодження Постачальника нову редакцію Замовлення згідно п.п. 4.1. – 4.2. Договору.

 

 

5. ПРИЙОМ-ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ 

5.1. Постачальник гарантує, що якість Товару відповідає вимогам державних стандартів або технічних умовах, що діють на території України та підтверджується сертифікатом (паспортом) відповідності (якості).

5.2. Підтвердженням належної якості Товару, який поставляється за даним Договором, є сертифікат якості, виданий підприємством – виготовлювачем Товару.

5.3. Постачальник зобов’язаний проінформувати Покупця про проведену поставку (передання перевізнику) Товару в такий час і таким способом, щоб Покупець отримав повідомлення про дату відвантаження та кількість відвантаженого Товару наступного робочого дня після такого відвантаження (передання перевізнику), але не пізніше ніж за дві доби до прибуття Товару в місце його призначення.

5.4. Якщо при прийманні Товару Покупцем (вантажоодержувачем) буде виявлена недостача, невідповідність якості Товару вимогам стандартів або супровідним документам – Покупець у присутності представника перевізника (а при поставці зі складу Постачальника – представника останнього) має право:

- не прийняти Товар, склавши відповідний Акт у простій письмові формі про невідповідність Товару умовам, передбаченим у погодженій заявці;

- прийняти поставлену частину Товару при недопоставці, склавши відповідний Акт у простій письмові формі про фактичну кількість Товару;

- прийняти Товар тимчасово для проведення експертизи, про що скласти відповідний Акт у простій письмові формі без підписання Акту прийому-передачі Товару, а в разі підтвердження неякісності або невідповідності поставленого Товару умовам погодженої заявки – повернути такий Товар Постачальнику, поклавши на нього всі збитки та витрати в зв’язку з цим.

5.6. Право власності на Товар та ризики виникають у Покупця (у тому числі при поставці залізничним транспортом) в момент передачі Товару Покупцю (вантажоодержувачу), що фіксується накладною про приймання товару або Актом приймання-передачі товару.

5.7. По закінченню відповідного місяця поставки Товару Постачальник направляє Покупцю не пізніше 3-го числа наступного місяця (цінним листом або кур’єром) два примірники підписаного керівником та головним бухгалтером Постачальника оригіналу Акту звірки на весь Товар, який було відвантажено за минулий місяць. Отримавши Акт звірки керівник та головний бухгалтер Покупця звіряють зазначену інформацію з погодженими Заявками й оформленими накладними та підписують такий Акт, зазначивши власну інформацію, а один примірник направляють (повертають) Постачальнику (поштою або кур’єром).

5.8. У разі потреби представник Покупця (вантажоодержувача), уповноважений довіреністю на отримання від Постачальника Товару, передає оригінал своєї довіреності, яка надає йому право отримувати Товар від Постачальника при наступній поставці, та підписує особисто оригінали ТТН за попередню поставку, якщо Сторони не погодять інше.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань по даному Договору винна Сторона несе відповідальність згідно чинного законодавства України. 

6.2. У випадку порушення встановлених даним Договором та Заявками до нього строків поставки Товару або недопоставки Товару, Постачальник сплачує Покупцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості не поставленого в строк Товару за кожний день прострочення. Сплата пені не звільняє Постачальника від виконання зобов’язань з поставки та відшкодування Покупцю збитків у повному обсязі.

6.3. У випадку прострочення оплати за поставлену партію Товару Покупець сплачує Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості неоплаченої в строк партії Товару за кожний день прострочення. Сплата пені не звільняє Покупця від виконання зобов’язань по оплаті.

6.4. У випадку поставки Товару неналежної якості Постачальник зобов’язаний на вимогу Покупця замінити такий Товар на Товар належної якості протягом 5-ти днів з моменту підписання Акту про фактичну якість отриманої продукції. А у випадку невиконання Постачальником цього зобов’язання щодо заміни Товару на Товар належної якості, за поставку Товару неналежної якості Постачальник сплачує Покупцю штраф в розмірі 10% від вартості Товару неналежної якості. В будь-якому разі Покупець має право одразу відмовитись від товару, вимагаючи сплати збитків, а також вимагати повернення сплачених коштів у строк, про який Покупець повідомить Постачальника. 

При цьому погоджений у відповідній Заявці Товар вважається непоставленим або поставленим неналежним чином (п.6.2. цього Договору).
В цьому випадку Постачальник повинен забезпечити приймання Вантажовідправником такого Товару в день, вказаний Покупцем (в т.ч. компенсувати транспортні витрати Покупця в повному обсязі).
6.5. У випадку поставки Постачальником меншої кількості Товару, ніж це встановлено даним Договором та Заявками до нього, Покупець має право вимагати передачі Товару, якого не вистачає або відмовитися від передання Товару та його оплати (а якщо він оплачений, - вимагати повернення сплаченої за нього грошової суми, вказавши строки такого повернення).
6.6. У разі поставки Постачальником більшої кількості або іншого виду (найменування) Товару, ніж це встановлено даним Договором та Заявками до нього, Покупець має право відмовитися від прийняття Товару, поставленого поза умов цього Договору, з правом вимагати повернення сплачених за погоджений Товар коштів та/або прийняти такий Товар, а з Постачальника стягнути (вимагати сплати) штрафу у розмірі п’ятнадцяти відсотків від вартості всієї партії такого непоставленого Товару.

 

7. НЕПЕРЕБОРНА СИЛА

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у випадку виникнення обставин непереборної сили, таких як пожежа, повінь, епідемія, страйк, війна, акти органів влади, що впливають на виконання зобов'язань і які перешкоджають виконанню умов цього Договору.

7.2. Сторона, що потрапила під вплив обставин непереборної сили, зобов’язана письмово повідомити про це іншу Сторону не пізніше 10 (десяти) календарних днів із дня настання таких обставин, а в строк 30 (тридцяти) днів надати підтверджуючі документи. Несвоєчасне повідомлення про настання обставин непереборної сили, в строки, вказані в цьому пункті, позбавляє Сторону, що прострочила повідомлення, права посилатися на ці обставини для виправдання.

7.3. У випадку існування обставин, передбачених пунктом 7.1. Договору (за умови дотримання вимог пункту 7.2. Договору), строк дії Договору подовжується на час існування таких обставин відповідно до пункту 7.5. Договору.

7.4. Сторони погодилися, що достатнім підтвердженням існування обставин непереборної сили є довідка Торгово-Промислової палати України.

7.5. У випадку, коли вищевказані обставини будуть діяти більш ніж один місяць, то Сторони проведуть переговори, щоб обговорити заходи, яких слід вжити. У випадку якщо протягом наступних 10 (десяти) днів Сторони не зможуть домовитися, даний Договір може бути розірваний в односторонньому порядку. Договір вважається розірваним з моменту отримання Стороною письмового повідомлення Сторони, яка ініціює розірвання Договору.

 

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Даний Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін та скріпленням печатками Сторін і діє до "31" грудня 2020 року, а якщо жодна зі Сторін не підтвердила письмово припинення дії цього Договору до дати такого припинення – він вважається продовженим на той же строк та на тих самих умовах. 

9. ЗАСОБИ ЗВ'ЯЗКУ ТА ОБМІНУ ДОКУМЕНТАМИ МІЖ СТОРОНАМИ 

9.1. Для обміну повідомленнями та будь-якою іншою інформацією щодо виконання цього Договору та додатків до нього, Сторони використовують засоби електронного зв'язку за допомогою електронної пошти. Сторони також можуть використовувати систему електронного документообігу для обміну такою інформацією. Електронні адреси Сторін для цілей цього пункту зазначаються у їх реквізитах до цього Договору.  

9.2. Обмін документами за цим Договором здійснюється з застосуванням положень Закону України "Про електронні довірчі послуги". 

9.3. Сторони підтверджують, що на дату підписання цього Договору, ними вжито всіх підготовчих та організаційних заходів для переходу на обмін Е-документами, забезпечено виготовлення необхідних КЕП уповноважених ними осіб для підпису документів. 

9.4. Кожна Сторона зобов’язана щоденно слідкувати за надходженням Е-документів та своєчасно здійснювати їх приймання, перевірку, підписання з використанням КЕП та повернення іншій Стороні. Сторона яка здійснює надсилання Е-документа вважається Стороною-відправником, а Сторона яка здійснює отримання Е-документа, вважається Стороною-одержувачем.

9.5. Підготовка Е-документів здійснюється відповідною Стороною і в строки, встановлені умовами Договору. До моменту передачі іншій Стороні, Сторона-відправник зобов’язана належним чином скласти новий та/або перевірити отриманий Eдокумент та підписати його з використанням КЕП. E-документи які передаються, підписуються у всіх випадках з використанням КЕП відповідної Сторони. Перевірка факту підписання відповідною Стороною конкретного E-документа, здійснюється Стороною-одержувачем з використанням відкритого ключа і Посиленого сертифіката відкритого ключа.

9.6. E-документи вважаються підписаними і набирають чинності з моменту підписання з використанням КЕП Стороною-одержувачем E-документа, отриманого від Сторони-відправника з нанесеним нею КЕП.

9.7. E-документи вважаються підписаними і набирають чинності у випадках, коли вони були підписані КЕП Стороною-відправником та надіслані Стороні-одержувачу, проте протягом передбаченого Договором строку, Сторона-одержувач не підписала такі E-документи та не надіслала Стороні-відправнику мотивованої відмови від підписання E-документів. Мотивована відмова від підписання E-документів може надсилатися через механізм відхилення E-документа з обов’язковим надання коментарів про обґрунтовані причини відхилення.

9.8. Сторони дійшли згоди, що розірвання (скасування) E-документа, підписаного обома Сторонами з використанням КЕП здійснюється виключно шляхом складення та підписання Сторонами Акта про анулювання E-документа.

9.9. У випадку, коли одна із Сторін заявляє про втрату конкретного E-документа, який попередньо набрав чинності, повторне підписання такого E-документа не здійснюється. При цьому, Сторона, яка зберігає власний примірник E-документа, зобов’язується за зверненням Сторони, яка втратила цей E-документ, надати його доступними електронними каналами зв’язку, або на носії електронної інформації.

9.10. Сторони домовилися, що E-документи, які відправлені, завірені КЕП, мають повну юридичну силу, породжують права та обов'язки для Сторін, можуть бути представлені до суду в якості належних доказів та визнаються рівнозначними документам, що складаються на паперовому носієві. Підтвердження передачі документів (відправлення, отримання, тощо) вважається легітимним підтвердженням фактичного прийому-передачі таких документів уповноваженими особами Сторін і не вимагає додаткового доказування.

9.11. Сторони самостійно забезпечують збереження програмного забезпечення, яке використовується для обміну електронними документами, відкритих ключів кваліфікованого електронного  підпису та електронних документів, розміщених на своїх комп'ютерах.

9.12. Видача, заміна, знищення Особистих та Відкритих ключів, в тому числі у випадках їх компрометації, а також видача Посиленого сертифіката відкритого ключа, здійснюється тільки Акредитованим центром сертифікації ключів. Сторони зобов'язані повідомити одна одну про наявність вищевказаних обставини в строк, що не перевищує 3 (три) робочі дні з моменту виникнення таких обставин.

9.13. У випадку неможливості здійснення обміну документами відповідно до цієї статті Договору, Сторони можуть здійснювати обмін скан-копіями документів способом та в порядку, встановленому у п.10.1 цього Договору. 

9.14. У випадку неможливості здійсення обміну документами відповідно до п. 2 - 13 цього Договору, оригінали документів надсилаються Сторонами одна одній виключно шляхом поштового зв'язку, цінним листом із описом вкладення та повідомленням про вручення або кур'єрською службою на адреси Сторін, що зазначені у реквізитах цього Договору. 

9.15. У випадку обміну документами, зазначеному у п. 14 цього Договору, від Сторони, що не використовує печатку у свої господарській діяльності, вимога для проставлення такої печатки не застосовується. У будь-якому випадку, наявність або відсутність відбитка печатки Сторони на документі не створює юридичних наслідків для виконання нею цього Договору.

9. ЗАСОБИ ЗВ'ЯЗКУ ТА ОБМІНУ ДОКУМЕНТАМИ МІЖ СТОРОНАМИ 

9.1 . Для обміну повідомленнями та будь-якою іншою інформацією щодо виконання цього Договору та додатків до нього, Сторони використовують засоби електронного зв'язку, що зазначаються у їх реквізитах до цього Договору.  

9.2 Згідно ЗУ «Про електронні довірчі послуги» № 851-IV,  електронний документ (надалі – «Е-документ») - це документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа.

9.3 E-документ вважаються підписаним і набирають повної юридичної  сили з моменту підписання, з використанням кваліфікованого електронного підпису (надалі – «КЕП»). Розірвання (скасування) E-документа, підписаного обома Сторонами з використанням КЕП здійснюється виключно шляхом складення та підписання Сторонами Акта про анулювання E-документа.

9.4 Сторони домовилися, що E-документи, які відправлені, завірені КЕП, мають повну юридичну силу, породжують права та обов'язки для Сторін, можуть бути представлені до суду в якості належних доказів та визнаються рівнозначними документам, що складаються на паперовому носієві. 

10.ІНШІ УМОВИ

10.1. Даний Договір складений у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу. Два примірника - для Покупця, один примірник для – Продавця. 

10.3. Зміни та доповнення до даного Договору вносяться в письмовій формі шляхом укладання додаткових угод, які є невід’ємною частиною даного Договору.

10.4. Сторони домовились, що всі документи (підписані уповноваженими представниками Сторін та скріплені печатками), які стосуються даного Договору і передані засобами факсимільного зв’язку – мають силу оригіналу до передачі оригіналів другій Стороні. 

10.5. Всі спори між Сторонами, що витікають із даного Договору та по яких не було досягнуто згоди шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку згідно встановленої підсудності та підвідомчості такого спору в порядку, встановленому чинним законодавством України.

10.6. Сторони не мають права передавати права та обов’язки по цьому Договору третім особам без письмової згоди іншої Сторони.

10.7. У випадку неможливості виконання в строк своїх зобов’язань по цьому Договору, Додатках до нього з будь-яких причин, Сторона, яка не зможе виконати в строк своє зобов’язання (поставити Товар чи оплатити Товар), повинна негайно повідомити про загрозу порушення строків іншу Сторону, з метою мінімізації збитків іншої Сторони.

10.8. Сторони зобов’язані своєчасно повідомляти одна одну про зміни юридичної адреси, фактичного місцезнаходження, банківських реквізитів, номерів телефонів, телефаксів, підстав сплати податку на прибуток та про всі інші зміни, які можуть вплинути на реалізацію Договору та виконання зобов’язань по ньому.

10.9. Сторони підтверджують, що на момент підписання даний договір не є значним у розумінні ст. 44 Закону України від 17.10.2019 р. № 2275-VIII «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» для жодної зі сторін договору.

10.10. Всі відносини, що не врегульовані даним Договором, регулюються чинним законодавством України.

 

Постачальник

Повне найменування

Код ЄДРПОУ  Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) Фактична адреса:  Фактична адреса компанії

Телефон:  Телефон основний

Ел. пошта:  E-mail основний

Банк:  Назва банку

МФО  МФО банку

Номер рахунку № рахунку

 IBAN: IBAN

Посада представника ___________________________

ПІБ представника

 

Постачальник

ФОП ПІБ ФОП

ІПН: Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса:  Фактична адреса

Телефон:  Телефон основний

Ел. пошта:  E-mail основний

Банк:  Назва банку

МФО  МФО банку

Номер рахунку № рахунку

IBAN: IBAN

___________________________

ФОП ПІБ представника

Покупець

Повне найменування

Код ЄДРПОУ  Код ЄДРПОУ

Юридична адреса:  Адреса місцезнаходження (юридична адреса)
Фактична адреса:  Фактична адреса компанії
Телефон:  Телефон основний

Ел. пошта:  E-mail основний

Банк:  Назва банку

МФО  МФО банку

Номер рахунку № рахунку  

IBAN: IBAN

Посада представника  __________________________

ПІБ представника

Покупець

ПІБ ФОП

ІПН:  Інд. податковий номeр

Юридична адреса:  Юридична адреса
Фактична адреса:  Фактична адреса
Телефон:  Телефон основний
Ел. пошта:  E-mail основний

Банк:  Назва банку

МФО  МФО банку

Номер рахунку № рахунку  

IBAN: IBAN

 __________________________

ПІБ ФОП

Додаток № 1 до

ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ Номер договору

від дата укладення

 

Товар має бути поставлений за наступними адресами:

перелік адрес поставки .

Постачальник

Повне найменування

Код ЄДРПОУ  Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) Фактична адреса:  Фактична адреса компанії

Телефон:  Телефон основний

Ел. пошта:  E-mail основний

Банк:  Назва банку

МФО  МФО банку

Номер рахунку № рахунку

 IBAN: IBAN

Посада представника ___________________________

ПІБ представника

 

Постачальник

ФОП ПІБ ФОП

ІПН: Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса:  Фактична адреса

Телефон:  Телефон основний

Ел. пошта:  E-mail основний

Банк:  Назва банку

МФО  МФО банку

Номер рахунку № рахунку

IBAN: IBAN

___________________________

ФОП ПІБ представника

Покупець

Повне найменування

Код ЄДРПОУ  Код ЄДРПОУ

Юридична адреса:  Адреса місцезнаходження (юридична адреса)
Фактична адреса:  Фактична адреса компанії
Телефон:  Телефон основний

Ел. пошта:  E-mail основний

Банк:  Назва банку

МФО  МФО банку

Номер рахунку № рахунку  

IBAN: IBAN

Посада представника  __________________________

ПІБ представника

Покупець

ПІБ ФОП

ІПН:  Інд. податковий номeр

Юридична адреса:  Юридична адреса
Фактична адреса:  Фактична адреса
Телефон:  Телефон основний
Ел. пошта:  E-mail основний

Банк:  Назва банку

МФО  МФО банку

Номер рахунку № рахунку  

IBAN: IBAN

 __________________________

ПІБ ФОП

Додаткова угода №Номер першої допугоди

до ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ № Номер договору

 від дата укладення

м. Місце укладення

Дата першої допугоди

 

 

Повне найменування (код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ ), що знахоиться за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , (надалі - "Постачальник" ), з однієї сторони, та

 

 

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР, з однієї сторони (надалі – «Постачальник»), та

Повне найменування (код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ ), що знаходиться за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника ,  з другої сторони, (надалі - "Покупець"), 

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР, з іншої сторони (надалі – «Покупець»), та

надалі разом по тексту – Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали дану Додаткову угоду (надалі – «Додаткова угода») до Договору поставки № Номер договору   від дата укладення року (надалі – «Договір поставки») про наступне:

1. Сторони договору погоджують асортимент та загальну кількість товару, що постачається по договору, у Специфікації:

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Асортимент

(сортамент,  номенклатура)

Xарактеристики

Кількість, шт.

Ціна за од.,

 грн. з ПДВ

Загальна сума,

грн. з ПДВ

1

Товар 1

характирестики товару

 

 

Кількість одиниць товару

Ціна товару з ПДВ

Загальна вартість товару з ПДВ

Загальна сума, грн. з ПДВ

Загальна вартість товару з ПДВ

у т.ч. ПДВ

ПДВ в загальній вартості товару

Всього до сплати: прописом (укр.) з ПДВ.

2. Оплата за Товар проводиться Покупцем грошовими коштами на банківський рахунок Постачальника шляхом перерахування грошових коштів наступним чином:  100 % передоплата до поставки Товару, але не пізніше Строк оплати по допугоді 1 .

2. Оплата за Товар проводиться Покупцем грошовими коштами на банківський рахунок Постачальника шляхом перерахування грошових коштів наступним чином:  після подачі здійснення поставкиї, але не пізніше Строк оплати по допугоді 1 .

2. Оплата за Товар проводиться Покупцем грошовими коштами на банківський рахунок Оптового продавця шляхом перерахування грошових коштів наступним чином: до/після здійсненя поставки, але не пізніше Строк оплати по допугоді 1 ,

Введіть суму грн - до 00.00.2018 ;

введіть суму4  грн - до 00.00.2019 р. .

3. Товар має бути доставлений в  місце поставки товару 1 на умовах CPT.

4. Всі інші умови Договору поставки, не охоплені цією Додатковою угодою, залишаються чинними і Сторони підтверджують їх обов'язковість для себе.

5. Ця Додаткова угода з моменту набрання чинності є невід'ємною частиною Договору поставки. Без шкоди для застосування інших положень Договору поставки, Додаткова угода діє до припинення Договору поставки.

6. Ця Додаткова угода укладена українською мовою у 2-х однакових за юридичною силою оригінальних примірниках – по одному для кожної із Сторін.

7. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту підписання Сторонами.

8. Місцезнаходження та реквізити Сторін

Постачальник

Повне найменування

Код ЄДРПОУ  Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) Фактична адреса:  Фактична адреса компанії

Телефон:  Телефон основний

Ел. пошта:  E-mail основний

Банк:  Назва банку

МФО  МФО банку

Номер рахунку № рахунку

 IBAN: IBAN

Посада представника ___________________________

ПІБ представника

 

8. Місцезнаходження та реквізити Сторін

Постачальник

ФОП ПІБ ФОП

ІПН: Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса:  Фактична адреса

Телефон:  Телефон основний

Ел. пошта:  E-mail основний

Банк:  Назва банку

МФО  МФО банку

Номер рахунку № рахунку

IBAN: IBAN

___________________________

ФОП ПІБ представника

Покупець

Повне найменування

Код ЄДРПОУ  Код ЄДРПОУ

Юридична адреса:  Адреса місцезнаходження (юридична адреса)
Фактична адреса:  Фактична адреса компанії
Телефон:  Телефон основний

Ел. пошта:  E-mail основний

Банк:  Назва банку

МФО  МФО банку

Номер рахунку № рахунку  

IBAN: IBAN

Посада представника  __________________________

ПІБ представника

Покупець

ПІБ ФОП

ІПН:  Інд. податковий номeр

Юридична адреса:  Юридична адреса
Фактична адреса:  Фактична адреса
Телефон:  Телефон основний
Ел. пошта:  E-mail основний

Банк:  Назва банку

МФО  МФО банку

Номер рахунку № рахунку  

IBAN: IBAN

 __________________________

ПІБ ФОП

Рахунок № від 00.00.2018

 

Постачальник

Повне найменування

Код ЄДРПОУ  Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) Фактична адреса:  Фактична адреса компанії

Телефон:  Телефон основний

Ел. пошта:  E-mail основний

Банк:  Назва банку

МФО  МФО банку

Номер рахунку № рахунку

 IBAN: IBAN

Рахунок № від 00.00.2018

 

Постачальник

ФОП ПІБ ФОП

ІПН: Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса:  Фактична адреса

Телефон:  Телефон основний

Ел. пошта:  E-mail основний

Банк:  Назва банку

МФО  МФО банку

Номер рахунку № рахунку

IBAN: IBAN

Покупець

Повне найменування

Код ЄДРПОУ  Код ЄДРПОУ

Юридична адреса:  Адреса місцезнаходження (юридична адреса)
Фактична адреса:  Фактична адреса компанії
Телефон:  Телефон основний

Ел. пошта:  E-mail основний

Банк:  Назва банку

МФО  МФО банку

Номер рахунку № рахунку  

IBAN: IBAN

Покупець

ПІБ ФОП

ІПН:  Інд. податковий номeр

Юридична адреса:  Юридична адреса
Фактична адреса:  Фактична адреса
Телефон:  Телефон основний
Ел. пошта:  E-mail основний

Банк:  Назва банку

МФО  МФО банку

Номер рахунку № рахунку  

IBAN: IBAN

Найменування Кількість, шт Ціна за шт. без ПДВ ПДВ в ціні Ціна з ПДВ Загальна вартість без ПДВ Сума ПДВ  Загальна вартість з ПДВ
Товар 1  CQ CP    VAT CP+VAT    CV without VAT  VAT in CV  CV

Підстава: Договір поставки № Номер договору  від дата укладення

Посада представника

 _________________  ПІБ представника

 _________________  ФОП ПІБ ФОП

Свого часу ВГСУ інформаційним листом від 07.04.2008 р. №01-8/211 зазначив про неможливість визнання договорів недійсними через наявність у них прямої вказівки на Інкотермс, причому не лише у ЗЕД-контрактах, а й у договорах між госпсубєктами-контрагентами на території України.
А з 26 травня 2011 року, з дати набрання чинності Указу Президента «Про визнання такими, що втратили чинність указів Президента України від 4 жовтня 1994 року №567 і від 1 липня 1995 року №505», знято заборону на використання у всіх договорах, що укладаються за правом України, прямих посилань на Інкотермс 2010.
Відтак використання у договорах будь-якої редакції (інтерпретації) правил Інкотермс підтвердили і деякі держоргани: ДМСУ листом від 30.05.2011 р. №11.1/2-12.2/8256-ЕП вказала на відсутність обмежень у застосуванні Інкотермс-2010 при укладенні ЗЕД-договорів (контрактів) суб'єктами ЗЕД.
Мінекономіки висловило декілька точок зору на цю проблему:
1) спочатку (лист від 10.06.2011 р. №4201-24/939http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ME110563.html), підтвердивши необхідність застосування цих правил у ЗЕД-договорах у будь-якій редакції, фактично допустило необов'язковість застосування Інкотермс в інших, ніж ЗЕД, торгових операціях між українськими госпсуб'єктами;
2) проте в іншому листі від 18.07.2011 р. №4201-26/1134 нагадало про відповідальність за невикористання правил Інкотермс при укладенні договорів між українськими госпсуб'єктами.
На сьогодні проблему практично вирішено — внесено зміни до ХКУ, Закону про ЗЕД, Закону про експедиторську діяльність та іншиз (Закон України від 5 липня 2012 року №5060-VI).
Внаслідок чого починаючи з 03.08.2012 р. при укладенні договорів поставки сторони мають право використовувати відомі міжнародні звичаї, рекомендації, правила міжнародних органів та організацій, якщо це не заборонено прямо або у виключній формі цим Кодексом чи законами України (ч. 4 ст. 265 ГКУ).
Суб’єкти ЗЕД при складанні тексту зовнішньоекономічного договору (контракту) мають право використовувати відомі міжнародні звичаї, рекомендації, правила міжнародних органів та організацій, якщо це не заборонено прямо та у виключній формі цим та іншими законами України (ст. 6 Закону про ЗЕД).
Транспортно-експедиційна діяльність організовується також за договорами, укладеними з дотриманням, зокрема, правил міжнародних органів та організацій (абзац другий частини третьої статті 8 Закону України «Про транспортно-експедиторську діяльність»).

Джерело:

https://news.dtkt.ua/ua/state/zed/20095

Дата обновления 29.10.2023 о 21:33:53

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии!

Продиктуйте текст для поиска
Готово