УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Вимога щодо повернення суми попередньої оплати Н. Краснокурська

 

 

 

 

введіть дату вимоги, (напр.:31.12.2021)📆  вих. №впишіть вихідний номер вимоги

Повне найменування

код ЄДРПОУКод ЄДРПОУ

Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

 

ВИМОГА

щодо повернення суми попередньої оплати

 

Між Повне найменування (надалі, також, Покупець) та Повне найменування (надалі, також, Постачальник) Введіть дату договору, (напр.:31.12.2021)📆 було укладено договір введіть назву договору, наприклад, Договір поставкиВведіть номер договору (якщо номер є) (надалі за текстом – Договір).

Відповідно до умов Договору, Опишіть чи скопіюйте із Договору Предмет договору (п. 1.1 Договору).

Предметом поставки за цим Договором є Засоби Захисту рослин, іменованих у подальшому Товар, асортимент (номенклатура). Кількість та вартість яких вказана у Специфікації, яка є невід’ємною частиною цього Договору (зазначте пункт чи статтю Договору, в якій описаний предмет Договору Договору).

Згідно з Зазначте пункт, статтю, додаток, специфікацію, де описується Товар (його назва, номенклатура, кількість, асортимент т ощо) Договору, Опишіть Товар (його назву, номенклатуру, кількість асортимент) .

Договором визначені наступні умови оплати, а саме опишіть чи скопіюйте з Договору умови оплати (зазначте пункт чи статтю Договору, де описуються умови оплати ).

Також, відповідно до умов Договору, опишіть фбо скопіюйте з Договору термін поставки Товару (Зазначте пункт, статтю Договора або додаток чи специфікацію до договору, де зазначений термін поставки Товару ).

На виконання умов договору, вкажіть дату передплати, (напр.:31.12.2021)📆 Покупцем було здійснено передплату у розмірі – вкажіть суму передплати

Проте, в строк, зазначений у специфікації, тобто, вкажіть дату передплати, (напр.:31.12.2021)📆 , Товар не був поставлений Постачальником.

Відповідно до ст. 629 Цивільного кодексу України, договір є обов’язковим для виконання сторонами.

Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (стаття 525 Цивільного кодексу України).

Згідно зі  статтею 526 Цивільного кодексу України, зобов`язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до статті 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Частиною першою  статті 193 Господарського кодексу України встановлено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Не допускаються одностороння відмова від виконання зобов`язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов`язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином (частина 7 статті 193 Господарського кодексу України).

Згідно з приписами ст. 265 Господарського кодексу України, за договором поставки одна сторона - постачальник зобов`язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов`язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму.

Згідно зі ст. 712 Цивільного кодексу України, за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Статтею 655 Цивільного кодексу України визначено, що за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Статтею 662 Цивільного кодексу України зазначено, що продавець зобов`язаний передати покупцеві товар, визначений договором купівлі-продажу.

Порушенням зобов`язання, відповідно до ст. 610 Цивільного кодексу України, є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

При цьому, за приписами частини 1 статті 612 Цивільного кодексу України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Згідно з ч. 1 та ч. 2 статті 693 Цивільного кодексу України, якщо договором встановлений обов`язок покупця частково або повністю оплатити товар до його передання продавцем (попередня оплата), покупець повинен здійснити оплату в строк, встановлений договором купівлі-продажу, а якщо такий строк не встановлений договором, - у строк, визначений відповідно до статті 530 цього Кодексу. Якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати.

Відповідно до частини другої статті 693 Цивільного кодексу України, у покупця виникає право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати від продавця, який одержав суму попередньої оплати товару і не поставив його у встановлений строк.

Отже, у розумінні приписів цієї норми Покупцю належить право вимагати, крім іншого, повернення передоплати за непоставлений товар.

Визначене зазначеною нормою право покупця вимагати від продавця повернення суми попередньої оплати є за своїм змістом правом покупця на односторонню відмову від зобов`язання, внаслідок якої припиняється зобов`язання Продавця перед Покупцем по поставці Товару (певної партії Товару) і виникає нове грошове зобов`язання.

Тобто, виходячи з аналізу положень статті 693 Цивільного кодексу України, умовою її застосування є неналежне виконання продавцем свого зобов`язання зі своєчасного передання товару покупцю. А у разі настання такої умови Покупець має право діяти альтернативно: або вимагати передання оплаченого товару від Продавця, або вимагати повернення суми попередньої оплати. Тобто, волевиявлення щодо обрання одного з варіантів вимоги Покупця має бути вчинено ним в активній однозначній формі такої поведінки, причому доведеної до продавця.

При цьому, оскільки законом не визначено форму пред`явлення такої вимоги покупця, останній може здійснити своє право будь-яким шляхом: як шляхом звернення до боржника з претензією, листом, телеграмою тощо, так і шляхом пред`явлення через суд вимоги у визначеній законом процесуальній формі - формі позову.

Таким чином, відповідно до частини другої статті 693 ЦК України, частини першої статті 530 ЦК України, вимагаємо повернути Повне найменування суму попередньої оплати за Договором введіть назву договору, наприклад, Договір поставкиВведіть номер договору (якщо номер є) від Введіть дату договору, (напр.:31.12.2021)📆 (тобто сплатити грошові кошти) у розмірі вкажіть суму передплати (вкажіть суму передплати, прописом (укр.) ) на розрахунковий рахунок Повне найменування : Повне найменування ,  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ , Рахунок №: IBAN , Назва банку , МФО МФО банку , протягом семи календарних днів з дня отримання даної вимоги.

Водночас, статтею 611 Цивільного кодексу України передбачено, що у разі порушення зобов`язання, настають наслідки, передбачені договором або законом, в тому числі, сплата неустойки. Приписами ст. 230 ГК України також встановлено, що у разі порушення учасником господарських відносин правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежне виконання господарського зобов`язання, він зобов`язаний сплатити штрафні санкції у вигляді грошової суми (неустойка, пеня, штраф).

Згідно ч. 3 ст. 693 ЦК України, на суму попередньої оплати нараховуються проценти відповідно до статті 536 цього Кодексу від дня, коли товар мав бути переданий, до дня фактичного передання товару покупцеві або повернення йому суми попередньої оплати. Договором може бути встановлений обов'язок продавця сплачувати проценти на суму попередньої оплати від дня одержання цієї суми від покупця.

Згідно із ст. 625 ЦК України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом

У разі відсутності дій з Вашого боку (Повне найменування ), спрямованих на повернення грошових коштів у вказаний термін, ми змушені будемо звернутися до суду з позовом про стягнення грошових коштів у примусовому порядку. У цьому випадку попереджаємо, що Ви, як боржник, зобов’язані будете відшкодувати також усі штрафні санкції передбачені Договором та чинним законодавством України, проценти за користування чужими грошима, а також судові витрати (судовий збір та витрати на правову допомогу), в результаті чого, сума заборгованості значно зросте. Але цього можна уникнути, шляхом негайного повернення грошових коштів.

 

Всі документи, які підтверджують фінансово-господарські відносини між Повне найменування та  Повне найменування та факт непоставки Товару наявні у Повне найменування .

 

 

Директор

Посада представника                                                          ПІБ представника

Дата оновлення 06.11.2023 о 15:43:54

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Опис

Адвокат Краснокутська Наталя

Працюю юристом з 2003 року, з 2009 року є практикуючим адвокатом.

 

Мої спеціалізації:

Судове представництво

Банкрутство

 

Блог про навчання юристів:

Instagram https://www.instagram.com/advocate_knn/

Фейсбук https://www.facebook.com/instaADVOCATE

 

e-mail: advocate_knn@ukr.net

Продиктуйте текст для пошуку
Готово