УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Umowa o dzieło

UMOWA O DZIEŁO

 

Umowa zawarta w dniu ………………… r., w………………………, pomiędzy:

……………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………..……………….….

(oznaczenie strony zlecającej wykonanie dzieła)

zwanym dalej Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………….……………........…………………………………………………………………………….…………………………

(oznaczenie strony przyjmującej zlecenie wykonania dzieła)

zwanym dalej Wykonawcą,

o następującej treści:

§ 1

Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło polegające na:

………………………………………………………………………………………….………………..….....……………………………………………………………………………………………..………….....……………………………………………………………………………………………..………

(opis zlecanego dzieła)

 

§ 2

(fakultatywne)

1. Dla wykonania dzieła Zamawiający zobowiązuje się wydać Wykonawcy w terminie

do dnia...................... następujące materiały i narzędzia:

1)..............................................................................................................................................

2)..............................................................................................................................................

2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić rozliczenie z otrzymanych materiałów i narzędzi, a niezużyte zwrócić Zamawiającemu w dniu wydania dzieła.

§ 3

Termin rozpoczęcia dzieła strony ustaliły na dzień ................................, a wykonania na dzień ............................................... .

§ 4

(fakultatywne)

Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie dzieła innej osobie, jednakże jest on odpowiedzialny wobec Zamawiającego za jej działania, jak za własne.

§ 5

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie dzieła w wysokości...................... zł (słownie: ................................................................... złotych). Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie w formie przelewu/gotówki w dniu odbioru wykonanego dzieła, na podstawie wystawionego przez Wykonawcę rachunku.

§ 6

(fakultatywne)

1. W przypadku jakichkolwiek opóźnień w wykonaniu dzieła Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości.............................. zł.

2. W razie zwłoki w wykonaniu dzieła Zamawiający może odstąpić od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu.

§ 7

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9

Umowę sporządzono w .......... jednobrzmiących egzemplarzach, po ............ dla każdej ze stron.

 

 

............................................                                                                ……………………………

Zamawiający                                                                                       Wykonawca

 

 

 

Дата оновлення 18.03.2022 о 00:49:05

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Продиктуйте текст для пошуку
Готово