УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Трудовий договір про дистанційну роботу (типова форма)

Трудовий договір про дистанційну роботу

місто                                                                                                          дата, (напр.:1 травня 2021 р.)📆


 

 

Повне найменування

Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , (далі - Роботодавець) в особі   Посада представника     ПІБ представника  який (яка) діє на підставі  Підстава діяльності представника    Назва документа, що посвідчує особу   Коли виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу   з однієї сторони, та

ФОП ПІБ ФОП

Юридична адреса(далі - Роботодавець) в особі       Посада в род. відмінку   ПІБ в род. відмінку який (яка) діє на підставі  Підстава діяльності представника        Назва документа, що посвідчує особу   Коли виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу   Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

з однієї сторони, та

ПІБ повністю Адреса фактичного проживання(далі - Працівник) з іншої сторони, разом далі - Сторони, уклали цей трудовий договір про дистанційну роботу (далі - Договір) про таке:

І. Загальні положення

1. Цей Договір укладено на підставі статті 602 Кодексу законів про працю України.

2. На відносини Сторін за цим Договором поширюється дія Кодексу законів про працю України, інших актів законодавства України, прийнятих відповідно до нього, Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», Закону України «Про електронні довірчі послуги», Закону України «Про захист персональних даних», а також умови цього Договору, що не суперечать законодавству про працю.

3. Роботодавець приймає Працівника для виконання такої роботи/зайняття такої посади:

Зазначається найменування роботи, професії або посади

 3.1. Роботодавець приймає на роботу Працівника за

Указується: за основним місцем роботи або за сумісництвом

3.2. Для Працівника  Встановлюється чи ні строк випробування, а також його період строк випробування.

4. Працівник самостійно визначає робоче місце (місце роботи) та виконує роботу поза робочими приміщеннями чи територією Роботодавця.

5. Виконання дистанційної роботи може поєднуватися з виконанням Працівником роботи на робочому місці у приміщенні чи на території Роботодавця. Установлюються такі особливості поєднання дистанційної роботи з роботою на робочому місці у приміщенні чи на території Роботодавця (за наявності):

Поєднання дистанційної роботи з роботою на території Роб-давцяоєд.ДР з роб.на тер.

Час та/або інші умови, коли прац-ник виконує роботу на території

ІІ. Предмет Договору

6. Трудова функція Працівника:

Трудові функції Прац-ка залежно від виду роботи, професії,посади

 Характеристика або опис роботи, вимоги до її виконання

Набір трудових функцій, що визнач-ся технологічним процесом

Наявність компетентностей для виконання трудових функцій

7. Інші характеристики виконуваної роботи:

Інші характеристики виконуваної роботи

ІІI. Строк дії Договору

8. Цей Договір є безстроковим, що укладається на невизначений строк.

ІІI. Строк дії Договору

8. Цей Договір є таким, що укладається на визначений строк, установлений за погодженням Сторін

Указати строк дії договору .

ІІI. Строк дії Договору

8. Цей Договір є таким, що укладається на час виконання певної роботи

Указати строк виконання роботи

IV. Умови оплати праці

9. За виконання роботи, передбаченої цим Договором, Працівнику встановлюється винагорода (заробітна плата) у розмірі Зарплата грн (Зарплата, прописом (укр.) )

за за годину,день,місяць .

Заробітна плата Працівника підлягає оподаткуванню в порядку, визначеному законодавством.

10. Структура та складові заробітної плати:

Зазначається структура, основні складові заробітної плати

Додат.складові зарплати : виплати, премії, додаткова винагорода

11. Строки і порядок виплати заробітної плати:

Указуються строки та порядок виплати заробітної плати

12. Інші умови оплати праці (за наявності):

Інші умови оплати праці...........................................................................--------

V. Тривалість робочого часу і часу відпочинку

13. Працівник розподіляє робочий час на власний розсуд, на нього не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку, якщо інше не визначено цим Договором (пункт 14).

14. Регулювання робочого часу Працівника (за наявності):

Установити час початку та закінчення роботи

Установити час початку та закінчення перерви

Інше регулювання робочого часу Працівника

15. Загальна тривалість робочого часу Працівника не може перевищувати норм, передбачених статтями 50 і 51 Кодексу законів про працю України.

16. Працівнику гарантується період вільного часу для відпочинку, у тому числі період відключення, під час якого працівник може переривати будь-який інформаційно-телекомунікаційний зв’язок з Роботодавцем, і це не вважається порушенням умов трудового договору або трудової дисципліни.

Часові інтервали доби/тижня Працівник може переривати зв’язок  

17. Працівникові надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю тривалість відпустки календарних днів. Оплата відпустки здійснюється виходячи з його середньоденного заробітку, обчисленого в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

18. Працівнику надаються інші види відпусток, передбачені законодавством, колективним договором, угодою та цим Договором.

Інші види відпусток, згідно колдоговору, угоді, цьому Договору  

19. Умови, тривалість і порядок надання щорічних відпусток встановлюються законодавством.

VІ. Матеріально-технічне забезпечення

20. Забезпечення Працівника необхідними для виконання ним своїх обов’язків обладнанням, програмно-технічними засобами, засобами захисту інформації та іншими засобами здійснюється таким чином:

Порядок та строки забезпечення обладнанням, ПТЗ, ЗЗІ та іншим

21. Компенсація за використання обладнання, що не є власністю Роботодавця, та інші відшкодування, пов’язані з виконанням дистанційної роботи за цим Договором:

Розмір, порядок і строки виплати компенсації за обладнання, інші засоби

VІІ. Комунікація між Сторонами

22. З метою належної організації виконання дистанційної роботи, ознайомлення Працівника з наказами (розпорядженнями), повідомленнями, дорученнями, завданнями та іншими документами Роботодавця комунікація та взаємодія між Сторонами під час виконання дистанційної роботи здійснюється шляхом:

Способи комунікації між Сторонами, засоби електронного зв’язку

23. Звітність Працівника про виконану роботу:

Порядок,строки подання Працівником звітів про виконану робот

VIII. Права та обов’язки Сторін Договору

24. Працівник має право на:

1) надання йому роботи, визначеної цим Договором;

2) зміну умов і розірвання цього Договору у випадках, передбачених законодавством;

3) своєчасну і в повному обсязі виплату заробітної плати відповідно до своєї трудової функції в розмірах та порядку, визначених законодавством;

4) забезпечення соціальними гарантіями;

5) відпочинок, у тому числі на оплачувану щорічну відпустку, вихідні, неробочі, святкові дні, перерви для відпочинку і харчування, період відключення відповідно до законодавства;

6) захист своїх трудових прав, свобод і законних інтересів відповідно до законодавства;

7) відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням трудових обов’язків, у порядку, встановленому законодавством;

8) обов’язкове соціальне страхування у випадках, передбачених законодавством;

9) інші права, встановлені законодавством;

10) інші права, передбачені цим Договором

Інші права, передбачені цим Договором___________________________

25. Обов’язки Працівника:

1) сумлінно виконувати свою трудову функцію, що визначена цим Договором та посадовою інструкцією (за наявності);

2) виконувати завдання, доручення та накази (розпорядження) Роботодавця;

3) дотримуватися інших умов цього Договору, зокрема, якщо це передбачено, особливостей поєднання виконання дистанційної роботи з виконанням роботи на робочому місці у приміщенні чи на території Роботодавця, особливостей регулювання робочого часу, способів комунікації з Роботодавцем та порядку і строків подання звітності про виконану роботу;

4) виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором, угодою та іншими нормативними актами Роботодавця;

5) постійно вдосконалювати свою майстерність та підвищувати свою кваліфікацію;

6) дбайливо ставитися і використовувати за призначенням майно та засоби виробництва Роботодавця, якщо вони перебувають у користуванні Працівника (у тому числі обладнання, програмно-тех­нічні засоби, засоби захисту інформації, інші засоби тощо);

7) протягом Термін повідомлення про унемож-ня належного вик. дист.роботи  повідомляти Роботодавця будь-яким можливим способом про виникнення ситуацій, що унеможливлюють належне виконання дистанційної роботи;

8) інші обов’язки, передбачені цим Договором

Інші обов’язки Працівника, передбачені цим Договором

26. Роботодавець має право:

вимагати від Працівника виконання ним трудових обов’язків та умов, передбачених цим Договором, дбайливого ставлення і використання за призначенням майна та засобів виробництва Роботодавця, якщо вони перебувають у користуванні Працівника (у тому числі обладнання, програмно-технічні засоби, засоби захисту інформації, інші засоби тощо);

заохочувати Працівника за сумлінну ефективну працю;

притягати Працівника до дисциплінарної і матеріальної відповідальності в порядку, встановленому законодавством;

затверджувати інструкції, що уточнюють, деталізують функції та обов’язки Працівника;

інші права, передбачені законодавством;

інші права, передбачені цим Договором

Інші права Працівника, передбачені цим Договором

27. Обов’язки Роботодавця:

дотримуватися вимог законодавства, умов колективного договору, генеральної та галузевої угод і цього Договору;

надавати Працівникові роботу відповідно до його спеціальності та кваліфікації згідно з умовами цього Договору;

забезпечити Працівника необхідними для виконання ним своїх обов’язків обладнанням, програмно-технічними засобами, засобами захисту інформації та іншими засобами, якщо інше не встановлено цим Договором;

своєчасно виплачувати Працівникові в повному розмірі належну заробітну плату, визначену цим Договором, у строки та в порядку, встановлені законодавством, колективним договором, генеральною та галузевою угодами, цим Договором, а також здійснювати всі необхідні компенсації, відшкодування, у тому числі визначені цим Договором;

здійснювати загальнообов’язкове державне соціальне страхування Працівника в порядку, встановленому законодавством;

ознайомити Працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку (якщо вони поширюються на Працівника) та колективним договором, надати Працівнику рекомендації щодо роботи з обладнанням та засобами, які Роботодавець надає працівнику для виконання певного обсягу робіт;

систематично проводити інструктаж (навчання) Працівника з питань охорони праці і протипожежної безпеки в межах використання таким Працівником обладнання та засобів, рекомендованих або наданих Роботодавцем;

виконувати інші обов’язки, встановлені законодавством;

інші обов’язки, передбачені цим Договором

Інші обов’язки Роботодавця, передбачені цим Договором

IX. Персональні дані та конфіденційність

28. Роботодавець здійснює обробку даних Працівника на підставах, передбачених законодавством України, а також зобов’язується вживати належних організаційних і технічних заходів захисту персональних даних.

29. Обробка персональних даних Працівників здійснюється на таких умовах:

Умови обробки персональних даних, а також права Працівника

30. Сторони зобов’язуються дотримуватися таких умов нерозголошення конфіденційної інформації:

Зобов’язання щодо захисту конфіденційної інформації

Х. Відповідальність Сторін

31. Працівник самостійно несе відповідальність за забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на своєму робочому місці.

32. Роботодавець відповідає за безпечність і належний технічний стан обладнання та засобів виробництва, що передаються Працівнику для виконання дистанційної роботи.

33. Працівник несе повну матеріальну відповідальність у разі укладення договору про повну матеріальну відповідальність, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

34. У разі невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим Договором та законодавством, Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.

35. Спори між Сторонами розв’язуються у визначеному законодавством порядку.

ХІ. Порядок припинення Договору

36. Дія цього Договору припиняється з підстав та в порядку, передбаченому законодавством про працю.

37. Строки повідомлення про припинення трудового договору, розмір компенсаційних виплат у разі дострокового припинення трудового договору з ініціативи Роботодавця визначаються відповідно до законодавства про працю.

Ознайомлення з такими повідомленнями допускається з використанням визначених у цьому Договорі засобів електронного зв’язку (засобів комунікації). У такому разі підтвердженням ознайомлення вважається факт обміну відповідними електронними документами між Роботодавцем та Працівником.

ХІІ. Прикінцеві положення

38. Цей Договір укладено в паперовій формі.

 

38. Цей Договір укладено в електронній формі.

39. Цей Договір набирає чинності після його підписання Сторонами з дати, визначеної в наказі (розпорядженні) про призначення особи на посаду, за умови попереднього повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

39. Цей Договір набирає чинності після його підписання Сторонами з дата, (напр.:31.12.2021)📆 та укладається на заміну інших трудових договорів, що були раніше укладені між Сторонами.

40. Датою початку роботи за цим Договором є Дата початку роботи за цим Договоро, (напр.:31.12.2021)📆 р.

41. Працівник ознайомлений з колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку (за необхідності), іншими нормативними актами Роботодавця щодо організації дистанційної роботи:

(указується інформація щодо ознайомлення (дата та підпис Працівника) з колективним договором у разі його укладення, правилами внутрішнього трудового розпорядку (за необхідності), іншими нормативними актами роботодавця щодо організації дистанційної роботи)

42. Інші положення:

Інші положення

ХІІІ. Реквізити та підписи Сторін

Роботодавець

________________________________________________

Повне найменування Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

ЄДРПОУ  Код ЄДРПОУ

тел.      Телефон основний

E-mail  E-mail основний

 

 

 

                          Посада представника

____________    ПІБ представника  

                            

Працівник

____________________________________________

ПІБ повністю

Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

ІПН  ІПН

Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу

тел.      Номер телефону №1

E-mail  E-mail основний

 

__________   ПІБ повністю

       

ХІІІ. Реквізити та підписи Сторін

Роботодавець

________________________________________________

ПІБ ФОП

 

Юридична адреса

ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ/ФОП

Тел.     Телефон основний  

E-mail  E-mail основний

 

 

 

 

 

 

                               Посада представника

_______________ ПІБ представника

Працівник

______________________________________

ПІБ повністю

Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

ІПН

Назва документа, що посвідчує особу

Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу

тел.     Номер телефону №1

E-mail  E-mail основний

 

 

 

 

_________ ПІБ повністю

Дата оновлення 29.10.2023 о 21:16:25

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Опис

ст. 60-2 КЗпПУ

Типова форма трудового договору про дистанційну роботу затверджена Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 05 травня 2021 року № 913-21

Продиктуйте текст для пошуку
Готово