УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Трудовий договір з нефіксованим робочим часом

Трудовий договір

з нефіксованим робочим часом

місто

Дата договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

Повне найменування в особі Посада в род. відмінку
ПІБ в род. відмінку ,

який (яка) діє на підставі Підстава діяльності представника   (далі — Роботодавець), з однієї сторони, і

громадянин(ка) ПІБ повністю (далі — Працівник), з іншої сторони,

далі разом — Сторони, уклали цей трудовий договір з нефіксованим робочим часом (далі — Договір), про таке :

 

ФОП ПІБ ФОП , (далі — Роботодавець), з однієї сторони, і

громадянин(ка) ПІБ повністю (далі — Працівник), з іншої сторони,

далі разом — Сторони, уклали цей трудовий договір з нефіксованим робочим часом (далі — Договір), про таке :

 

Повне найменування в особі Посада в род. відмінку
ПІБ в род. відмінку ,

який (яка) діє на підставі Підстава діяльності представника (далі — Роботодавець), з однієї сторони, і

громадянин(ка) ПІБ повністю (далі — Працівник), з іншої сторони,

далі разом — Сторони, уклали цей трудовий договір з нефіксованим робочим часом (далі — Договір), про таке :

 

 

I. Загальні положення

1. Цей Договір укладено на підставі статті 211 Кодексу законів про працю України.

2. На відносини Сторін за цим Договором поширюється дія Кодексу законів про працю України та інших актів законодавства України, прийнятих відповідно до нього.

3. Роботодавець приймає Працівника для виконання такої роботи/зайняття такої посади:


Найменування роботи, професії або посади ,

3.1. Роботодавець приймає на роботу Працівника за основним місцем роботи.

3.1. Роботодавець приймає на роботу Працівника за сумісництвом.

3.2. Для Працівника встановлюється строк випробування, його період строк випробування .

3.2. Для Працівника строк випробування не встановлюється.

4. Роботодавець самостійно визначає необхідність та час залучення Працівника до роботи, обсяг роботи та в передбачений цим Договором строк погоджує з Працівником режим роботи та тривалість робочого часу, необхідного для виконання відповідної роботи.

Обов’язок Працівника виконувати роботу виникає виключно в разі надання Роботодавцем передбаченої цим Договором роботи без гарантування того, що така робота буде надаватися постійно.

Обов’язок Роботодавця оплачувати роботу виникає виключно за фактичне виконання такої роботи, але з дотриманням умов і гарантій, передбачених статтею 211 Кодексу законів про працю України.

 

5. Робоче місце Працівника знаходиться:
Місце роботи Працівника


 

II. Предмет Договору

6. Трудова функція Працівника:

Характеристика або опис роботи, вимоги до її виконання

Набір трудових функцій, що визначається технологічним процесом та передбачає наявність компетентностей
 

7. Інші характеристики виконуваної роботи:
Інші характеристики виконуваної роботи

III. Строк дії Договору

8. Цей Договір є безстроковим, що укладається на невизначений строк.

III. Строк дії Договору

8. Цей Договір є строковим, що укладається на визначений строк, установлений за погодженням Сторін Строк дії Договору
.

III. Строк дії Договору

8. Цей Договір установлений за погодженням Сторін таким, що укладається на час виконання певної роботи Строк виконання роботи

IV. Тривалість робочого часу і часу відпочинку

9. Інтервали, під час яких Роботодавець може вимагати від Працівника працювати :

 

Базові години

Базові дні

Початок

Закінчення

Понеділок

08:00

17:00

Вівторок 

08:00

17:00

Середа

08:00

17:00

Четвер

08:00

17:00

Пʼятниця

08:00

17:00

Субота

08:00

17:00

Неділя

08:00

17:00

10. Спосіб повідомлення Працівника про початок виконання роботи:

- письмово

- за допомогою засобів електронних комунікацій (електронна пошта)

- по номеру телефону

- по мобільному додатку

- шляхом укладення актів про виконання роботи

- іншим способом : Спосіб повідомлення Працівника

 

11. Мінімальний строк повідомлення Працівника про початок виконання роботи:
Мінімальний строк повідомлення

 

12. Спосіб повідомлення від Працівника про готовність приступити до роботи або про відмову від її виконання:

- письмово

- за допомогою засобів електронних комунікацій (електронна пошта)

- по номеру телефону

- по мобільному додатку

- шляхом укладення актів про виконання роботи

- іншим способом : спосіб повідомлення Працівником Роботодавця про готовність приступити до роботи

 

13. Максимальний строк повідомлення від Працівника про готовність приступити до роботи або про відмову від її виконання:
Максимальний строк повідомлення від Працівника

 

Примітка.

Працівник має право відмовитися від виконання роботи, якщо Роботодавець вимагає виконання роботи поза межами базових днів та годин (пункт 9 Договору) або якщо йому було повідомлено про наявність роботи з порушенням мінімальних строків, визначених цим Договором (пункт 11 Договору).

 

14. Працівникові надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю днів відпустки календарних днів.
 

15. Працівнику надаються інші види відпусток, передбачені законодавством, колективним договором, угодою та цим Договором:


інші види відпусток
 

16. Умови, тривалість і порядок надання щорічних відпусток встановлюються законодавством.

 

V. Умови оплати праці

17. Заробітна плата виплачується Працівникові, який виконує роботу на підставі цього Договору, за фактично відпрацьований час.

V. Умови оплати праці

17. Заробітна плата виплачується Працівникові за фактично виконану роботу за встановленими в цьому Договорі відрядними розцінками.

 

18. За виконання роботи, передбаченої цим Договором, Працівнику встановлюється винагорода (заробітна плата) у розмірі Заробітна плата грн (Заробітна плата, прописом (укр.) ) за період .

Заробітна плата Працівника підлягає оподаткуванню в порядку, визначеному законодавством.

19. Структура та складові заробітної плати:


Структура та складові заробітної плати

 

20. Строки і порядок виплати заробітної плати:


Строки і порядок виплати заробітної плати

 

21. Інші умови оплати праці, у тому числі в разі залучення до роботи поза межами базових днів або годин (за наявності):


Інші умови оплати праці

22. Якщо Працівник протягом календарного місяця виконував роботу менше ніж 32 годин, йому повинна бути виплачена заробітна плата не менше ніж за 32 години робочого часу відповідно до умов оплати праці, визначених цим Договором.

 

22. У разі ненадання Роботодавцем роботи Працівникові, який виконує роботу на підставі цього Договору, заробітна плата за відрядної системи оплати праці протягом календарного місяця повинна бути виплачена Працівникові в розмірі, не меншому за розмір заробітної плати Працівника відповідної кваліфікації, оплата праці якого здійснюється за погодинною системою, – за 32 години робочого часу.

 

VI. Комунікація між Сторонами

23. Ознайомлення Працівника з наказами (розпорядженнями), повідомленнями, іншими документами Роботодавця щодо його прав та обов’язків, комунікація між Сторонами здійснюється шляхом:

Способи комунікації між Сторонами

 

VII. Права та обов’язки Сторін Договору

24. Працівник має право на:

1) надання йому роботи, визначеної цим Договором, у разі повідомлення Роботодавцем про початок виконання роботи;

2) відмову від виконання роботи, якщо Роботодавець вимагає виконання роботи поза межами базових днів та годин або якщо Працівнику було повідомлено про наявність роботи з порушенням мінімальних строків, визначених цим Договором;

3) мінімальні умови оплати праці, встановлені законом, у разі ненадання або надання Роботодавцем роботи тривалістю менше ніж 32 години;

4) зміну умов і розірвання цього Договору у випадках, передбачених законодавством, у тому числі право звертатися до Роботодавця з вимогою укладення строкового або безстрокового трудового договору на умовах загальновстановленого в Роботодавця графіка роботи з відповідною оплатою праці після спливу понад 12 місяців роботи за цим Договором;

5) своєчасну і в повному обсязі виплату заробітної плати відповідно до своєї трудової функції в розмірах та порядку, визначених законодавством та цим Договором;

6) забезпечення соціальними гарантіями;

7) відпочинок, у тому числі на оплачувану щорічну відпустку, перерви для відпочинку і харчування;

8) захист своїх трудових прав, свобод і законних інтересів відповідно до законодавства;

9) відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням трудових обов’язків, у порядку, встановленому законодавством;

10) обов’язкове соціальне страхування у випадках, передбачених законодавством;

11) одержання компенсації в разі використання своїх інструментів за їх зношування (амортизацію) відповідно до законодавства;

12) укладення інших трудових договорів та виконання роботи за трудовими договорами з іншими роботодавцями у вільний від виконання роботи за цим Договором час;

13) інші права, встановлені законодавством;

14) інші права, передбачені цим Договором.

інші права, які не суперечать законодавству про працю
 

25. Обов’язки Працівника:

1) сумлінно виконувати свою трудову функцію, що визначена цим Договором та посадовою інструкцією (за наявності) у разі надання Роботодавцем роботи в базові дні та години, а також повідомлення про наявність роботи з дотриманням способів та мінімальних строків, визначених цим Договором;

2) за наявності підстав, передбачених законодавством та цим Договором, своєчасно повідомляти Роботодавця про відмову від виконання роботи у спосіб та строки, передбачені цим Договором;

3) виконувати завдання, доручення та накази (розпорядження) Роботодавця;

4) дотримуватися інших умов цього Договору, зокрема, якщо це передбачено, особливостей регулювання режиму роботи, способів комунікації з Роботодавцем;

5) виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором, угодою та іншими нормативними актами Роботодавця;

6) постійно вдосконалювати свою майстерність та підвищувати свою кваліфікацію за рахунок Роботодавця;

7) дбайливо ставитися і використовувати за призначенням майно та засоби виробництва Роботодавця, якщо вони перебувають у користуванні Працівника;

8) дотримуватися вимог нормативно-правових актів з охорони праці;

9) інші обов’язки, передбачені цим Договором.

інші обов’язки, передбачені цим Договором
                                 

26. Роботодавець має право:

1) вимагати від Працівника виконання ним трудових обов’язків у базові дні та години за умови повідомлення про наявність роботи з дотриманням способів та мінімальних строків, визначених цим Договором;

2) вимагати дбайливого ставлення і використання за призначенням майна та засобів виробництва Роботодавця, якщо вони перебувають у користуванні Працівника;

3) заохочувати Працівника за сумлінну ефективну працю;

4) притягати Працівника до дисциплінарної (у тому числі в разі відмови Працівника від виконання роботи в базові дні та години) і матеріальної відповідальності в порядку, встановленому законодавством;

5) затверджувати інструкції, що уточнюють функції та обов’язки Працівника;

6) інші права, передбачені законодавством;

7) інші права, передбачені цим Договором.

інші права, передбачені цим Договором

 

27. Обов’язки Роботодавця:

1) повідомляти Працівника про наявність роботи в базові дні та години та з дотриманням способів та мінімальних строків, визначених цим Договором;

2) дотримуватися вимог законодавства, умов колективного договору, генеральної та галузевої угод і цього Договору;

3) надавати Працівникові роботу відповідно до його спеціальності та кваліфікації згідно з умовами цього Договору;

4) забезпечити Працівника засобами виробництва, матеріалами та інструментами, необхідними для виконання Працівником роботи, якщо інше не встановлено цим Договором.

5) своєчасно виплачувати Працівникові в повному розмірі належну заробітну плату, визначену цим Договором, у строки та в порядку, встановлені законодавством, колективним договором, генеральною та галузевою угодами, цим Договором, а також здійснювати всі необхідні компенсації, відшкодування, у тому числі визначені цим Договором;

6) здійснювати загальнообов’язкове державне соціальне страхування Працівника в порядку, встановленому законодавством;

7) ознайомити Працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором, надати Працівнику рекомендації щодо роботи з обладнанням та засобами, які Роботодавець надає Працівнику для виконання певного обсягу робіт;

8) забезпечувати безпечні і нешкідливі умови праці Працівника;

9) систематично проводити інструктаж (навчання) Працівника з питань охорони праці і протипожежної безпеки в межах використання таким Працівником обладнання та засобів, рекомендованих або наданих Роботодавцем;

10) виконувати інші обов’язки, встановлені законодавством, колективним договором;

11) інші обов’язки, передбачені цим Договором.

інші обов’язки, передбачені цим Договором

 

VIII. Персональні дані та конфіденційність

28. Роботодавець здійснює обробку даних Працівника на підставах, передбачених законодавством України, а також зобов’язується вживати належних організаційних і технічних заходів захисту персональних даних.

29. Обробка персональних даних Працівника здійснюється на таких умовах:


Умови обробки персональних даних Працівника

30. Умови конфіденційності (за необхідності):


Умови конфіденційності (за необхідності)
 

IX. Відповідальність Сторін

31. Роботодавець відповідає за безпечність і належний технічний стан обладнання та засобів виробництва, що передаються Працівнику для виконання роботи.

32. Працівник несе повну матеріальну відповідальність у разі укладення договору про повну матеріальну відповідальність, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

33. У разі невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим Договором та законодавством, Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.

34. Спори між Сторонами розв’язуються у визначеному законодавством порядку.

 

X. Порядок припинення Договору

35. Дія цього Договору припиняється з підстав та в порядку, передбачених законодавством про працю, та з підстав, установлених цим Договором.

36. Додаткові підстави для припинення цього Договору (за наявності):
 

Додаткові підстави для припинення цього Договору (за наявності)

37. Строки повідомлення про припинення Договору, розмір компенсаційних виплат у разі дострокового припинення Договору з ініціативи Роботодавця визначаються відповідно до законодавства про працю.

Ознайомлення з такими повідомленнями допускається з використанням засобів електронних комунікаційних мереж з накладенням удосконаленого електронного підпису або кваліфікованого електронного підпису або за допомогою інших альтернативних способів ознайомлення Працівника з інформацією, визначених цим Договором. У такому разі підтвердженням ознайомлення вважається факт обміну відповідними електронними документами між Роботодавцем та Працівником.

 

XI. Прикінцеві положення

38. Цей Договір укладено в паперовій формі.
 

38. Цей Договір укладено в електронній формі.
 

Примітка.           

В електронній формі Договір укладається з дотриманням вимог Законів України “Про електронні документи та електронний документообіг” та “Про електронні довірчі послуги”. Договір у паперовій формі укладається у двох примірниках, по одному для кожної Сторони, що мають однакову юридичну силу.

39. Цей Договір набирає чинності після його підписання Сторонами з дати, визначеної в наказі (розпорядженні) про призначення особи на посаду, за умови попереднього повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття Працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

40. Датою початку роботи згідно з цим Договором є Дата початку роботи, (напр.:1 травня 2021 р.)📆
 

41. Працівник ознайомлений з колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку (за необхідності), іншими нормативними актами Роботодавця щодо організації роботи:
 

______________   ПІБ повністю

Дата підпису Працівника, (напр.:31.12.2021)📆
 

42. Інші положення:

Інші положення

 

 

11. Реквізити Сторін

Роботодавець

Працівник

Повне найменування

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ПІБ повністю
 

який мешкає за адресою:
Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

 

Назва документа, що посвідчує особу серія, номер Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу , Коли виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу

ДРФО ІПН

Від Роботодавця

Посада представника

     

__________________

ПІБ представника


Дата підпису Роботодавця, (напр.:31.12.21)📆

Працівник

 

 

__________________

ПІБ повністю

Дата підпису Працівника, (напр.:31.12.2021)📆

11. Реквізити Сторін

Роботодавець

Працівник

ФОП ПІБ ФОП

Адреса: Юридична адреса

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ/ФОП

ПІБ повністю
 

який мешкає за адресою:
Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

 

Назва документа, що посвідчує особу серія, номер Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу , Коли виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу

ДРФО ІПН

XIІ. Реквізити та підписи Сторін

Роботодавець

Працівник

Повне найменування

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код компанії: Код компанії

ПІБ повністю
 

який мешкає за адресою:
Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

 

Назва документа, що посвідчує особу серія, номер Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу , Коли виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу

ДРФО ІПН

   

Від Роботодавця

Посада представника

ПІБ представника

Працівник

 

ПІБ повністю

Від Роботодавця

 

     

__________________

ПІБ ФОП

Працівник

 

 

__________________

ПІБ повністю

Від Роботодавця

 

ПІБ ФОП

Працівник

 

ПІБ повністю

Від Роботодавця

Посада представника

     

__________________

ПІБ представника

Працівник

 

 

__________________

ПІБ повністю

Від Роботодавця

Посада представника

ПІБ представника

Працівник

 

ПІБ повністю

Дата оновлення 30.10.2023 о 20:53:54

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Продиктуйте текст для пошуку
Готово