УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Попередній договір купівлі-продажу корпоративних прав (частки в статутному капіталі іноземної юрособи) (Україна, укр-англ)

ПОПЕРЕДНІЙ ДОГОВІР № Номер договору

купівлі-продажу корпоративних прав
(частки у статутному капіталі
Повне найменування )

м. місце укладення договору   дата укладення договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆  р.

PRELIMINARY AGREEMENT № Номер договору

purchase and sale of corporate rights
(shares in the authorized capital
Повне найменування (Eng.) )

Місце укладення договору

дата укладення договор, (напр.:May 1, 2021)📆

Громадянин(ка) Громадянство  ПІБ повністю

Документ, що посвідчує особу: Назва документа, що посвідчує особу серія номерСерія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу , що проживає за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) , реєстраційний номер облікової картки платника податків Інд. податковий номeр (надалі- "Продавець") з однієї сторони, та

Citizen of  Громадянство (Eng.)  ПІБ повністю (Eng.)

identification document: Назва документа, що посвідчує особу (Eng.) #Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , issued byКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу (Eng.) Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу , registered address Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (Eng.) , individual tax number (RNOKPP)  Інд. податковий номeр (hereinafter - the "Seller") on the one hand, and

Повне найменування (код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ ), що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі - Продавець), з однієї сторони, та 

Повне найменування (код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ ), що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава обмеження по сумі та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника (надалі - Продавець), з однієї сторони, та 

Компанія Повне найменування , код компанії Код компанії , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) ,  в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі - "Продавець"), з однієї сторони

Компанія Повне найменування , код компанії Код компанії , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) ,    в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Продавець"), з однієї сторони

та Громадянин(ка) Громадянство  ПІБ повністю

Документ, що посвідчує особу: Назва документа, що посвідчує особу серія номерСерія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу , що проживає за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) , реєстраційний номер облікової картки платника податків ІПН (надалі- "Продавець 2") зі сторони Продавця (Продавець 1 і Продавець 2 при спільному згадуванні надалі- "Продавець") з однієї сторони, та

and Citizen of  Громадянство (Eng.)  ПІБ повністю (Eng.)

identification document: Назва документа, що посвідчує особу (Eng.) #Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , issued byКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу (Eng.) Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу , registered address Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (Eng.) , individual tax number (RNOKPP)  ІПН (hereinafter - the "Seller 2") on the side of the Seller (on the part of the Seller (Seller 1 and Seller 2 with joint reference hereinafter - "Seller") on the one hand, and

Повне найменування  (код ЄДРПОУ - Код ЄДРПОУ ), що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) ,  в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі - "Покупець"), з іншої сторони

Повне найменування (код ЄДРПОУ - Код ЄДРПОУ ), що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада представника ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Покупець"), з іншої сторони

Громадянин(ка) Громадянство  ПІБ повністю , РНКПОІнд. податковий номeрНазва документа, що посвідчує особу  серія номер Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу , що проживає за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) , реєстраційний номер облікової картки платника податків Інд. податковий номeр (надалі - "Покупець"), з другої сторони

Компанія Повне найменування , код компанії Код компанії , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) в особі Посада представника ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Покупець"), з другої сторони Повне найменування (Eng.) , company code Код компанії registered at Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) represented by Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis of Підстава діяльності представника (Eng.) (hereinafter - "Buyer"), on the other hand

Компанія Повне найменування , код компанії Код компанії , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) ,  в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Покупець"), з другої сторони

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей попередній Договір купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі Скорочене найменування ) (надалі – «Договір») про наступне: (hereinafter collectively referred to as the "Parties" and each separately as the "Party") entered into this Preliminary Agreement on the purchase and sale of corporate rights (shares in the authorized capital of Повне найменування (Eng.) ) (hereinafter - the "Agreement") on the following:

 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Сторони зобов'язуються укласти в майбутньому договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Повне найменування  (надалі - Основний договір), за яким Продавець продає, а Покупець купує на умовах, викладених у цьому попередньому договорі частку в статутному капіталі Повне найменування  (Повне найменування (Eng.) , реєстраційний номер Код компанії , зареєстрована адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса) ) (надалі - Товариство), у розмірі розмір частки (розмір частки прописом, прописом (укр.) ) Євро., що становить розмір частки, що продається у % %  Статутного капіталу Товариства (надалі - Частка) за ціною вартість частки  (вартість частки прописом, прописом (укр.) ) Євро.

1.2. Повне найменування (Eng.) (ідентифікаційний код Код компанії ) , що знаходиться за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , що підтверджується статутом товариства та чим підтверджується існування товариства, частка в якому підлягає продажу .

1.3. Загальний розмір частки Продавця складає: загальний розмір частки, що належить продавцю  (загальний розмір частки, що належить продавцю, прописом (укр.) ) Євро, що становить загальний розмір частки, що належить продавцю у %% % Статутного капіталу Товариства, що підтверджується чим підтверджується загальний розмір частки, що продається, наприклад Виягом з Єдиного державного реєстру №___ від _____, виданим джержавним реєстратором _____ .

1.4. Продавець зобов'язується оформити належним чином своє право власності на частку не пізніше Строк оформлення права власності на частку продавцем, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 .

I. SUBJECT OF THE AGREEMENT

1.1. The parties undertake to enter into a future contract of sale of shares in the authorized capital of Повне найменування (Eng.) (hereinafter - the Main agreement), under which the Seller sells and the Buyer buys on the terms set forth in this Preliminary Agreement share in the authorized capital of Повне найменування (Eng.) , registration number Код компанії , registered address Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) (hereinafter - the Company), in the size of розмір частки  (розмір частки, прописом (eng.) ) Euro, which is розмір частки, що продається у % % of the Authorized Capital of the Company (hereinafter - the Share) at the price вартість частки  (ціна частки, прописом (eng.) ) Euro.

1.2. Повне найменування (Eng.) (Identification code Код компанії ), located at Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , confirmed by the company's charter and which confirms the existence of the company, the share in which is to be sold than confirms the existence of the company, the share in which is to be sold.

1.3. The total size of the Seller's share is загальний розмір частки, що належить продавцю  (загальний розмір частки, що належить продавцю, що належить продавцю ) Euro), which is загальний розмір частки, що належить продавцю у %% % of the authorized capital of the Company, which is supported by what confirms the total size of the share sold, for example, an extract from the Unified State Register № ___ from _____, issued by the state registrar _____ .

1.4. The Seller undertakes to properly register his ownership of the share no later than Строк оформлення права власності на частку продавце, (напр.:31 December 2021)📆

 

1.5. Продавець 1 і Продавець 2 діють спільно та несуть солідарно відповідальність за виконання умов цього Договору. 1.5. Seller 1 and Seller 2 act jointly and are jointly and severally liable for compliance with the terms of this Agreement.

 

ІІ. ІСТОТНІ УМОВИ ОСНОВНОГО ДОГОВОРУ

2.1. Істотними умовами основного договору є наступні умови:

(1) предметом договору повинна бути частка у розмірі розмір частки, що продається у % % статутного капіталу Товариства, яка повинна належати Продавцеві;

ІІ. ESSENTIAL TERMS AND CONDITIONS OF THE MAIN AGREEMENT

2.1. The essential terms and conditions of the Main Agreement are the following:

(1) the subject of the agreement must be a share in the amount of  розмір частки, що продається у % % of the authorized capital of the Company, which must belong to the Seller;

(2) частка повинна бути  власністю Продавця;

(2) частка повинна бути його особистою власністю, що повинно бути підтверджено заявою його/ її дружини/чоловіка ПІБ , справжність підпису на якій буде посвідчено нотаріально; (2) the share must be his personal property, which must be confirmed by a statement of his / her spouse / spouse's full name, the authenticity of the signature on which will be notarized;

 

(3) частка в статутному капіталі повинна бути оплачена повністю, що повинно бути підтверджено довідкою товариства про сплату вкладу, підписаною директором та головним бухгалтером товариства;

(4) Продавець повинен виконати усі свої зобов'язання щодо осіб у яких він придбав частку (чи її частину). Зазначена обставина повинна бути підтверджена письмовими заявами попередніх власників часток, придбаних Продавцем. Справжність їх підписів на заявах повинна бути засвідчена нотаріально;

(3) the share in the authorized capital must be paid in full, which must be confirmed by the certificate of payment of the company, signed by the director and the chief accountant of the company;

(4) The Seller must fulfill all his obligations to the persons from whom he acquired the share (or part thereof). This fact must be confirmed by written statements of previous owners of shares purchased by the Seller. The authenticity of their signatures on the statements must be notarized;

(5) ціна продажу частки становитиме вартість частки  (вартість частки прописом, прописом (укр.) ) Євро на день укладення Основного договору. Розрахунки між сторонами договору будуть проводитися у Євро, в день укладення Основного договору; (5) the selling price of a share shall beвартість частки  (ціна частки, прописом (eng.) ) Euro as of the day of concluding the Main Agreement. Settlements between the parties to the agreement will be made in Euro, on the day of concluding the Main Agreement;

 

(6) на момент укладення Основного договору частка повинна бути вільною від будь-яких обтяжень та заборон та не бути предметом спору;

(7) в день укладення Основного договору Продавець повинен буде передати Покупцеві оригінали статуту та змін до нього, свідоцтва про державну реєстрацію, документів про реєстрацію товариства в Державній податковій інспекції та інших установах, де воно зареєстроване у відповідності з чинним законодавством;

(8) в день укладення Основного договору Продавець повинен бути забезпечити передачу печатки та штампів товариства особі, яку Покупець призначить директором товариства; 

(6) at the time of concluding the Main Agreement, the share must be free from any encumbrances and prohibitions and not be the subject of a dispute;

(7) on the day of concluding the Main Agreement, the Seller will have to submit to the Buyer the originals of the charter and amendments to it, certificates of state registration, documents of registration of the company in the State Tax Inspectorate and other institutions

(8) on the day of concluding the Main Agreement, the Seller must ensure the transfer of the seal and stamps of the company to the person appointed by the Buyer as the director of the company;

 

(9) на момент укладення основного договору товариство повинно бути власником нерухомого майна - нежитлового приміщення площею 124,6 кв.м., що знаходиться за адресою м._________________________________ (магазин «МОБІЛКо») та усього обладнання та інвентаря, яке там наявне і зазначене в акті інвентаризації від __________ 20__ року; ;

(10) на момент укладення основного договору товариство не повинно мати податкової заборгованості, а розмір його кредиторської заборгованості не повинен перевищувати 25000 (двадцяти п'яти тисяч) Євро.

(11) Основний договір буде посвідчувати нотаріально приватним нотаріусом за вибором Покупця / за вибором Продавця .
Витрати, пов'язані із нотаріальним посвідчення будуть сплачені Покупцем.

(9) at the time of concluding the main contract the company must be the owner of real estate - non-residential premises with an area of 124.6 sq.m., located at the address .___________________________________ (shop "MOBILCo") and all equipment and inventory, which is available there and specified in the inventory act from __________ 20__ year; ;

(10) at the time of concluding the main contract, the company must not have a tax debt, and the amount of its accounts payable must not exceed 25,000 (twenty-five thousand) Euros.

(11) The Main agreement will be notarized by a private notary whose notary will certify the main contract at the choice of the Buyer / at the choice of the Seller .
The costs associated with the notarization will be paid by the Buyer.

2.2. Інших істотних умов, окрім тих, які передбачені у п. 2.1 цього Договору, сторони не мають. Під час укладення Основного договору кожна з них вправі висувати додаткові умови договору. У разі їх неузгодження між сторонами, основний договір повинен бути укладений на умовах, які обумовлені у цьому попередньому договорі.

2.3. Основний договір повинен бути укладений не пізніше як через 10 (десять) днів з дня набуття Продавцем права власності на 100 % часток статутного капіталу товариства, але в будь-якому випадку не пізніше Строк оплати частки, (напр.:1 травня 2021 року)📆 .

2.4. Продавець погоджується із тим, що Покупцями за Основним договором можуть бути одна або кілька юридичних або фізичних осіб, самостійно визначених Покупцем.

 

ІІІ. ЗАЯВИ ТА ГАРАНТІЇ

3.1. Продавець запевняє, що на день укладення цього договору повідомив Покупцю всі істотні обставини, що стосуються відчужуваної частки та Товариства, які можуть вплинути на волю Покупця стосовно укладення цього та в майбутньому основного договору.

3.2. Продавець гарантує, що:

(1) товариство не здійснювало діяльності із відмивання (легалізації) коштів, здобутих злочинним шляхом;

(2) Продавець не бажає продовжувати власну господарську діяльність в межах даного товариства;

(3) на моменту укладення цього договору відсутні будь-які корпоративні спори чи спори, де товариство є відповідачем;

(4) на момент укладення цього попереднього договору не існує інших зобов'язань за участю товариства, крім тих, які зафіксовані у бухгалтерських документах;

2.2. The Parties do not have any other essential terms and conditions, except those provided for in paragraph 2.1 of this Agreement. During the conclusion of the Main Agreement, each of them has the right to put forward additional terms of the agreement. In case of their disagreement between the parties, the Main Agreement must be concluded on the terms stipulated in this previous contract.

2.3. The Main agreement must be concluded no later than 10 (ten) days from the date of acquisition by the Seller of the ownership of 100% of the shares of the authorized capital of the Company, but in any case not later Строк оплати частк, (напр.:31 December 2021)📆 .

2.4. The Seller agrees that the Buyers under the Main agreement may be one or more legal entities or individuals, independently determined by the Buyer.

 

III. STATEMENTS AND WARRANTIES

3.1. The Seller asserts that on the day of concluding this agreement it has informed the Buyer of all material circumstances concerning the alienable share and the Company that may affect the Buyer's will to enter into this and future main agreement.

3.2. The seller guarantees that:

(1) the company did not carry out money laundering (legalization) activities;

(2) The seller does not wish to continue his own economic activity within the given company;

(3) at the time of the conclusion of this agreement there are no corporate disputes or disputes where the company is the defendant;

(4) at the time of concluding this preliminary agreement there are no other obligations with the participation of the company, other than those recorded in the accounting documents;

 

(5) товариство є / не є учасником інших юридичних осіб; (5) the companyis / is not a participant of other legal entities;

 

(6) товариство не має іншого майна, крім того, яке зазначене в бухгалтерських документах.

3.3. У разі, якщо надана Продавцем інформація виявиться неправдивою, неточною або неповною, Покупець має право відмовитися від укладення основного договору та вимагати відшкодування збитків.

(6) the company has no other property than that specified in the accounting documents.

3.3. In the event that the information provided by the Seller is false, inaccurate or incomplete, the Buyer has the right to refuse to enter into the main contract and claim damages.

IV. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

4.1. В рахунок забезпечення виконання зобов'язань за цим договором Продавець дає Покупцеві завдаток в сумі 77000 (70000, прописом (укр.) ) Євро.

4.2. Якщо від укладення Основного договору на викладених вище умовах відмовиться Покупець, завдаток залишається у Продавця. Покупець вправі відмовитися від укладення Основного договору у випадку, передбаченому п. 3.3 цього Договору.

4.3. Якщо від укладення основного договору відмовиться Продавець, він зобов'язаний повернути Покупцеві завдаток та додатково сплатити суму у розмірі завдатку або його вартості.

4.4. Сторона, котра відмовилася від укладення Основного договору, крім сплати завдатку, має відшкодувати другій стороні збитки, яких вона зазнала у зв'язку із підготовкою до укладення Основного договору, але не більше як 25000   (25000, прописом (укр.) ) Євро.

IV. ENSURING FULFILLMENT OF OBLIGATIONS

4.1. In order to ensure the fulfillment of obligations under this agreement, the Seller gives the Buyer a deposit in the amount of 77000 (77000, прописом (eng.) ) Euro.

4.2. If the Buyer refuses to enter into the Main Agreement on the above terms, the deposit remains with the Seller. The Buyer has the right to refuse to enter into the Main Agreement in the case provided for in paragraph 3.3 of this Agreement.

4.3. If the Seller refuses to conclude the main contract, he is obliged to return the deposit to the Buyer and pay an additional amount of the deposit or its value.

4.4. The party that refused to enter into the Basic Agreement, in addition to paying the deposit, must reimburse the other party for losses incurred in connection with the preparation for the conclusion of the Basic Agreement, but not more than 25000 (25000, прописом (eng.) ) Euro.

 

IV. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

4.1. В рахунок забезпечення виконання зобов'язань за цим договором Продавець дає Покупцеві завдаток в сумі 77000 (70000, прописом (укр.) ) Євро. При цьому Покупець сплачує завдаток на рахунок Продавця 1 або Продавця 2 в залежності від того, хто з них буде приймати спадщину від АБО ____ . Якщо завдаток сплачено на рахунко одного із Продавців, а спадщину прийняв другий Продавець, то перший із Продавців зобов'язаний перерахувати завдаток другому Продавцеві, а останній - прийняти та зарахуватив  разхунок оплати Покупця за частку.  

4.2. Якщо від укладення Основного договору на викладених вище умовах відмовиться Покупець, завдаток залишається у Продавця. Покупець вправі відмовитися від укладення Основного договору у випадку, передбаченому п. 3.3 цього Договору. При укладенні Основного договору завдаток зараховується в суму оплати за частку.

4.3. Якщо від укладення основного договору відмовиться Продавець, він зобов'язаний повернути Покупцеві завдаток та додатково сплатити суму у розмірі завдатку або його вартості.

4.4. Сторона, котра відмовилася від укладення Основного договору, крім сплати завдатку, має відшкодувати другій стороні збитки, яких вона зазнала у зв'язку із підготовкою до укладення Основного договору, але не більше як 25000   (25000, прописом (укр.) ) Євро.

IV. ENSURING FULFILLMENT OF OBLIGATIONS

4.1. In order to ensure the fulfillment of obligations under this agreement, the Seller gives the Buyer a deposit in the amount of 77000 (77000, прописом (eng.) ) Euro.

In this case, the Buyer pays a deposit to the account of Seller 1 or Seller 2, depending on which of them will accept the inheritance from ___________ OR other . If the deposit is paid to the account of one of the Sellers, and the inheritance is accepted by the second Seller, the first of the Sellers is obliged to transfer the deposit to the second Seller, and the latter - to accept and credit the buyer's payment for the share.

4.2. If the Buyer refuses to enter into the Main Agreement on the above terms, the deposit remains with the Seller. The Buyer has the right to refuse to enter into the Main Agreement in the case provided for in paragraph 3.3 of this Agreement. When concluding the Main Agreement, the deposit is credited to the amount of payment for the share.

4.3. If the Seller refuses to conclude the main contract, he is obliged to return the deposit to the Buyer and pay an additional amount of the deposit or its value.

4.4. The party that refused to enter into the Basic Agreement, in addition to paying the deposit, must reimburse the other party for losses incurred in connection with the preparation for the conclusion of the Basic Agreement, but not more than 25000 (25000, прописом (eng.) ) Euro.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.                                    

5.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.                                              

5.3. У разі якщо Продавець не виконує вимоги цього Договору або виконує не належним чином, Продавець сплачує штраф у розмірі штраф на продавцяя (штраф на продавцяя, прописом (укр.) ) Євро.

V. RESPONSIBILITY OF THE PARTIES

5.1. In the event of a breach of the Agreement, the Party shall be liable as determined by this Agreement and / or by the current legislation of Ukraine.                                              

5.2. Violation of the Agreement is its non-fulfillment or improper fulfillment, that is, execution in violation of the conditions specified in the content of this Agreement.                                            

5.3. In case if the Seller does not comply with the requirements of this Agreement, the Seller shall pay a fine in the amount of  штраф на продавцяя  ( штраф на продавцяя, прописом (eng.) ) Euro.

5.4. Сторона, що порушила свої зобов’язання за договором повинна відшкодувати завдані нею збитки у повній суміповному обсязі понад штрафні санкції.         5.4. A party which has breached its obligations under the Agreement shall reimburse the damages caused in full in excess of the penalties
 
 

 

VI. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ (відомості).

6.1 . Укладаючи цей Договір, Сторони підтверджують те, що:

- їм відомі їх права як суб'єктів персональних даних, визначених Законом України «Про захист персональних даних», мета збору таких даних та особи, яким можуть передаватися їх персональні дані;

- Сторони дають взаємну згоду на внесення в базу даних іншої Сторони – «Контрагенти» (або аналогічну по суті) свої персональні дані (надані відомості) з метою забезпечення реалізації адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту тощо.

6.2. Представники Сторін, уповноважені на підписання цього Договору, погодилися на те, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам у зв'язку з укладенням цього Договору, включаються в бази персональних даних Сторін (за їх наявності). Представники Сторін, підписуючи Договір, підтверджують, що вони знають свої права відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Підписуючи цей Договір, уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на опрацювання їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень на укладення, зміна та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин.

6.3. Підписуючи цей Договір, Сторони, згідно із Законом України «Про захист персональних даних», надають взаємну згоду на опрацювання їх персональних даних, а саме: назви, місцезнаходження/місцепроживання, реєстраційних даних (номера державної реєстрації в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), інформації про систему оподаткування (індивідуального податкового номера, реєстраційного номера облікової картки платника податків, номера свідоцтва про статус платника ПДВ), банківських реквізитів, електронних ідентифікаційних даних (IP-адреса, телефон, e-mail), прізвища, імені, по батькові, особистого підпису та інших даних, які дають змогу ідентифікувати особу, яка діє в інтересах та/або від імені однієї зі Сторін та інших даних, які передає одна Сторона інший з метою встановлення податкових, господарських відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, в сфері економічних, фінансових послуг і страхування, вивчення споживчого попиту та статистики, в маркетингових, інформаційних, рекламних або інших аналогічних цілях. Сторони проінформовані про те, що їх персональні дані внесені до бази персональних даних, а також проінформовані про свої права згідно із Законом України «Про захист персональних даних».

VI. DISCLAIMER OF PERSONAL DATA (information).

6.1. By concluding this Agreement, the Parties confirm that:

- they know their rights as subjects of personal data, defined by the Law of Ukraine "On Personal Data Protection", the purpose of collecting such data and persons to whom their personal data may be transferred;

- The Parties mutually agree to enter in the database of the other Party - "Counterparties" (or similar in essence) their personal data (information provided) in order to ensure the implementation of administrative and legal, tax relations, relations in the field of accounting and auditing, etc.

6.2. Representatives of the Parties authorized to sign this Agreement have agreed that their personal data, which became known to the Parties in connection with the conclusion of this Agreement, are included in the personal databases of the Parties (if any). Representatives of the Parties, signing the Agreement, confirm that they know their rights in accordance with the Law of Ukraine "On Personal Data Protection".

By signing this Agreement, the authorized representatives of the Parties consent (process) to the processing of their personal data, in order to confirm the authority to conclude, amend and terminate the Agreement, ensure the implementation of administrative, legal and tax relations, relations in accounting and statistics, as well as for ensuring the implementation of other relations provided by law.

6.3. By signing this Agreement, the Parties, in accordance with the Law of Ukraine "On Personal Data Protection", give mutual consent to the processing of their personal data, namely: names, location / residence, registration data (state registration numbers in the unified state register of legal entities and individuals - entrepreneurs), information on the tax system (individual tax number, registration number of the taxpayer's account card, VAT certificate status number), bank details, electronic identification data (IP address, telephone, e-mail), surname, name, parental, personal signature and other data that allow to identify a person acting in the interests and / or on behalf of one of the Parties and other data transmitted by one Party to another in order to establish tax, economic relations, accounting relations and audit, in the field of economic, financial services and insurance, the study of consumer demand and statistics, c marketing, information, advertising or other similar purposes. The parties are informed that their personal data are entered into the personal data base, as well as informed about their rights in accordance with the Law of Ukraine "On Personal Data Protection".

VIІ. ФОРС-МАЖОР

7.1.Жодна сторона не несе відповідальності за невиконання зобов’язань, за цим Договором з причини, що знаходяться поза їх контролем, а саме; пожежа, повінь, страйки та нещасні випадки з учасником процесу, війну, вторгнення, повстання, заколот, громадські заворушення, вибухи, землетруси, транспортні аварії, за умови, що така подія є причиною невиконання зобов’язання за цим Договором, але не існувала на час укладання Договору на виконання замовлення (надалі-«Форс-Мажор»)

7.2.Якщо Форс-Мажорні обставини діють протягом строку, який перевищує 30 (тридцять) календарних днів, та які унеможливлюють подальший процес виконання Сторонами свої зобов’язань, то будь яка Сторона, має право припинити дію цього Договору, шляхом направлення повідомлення про припинення дії Договору іншій Стороні за 5 днів до дати припинення Договору.

Жодна сторона не несе відповідальності за невиконання, шкоду та інше в разі дострокового припинення дії даного Договору через обставини Форс-Мажору.

7.3.Достатнім та необхідним підтвердженням настання форс-мажорних обставин є документ, що видається Торгово-Промисловою Палатою України.

VII. FORCE MAJOR

7.1. Neither party is liable for non-performance of obligations under this Agreement for reasons beyond their control, namely; fire, flood, strikes and accidents with a participant in the process, war, invasion, uprising, riot, public riots, explosions, earthquakes, traffic accidents, provided that such an event is the cause of non-compliance with the obligations under this Agreement, but did not exist on the time of concluding the Contract for the execution of the order (hereinafter - "Force Majeure")

7.2. If Force Majeure is in force for a period exceeding 30 (thirty) calendar days and which prevents the Parties from further fulfilling their obligations, either Party has the right to terminate this Agreement by sending a notice of termination Agreement to the other Party 5 days before the date of termination of the Agreement.

Neither party shall be liable for non-performance, damage, etc. in the event of early termination of this Agreement due to the circumstances of Force Majeure.

7.3. A document issued by the Chamber of Commerce and Industry of Ukraine is a sufficient and necessary confirmation of the occurrence of force majeure.

VIII. ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Цей Договір та будь-які зобов'язання, що виникають у зв'язку з ним, регулюються та тлумачать відповідно до законодавства України.                                           

 VIII. APPLICABLE LAW AND SETTLEMENT OF DISPUTES

8.1. This Agreement and any matters obligations arising out of or in connection with it shall be governed by and construed in accordance with laws of Ukraine.                                              

8.2. Сторони погоджуються намагатися вирішити будь-які суперечки, протиріччя чи претензії між Сторонами, що виникають з цього Договору або відносно нього, включаючи, але не обмежуючись дійсністю чи існуванням Договору та / або цієї статті, або припинення, складення або виконання Договору, шляхом взаємних консультацій. Усі спори, що виникають або можуть виникнути в зв'язку з Договором, повинні бути вирішені Сторонами дружелюбно.                                   

8.2. The Parties agree to seek to resolve any dispute, controversy or claim between the Parties arising out of or in relation to this Agreement, including but not limited to the validity or existence of the Agreementand/or this clause or the termination, construction or performance of the Agreement by mutual consultation. All disputes arising or that may arise from or in connection with the Agreement should be settled amicably by the Parties.                                          

 8.3. Усі спори, розбіжності чи вимоги, які виникають із цього Договору або у зв'язку з ним, зокрема, щодо його тлумачення, виконання, порушення, припинення  чи  недійсності, підлягають вирішенню у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України згідно з його Регламентом.                                    

8.3. Any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with this Agreement, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be finally settled by arbitration in accordance with the Arbitration Rules of the International Commercial Arbitration Court at the Ukrainian Chamber of Commerce and Industry and decided according to its rules.                          

Арбітражний суд складається з одного арбітра.     

The number of arbitrators shall be one.     

Місцем проведення засідання Арбітражного суду є Київ, Україна.          

The seat of arbitration shall be Kyiv, Ukraine.                                          

Мовою арбітражного розгляду є українська.                                          

 The language to be used in the arbitral proceedings shall be Ukrainian.                                         

Будь-яке рішення арбітражу приймається письмово та є остаточним і обов'язковим для Сторін. Сторони зобов'язуються виконувати судове рішення без зволікання.                                              

Any judgment shall be made in writing and shall be final and binding on the Parties. The Parties undertake to carry out the judgment without delay.                                          

Сторони відмовляються від будь-якого права звернутися до будь-якого суду та / або іншого судового органу, крім зазначеного в цій статті Договору.                                   

The Parties waive any right to apply to any court of law and/or other judicial authority other than stipulated in the Clause of this Agreement.                                            

Крім того, стосовно будь-якого провадження, що виникає з/або у зв’язку з примусовим виконанням та/або виконанням будь-якого рішення суду, призначеного щодо них, Сторони цим підкорюються юрисдикції будь-якого суду, у якому будь-які такі провадження відбуваються.

 In addition, in respect of any proceedings arising out of or connected with the enforcement and/or execution of any judgment made against them, the Parties hereby submit to the jurisdiction of any court in which any such proceedings are brought. 

VІІ. ІНШІ УМОВИ

7.1. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

7.2. Розірвання даного Договору в односторонньому порядку не допускається.

7.3. Цей Договір складений у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін.

VII. MISCELLANEOUS

7.1. This Agreement shall enter into force upon signature by the Parties and shall remain in force until the Parties have fully fulfilled their obligations.

7.2. Termination of this Agreement unilaterally is not allowed.

7.3. This Agreement is made in two copies, one for each of the Parties.

IX. ІНШІ УМОВИ

9.1. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

9.2. Розірвання даного Договору в односторонньому порядку не допускається.

9.3. Цей Договір складений у трьох примірниках, по одному для кожної із Сторін.

IX. MISCELLANEOUS

9.1. This Agreement shall enter into force upon signature by the Parties and shall remain in force until the Parties have fully fulfilled their obligations.

9.2. Termination of this Agreement unilaterally is not allowed.

9.3. This Agreement is made in three copies, one for each of the Parties.

9.4. Повнота Договору

Цей Договір та додаткові угоди до нього становлять єдиний договір та повну домовленість і порозуміння Сторін і замінює будь-які інші попередні угоди між Сторонами (письмові або усні) стосовно предмету цього Договору.                                     

9.4. Entire Agreement

This Agreement and the additional аgreements constitute the entire Agreement and understanding of the Parties and supersedes any other prior agreement between the Parties (whether written or oral) relating to the subject matter hereof.                      

 

9.5. Ділимість

Якщо будь-яке положення цього Договору вважається будь-яким судом або іншим компетентним органом таким, що не має юридичної або позовної сили, або недійсним повністю або частково, інші положення цього Договору і решта положень, що зазнали змін, продовжують діяти. Сторони беруть на себе зобов’язання замінити недійсне положення таким дійсним положенням, що найближче відповідає економічній цілі недійсного положення.                                        

9.5. Severability

If any provision of this Agreement is held by any court or any other competent authority to be void, invalid or unenforceable in whole or part, the other provisions of this Agreement and the remainder of the affected provisions shall continue to be valid. The Parties undertake to replace such an invalid provision by a valid provision that shall as closely as possible correspond to the economic purpose of the invalid provision.       

 

9.6. Відмова від права

Затримка у здійсненні або нездійснення будь-якого права або засобу правового захисту за цим Договором не складає відмову від таких або інших прав або засобів правового захисту, і не перешкоджає їх здійсненню або примусовому здійсненню. Одноразове або часткове здійснення будь-якого права або засобу правового захисту за цим Договором не перешкоджає подальшому здійсненню цього або іншого права або засобу правового захисту.                                            

9.6. Waiver

A delay in exercising, or failure to exercise, any right or remedy under this Agreement does not constitute a waiver of such or other rights or remedies nor will it operate so as to bar the exercise or enforcement thereof. No single or partial exercise of any right or remedy under this Agreement will prevent further or other exercise of such or other rights or remedies.                                            

 

9.7. Мова

Цей Договір складено англійською та українською мовою та підписано англійською та українською мовою. Визначальним та обов’язковим варіантом цього Договору є україномовний варіант, і у випадку будь-яких невідповідностей між україномовним варіантом та будь-яким перекладом, перший має переважну силу.                                  

9.7. Language

This Agreement has been drafted in the English and Ukrainian language and signed in the English and Ukrainian language. The definitive and binding version of this Agreement is the Ukrainian language version and in the event of any inconsistency between the English language version and any translation, the Ukrainian version shall prevail.                                                                                                        

 

ПРОДАВЕЦЬ

Громадянин(ка) Громадянство  ПІБ повністю  

Реєстраційний номер облікової картки платника податків Інд. податковий номeр

Документ, що посвідчує особу: Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  від Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Зареєстрований(а) за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел. Номер телефону №1

E-mail: E-mail

п/р № рахунку  в Назва банку  МФО МФО банку

 

Продавець  _______________________ ПІБ повністю

SELLER

Citizen of Громадянство (Eng.)  ПІБ повністю (Eng.)  

Individual tax number (RNOKPP)Інд. податковий номeр

Identification documentНазва документа, що посвідчує особу (Eng.) Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

issued byКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу (Eng.) onКоли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Registered address: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (Eng.)

Теl. Номер телефону №1

E-mail: E-mail

Acc. № рахунку at Назва банку MFOМФО банку

 

Seller_______________________ ПІБ повністю (Eng.)

 

ПРОДАВЕЦЬ

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії п/р 

Tel: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

№ рахунку   в Назва банку  , МФО МФО банку    

 

Посада представника

_____________________ ПІБ представника

ПРОДАВЕЦЬ

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Tel: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку   в Назва банку  , МФО МФО банку      

 

Посада представника

________________ ПІБ представника

 

Посада представника

_____________________ ПІБ представника

ПРОДАВЕЦЬ

Повне найменування

Реєстраційний номер: Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Tel: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку (Валюта рахунку ) в Назва банку  

Адрес: Адреса банку

МФО МФО банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

 

Посада представника

_______________ ПІБ представника

Посада представника

______________ПІБ представника

ПРОДАВЕЦЬ

Повне найменування

Реєстраційний номер: Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Тел: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку (Валюта рахунку ) в Назва банку  

Адрес: Адреса банку

МФО МФО банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

 

Посада представника

_______________ ПІБ представника

SELLER

Повне найменування

Реєстраційний номер: Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Тел: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку (Валюта рахунку ) в Назва банку  

Адрес: Адреса банку

МФО МФО банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

 

Посада представника

_______________ ПІБ представника

 

Громадянин(ка) Громадянство  ПІБ повністю

Документ, що посвідчує особу: Назва документа, що посвідчує особу серія номерСерія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса  Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків ІПН  

Банківські реквізити:

П/р  № рахунку IBAN в Назва банку

МФО МФО банку

SWIFT

_______________  ПІБ повністю

Citizen of  Громадянство (Eng.)  ПІБ повністю (Eng.)

Identification document: Назва документа, що посвідчує особу (Eng.) #Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , issued byКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу (Eng.) Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Registered address Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (Eng.)

Idividual tax number (RNOKPP)  ІПН  

Bank details

Acc.

П/р  № рахунку IBAN at Назва банку

Bank's code МФО банку

SWIFT

_____________ ПІБ повністю (Eng.)

 

 

ПОКУПЕЦЬ

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Телефон основний

E-mail основний

п/р № рахунку   в Назва банку   МФО МФО банку

 

Посада представника

_______________

ПІБ представника

 

 

ПОКУПЕЦЬ

Громадянин(ка) Громадянство ПІБ повністю

Реєстраційний номер облікової картки платника податків: Інд. податковий номeр

Документ, що посвідчує особу: Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Зареєстрований за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел: Номер телефону №1

E-mail: E-mail

№ рахунку в Назва банку

МФО МФО банку

 

_______________   ПІБ повністю

ПОКУПЕЦЬ

Повне найменування

Реєстраційний номер: Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Телефон: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку (Валюта рахунку ) в Назва банку  

Адрес: Адреса банку

МФО МФО банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Банк-кореспондент:

Банк-кореспондент Aдреса (банк-кореспондент)

п/р. № рахунку (банк-кореспондент)  IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT SWIFT (банк-кореспондент)

 

Посада представника

_______________ ПІБ представника

BUYER

Повне найменування (Eng.)

Registration number: Код компанії

Legal address: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

Actual address: Фактична адреса компанії (Eng.)

Теl: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Acc № рахунку (Валюта рахунку ) atНазва банку  

Address: Адреса банку

Bank's codeМФО банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Correspondent Bank

Банк-кореспондент (Eng.)  Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

Acc № рахунку (банк-кореспондент)  IBAN (банк-кореспондент)  

SWIFT SWIFT (банк-кореспондент)

 

Посада представника (Eng.)

_______________ ПІБ представника (Eng.)

 

 

 

ПОКУПЕЦЬ

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Телефон основний

E-mail основний

п/р № рахунку   в Назва банку   МФО МФО банку

 

Посада представника

_______________ ПІБ представника

Посада представника

_______________ПІБ представника

 

 

ПОКУПЕЦЬ

Повне найменування

Реєстраційний номер: Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Телефон основний

E-mail основний

 

п/р № рахунку (Валюта рахунку ) в Назва банку  

Адрес: Адреса банку

МФО МФО банку

SWIFT

IBAN

 

Посада представника

_______________ ПІБ представника

Посада представника

_______________ ПІБ представника

Додаткова угода № № допугоди1

до попереднього Договору Номер договору  купівлі-продажу корпоративних прав
(частки у статутному капіталі
Скорочене найменування )

м. місце укладення допугоди1     дата укладення допугоди1

Громадянин(ка) Громадянство  ПІБ повністю , РНКПО Інд. податковий номeр

Документ, що посвідчує особу: Назва документа, що посвідчує особу серія номерСерія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу , що проживає за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) , реєстраційний номер облікової картки платника податків Інд. податковий номeр (надалі- "Продавець") з одного боку, та

Повне найменування (код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ ), що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі - Продавець), з однієї сторони, та 

Повне найменування (код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ ), що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава обмеження по сумі та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника (надалі - Продавець), з однієї сторони, та 

Компанія Повне найменування , код компанії Код компанії , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) ,  в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі - "Продавець"), з однієї сторони

Компанія Повне найменування , код компанії Код компанії , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) ,    в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Продавець"), з однієї сторони

Повне найменування  (код ЄДРПОУ - Код ЄДРПОУ ), що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) ,  в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі - "Покупець"), з іншої сторони

Повне найменування (код ЄДРПОУ - Код ЄДРПОУ ), що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада представника ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Покупець"), з іншої сторони

Громадянин(ка) Громадянство  ПІБ повністю , РНКПОІнд. податковий номeрНазва документа, що посвідчує особу  серія номер Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу , що проживає за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) , реєстраційний номер облікової картки платника податків Інд. податковий номeр (надалі - "Покупець"), з другої сторони

Компанія Повне найменування , код компанії Код компанії , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) в особі Посада представника ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Покупець"), з другої сторони

Компанія Повне найменування , код компанії Код компанії , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) ,  в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Покупець"), з другої сторони

впишіть зміни

ПРОДАВЕЦЬ

Громадянин(ка) Громадянство   ПІБ повністю  

Реєстраційний номер облікової картки платника податків Інд. податковий номeр

Документ, що посвідчує особу: Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  від Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Зареєстрований(а) за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел. Номер телефону №1

E-mail: E-mail

п/р № рахунку  в Назва банку  МФО МФО банку

 

Продавець  _______________________ ПІБ повністю

ПРОДАВЕЦЬ

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії п/р 

Tel: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

№ рахунку   в Назва банку  , МФО МФО банку    

 

Посада представника

_____________________ ПІБ представника

ПРОДАВЕЦЬ

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Tel: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку   в Назва банку  , МФО МФО банку      

 

Посада представника

________________ ПІБ представника

 

Посада представника

_____________________ ПІБ представника

ПРОДАВЕЦЬ

Повне найменування

Реєстраційний номер: Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Tel: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку (Валюта рахунку ) в Назва банку  

Адрес: Адреса банку

МФО МФО банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

 

Посада представника

_______________ ПІБ представника

Посада представника

______________ПІБ представника

ПРОДАВЕЦЬ

Повне найменування

Реєстраційний номер: Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Тел: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку (Валюта рахунку ) в Назва банку  

Адрес: Адреса банку

МФО МФО банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

 

Посада представника

_______________ ПІБ представника

 

 

ПОКУПЕЦЬ

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Телефон основний

E-mail основний

п/р № рахунку   в Назва банку   МФО МФО банку

 

Посада представника

_______________</