УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Ліцензійний договір про використання винаходу (невиключна ліцензія), (укр), Україна

Ліцензійний договір № 1-1  

про використання винаходу

 

Київ

Дата укладення договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

Повне найменування , в особі  Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника , (надалі – «Ліцензіар»), з однієї сторони, та

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставіПідстава діяльності представника та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , (надалі - "Ліцензіар"), з однієї сторони, та

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР, (надалі - "Ліцензіар"), з однієї сторони, та

Громадянин(ка) Громадянство  ПІБ повністю , (надалі - "Ліцензіар"), з однієї сторони, та

Повне найменування , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , (надалі - "Ліцензіат"), з іншої сторони

Повне найменування , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , (надалі - "Ліцензіат"), з іншої сторони,

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР, (надалі - "Ліцензіат"), з іншої сторони, 

Громадянин(ка) Громадянство  ПІБ повністю , (надалі - "Ліцензіат"), з іншої сторони, 

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Ліцензійний договір про використання винаходу (надалі – «Договір») про наступне.

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.       Ліцензіар, будучи власником патентів № від на підставі документ, що посвідчує володіння патентом  передав, а Ліцензіат отримав невиключну ліцензію на використання винаходів в межах строку дії патентів на території     територія використання винаходу .

1.2. Ліцензіат отримує на умовах цього Договору ліцензію на використання винаходів, на які одержано патенти № від з метою виготовлення, застосування, ввезення, пропозицій до продажу,  продажу  та  іншого  введення  в  господарський  оборот  продукту,  виготовленого  на  основі зазначених винаходів, а також застосування способу, який охороняється патентами (в договорі може бути зазначено будь-яке поєднання видів використання).

 

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Терміни, що використовуються у цьому Договорі, означають:

2.1. “Патенти” – одержані  Ліцензіаром  патенти,  а  також  патенти,  які  будуть  одержані  по  заявках  на винаходи, що подані до Державного департаменту інтелектуальної власності (додаток N 1).

2.2. “Продукція за ліцензією” – продукція, яка виготовлятиметься на основі ліцензії

2.3. “Спеціальна продукція” – продукція, що не охоплюється визначенням, яке наведено у п. 1.2. цього Договору, і додатково розроблена Ліцензіаром з використанням винаходів, що охороняються законом.

2.4. “Спеціальне обладнання”  –  обладнання,  необхідне  для  виготовлення  продукції  за   ліцензією (додаток N 2).

2.5. “Конфіденційність” – дотримання заходів щодо попередження випадкового або навмисного розголошення відомостей, що стосуються патентів, третім особам.

2.6. “Звітний період” – період діяльності Ліцензіата щодо виконання умов цього Договору протягом кожних _________ місяців , що обчислюються з моменту набрання чинності цим договором.

2.7. “Територія” - територія використання винаходу .

2.8. “Платежі нетто” – платежі, при яких всі можливі збори і податки сплачує Ліцензіар.

3. ОБ’ЄКТ ДОГОВОРУ

3.1. Ліцензіар надає Ліцензіатові на строк дії цього договору і за винагороду невиключну, ліцензію на  використання винаходів, які охороняються патентами.

При цьому Ліцензіатові надається право:

- на виготовлення, застосування, ввезення, пропозицію до продажу, продажу та інше введення в господарський оборот продукції за ліцензією та/або спеціальної продукції (зокрема, з використанням у разі потреби спеціального обладнання, комплектуючих вузлів деталей і сировини, що застосовуються Ліцензіаром на території).

Ліцензіар зберігає за собою право самому використовувати винахід і ноу-хау та продавати невиключні ліцензії третім особам.

4. ТЕХНІЧНА  ДОКУМЕНТАЦІЯ

4.1. Уся технічна документація, яка є необхідною і достатньою для виробництва продукції за ліцензією (додаток N3), передається Ліцензіаром уповноваженому представникові Ліцензіата адреса місця передачі технічної документації  українською в 2 (двох)  примірниках протягом строк передачі технічної документації  з дня набрання чинності цим Договором.

4.2. При  передачі   технічної  документації  складається  приймально-здавальний  акт   за  підписами уповноважених представників обох Сторін. Якщо Ліцензіат або його представник не з’являться у строк, встановлений для передачі, Ліцензіар може переслати документацію рекомендованою поштою на адресу і за рахунок Ліцензіата.

Датою передачі вважається відповідно дата підписання приймально-здавального акта або дата поштового штемпеля на накладній.

4.3. Якщо  Ліцензіат   при  передачі  або  протягом  3 (трьох)  місяців  після  одержання  ним  документації встановить неповноту або неправильність одержаної ним від Ліцензіара документації, то Ліцензіар повинен протягом 3 (трьох) тижнів після надходження письмової претензії передати документацію, якої не вистачає, або виправити виявлені недоліки і передати відкореговану документацію Ліцензіатові. У цьому разі датою передачі документації  вважатиметься  дата  передачі  документації, якої не вистачало, або відкорегованої документації відповідно до положень абз. 2 п. 4.2. цього Договору.

4.4. Ліцензіат має право розмножити документацію для своїх потреб, але за умови дотримання зобов’язань щодо забезпечення конфіденційності.

5. УДОСКОНАЛЕННЯ І  ПОЛІПШЕННЯ           

5.1. Протягом строку чинності цього договору Сторони зобов’язуються негайно інформувати одна одну про всі здійснені ними удосконалення, що стосуються патентів, продукції за ліцензією і спеціальної продукції.

5.2. Сторони зобов’язуються в першу чергу пропонувати одна одній усі вищезазначені удосконалення та поліпшення. Умови їх передачі погоджуватимуться Сторонами додатково.

Удосконалення  та  поліпшення,  захищені   патентами,  або   щодо  яких  подано заявки на одержання патентів, вважаються належними тій Стороні, яка їх створила.

У разі відмови будь-якої із Сторін або неодержання від неї відповіді на пропозицію, що стосується використання удосконалень та поліпшень, протягом3 (трьох місяців) з моменту отримання відповідного повідомлення інша Сторона може запропонувати ці удосконалення та поліпшення третім особам.

6. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Ліцензіар заявляє, що на момент підписання цього Договору йому нічого не відомо про права третіх осіб, які могли б бути порушені наданням цієї ліцензії.

6.2. Ліцензіар заявляє про технічну здійсненність виробництва продукції за ліцензією на підприємстві(ах) Ліцензіата  і   про  можливість   досягнення  показників,  передбачених цим договором, за умови повного дотримання Ліцензіатом технічних умов та інструкцій Ліцензіара.

Механічні, технологічні, техніко-економічні та інші показники продукції за ліцензією наведені у додатку N 4 до цього Договору.

6.3. Ліцензіар заявляє, що технічна документація та інші матеріали, які передаються Ліцензіарові, будуть комплектними   та   якісно   виготовленими  відповідно  до  чинних  норм  і  стандартів  (Сторони  можуть застерігти й інші вимоги щодо документації та іншої інформації).

6.4. Ліцензіат  зобов’язується  виготовляти  продукцію  за  ліцензією у повній відповідності з одержаною технічною документацією та інструкціями Ліцензіара в частині, що стосується винаходу.

7. ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА В ОСВОЄННІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ЗА ЛІЦЕНЗІЄЮ

7.1. Для надання технічної допомоги Ліцензіатові в освоєнні виробництва продукції за ліцензією, а також для  навчання  персоналу  Ліцензіата  методам  та  прийомам  роботи  щодо виготовлення  і  застосування продукції за ліцензією Ліцензіар на прохання Ліцензіата відряджає на підприємство (-а) Ліцензіата потрібну кількість  спеціалістів. Ліцензіат  повідомляє  Ліцензіара  про  своє   прохання за 2 (два) місяці до дати можливого виїзду спеціалістів.

7.2. Ліцензіат забезпечує спеціалістів Ліцензіара на час перебуванняі на підприємстві-(ах) Ліцензіата приміщеннями  у  готелі,  транспортними  засобами  для  проїзду  до  місця роботи і назад, телефонним зв’язком та іншими видами обслуговування, погодженими між Сторонами.

7.3. Всі витрати,  пов’язані  з  відрядженням  спеціалістів  з метою  надання необхідної технічної допомоги, включаючи оплату вартості залізниці або авіаквитків, а також винагороду залежно від кваліфікації спеціалістів, несе Ліцензіат за такими ставками:   ставки винаород спеціалістів

7.4. У разі звернення Ліцензіата до Ліцензіара з проханням про відвідування підприємств, які виготовляють продукцію  за  ліцензією,  з  метою  ознайомлення  з  їх  виробництвом  і  обладнанням  на  місці, Ліцензіар задовольняє таке прохання.

Усі  витрати,  пов’язані  з  відвідуванням  і  перебуванням  спеціалістів на підприємствах Ліцензіара,  несе Ліцензіат.

7.5. На  прохання  Ліцензіата  і  за  його рахунок  Ліцензіар  поставить  йому  зразки продукції за ліцензією і  матеріалів,  а  також  спеціальне обладнання, необхідне для виробництва продукції за ліцензією.

Якщо Ліцензіаром є громадянин, п.п. 7.4 і 7.5. цього Договору не використовуються.

8. ПЛАТЕЖІ

8.1. За надання   прав,  передбачених  цим  Договором,  і  за  технічну документацію та іншу інформацію,  вказану  в додатку N 4 до цього Договору, Ліцензіат виплачує Ліцензіарові винагороду у відповідності до нижчевикладеного:

а) сума в розмірі  сума платежу 1  (сума платежу 1, прописом (укр.) ) грн. виплачується за пред’явленням рахунку  протягом ___________ днів з дати __________________ ;

б) сума в розмірі  сума платежу 1 сума платежу 1 (прописом) грн. виплачується за пред’явленням рахунку  протягом __

Сторони визначають, що початком виробництва/серійного виробництва вважається: Дата початку серійного виробництва, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 .                   .

8.2. Поточні відрахування (роялті) проводяться Ліцензіатом протягом __________днів , що йдуть за звітним періодом. Звітним періодом вважається календарний місяць.

8.3. Всі платежі за цим Договором розуміються як платежі нетто на користь Ліцензіара.

8.4. Після припинення строку дії цього Договору його положення будуть використовуватися (діятимуть) до того часу, поки не будуть остаточно відрегульовано платежі, зобов’язання з яких виникли в період його дії.

9. ІНФОРМАЦІЯ  І  ЗВІТНІСТЬ

9.1. Ліцензіат протягом 10 (десяти) днів , що йдуть за звітним періодом, надає Ліцензіарові зведені бухгалтерські дані  з  обсягу  виробництва  і  реалізації  продукції  за ліцензією  і спеціальної  продукції протягом звітного періоду, а також відомості про продажну ціну продукції за ліцензією і спеціальної продукції.

9.2. Ліцензіар  має   право  проводити перевірку даних, які відносяться до обсягу виробництва і реалізації продукції за ліцензією і спеціальної продукції на підприємствах Ліцензіата за звітними даними відповідно до п. 2.6. цього Договору. Ліцензіат зобов’язується забезпечувати можливість такої перевірки.

10. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

10.1. Сторони  беруть  на  себе  зобов’язання  із збереження  конфіденційності  отриманих  від  Ліцензіара технічної документації та інформації, які відносяться до  виробництва продукції за ліцензією і спеціальної продукції.

Сторони вживатимуть усіх необхідних заходів, щоб запобігти повному або частковому розголошенню вказаних даних або ознайомленню з ними третіх осіб.

10.2. З переданою  документацією,  інформацією  будуть ознайомлені тільки  ті особи із персоналу підприємств Ліцензіата та його партнерів з кооперації, які безпосередньо пов’язані з виробництвом продукції за ліцензією.

10.3. У разі розголошення Ліцензіатом або його партнерами даних, які містяться у вказаній документації, та інформації, Ліцензіат відшкодовує Ліцензіарові понесені у зв’язку з цим збитки. Таку саму відповідальність несе Ліцензіар.

11. ЗАХИСТ ПРАВ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ

11.1. Протягом всього строку дії цього Договору Ліцензіат визнає і буде визнавати дійсність прав, що випливають із платежів Ліцензіара.

11.2. Ліцензіар зобов’язується підтримувати чинність патентів протягом усього строку дії цього Договору.

Якщо Ліцензіар намагається припинити підтримання чинності патентів, він завчасно інформує про це Ліцензіата, і в цьому випадку Сторони врегульовують свої відносини, які випливають із цього Договору, наступним чином

11.3. Про випадки протиправного використання третіми особами винаходів, які захищені патентами Ліцензіара на території, що стали відомі Ліцензіату, він негайно повідомляє Ліцензіара.

У випадку коли Ліцензіатові будуть пред’явлені претензії або позови з приводу порушення ним прав третіх осіб у зв’язку з використанням ліцензії за цим Договором,  Ліцензіат повідомить про це Ліцензіара.

В обох випадках Ліцензіар зобов’язується врегульовувати такі претензії або вчиняти дії, що виключають виникнення витрат і збитків для Ліцензіата.

11.4. У разі якщо Ліцензіат дійде висновку про доцільність патентування за кордоном винаходу Ліцензіара, за  якими  ще  не  отримані  патенти  в  країні  Ліцензіара,  він  доводить  свою  думку до відома Ліцензіара.

Останній приймає рішення про доцільність правової охорони своїх винаходів за кордоном з урахуванням інтересів Ліцензіата.

Усі витрати, які пов’язані з таким патентуванням, розподіляються між Сторонами за їх додатковою угодою.

11.5. У разі якщо Ліцензіат дійде висновку про можливість і доцільність продажу за кордон ліцензії на продукцію  за  ліцензією  і  спеціальну продукцію,  він  інформує  про це Ліцензіара, і Сторони спільно вчиняють відповідні дії і домовляються про розподіл валютного витогру.

11.6. У разі якщо Ліцензіат дійде висновку про доцільність експорту продукції за ліцензією/або спеціальної продукції, він повідомляє про це Ліцензіара.

Порядок  і  валюта  платежів  на  користь  Ліцензіара  в  цьому  випадку  будуть  узгоджені  Сторонами додатково.

12. РЕКЛАМА

12.1. Ліцензіат має право зобов’язуватися вказувати у відповідних рекламних матералах, а також на продукції за ліцензією і спеціальній продукції, яка випускається на його підприємствах, що ця продукція виготовляється за ліцензією Ліцензіара.

12.2. Питання про використання Ліцензіатом знака для товарів та послуг Ліцензіара Сторони врегульовують окремими угодами.

13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  СТОРІН  І  ВИРІШЕННЯ  СПОРІВ

13.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

13.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

13.3. Сторона, що не виконала умов п.п. 6.1-6.4. цього Договору, повинна відшкодувати іншій Стороні збитки, заподіяні їй у зв’язку з цим невиконанням зобов’язання, у межах _____________ .

13.4. За порушення строків передачі технічної документації та іншої необхідної інформації відповідно до розділу 3 цього Договору Ліцензіар сплачує Ліцензіатові штраф, що обчислюєтьсяу розмірі _________,  не більше __________ .

13.5. Розмір відшкодування збитків і нарахованої неустойки (штрафу) за допущені Стороною порушення умов Договору не може в сукупності перевищувати суми, які відповідно до розділу 7 цього Договору підлягають виплаті Ліцензіарові, якщо Сторони не домовилися про інше.

13.6. Усі спори, що пов’язані із цим Договором, йго укладання або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо виріщити  шляхом  переговорів,  він вирішується   в  судовому  порядку  за  встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

14. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

14.1. Цей Договір є чинним до Строк дії Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 з  можливістю його  пролонгації  за  відсутності заперечень Сторін проти цього і набирає чинності з дати його реєстрації в уповноваженому органі.

14.2. Цей договір має силу на територіх дії патентів N _____________ .

14.3. Всі зміни і доповнення до цього Договору вносяться у письмовій формі. Вони мають бути підписані уповноваженими  на  це  особами  та  зареєстровані  у  встановленому  порядку.  Після  підписання  цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

14.4. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

14.5. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додати до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

14.6. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

14.7. Цей Договір складений українською мовою, у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

Додатки:

Додаток № 1. Перелік патентів.

Додаток № 2. Перелік спеціального обладнання.

Додаток № 3. Технічна документація.

Додаток № 4. Механічні, технологічні, техніко-економічні та інші показники продукції за ліцензією

Стаття 15. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Ліцензіар

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в  Назва банку   МФО банку МФО

За Ліцензіара

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Ліцензіар

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в  Назва банку   МФО МФО банку

За Ліцензіара

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Ліцензіар

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

Інше 1

За Ліцензіара

____________________ ФОП ПІБ ФОП

Ліцензіар

ПІБ повністю

Громадянство Громадянство

РНОКПП Інд. податковий номeр

Місцепроживання: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особуКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Тел. Номер телефону №1

E-mail: E-mail

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

За Ліцензіара

____________________  ПІБ повністю

Ліцензіат

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

За Ліцензіата

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Ліцензіат

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

За Ліцензіата

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Ліцензіат

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Телефон основний

E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

Інше 1

За Ліцензіата

____________ ФОП ПІБ ФОП

Ліцензіат

Громадянин(ка) Громадянство

ПІБ повністю

ІПН Інд. податковий номeр

Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особуКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса реєстрації місця проживання Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел. Номер телефону №1

E-mail: E-mail

п/р № рахунку в Назва банку  МФО МФО банку

За Ліцензіата

___________________ ПІБ повністю

Дата оновлення 12.01.2024 о 10:48:18

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Продиктуйте текст для пошуку
Готово