УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Ліцензійний договір про надання доступу до онлайн-сервісу Інстадок, юо, фоп (укр), Україна

 

 

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР 1-1  

про надання доступу до онлайн-сервісу «ІНСТАДОК»

 

м. Київ

Дата укладення договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

 

Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія «Інновації і Стабільність», яке іменоване (надалі - "Ліцензіар"), в особі Директора Яновської Інни Павлівни, що діє на підставі Статуту, з одного боку та

Повне найменування , в особі  Посада в род. відмінку : ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , (надалі - "Ліцензіат"), з іншої сторони,

ФОП ПІБ ФОП  (надалі - "Ліцензіат"), з іншої сторони,

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Ліцензійний договір  (надалі – «Договір») про наступне.

 

Терміни та визначення

Проста (невиключна) ліцензія - невиключне право використовувати ПЗ для власного споживання під зазначеним Ліцензіаром ім'ям, без права переробки чи іншого виду зміни, без права поширення.

SaaS-версія ПЗ (ПЗ) - версія програмного забезпечення «Сервіс генерування документів «ІНСТАКО», «Конструктор Документів ІнстаДок», «Система електронного документообігу ІнстаДок» та інші об’єкти інтелектуальної власності Ліцензіара, яке надається на Сайті Ліцензіара без скачування дистрибутива. SaaS-версія ПЗ позначена на Сайті Ліцензіара як Сервіс або Платформа.

Сайт Ліцензіара (Сайт) - сукупність веб-сторінок, розміщених в мережі Інтернет за адресою https://instaco.com.ua

База даних (БД) - об'єктивна форма представлення та організації сукупності систематизованих даних, з можливістю пошуку та обробки за допомогою ЕОМ. База даних, далі по тексту БД, визнається в обсязі, який вибрав Ліцензіат відповідно до тарифів, зазначених на сайті Ліцензіара.

Послуги - додаткові послуги, передбачені Договором, які надаються Ліцензіаром за заявкою Ліцензіата за додаткову плату на підставі відповідної додаткової угоди.

Особистий кабінет - закрита частина ПЗ, на яку Ліцензіат потрапляє за допомогою використання унікального імені (номер телефону) та смс-пароля або e-mail та пароля.

 

1. Предмет договору

1.1. Ліцензіар, відповідно до цього Договору, зобов'язується:

 • надати Ліцензіату право використання ПЗ/БД на умовах простої (невиключної) Ліцензії без права подальшої передачі, копіювання або будь-якого іншого способу розповсюдження ПЗ/БД в обсязі, визначеному в Додатках до цього Договору;
 • право використання програми «Сервіс генерування документів «ІНСТАКО» для підписання файлів кваліфікованими електронними підписати та перевірки підписаних даних шляхом надання субліцензій Ліцензіату та контрагентам Ліцензіата (надалі – «Контрагенти Ліцензіата»), без права на подальшу передачу та інші способи розповсюдження;

1.2. Ліцензія на використання відповідних ПЗ/БД є письмовим повноваженням, що надає Ліцензіатові право використовувати відповідну Програмну продукцію у якості платформи для створення, генерування, підписання і зберігання документів для забезпечення своєї підприємницької діяльності відповідно до умов цього Договору та умов такої ліцензії.

Територія використання ПЗ/БД: Україна та Світ.

1.3. Ліцензіар за заявками Ліцензіата надає останньому наступні додаткові послуги:

 • технічна підтримка та інформаційний супровід ПЗ;
 • зберігання документів протягом визначеного строку;
 • юридичні та інші консультаційні послуги;
 • навчання співробітників Ліцензіата правилам и порядку роботи в ПЗ (за вимогою Ліцензіата).  

При наданні додаткових послуг Ліцензіат вважається Замовником і відносини сторін регулюються законодавством про надання послуг. Замовник оплачує послуги Ліцензіата (Виконавця) на підставі окремого рахунку і додаткової угоди.

 

 2. Термін Дії договору ті інші умови

2.1. Договір, додати, акти до нього набирають чинності з моменту з моменту підписання Сторонами за допомогою кваліфікованого електронного підпису (підпису з використанням кваліфікованого сертифіката) (КЕП) та діє протягом одного кадендарного року з моменту підписання, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань. Строк дії цього Договору продовжується на кожний наступний (один) рік, якщо жодна із Сторін не повідомить письмово іншу Сторону про намір розірвати цей Договір не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати закінчення поточного строку дії цього Договору, за умови оплати відповідного тарифу, визначеного в додатках до цього Договору або на Сайті Ліцензіара..  З моменту оплати Ліцензіатом відповідного Тарифу, останній отримує відповідні майнові права, зазначені в Тарифах.

 

3. Права та обов'язки сторін

3.1. Ліцензіат має право:

3.1.1. Здійснювати будь-які дії,  пов'язані з функціонуванням ПЗ/ БД, відповідно до його призначення, зокрема, але не виключно:

 • надавати Ліцензіату, його представникам, працівникам, контрагентам Ліцензіата  віддалений доступ для роботи в ПЗ/БД;
 • надавати доступ до інформації, сформованої в результаті експлуатації ПЗ/БД, з метою формування зведених звітів;
 • використовувати ПЗ/БД в комерційній діяльності, крім випадків перепродажу, оренди або передачі ПЗ третім особам, можливих тільки після укладення відповідних письмових угод з Ліцензіаром;

3.1.2. Право Ліцензіата на використання ПЗ/БД, не включає ніякого дозволу, права або повноважень:

 • відтворювати ПЗ/БД;
 • модифікувати ПЗ/БД;
 • поширювати (копіювати), здійснювати оприлюднення, перепродажу ПЗ/БД;
 • здійснювати розповсюдження ПЗ/БД або його частини і/або здійснювати інші дії, спрямовані на отримання комерційної вигоди у відносинах з третіми особами з використання ПЗ / БД;
 • надавати субліцензії на будь-яке використання ПЗ/БД або його частин третім особам, без погодження з Ліцензіром.
 • здійснювати декомпіляцію наявних в ПЗ/БД баз даних з метою перенесення інформації до інших інформаційно-пошукових систем або для інших цілей;
 • Використовувати у власних інформаційних продуктах зображення інтерфейсу ПЗ/БД (зокрема Системи «ІНСТАКО», «ІнстаДок», «InstaDoc») без дозволу Ліцензіара.

3.1.3. У разі виявлення помилок в роботі ПЗ/БД, Ліцензіат направляє Ліцензіару письмову заявку. Сторони протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання від Ліцензіата письмової заявки з описом збоїв в роботі визначають терміни і порядок їх усунення, шляхом складання письмової угоди. Положення цього пункту не застосовуються в разі недотримання Ліцензіатом правил експлуатації ПЗ/БД, рекомендованих Ліцензіаром або рекомендацій Ліцензіара щодо використання програмного забезпечення і т.п.

3.2. Ліцензіат зобов'язаний:

 1. Своєчасно здійснювати оплату Ліцензії /Послуг за Договором, відповідно до умов Договору.
 2. Прийняти Ліцензію на відповідний строк та надані Послуги.
 3. Використовувати ПЗ/БД тільки тими способами і в межах тих прав, які передбачені в Договорі.
 4. Не використовувати надані Ліцензіаром ресурси сервера і інших програмних і апаратних засобів і інструментів Ліцензіара для проведення заходів, які не узгоджуються з загальновизнаними нормами користування мережею, включаючи масову розсилку повідомлень рекламного характеру (спам).
 5. Надавати дійсні, точні та повні відомості про себе та іншу інформацію, необхідну для виконання умов цього Договору
 6. Забезпечувати схоронність інформації, що необхідна для авторизації в Програмній продукції (логіни, паролі доступу тощо).

3.3. Ліцензіар зобов'язаний:

 1. Протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту здійснення Ліцензіатом оплати, відповідно до пункту 5.2 Договору, надати Ліцензіату права використання ПЗ/БД.
 2. Надавати право використання SaaS-версії ПЗ щодня і цілодобово, за винятком часу проведення профілактичних заходів, що складають не більше 24 годин на місяць (переважно в неробочий час).
 3. Надавати інформацію з питань роботи з ПЗ/БД за допомогою електронної пошти, гарячої лінії. Актуальні адреси електронної пошти та телефонний номер гарячої лінії знаходяться на сайті Ліцензіара.
 4. В обов'язки Ліцензіара з підтримки ПЗ/БД в мережі Інтернет не входить надання Ліцензіаром доступу до цієї мережі. Свій доступ до Інтернет Ліцензіат забезпечує самостійно.

3.4. Ліцензіар має право:

 1. Розірвати Договір та відмовити в наданні Ліцензіату прав на використання ПЗ/БД і Послуг у разі порушення термінів оплати Ліцензіатом більш ніж на 5 (п'ять) робочих днів, або з інших підстав, передбачених цим Договором.
 2. Випускати оновлення ПЗ/БД і нові версії ПЗ/БД, визначати умови їх надання Ліцензіату, умови технічної підтримки і супроводу.
 3. Для надання Послуг за Договором залучати третіх осіб.

3.5. Сторони визнають юридичну силу за електронними листами - документами, спрямованими по електронній пошті (e-mail), і визнають їх рівнозначними документам на паперових носіях, підписаним власноручним підписом, тому що тільки самі Сторони та уповноважені ними особи мають доступ до відповідних засобів зв'язку - адресами електронної пошти, зазначеним в Договорі в реквізитах Сторін. Доступ до електронної пошти кожна Сторона має через відповідний пароль і зобов'язується зберігати його конфіденційність.

3.6. Ліцензіар має право здійснювати розсилку, а Ліцензіат погоджується приймати листи на всі надані ящики електронної пошти, що містять як службову інформацію, пов'язану з роботою системи, так і інформаційні та розсилки з новинами. Відмова від розсилки проводиться Ліцензіатом переходом по посиланню "відписатися", що міститься в кожному вхідному листі.

 

4. Порядок надання прав на ПЗ, надання послуг

4.1. Порядок надання прав на ПЗ/БД і надання Послуг встановлюється цим Договором. 

4.2. Факт надання Ліцензіату права на використання SaaS-версії ПЗ/БД підтверджується зміною статусу  балансу в Особистому кабінеті Ліцензіата відповідно до Договору. 

4.3. За фактом передачі прав на ПЗ/БД і надання Послуг Сторони можуть підписувати Акт прийому-передачі Ліцензії або Акт приймання-передачі наданих послуг в залежності від суті операції (далі – «Акт») за вимогою Ліцензіата. Якщо від Ліцензіата такої вимоги не надходило, то Сторони вважають, що Ліцензіат прийняв Ліцензію на належне надання йому прав на користування ПЗ/БД на третій робочий день від дати початку строку користування ПЗ/БД згідно Тарифів та/або послуг на третій робочий день від дати закінчення надання відповідних послуг чи онлайн-послуг. 

4.4. Оригінали актів, підписані Ліцензіаром, направляються Ліцензіату за його запитом підписані кваліфікованими електронними підписами (КЕП) уповноважених осіб представників Сторін, на зареєстровану електронну адресу в особистому кабінеті Ліцензіата.

 

5. Вартість і порядок розрахунків

5.1. Оплата за Договором здійснюється в порядку 100% (стовідсоткової) передоплати повної вартості ліцензії в розмірі вартості не менше ніж одного розрахункового періоду у безготівковій формі. Оплата здійснюється протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати виставляння Рахунку, при здійсненні оплати Ліцензіат зобов'язаний вказувати в платіжному документі свій Тариф.

5.3. Якщо отриманий Ліцензіатом рахунок не буде оплачений в зазначений термін, а вартість, зазначена в Тарифах на Сайті, зміниться, Ліцензіат зобов'язаний оплатити нову вартість, в іншому випадку Договір вважається розірваним.

5.4. Спосіб оплати за Договором: перерахування Ліцензіатом грошових коштів у валюті України (гривня) на розрахунковий рахунок Ліцензіара. При цьому обов'язки Ліцензіата в частині оплати за Договором вважаються виконаними з дня надходження грошових коштів, в повному обсязі, на розрахунковий рахунок Ліцензіара;

5.5. У разі дострокового припинення дії цього Договору з будь-яких причин, сума внесеної передоплати не підлягає поверненню Ліцензіату. Положення цього пункту поширюються на випадки придбання за Договором SaaS-версії ПЗ.

5.6. Ліцензіар має право в односторонньому порядку змінювати Тариф, письмово повідомивши про це Ліцензіата по електронній пошті не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до запланованої дати зміни. Змінений Тариф починає діяти з дати, зазначеної в письмовому повідомленні Ліцензіара, але не раніше ніж через 30 (тридцять) календарних днів з дня отримання Ліцензіатом відповідного письмового повідомлення Ліцензіара. У випадку ненадання заперечень або відповіді, на повідомлення щодо зміни Тарифу, новий Тариф вважається погодженим та прийнятим Ліцензіатом у повному обсязі.

5.7. У випадку незгоди Ліцензіата зі зміною Тарифу, Ліцензіат зобов’язаний надати письмову відповідь в термін до 7 (семи) календарних днів з моменту отримання такого повідомлення. Сторони узгоджують взаємоприйнятні умови Договору щодо нового Тарифу, початку його дії, при цьому на час проведення погодження (переговорів) протягом 1 календарного місяця продовжують діяти старі умови. У випадку, якщо протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з дати отримання Ліцензіатом повідомлення про зміну Тарифу, Сторони не досягнуть згоди, Ліцензіар має право негайно відмовитися від виконання Договору в односторонньому порядку та розірвати цей Договір, письмово повідомивши Ліцензіата про це по електронній пошті.

 

6. Обмеження відповідальності

6.1. Ліцензіат визнає і погоджується з тим, що ні за яких обставин Ліцензіар не несе відповідальності перед Ліцензіатом і третіми особами за:

6.1.1. Розголошення інформації, яке виникло з вини Ліцензіата, або стало необхідним в рамках законодавства України або країни розміщення даних, за запитом повноважних державних органів.

6.1.2. Будь-які прямі і непрямі результати, отримані Ліцензіатом в ході використання ПЗ/БД, які надаються тільки на умовах «як є». Ліцензіат використовує інформацію і ПЗ/БД добровільно, з умовою повного прийняття на себе всіх ризиків і наслідків, пов'язаних з їх використанням.

6.1.3. Будь-який непрямий, випадковий, ненавмисний збиток, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, викликаний в зв'язку з використанням Сайту, ПЗ/БД і пов'язаних з ними Послуг.

6.1.4. Будь-які дії або бездіяльність Ліцензіата і третіх осіб, включаючи збиток будь-якого роду, отриманий в результаті цих дій або бездіяльності.

6.1.5. Будь-які взаємини і результати, які можуть виникнути у Ліцензіатів з третіми особами, в т.ч. з використанням Сайту і ПЗ/БД.

6.1.6. Точність, повноту і правильність інформації, отриманої Ліцензіатом при використанні ПЗ/БД внаслідок здійснення неточних, неповних або неправильних запитів;

6.1.7. Припинення дії виданої ліцензії на використання ПЗ/БД у випадку порушення Ліцензіатом заборон, передбачених цим Договором, а так само у випадку порушення умов та/або строків оплати ліцензійної винагороди, передбаченої умовами відповідного Тарифу. При цьому сума сплаченої ліцензійної винагороди Ліцензіатові не повертається і будь-які засоби відповідальності у зв’язку з таким припиненням до Ліцензіара не застосовуються.

6.2. Ліцензіат приймає, що використовує матеріали з сайту, ПЗ/БД і/або Послуги Ліцензіара на свій власний ризик, і несе особисту відповідальність за можливі наслідки використання зазначених матеріалів і результатів роботи ПЗ/БД і надання Послуг. ПЗ/БД і інформація, розміщена Ліцензіатом не перевіряються Ліцензіаром на відповідність тим або іншим вимогам (достовірності, повноти, сумлінності і т.п.).

6.3. У разі порушення Ліцензіаром умов Ліцензії і надання Послуг, згідно з умовами Договору, максимальний розмір відповідальності Ліцензіара обмежений сплаченою Ліцензіатом винагородою за дані права на ПЗ/БД і ціною даної Послуги. Для прав на ПЗ/БД і/або Послуг, що носять регулярний характер, максимальний розмір відповідальності Ліцензіара обмежений сплаченою Ліцензіатом винагородою за Ліцензію і надання даної Послуги в місяці, коли Ліцензіар порушив умови Договору.

 

7. Підстави і порядок розірвання договору

7.1. Будь-яка із Сторін має право в односторонньому порядку в будь-який час відмовитися від виконання цього Договору, попередивши іншу Сторону за 30 (тридцять) робочих днів до передбачуваної дати односторонньої відмови з обов’язковим взаєморозрахунком за не наданні послуги. Повідомлення про односторонню відмову від Договору надсилається електронною поштою.

 

8. Порядок розгляду спорів

8.1. При виникненні спорів Сторони зобов'язуються вжити всіх можливих і розумних заходів для врегулювання їх шляхом переговорів, дотримання претензійного (досудового) порядку розгляду спору є обов'язковим для Сторін. Термін відповіді на претензію - 30 (календарних) днів.

8.2. Всі невирішені суперечки підлягають розгляду в суді за місцем знаходження Ліцензіара.

8.3. Цей Договір регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України.

 

9. Обставини непереборної сили (форс-мажор)

9.1. Кожна із Сторін звільняється від відповідальності за часткове чи повне невиконання (а так само неналежне виконання) зобов'язань за Договором, якщо це невиконання обумовлено дією обставин непереборної сили, що виникли незалежно від волі цієї Сторони після підписання Договору, за умови, що дія таких обставин Сторона не могла передбачити та/або ліквідувати доступними їй засобами. До таких обставин можуть бути віднесені (включаючи, але не обмежуючись): стихійні лиха (повінь, землетрус), військові дії, рішення органів державної влади, в тому числі за допомогою видання нормативних актів, і їх наслідки, що перешкоджають виконанню зобов'язань за Договором. Термін виконання зобов'язань відповідної Сторони за Договором відтерміновується відповідно до часу, протягом якого діяли обставини непереборної сили.

9.2. Сторона, для яка не може виконувати зобов'язання за Договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна повідомити іншу Сторону про настання і припинення таких обставин в максимально короткий термін, але не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати настання (припинення) дії обставин непереборної сили, якщо самі обставини непереборної сили не перешкоджають такому повідомленню. Ліцензіар сповіщає Ліцензіата про настання обставин непереборної сили шляхом розміщення інформаційного листа на сайті Ліцензіара.

9.3. Належним доказом настання обставин непереборної сили та їх тривалості буде служити належним чином оформлений документ, виданий Торгово-промисловою палатою або іншою організацією (органом), яка виконує аналогічні функції, розташованою за місцем виникнення обставин непереборної сили.

 

10. Персональні дані

10.1. Для виконання умов Договору Ліцензіат погоджується надати і дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про персональні дані» на умовах і для цілей виконання умов Договору. Під "персональними даними" розуміється персональна інформація, яку Ліцензіат надає про себе самостійно при реєстрації на Сайті, а саме: прізвище, ім'я, по батькові; адреса реєстрації, номер основного документа, що засвідчує його особу, відомості про дату видачі зазначеного документа й орган органі, поштову адресу (включаючи індекс), адреса електронної пошти та контактні телефони. Ліцензіат гарантує, що він має право на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про персональні дані» осбі, дані яких він зберігатиме в своєму Особистому кабінеті на Сайті та отримав відповідні згоди від них.

10.2. Ліцензіар гарантує конфіденційність щодо персональних даних Ліцензіата і надає доступ до персональних даних лише тим співробітникам, яким ця інформація необхідна для виконання умов Договору, забезпечуючи дотримання зазначеними особами конфіденційності персональних даних та безпеки персональних даних при їх обробці.

10.3. У випадках втрати Ліцензіатом ідентифікаційних даних (логіна / пароля) для доступу до Сайту, Ліцензіар має право запросити у Ліцензіата, а Ліцензіат погоджується надати деякі персональні дані, які будуть використані виключно з метою виконання цього Договору, і захисту майнових інтересів Ліцензіата і Ліцензіара.

10.4. У разі припинення Договору вся інформація, що розміщується на Сайті: персональні дані Ліцензіата і пов'язані з нею файли фізично знищуються з носіїв Ліцензіара.

10.5. Ліцензіар при здійсненні передачі права на програму отримує згоду від Ліцензіата на збір та обробку персональних даних про Ліцензіата з метою виконання умов цього Договору, а також інформування Ліцензіата про актуальні рекламні акції та спеціальні пропозиції.

10.6. Ліцензіат в свою чергу дає згоду Ліцензіару на збір і обробку персональних даних.

10.7. Ліцензіар зобов'язується: дотримуватися конфіденційності щодо персональних даних Ліцензіата; не допускати спроби несанкціонованого використання персональних даних Ліцензіата третіми особами.

10.8. Ліцензіар не продає і не передає персональну інформацію про Користувачів сервісу. Ліцензіар має право надавати доступ до персональної інформації про Користувачів сервісу в наступних випадках:

- Користувач сервісу дав на це згоду;

- Якщо вимагає українське законодавство або органи влади відповідно до передбачених законами процедурами.

10.9. Ліцензіар має право надавати третім сторонам зведену агреговану інформацію, що не містить персональних відомостей і не дозволяє ідентифікувати користувача особисто.

 

11. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін

Ліцензіар

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ІННОВАЦІЇ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ»

код за ЄДРПОУ: 42000872;

Юридична/фактична адреса: 03022, м. Київ, вул. Максимовича, буд 24а, прим. 176;

ІПН: 420008708140;

Тел. +380637886291;

E-mail: info@instaco.com.ua;

 

Банківські реквізити:

IBAN UA393133990000026007055743943,

в ЗАП РУ ПАТ КБ "Приватбанк" м.Запоріжжя,

МФО 313399

 

 

Директор ______________ Яновська Інна Павлівна

 

 

Ліцензіат

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ ;

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) ;

Фактична адреса: Фактична адреса компанії ;

ІПН Інд. податковий номeр ;

Тел. Телефон основний ;

E-mail: E-mail основний ;

 

Банківські реквізити:

п/р № рахунку в Назва банку ,

МФО МФО банку

 

 

Посада представника  _______________ ПІБ представника

 

Ліцензіат

ФОП ПІБ ФОП

Юридична адреса: Юридична адреса ;

Фактична адреса:Фактична адреса ;

ІПН ІПН ;

Тел. Телефон основний ;

E-mail: E-mail основний ;

 

Банківські реквізити:

п/р № рахунку в Назва банку ,

МФО МФО банку

 

 

Посада представника  _______________ ПІБ представника

 

 

ДОДАТОК №1

до ЛІЦЕНЗІЙНОГО ДОГОВОРУ 1-1  

про надання доступу до онлайн-сервісу «ІНСТАДОК»

 

м. Київ

Дата укладення договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

 

Предмет закупівлі: ліцензія на право використання ПЗ/БД «ІнстаДок».

 

Назва тарифу Вартість без ПДВ ГРН
1 Кількість підписів в тарифі Ліцензіата - 10 (1,60 грн за підпис без ПДВ) 16,00
2 Додаткових аккаунтів - 2  
  Всього до сплати:  Всього до сплати

Всього до сплати (прописом): Всього до сплати, грн

Опис Вартість без ПДВ ГРН
1 Кількість підписів в тарифі Ліцензіата - 100 (1,40 грн за підпис без ПДВ) 140,00
2 Додаткових аккаунтів - 2  
  Всього до сплати:  Всього до сплати

Всього до сплати (прописом): Всього до сплати, грн

Назва тарифу Вартість без ПДВ ГРН
1 Кількість підписів в тарифі Ліцензіата - 200 (1,30 грн за підпис без ПДВ) 260,00
2 Додаткових аккаунтів - 2  
  Всього до сплати:  Всього до сплати

Всього до сплати (прописом): Всього до сплати, грн

Назва тарифу Вартість без ПДВ ГРН
1 Кількість підписів в тарифі Ліцензіата - 500 (1,20 грн за підпис без ПДВ) 600,00
2 Додаткових аккаунтів - 2  
  Всього до сплати:  Всього до сплати

Всього до сплати (прописом): Всього до сплати, грн

Назва тарифу Вартість без ПДВ ГРН
1 Кількість підписів в тарифі Ліцензіата - 1000 (0,80 грн за підпис без ПДВ) 800,00
2 Додаткових аккаунтів - 2  
  Всього до сплати:  Всього до сплати

Всього до сплати (прописом): Всього до сплати, грн

Назва тарифу Вартість без ПДВ ГРН
1 Кількість підписів в тарифі Ліцензіата - 3000 (0,60 грн за підпис без ПДВ) 1800,00
2 Додаткових аккаунтів - 2  
  Всього до сплати:  Всього до сплати

Всього до сплати (прописом): Всього до сплати, грн

Назва тарифу Вартість без ПДВ ГРН
1 Кількість підписів в тарифі Ліцензіата - 10000 (0,55 грн за підпис без ПДВ) 5500,00
2 Додаткових аккаунтів - 2  
  Всього до сплати:  Всього до сплати

Всього до сплати (прописом): Всього до сплати, грн

ЛІЦЕНЗІАР ЛІЦЕНЗІАТ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ІННОВАЦІЇ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ» Повне найменування

 

 

__________________________________

Директор Яновська Інна Павлівна

 

 

__________________________________

Посада представника  ПІБ представника

 

ЛІЦЕНЗІАР ЛІЦЕНЗІАТ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ІННОВАЦІЇ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ» ФОП ПІБ ФОП

 

 

__________________________________

Директор Яновська Інна Павлівна

 

 

__________________________________

 Посада представника  ПІБ представника

 

 

 

Рахунок №Номер рахунку  від Дата рахунку, (напр.:31.12.2021)📆  до Ліцензійного Договору №1-1  від Дата укладення договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

ОТРИМУВАЧ (ЛІЦЕНЗІАР)

Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія "Інновації і Стабільність"

03022, м. Київ, вул. Максимовича, буд 24а, прим. 176
Код ЄДРПОУ: 42000872
ІПН: 420008708140

Тел.: +380637886291

E-mail: info@instaco.com.ua

Банківські реквізити:

IBAN: UA393133990000026007055743943

в ЗАП РУ ПАТ КБ "Приватбанк" м.Запоріжжя

МФО 313399

 

ПЛАТНИК (ЛІЦЕНЗІАТ)
Повне найменування
Адреса місцезнаходження (юридична адреса)
Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ
ІПН: Інд. податковий номeр
Тел.: Телефон основний
E-mail: E-mail основний

 

Призначення платежу: Ліцензійна винагорода згідно ліцензійного договору.

Назва тарифу Вартість без ПДВ ГРН
1 Кількість підписів в тарифі Ліцензіата - 10 (1,60 грн за підпис без ПДВ) 16,00
2 Додаткових аккаунтів - 2  
  Всього до сплати:  Всього до сплати

Всього до сплати (прописом): Всього до сплати, грн

Опис Вартість без ПДВ ГРН
1 Кількість підписів в тарифі Ліцензіата - 100 (1,40 грн за підпис без ПДВ) 140,00
2 Додаткових аккаунтів - 2  
  Всього до сплати:  Всього до сплати

Всього до сплати (прописом): Всього до сплати, грн

Назва тарифу Вартість без ПДВ ГРН
1 Кількість підписів в тарифі Ліцензіата - 200 (1,30 грн за підпис без ПДВ) 260,00
2 Додаткових аккаунтів - 2  
  Всього до сплати:  Всього до сплати

Всього до сплати (прописом): Всього до сплати, грн

Назва тарифу Вартість без ПДВ ГРН
1 Кількість підписів в тарифі Ліцензіата - 500 (1,20 грн за підпис без ПДВ) 600,00
2 Додаткових аккаунтів - 2  
  Всього до сплати:  Всього до сплати

Всього до сплати (прописом): Всього до сплати, грн

Назва тарифу Вартість без ПДВ ГРН
1 Кількість підписів в тарифі Ліцензіата - 1000 (0,80 грн за підпис без ПДВ) 800,00
2 Додаткових аккаунтів - 2  
  Всього до сплати:  Всього до сплати

Всього до сплати (прописом): Всього до сплати, грн

Назва тарифу Вартість без ПДВ ГРН
1 Кількість підписів в тарифі Ліцензіата - 3000 (0,60 грн за підпис без ПДВ) 1800,00
2 Додаткових аккаунтів - 2  
  Всього до сплати:  Всього до сплати

Всього до сплати (прописом): Всього до сплати, грн

Назва тарифу Вартість без ПДВ ГРН
1 Кількість підписів в тарифі Ліцензіата - 10000 (0,55 грн за підпис без ПДВ) 5500,00
2 Додаткових аккаунтів - 2  
  Всього до сплати:  Всього до сплати

Всього до сплати (прописом): Всього до сплати, грн

Отримувач (Ліцензіар) ТОВ "Компанія "Інновації і Стабільність"

 

Директор_________________________ Яновська Інна Павлівна

 

 

 

Акт приймання передачі наданих послугНомер Акту  від Дата Акту, (напр.:31.12.2021)📆  до Ліцензійного Договору №1-1  від Дата укладення договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "ІННОВАЦІЇ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ", в особі Директора Яновської Інни Павлівни, що діє на підставі Статуту (надалі – «Ліцензар»), з однієї сторони, та

Повне найменування  (надалі - "Ліцензіат"), з іншої сторони, 

ФОП ПІБ ФОП  (надалі - "Ліцензіат"), з іншої сторони, 

підписали цей акт про нижченаведене:

Цей Акт складений про те, що на підставі Рахунку №Номер рахунку  від Дата рахунку, (напр.:31.12.2021)📆

1) Ліцензіар передав Ліцензіату право використання ПЗ/ПД на умовах простої (невиключної) Ліцензії.

2) Ліцензіар отримав ліцензійну винагороду згідно ліцензійного договору, загальна вартість винагороди –  Всього до сплати  грн (Всього до сплати, грн ) без ПДВ.

Сторони не мають претензій одна до одної.

ЛІЦЕНЗІАР

Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія "Інновації і Стабільність"

03022, м. Київ, вул. Максимовича, буд 24а, прим. 176
Код ЄДРПОУ: 42000872
ІПН: 420008708140

Тел.: +380637886291

E-mail: info@instaco.com.ua

 

Директор_________________________ Яновська Інна Павлівна

 

ЛІЦЕНЗІАТ
Повне найменування
Адреса місцезнаходження (юридична адреса)
Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ
ІПН: Інд. податковий номeр
Тел.: Телефон основний
E-mail: E-mail основний

 

Посада представника _________________________ПІБ представника

 

ЛІЦЕНЗІАТ
ФОП ПІБ ФОП
Юридична адреса
ІПН: ІПН
Тел.: Телефон основний
E-mail: E-mail основний

 

Посада представника _________________________ПІБ представника

Дата оновлення 27.02.2024 о 17:42:35

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Опис

Ліцензійний договір для контрагентів  ТОВ «Компанія «Інновації і Стабільність» про надання доступу до онлайн-сервісу «ІНСТАДОК».

 

Ліцензіар: ТОВ «Компанія «Інновації і Стабільність»;

Ліцензіат: юридична особа, ФОП.

 

Зміст:

Терміни та визначення;

1. Предмет договору; 

 2. Термін Дії договору ті інші умови;

3. Права та обов'язки сторін;

4. Порядок надання прав на ПЗ, надання послуг;

5. Вартість і порядок розрахунків; 

6. Обмеження відповідальності; 

7. Підстави і порядок розірвання договору;

8. Порядок розгляду спорів; 

9. Обставини непереборної сили (форс-мажор);

10. Персональні дані;

11. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін.

Продиктуйте текст для пошуку
Готово