УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Ліцензійний договір/ License agreement на програмне забезпечення (укр-англ)

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР №Номер Договору

LICENSE AGREEMENT №Номер Договору

Цей Договір укладено Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

між

Повне найменування компанією, що зареєстрована за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (в подальшому іменується “Ліцензіар”), та

Agreement made this on Дата Договору (анг), (напр.:31 December 2021)📆

Повне найменування (Eng.) , a company located at Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) (hereinafter – the “Licensor”), and

 

 

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР

LICENSE AGREEMENT

Цей Договір укладено 01 .жовтня .2019  

між

Повне найменування компанією, що зареєстрована за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (в подальшому іменується “Ліцензіар”), та

Agreement made this on 01 day of October , 2019  

between 

Повне найменування (Eng.) , a company located at Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) (hereinafter – the “Licensor”), and

 

Повне найменування , що зареєстрована за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса)  (в подальшому іменується “Ліцензіат”).

З урахуванням договорів та зобов'язань, викладених у даному документі, Ліцензіар та Ліцензіат, які мають намір бути юридично зобов’язаними, домовились про наступне: 

Повне найменування (Eng.) , commodity exchange, located at Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) (hereinafter - the “Licensee”).

In consideration of the agreements and undertakings set forth herein, Licensor and Licensee, intending to be legally bound, hereby agree as follows:

Повне найменування , що зареєстрована за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса)  (в подальшому іменується “Ліцензіат”).

З урахуванням договорів та зобов'язань, викладених у даному документі, Ліцензіар та Ліцензіат, які мають намір бути юридично зобов’язаними, домовились про наступне: 

Повне найменування (Eng.) ,  located at Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) (hereinafter - the “Licensee”).

In consideration of the agreements and undertakings set forth herein, Licensor and Licensee, intending to be legally bound, hereby agree as follows:

 

Розділ 1 - Визначення 

Наступні терміни мають значення, наведені нижче для цілей цього Договору та Додатків:

(а) Термін “Програмне забезпечення” означає комп'ютерне програмне забезпечення, яке Ліцензіар надаватиме Ліцензіатові, як зазначено у Додатку А, включаючи назва ПО та будь-які вдосконалення програмного забезпечення, розробленого компанією Company that developed the Software

(b) Термін “Дата початку” означає дату, з якої починається дія цього Договору і встановлена Дата Початку, (напр.:1 травня 2021 року)📆 .

(c) Термін “Покращення” означає кожну із модифікацій або вдосконалень для Програмного забезпечення, які: i) вимагаються Ліцензіатом та забезпечені Ліцензіаром та, і ii) визначені Ліцензіаром як такі, що стосуються Ліцензіата та надаються Ліцензіаром. Покращення включають, але не обмежуються тими, що вказані в Додатку B.

(d) Термін "Користувач" означає будь-яку особу, яка використовує Програмне забезпечення у будь-який час.
 

(e) Термін "Приймання" означає підтвердження та письмове прийняття Ліцензіатом того, що розроблені покращення відповідають узгодженим специфікаціям та виконують передбачувані завдання.
 

(f) Термін "Клієнти Ліцензіата" означає всі компанії, установи та фізичні особи, які дистанційно отримують доступ до програмного забезпечення через Інтернет, як це додатково описано в Додатку А.
 

(g) Термін "назва ПО " означає  назва ПО , описану далі в цьому Договорі.

(h) Термін "Доходи Ліцензіата" означає платежі, отримані Ліцензіатом від Клієнтів Ліцензіата для використання Програмного забезпечення, включаючи, але не обмежуючи такі комісії:


(і) Комісія за користування назва ПО
(іі) Плата за надання ринкових даних

Section 1 - Definitions

The following defined terms shall have the meanings ascribed to them below for purposes of the Agreement and Exhibits:

(a) The term "Software" means computer software which Licensor will provide to the Licensee as set forth in Exhibit A including Name of the Sowtware and any Enhancements to the Software developed by Company that developed the Software .

(b)The term "Start Date" means the date on which the Agreement commences and set as Start Date, (напр.:31.12.2021)📆 .

(c) The term "Enhancements" means each of those modifications or improvement to the Software which are:  i) requested by Licensee and provided by Licensor and  ii) determined by Licensor to be applicable to the Licensee and provided by Licensor. Enhancements include but are not limited to those listed in Exhibit B.

 

(d) The term "User" means any person who uses the Software at any time. 

 

(e) The term “Acceptance” means the verification and written acceptance by the Licensee that the Enhancement developed meets the agreed specifications and performs the intended task.                                                                        

 

(f) The term “Clients of Licensee” means all the companies, institutions and individuals who access Software remotely via the Internet as further described in Exhibit A.

 

(g) The term “Name of the Sowtware ” means Name of the Sowtware as further described in this Agreement.

(h) The term “Licensee Revenues” means fees collected by the Licensee from the Licensee Clients for the use of the Software  including but not limited the following fees:

(i)Commission for the use of the Name of the Sowtware

(ii)Fees for providing market data

 

 

Розділ 2 – Ліцензія

(а) Наступним Ліцензіар надає Ліцензіату невиключну, нетрансферабельну, непередавану ліцензію (далі - “Ліцензія”) для використання Програмного забезпечення виключно для здійснення транзакцій в системі назва ПО , як це додатково описано в Додатку А. Ліцензія починається з Дати початку і триватиме 1 (1, прописом (укр.) ) календарний рік (роки) безперервно, якщо її не буде продовжено або припинено відповідно до розділу 9 цього Договору.

(b) Ліцензіат не може відступити цей Договір або будь-яке право, надане цим Договором або ліцензією, або дозволити будь-якій іншій особі отримати або виконувати будь-які права, передбачені цим Договором повністю або частково, а також усі права, що підлягають відступленню за законом, можуть бути відступлені лише за попередньої згоди Ліцензіара, яка не може бути необґрунтовано затримана, за винятком того, що права, передбачені цим Договором, можуть бути передані без згоди Ліцензіара в рамках будь-якої угоди про злиття або продаж Ліцензіата, згідно з якою передаються всі або, по суті, всі активи Ліцензіата.

(с) Ліцензіар наступним надає кожному Клієнту Ліцензіата, невиключну, нетрансферабельну, непередавану ліцензію (далі - "Ліцензія Клієнта") на використання Програмного забезпечення виключно для експлуатації назва ПО , як це додатково описано в Додатку А. Ліцензія починається з Дати початку і продовжується 1 (1, прописом (укр.) ) календарний рік, якщо її не буде продовжено або припинено відповідно до розділу 9 цього Договору.

Section 2 - License

(a) Licensor hereby grants to Licensee, a non-exclusive, non-transferable, non-assignable License (hereinafter – the "License") to use the Software exclusively for operating Name of the Sowtware operation as further described in Exhibit A. The License shall commence on the Start Date and shall continue 1 (1, прописом (eng.) ) calendar year(s) unless prolonged or terminated in accordance with Section 9.

 

(b) Licensee may not assign this Agreement or any right granted hereunder, or license, or permit any other person to obtain or exercise any rights in this Agreement in whole or in part nor shall any such rights be assignable by operation of law, only with Licensor's prior consent, which shall not be unreasonably withheld, except that the rights under this Agreement may be transferred, without the consent of Licensor, as a part of any merger or sale transaction involving Licensee whereby all, or substantially all, of the assets of the Licensee are transferred.


 

(c) Licensor hereby grants to each of the Clients of Licensee, a non-exclusive, non-transferable, non-assignable license (hereinafter – the "Clients License") to use the Software exclusively for operating Name of the Sowtware operation as further described in Exhibit A. The License shall commence on the Start Date and shall continue 1  (1, прописом (eng.) ) calendar year unless prolonged or terminated in accordance with Section 9.

 

Розділ 3 - Навчання, монтаж та інші послуги

Всі послуги, пов'язані з навчанням, підтримкою, інсталяцією, модернізацією, обслуговуванням Програмного забезпечення, будуть покриватися Ліцензіаром. Ліцензіат сплачує Ліцензіару або будь-які видатки та витрати, понесені Ліцензіаром, які пов'язані з будь-якими іншими послугами, наданими Ліцензіаром Ліцензіату, включаючи, але не обмежуючись, розумні витрати на дорогу.

Section 3 – Training, Installation and other services 

All services relating to training, support, installation, upgrading, maintenance of the Software will be borne by Licensor. Licensee shall pay to Licensor any cost and expenses incurred by Licensor  that are associated with the any other services provided by Licensor to Licensee including but not limited to reasonable travel expenses.

 

Розділ 4 - Оплата; Податки

(а) Оплата. З огляду на Ліцензію Ліцензіат сплачує Ліцензіару або суму, зазначену в Додатку А ("Ліцензійна плата"), згідно з графіком платежів відповідно до Додатку А. Будь-яка сума, що виставляється на користь Ліцензіара, повинна бути сплачена протягом тридцяти (30) днів з дня отримання такого рахунку-фактури. Усі суми повинні бути  перераховані та оплачені в доларах США.

(b) Пізні виплати. Якщо Ліцензіат не в змозі своєчасно виплатити будь-які суми, що підлягають сплаті згідно з цим Договором, Ліцензіат сплачує Ліцензіару комісію за запізнення, яка cтановить 1, прописом (укр.)   процент(а) (1 %) від непогашеного залишку за кожні тридцять (30) днів або пропорційно плюс будь-які витрати на збір, включаючи розумні комісії та витрати на адвокатів.

(c) Податки. Ліцензіат сплачує або відшкодовує Ліцензіару всі федеральні, державні, місцеві податки, податок на додану вартість або інші податки, збори або платежі або суми, що стягуються замість цього (разом "податки"), а також будь-які відсотки або штрафи на них на підставі цього Договору , його здійснення або будь-яких послуг, наданих відповідно до цього Договору, за винятком будь-яких податків, що базуються на чистому прибутку Ліцензіара.

Section 4 - Payment; Taxes

(a) Payment. In consideration for the License, Licensee shall pay to Licensor the amount specified on Exhibit A (the "License Fee") with the payment schedule as per Exhibit A. Any amounts invoiced by Licensor shall be payable within thirty (30) days of receipt of such invoice.  All amounts are listed and payable in US Dollars. 

 

(b) Late Charges.  If Licensee fails to make timely payment of any amounts payable under this Agreement, Licensee shall pay Licensor a late fee equal to 1, прописом (eng.) percent (1 %) of the outstanding balance for each thirty (30) days or portion thereof that payments are delinquent plus any costs of collection, including reasonable attorney's fees and expenses.

 

(c) Taxes. Licensee shall pay or reimburse Licensor for all federal, state, local, value-added, or other taxes, assessments or charges or amounts levied in lieu thereof (collectively, the “Taxes”) and any interest or penalties thereon, based on this Agreement, its use or any services performed hereunder, except for any Taxes based on the net income of Licensor.

 

Розділ 5 - гарантія; Ексклюзивні засоби захисту
Ліцензіар гарантує Ліцензіату, що він має необхідні права та повноваження для виконання та надання Ліцензії та виконання своїх зобов'язань за цим Договором, а також має право надавати Ліцензіату права, надані відповідно до цієї Ліцензії.

Ліцензіар гарантує, що Програмне забезпечення буде відповідати технічним вимогам продукту, як представлено Ліцензіаром, за умови, однак, що ця обмежена гарантія є недійсною в тому випадку, якщо невідповідність Програмного забезпечення сталася в результаті нещасного випадку, зловживання, зміни, неправильний використання або невикористання продукту відповідно до документації кінцевого користувача, наданої Ліцензіаром або Ліцензією, або її працівниками, агентами чи представниками. Ліцензіар не претендує і не гарантує, що Програмне забезпечення працюватиме без помилок у кожній функції та у кожному випадку. Ліцензіат визнає, що Програмне забезпечення за своєю суттю є складним і не може бути абсолютно вільним від помилок. Ліцензіат підтверджує необхідність перевірки будь-яких даних, інформації або результатів, вироблених Програмним забезпеченням. Ліцензіар не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли внаслідок будь-яких витрат, витрат, збитків, помилок або неточностей, спричинених Програмним Забезпеченням.

Якщо Ліцензіат дізнається про будь-яку підтверджену та відтворювану нездатність Програмного забезпечення відповідати специфікаціям продукту ("Помилка"), Ліцензіат повинен негайно повідомити Ліцензіара про дані помилки. У випадку, якщо Помилка є несправністю, яка істотно погіршує бізнес-процеси Ліцензіата, і обробка не може тривати до виправлення помилки, Ліцензіар буде реагувати та виправляти помилку протягом шести (6) годин. У випадку, якщо Помилка є несправністю, яка суттєво не погіршує обробку, і обробка може тривати до виправлення помилки, Ліцензіар буде реагувати та виправляти помилку протягом 8 днів. Єдиним і винятковий засобом Ліцензіата і єдиним обов'язком і відповідальністю Ліцензіара, пов'язаною з Програмним забезпеченням і його використанням Ліцензіатом, в тому числі будь-якого порушення будь-яких гарантій, повинно бути те, що Ліцензіар забезпечує програмування або інші послуги, щоб виправити будь-яку помилку такого Програмного забезпечення. Для полегшення корекції помилок Ліцензіат повинен надати Ліцензіару або розробнику, визначеному Ліцензіаром, або видати доступ через VPN або інший спосіб безпечного з'єднання з виробничими серверами, де встановлено програмне забезпечення.


ЗА ВИНЯТКОМ ЯК НАВЕДЕНО В ЦЬОМУ РОЗІДІЛІ 5, ЛІЦЕНЗІАР НАДАЄ “ЛІЦЕНЗІЮ” НА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ «ЯК Є» І НЕ НАДАЄ БУДЬ-ЯКИХ ІНШИХ ГАРАНТІЙ БУДЬ-ЯКОЇ ПРИРОДИ, ПРЯМИХ АБО НЕПРЯМИХ, У ТОМУ ЧИСЛІ, БЕЗ ОБМЕЖЕННЯ, ЩОДО СТАНУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЙОГО КОМЕРЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ АБО ЙОГО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ІНШИХ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ.

Section 5 - Warranty; Exclusive Remedy

Licensor represents and warrants to Licensee that it has all necessary rights and authority to execute and deliver License and perform its obligations hereunder and to grant the rights granted under this License to Licensee.

 

Licensor warrants that the Software will conform to the product specifications as represented by Licensor, provided, however, that this limited warranty shall be null and void in the event that the failure of the Software to conform has resulted from accident, abuse, modification, misapplication or a failure to operate the product pursuant to the end user documentation provided by Licensor to the Licensee or its employees, agents or representatives. Licensor makes no claim, and does not warrant that the Software will perform without error in every function and in every instance. Licensee acknowledges that the Software is inherently complex and may not be completely free of errors.  Licensee acknowledges the need to verify any data, information or results produced by the Software.  Licensor will not be liable for any damages arising from any expenses, costs, losses or errors in or inaccuracies generated by the Software.

 

 

 

 

 

If Licensee becomes aware of any verifiable and reproducible failure of the Software to conform to the product specifications (an “Error”), Licensee shall notify Licensor promptly of the particulars thereof.  In the event the Error is a malfunction that substantially impairs processing of the Licensee business and processing cannot continue until the Error is corrected,  Licensor will respond and correct the Error within six (6) hours. In the event the Error is a malfunction that does not substantially impair processing and processing can continue until the Error is corrected,  Licensor will respond and correct the Error within 8 days. Licensee's sole and exclusive remedy and Licensor's sole obligation and liability relating to the Software and Licensee's use thereof, including any breach of any warranty, shall be that Licensor shall provide programming or other services to correct any Error of such Software. To facilitate correction of the Errors Licensee should provide Licensor or Developer, defined by Licensor, with remove access over the VPN or other mean of secure communication to the production servers where Software is installed.


EXCEPT AS PROVIDED IN THIS SECTION 5, LICENSOR LICENSES THE SOFTWARE “AS IS”, AND MAKES NO WARRANTIES OF ANY NATURE, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE CONDITION OF THE SOFTWARE, ITS MERCHANTABILITY, OR ITS FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE.

 

Розділ 6 - Обмеження відповідальності

ЗА ВИНЯТКОМ СМЕРТІ АБО ТРАВМИ, СПРИЧИНЕНИХ ГРУБОЮ НЕДБАЛІСТЮ ЛІЦЕНЗАРА, ЛІЦЕНЗІАР НЕ БУДЕ НЕСТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРЯМІ АБО НЕПРЯМІ ЗБИТКИ, ВКЛЮЧАЮЧИ ВТРАТУ ПРИБУТКУ У ЗВ’ЯЗКУ АБО В РЕЗУЛЬТАТІ ЗАСТОСУВАННЯ, ВОЛОДІННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, НАВІТЬ ЯКЩО ЛІЦЕНЗІАР ПОВІДОМЛЯВСЯ, ЗНАВ АБО ПОВИНЕН БУВ ЗНАТИ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ.


За винятком випадків, передбачених у розділі 7 цього Договору (відшкодування), Ліцензіар не несе ніякої відповідальності перед Ліцензіатом будь-якого характеру, що виникають із або у зв'язку з цим Договором понад плату за Ліцензію і будь-які інші платежі, сплаченої Ліцензіатом за використання Програмного забезпечення відповідно до цього Договору. 

Section 6 - Limitations of Liability

EXCEPT IN RESPECT OF DEATH OR PERSONAL INJURY CAUSED BY LICENSOR'S GROSS NEGLIGENCE, LICENSORSHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, INDIRECT, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING LOST PROFITS, IN CONNECTION WITH OR ARISING OUT OF THE USE, POSSESSION, OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE, EVEN IF LICENSOR HAD BEEN ADVISED, KNEW, OR SHOULD HAVE KNOWN OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Except as provided in Section 7 (Indemnity), Licensor shall not have any liability to Licensee of any nature arising out of or in connection with this Agreement in excess of the License Fee and any other fees paid by Licensee for use of the Software pursuant to this Agreement.

Розділ 7 – Відшкодування

Якщо будь-яка вимога (“Претензія третьої сторони”) пред'являється до Ліцензіата, що програмне забезпечення або використання програмного забезпечення, як це передбачено цим Договором, порушує права на інтелектуальну власність третьої сторони, то Ліцензіар повинен убезпечувати Ліцензіата від кари і захищати його від такої претензії третьої сторони, та сплачують будь-які суми компенсації або збитки, присуджені судом останньої компетентної юрисдикції, що виникли внаслідок такої претензії третьої сторони, за умови, що: (i) Ліцензіат повідомляє Ліцензіара протягом десяти (10) днів про те, що Ліцензіат одержав повідомлення про таку претензію третьої сторони, (ii) Ліцензіару надано повний контроль будь-яких процедур або переговорів в зв'язку з будь-якою такою претензією третьої сторони, (ііі) Ліцензіат надає Ліцензіару всю необхідну допомогу для цілей такого розгляду або переговорів без витрат або видатків Ліцензіара, і (iv) крім випадків, передбачених рішенням або судовою постановою, Ліцензіат не сплатив, не врегулював чи не пішов на компроміс з претензією третьої сторони без згоди Ліцензіара.

Крім того, якщо Програмне Забезпечення або будь-яка його частина вважається порушенням прав іншої особи, і його використання заборонено, або Ліцензіар врегульовує претензію, що включає угоду щодо утримання від використання, Ліцензіар, на власний вбір і за свій рахунок: (i) закуповує право на використання елемента, що порушує; (ii) закуповує право на елемент, який виконує одну й ту ж функцію без будь-якої суттєвої втрати функціональності; або (iii) замінює або модифікує елемент таким чином, щоб елемент, що порушує, більше не порушував і продовжував виконувати одну й ту ж функцію, без будь-яких істотних втрат функціональності.

 

Без шкоди для будь-яких обов'язків Ліцензіата за загальним правом, Ліцензіар має право вимагати від Ліцензіата, щоб він прийняв такі дії, які Ліцензіар може обґрунтовано вимагати для пом'якшення або зменшення будь-яких збитків або витрат, за які Ліцензіар несе відповідальність за відшкодування Ліцензіату відповідно до цього Розділу 7 цього Договору.

Section 7 – Indemnity

If any claim (“Third Party Claim”) is made against Licensee that the Software or the use of the Software as contemplated by this Agreement infringes the intellectual property rights of a third party, then Licensor shall indemnify and defend Licensee against such Third Party Claim, and pay any settlement amounts or damages awarded by a court of final jurisdiction arising out of such Third Party Claim, provided that:  (i) Licensee notifies Licensor within ten (10) days of Licensee receiving notice of such Third Party Claim, (ii) Licensor is given full control of any proceedings or negotiations in connection with any such Third Party Claim, (iii) Licensee gives Licensor all reasonable assistance for the purposes of any such proceedings or negotiations at no cost or expense to Licensor, and (iv) except pursuant to a judgment or judicial decree, Licensee has not paid, settled or compromised any Third Party Claim without the consent of Licensor. 

 

 

 


In addition, if the Software or any portion thereof is held to constitute an infringement of another person’s rights, and use thereof is enjoined, or Licensor enters into a settlement of the claim which includes an agreement to refrain from the use thereof, Licensor shall, at its election and expense, either: (i) procure the right to use the infringing element thereof; (ii) procure the right to an element which performs the same function without any material loss of functionality; or (iii) replace or modify the element thereof so that the infringing portion is no longer infringing and still performs the same function without any material loss of functionality.

 

 

Without prejudice to any duty of Licensee at common law, Licensor shall be entitled to require Licensee to take such action as Licensor may reasonably require to mitigate or to reduce any damages or costs for which Licensor is liable to indemnify Licensee under this Section 7.

Розділ 8 - Конфіденційність

(а) Ліцензіат і Ліцензіар погоджуються, що протягом терміну дії цього Договору жодна сторона не буде розголошувати, дублювати, копіювати або використовувати будь-який матеріал чи інформацію, якими володіє або буде володіти у зв'язку з цим Договором з будь-якою метою, іншою, ніж для виконання цього Договору, та повинна розглядати як конфіденційну та належну одна одній інформацію, що стосується досліджень, розробки, комерційної та комерційної справи іншої сторони, за умови, що зобов'язання розглядати таку інформацію як конфіденційну не буде застосовуватися до будь-якої інформації яка: (i) є загальнодоступною до дати укладення цього Договору; (іі) стає загальнодоступною після дати укладення цього Договору без вини приймаючої сторони; (ііі) є у сторони, що отримує, до дати укладення цього Договору за умови, що вона не була отримана незаконно (iv) законно та добросовісно отримана від третьої сторони, яка не зобов'язана забезпечувати конфіденційністі, або (v) повинна бути розкрита суду або іншому урядовому органу після того, як інформується сторона з обґрунтованим повідомленням для того, щоб дозволити іншій стороні запобігти або обмежити таке розкриття інформації. Сторони цим визнають, що тягар застосування винятків, викладених у пунктах (i) - (в) вище, належить до приймаючої сторони. Незважаючи на все інше, конфіденційна інформація включає інформацію щодо клієнтів Ліцензіата, і така інформація залишається конфіденційною відповідно о умов цього Договору.

(b) Ліцензіат та Ліцензіар видають згадані вище конфіденційні матеріали та інформацію тільки своїм працівникам та незалежним підрядникам, які потребують такої інформації після того, як інформували таких працівників та незалежних підрядників про вимоги конфіденційності договору про конфіденційну інформацію та інформацію, отриману обома сторонами. У випадку, якщо такий працівник або незалежний підрядник порушує зазначену угоду про конфіденційність, Ліцензіат та Ліцензіар відшкодує іншій стороні будь-яких збитків, витрати або видатки, включаючи судові, пов'язані з розголошенням такої інформації, і повинна на прохання сторони, чия інформація була розкрита, за рахунок розкриваючих сторін, розпочати заборону поширення конфіденційних чи приватних даних.

Section 8 - Confidentiality

(a) Licensee and Licensor agree that for the term of this Agreement neither party will disclose, duplicate, copy or use any material or information which has or will come into the possession of each in connection with this Agreement for any purpose other than for the performance of this Agreement and shall treat as confidential and proprietary to each other any information which relates to the others party's research, development, trade secrets and business affairs, provided however, that the obligation to treat such information as confidential shall not apply to any information which:  (i) is publicly available prior to the date of this Agreement, (ii) becomes publicly available after the date of this Agreement through no fault of the receiving party, (iii) is in the receiving party's possession prior to the date of this Agreement provided that it shall not have been wrongfully obtained, (iv) is lawfully and in good faith obtained from a third party which is not obligated to maintain confidentiality, or (v) is required to be disclosed by a court or other governmental authority after reasonable notice is given to the other party so as to permit the other party to prevent or limit such disclosure.  The parties hereby acknowledge that the burden of providing the exceptions set forth in clauses (i)-(v) herein above resides with the receiving party. Notwithstanding anything to the contrary, the confidential information pertains to information of clients of the Licensee, such information remain confidential for the term of the agreement.

 


(b) Licensee and Licensor shall release the confidential material and information referred to above only to its employees and independent contractors requiring such information after having informed such employees and independent contractors of the confidentiality requirement of the agreement concerning confidential material and information received by the two parties.  In the event that such an employee or independent contractor breaches said confidentiality agreement, Licensee and Licensor shall indemnify the other party  against any losses, costs or expenses, including those of litigation resulting from the disclosure of such information and shall at the request of the party whose information was disclosed at the disclosing parties expense undertake proceedings to enjoin the dissemination of any confidential or proprietary data. 

Розділ 9 - Припинення дії

(а) Будь-яка сторона має право припинити дію цього Договору, надіславши письмове повідомлення іншій стороні. Припинення дії буде діяти через 6 місяців після надсилання повідомлення про припинення дії.

(b) Ліцензіар має право припинити дію цієї Угоди негайно після направлення письмового повідомлення Ліцензіату без додаткового зобов'язання або відповідальності Ліцензіата, якщо Ліцензіат не сплатить будь-яку суму в належні строки,, за винятком сум, що оскаржуються добросовісно, і продовжує бути неоплаченою протягом тридцяти (30) днів після письмового повідомлення Ліцензіара Ліцензіату про таку несплату.

(с) Після припинення дії цього Договору Ліцензіат негайно припиняє використання Програмного забезпечення. Припинення дії цього Договору не завдає шкоди будь-яким іншим засобам захисту, які може мати сторона.

Section 9 - Termination

(а) Either party shall have the right to terminate this Agreement on the mailing of written notice to the other party. Termination will be effective in 6 months after the mailing the Termination notice.

(b) Licensor shall have the right to terminate this Agreement effective immediately on the mailing of written notice to Licensee without further obligation or liability to Licensee if Licensee fails to pay any amount when due except those amounts contested in good faith, and continues to be delinquent for a period of thirty (30) days after written notice by Licensor of such non-payment. 

 

(c) Upon the termination of this Agreement the Licensee shall immediately discontinue use of the Software.  Termination of this Agreement shall be without prejudice to any other remedies that a party may have.

 

Розділ 10 – Різне

(a) Цілісність договору та зміни. Цей Договір, включаючи всі Додатки до нього, являє собою повний Договір між сторонами щодо Програмного Забезпечення і замінює всі попередні та одночасні угоди, розуміння, переговори та обговорення, будь то усні або письмові, і немає гарантій, порозумінь та / або угод між Сторонами у зв'язку з предметом цього Договору, за винятком випадків, окремо зазначених у цьому документі. Відмова, заміна або зміна будь-якого положення цього Договору не будуть діяти, якщо вони не будуть вчинені в письмовій формі та підписані стороною, проти якої вимагається дотримання такого відмови, заміни чи зміни.

 

(b) Правонаступники та цесіонарії. Усі умови та положення цього Договору є обов'язковими та корисними для сторін цього договору, а також їх правонаступникам та цесіонаріям. Ліцензіат не може відступати цей Договір або будь-які права, надані цим Договором, або надавати ліцензію, або дозволити будь-якій іншій особі отримати або користуватися будь-якими правами цього Договору або щодо Програмного забезпечення цілком або частково, а також будь-які такі права не можуть бути передані відповідно до закону без попередньої згоди Ліцензіара, яка не може бути необґрунтовано затримана, за винятком того, що права, передбачені цим Договором, можуть бути передані без згоди Ліцензіара в рамках будь-якої угоди про злиття або продаж Ліцензіата, згідно з якою передаються всі або, по суті, всі активи Ліцензіата.

(c) Матеріальне право. Дійсність, побудова та виконання цього Договору регулюється та тлумачиться відповідно до законодавства штату Нью-Йорк без урахування колізійних норм закону.(d) Відокремленість. Якщо будь-яке положення цього Договору або застосування будь-якого такого положення вважається компетентною юрисдикцією таким, що суперечить законодавству, решта положень цього Договору продовжують діяти в повній мірі.

(e) Застереження. Сторони визнають та погоджуються з тим, що порушення будь-якого з цих положень цього Договору може призвести до непоправної шкоди стороні, яка не порушує, і що такий збиток буде важко виміряти, а також що такий збиток не може бути адекватно компенсований грошовими збитками. Отже, сторони погоджуються, що кожна має право на засіб правового захисту по праву справедливості, включаючи заборону та особливі дії, у разі будь-якого порушення положень цього Договору, на додаток до всіх засобів правового захисту, доступних сторонам за законом або за правом справедливості.

 

Додаткові положення та умови, визначені у Додатках А  є частиною цього Договору. Ліцензіат підтверджує, що Ліцензіат ознайомився з цим Договором, Додатками А і В і погоджується з ними, відповідно до їхніх умов.

Section 10 - Miscalleneous

(a) Entire Agreement and Modifications. This Agreement, including all Exhibits attached hereto, constitutes the entire agreement between the parties in connection with the Software and supersedes all prior and contemporaneous agreements, understandings, negotiations, and discussions, whether oral or written and there are no warranties, representations and/or agreements between the parties in connection with the subject matter hereof except as specifically set forth or referred to herein.  The waiver, amendment or modification of any provision of this Agreement shall not be effective unless made in writing and signed by the party against which enforcement of such waiver, amendment or modification is sought.

 

(b) Successors and Assigns. All the terms and provisions of this Agreement shall be binding upon and inure to the benefit of the parties hereto, and their successors and assigns and legal representatives.  Licensee may not assign this Agreement or any right granted hereunder, or License, or permit any other person to obtain or exercise any rights in this Agreement or in respect of the Software in whole or in part nor shall any such rights be assignable by operation of law, without Licensor's prior consent, which shall not be unreasonably withheld, except that the rights under this Agreement may be transferred, without the consent of Licensor, as a part of any merger or sale transaction involving Licensee whereby all, or substantially all, of the assets of Licensee are transferred.

 


(c) Governing Law. The validity, construction and performance of this Agreement shall be governed and construed in accordance with the laws of the State of New York without regard to the conflicts of laws provisions thereof.

 

(d) Severability. If any provision of this Agreement or the application of any such provision shall be held by a competent jurisdiction to be contrary to law, the remaining provisions of this Agreement shall continue in full force and effect.

 

(e) Injunctive Relief. The parties acknowledge and agree that a breach of this Agreement by either of them would cause irreparable damage to the non-breaching party, that such damage would be difficult to measure, and that such damage may not be adequately compensated by monetary damages. Consequently, the parties agree that each shall be entitled to equitable relief, including injunction and specific performance, in the event of any breach of the provisions of this Agreement, in addition to all remedies available to the parties at law or in equity.

 

The additional terms and conditions on the attached Exhibits A are part of this Agreement.  The Licensee acknowledges that the Licensee has read this Agreement and Exhibits A and B and agrees to be bound by their terms and conditions.

Реквізити сторін

Ліцензіар

Повне найменування

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Тел. Телефон основний

№ рахунку (Валюта рахунку ) в Назва банку Адреса банку

МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

IBAN IBAN

Банк-кореспондент Банк-кореспондент Aдреса (банк-кореспондент)

рах. № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT SWIFT (банк-кореспондент)

Посада представника __________________ ПІБ представника

Details of the Parties

Licensor

Повне найменування (Eng.)

Address: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

EDRPOU Code Код ЄДРПОУ

Теl. Телефон основний

№ рахунку (Валюта рахунку ) в Назва банку (Eng.) Адреса банку (Eng.) Bank's code: МФО банку

SWIFT SWIFT

IBAN IBAN

Correspondent bank Банк-кореспондент (Eng.) Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

Acc. № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT SWIFT (банк-кореспондент)

Посада представника (Eng.) __________________ ПІБ представника (Eng.)

Реквізити сторін

Ліцензіар

Повне найменування

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код компанії Код компанії Тел. Телефон основний

№ рахунку (Валюта рахунку ) в Назва банку Адреса банку МФО МФО банку SWIFT SWIFT

IBAN IBAN

Банк-кореспондент Банк-кореспондент Aдреса (банк-кореспондент)

рах. № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT SWIFT (банк-кореспондент)

Посада представника __________________ ПІБ представника

Details of the Parties

Licensor

Повне найменування (Eng.)

Address: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

Company Code Код компанії Теl. Телефон основний

№ рахунку (Валюта рахунку ) in  Назва банку (Eng.) Адреса банку (Eng.) Bank's code: МФО банку SWIFT SWIFT

IBAN IBAN

Correspondent bank Банк-кореспондент (Eng.) Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

Acc. № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT SWIFT (банк-кореспондент)

Посада представника (Eng.) __________________ ПІБ представника (Eng.)

Ліцензіат

Повне найменування

 

Посада представника ____________ ПІБ представника

Licensee

Повне найменування (Eng.)

 

Посада представника (Eng.) _______________ ПІБ представника (Eng.)

 

Ліцензіат

Повне найменування

 

Посада представника ____________ ПІБ представника

Licensee

Повне найменування (Eng.)

 

Посада представника (Eng.) _______________ ПІБ представника (Eng.)

Дата Додатку, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

ДОДАТОК А

 

Перелічене Програмне Забезпечення ліцензується відповідно до умов зазначеного Договору, викладеного вище, і який встановлює всі умови угоди.

Опис Програмного забезпечення

 

опис програмного забезпечення

Кількість користувачів

Необмежено

 

Плата за ліцензію 

 

Ліцензійна плата складає субліцензійна плата (субліцензійна плата, прописом (укр.) ) доларів США.

 

Ліцензійна плата сплачується строк оплати ліцензійної плати, наприклад, щомічно, не пізніще 5 дні місяця, наступного за розрахунковим. .

 

Усі суми перераховані в доларах США та нараховуються відповідно до умов розділу 4 цього Ліцензійного договору.

 

Дата Додатку (eng), (напр.:31 December 2021)📆

EXHIBIT A

 

The enumerated Software is licensed under the terms and conditions of the indicated Agreement set forth above and incorporates all the terms of such Agreement. 

Software Description

 

Software description


# of Users

Unlimited                     

 

License Fee

 

License Fee is субліцензійна плата (субліцензійна плата, прописом (eng.) ) USD.

 

License Fee is paid строк оплати ліцензійної плати англ e.g. monthly .  

 

All amounts listed are in US Dollars and are due in accordance with the terms in Section 4 of the License Agreement.

 

 

Реквізити сторін

Ліцензіар

Повне найменування

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Тел. Телефон основний

№ рахунку (Валюта рахунку ) в Назва банку Адреса банку

МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

IBAN IBAN

Банк-кореспондент Банк-кореспондент Aдреса (банк-кореспондент)

рах. № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT SWIFT (банк-кореспондент)

Посада представника __________________ ПІБ представника

Details of the Parties

Licensor

Повне найменування (Eng.)

Address: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

EDRPOU Code Код ЄДРПОУ

Теl. Телефон основний

№ рахунку (Валюта рахунку ) в Назва банку (Eng.) Адреса банку (Eng.) Bank's code: МФО банку

SWIFT SWIFT

IBAN IBAN

Correspondent bank Банк-кореспондент (Eng.) Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

Acc. № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT SWIFT (банк-кореспондент)

Посада представника (Eng.) __________________ ПІБ представника (Eng.)

Реквізити сторін

Ліцензіар

Повне найменування

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код компанії Код компанії Тел. Телефон основний

№ рахунку (Валюта рахунку ) в Назва банку Адреса банку МФО МФО банку SWIFT SWIFT

IBAN IBAN

Банк-кореспондент Банк-кореспондент Aдреса (банк-кореспондент)

рах. № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT SWIFT (банк-кореспондент)

Посада представника __________________ ПІБ представника

Details of the Parties

Licensor

Повне найменування (Eng.)

Address: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

Company Code Код компанії Теl. Телефон основний

№ рахунку (Валюта рахунку ) in  Назва банку (Eng.) Адреса банку (Eng.) Bank's code: МФО банку SWIFT SWIFT

IBAN IBAN

Correspondent bank Банк-кореспондент (Eng.) Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

Acc. № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT SWIFT (банк-кореспондент)

Посада представника (Eng.) __________________ ПІБ представника (Eng.)

Ліцензіат

Повне найменування

 

Посада представника ____________ ПІБ представника

Licensee

Повне найменування (Eng.)

 

Посада представника (Eng.) _______________ ПІБ представника (Eng.)

 

Ліцензіат

Повне найменування

 

Посада представника ____________ ПІБ представника

Licensee

Повне найменування (Eng.)

 

Посада представника (Eng.) _______________ ПІБ представника (Eng.)

Дата оновлення 10.01.2024 о 16:26:21

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Опис

Згідно Договору Ліцензіар надає Ліцензіату невиключну, нетрансферабельну, непередавану субліцензію  для використання Програмного забезпечення.  Детальни умови використання ліцензії зазначаються у Додатку А: опис програмного забезпечення, кількість користувачів, плата.

 

Ліцензіар: юридична особа-резидент та юридична особа-нерезидент України.

Ліцензіат: юридична особа-резидент та юридична особа-нерезидент України.

 

Зміст Договору: 

Розділ 1 - Визначення;

Розділ 2 – Ліцензія;

Розділ 3 - Навчання, монтаж та інші послуги;

Розділ 4 - Оплата, Податки;

Розділ 5 - Гарантія; Ексклюзивні засоби захисту;

Розділ 6 - Обмеження відповідальності;

Розділ 7 – Відшкодування; 

Розділ 8 - Конфіденційність; 

Розділ 9 - Припинення дії;

Розділ 10 – Різне;

Реквізити сторін.

 

В комплект документів входить:

- Договір;

- Додаток А.

Продиктуйте текст для пошуку
Готово