УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Довіреність для розпорядження майном універсальна між фізичними особами, (укр), Україна

ДОВІРЕНІСТЬ номер довіреності

 

м. місто видачі

Дата Довіреності, (напр.:1 травня 2021 року)📆  

 

 

гр. ГромадянствоПІБ повністю  (далі - Довіритель), Назва документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особуКоли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу  рок, реєстраційний номер облікової картки платника податків із державного реєстру фізичних осіб - платників податків ІПН , який проживає за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)згідно з попереднім усним договором цією довіреністю уповноважує:

гр. ГромадянствоПІБ в родовому відмінку (далі - Представник), Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу , Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу року, реєстраційний номер облікової картки платника податків із державного реєстру фізичних осіб - платників податків Інд. податковий номeр , який проживає за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) ,

бути моїм представником з усіма необхідними повноваженнями з питань:

• придбання на моє ім'я, відчуження, здачі в найм (орен­ду), передачі в заставу в забезпечення виконання моїх майнових зобов'язань, управління, а також вчинення для мене та/чи у моїх інтересах будь-яких дій щодо належного мені на праві приватної власності рухомого та нерухомого майна, визначаючи у всіх ви­падках суми, терміни та інші умови на власний розсуд;

•  вчинення у моїх інтересах всіх передбачених чинним законодавством дій щодо належних мені майнових прав інте­лектуальної власності (в тому числі, але не виключно, щодо ви­користання твору, опублікування твору, захисту моїх прав при неправомірному використанні твору аж до заборони такого ви­користання тощо;

•  одержання належного мені майна, включаючи грошові суми та цінні папери;

•  одержання будь-яких документів від громадян та юридич­них осіб, незалежно від того, ким та з якою метою вони видані;

•  використання цінних паперів на свій розсуд, в тому числі з правом передачі повноважень по їх використанню іншим гро­мадянам та юридичним особам;

•  відкриття на моє ім'я рахунків у банківських та інших фі­нансових установах;

•  розпорядження моїми рахунками в усіх банківських (фі­нансових) установах без винятку і незалежно від того, в якій ва­люті вони відкриті;

•  укладання відповідного договору про користування індивідуальним сейфом у відомій їй банківській установі та вільного доступу до цього сейфу і використання його у моїх інтересах у будь-який визначений договором з банківською ус­тановою час;

•  одержання кореспонденції, у тому числі грошової і по­силкової та/чи інших подібних відправлень;

•  представництва моїх інтересів у всіх без винятку уста­новах, на підприємствах, в організаціях незалежно від їх форми власності та підпорядкування (в тому числі в органах держав­ної влади та управління, міністерствах, відомствах, їх структурних підрозділах; державних комітетах та підвідомчих їм ор­ганах; в посольствах та консульствах іноземних держав в Ук­раїні; в банківських (фінансових) установах; в органах юстиції, в тому числі в управліннях юстиції будь-якого рівня, в органах державної виконавчої служби, в органах нотаріату, в органах реєстрації актів цивільного стану; в митних органах; в органах паспортно-візової служби України, в органах Державтоінспекції, в інших структурних підрозділах органів внутрішніх справ України; в органах прокуратури; у будь-яких інших правоохо­ронних органах України; у медичних закладах; в житлово-ко­мунальних органах; на пошті; в органах місцевої влади та міс­цевого самоврядування та їх структурних підрозділах будь-яко­го рівня та будь-якої направленості; у фондах, інспекціях, ад­міністраціях, комісіях та комітетах; в судах будь-якої ланки - з усіма правами, які надано законом позивачу, відповідачу, третій особі та потерпілому, в тому числі з правом пред'явлення позо­ву, повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання повністю або частково позову, зміни підстав або предмета по­зову, укладання мирової угоди, оскарження рішення (ухвали, постанови) суду в судових органах будь-якої з ланок, - з усіма правами та обов'язками, передбаченими процесуальним зако­нодавством для будь-якого із учасників процесу, подання вико­навчого документа до стягнення - за виключенням одержання присудженого мені майна або грошей) з питань, пов'язаних із захистом моїх прав як громадянки України взагалі та захистом моїх авторських прав (як майнових, так і особистих немайнових, зокрема, але не виключно, передбачених ст. ст. 423. 424. 438. 440 Цивільного кодексу України), і т.д.);

• оскаржування дій посадових осіб і представників влад­них структур у позасудовому порядку (в тому числі у вищестоя­щому органі, у керівника).

Для цього представникові, крім перерахованого вище, також надається право: подавати від мого імені будь-які заяви та клопотання як письмові, так і усні), що стосуються виконання даного доручення, та обґрунтовувати прохання і побажання, викладені в них; отримувати дозволи, довідки, рішення компетентних органів, дублікати документів, їх копії, відповіді на запити, скарги, заяви, витяги та копії судових рішень і інших документів, що є в матеріалах справи та отримання яких дозволяється законом, а також інші документи - в разі виникнення такої потреби; отри­мувати та здавати поштові відправлення; здійснювати процедуру легалізації виданих (оформлених, отриманих) на моє ім'я доку­ментів; подавати декларації, звіти, і таке інше; розписуватися за мене; знайомитися з матеріалами справи (в тому числі у суді та інших правоохоронних органах); брати участь у судових засідан­нях та у дослідженні доказів; давати усні та письмові пояснення компетентним установам (органам) в разі виникнення такої не­обхідності; наводити свої доводи і міркування з усіх питань, що можуть виникнути в ході реалізації повноважень за дорученням (у тому числі при здійсненні судочинства); подавати на реаліза­цію документи, видані та/чи оформлені за цим дорученням на моє ім'я; сплачувати за мене державне мито, обов'язкові збори, оплачувати надані для мене послуги, здійснювати інші необхідні платежі при виконанні дорученого; виконувати усі дії в межах та обсязі, передбачених чинним законодавством України для такого роду уповноважень, та які б належало виконувати мені, якби я особисто займалася цими питаннями, та які будуть необхідними для правильного і ефективного ведення справ та захисту моїх інтересів.

Зміст ст. ст. 244, 245, 2470-250 Цивільного Кодексу України , щодо поняття довіреності, її форми, строків, припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від вчинення  дій, які були визначені довіреністю, мені нотаріусом роз’яснено.

 

Довіреність видана з правом передоручення строком на Строк дії довіреності .

Довіреність видана без права передоручення строком на Строк дії довіреності .

  

 

    ______________________   ПІБ повністю 

      ______________________ ПІБ Нотаріуса

Дата оновлення 19.06.2024 о 11:59:36

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Опис

Довіреність для розпорядження майном між фізичними особами, з максимальним переліком повноважень.

Довіреність потірбно додатково засвідчувати підписом нотаріуса або у Дипломатичній установі України, для цього потрібен тільки довіритель.

Продиктуйте текст для пошуку
Готово