УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Договор за възлагане на услуги (bulg/ бол)

ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УСЛУГИ


 

Днес, дата на сключване на договора, (напр.:31.12.2021)📆 , в място на сключване на договора , между:

Повне найменування (Bul.) ,

Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Bul.)

ЕИК  Код ЄДРПОУ и номер по ЗДДС  ІПН ,

представляван/а/о от Посада в род. відмінку (Bul.)  ПІБ в род. відмінку (Bul.) ,

наричан/а/о за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

ПІБ ФОП (Bul.) ,

Юридична адреса (Bul.)

ЕИК Код ЄДРПОУ/ФОП и номер по ЗДДС  ІПН ,

наричан/а/о за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

Повне найменування (Bul.) ,

Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Bul.)

ЕИК Код компанії и номер по ЗДДС  ІПН ,

представляван/а/о от Посада в род. відмінку (Bul.)  ПІБ в род. відмінку (Bul.) ,

наричан/а/о за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

Повне найменування (Bul.) ,

Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Bul.)

код по Регистър БУЛСТАТ Код ЄДРПОУ и номер по ЗДДС  ІПН ,

представляван/а/о от Посада в род. відмінку (Bul.)  ПІБ в род. відмінку (Bul.) ,

наричан/а/о за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

ПІБ ФОП (Bul.) ,

Юридична адреса (Bul.)

код по Регистър БУЛСТАТ Код ЄДРПОУ/ФОП и номер по ЗДДС  ІПН ,

наричан/а/о за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

ПІБ ФОП (Bul.) ,

Юридична адреса (Bul.)

код по Регистър БУЛСТАТ Код ЄДРПОУ/ФОП и номер по ЗДДС  ІПН ,

представляван/а/о от Посада в род. відмінку (Bul.)  ПІБ в род. відмінку (Bul.) ,

наричан/а/о за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

Повне найменування (Bul.) ,

Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Bul.)

код по Регистър БУЛСТАТ Код ЄДРПОУ и номер по ЗДДС ІПН ,

представляван/а/о от Посада в род. відмінку (Bul.)  ПІБ в род. відмінку (Bul.) ,

наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

ПІБ ФОП (Bul.) ,

Юридична адреса (Bul.)

код по Регистър БУЛСТАТ Код ЄДРПОУ/ФОП и номер по ЗДДС ІПН ,

наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

Повне найменування (Bul.) ,

Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Bul.)

код по Регистър БУЛСТАТ Код компанії и номер по ЗДДС ІПН ,

представляван/а/о от Посада в род. відмінку (Bul.)  ПІБ в род. відмінку (Bul.) ,

наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

Повне найменування (Bul.) ,

Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Bul.)

код по Регистър БУЛСТАТ Код ЄДРПОУ и номер по ЗДДС ІПН ,

представляван/а/о от Посада в род. відмінку (Bul.)  ПІБ в род. відмінку (Bul.) ,

наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

ПІБ ФОП (Bul.) ,

Юридична адреса (Bul.)

код по Регистър БУЛСТАТ Код ЄДРПОУ/ФОП и номер по ЗДДС ІПН ,

наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

Повне найменування (Bul.) ,

Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Bul.)

код по Регистър БУЛСТАТ Код компанії и номер по ЗДДС ІПН ,

представляван/а/о от Посада в род. відмінку (Bul.)  ПІБ в род. відмінку (Bul.) ,

наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

се сключи този Договор за следното:
 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предостави, срещу възнаграждение и при условията на този Договор, следните услуги:

Описание на услугите  наричани за краткост „Услугите“.

 

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави Услугите в съответствие с Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и техническите параметри в нея, както и Наименование на Приложение - Приложение № № на Приложение към този Договор („Приложениета/ята“) и представляващи неразделна част от него.

 

СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 3. Договорът влиза в сила на посочена конкретна дата Дата - Договорът влиза в сила на, (напр.:31.12.2021)📆 и е със срок на действие ДоговорЪт е със срок на действие (годин)   (Фактура. ДДС стойност, прописом (bul.) ) годин.

Чл. 3. Договорът влиза в сила на посочената в началото му дата, на която е подписан от Страните Дата - Договорът влиза в сила на, (напр.:31.12.2021)📆 и е със срок на действие ДоговорЪт е със срок на действие (годин)  (ДоговорЪт е със срок на действие (годин), прописом (bul.) ) годин.

Чл. 3. Договорът влиза в сила на датата на регистриране в деловодната система на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която се поставя на всички екземпляри на Договора Дата - Договорът влиза в сила на, (напр.:31.12.2021)📆 и е със срок на действие ДоговорЪт е със срок на действие (годин)  (ДоговорЪт е със срок на действие (годин), прописом (bul.) ) годин.

Чл. 3. Договорът влиза в сила на датата на последния поставен подпис Дата - Договорът влиза в сила на, (напр.:31.12.2021)📆  и е със срок на действие ДоговорЪт е със срок на действие (годин)   (ДоговорЪт е със срок на действие (годин), прописом (bul.) ) годин.

Чл. 3. Договорът влиза в сила на посочена конкретна дата Дата - Договорът влиза в сила на, (напр.:31.12.2021)📆 и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора, но за не повече от но за не повече от (годин) (но за не повече от (годин), прописом (bul.) ) години, считано от датата на сключването му.

Чл. 3. Договорът влиза в сила на посочената в началото му дата, на която е подписан от Страните Дата - Договорът влиза в сила на, (напр.:31.12.2021)📆 и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора, но за не повече от но за не повече от (годин) (но за не повече от (годин), прописом (bul.) ) години, считано от датата на сключването му.

Чл. 3. Договорът влиза в сила на датата на регистриране в деловодната система на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която се поставя на всички екземпляри на Договора Дата - Договорът влиза в сила на, (напр.:31.12.2021)📆 и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора, но за не повече от но за не повече от (годин) (но за не повече от (годин), прописом (bul.) ) години, считано от датата на сключването му.

Чл. 3. Договорът влиза в сила на датата на последния поставен подпис Дата - Договорът влиза в сила на, (напр.:31.12.2021)📆  и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора, но за не повече от  но за не повече от (годин) (но за не повече от (годин), прописом (bul.) ) години, считано от датата на сключването му.

Чл. 4. Срокът за изпълнение на Услугите е  Срокът за изпълнение на Услугите е (дни/месеци/години) , считано от Дата - Договорът влиза в сила на, (напр.:31.12.2021)📆 датата на влизане в сила.

 

Чл. 4. Срокът за изпълнение на Услугите е  Срокът за изпълнение на Услугите е (дни/месеци/години) , считано от  Датата на получаване на документите, които Възложителят следва да предостави на Изпълнителя с оглед изпълнението на Услугите, (напр.:31.12.2021)📆 датата на получаване на документите, които Възложителят следва да предостави на Изпълнителя с оглед изпълнението на Услугите (ако е приложимо).

Чл. 5. Мястото на изпълнение на Договора е  посочва се мястото на изпълнение .

 

ЦЕНА И НАЧИН ЗА ПЛАЩАНЕ

Чл. 6. (1) За предоставянето на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на обща цена в размер на (обща цена в размер на, прописом (bul.) ) лева без ДДС и посочва се цената с ДДС (посочва се цената с ДДС, прописом (bul.) ) лева с ДДС (наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“), съгласно Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващо Приложение № № на Приложение .

(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на Услугите, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява договориа, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението и за неговите подизпълнители (ако е приложимо), като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Цената, посочена в ал. 1, е фиксирана за отделните дейности (етапи, задачи), свързани с изпълнението на Услугите, посочени в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са фиксирани за времето на изпълнение на Договора и не подлежи  на промяна освен при изрична писмена договорка между страните.

 

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както следва:

авансово плащане в размер на авансово плащане в размер на (%) % (авансово плащане в размер на (%), прописом (bul.) ) от Цената – в срок до в срок до (дни) (в срок до (дни), прописом (bul.) ) дни, считано от датата на влизане в сила Дата - Договорът влиза в сила на, (напр.:31.12.2021)📆 ;

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както следва:

авансово плащане в размер на авансово плащане в размер на (%) % (авансово плащане в размер на (%), прописом (bul.) ) от Цената – в срок до в срок до (дни) (в срок до (дни), прописом (bul.) ) дни, считано от датата на подписването на Договора датата на подписването на Договора, (напр.:31.12.2021)📆 ;

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както следва:

междинно плащане в размер на междинно плащане в размер на (%) % (междинно плащане в размер на (%), прописом (bul.) ) от Цената – в срок до в срок до (дни) (в срок до (дни), прописом (bul.) ) дни, считано от приемане на изпълнението;

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както следва:

окончателно плащане в размер на окончателно плащане в размер на (%) % (окончателно плащане в размер на (%), прописом (bul.) ) от Цената – в срок до в срок до (дни) (в срок до (дни), прописом (bul.) ) дни, считано от окончателното приемане на изпълнението по Договора.

Чл. 8. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева (евро, друга валута) чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: Назва банку (Bul.)

BIC: МФО банку

IBAN: IBAN .

(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по ал. 1 в срок от в срок до (дни) (в срок до (дни), прописом (bul.) )  дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 9. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.

 

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 6 – 8 от договора;

2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора;

други права, свързани със спецификата на предмета на договора

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да предостави Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;

2. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;

4. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

5. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 25 от Договора;

6. да възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

 

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да предостави Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;

2. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;

4. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

5. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 25 от Договора;

6. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква и да получи Услугите в уговорения срок, количество и качество;

2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението;

3. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на всеки от отчетите (докладите, разработките, материалите), в съответствие с уговореното в чл. 15 от Договора;

4. да не приеме някои от отчетите (докладите, разработките, материалите), в съответствие с уговореното в чл. 15, ал. 1, т. 3 от Договора;

други права, свързани със спецификата на предмета на договора

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да приеме изпълнението на Услугите за всеки отделен период (етап, всеки от отчетите, докладите, разработките, материалите) или всяка дейност (етап, задача) когато отговаря на договореното, по реда и при условията на този Договор;

 2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този Договор;

3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 25 от Договора;

5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;

други задължения, свързани със спецификата на предмета на договора

Специални права и задължения на Страните

Специализирани клаузи, отразяващи спецификата на конкретните Услуги

ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 14. Предаването на  се документира с протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните („Приемо-предавателен протокол“).

 

Чл. 15. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;

2. да поиска преработване и/или допълване на отчетите (докладите, разработките, материалите) в определен от него срок, като в такъв случай преработването и/или допълването се и звършва в указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и е изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. да откаже да приеме изпълнението 

- При съществени отклонения от договореното.

- В случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат отстранени в рамките на срока за изпълнение по Договора.

- В случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че резултатът от изпълнението става безполезен за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Окончателното приемане на изпълнението на Услугите по този Договор се извършва с подписване на окончателен Приемо-предавателен протокол, подписан от Страните в срок до подписан от Страните в срок до (подписан от Страните в срок до, прописом (bul.) ) дни след изтичането на срока на изпълнение по чл. 4 от Договора. В случай, че към този момент бъдат констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в окончателния Приемо-предавателен протокол и се определя подходящ срок за отстраняването им или налагането на санкция, съгласно чл. 16 - 18 от Договора.
 

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 16. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната Страна дължи на изправната неустойка в размер на неустойка в размер на (%) % (неустойка в размер на (%), прописом (bul.) ) от Цената за съответния период (етап) и/или съответната дейност (задача) за всеки ден забава, но не повече от неустойка - но не повече от (%) % (неустойка - но не повече от (%), прописом (bul.) ) от Стойността на Договора или от стойността на съответния период (етап, задача).

 

Чл. 17. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна дейност (задача) или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено съответната дейност (задача), без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.

 

Чл. 18. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19. (1) Този Договор се прекратява:

1. с изтичане на Срока на Договора или срока по чл. 3 от Договора или с достигане на максимално допустимата Стойност на Договора (ако е приложимо);

2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;

3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до невъзможност за изпълнение - в срок до (невъзможност за изпълнение - в срок до, прописом (bul.) ) дни от настъпване на невъзможността (и да представи доказателства);

4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

5. (друго – изброява се)

(2) Договорът може да бъде прекратен:

1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;

2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от Страните.

 

Чл. 20. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

 

Чл. 21. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички отчети (разработки, доклади), изготвени от него в изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора.

 

Чл. 22. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неусвоената част от авансово предоставените средства (ако е приложимо). Когато прекратяването на Договора е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи и законната лихва върху частта от авансово предоставените средства, подлежащи на връщане, за периода от от датата на прекратяване на Договора до тяхното връщане (ако е приложимо).

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефинирани понятия и тълкуване

Чл. 23. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в легалните дефиниции в българското право.

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

 

Спазване на приложими норми

Чл. 24. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право.

 

Конфиденциалност

Чл. 25. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора. Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

 

Публични изявления

Чл. 26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено. 

Авторски права

Чл. 27. (1) Страните се съгласяват, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените документи и други резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.

Авторски права

Чл. 27. (1) Страните се съгласяват, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на Договора, принадлежат изцяло на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в същия обем, в който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените документи и други резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.

Прехвърляне на права и задължения

Чл. 28. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора (и по договорите за подизпълнение) могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

 

Изменения

Чл. 29. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни.

 

Непреодолима сила

Чл. 30. (1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до настъпването на непреодолимата сила - в срок до (настъпването на непреодолимата сила - в срок до, прописом (bul.) ) дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

(5) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

 

Нищожност на отделни клаузи

Чл. 31. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват от повелителна правна норма, ако има такава.

 

Уведомления

Чл. 32. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:
 

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Bul.)

Тел.: Телефон основний

e-mail: E-mail основний

Лице за контакт: ПІБ представника (Bul.)

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: Юридична адреса (Bul.)

Тел.: Телефон основний

e-mail: E-mail основний

Лице за контакт: ПІБ представника (Bul.)

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Bul.)

Тел.: Телефон основний

e-mail: E-mail основний

Лице за контакт: ПІБ представника (Bul.)

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Bul.) .

Тел.: Телефон основний

e-mail: E-mail основний

Лице за контакт: ПІБ представника (Bul.)

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: Юридична адреса (Bul.)

Тел.: Телефон основний

e-mail: E-mail основний

Лице за контакт: ПІБ представника (Bul.)

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Bul.)

Тел.: Телефон основний

e-mail: E-mail основний

Лице за контакт: ПІБ представника (Bul.)

(3) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;

3. датата на приемането – при изпращане по факс;

4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

 

Приложимо право

Чл. 33. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.


 

Разрешаване на спорове

Чл. 34. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

Разрешаване на спорове

Чл. 34. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от определен от страните арбитражен съд.

Екземпляри

Чл. 35. Този Договор се състои от Договор : посочва се броя страници (Договор : посочва се броя еднообразни екземпляра, прописом (bul.) ) страници и е изготвен и подписан в Договор : посочва се броя еднообразни екземпляра еднообразни екземпляра – по един за всяка от Страните.

 

Приложения:

Чл. 36. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

Приложение № 1 – Оферта на изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

  ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Повне найменування (Bul.)

Фирмен код Код ЄДРПОУ

ТИН ІПН

Юридически адрес Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Bul.)

Действителен адрес Фактична адреса компанії (Bul.)

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

Име на банката  Назва банку (Bul.)

Адрес Адреса банку (Bul.)

MFI МФО банку

SWIFT SWIFT

Банкова сметка  № рахунку

IBAN IBAN

 

Посада представника (Bul.)

______________                                       М.П.

ПІБ представника (Bul.)

Повне найменування (Bul.)

Фирмен код Код ЄДРПОУ

ТИН ІПН

Юридически адрес Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Bul.)

Действителен адрес Фактична адреса компанії (Bul.)

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

Име на банката  Назва банку (Bul.)

Адрес Адреса банку (Bul.)

MFI МФО банку

SWIFT SWIFT

Банкова сметка  № рахунку

IBAN IBAN

 

Посада представника (Bul.)

______________                                       М.П.

ПІБ представника (Bul.)

                           

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

  ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Повне найменування (Bul.)

Фирмен код Код ЄДРПОУ

ТИН ІПН

Юридически адрес Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Bul.)

Действителен адрес Фактична адреса компанії (Bul.)

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

Име на банката  Назва банку (Bul.)

Адрес Адреса банку (Bul.)

MFI МФО банку

SWIFT SWIFT

Банкова сметка № рахунку

IBAN IBAN

 

Посада представника (Bul.)

______________                                       М.П.

ПІБ представника (Bul.)

ПІБ ФОП (Bul.)

Фирмен код Код ЄДРПОУ/ФОП

ТИН ІПН

Юридически адрес Юридична адреса (Bul.)

Действителен адрес Фактична адреса (Bul.)

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

Име на банката Назва банку (Bul.)

Адрес Адреса банку (Bul.)

MFI МФО банку

SWIFT SWIFT

Банкова сметка № рахунку

IBAN IBAN

 

Посада представника (Bul.)

______________                                       М.П.

ПІБ представника (Bul.)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

  ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Повне найменування (Bul.)

Фирмен код Код ЄДРПОУ

ТИН ІПН

Юридически адресАдреса місцезнаходження (юридична адреса) (Bul.)

Действителен адрес Фактична адреса компанії (Bul.)

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

Име на банката  Назва банку (Bul.)

Адрес Адреса банку (Bul.)

MFI МФО банку

SWIFT SWIFT

Банкова сметка  № рахунку

IBAN IBAN

 

Посада представника (Bul.)

______________                                       М.П.

ПІБ представника (Bul.)

Повне найменування (Bul.)

Фирмен код Код компанії

ТИН ІПН

Юридически адрес Фактична адреса компанії (Bul.)

Действителен адрес Фактична адреса компанії (Bul.)

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

Име на банката  Назва банку (Bul.)

Адрес Адреса банку (Bul.)

MFI МФО банку

SWIFT SWIFT

Банкова сметка № рахунку

IBAN IBAN

 

Посада представника (Bul.)

______________                                       М.П.

ПІБ представника (Bul.)

СтильВЪЗЛОЖИТЕЛ:

  ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ПІБ ФОП (Bul.)

Фирмен код Код ЄДРПОУ/ФОП

ТИН ІПН

Юридически адрес Юридична адреса (Bul.)

Действителен адрес Фактична адреса (Bul.)

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

Име на банката  Назва банку (Bul.)

Адрес Адреса банку (Bul.)

MFI МФО банку

SWIFT SWIFT

Банкова сметка  № рахунку

IBAN IBAN

 

Посада представника (Bul.)

______________                                       М.П.

ПІБ представника (Bul.)

Повне найменування (Bul.)

Фирмен код Код ЄДРПОУ

ТИН ІПН

Юридически адрес Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Bul.)

Действителен адрес Фактична адреса компанії (Bul.)

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

Име на банката  Назва банку (Bul.)

Адрес Адреса банку (Bul.)

MFI МФО банку

SWIFT SWIFT

Банкова сметка  № рахунку

IBAN IBAN

 

Посада представника (Bul.)

______________                                       М.П.

ПІБ представника (Bul.)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

  ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ПІБ ФОП

Фирмен код Код ЄДРПОУ/ФОП

ТИН ІПН

Юридически адрес Юридична адреса (Bul.)

Действителен адрес Фактична адреса (Bul.)

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

Име на банката  Назва банку (Bul.)

Адрес Адреса банку (Bul.)

MFI МФО банку

SWIFT SWIFT

Банкова сметка № рахунку

IBAN IBAN

 

Посада представника (Bul.)

______________                                       М.П.

ПІБ представника (Bul.)

ПІБ ФОП (Bul.)

Фирмен код Код ЄДРПОУ/ФОП

ТИН ІПН

Юридически адрес Юридична адреса (Bul.)

Действителен адрес Фактична адреса (Bul.)

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

Име на банката Назва банку (Bul.)

Адрес Адреса банку (Bul.)

MFI МФО банку

SWIFT SWIFT

Банкова сметка № рахунку

IBAN IBAN

 

Посада представника (Bul.)

______________                                       М.П.

ПІБ представника (Bul.)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

  ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ПІБ ФОП

Фирмен код Код ЄДРПОУ/ФОП

ТИН ІПН

Юридически адресЮридична адреса (Bul.)

Действителен адрес Фактична адреса (Bul.)

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

Име на банката  Назва банку (Bul.)

Адрес Адреса банку (Bul.)

MFI МФО банку

SWIFT SWIFT

Банкова сметка  № рахунку

IBAN IBAN

 

Посада представника (Bul.)

______________                                       М.П.

ПІБ представника (Bul.)

Повне найменування (Bul.)

Фирмен код Код компанії

ТИН ІПН

Юридически адрес Фактична адреса компанії (Bul.)

Действителен адрес Фактична адреса компанії (Bul.)

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

Име на банката  Назва банку (Bul.)

Адрес Адреса банку (Bul.)

MFI МФО банку

SWIFT SWIFT

Банкова сметка № рахунку

IBAN IBAN

 

Посада представника (Bul.)

______________                                       М.П.

ПІБ представника (Bul.)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

  ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Повне найменування (Bul.)

Фирмен код Код компанії

ТИН ІПН

Юридически адрес Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Bul.)

Действителен адрес Фактична адреса компанії (Bul.)

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

Име на банката  Назва банку (Bul.)

Адрес Адреса банку (Bul.)

MFI МФО банку

SWIFT SWIFT

Банкова сметка  № рахунку

IBAN IBAN

 

Посада представника (Bul.)

______________                                       М.П.

ПІБ представника (Bul.)

Повне найменування (Bul.)

Фирмен код Код ЄДРПОУ

ТИН ІПН

Юридически адрес Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Bul.)

Действителен адрес Фактична адреса компанії (Bul.)

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

Име на банката  Назва банку (Bul.)

Адрес Адреса банку (Bul.)

MFI МФО банку

SWIFT SWIFT

Банкова сметка  № рахунку

IBAN IBAN

 

Посада представника (Bul.)

______________                                       М.П.

ПІБ представника (Bul.)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

  ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Повне найменування (Bul.)

Фирмен код Код компанії

ТИН ІПН

Юридически адрес Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Bul.)

Действителен адрес Фактична адреса компанії (Bul.)

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

Име на банката  Назва банку (Bul.)

Адрес Адреса банку (Bul.)

MFI МФО банку

SWIFT SWIFT

Банкова сметка № рахунку

IBAN IBAN

 

Посада представника (Bul.)

______________                                       М.П.

ПІБ представника (Bul.)

ПІБ ФОП (Bul.)

Фирмен код Код ЄДРПОУ/ФОП

ТИН ІПН

Юридически адрес Юридична адреса (Bul.)

Действителен адрес Фактична адреса (Bul.)

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

Име на банката Назва банку (Bul.)

Адрес Адреса банку (Bul.)

MFI МФО банку

SWIFT SWIFT

Банкова сметка № рахунку

IBAN IBAN

 

Посада представника (Bul.)

______________                                       М.П.

ПІБ представника (Bul.)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

  ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Повне найменування (Bul.)

Фирмен код Код компанії

ТИН ІПН

Юридически адресАдреса місцезнаходження (юридична адреса) (Bul.)

Действителен адрес Фактична адреса компанії (Bul.)

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

Име на банката  Назва банку (Bul.)

Адрес Адреса банку (Bul.)

MFI МФО банку

SWIFT SWIFT

Банкова сметка  № рахунку

IBAN IBAN

 

Посада представника (Bul.)

______________                                       М.П.

ПІБ представника (Bul.)

Повне найменування (Bul.)

Фирмен код Код компанії

ТИН ІПН

Юридически адрес Фактична адреса компанії (Bul.)

Действителен адрес Фактична адреса компанії (Bul.)

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

Име на банката  Назва банку (Bul.)

Адрес Адреса банку (Bul.)

MFI МФО банку

SWIFT SWIFT

Банкова сметка № рахунку

IBAN IBAN

 

Посада представника (Bul.)

______________                                       М.П.

ПІБ представника (Bul.)

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ № Номер на Протокол

 

във връзка с изпълнение на Договор № Номер на договора /дата на сключване на договора, (напр.:31.12.2021)📆 г.

 

Днес, Дата на Протокол, (напр.:31.12.2021)📆 г., в изпълнение на Договор № Номер на договора /дата на сключване на договора, (напр.:31.12.2021)📆 г., се подписва настоящия приемо-предавателен протокол, по силата на който Повне найменування (Bul.) , представляван от  Посада в род. відмінку (Bul.)  ПІБ в род. відмінку (Bul.) , приема, че Повне найменування (Bul.) , представляван от Посада в род. відмінку (Bul.) ПІБ в род. відмінку (Bul.) , е изпълнил следните дейности във връзка с изпълнение на Договор № Номер на договора /дата на сключване на договора, (напр.:31.12.2021)📆 г.

Днес, Дата на Протокол, (напр.:31.12.2021)📆 г., в изпълнение на Договор № Номер на договора /дата на сключване на договора, (напр.:31.12.2021)📆 г., се подписва настоящия приемо-предавателен протокол, по силата на който Повне найменування (Bul.) , представляван от  Посада в род. відмінку (Bul.)  ПІБ в род. відмінку (Bul.) , приема, че ИП  ПІБ ФОП (Bul.) , представляван от Посада в род. відмінку (Bul.) ПІБ в род. відмінку (Bul.) , е изпълнил следните дейности във връзка с изпълнение на Договор № Номер на договора /дата на сключване на договора, (напр.:31.12.2021)📆 г.

Днес, Дата на Протокол, (напр.:31.12.2021)📆 г., в изпълнение на Договор № Номер на договора /дата на сключване на договора, (напр.:31.12.2021)📆 г., се подписва настоящия приемо-предавателен протокол, по силата на който Повне найменування (Bul.) , представляван от  Посада в род. відмінку (Bul.)  ПІБ в род. відмінку (Bul.) , приема, че Повне найменування (Bul.) , представляван от Посада в род. відмінку (Bul.) ПІБ в род. відмінку (Bul.) , е изпълнил следните дейности във връзка с изпълнение на Договор № Номер на договора /дата на сключване на договора, (напр.:31.12.2021)📆 г.

Днес, Дата на Протокол, (напр.:31.12.2021)📆 г., в изпълнение на Договор № Номер на договора /дата на сключване на договора, (напр.:31.12.2021)📆 г., се подписва настоящия приемо-предавателен протокол, по силата на който ИП  ПІБ ФОП (Bul.) , представляван от  Посада в род. відмінку (Bul.)  ПІБ в род. відмінку (Bul.) , приема, че Повне найменування (Bul.) , представляван от Посада в род. відмінку (Bul.) ПІБ в род. відмінку (Bul.) , е изпълнил следните дейности във връзка с изпълнение на Договор № Номер на договора /дата на сключване на договора, (напр.:31.12.2021)📆 г.

Днес, Дата на Протокол, (напр.:31.12.2021)📆 г., в изпълнение на Договор № Номер на договора /дата на сключване на договора, (напр.:31.12.2021)📆 г., се подписва настоящия приемо-предавателен протокол, по силата на който ИП ПІБ ФОП (Bul.) , представляван от  Посада в род. відмінку (Bul.)  ПІБ в род. відмінку (Bul.) , приема, че ИП  ПІБ ФОП (Bul.) , представляван от Посада в род. відмінку (Bul.) ПІБ в род. відмінку (Bul.) , е изпълнил следните дейности във връзка с изпълнение на Договор № Номер на договора /дата на сключване на договора, (напр.:31.12.2021)📆 г.

Днес, Дата на Протокол, (напр.:31.12.2021)📆 г., в изпълнение на Договор № Номер на договора /дата на сключване на договора, (напр.:31.12.2021)📆 г., се подписва настоящия приемо-предавателен протокол, по силата на който ИП ПІБ ФОП (Bul.) , представляван от  Посада в род. відмінку (Bul.)  ПІБ в род. відмінку (Bul.) , приема, че Повне найменування (Bul.) , представляван от Посада в род. відмінку (Bul.) ПІБ в род. відмінку (Bul.) , е изпълнил следните дейности във връзка с изпълнение на Договор № Номер на договора /дата на сключване на договора, (напр.:31.12.2021)📆 г.

Днес, Дата на Протокол, (напр.:31.12.2021)📆 г., в изпълнение на Договор № Номер на договора /дата на сключване на договора, (напр.:31.12.2021)📆 г., се подписва настоящия приемо-предавателен протокол, по силата на който Повне найменування (Bul.) , представляван от  Посада в род. відмінку (Bul.)  ПІБ в род. відмінку (Bul.) , приема, че Повне найменування (Bul.) , представляван от Посада в род. відмінку (Bul.) ПІБ в род. відмінку (Bul.) , е изпълнил следните дейности във връзка с изпълнение на Договор № Номер на договора /дата на сключване на договора, (напр.:31.12.2021)📆 г.

Днес, Дата на Протокол, (напр.:31.12.2021)📆 г., в изпълнение на Договор № Номер на договора /дата на сключване на договора, (напр.:31.12.2021)📆 г., се подписва настоящия приемо-предавателен протокол, по силата на който Повне найменування (Bul.) , представляван от  Посада в род. відмінку (Bul.)  ПІБ в род. відмінку (Bul.) , приема, че ИП  ПІБ ФОП (Bul.) , представляван от Посада в род. відмінку (Bul.) ПІБ в род. відмінку (Bul.) , е изпълнил следните дейности във връзка с изпълнение на Договор № Номер на договора /дата на сключване на договора, (напр.:31.12.2021)📆 г.

Днес, Дата на Протокол, (напр.:31.12.2021)📆 г., в изпълнение на Договор № Номер на договора /дата на сключване на договора, (напр.:31.12.2021)📆 г., се подписва настоящия приемо-предавателен протокол, по силата на който Повне найменування (Bul.) , представляван от  Посада в род. відмінку (Bul.)  ПІБ в род. відмінку (Bul.) , приема, че Повне найменування (Bul.) , представляван от Посада в род. відмінку (Bul.) ПІБ в род. відмінку (Bul.) , е изпълнил следните дейности във връзка с изпълнение на Договор № Номер на договора /дата на сключване на договора, (напр.:31.12.2021)📆 г.

Описание на услугата/услугите

Мярка

Коли-

чество

Еденична

цена

Стойност

1 ОПИС1 МРК1 К1 ЕЦ1 СТ1

2

ОПИС2

МРК2

К2

ЕЦ2

СТ2

 

3

ОПИС3

МРК3

К3

ЕЦ3

СТ3

4

ОПИС4

МРК4

К4

ЕЦ4

СТ4

5

ОПИС5

МРК5

К5

ЕЦ5

СТ5

6

ОПИС6

МРК6

К6

ЕЦ6

СТ6

7

ОПИС7

МРК7

К7

ЕЦ7

СТ7

Приемащата Страна прие предаденото от Предаващата Страна без възражения по отношение на количество и качество.

 

 

 

Приемащата Страна прие предаденото от Предаващата Страна със следните възражения по отношение на количество.

Приемащата Страна прие предаденото от Предаващата Страна със следните възражения по отношение на  качество.

Приемащата Страна прие предаденото от Предаващата Страна със следните възражения по отношение на количество и качество.

Този Протокол се състои от Протокол : посочва се броя страници   страници и е изготвен и подписан в Протокол : посочва се броя еднообразни екземпляра еднообразни екземпляра – по един за всяка от Страните.

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

  ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Повне найменування (Bul.)

Фирмен код Код ЄДРПОУ

ТИН ІПН

Юридически адрес Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Bul.)

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

Повне найменування (Bul.)

Фирмен код Код ЄДРПОУ

ТИН ІПН

Юридически адрес Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Bul.)

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

Посада представника (Bul.)

______________                                       М.П.

ПІБ представника (Bul.)

Посада представника (Bul.)

______________                                       М.П.

ПІБ представника (Bul.)

                           

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

  ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Повне найменування (Bul.)

Фирмен код Код ЄДРПОУ

ТИН ІПН

Юридически адрес Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Bul.)

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

ПІБ ФОП (Bul.)

Фирмен код Код ЄДРПОУ/ФОП

ТИН ІПН

Юридически адрес Юридична адреса (Bul.)

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

Посада представника (Bul.)

______________                                       М.П.

ПІБ представника (Bul.)

Посада представника (Bul.)

______________                                       М.П.

ПІБ представника (Bul.)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

  ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Повне найменування (Bul.)

Фирмен код Код ЄДРПОУ

ТИН ІПН

Юридически адресАдреса місцезнаходження (юридична адреса) (Bul.)

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

Повне найменування (Bul.)

Фирмен код Код компанії

ТИН ІПН

Юридически адрес Фактична адреса компанії (Bul.)

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

Посада представника (Bul.)

______________                                       М.П.

ПІБ представника (Bul.)

Посада представника (Bul.)

______________                                       М.П.

ПІБ представника (Bul.)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

  ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ПІБ ФОП (Bul.)

Фирмен код Код ЄДРПОУ/ФОП

ТИН ІПН

Юридически адрес Юридична адреса (Bul.)

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

Повне найменування (Bul.)

Фирмен код Код ЄДРПОУ

ТИН ІПН

Юридически адрес Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Bul.)

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

Посада представника (Bul.)

______________                                       М.П.

ПІБ представника (Bul.)

Посада представника (Bul.)

______________                                       М.П.

ПІБ представника (Bul.)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

  ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ПІБ ФОП

Фирмен код Код ЄДРПОУ/ФОП

ТИН ІПН

Юридически адрес Юридична адреса (Bul.)

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

ПІБ ФОП (Bul.)

Фирмен код Код ЄДРПОУ/ФОП

ТИН ІПН

Юридически адрес Юридична адреса (Bul.)

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

Посада представника (Bul.)

______________                                       М.П.

ПІБ представника (Bul.)

Посада представника (Bul.)

______________                                       М.П.

ПІБ представника (Bul.)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

  ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ПІБ ФОП

Фирмен код Код ЄДРПОУ/ФОП

ТИН ІПН

Юридически адресЮридична адреса (Bul.)

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

Повне найменування (Bul.)

Фирмен код Код компанії

ТИН ІПН

Юридически адрес Фактична адреса компанії (Bul.)

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

Посада представника (Bul.)

______________                                       М.П.

ПІБ представника (Bul.)

Посада представника (Bul.)

______________                                       М.П.

ПІБ представника (Bul.)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

  ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Повне найменування (Bul.)

Фирмен код Код компанії

ТИН ІПН

Юридически адрес Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Bul.)

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

Повне найменування (Bul.)

Фирмен код Код ЄДРПОУ

ТИН ІПН

Юридически адрес Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Bul.)

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

Посада представника (Bul.)

______________                                       М.П.

ПІБ представника (Bul.)

Посада представника (Bul.)

______________                                       М.П.

ПІБ представника (Bul.)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

  ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Повне найменування (Bul.)

Фирмен код Код компанії

ТИН ІПН

Юридически адрес Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Bul.)

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

ПІБ ФОП (Bul.)

Фирмен код Код ЄДРПОУ/ФОП

ТИН ІПН

Юридически адрес Юридична адреса (Bul.)

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

Посада представника (Bul.)

______________                                       М.П.

ПІБ представника (Bul.)

Посада представника (Bul.)

______________                                       М.П.

ПІБ представника (Bul.)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

  ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Повне найменування (Bul.)

Фирмен код Код компанії

ТИН ІПН

Юридически адресАдреса місцезнаходження (юридична адреса) (Bul.)

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

Повне найменування (Bul.)

Фирмен код Код компанії

ТИН ІПН

Юридически адрес Фактична адреса компанії (Bul.)

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

Посада представника (Bul.)

______________                                       М.П.

ПІБ представника (Bul.)

Посада представника (Bul.)

______________                                       М.П.

ПІБ представника (Bul.)

ФАКТУРА (оригинал)

 

№:Фактура. Номер    

от: Фактура. Дата, (напр.:31.12.21)📆

 

ФАКТУРА (копие)

 

№:Фактура. Номер    

от: Фактура. Дата, (напр.:31.12.21)📆

Възложител 

Изпълнител

Повне найменування (Bul.)

Повне найменування (Bul.)

Гр. (с.): Възложител. Град/село

Гр. (с.): Изпълнител. Град/село

Адрес: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Bul.)

Адрес: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Bul.)

М.О.Л.: Възложител. М.О.Л.

М.О.Л.: Изпълнител. М.О.Л.

ЕИК/VAT/: Код ЄДРПОУ /ІПН

ЕИК/VAT/: Код ЄДРПОУ /ІПН

Ставка: Введіть дані

Ставка: Введіть дані

IBAN:IBAN

IBAN: IBAN

BIC код: МФО банку

BIC код: МФО банку

банка: Назва банку (Bul.)

банка: Назва банку (Bul.)

 

Възложител 

Изпълнител

Повне найменування (Bul.)

ПІБ ФОП (Bul.)   

Гр. (с.): Възложител. Град/село

Гр. (с.): Изпълнител. Град/село

Адрес: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Bul.)

Адрес: Юридична адреса (Bul.)

М.О.Л.: Възложител. М.О.Л.

М.О.Л.: Изпълнител. М.О.Л.

ЕИК/VAT/: Код ЄДРПОУ /ІПН

ЕИК/VAT/: Код ЄДРПОУ/ФОП /ІПН

Ставка: Введіть дані

Ставка: Введіть дані

IBAN: IBAN

IBAN: IBAN

BIC код: МФО банку

BIC код: МФО банку

банка: Назва банку (Bul.)

банка: Назва банку (Bul.)

Възложител 

Изпълнител

Повне найменування (Bul.)

Повне найменування (Bul.)

Гр. (с.): Възложител. Град/село

Гр. (с.): Изпълнител. Град/село

Адрес: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Bul.)

Адрес: Фактична адреса компанії (Bul.)

М.О.Л.: Възложител. М.О.Л.

М.О.Л.: Изпълнител. М.О.Л.

ЕИК/VAT/: Код ЄДРПОУ /ІПН

ЕИК/VAT/: Код компанії /ІПН

Ставка: Введіть дані

Ставка: Введіть дані

IBAN:IBAN

IBAN: IBAN

BIC код: МФО банку

BIC код: МФО банку

банка: Назва банку (Bul.)

банка: Назва банку (Bul.)

Възложител

Изпълнител

ПІБ ФОП (Bul.)

Повне найменування (Bul.)

Гр. (с.): Възложител. Град/село

Гр. (с.): Изпълнител. Град/село

Адрес: Юридична адреса (Bul.)

Адрес: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Bul.)

М.О.Л.: Възложител. М.О.Л.

М.О.Л.: Изпълнител. М.О.Л.

ЕИК/VAT/: Код ЄДРПОУ/ФОП /ІПН

ЕИК/VAT/: Код ЄДРПОУ /ІПН

Ставка: Введіть дані

Ставка: Введіть дані

IBAN: IBAN

IBAN: IBAN

BIC код: МФО банку

BIC код: МФО банку

банка: Назва банку (Bul.)

банка: Назва банку (Bul.)

Възложител 

Изпълнител

ПІБ ФОП (Bul.)

ПІБ ФОП (Bul.)   

Гр. (с.): Възложител. Град/село

Гр. (с.): Изпълнител. Град/село

Адрес: Юридична адреса (Bul.)

Адрес: Юридична адреса (Bul.)

М.О.Л.: Възложител. М.О.Л.

М.О.Л.:: Изпълнител. М.О.Л.

ЕИК/VAT/: Код ЄДРПОУ/ФОП /ІПН

ЕИК/VAT/: Код ЄДРПОУ/ФОП /ІПН

Ставка: Введіть дані

Ставка: Введіть дані

IBAN: IBAN

IBAN: IBAN

BIC код: МФО банку

BIC код: МФО банку

банка: Назва банку (Bul.)

банка: Назва банку (Bul.)

Възложител 

Изпълнител

ПІБ ФОП (Bul.)

Повне найменування (Bul.)

Гр. (с.): Възложител. Град/село

Гр. (с.): Изпълнител. Град/село

Адрес: Юридична адреса (Bul.)

Адрес: Фактична адреса компанії (Bul.)

М.О.Л.: Възложител. М.О.Л.

М.О.Л.: Изпълнител. М.О.Л.

ЕИК/VAT/: Код ЄДРПОУ/ФОП /ІПН

ЕИК/VAT/: Код компанії /ІПН

Ставка: Введіть дані

Ставка: Введіть дані

IBAN: IBAN

IBAN: IBAN

BIC код: МФО банку

BIC код: МФО банку

банка: Назва банку (Bul.)

банка: Назва банку (Bul.)

Възложител 

Изпълнител

Повне найменування (Bul.)

Повне найменування (Bul.)

Гр. (с.): Възложител. Град/село

Гр. (с.): Изпълнител. Град/село

Адрес: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Bul.)

Адрес: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Bul.)

М.О.Л.: Възложител. М.О.Л.

М.О.Л.: Изпълнител. М.О.Л.

ЕИК/VAT/: Код компанії /ІПН

ЕИК/VAT/: Код ЄДРПОУ /ІПН

Ставка: Введіть дані

Ставка: Введіть дані

IBAN:IBAN

IBAN: IBAN

BIC код: МФО банку

BIC код: МФО банку

банка: Назва банку (Bul.)

банка: Назва банку (Bul.)

Възложител 

Изпълнител

Повне найменування (Bul.)

ПІБ ФОП (Bul.)

Гр. (с.): Възложител. Град/село

Гр. (с.): Изпълнител. Град/село

Адрес: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Bul.)

Адрес: Юридична адреса (Bul.)

М.О.Л.: Възложител. М.О.Л.

М.О.Л.: Изпълнител. М.О.Л.

ЕИК/VAT/: Код компанії /ІПН

 ЕИК/VAT/: Код ЄДРПОУ/ФОП /ІПН

Ставка: Введіть дані

Ставка: Введіть дані

IBAN: IBAN

IBAN: IBAN

BIC код: МФО банку

BIC код: МФО банку

банка: Назва банку (Bul.)

банка: Назва банку (Bul.)

Възложител 

Изпълнител

Повне найменування (Bul.)

Повне найменування (Bul.)

Гр. (с.): Възложител. Град/село

Гр. (с.): Изпълнител. Град/село

Адрес: Організаційно-правова форма (Bul.)

Адрес: Фактична адреса компанії (Bul.)

М.О.Л. Възложител. М.О.Л. :

М.О.Л.: Изпълнител. М.О.Л.

ЕИК/VAT/: Код компанії /ІПН

ЕИК/VAT/: Код компанії /ІПН

Ставка: Введіть дані

Ставка: Введіть дані

IBAN: IBAN  

IBAN: IBAN

BIC код: МФО банку

BIC код: МФО банку

банка: Назва банку (Bul.)

банка: Назва банку (Bul.)

Описание на услугата/услугите

Мярка

Коли-

чество

Еденична

цена

Стойност

1 ОПИС1 МРК1 К1 ЕЦ1 СТ1

2

ОПИС2

МРК2

К2

ЕЦ2

СТ2

 

3

ОПИС3

МРК3

К3

ЕЦ3

СТ3

4

ОПИС4

МРК4

К4

ЕЦ4

СТ4

5

ОПИС5

МРК5

К5

ЕЦ5

СТ5

6

ОПИС6

МРК6

К6

ЕЦ6

СТ6

7

ОПИС7

МРК7

К7

ЕЦ7

СТ7

 

Плащане: Плащане (Плащане, прописом (bul.) )

Всичко: обща цена в размер на  (обща цена в размер на, прописом (bul.) )

ДДС 20%: Фактура. ДДС стойност  (Фактура. ДДС стойност, прописом (bul.) )

Общо: посочва се цената с ДДС  (посочва се цената с ДДС, прописом (bul.) )

 

Дата оновлення 28.12.2022 о 21:05:36

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Продиктуйте текст для пошуку
Готово