УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Договор про постачання програмної продукції

Договір про постачання програмної продукції № 2019/02-1

 

м. Київ                                                  15.09.2019  р. 

Повне найменування , код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ , що зареєстроване на адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , (надалі - "Постачальник") з одного боку, та

ФОП ПІБ ФОП , ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ/ФОП   який діє на підставі Виписки з ЄДР, ( надалі - "Постачальник") з одного боку, та

 Повне найменування , код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ , що зареєстроване на адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) ,  в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку ,  що діє на підставі Підстава діяльності представника , (надалі - "Клієнт"), з іншого боку, , в подальшому разом разом іменуються - "Сторони", а кожна окремо - "Сторона",  уклали цей Договір № 11111про постачання програмної продукції (комп’ютерної програми «вкажіть назву програмної продукції »), надалі – «Договір», про таке: 

ФОП ПІБ ФОП , ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ/ФОП , який діє на підставі Виписки з ЄДР, (надалі - "Клієнт") з іншого боку, , в подальшому разом разом іменуються - "Сторони", а кожна окремо - "Сторона",  уклали цей Договір про нижченаведене:

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

«Програмне забезпечення» або «Програмна продукція» – комп’ютерна програма «вкажіть назву програмної продукції », = система, що призначена для інформатизації діяльності закладів, яка функціонує з використанням Бази даних MS SQL.

 

«Постачальник» – ФОП ПІБ ФОП , якому належать виключні майнові права інтелектуальної власності на Програмне забезпечення. 

«Постачальник» – Повне найменування , якому належать виключні майнові права інтелектуальної власності на Програмне забезпечення. 

«Умови використання» – встановлений Постачальником перелік обов’язкових умов та вимог щодо користування Програмним забезпеченнямза її функціональним призначенням, який становить невід’ємну частину цього Договору (Додаток №1 до цього Договору).

«Територія» – територія в межах державного кордону України.

«Робоче місце» – один комп’ютер Клієнта, на якому встановлюється Програмне забезпечення.

«Авторизований користувач» - представник Клієнта, якому за запитом Клієнта надано унікальний логін та пароль для входу у Програмне забезпечення.

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах,  визначених цим Договором, Постачальник зобов’язується здійснити постачання Кількість одиниць товару  (прописом (укр.) примірників Програмного забезпечення за допомогою засобів мережі Інтернет (в розумінні п.26-1 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового Кодексу України, та Узагальнюючої податкової консультації щодо особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання програмної продукції, затвердженої Наказом Міндоходів № 536 від 07.10.2013), а Клієнт зобов’язується прийняти та оплатити поставлені примірники Програмного забезпечення. 

1.2. За цим Договором Клієнту надається невиключне майнове право на обмежене використання (невиключна ліцензія) відповідної кількості примірників Програмного забезпечення, що передбачені цим Договором. Умови використання Програмного забезпечення обмежені функціональним призначенням такої програми та її відтворення обмежене кількістю примірників, що постачаються за цим Договором. 

 

2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

2.1. Постачальник зобов’язується впорядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, здійснити постачання Кількість одиниць товару (прописом (укр.) ) примірників Програмного забезпечення Клієнту.
Програмне забезпечення, що постачається, складається з наступних програмних модулів:  перечислість модулі, з яких складається ПЗ .
2.1.1. Програмне забезпечення поставляється за цим Договором за допомогою засобів мережі Інтернет шляхом постачання інсталяційного пакету файлів Програмного забезпечення на сервер Клієнта.

2.2. Клієнт зобов’язується:
2.2.1. надати віддалений доступ до сервера по протоколу RDP для здійснення постачання Програмного забезпечення та визначити відповідальну особу для супроводу та контролю дій Постачальника під час здійснення постачання за цим Договором;
2.2.2. вчасно та в повному обсязі оплачувати вартість примірників Програмного забезпечення;
2.2.3. дотримуватися Умов використання, що викладені у Додатку №1 до цього Договору.

 

3. ДІЯ ДОГОВОРУ. СТРОКИ ПОСТАЧАННЯ ПРОГРАМНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

3.1. Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами та діє протягом 1 (одного) календарного року з дати укладення Договору, але у будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

3.2. Постачальник зобов’язується здійснити постачання Кількість одиниць товару (прописом (укр.) примірників Програмного забезпечення частинами згідно пункту 4.4. Договору протягом 5 (5, прописом (укр.) робочих днів з дня надходження відповідної частини оплати Клієнта на поточний рахунок Постачальника. 

3.3. Факт приймання та передачі примірників Програмного забезпечення підтверджується підписанням Сторонами Актів приймання-передачі Програмної продукції.

3.4. У випадку несвоєчасної оплати Клієнтом платежів відповідно до цього Договору або невиконання Клієнтом інших обов’язків, які перешкоджають виконанню Постачальником обов’язків за цим Договором (далі в цьому пункті – «Прострочення»), строк виконання обов’язків Постачальником продовжується на відповідну кількість днів Прострочення, на весь час такого Прострочення.

 

4. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Загальна ціна цього Договору складається із загальної вартості постачання усіх примірників Програмного забезпечення. Оплата сум відповідно до цього Договору здійснюється Клієнтом у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів в національній валюті України (гривні) на поточний рахунок Постачальника на підставі рахунків, виставлених Постачальником.

4.2. Вартість постачання 1 (одного) примірника Програмного забезпечення (що встановлюється на одному комп’ютері Клієнта) становить Ціна товару за од. (без ПДВ) (прописом (укр.) ) гривень 00 копійок, без ПДВ.

4.3. Загальна вартість постачання Кількість одиниць товару (прописом (укр.) )  примірників Програмного забезпечення становить Загальна вартість товару без ПДВ  (прописом (укр.) ) гривень 00 копійок.

4.4. Клієнт зобов’язується сплачувати вартість примірників Програмного забезпечення, що постачається за цим Договором частинами, шляхом сплати часткових щомісячних платежів, на підставі рахунку, виставленого Постачальником за кожен розрахунковий місяць, не пізніше 10 (десятого)  числа розрахункового місяця: 

4. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Загальна ціна цього Договору складається із загальної вартості постачання усіх примірників Програмного забезпечення. Оплата сум відповідно до цього Договору здійснюється Клієнтом у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів в національній валюті України (гривні) на поточний рахунок Постачальника на підставі рахунку, виставленого Постачальником.

4.2. Вартість постачання 1 (одного) примірника Програмного забезпечення (що встановлюється на одному комп’ютері Клієнта) становить Ціна товару за од. (без ПДВ) (прописом (укр.) ) гривень 00 копійок, без ПДВ.

4.3. Загальна вартість постачання Кількість одиниць товару (прописом (укр.) )  примірників Програмного забезпечення становить Загальна вартість товару без ПДВ  (прописом (укр.) ) гривень 00 копійок.

4.4. Клієнт зобов’язується протягом 3 банківських днів з моменту отримання рахунку від Постачальника сплатити вартість примірників Програмного забезпечення, що постачається за цим Договором, одним платежем на підставі рахунку, виставленого Постачальником по електронній пошті;

№ платежу п/п

Розрахунковий місяць:

Сума до оплати, грн:

К-сть примірників,
одиниці:

1.

червень 2019р.

12000

1

2.

липень 2019р.

12000

1

3.

серпень 2018р.

12000

1

4.

вересень 2019р.

12000

1

5.

жовтень 2019р.

12000

1

6.

листопад 2019р.

12000

1

7.

грудень 2019р.

12000

1

8.

січень 2020р.

12000

1

9.

лютий 2020р.

12000

1

Всього:

Загальна вартість товару без ПДВ

Кількість одиниць товару

№ платежу п/п

Розрахунковий місяць:

Сума до оплати, грн:

К-сть примірників,
одиниці:

1.

червень 2019р.

12000

1

2.

липень 2019р.

12000

1

3.

серпень 2018р.

12000

1

4.

вересень 2019р.

12000

1

5.

жовтень 2019р.

12000

1

6.

листопад 2019р.

12000

1

7.

грудень 2019р.

12000

1

8.

січень 2020р.

12000

1

9.

лютий 2020р.

12000

1

10.

березень 2020р.

12000

1
11. 

квітень 2020р.

12000 1
12. 

травень 2020р.

12000 1

Всього:

Загальна вартість товару без ПДВ

Кількість одиниць товару

№ платежу п/п

Розрахунковий місяць:

Сума до оплати, грн:

К-сть примірників,
одиниці:

1.

червень 2019р.

12000

1

2.

липень 2019р.

12000

1

3.

серпень 2018р.

12000

1

4.

вересень 2019р.

12000

1

5.

жовтень 2019р.

12000

1

6.

листопад 2019р.

12000

1

Всього:

Загальна вартість товару без ПДВ

Кількість одиниць товару

№ платежу п/п

Розрахунковий місяць:

Сума до оплати, грн:

К-сть примірників,
одиниці:

1.

червень 2019р.

12000

1

2.

липень 2019р.

12000

1

3.

серпень 2018р.

12000

1

Всього:

Загальна вартість товару без ПДВ

Кількість одиниць товару

 1.  

4.5. Сторони погоджуються, що Клієнт має право замовити та отримати додаткову кількість примірників Програмного забезпечення шляхом укладення додаткової угоди до цього Договору.

4.6. У випадку прострочення оплати Клієнтом, Постачальник має право в односторонньому порядку здійснити перерахування вартості послуг за цим Договором.

4.7. Невиставлення рахунку Постачальником не звільняє Клієнта від обов’язку здійснювати оплати у порядку та терміни, що вказані у п.4.4. Договору.

5. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

5.1. Після постачання Клієнту кожної встановленої цим Договором частини примірників Програмного забезпечення за цим Договором, Постачальник надає Клієнту Акт приймання-передачі Програмної продукції (надалі – Акт), підписаний зі своєї Сторони у двох примірниках.

5.2. Клієнт протягом 7 (7, прописом (укр.) ) робочих днів з дня отримання Акту зобов’язаний надіслати (передати) Постачальнику підписаний зі своєї сторони один примірник Акту або надіслати мотивовану відмову від його підписання.

5.3. У разі мотивованої відмови Клієнта, яка сталасьзпричини неповного, неякісного або несвоєчасного виконання умов цього Договору Постачальником,Сторонами складається двосторонній акт з переліком необхідних доопрацювань іпогодженими термінами їх виконання. У такому разіроботи по доопрацюванню проводяться за кошти Постачальника.

5.4. Якщо у встановлений згідно з п.5.2 цього Договору строк Клієнт не надасть Постачальнику підписаний з власної Сторони Акт або мотивовану відмову, то вважатиметься, що зобов’язання Постачальника по цьому Договору є виконані у повному обсязі та належним чином, а Клієнт прийняв відповідну кількість примірників Програмного забезпечення з додержанням усіх умов цього Договору. У такому випадку Акт без підпису Клієнта може бути пред’явленим до оплати при наявності запису: «Зауваження від Клієнта у встановлений термін не надійшли».

5.5. Якщо в процесі виконання Договору з’ясується необхідність проведення додатковихробіт, Сторони складають Акт з переліком необхідних робіт, який є підставою для перегляду ціни Договорута внесення змін до цього Договору.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За несвоєчасне виконання грошових зобов’язань Клієнт зобов’язується сплатити Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України від суми неоплаченого зобов’язання, що діяла в період прострочення, за кожен день прострочення. Сплата пені не звільняє Клієнта від виконання зобов’язань за цим Договором. При цьому, нарахування штрафних санкцій (пені) не обмежується строком, визначеним приписами ч.6 ст.232 Господарського кодексу України, а триває до моменту виконання Клієнтом зобов’язань. Клієнт зобов’язується оплатити пеню разом з простроченою сумою основного зобов’язання. 

6.2. Клієнт гарантує, що належним чином виконуватиме свої зобов’язання згідно з п.7.1 цього Договору, а у випадку їх невиконання, при умові встановлення в судовому порядку такого факту, зобов’язується сплатити Постачальнику штраф у розмірі 100 % (100, прописом (укр.) ) від загальної ціни цього Договору, після набуття законної сили рішенням суду, понад суми збитків, упущеної вигоди, тощо, які можуть бути стягнені з Клієнта за порушення п.7.1 цього Договору. Обмеження максимальної майнової відповідальності, передбачені п.6.4 цього Договору, не застосовується до відповідальності за порушення п.7.1 Договору. 

6.3. Клієнт гарантує, що належним чином виконуватиме свої зобов’язання згідно з п.7.2 цього Договору, а у випадку їх невиконання зобов’язується сплатити Постачальнику штраф у розмірі 50% (п’ятдесят відсотків) від загальної ціни цього Договору за кожен встановлений у судовому порядку факт розголошення відомостей, вказаних у п.7.2 Договору, після набуття законної сили рішенням суду.

6.4. Сторони погоджуються, що їх максимальна майнова відповідальність за можливі збитки, враховуючи реальні збитки, упущену вигоду, неустойку (штраф, пеню) при виконанні цього Договору, не буде перевищувати загальної ціни цього Договору, якщо інше прямо не вказано в умовах цього Договору.

7. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1. Порушенням прав інтелектуальної власності на Програмне забезпечення за цим Договором вважається, в тому числі, але не виключно, передача, надання прав за цим Договором третім особам, надання Клієнтом неправомірного доступу третім особам (окрім Авторизованих партнерів, з якими Постачальник уклав відповідний Договір, та Авторизованих користувачів) до Програмного забезпечення; передача Клієнтом присвоєного логіну та паролю доступу до Програмного забезпечення третім особам, та порушення інших прав інтелектуальної власності Постачальника та авторів. Клієнт не має права (а також не має права дозволяти кому-небудь) здійснювати зворотню розробку, копіювання інтерфейсу та функціоналу, переклад з однієї мови програмування на іншу, здійснювати запис та копіювання, переробку (створення похідного твору), вносити зміни (модифікації), декомпілювати, розбирати Програмне забезпечення. Будь-яке порушення прав інтелектуальної власності на програмне забезпечення є грубим порушенням умов цього Договору, та надає Постачальнику право на дострокове припинення його дії в односторонньому порядку та відшкодування всіх завданих збитків.

7.2. Клієнт зобов’язується дотримуватися необхідних заходів конфіденційності щодо вартості Програмного забезпечення згідно з цим Договором.

7.3. Сторони зобов’язується зберігати конфіденційність щодо інформації іншої Сторони, що використовується при виконанні цього Договору, або стала відомою іншим чином під час виконання цього Договору (окрім публічної інформації).

7.4. Передача інформації іншої Сторони третім особам, опублікування або інше розголошення такої інформації може здійснюватися тільки за попередньою письмовою згодою іншої Сторони

7.5. Умови конфіденційності не поширюються на:

    • інформацію, що до моменту її розкриття стала загальновідомою не з вини Сторін;
    • інформацію, що стала відомою Стороні із зовнішніх джерел;
    • інформацію, розкриту у відповідь на офіційний запит, що надійшов із державних органів, судів, або інших контролюючих органів за вимогою яких Сторони зобов’язані надавати такі відомості. Про отримання такого запиту відповідна Сторона зобов’язана негайно повідомити іншу Сторону про факт надходження такого запиту та його зміст окрім випадків, коли таке повідомлення прямо заборонено законодавством України. 

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове, повне невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі, якщо невиконання або неналежне виконання зобов'язань є наслідком дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними силами (обставини форс-мажору), а саме: пожежі, повені, землетрусу, страйку, масових безпорядків, заколоту, війни, або дій органів державної влади і управління, що роблять неможливим виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань, і якщо такі обставини безпосередньо вплинули на виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань за Договором.

8.2. У разі настання обставин форс-мажору під час дії даного Договору, виконання зобов'язань за даним Договором відкладається на термін дії обставин форс-мажору.

8.3. Сторона, що не може виконати зобов'язання за Договором, повинна негайно, але не пізніше ніж через 3 (три) календарних дні після настання обставини форс-мажору, письмово повідомити про це іншу Сторону. Те ж саме стосується моменту закінчення дії обставини форс-мажору. Несвоєчасне повідомлення про настання обставини форс-мажору позбавляє відповідну Сторону права посилатися надалі на зазначені вище обставини як на підставу для звільнення від відповідальності за невиконання або неналежне виконання, цілком або частково, взятих на себе зобов'язань за Договором.

8.4. Повідомлення про настання обставини форс-мажору, повинно бути документально підтверджено документом компетентного органу. Без такого підтвердження, повідомлення є недійсним і не дає відповідній Стороні право посилатися на обставини форс-мажору, як на підставу для звільнення від відповідальності за невиконання або неналежне виконання, цілком або частково, взятих на себе зобов'язань за Договором.

8.5. Якщо зазначені вище обставини будуть тривати більше, як 30 (тридцять) календарних днів, роблячи неможливим виконання цього Договору, кожна зі Сторін має право відмовитися від цього Договору, без зобов'язання щодо відшкодування збитків іншій Стороні, надіславши письмове повідомлення про це, підписане уповноваженим представником Сторони, яке набирає сили негайно після одержання його іншою Стороною. У такому разі Договір вважається розірваним з дати одержання повідомлення відповідною Стороною.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Жодна зі Сторін не може в односторонньому порядку припинити відносини по цьому Договору, окрім випадків, передбачених пунктами 7.1, 8.5 та 9.2 цього Договору.

9.2. Договір може бути розірвано:

 • за взаємною згодою Сторін;
 • в односторонньому порядку Постачальником: у випадку порушення Клієнтом своїх зобов’язань згідно з Розділом 4 цього Договору протягом більш, ніж тридцяти днів, та неусунення такого порушення протягом п’ятнадцятиденного строку з моменту письмового повідомлення Постачальником про таке порушення;
 • в односторонньому порядку Клієнтом з моменту отримання Постачальником письмового повідомлення від Клієнта: у випадку порушення Постачальником своїх зобов’язань згідно з п.3.2 Договорубільше, ніж на 30 (тридцять) днів та неусунення такого порушення протягом тридцятиденного строку з моменту повідомлення Клієнтом про таке порушення.

9.3. Розірвання Договору має наслідком відкликання примірників Програмного забезпечення, отриманих Клієнтом за цим Договором, та, як наслідок, втрату Клієнтом права користування Програмним забезпеченням. У випадку розірвання Договору в односторонньому порядку Постачальником згідно з п.9.2, Постачальник не здійснює повернення сплачених Клієнтом коштів за цим Договором. У випадку розірвання Договору в односторонньому порядку Клієнтом згідно з п. 9.2, Постачальник зобов’язується повернути сплачені за цим Договором Клієнтом кошти в розмірі непоставлених примірників Програмного забезпечення. У випадку розірвання Договору на підставі п.7.1., Постачальник відкликає право користування усіма примірниками Програмного забезпечення, отриманих Клієнтом за цим Договором, без відшкодування будь-яких збитків Клієнту та звільняється від обов’язку повернути сплачені за цим Договором Клієнтом кошти.

9.4. У випадку здійснення Клієнтом несвоєчасної оплати за цим Договором, Постачальник звільняється від обов’язку здійснити постачання Програмного забезпечення.

 

13. ЗАСОБИ ЗВ'ЯЗКУ ТА ОБМІНУ ДОКУМЕНТАМИ МІЖ СТОРОНАМИ 

13.1. Для обміну повідомленнями та будь-якою іншою інформацією щодо виконання цього Договору та додатків до нього, Сторони використовують засоби електронного зв'язку за допомогою електронної пошти. Електронні адреси Сторін для цілей цього пункту зазначаються у їх реквізитах до цього Договору.  

13.2. Обмін документами за цим Договором здійснюється з застосуванням положень Закону України "Про електронні довірчі послуги". 

13.3. Сторони підтверджують, що на дату підписання цього Договору, ними вжито всіх підготовчих та організаційних заходів для переходу на обмін Е-документами, забезпечено виготовлення необхідних КЕП уповноважених ними осіб для підпису документів. 

13.4. Кожна Сторона зобов’язана щоденно слідкувати за надходженням Е-документів та своєчасно здійснювати їх приймання, перевірку, підписання з використанням КЕП та повернення іншій Стороні. Сторона яка здійснює надсилання Е-документа вважається Стороною-відправником, а Сторона яка здійснює отримання Е-документа, вважається Стороною-одержувачем.

13.5. Підготовка Е-документів здійснюється відповідною Стороною і в строки, встановлені умовами Договору. До моменту передачі іншій Стороні, Сторона-відправник зобов’язана належним чином скласти новий та/або перевірити отриманий Eдокумент та підписати його з використанням КЕП. E-документи які передаються, підписуються у всіх випадках з використанням КЕП відповідної Сторони. Перевірка факту підписання відповідною Стороною конкретного E-документа, здійснюється Стороною-одержувачем з використанням відкритого ключа і Посиленого сертифіката відкритого ключа.

13.6. E-документи вважаються підписаними і набирають чинності з моменту підписання з використанням КЕП Стороною-одержувачем E-документа, отриманого від Сторони-відправника з нанесеним нею КЕП.

13.7. E-документи вважаються підписаними і набирають чинності у випадках, коли вони були підписані КЕП Стороною-відправником та надіслані Стороні-одержувачу, проте протягом передбаченого Договором строку, Сторона-одержувач не підписала такі E-документи та не надіслала Стороні-відправнику мотивованої відмови від підписання E-документів. Мотивована відмова від підписання E-документів може надсилатися через механізм відхилення E-документа з обов’язковим надання коментарів про обґрунтовані причини відхилення.

13.8. Сторони дійшли згоди, що розірвання (скасування) E-документа, підписаного обома Сторонами з використанням КЕП здійснюється виключно шляхом складення та підписання Сторонами Акта про анулювання E-документа.

13.9. У випадку, коли одна із Сторін заявляє про втрату конкретного E-документа, який попередньо набрав чинності, повторне підписання такого E-документа не здійснюється. При цьому, Сторона, яка зберігає власний примірник E-документа, зобов’язується за зверненням Сторони, яка втратила цей E-документ, надати його доступними електронними каналами зв’язку, або на носії електронної інформації.

13.10. Сторони домовилися, що E-документи, які відправлені, завірені КЕП, мають повну юридичну силу, породжують права та обов'язки для Сторін, можуть бути представлені до суду в якості належних доказів та визнаються рівнозначними документам, що складаються на паперовому носієві. Підтвердження передачі документів (відправлення, отримання, тощо) вважається легітимним підтвердженням фактичного прийому-передачі таких документів уповноваженими особами Сторін і не вимагає додаткового доказування.

13.11. Сторони самостійно забезпечують збереження програмного забезпечення, яке використовується для обміну електронними документами, відкритих ключів кваліфікованого електронного  підпису та електронних документів, розміщених на своїх комп'ютерах.

13.12. Видача, заміна, знищення Особистих та Відкритих ключів, в тому числі у випадках їх компрометації, а також видача Посиленого сертифіката відкритого ключа, здійснюється тільки Акредитованим центром сертифікації ключів. Сторони зобов'язані повідомити одна одну про наявність вищевказаних обставини в строк, що не перевищує 3 (три) робочі дні з моменту виникнення таких обставин.

13.13. У випадку неможливості здійснення обміну документами відповідно до цієї статті Договору, Сторони можуть здійснювати обмін скан-копіями документів способом та в порядку, встановленому у п.10.1 цього Договору. 

13.14. У випадку неможливості здійсення обміну документами відповідно до п. 2 - 13 цього Договору, оригінали документів надсилаються Сторонами одна одній виключно шляхом поштового зв'язку, цінним листом із описом вкладення та повідомленням про вручення або кур'єрською службою на адреси Сторін, що зазначені у реквізитах цього Договору. 

13.15. У випадку обміну документами, зазначеному у п. 14 цього Договору, від Сторони, що не використовує печатку у свої господарській діяльності, вимога для проставлення такої печатки не застосовується. У будь-якому випадку, наявність або відсутність відбитка печатки Сторони на документі не створює юридичних наслідків для виконання нею цього Договору.

 

10. ЗАСОБИ ЗВ'ЯЗКУ ТА ОБМІНУ ДОКУМЕНТАМИ МІЖ СТОРОНАМИ 

10.1 . Для обміну повідомленнями та будь-якою іншою інформацією щодо виконання цього Договору та додатків до нього, Сторони використовують засоби електронного зв'язку, що зазначаються у їх реквізитах до цього Договору.  

10.2 Згідно ЗУ «Про електронні довірчі послуги» № 851-IV,  електронний документ (надалі – «Е-документ») - це документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа.

10.3 E-документ вважаються підписаним і набирають повної юридичної  сили з моменту підписання, з використанням кваліфікованого електронного підпису (надалі – «КЕП»). Розірвання (скасування) E-документа, підписаного обома Сторонами з використанням КЕП здійснюється виключно шляхом складення та підписання Сторонами Акта про анулювання E-документа.

10.4 Сторони домовилися, що E-документи, які відправлені, завірені КЕП, мають повну юридичну силу, породжують права та обов'язки для Сторін, можуть бути представлені до суду в якості належних доказів та визнаються рівнозначними документам, що складаються на паперовому носієві. 

 

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.

11.2. Договір заміняє усі та будь-які попередні усні або письмові домовленості між Сторонами, що стосуються цього Договору.

11.3. Усі зміни і доповнення до цього Договору повинні бути оформлені письмово та підписані уповноваженими представниками Сторін.

11.4. Сторони зобов’язуються без зволікань інформувати одна одну про усі обставини, що загрожують виконанню зобов’язань, або роблять неможливими виконання зобов’язань за цим Договором та погоджувати заходи по їх усуненню.

11.5. Усі суперечки, що не були вирішені у добровільному порядку, підлягають вирішенню у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

11.6. Жодна зі Сторін не має права передавати свої права та обов’язки за Договором третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони. Обидві Сторони у разі отримання персональних даних фізичних осіб зобов'язуються використовувати персональні дані фізичних осіб виключно з метою виконання обов'язків, передбачених цим Договором, суворо дотримуватися вимог Закону України "Про захист персональних даних" і не вчиняти дій (або бездіяльність), які можуть викликати розголошення персональних даних фізичних осіб.

11.7. Сторони зобов’язуються повідомляти одна одну про зміну своїх реквізитів не пізніше, ніж через 10 (десять) днів з моменту виникнення таких змін. У випадку порушення цієї умови, Сторона-порушник самостійно несе відповідальність за всі можливі наслідки такого порушення.

Постачальник

Повне найменування

Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Податковий статус: Податковий статус

ІПН Інд. податковий номeр

п/р № рахунку , IBAN IBAN

Назва банкуАдреса банку

МФО МФО банку

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

 

Посада представника  ______________________ ПІБ представника

Постачальник

ФОП ПІБ ФОП

Юридична адреса

РНОКПП Код ЄДРПОУ/ФОП

Податковий статус: Податковий статус

ІПН Номер платника ПДВ (ІПН)

п/р № рахунку або IBAN IBAN

Назва банкуАдреса банку

МФО МФО банку

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

 

 ______________________ ФОП ПІБ ФОП

 

 

Клієнт

Повне найменування

Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Податковий статус: Податковий статус

ІПН  Інд. податковий номeр

п/р № рахунку , IBAN IBAN

Назва банкуАдреса банку

МФО МФО банку

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

 

Посада представника ______________ ПІБ представника

 

Клієнт

ФОП ПІБ ФОП

Юридична адреса

РНОКПП Код ЄДРПОУ/ФОП

Податковий статус: Податковий статус

ІПН Номер платника ПДВ (ІПН)

п/р № рахунку або IBAN IBAN

Назва банкуАдреса банку

МФО МФО банку

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

 

 ______________________ ФОП ПІБ ФОП

Дата оновлення 22.09.2023 о 17:58:25

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Продиктуйте текст для пошуку
Готово