УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Договор поставки технічної продукції (простий, між резидентами) 1

Договір поставки технічної продукції № 2019/02-1

 

м. Київ                                                  15.09.2019  р. 

Повне найменування , код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ , що зареєстроване на адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , (надалі - "ПОСТАЧАЛЬНИК") з одного боку, та

ФОП ПІБ ФОП , ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ/ФОП   який діє на підставі Виписки з ЄДР, ( надалі - "ПОСТАЧАЛЬНИК") з одного боку, та

 Повне найменування , код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ , що зареєстроване на адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) ,  в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку ,  що діє на підставі Підстава діяльності представника , (надалі - "ПОКУПЕЦЬ"), з іншого боку, , в подальшому разом разом іменуються - "Сторони", а кожна окремо - "Сторона",  уклали цей Договір про нижченаведене:

ФОП ПІБ ФОП , ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ/ФОП , який діє на підставі Виписки з ЄДР, (надалі - "ПОКУПЕЦЬ") з іншого боку, , в подальшому разом разом іменуються - "Сторони", а кожна окремо - "Сторона",  уклали цей Договір про нижченаведене:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ПОСТАЧАЛЬНИК у порядку та на умовах, передбачених Договором, зобов'язується поставляти ПОКУПЦЕВІ продукцію, а ПОКУПЕЦЬ зобов'язується приймати продукцію і своєчасно оплачувати її на умовах цього Договору в асортименті і кількості згідно специфікації (форма спеціифікації міститься в Додатку №1), що являється невід'ємною частиною цього Договору.

 

2. ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

2.1. Якість продукції, яка поставляється, повинна відповідати стандартам і технічній документації виробника продукції.

2.2. ПОСТАЧАЛЬНИК повинен по можливості засвідчувати якість продукції, що поставляється, копією сертифікату якості від виробника.

 

3.  ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

3.1. Гарантійний термін експлуатації на продукцію, що поставляється, складає 12 місяців з моменту отримання її ПОКУПЦЕМ згідно дати  на товарній накладній. ПОСТАЧАЛЬНИК гарантує працездатність продукції відповідно до її технічних характеристик упродовж  усього гарантійного терміну експлуатації, окрім випадків псування, пов'язаних з недотриманням умов зберігання і порушення умов експлуатації.

3.2. Приймання продукції по кількості і якості здійснюється ПОКУПЦЕМ при отриманні на складі ПОСТАЧАЛЬНИКА.

 

4. КОМПЛЕКТНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ, ЩО ПОСТАВЛЯЄТЬСЯ

4.1. Продукція поставляється в оригінальній упаковці і в комплектності, визначуваній виробником продукції.

4.2. Перевірка комплектності продукції і упаковка здійснюється ПОКУПЦЕМ у момент її отримання на складі ПОСТАЧАЛЬНИКА.

 

5. ТЕРМІНИ І ПОРЯДОК ПОСТАЧАННЯ

5.1. Умови постачання – самовивіз  ПОКУПЦЕМ зі складу ПОСТАЧАЛЬНИКА. Продукція поставляється на умовах EXW (у відповідності з Правилами тлумачення торгових термінів Incoterms в редакції 2010 г.).

5.2. Постачальник зобов'язаний поставити продукцію в строк до дата поставки , але не раніше, ніж дата виконання Покупцем своїх обов'язків щодо оплати продукції.

5.2. Постачальник зобов'язаний поставити продукцію в строк до дата поставки .

5.2. Постачальник зобов'язаний поставити продукцію в строк до дата поставки , але не раніше, ніж дата сплати авансу Покупцем.

5.2. Постачальник зобов'язаний поставити продукцію в строк до дата поставки , але не раніше, ніж дата сплати завдатку Покупцем.

5.2. Продукція має бути поставлена ПОКУПЦЕВІ не пізніше за термін, вказаний в рахунку-фактурі, який є невід'ємною частиною цього Договору. Про дату готовності продукції до відвантаження ПОСТАЧАЛЬНИК повідомляє ПОКУПЦЯ по електронній пошті або іншим зручним для обох сторін способом, а ПОКУПЕЦЬ після отримання такого повідомлення зобов'язаний забезпечити вивезення продукції не пізніше  за 3  (3, прописом (укр.) ) дні з моменту повідомлення або, у разі потреби, погоджувати з ПОСТАЧАЛЬНИКОМ іншу дату її отримання.

 

6. ЦІНА І ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

6.1. Вартість продукції, що поставляється, вказана в специфікації (Додаток №1), що є невід'ємною частиною цього Договору.

 

7. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

7.1. Покупець оплачує продукцію за цінами, визначеними в затвердженій Сторонами Специфікації.

7.2. Ціна Договору складається з суми вартості одиниць продукції, зазначених в затвердженій Сторонами Специфікації.

7.3. Ціни на продукцію можуть бути змінені виключно за письмовим погодженням Сторін.

7.4. Покупець здійснює оплату протягом 3 (3, прописом (укр.) ) робочих днів з моменту затвердження Сторонами Специфікації.

 

 

7. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

7.1. Покупець оплачує продукцію за цінами, визначеними в затвердженій Сторонами Специфікації.

7.2. Ціна Договору складається з суми вартості одиниць продукції, зазначених в затвердженій Сторонами Специфікації.

7.3. Ціни на продукцію можуть бути змінені виключно за письмовим погодженням Сторін.

7.4. Покупець здійснює оплату протягом 3 (3, прописом (укр.) )  робочих днів з моменту прийняття продукції Покупцем.

 

7. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

7.1. Покупець оплачує продукцію за цінами, визначеними в затвердженій Сторонами Специфікації.

7.2. Ціна Договору складається з суми вартості одиниць продукції, зазначених в затвердженій Сторонами Специфікації.

7.3. Ціни на продукцію можуть бути змінені виключно за письмовим погодженням Сторін.

7.4. Покупець вносить (перераховує) аванс у розмірі 20  (20, прописом (укр.) ) % від загальної вартості продукції протягом 3 (3, прописом (укр.) )  робочих днів з моменту затвердження Сторонами Специфікації. Решту вартості продукції Покупець оплачує протягом 3 (3, прописом (укр.) )  робочих днів з моменту затвердження Сторонами Специфікації.

 

7. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

7.1. Покупець оплачує продукцію за цінами, визначеними в затвердженій Сторонами Специфікації.

7.2. Ціна Договору складається з суми вартості одиниць продукції, зазначених в затвердженій Сторонами Специфікації.

7.3. Ціни на продукцію можуть бути змінені виключно за письмовим погодженням Сторін.

7.4. Покупець вносить (перераховує) завдаток у розмірі 20  (20, прописом (укр.) ) % від загальної вартості продукції протягом 3 (3, прописом (укр.) )  робочих днів з моменту затвердження Сторонами Специфікації. Решту вартості продукції Покупець оплачує протягом 3 (3, прописом (укр.) )  робочих днів з моменту затвердження Сторонами Специфікації.

 

7. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

7.1. Розрахунки за продукцію робляться шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА згідно виставленим ПОСТАЧАЛЬНИКОМ рахунків-фактур по електронній пошті.

7.2. Оплата за договором робиться шляхом переказу грошових коштів - 100 % вартостей товару, згідно рахунку ПОСТАЧАЛЬНИКА,  впродовж трьох банківських днів з моменту отримання рахунку від ПОСТАЧАЛЬНИКА.

7.3  Отримана від ПОКУПЦЯ передплата не підлягає поверненню.

7.5. Розрахунки між Сторонами здійснюються в безготівковій формі.

7.5. Розрахунки між Сторонами здійснюються в готівковій формі.

 

8. ОБОВ'ЯЗКИ ПОСТАЧАЛЬНИКА

8.1 Постачальник зобов’язаний:

8.1.1 поставити та передати Покупцю продукцію в термін і місце, визначених у Специфікаціях до Договору.

8.1.2 належним чином скласти (згідно п. 187.1 ПКУ), заповнити (згідно Наказу міністерства фінансів України № 957 від 22.09.2014) та зареєструвати у ЄРПН (згідно п. 201.10 ПКУ) податкову накладну.

 

9. ТАРА І УПАКОВКА

9.1. Продукція має бути затарена і упакована ПОСТАЧАЛЬНИКОМ так, щоб виключити псування або знищення її з причин незадовільної упаковки на період постачання і прийняття продукції ПОКУПЦЕМ.

 

10. ПЕРЕДАЧА ПРОДУКЦІЇ

10.1. Право власності на продукцію переходить до ПОКУПЦЯ після підписання товарної накладної при отриманні продукції із складу ПОСТАЧАЛЬНИКА.

 

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

11.1. Сторони за договором несуть майнову відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору  відповідно до чинного законодавства України.

11.2. ПОКУПЕЦЬ за цим Договором несе наступну відповідальність: за прострочення платежу виплачує ПОСТАЧАЛЬНИКОВІ пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми платежу за кожен день прострочення.

11.3. ПОСТАЧАЛЬНИК за прострочення постачання або недопостачання продукції виплачує ПОКУПЦЕВІ неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості продукції, що недопостачає, за кожен день прострочення,  але не більше 10% від вартості продукції. Пеня не виплачується у разі порушення ПОКУПЦЕМ умов п.7.2 цього Договору.

 

12. ФОРС-МАЖОР

12.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань, якщо таке невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили, до яких відносяться : стихійні лиха, пожежі, будь-які військові дії, страйки, зміни законодавства, які повністю або частково роблять неможливим виконання зобов'язань, нші обставини, які виникли і діяли незалежно від волі сторін, і які сторона не могла усунути доступними засобами. Наявність вищезгаданих обставин підтверджується довідкою виданою Торгово-промисловою палатою. У разі існування вказаних вище обставин - термін виконання зобов'язань збільшується на термін дії цих обставин. Сторони звільняються від виконання зобов'язань, якщо обставини непереборної сили діють більше 90 календарних днів.

12.2. Про неможливість  виконання замовлення ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язаний негайно сповістити ПОКУПЦЯ письмово.

 

13. ЗАСОБИ ЗВ'ЯЗКУ ТА ОБМІНУ ДОКУМЕНТАМИ МІЖ СТОРОНАМИ 

13.1. Для обміну повідомленнями та будь-якою іншою інформацією щодо виконання цього Договору та додатків до нього, Сторони використовують засоби електронного зв'язку за допомогою електронної пошти. Електронні адреси Сторін для цілей цього пункту зазначаються у їх реквізитах до цього Договору.  

13.2. Обмін документами за цим Договором здійснюється з застосуванням положень Закону України "Про електронні довірчі послуги". 

13.3. Сторони підтверджують, що на дату підписання цього Договору, ними вжито всіх підготовчих та організаційних заходів для переходу на обмін Е-документами, забезпечено виготовлення необхідних КЕП уповноважених ними осіб для підпису документів. 

13.4. Кожна Сторона зобов’язана щоденно слідкувати за надходженням Е-документів та своєчасно здійснювати їх приймання, перевірку, підписання з використанням КЕП та повернення іншій Стороні. Сторона яка здійснює надсилання Е-документа вважається Стороною-відправником, а Сторона яка здійснює отримання Е-документа, вважається Стороною-одержувачем.

13.5. Підготовка Е-документів здійснюється відповідною Стороною і в строки, встановлені умовами Договору. До моменту передачі іншій Стороні, Сторона-відправник зобов’язана належним чином скласти новий та/або перевірити отриманий Eдокумент та підписати його з використанням КЕП. E-документи які передаються, підписуються у всіх випадках з використанням КЕП відповідної Сторони. Перевірка факту підписання відповідною Стороною конкретного E-документа, здійснюється Стороною-одержувачем з використанням відкритого ключа і Посиленого сертифіката відкритого ключа.

13.6. E-документи вважаються підписаними і набирають чинності з моменту підписання з використанням КЕП Стороною-одержувачем E-документа, отриманого від Сторони-відправника з нанесеним нею КЕП.

13.7. E-документи вважаються підписаними і набирають чинності у випадках, коли вони були підписані КЕП Стороною-відправником та надіслані Стороні-одержувачу, проте протягом передбаченого Договором строку, Сторона-одержувач не підписала такі E-документи та не надіслала Стороні-відправнику мотивованої відмови від підписання E-документів. Мотивована відмова від підписання E-документів може надсилатися через механізм відхилення E-документа з обов’язковим надання коментарів про обґрунтовані причини відхилення.

13.8. Сторони дійшли згоди, що розірвання (скасування) E-документа, підписаного обома Сторонами з використанням КЕП здійснюється виключно шляхом складення та підписання Сторонами Акта про анулювання E-документа.

13.9. У випадку, коли одна із Сторін заявляє про втрату конкретного E-документа, який попередньо набрав чинності, повторне підписання такого E-документа не здійснюється. При цьому, Сторона, яка зберігає власний примірник E-документа, зобов’язується за зверненням Сторони, яка втратила цей E-документ, надати його доступними електронними каналами зв’язку, або на носії електронної інформації.

13.10. Сторони домовилися, що E-документи, які відправлені, завірені КЕП, мають повну юридичну силу, породжують права та обов'язки для Сторін, можуть бути представлені до суду в якості належних доказів та визнаються рівнозначними документам, що складаються на паперовому носієві. Підтвердження передачі документів (відправлення, отримання, тощо) вважається легітимним підтвердженням фактичного прийому-передачі таких документів уповноваженими особами Сторін і не вимагає додаткового доказування.

13.11. Сторони самостійно забезпечують збереження програмного забезпечення, яке використовується для обміну електронними документами, відкритих ключів кваліфікованого електронного  підпису та електронних документів, розміщених на своїх комп'ютерах.

13.12. Видача, заміна, знищення Особистих та Відкритих ключів, в тому числі у випадках їх компрометації, а також видача Посиленого сертифіката відкритого ключа, здійснюється тільки Акредитованим центром сертифікації ключів. Сторони зобов'язані повідомити одна одну про наявність вищевказаних обставини в строк, що не перевищує 3 (три) робочі дні з моменту виникнення таких обставин.

13.13. У випадку неможливості здійснення обміну документами відповідно до цієї статті Договору, Сторони можуть здійснювати обмін скан-копіями документів способом та в порядку, встановленому у п.10.1 цього Договору. 

13.14. У випадку неможливості здійсення обміну документами відповідно до п. 2 - 13 цього Договору, оригінали документів надсилаються Сторонами одна одній виключно шляхом поштового зв'язку, цінним листом із описом вкладення та повідомленням про вручення або кур'єрською службою на адреси Сторін, що зазначені у реквізитах цього Договору. 

13.15. У випадку обміну документами, зазначеному у п. 14 цього Договору, від Сторони, що не використовує печатку у свої господарській діяльності, вимога для проставлення такої печатки не застосовується. У будь-якому випадку, наявність або відсутність відбитка печатки Сторони на документі не створює юридичних наслідків для виконання нею цього Договору.

 

13. ЗАСОБИ ЗВ'ЯЗКУ ТА ОБМІНУ ДОКУМЕНТАМИ МІЖ СТОРОНАМИ 

13.1 . Для обміну повідомленнями та будь-якою іншою інформацією щодо виконання цього Договору та додатків до нього, Сторони використовують засоби електронного зв'язку, що зазначаються у їх реквізитах до цього Договору.  

13.2 Згідно ЗУ «Про електронні довірчі послуги» № 851-IV,  електронний документ (надалі – «Е-документ») - це документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа.

13.3 E-документ вважаються підписаним і набирають повної юридичної  сили з моменту підписання, з використанням кваліфікованого електронного підпису (надалі – «КЕП»). Розірвання (скасування) E-документа, підписаного обома Сторонами з використанням КЕП здійснюється виключно шляхом складення та підписання Сторонами Акта про анулювання E-документа.

13.4 Сторони домовилися, що E-документи, які відправлені, завірені КЕП, мають повну юридичну силу, породжують права та обов'язки для Сторін, можуть бути представлені до суду в якості належних доказів та визнаються рівнозначними документам, що складаються на паперовому носієві. 

 

14. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

14.1. Усі спори і розбіжності, які можуть виникнути за даною угодою, Сторони прагнутимуть врегулювати шляхом переговорів.

14.2. У тому випадку, якщо Сторони не прийдуть до згоди шляхом переговорів, обов'язковим є досудовий порядок врегулювання суперечки, яка  здійснюється шляхом напряму претензії відповідно до чинного законодавства.

14.3. Усі спори між сторонами, по яких не було досягнуто згоду, дозволяються відповідно до законодавства в Господарському суді за місцем розташування ПОСТАЧАЛЬНИКА.

 

15. ЗМІНА УМОВ ЦЬОГО ДОГОВОРУ

15.1. Умови цього Договору можуть бути змінені по взаємній згоді сторін з обов'язковим складанням письмового документу.

15.2. Жодна із сторін не має права передавати свої права за цим Договором третій стороні без письмової згоди другої сторони.

 

16. ІНШІ УМОВИ

16.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання обома сторонами і діє  до остаточного його  виконання.

16.2. Цей Договір складений в двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

 

17.  МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Постачальник

Повне найменування

Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Податковий статус: Податковий статус

ІПН Інд. податковий номeр

п/р № рахунку , IBAN IBAN

Назва банкуАдреса банку

МФО МФО банку

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

 

Посада представника  ______________________ ПІБ представника

Постачальник

ФОП ПІБ ФОП

Юридична адреса

РНОКПП Код ЄДРПОУ/ФОП

Податковий статус: Податковий статус

ІПН Номер платника ПДВ (ІПН)

п/р № рахунку або IBAN IBAN

Назва банкуАдреса банку

МФО МФО банку

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

 

 ______________________ ФОП ПІБ ФОП

 

 

Покупець

Повне найменування

Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Податковий статус: Податковий статус

ІПН  Інд. податковий номeр

п/р № рахунку , IBAN IBAN

Назва банкуАдреса банку

МФО МФО банку

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

 

Посада представника ______________ ПІБ представника

 

Покупець

ФОП ПІБ ФОП

Юридична адреса

РНОКПП Код ЄДРПОУ/ФОП

Податковий статус: Податковий статус

ІПН Номер платника ПДВ (ІПН)

п/р № рахунку або IBAN IBAN

Назва банкуАдреса банку

МФО МФО банку

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

 

 ______________________ ФОП ПІБ ФОП

Додаток №1

до Договору поставки № 2019/02-1

від 15.09.2019  р.

 

СПЕЦИФІКАЦІЯ

 

на постачання продукції

Найменування Позначення,інші характеристики

Ціна (за 1 шт.

без урахування ПДВ)

Ціна (за 1шт. з урахуванням ПДВ)

Кількість (шт.) Вартість з ПДВ, грн
1 Найменування продукції, Напримклад, Mонітор Sumsung X-11 з комплектуючимиt, інші характеристики продукції, наприклад, білого колтору, діагональ 25 дюймів Ціна товару за од. (без ПДВ) Ціна товару з ПДВ Кількість одиниць товару Загальна вартість товару з ПДВ
  Сума без пдв Загальна вартість товару без ПДВ
  Сума ПДВ ПДВ в загальній вартості товару

Загальна вартість з урахуванням ПДВ: Загальна вартість товару з ПДВ грн. (прописом (укр.) ).

Найменування Позначення,інші характеристики

Ціна (за 1 шт.

без урахування ПДВ)

Ціна (за 1 шт.

з урахуванням ПДВ)

Кількість (шт.) Вартість з ПДВ, грн
1 Найменування продукції, Напримклад, Mонітор Sumsung X-11 з комплектуючимиt, інші характеристики продукції, наприклад, білого колтору, діагональ 25 дюймів Ціна товару за од. (без ПДВ) Ціна товару з ПДВ Кількість одиниць товару Загальна вартість товару з ПДВ
2 Найменування продукції, Напримклад, Mонітор Sumsung X-11 з комплектуючимиt, інші характеристики продукції, наприклад, білого колтору, діагональ 25 дюймів Ціна товару за од. (без ПДВ) Ціна товару з ПДВ Кількість одиниць товару Загальна вартість товару з ПДВ
  Сума без ПДВ Загальна вартість обох позицій без ПДВ
  Сума ПДВ 20 % від загальної вартості продукції 1 і 2

 

Загальна вартість з урахуванням ПДВ: додайте вартітсь продукції 1 і 2 грн. (додайте вартітсь продукції 1 і 2, прописом (укр.) ).

Найменування Позначення,інші характеристики

Ціна(за 1шт. без урахування
ПДВ) 

Ціна (за 1 шт.

з урахуванням ПДВ)

Кількість (шт.) Загальна вартість без ПДВ, грн
1 Найменування продукції, Напримклад, Mонітор Sumsung X-11 з комплектуючимиt, інші характеристики продукції, наприклад, білого колтору, діагональ 25 дюймів Ціна товару за од. (без ПДВ) 3% від одиниці товару Кількість одиниць товару Загальна вартість товару без ПДВ
  Сума ПДВ  

3% від загальної вартості товару

 

Загальна вартість з урахуванням ПДВ: Загальна вартість товару з ПДВ грн. (Загальна вартість товару з ПДВ, прописом (укр.) ).

Найменування Позначення,інші характеристики Ціна (за 1 шт. без урахування ПДВ) 

Ціна (за 1 шт.

з урахуванням ПДВ)

Кількість (шт.) Вартість без ПДВ, грн
1 Найменування продукції, Напримклад, Mонітор Sumsung X-11 з комплектуючимиt, інші характеристики продукції, наприклад, білого колтору, діагональ 25 дюймів Ціна товару за од. (без ПДВ) 3% від одиниці товару Кількість одиниць товару Загальна вартість товару без ПДВ
2 Найменування продукції, Напримклад, Mонітор Sumsung X-11 з комплектуючимиt, інші характеристики продукції, наприклад, білого колтору, діагональ 25 дюймів Ціна товару за од. (без ПДВ) 3% від одиниці товару 2 Кількість одиниць товару Загальна вартість товару з ПДВ
  Сума ПДВ   20 % від загальної вартості продукції 1 і 2

 

Загальна вартість з урахуванням ПДВ: додайте вартітсь продукції 1 і 2 з ПДВ грн. (додайте вартітсь продукції 1 і 2 з ПДВ, прописом (укр.) ).

Найменування Позначення,інші характеристики Ціна (за 1 шт.) Кількість (шт.) Вартість, грн
1 Найменування продукції, Напримклад, Mонітор Sumsung X-11 з комплектуючимиt, інші характеристики продукції, наприклад, білого колтору, діагональ 25 дюймів Ціна товару за од. (без ПДВ) Кількість одиниць товару Загальна вартість товару без ПДВ

 

Загальна вартість без урахування ПДВ: : Загальна вартість товару без ПДВ грн. (прописом (укр.) ).

Найменування Позначення,інші характеристики Ціна (за 1 шт.) Кількість (шт.) Вартість, грн
1 Найменування продукції, Напримклад, Mонітор Sumsung X-11 з комплектуючимиt, інші характеристики продукції, наприклад, білого колтору, діагональ 25 дюймів Ціна товару за од. (без ПДВ) Кількість одиниць товару Загальна вартість товару без ПДВ
2 Найменування продукції, Напримклад, Mонітор Sumsung X-11 з комплектуючимиt, інші характеристики продукції, наприклад, білого колтору, діагональ 25 дюймів Ціна товару за од. (без ПДВ) Кількість одиниць товару Загальна вартість товару без ПДВ

Загальна вартість без урахування ПДВ: додайте вартітсь продукції 1 і 2 грн. (додайте вартітсь продукції 1 і 2, прописом (укр.) ).

Постачальник

Повне найменування

Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН Інд. податковий номeр

п/р № рахунку , IBAN IBAN

Назва банкуАдреса банку

МФО МФО банку

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

 

Посада представника  ______________________ ПІБ представника

Постачальник

ФОП ПІБ ФОП

Юридична адреса

РНОКПП Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН Номер платника ПДВ (ІПН)

п/р № рахунку або IBAN IBAN

Назва банкуАдреса банку

МФО МФО банку

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

 

 ______________________ ФОП ПІБ ФОП

Покупець

Повне найменування

Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН  Інд. податковий номeр

п/р № рахунку , IBAN IBAN

Назва банкуАдреса банку

МФО МФО банку

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

 

Посада представника ______________ ПІБ представника

Покупець

ФОП ПІБ ФОП

Юридична адреса

РНОКПП Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН Номер платника ПДВ (ІПН)

п/р № рахунку або IBAN IBAN

Назва банкуАдреса банку

МФО МФО банку

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

 

 ______________________ ФОП ПІБ ФОП

Юрчак Владислав Сергійович

 Датанародження:29 червня 1998 р.

 Адреса проживання:м.Київ, вул. Всеволода Нестайко, 3, кв. 45

 Телефон:+38(095)710-79-76

 e-mail:vyurchak@instaco.com.ua


 

Досвід роботи:

 

Липень 2018 – дотепер
Компанія: ТОВ «ІНСТАКО»
Посада: юрисконсульт 

Дата оновлення 28.10.2023 о 09:36:56

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Продиктуйте текст для пошуку
Готово