УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Договір закладу

       

ДОГОВІР ЗАКЛАДУ № 1

 

м. Місто                                                         дата договору закладу  року

Громадянин(ка) України ПІБ повністю (далі – Заставодавець), з однієї сторони,

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (далі – Заставодавець), з однієї сторони, 

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі виписки з Єдиного Державного Реєстру (далі - Заставодавець), з однієї сторони, 

і Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Посада в род. відмінку (далі – Заставодержатель), з другої сторони , а разом іменовані – Сторони, уклали цей договір  (далі – Договір) про наступне:

Громадянин(ка) України ПІБ повністю (далі – Заставодержатель), з другої сторони, а разом іменовані – Сторони, уклали цей договір  (далі – Договір) про наступне:

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі виписки з Єдиного Державного Реєстру (далі - Заставодержатель), з другої сторони, а разом іменовані – Сторони, уклали цей договір  (далі – Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. За цим Договором закладу забезпечується виконання зобов`язань Заставодавця за укладеним між Заставодавцем та Заставодержателем  Кредитного договоруНомер договору від «00» жовтня 2018 дата договору року із всіма додатковими угодами до нього (далі – «Договір»):

-    по поверненню наданого Заставодавцю (Позичальнику за Кредитним договором) кредиту у вигляді непоновлюваної кредитної лінії  на  суму сума ,00  грн.  (сума, прописом (укр.)   00  копійок) (далі  –  «Кредит»), терміном погашення по «00» жовтня 2018 року включно, у строки/терміни, в порядку та на умовах відповідно до Кредитного договору;

-  по сплаті процентів за користування Кредитом у розмірі відсотки % ( відсоток (-ів))  річних, що нараховуються на суму залишку заборгованості за Кредитом (виходячи з фактичної кількості днів у місяці та 360 (триста шістдесят) днів у році) та сплачуються щомісяця, не пізніше останнього робочого дня поточного місяця, і в день фактичного повного погашення Кредиту;

-     по сплаті комісії за проведення розрахунків за поточним рахунком, пов`язаних з кредитуванням, в розмірі сума ,00 грн. (сума, прописом (укр.) 00 копійок). Комісія без ПДВ. Комісія сплачується в день укладення Кредитного договору;

-  по сплаті можливих штрафних санкцій у випадках та розмірі, передбачених Кредитним договором. Перелічені вище,  а  також всі  інші  умови Кредитного  договору  Заставодавцю  добре  відомі і  повністю зрозумілі. 

Закладом за цим Договором також забезпечуються вимоги Заставодержателя щодо відшкодування витрат, пов’язаних з пред’явленням вимоги за Кредитним договором і зверненням стягнення на Предмет закладу,  витрат, пов’язаних з реєстрацією Предмету закладу в   Державному   реєстрі обтяжень рухомого майна, збитків, завданих Заставодержателю внаслідок порушення Заставодавцем умов Кредитного договору чи  умов цього Договору, а також всі інші вимоги, що визначаються на момент фактичного задоволення.

Максимальний розмір вимоги, яка забезпечується закладом за цим Договором, складає сума -,00 грн. (сума, прописом (укр.) - гривень 00 копійок).

 

 

1.2. Предметом закладу є:вказати назву, детальну характеристику, інші ознаки та інформаці. щодо майна, яка сприятиме ідентифікації  (надалі - "Майно").

1.3. Визначене Майно п. 1.2 цього Договору,  передається Заставодержателю в кількості та у  комплектації, що  відповідають заявленим вимогам використання такого Майна. Підтвердженням належної якості Майна є  вказати документ, що підтверджує цей факт, наприклад сертифікат тощо

1.4. Заставодавець підтверджує, що на момент укладення цього Договору відносно до Предмету застави відсутні будь-які вимоги третіх осіб, в тому числі ті, що не зареєстровані у встановленому законом порядку.

1.6. Право власності на предмет застави належить Заставодавцю на підставі вказати підставу/право

1.7. Заставодавець гарантує, що Майно закладу не є предметом інших правочинів,  вільний від будь-яких обтяжень, не знаходиться під арештом.

1.8. У будь-яких третіх осіб відсутні майнові права стосовно Майна, а також предмет закладу не відчужено третім особам.

1.7.  Потягом усієї дії цього Договору, Майно знаходится у володінні Заставодержателя.

 

2. ВАРТІСТЬ ПРЕДМЕТА ЗАКЛАДУ

2.1. Вартість майна переданого в заклад  оцінюється Сторонами в вартість майна   (вартість майна, прописом (укр.) ) гривень.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Заставодавець зобов'язаний:

3.1.1. передати в заклад майно,  зазначене  в  п.1.2  цього  Договору; 

3.1.2. у період дії даного договору не здійснювати  відчуження,  передачі закладеного майна, його подальшої закладу без письмової згоди Заставодержателя;

3.1.3. у період дії даного договору не здійснювати  відчуження,  передачі закладеного майна, його подальшої закладу без письмової згоди Заставодержателя;

3.1.4. на період фактичної дії договору закладу застрахувати за свій рахунок предмет закладу, визначений п. 1.2. цього Договору, у повному  обсязі  на  користь  Заставодержателя;

3.1.5. на період фактичної дії договору застави зареєструвати за свій рахунок заставлене майно у  Державному реєстрі застав рухомого майна  протягом двох робочих днів з моменту  укладення цього договору, в підтвердження чого надати Заставодержателю  відповідний   витяг   з  реєстру;

3.2. Заставодавець має право:

3.2.1. перевіряти документально і фактично наявність, стан, розмір, і умови збереження закладеного майна;

3.2.2. вимагати від  Заставодавця вжиття заходів, необхідних для збереження  закладеного майна;

3.2.3. вимагати дострокового виконання забезпеченого закладом зобов`язання у разі виникнення загрози загибелі, пошкодження чи зменшення  вартості закладеного майна з вини Заставодержателя.

3.3. Заставодержатель зобов'язаний:

3.3.1. прийняти   в заставу  майно,  зазначене  в  п.1.2 цього Договору;

3.3.2. належним чином утримувати Майно;

3.3.3. у випадках загрози, втрати, знищення або пошкодження Майна, негайно повідомити про це Заставодавця;

3.3.4.  повернути Майно Застоводавцю після виконанння ним  зобов'язання передбаченого п. 1.1. цього Договору.

 

3.3.5. на період фактичної дії договору закладу застрахувати за свій рахунок предмет закладу, визначений п. 1.2. цього Договору, у повному  обсязі  на  користь  Заставодавця;

3.3.6. на період фактичної дії договору застави зареєструвати за свій рахунок заставлене майно у  Державному реєстрі застав рухомого майна  протягом двох робочих днів з моменту  укладення цього договору, в підтвердження чого надати Заставодавцю  відповідний   витяг   з реєстру;

3.4. Заставодержатель має право:

3.4.1. Заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет закладу в разі, коли зобов’язання не буде виконано в строк, встановлений в п. 1.1 цього Договору.

3.4.2. вимагати заміни предмета закладу, у випадках виникнення загрози його знищення або зменшення початкової вартості не з вини Заставодержателя. За наявності відмови заставодавця виконати цю вимогу, Заставодержатель має право достроково звернути стягнення на Майно.

 

3.4.3. Протягом усього терміну дії користуватися предметом закладу, а на отримані доходи покривати витрати на утримання предмета закладу.

4. ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ ПРЕДМЕТУ ЗАСТАВИ.

4.1. Заставодержатель набуває право на задоволення своїх вимог за рахунок Предмета закладу у випадках, передбачених чинним законодавством і цим Договором, і здійснюється відповідно до чинного законодавства України та цього Договору. Незалежно від настання строку виконання зобов'язань за Кредитнім договором Заставодержатель набуває право звернення стягнення на Предмет закладу у випадку порушення провадження у справі про відновлення платоспроможності Заставодавця або визнання його банкрутом, а також у разі прийняття рішення про ліквідацію Заставодавця.

4.1.1. У разі невиконання Заставодавцем зобов'язань за Кредитним договором та/або порушення справи про банкрутство Заставодавця, Заставодержатель має право здійснити реалізацію Предмета закладу або набути його у власність.

4.2. Звернення стягнення на Предмет застави здійснюється на підставі рішення суду в порядку, встановленому законом, або в позасудовому порядку шляхом уступки Заставодавцем Заставодержателю вимоги, що випливає із заставлених прав. Використання позасудового способу звернення стягнення на Предмет заладу не позбавляє Заставодержателя права звернутися до суду.

4.3. Якщо сума, отримана від реалізації Предмета закладу, виявиться недостатньою для повного задоволення вимог Заставодержателя, Заставодержатель має право задовольнити свої вимоги за рахунок іншого майна Заставодавця.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У випадку невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

5.2. У разі порушення Заставодавцем будь-якого із зобов`язань, передбачених цим Договором, Заставодержатель має право нарахувати, а Заставодавець зобов'язаний сплатити  на користь Заставодержателя штраф у розмірі 10 % (Десять процентів) від вартості Предмету закладу, зазначеної в п. 2.1. цього Договору.

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Спори та суперечки в рамках цього Договору вирішуються в судовому порядку  у встановленому чинним законодавством України. 

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами. При цьому Сторони домовились, що підписи  їх представників  на  Договорі мають  бути  скріплені печатками  Сторін.  Цей  Договір діє до  повного  виконання Заставодавцем зобов'язань за Кредитним договором і за цим Договором. Про виконання Заставодавцем зобов`язань за даним Договором та/або про припинення дії даного Договору, Сторони укладають відповідну окрему угоду, що є невід`ємною  частиною  даного  Договору. Згадана  угода  не укладається,  якщо  між Заставодержателем  (як  Банком за Кредитним договором) та Заставодавцем (як Позичальником за Кредитним договором) укладена угода про виконання зобов`язань за Кредитним договором та за умови відсутності у Заставодавця невиконаних зобов`язань за даним Договором на день укладення угоди  про виконання зобов`язань за Кредитним договором.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його нотаріального посвідчення.  Сторони домовились, що підписи  їх представників  на  Договорі мають  бути  скріплені печатками  Сторін.  Цей  Договір діє до  повного  виконання Заставодавцем зобов'язань за Кредитним договором і за цим Договором. Про виконання Заставодавцем зобов`язань за даним Договором та/або про припинення дії даного Договору, Сторони укладають відповідну окрему угоду, що є невід`ємною  частиною  даного  Договору. Згадана  угода  не укладається,  якщо  між Заставодержателем  (як  Банком за Кредитним договором) та Заставодавцем (як Позичальником за Кредитним договором) укладена угода про виконання зобов`язань за Кредитним договором та за умови відсутності у Заставодавця невиконаних зобов`язань за даним Договором на день укладення угоди  про виконання зобов`язань за Кредитним договором.

7.2. Цей Договір може бути змінений або доповнений за взаємною згодою Сторін. Зміни та доповнення до цього Договору викладаються в письмовій формі та набувають чинності з моменту їх підписання Сторонами.

7.2.1. Цей Договір не може бути розірваний або змінений на вимогу Заставодавця в односторонньому порядку у зв’язку з істотною зміною обставин, якими керується Заставодавець при укладанні цього Договору.

7.3. Заклад за цим Договором підлягає реєстрації в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна в порядку, встановленому законодавством.

 

7.4. Витрати пов'язані з нотаріальним посвідчення цього Договору повністю покладаються на Заставодавця.

7.5. Будь-які повідомлення, які направляються Сторонами одна одній в рамках цього Договору, повинні бути здійснені в письмовій формі та будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані рекомендованим листом на замовлення або доставлені особисто на адресу Сторін.

 7.6. Заставодавець зобов'язаний повідомити Заставодержателя про зміни місцезнаходження, правового статусу, про зміни у складі органів управління, банківських рахунків, номерів телефонів, зміни у Предметі закладу та про всі інші зміни, які здатні вплинути на реалізацію цього Договору та виконання зобов'язань за ним, у строк 5-ть (п’ять) робочих днів з моменту, коли відбулись такі зміни.

7.7. Про заплановані зміни в структурі управління та складу засновників Заставодавця, а також про майбутню реорганізацію (шляхом злиття, приєднання, поділу/виділення, перетворення) або ліквідацію, - Заставодавець зобов'язаний повідомити Заставодержателя негайно та включити представника Заставодержателя до складу ліквідаційної комісії дл я забезпечення  майнових  інтересів  Заставодержателя  за  цим  Договором.  Заставодавець  гарантує,  що протягом п'яти робочих днів з дня державної реєстрації правонаступника той підпише з Заставодержателем додаткову угоду до цього Договору. Заставодавець  гарантує, що  до  повного виконання  всіх зобов'язань  за  цим Договором  від  не  буде  проводити реорганізацію (шляхом злиття, приєднання, поділу/виділення, перетворення) або ліквідацію на підставі рішення засновників/акціонерів Заставодавця без отримання попередньої письмової згоди Заставодержателя, а у разі отримання такої згоди правонаступники Заставодавця підпишуть з Заставодержателем додаткову угоду до цього Договору з обов’язковим визначенням, відповідно до вимог Заставодержателя, частки зобов’язань кожного.

7.8. Сторони погодились, що у разі зміни найменування,  рахунків, валюти рахунків, коду (МФО), місцезнаходження Заставодержателя (ЦВ/Відділення Заставодержателя) останній зобов’язується письмово повідомити Заставодавця про зазначені зміни, при цьому, додаткова угода до цього Договору відносно зазначених змін Сторонами не укладається.

7.9. Відносини, що виникають при укладанні та виконанні цього Договору та ним не врегульовані, регулюються чинним законодавством України.

7.4. Витрати пов'язані з нотаріальним посвідчення цього Договору повністю покладаються на Заставодержателя.

7.5. Будь-які повідомлення, які направляються Сторонами одна одній в рамках цього Договору, повинні бути здійснені в письмовій формі та будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані рекомендованим листом на замовлення або доставлені особисто на адресу Сторін.

 7.6. Заставодавець зобов'язаний повідомити Заставодержателя про зміни місцезнаходження, правового статусу, про зміни у складі органів управління, банківських рахунків, номерів телефонів, зміни у Предметі закладу та про всі інші зміни, які здатні вплинути на реалізацію цього Договору та виконання зобов'язань за ним, у строк 5-ть (п’ять) робочих днів з моменту, коли відбулись такі зміни.

7.7. Про заплановані зміни в структурі управління та складу засновників Заставодавця, а також про майбутню реорганізацію (шляхом злиття, приєднання, поділу/виділення, перетворення) або ліквідацію, - Заставодавець зобов'язаний повідомити Заставодержателя негайно та включити представника Заставодержателя до складу ліквідаційної комісії дл я забезпечення  майнових  інтересів  Заставодержателя  за  цим  Договором.  Заставодавець  гарантує,  що протягом п'яти робочих днів з дня державної реєстрації правонаступника той підпише з Заставодержателем додаткову угоду до цього Договору. Заставодавець  гарантує, що  до  повного виконання  всіх зобов'язань  за  цим Договором  від  не  буде  проводити реорганізацію (шляхом злиття, приєднання, поділу/виділення, перетворення) або ліквідацію на підставі рішення засновників/акціонерів Заставодавця без отримання попередньої письмової згоди Заставодержателя, а у разі отримання такої згоди правонаступники Заставодавця підпишуть з Заставодержателем додаткову угоду до цього Договору з обов’язковим визначенням, відповідно до вимог Заставодержателя, частки зобов’язань кожного.

7.8. Сторони погодились, що у разі зміни найменування,  рахунків, валюти рахунків, коду (МФО), місцезнаходження Заставодержателя (ЦВ/Відділення Заставодержателя) останній зобов’язується письмово повідомити Заставодавця про зазначені зміни, при цьому, додаткова угода до цього Договору відносно зазначених змін Сторонами не укладається.

7.9. Відносини, що виникають при укладанні та виконанні цього Договору та ним не врегульовані, регулюються чинним законодавством України.

7.4. Будь-які повідомлення, які направляються Сторонами одна одній в рамках цього Договору, повинні бути здійснені в письмовій формі та будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані рекомендованим листом на замовлення або доставлені особисто на адресу Сторін.

7.5. Заставодавець зобов'язаний повідомити Заставодержателя про зміни місцезнаходження, правового статусу, про зміни у складі органів управління, банківських рахунків, номерів телефонів, зміни у Предметі закладу та про всі інші зміни, які здатні вплинути на реалізацію цього Договору та виконання зобов'язань за ним, у строк 5-ть (п’ять) робочих днів з моменту, коли відбулись такі зміни.

7.6. Про заплановані зміни в структурі управління та складу засновників Заставодавця, а також про майбутню реорганізацію (шляхом злиття, приєднання, поділу/виділення, перетворення) або ліквідацію, - Заставодавець зобов'язаний повідомити Заставодержателя негайно та включити представника Заставодержателя до складу ліквідаційної комісії дл я забезпечення  майнових  інтересів  Заставодержателя  за  цим  Договором.  Заставодавець  гарантує,  що протягом п'яти робочих днів з дня державної реєстрації правонаступника той підпише з Заставодержателем додаткову угоду до цього Договору. Заставодавець  гарантує, що  до  повного виконання  всіх зобов'язань  за  цим Договором  від  не  буде  проводити реорганізацію (шляхом злиття, приєднання, поділу/виділення, перетворення) або ліквідацію на підставі рішення засновників/акціонерів Заставодавця без отримання попередньої письмової згоди Заставодержателя, а у разі отримання такої згоди правонаступники Заставодавця підпишуть з Заставодержателем додаткову угоду до цього Договору з обов’язковим визначенням, відповідно до вимог Заставодержателя, частки зобов’язань кожного.

7.7. Сторони погодились, що у разі зміни найменування,  рахунків, валюти рахунків, коду (МФО), місцезнаходження Заставодержателя (ЦВ/Відділення Заставодержателя) останній зобов’язується письмово повідомити Заставодавця про зазначені зміни, при цьому, додаткова угода до цього Договору відносно зазначених змін Сторонами не укладається.

7.8. Відносини, що виникають при укладанні та виконанні цього Договору та ним не врегульовані, регулюються чинним законодавством України.

7.9. Цей Договір складений у 2-х (двох) оригінальних примірниках (один - для Заставодержателя, один - для Заставодавця), кожний з яких має рівну юридичну силу.

7.10. Цей Договір складений у 3-х (двох) оригінальних примірниках (один - для Заставодержателя, один - для Заставодавця, один - для зберігання у нотаріуса, ПІБ нотаріуса, округ ), кожний з яких має однакову юридичну силу.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Заставодавець:

ПІБ: ПІБ повністю

ІПН: Інд. податковий номeр

Документ: Назва документа, що посвідчує особу , що виданий Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса реєстрації місця проживання: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Банківські реквізити: 

Назва банку: Назва банку

МФО: МФО банку

Номер рахунку: № рахунку

__________________ ПІБ повністю

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Заставодавець:

Повне найменування

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Адреса місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Банківські реквізити:

Назва банку: Назва банку

МФО банку: МФО банку

Номер рахунку: № рахунку

Посада представника  ПІБ представника

____________________

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Заставодавець:

ФОП ПІБ ФОП

ІПН: Інд. податковий номeр

Адреса місцезнаходження: Юридична адреса

Банківські реквізити:

Назва банку: Назва банку

МФО банку: МФО банку

Номер рахунку: № рахунку  

____________________ ФОП ПІБ ФОП

Заставодержатель:

Повне найменування

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Адреса місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Банківські реквізити: 

Назва банку: Назва банку

МФО банку: МФО банку

Номер рахунку: № рахунку

Посада представника  ПІБ представника

____________________

Заставодержатель: 

ПІБ: ПІБ повністю

ІПН: Інд. податковий номeр

Документ: Назва документа, що посвідчує особу , що виданий Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса реєстрації місця проживання: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Банківські реквізити: 

Назва банку: Назва банку

МФО: МФО банку

Номер рахунку: № рахунку

 

__________________ ПІБ повністю

Заставодержатель:

ПІБ ФОП

ІПН: Інд. податковий номeр

Адреса місцезнаходження: Юридична адреса

Банківські реквізити: 

Назва банку: Назва банку

МФО банку: МФО банку

Номер рахунку: № рахунку  

____________________ ФОП ПІБ ФОП

АКТ ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ № номер

до Договору закладу 1

від «00» жовтня 2018

місце укладення                                                                      дата

 

Громадянин(ка) України ПІБ повністю (далі – Заставодавець), з однієї сторони,

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (далі – Заставодавець), з однієї сторони, 

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі виписки з Єдиного Державного Реєстру (далі - Заставодавець), з однієї сторони, 

і Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Посада в род. відмінку (далі – Заставодержатель), з другої сторони , а разом іменовані – Сторони, уклали цей договір  (далі – Договір) про наступне:

Громадянин(ка) України ПІБ повністю (далі – Заставодержатель), з другої сторони, а разом іменовані – Сторони, уклали цей договір  (далі – Договір) про наступне:

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі виписки з Єдиного Державного Реєстру (далі - Заставодержатель), з другої сторони, а разом іменовані – Сторони, уклали цей договір  (далі – Договір) про наступне:

склали та підписали цей акт про нижченаведене:

1. Заставодавець передав, а Заставодержатель прийняв предмет закладу (надалі - "Майно"), а саме: вказати назву, детальну характеристику, інші ознаки та інформаці. щодо майна, яка сприятиме ідентифікації

2.  Сторони не мають одна до іншої жодних претензій стосовно порядку приймання-передачі Майна.

3. Даний Акт, складений у двох екземплярах, що мають рівну юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін, які його підписали.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Заставодавець:

ПІБ: ПІБ повністю

ІПН: Інд. податковий номeр

Документ: Назва документа, що посвідчує особу , що виданий Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса реєстрації місця проживання: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Банківські реквізити: 

Назва банку: Назва банку

МФО: МФО банку

Номер рахунку: № рахунку

__________________ ПІБ повністю

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Заставодавець:

Повне найменування

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Адреса місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Банківські реквізити:

Назва банку: Назва банку

МФО банку: МФО банку

Номер рахунку: № рахунку

Посада представника  ПІБ представника

____________________

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Заставодавець:

ФОП ПІБ ФОП

ІПН: Інд. податковий номeр

Адреса місцезнаходження: Юридична адреса

Банківські реквізити:

Назва банку: Назва банку

МФО банку: МФО банку

Номер рахунку: № рахунку  

____________________ ФОП ПІБ ФОП

Заставодержатель:

Повне найменування

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Адреса місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Банківські реквізити: 

Назва банку: Назва банку

МФО банку: МФО банку

Номер рахунку: № рахунку

Посада представника  ПІБ представника

____________________

Заставодержатель: 

ПІБ: ПІБ повністю

ІПН: Інд. податковий номeр

Документ: Назва документа, що посвідчує особу , що виданий Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса реєстрації місця проживання: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Банківські реквізити: 

Назва банку: Назва банку

МФО: МФО банку

Номер рахунку: № рахунку

 

__________________ ПІБ повністю

Заставодержатель:

ПІБ ФОП

ІПН: Інд. податковий номeр

Адреса місцезнаходження: Юридична адреса

Банківські реквізити: 

Назва банку: Назва банку

МФО банку: МФО банку

Номер рахунку: № рахунку  

____________________ ФОП ПІБ ФОП

Дата оновлення 10.10.2019 о 12:19:38

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Продиктуйте текст для пошуку
Готово