УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Договір відповідального зберігання (простий, валютна прив'язка ціни, Укрaїнa, укр)

Договір відповідального зберігання № Номер договору

 

 

Місце укладення

Дата укладення договору, (напр.:"01" травня 2021 р.)📆

 

Повне найменування , код Код ЄДРПОУ , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада представника  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , (надалі  - "Зберігач") з однієї сторони, та

Фізична особа - підприємець  ПІБ ФОП , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Зберігач") з однієї сторони, та

Громадянин (-ка) Громадянство  ПІБ повністю  реєстраційний номер облікової картки платника податків Інд. податковий номeр , що проживає за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (надалі  - "Зберігач") з однієї сторони, та

Повне найменування , код Код ЄДРПОУ , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада представника  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , і 

в особі Посада представника  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , (надалі  "Зберігач"), з однієї сторони, та

Повне найменування , код Код ЄДРПОУ , що зареєстровано за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада представника  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , (надалі "Поклажодавець"), з іншої сторони

Фізична особа - підприємець ПІБ ФОП , що діє на підставі на підставі Підстава діяльності представника  (надалі - "Поклажодавець"), з іншої сторони

Громадянин (-ка) Громадянство  ПІБ повністю , реєстраційний номер облікової картки платника податків Інд. податковий номeр , що проживає за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)  (надалі "Поклажодавець"), з іншої сторони,

Повне найменування , код Код ЄДРПОУ , що зареєстровано за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада представника  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , і в особі  Посада представника  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставіПідстава діяльності представника (надалі "Поклажодавець"), з іншої сторони

Повне найменування , код компанії Код компанії , зареєстрована за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада представника  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі "Поклажодавець"), з іншої сторони, 

Повне найменування , код компанії Код компанії , зареєстрована за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада представника  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  і в особі Посада представника  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника   (надалі - "Поклажодавець"), з іншої сторони, 

уклали даний Договір (надалі – «Договір») про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. За умовами цього Договору Поклажодавець передає, а Зберігач приймає на відповідальне зберігання таке майно (далі - Майно):

1.2. ____.

1.3. Місце зберігання: Місце зберігання .

1.5. Строк зберігання: до Строк зберігання, (напр.:П'ятниця, 31 грудня 2021)📆 р.

1.6.Акт  про передачу Майна оформляється та підписується сторонами в 2-х оригінальних примірниках – по одному для кожної сторони.

1.7.Передача-приймання Майна на зберігання проводиться протягом 1-го дня після підписання даного Договору.

1.8. Право власності на Майно до Зберігача не переходить, також воно не може бути передане ним третім особам.

2. Права та обов'язки Сторін

2.1. Зберігач зобов′язується:

2.1.1. Прийняти Майно на зберігання від Поклажодавця згідно первинних бухгалтерських документів та зважування.

2.1.2. Здійснювати розвантаження Майна з  автотранспорту на майданчик зберігання.

2.1.3. Видає на підтвердження приймання Майна такий документ: Акт здачі-приймання Майна на збереження.

2.1.4. Забезпечувати наявність пристосованих для зберігання Майна площ, що охороняються, виключає доступ сторонніх осіб до Майна.

2.1.5. Вжити всіх заходів для його збереження від знищення, пошкодження, іншого зниження споживчих якостей.

2.1.6. За першою вимогою Поклажодавця надати тому можливість доступу до Майна і перевірки умов зберігання.

2.1.7. За вимогою Поклажодавця здійснювати навантаження Майна на автотранспорт для подальшої передачі Поклажодавцю.

2.2. Поклажодавець зобов′язується:

2.2.1. Передати Майно Зберігачу за адресою:  Місце зберігання . Майно, що передається на зберігання повинно бути застрахованим.

2.2.2. Одержати Майно згідно п.2.1.7 даного Договору в місці його здавання, якщо інше не встановлено Сторонами додатково.

 

3. Вартість послуг та порядок розрахунків

3.1. Вартість зберігання майна становить гривневий еквівалент __________ долара США за тону Майна в місяць з урахуванням ПДВ, по курсу НБУ на останню дату місяця. Вартість зберігання майна розраховується пропорційно кількості днів фактичного зберігання відповідного обсягу Товару протягом розрахункового місяця. Вартість зберігання майна оплачується Поклажодавцем протягом 5 робочих днів місяця, наступного за розрахунковим на підставі рахунку, виданого Зберігачем.

3.2. Розвантажувально – навантажувальні роботи при передачі Майна на зберігання та поверненню його по закінченню строку зберігання, або поверненню його на вимогу Поклажодавця покладаються на Зберігача, вартість яких включена у вартість зберігання майна.

3.3. Витрати на страхування Майна с на Поклажодавця.

 

4. Відповідальність Сторін

4.1. Сторона, що постраждала від невиконання або неналежного виконання іншою Стороною зобов'язань за Договором, має право вимагати відшкодування завданих їй збитків у повному обсязі.

4.2. Зберігач несе відповідальність перед Поклажодавцем  у випадку втрати, знищення, псування Майна:

а) за пошкодження Майна, які призвели до погіршення споживчих якостей на стільки, що використання того за призначенням стало неможливим ("істотне пошкодження") - у розмірі повної вартості Майна;

б) за інші пошкодження - у розмірі суми, на яку знизилася вартість Майна;

в) за нестачу Майна - у розмірі суми вартості Майна, на яку виявилася нестача і штраф у розмірі 10 % від суми вартості втраченого Майна виходячи із вартості Майна на дату початку зберігання

Зазначені суми розраховуються виходячи із вартості Майна на дату початку зберігання.

 

5. Форс-мажор

5.1. Сторона звільняється від відповідальності за невиконання умов Договору, якщо таке є наслідком обставин непереборної сили, які настали після укладення Договору незалежно від волі Сторони (далі - Форс-мажор).

5.2. Форс-мажорними є обставини, які навіть сумлінна Сторона не могла передбачити і запобігти (наприклад: воєнні дії, техногенні катастрофи, землетруси, повені, пожежі, інші стихійні лиха або події надзвичайного характеру). Сторона, що постраждала від таких обставин, повинна негайно (до 10 днів) повідомити іншу Сторону про виникнення, характер і можливий строк дії таких обставин. Форс-мажорні обставини підтверджуються довідкою Торгово-промислової палати України (її регіональними відділеннями).

 

6. Врегулювання спорів

6.1. Спори, що виникають в ході дії цього Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів. Якщо згоди не досягнуто (відображається протоколом переговорів, обміном листами тощо) або Сторона ухиляється від розгляду пропозицій, спір передається на розгляд господарського суду відповідно до законодавства України.

 

7. Інші положення

7.1. Договір складено у 2-х примірниках по одному для кожної Сторони. Зміни і доповнення до нього повинні бути викладені письмово і підписані Сторонами.

7.2. У випадках не передбачених даним Договором сторони керуються чинним законодавством України.

7.3. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до повного його виконання Сторонами.

Місцезнаходження, реквізити і підписи Сторін:

Зберігач:

Повне найменування

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

 

Банк:  Назва банку  (Валюта рахунку )

Рахунок: № рахунку

МФО: МФО банку  

IBAN: IBAN

_________________ ПІБ представника

Зберігач

Фізична особа - підприємець -  ПІБ ФОП

Адреса: Юридична адреса

РНОКПП: Інд. податковий номeр

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

 

Банк: Назва банку (Валюта рахунку )

Рахунок: № рахунку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

 

______________________ ФОП ПІБ ФОП  

Зберігач

Громадянин(-ка) Громадянство ПІБ повністю

РНОКПП: Інд. податковий номeр

Адреса: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Документ, що посвідчує особу:  Назва документа, що посвідчує особу  серія Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  від  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Тел.: Номер телефону №1

E-mail: E-mail

Банк: Назва банку  (Валюта рахунку )

Рахунок: № рахунку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

 

 

______________________ ПІБ повністю

Зберігач:

Повне найменування

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

 

Банк Назва банку (Валюта рахунку )

Рахунок: № рахунку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

 

Посада представника

__________ ПІБ представника

 

Посада представника

__________ ПІБ представника

Поклажодавець:

Повне найменування

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

 

Банк:  Назва банку  (Валюта рахунку )

Рахунок: № рахунку

МФО: МФО банку  

IBAN: IBAN

 

Посада представника

______________________ ПІБ представника

Орендар:

Фізична особа - підприємець  ПІБ ФОП

Адреса: Юридична адреса

РНОКПП: Інд. податковий номeр

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

 

Банк: Назва банку (Валюта рахунку )

Рахунок: № рахунку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

 

________________ ФОП ПІБ ФОП

Орендар:

Громадянин(-ка) Громадянство ПІБ повністю

РНОКПП: Інд. податковий номeр

Адреса: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Документ, що посвідчує особу:  Назва документа, що посвідчує особу  серія Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  від  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Тел.: Номер телефону №1

E-mail: E-mail

 

Банк: Назва банку  (Валюта рахунку )

Рахунок: № рахунку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

 

____________________ ПІБ повністю

Поклажодавець:

Повне найменування

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

 

Банк Назва банку (Валюта рахунку )

Рахунок: № рахунку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

 

Посада представника

__________ ПІБ представника

 

Посада представника

__________ ПІБ представника

 

Поклажодавець:

Повне найменування  

Код компанії: Код компанії

Адреса компанії: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

 

Банк: Назва банку  (Валюта рахунку )

Адреса: Адреса банку

Рахунок:№ рахунку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

 

Банк-кореспондент:

Назва: Банк-кореспондент

Адреса:Aдреса (банк-кореспондент)

Рахунок:№ рахунку (банк-кореспондент)

IBAN:IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 

Посада представника

_____________ ПІБ представника

 

Поклажодавець:

Повне найменування  

Код компанії: Код компанії

Адреса компанії: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

 

Банк: Назва банку  (Валюта рахунку )

Адреса: Адреса банку

Рахунок:№ рахунку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

 

Банк-кореспондент:

Банк: Банк-кореспондент

Адреса:Aдреса (банк-кореспондент)

Рахунок :№ рахунку (банк-кореспондент)

IBAN:  IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 

 

Посада представника

________________ ПІБ представника

Посада представника

________________ ПІБ представника

Дата оновлення 30.10.2023 о 23:30:42

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Продиктуйте текст для пошуку
Готово