УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Договір суборенди нежитлового приміщення, юо, фоп (суборендодавець/орендар є неплатником ПДВ) (укр), Україна

Договір № № дог-ру

суборенди нежитлового приміщення

 

м.                                                                                                                                    дата дог-ру, (напр.:31.12.2021)📆 р.

  

Повне найменування , надалі – ОРЕНДАР, в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , який діє на підставі Підстава діяльності представника , з однієї сторони, та 

  

ФОП ПІБ ФОП , надалі – ОРЕНДАРщо діє на підставі Виписки з ЄДР, з однієї сторони, та

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , надалі – СУБОРЕНДАР, з іншої сторони,
 

уклали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ОРЕНДАР передає, а СУБОРЕНДАР приймає у тимчасове володіння, платне користування нежитлове приміщення, за адресою: адреса приміщення , загальною площею площа приміщення кв. м.

1.2. Недоліки приміщення‚ що орендується‚ на момент передачі: відсутні.

1.3. Майно, що орендується, знаходиться у володінні та користуванні ОРЕНДАРЯ , використовується ОРЕНДАРЕМ відповідно до договору оренди № дог-ру оренди від дата дог-ру оренди, (напр.:31.12.2021)📆 р., з власником майна (надалі ОРЕНДОДАВЕЦЬ).

 

2. МЕТА І ПОРЯДОК СУБОРЕНДИ

 

2.1.Приміщення‚ що орендується‚ надається СУБОРЕНДАРЮ для ведення господарської діяльності Скорочене найменування .

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР, надалі – СУБОРЕНДАР, з іншої сторони,

уклали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ОРЕНДАР передає, а СУБОРЕНДАР приймає у тимчасове володіння, платне користування нежитлове приміщення, за адресою: адреса приміщення , загальною площею площа приміщення кв. м.

1.2. Недоліки приміщення‚ що орендується‚ на момент передачі: відсутні.

1.3. Майно, що орендується, знаходиться у володінні та користуванні ОРЕНДАРЯ, використовується ОРЕНДАРЕМ відповідно до договору оренди № дог-ру оренди від дата дог-ру оренди, (напр.:31.12.2021)📆 р. з власником майна (надалі ОРЕНДОДАВЕЦЬ).

2. МЕТА І ПОРЯДОК СУБОРЕНДИ

 

2.1.Приміщення‚ що орендується‚ надається СУБОРЕНДАРЮ для ведення господарської діяльності ПІБ ФОП .

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ МАЙНА В СУБОРЕНДУ

 

3.1. Зазначене в п.1 даного Договору приміщення повинно бути передане ОРЕНДАРЕМ та прийняте СУБОРЕНДАРЕМ протягом 3 днів з моменту підпидання даного Договору.

 

4. ТЕРМІН СУБОРЕНДИ

 

4.1. Даний Договір діє з Даний Договір діє з, (напр.:31.12.2021)📆 року до Д-р діє д, (напр.:31.12.2021)📆 року.

 

5. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 

5.1. СУБОРЕНДАР сплачує орендну плату за весь строк оренди одноразово в розмірі суборендна плата  грн (суборендна плата, прописом (укр.) ) без ПДВ.

5.2. Орендна плата сплачується наперед в безготівковому порядку на розрахунковий рахунок ОРЕНДАРЯ. СУБОРЕНДАР має право відмовитися від даного Договору‚ попередивши ОРЕНДАРЯ за один місяць. При цьому сплачена наперед орендна плата СУБОРЕНДАРЮ не повертається.

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.

 

6.1. ОРЕНДАР зобов’язується:

 • для роботи керівного органу СУБОРЕНДАРЯ виділити приміщення;

 • забезпечувати безперешкодне використання СУБОРЕНДАРЕМ приміщення‚ що орендується‚ на умовах Даного Договору;

 • забезпечити персоналу СУБОРЕНДАРЯ безперешкодний вхід до будинку‚ в якому знаходиться приміщення‚ що орендується;

 • за попередньою заявкою СУБОРЕНДАРЯ надавати приміщення для проведення переговорів з партнерами та у випадках проведення перевірки СУБОРЕНДАРЯ контролюючими органами.

6.1.2. Приймання поштової кореспонденції, яка надходить СУБОРЕНДАРЮ, їх реєстрацію, повідомлення про це керівника СУБОРЕНДАРЯ, або уповноваженої ним особи,

 • інші послуги за додатковими договорами.

6.1.3. ОРЕНДАР зобов’язується не розголошувати інформацію, отриману при укладенні цього Договору та в процесі його виконання.

6.2. ОРЕНДАР має право:

6.2.1. Вимагати надання СУБОРЕНДАРЕМ інформації про засновників юридичної особи.

6.2.2. Ініціювати дострокову відмову від цього Договору в разі невиконання його умов СУБОРЕНДАРЕМ.

6.3. СУБОРЕНДАР зобов’язаний:

6.3.1. Використовувати приміщення ОРЕНДАРЯ на умовах цього Договору;

6.3.2. Утримувати приміщення‚ що орендується‚ у належному санітарному стані;

6.3.3. Дотримуватися протипожежних правил‚ а також правил користування тепловою та електричною енергією‚ не допускати перевантаження електромереж;

6.3.4. Виконувати умови цього Договору, здійснювати розрахунки своєчасно та в повному обсязі;

6.3.5. Не допускати дій, що можуть порушити нормальний режим роботи ОРЕНДАРЯ.

6.3.6. Інформувати ОРЕНДАРЯ протягом 5-ти робочих днів у разі зміни:

 • складу засновників, керівника, головного бухгалтера, їх телефонів,

 • номерів рахунків у банку, установи банку.

6.4. СУБОРЕНДАРЯ має право:

6.4.1. Використовувати адресу ОРЕНДАРЯ для:

 • розміщення власного керівного органу,

 • визначення місцезнаходження СУБОРЕНДАРЯ для його державної реєстрації та постановки на облік в органах податкової служби, пенсійного фонду, фондів соціального страхування,

 • зазначення як поштової адреси в офіційній переписці, вказуватись в звітах, договорах, контрактах та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

 

7. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА ОРЕНДАРЕВІ

 

7.1. Після закінчення терміну суборенди за даним Договором СУБОРЕНДАР зобов'язаний протягом 3 днів повернути майно, що орендується, ОРЕНДАРЮ.

7.2. Майно, що орендується, повинно бути передано ОРЕНДАРЕВІ у справному стані з урахуванням нормального зносу.

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

8.1. У разі порушення умов даного Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Сторони не несуть відповідальності за часткове (або повне) невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання викликане форс-мажорними обставинами: стихійними лихами, екстремальними погодними умовами, пожежами, війнами, страйками, військовими діями, цивільним безладдям, утручанням з боку влади, ембарго. При форс-мажорних обставинах, якщо вони безпосередньо вплинули на виконання цього Договору, термін виконання зобов'язань за Договором відсувається на час, протягом якого діяли ці обставини.

8.3. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань по цьому Договору, повинна про початок і припинення цих обставин сповістити іншу Сторону протягом 3 днів із моменту початку або припинення форс-мажорних обставин, підтвердженням чого є довідка з Торгово-промислової Палати.

 

9. ПІДСТАВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДАНОГО ДОГОВОРУ

 

9.1. Даний Договір може бути розірваний за згодою сторін.

 

10. ІНШІ УМОВИ

 

10.1. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

10.2. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним законодавством України , а також умовами договору оренди № дог-ру оренди від дата дог-ру оренди, (напр.:31.12.2021)📆 р. між ОРЕНДАРЕМ і ОРЕНДОДАВЦЕМ.

10.3. Даний Договір не змінює умов договору оренди № дог-ру оренди від дата дог-ру оренди, (напр.:31.12.2021)📆 р. між ОРЕНДАРЕМ і ОРЕНДОДАВЦЕМ.

10.4 Беручи до уваги те, що при укладанні Договору Сторонам стають відомі персональні дані (далі по тексту ПД) фізичних осіб (дані про контрагентів ФО-П і дані про фізичних осіб, які є вповноваженими представниками юридичних осіб), з метою дотримання положень Закону України «Про захист персональних даних» Суб’єкти ПД підписуючи даний договір:

- підтверджують, що дали згоду на збір, використання й включення їх ПД у бази персональних даних (далі по тексту БПД) Сторін даного Договору;

- підтверджують, що проінформовані про свої права (ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних») і про мету збору ПД.

 

 

11. ПІДПИСИ СТОРІН.

 

Орендар:

Суборендар:

Повне найменування

адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН ІПН

IBAN IBAN

в Назва банку

МФО МФО банку

Податковий статус

Тел.     Телефон основний

E-mail E-mail основний

 

Посада представника

ПІБ представника

______________

Повне найменування

адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН ІПН

IBAN IBAN  

в Назва банку

МФО МФО банку

Податковий статус

Тел.     Телефон основний

E-mail E-mail основний

 

Посада представника ПІБ представника

 ________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Орендар:

Суборендар:

Повне найменування адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН ІПН

IBAN IBAN

в Назва банку

МФО МФО банку

Податковий статус

Тел.     Телефон основний

E-mail E-mail основний

 

Посада представника

ПІБ представника

______________

ФОП ПІБ ФОП

адреса Юридична адреса

код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН ІПН

IBAN IBAN  

в Назва банку

МФО МФО банку

Податковий статус

Тел.     Телефон основний

E-mail E-mail основний

 

________________ ФОП ПІБ ФОП

Орендар:

Суборендар:

ФОП ПІБ ФОП

адреса Юридична адреса

код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ/ФОП ІПН ІПН

IBAN IBAN

в "Назва банку

МФО МФО банку

Податковий статус

Тел.     Телефон основний

E-mail E-mail основний

 

______________ ФОП ПІБ ФОП

Повне найменування адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН ІПН

IBAN IBAN  

в Назва банку

МФО МФО банку

Податковий статус

Тел.     Телефон основний

E-mail E-mail основний

 

Посада представника

ПІБ представника

 ________________

Орендар:

Суборендар:

ФОП ПІБ ФОП

адреса Юридична адреса

код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН ІПН

IBAN IBAN

в Назва банку

МФО МФО банку

Податковий статус

Тел.     Телефон основний

E-mail E-mail основний

 

______________ ФОП ПІБ ФОП

ФОП ПІБ ФОП

адреса Юридична адреса

код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН ІПН

IBAN IBAN

в Назва банку

МФО МФО банку

Податковий статус

Тел.    Телефон основний  

E-mail E-mail основний

 

_____________ ФОП ПІБ ФОП

 

 

При яких умовах можна здавати нерухомість в суборенду?

Здавати нерухомість в суборенду орендар має право лише за згодою власника майна або уповноваженої ним особи:

 • згоду на суборенду власнику необхідно давати в письмовій формі у відповідь на звернення орендаря.
 • більшість договорів оренди вже містять умову про суборенду. В одних випадках власник (або його представник) прямо забороняє користувачеві здавати нерухомість в суборенду, в інших - дозволяє, але кожен раз вимагає звертатися до орендодавця за згодою, в третіх - дозволяє без окремої згоди на кожен раз. 

Нормативно

Передання наймачем речі у користування іншій особі (піднайм або суборенда) можливе лише за згодою наймодавця, якщо інше не встановлено договором або законом. При цьому строк договору піднайму не може перевищувати строку договору найму. До того ж до договору піднайму застосовуються положення про договір найму (ст.774 Цивільного кодексу України).

Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) укладається у письмовій формі. При цьому договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) строком на три роки і більше підлягає нотаріальному посвідченню, крім договору, предметом якого є майно державної або комунальної власності, який підлягає нотаріальному посвідченню у разі, якщо він укладений за результатами електронного аукціону строком більше ніж на п’ять років (ст.793 ЦКУ). Відповідно до ст.220 ЦКУ у разі недодержання сторонами вимоги закону про нотаріальне посвідчення договору такий договір є нікчемним, тобто, говорячи пересічною мовою, такий договір вважається неіснуючим.

 

Дата оновлення 01.03.2024 о 00:27:36

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Опис

Договір суборенди нежитлового приміщення. Оплата без ПДВ.

 

Орендарь: ФОП, юридична особа;

Суборендарь: ФОП, юридична особа;

 

Зміст:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ;

2. МЕТА І ПОРЯДОК СУБОРЕНДИ; 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ МАЙНА В СУБОРЕНДУ;

4. ТЕРМІН СУБОРЕНДИ;

5. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ;

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН;

7. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА ОРЕНДАРЕВІ; 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН;

9. ПІДСТАВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДАНОГО ДОГОВОРУ;

10. ІНШІ УМОВИ;

 

В комплект документів входить:

- Договір;

- Акт прийому-передачі приміщення; 

- Акт прийому-передачі наданих послуг;

- Рахунок.

 

 

Продиктуйте текст для пошуку
Готово