УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Договір прокату інструменту, простий, в роздріб, з фізособою, без ПДВ, ідеально для 2-ї гр

ДОГОВІР ПРОКАТУ ІНСТРУМЕНТУ                   

 

місто                                Дата договору, (напр.:31.12.2021)📆 р.

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – Скорочене найменування ,

(ідентифікаційний код Код ЄДРПОУ ), в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , та

ОРЕНДАР – ПІБ повністю ,

ІПН ІПН , Назва документа, що посвідчує особу  номер Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданийКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу

 уклали цей Договір прокату інструмента (далі - Договір) про наступне:                                    

 

1. Предмет договору

1.1. Орендодавець надає в тимчасове платне користування, а Орендар приймає та використовує за призначенням інструмент (будівельний або садовий) та обладнання (надалі «Предмет прокату»), що є власністю Орендодавця.

1.2. Найменування Предмету прокату, його комплектація, заставна вартість, ціна та термін прокату вказуються в Акті прийому-передачі, який є невід’ємною частиною Договору.

1.3. Орендар сплачує Орендодавцю орендну плату (ціна прокату) за користування Предметом прокату за цінами, що діють на час кожного конкретного замовлення. Ціна прокату зазначається в Акті прийому-передачі.

1.4. Предмет прокату є і залишається власністю Орендодавця у безспірному порядку, незалежно від розміру плати за прокат та інших обставин.

1.5. Підписаний Орендарем Акту прийому-передачі означає, що Орендар перевірив справність Предмета прокату, його комплектність, Орендодавець ознайомив Орендаря із правилами експлуатації Предмета прокату. Орендарю зрозумілі принципи роботи Предмета прокату, його призначення та використання.

2. Порядок та умови розрахунків

2.1. Орендна плата (ціна прокату) здійснюється за фактичний час прокату Предмета прокату. У випадку продовження строків прокату Орендар повинен доплатити суму за додатковий строк прокату до терміну фактичного повернення Предмета прокату.

2.2. Орендна плата здійснюється до підписання Орендодавцем та Орендарем Акту прийому-передачі. Форма оплати: готівкою в касу Орендодавця або безготівковий платіж на розрахунковий рахунок Орендодавця.

2.3. Ціна прокату не включає витратні матеріали і паливо для інструменту. При прокаті дорогоцінних розхідних матеріалів (бури, алмазні круги тощо) Орендар виплачує Орендодавцю їх повну вартість.

2.4. Мінімальний термін прокату - добовий тариф діє упродовж 24 годин від часу початку прокату. Якщо фактичний період прокату перевищує 2 (дві) години, наступний день вважається повним днем прокату і оплачується як за повну добу.

2.5. При передчасному поверненню Предмету прокату, тобто термін, менший зазначеного в п. 4.2. цього Договору, сплачена Орендарем орендна плата поверненню не підлягає.

3. Гарантійний платіж

3.1. Для забезпечення виконання Орендарем своїх зобов’язань за цим Договором Орендар сплачує гарантійний платіж до передачі Предмету прокату. Розмір гарантійного платежу зазначається у Акті прийому-передачі та повертається Орендарю на умовах, визначених цим Договором.

3.2. Гарантійний платіж Орендодавець може використовувати у випадку несплати орендної плати, та/або компенсувати будь-які збитки, заподіяні з вини Орендаря, та/або зарахувати як неустойку.

3.3. Орендодавець повертає гарантійний платіж (його невикористану частину з урахуванням пункту 3.2. цього Договору) в день повернення Орендарем Предмету прокату та підписання акту здачі-прийому (повернення) Предмету прокату.

4. Строк оренди

4.1. Початок перебігу строку оренди є дата передачі Предмету прокату за Актом прийому-передачі в оренду.

4.2. Строк оренди Предмету прокату зазначається в Акті прийому-передачі. Якщо строк фактичного користування Предметом прокату Орендарем склав менше строку, зазначеного в Акті прийому-передачі, вважається що Предмет прокату було орендоване на повний строк і орендна плата в такому випадку поверненню не підлягає.

4.3. Термін оренди Предмету прокату розраховується як різниця між датою приймання Предмету прокату з оренди та датою передачі Предмету прокату в оренду, за умови повернення Предмету прокату в технічно справному й незабрудненому стані, та у повній комплектації.

4.4. При намірі Орендаря продовжити термін оренди останній зобов’язаний повідомити про це Орендодавця та провести передоплату за користування Предметом прокату понад раніше обумовленого сторонами термін прокату.

 

4.5. У термін оренди не входить час фактичного простою Предмету прокату у випадку його поломки не з вини Орендаря, яке підтверджується відповідним актом, підписаним уповноваженим представником Орендодавця.

5. Права та обов’язки Сторін.

5.1. Орендар має право:

5.1.1. використовувати Предмет прокату у власних та комерційних цілях в межах технічних норм експлуатації;

5.1.2. замовляти додаткові речі в прокат у Орендодавця;

5.1.3. викупити у Орендодавця Предмет прокату за письмовою згодою сторін за взаємно погодженою ціною.

5.2. Орендодавець має право:

5.2.1. відкликати Предмет прокату з оренди у випадку порушення Орендарем правил і умов експлуатації;

5.2.2. змінити умови і порядок оплати, попередивши Орендаря не менш ніж за два дні до введення змін;

5.2.3. без погодження с Орендарем передавати право вимоги по даному Договору третім особам, в випадку порушень його умов Орендарем.

5.3. Орендар зобов’язаний:

5.3.1. ознайомитись у Орендодавця з технічними умовами експлуатації Предмету прокату та неухильно дотримуватись їх;

5.3.2. Орендар не має права здавати Предмет прокату в піднайм (суборенду) третім особам, не має права передавати Предмет прокату неповнолітнім особам, недієздатним особам, особам з розладами психіки;

5.3.3. відшкодовувати Орендодавцю матеріальні збитки, спричинені внаслідок порушень умов Договору;

5.3.4. у випадку виникнення щонайменших проявів несправності чи нехарактерної роботи Предметів прокату (іскріння, нехарактерний звук, заїдання, биття, запах горіння або дим тощо) негайно припинити роботу і на протязі одного робочого дня повідомити Орендодавця про це, представивши йому Предмет прокату на огляд і діагностику; не порушувати цілісність пломб, наклейок і т.п.;

5.3.5. безумовно визнавати висновки комісії сервісного центру Орендодавця або третіх осіб про причини виходу з ладу Предмету прокату у випадку його поломки;

5.3.6. своєчасно оплачувати вартість оренди Предметів прокату;

5.3.7. безумовно оплачувати вартість ремонту ( запчастин і роботи ) у випадку поломки Предметів прокату (окрім виходу з ладу в зв’язку із заводським дефектом або природного зносу );

5.3.8. своєчасно повернути Орендодавцю Предмети прокату в чистому і справному стані та в повній технічній комплектації;

5.4. Орендодавець зобов’язаний:

5.4.1. своєчасно повідомляти Орендаря про всі зміни стосовно даного Договору;

5.4.2. перед представленням Предметів прокату в прокат провести їх огляд, змащення, технічне обслуговування, маркування, пломбування.

6. Відповідальність сторін

6.1. Порушення умов даного Договору веде за собою наступні санкції:

6.1.1. При простроченні контрольного дня повернення Предмета прокату додаткова орендна плата за простроченні дні розраховується в подвійному розмірі повної тарифної плати за одну добу за кожен день прострочення;

6.1.2. при виході з ладу Предметів прокату (крім випадків фабричного дефекту) Орендар відшкодовує Орендодавцю всі суми ремонту та відновлення Предметів прокату.

6.2. Всі санкції винна сторона зобов’язана виплатити іншій стороні на протязі трьох банківських днів з моменту порушення умов Договору. Суперечки по даному Договору розглядаються в згідно вимог чинного законодавства України.

7. Термін дії договору

7.1. Цей договір є укладеним з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань

8. Реквізити Сторін

Орендодавець Скорочене найменування

код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

п/р № рахунку в Назва банку

Директор  _________     м.п.

ПІБ представника                      

 

Орендар    _________     

ПІБ повністю

Телефон:    Номер телефону №1

ДОГОВІР ПРОКАТУ ІНСТРУМЕНТУ                   

 

місто                                Дата договору, (напр.:31.12.2021)📆 р.

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ПІБ ФОП ,

(ідентифікаційний код Код ЄДРПОУ/ФОП ), що діє на підставі Виписки з ЄДР №№ Виписки    від Дата Виписки, (напр.:31.12.2021)📆 р.,

та

ОРЕНДАР – ПІБ повністю ,

ІПН ІПН , Назва документа, що посвідчує особу  номер Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданийКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  уклали цей Договір прокату інструмента (далі - Договір) про наступне:                                    

 

1. Предмет договору

1.1. Орендодавець надає в тимчасове платне користування, а Орендар приймає та використовує за призначенням інструмент (будівельний або садовий) та обладнання (надалі «Предмет прокату»), що є власністю Орендодавця.

1.2. Найменування Предмету прокату, його комплектація, заставна вартість, ціна та термін прокату вказуються в Акті прийому-передачі, який є невід’ємною частиною Договору.

1.3. Орендар сплачує Орендодавцю орендну плату (ціна прокату) за користування Предметом прокату за цінами, що діють на час кожного конкретного замовлення. Ціна прокату зазначається в Акті прийому-передачі.

1.4. Предмет прокату є і залишається власністю Орендодавця у безспірному порядку, незалежно від розміру плати за прокат та інших обставин.

1.5. Підписаний Орендарем Акту прийому-передачі означає, що Орендар перевірив справність Предмета прокату, його комплектність, Орендодавець ознайомив Орендаря із правилами експлуатації Предмета прокату. Орендарю зрозумілі принципи роботи Предмета прокату, його призначення та використання.

2. Порядок та умови розрахунків

2.1. Орендна плата (ціна прокату) здійснюється за фактичний час прокату Предмета прокату. У випадку продовження строків прокату Орендар повинен доплатити суму за додатковий строк прокату до терміну фактичного повернення Предмета прокату.

2.2. Орендна плата здійснюється до підписання Орендодавцем та Орендарем Акту прийому-передачі. Форма оплати: готівкою в касу Орендодавця або безготівковий платіж на розрахунковий рахунок Орендодавця.

2.3. Ціна прокату не включає витратні матеріали і паливо для інструменту. При прокаті дорогоцінних розхідних матеріалів (бури, алмазні круги тощо) Орендар виплачує Орендодавцю їх повну вартість.

2.4. Мінімальний термін прокату - добовий тариф діє упродовж 24 годин від часу початку прокату. Якщо фактичний період прокату перевищує 2 (дві) години, наступний день вважається повним днем прокату і оплачується як за повну добу.

2.5. При передчасному поверненню Предмету прокату, тобто термін, менший зазначеного в п. 4.2. цього Договору, сплачена Орендарем орендна плата поверненню не підлягає.

3. Гарантійний платіж

3.1. Для забезпечення виконання Орендарем своїх зобов’язань за цим Договором Орендар сплачує гарантійний платіж до передачі Предмету прокату. Розмір гарантійного платежу зазначається у Акті прийому-передачі та повертається Орендарю на умовах, визначених цим Договором.

3.2. Гарантійний платіж Орендодавець може використовувати у випадку несплати орендної плати, та/або компенсувати будь-які збитки, заподіяні з вини Орендаря, та/або зарахувати як неустойку.

3.3. Орендодавець повертає гарантійний платіж (його невикористану частину з урахуванням пункту 3.2. цього Договору) в день повернення Орендарем Предмету прокату та підписання акту здачі-прийому (повернення) Предмету прокату.

4. Строк оренди

4.1. Початок перебігу строку оренди є дата передачі Предмету прокату за Актом прийому-передачі в оренду.

4.2. Строк оренди Предмету прокату зазначається в Акті прийому-передачі. Якщо строк фактичного користування Предметом прокату Орендарем склав менше строку, зазначеного в Акті прийому-передачі, вважається що Предмет прокату було орендоване на повний строк і орендна плата в такому випадку поверненню не підлягає.

4.3. Термін оренди Предмету прокату розраховується як різниця між датою приймання Предмету прокату з оренди та датою передачі Предмету прокату в оренду, за умови повернення Предмету прокату в технічно справному й незабрудненому стані, та у повній комплектації.

4.4. При намірі Орендаря продовжити термін оренди останній зобов’язаний повідомити про це Орендодавця та провести передоплату за користування Предметом прокату понад раніше обумовленого сторонами термін прокату.

 

4.5. У термін оренди не входить час фактичного простою Предмету прокату у випадку його поломки не з вини Орендаря, яке підтверджується відповідним актом, підписаним уповноваженим представником Орендодавця.

5. Права та обов’язки Сторін.

5.1. Орендар має право:

5.1.1. використовувати Предмет прокату у власних та комерційних цілях в межах технічних норм експлуатації;

5.1.2. замовляти додаткові речі в прокат у Орендодавця;

5.1.3. викупити у Орендодавця Предмет прокату за письмовою згодою сторін за взаємно погодженою ціною.

5.2. Орендодавець має право:

5.2.1. відкликати Предмет прокату з оренди у випадку порушення Орендарем правил і умов експлуатації;

5.2.2. змінити умови і порядок оплати, попередивши Орендаря не менш ніж за два дні до введення змін;

5.2.3. без погодження с Орендарем передавати право вимоги по даному Договору третім особам, в випадку порушень його умов Орендарем.

5.3. Орендар зобов’язаний:

5.3.1. ознайомитись у Орендодавця з технічними умовами експлуатації Предмету прокату та неухильно дотримуватись їх;

5.3.2. Орендар не має права здавати Предмет прокату в піднайм (суборенду) третім особам, не має права передавати Предмет прокату неповнолітнім особам, недієздатним особам, особам з розладами психіки;

5.3.3. відшкодовувати Орендодавцю матеріальні збитки, спричинені внаслідок порушень умов Договору;

5.3.4. у випадку виникнення щонайменших проявів несправності чи нехарактерної роботи Предметів прокату (іскріння, нехарактерний звук, заїдання, биття, запах горіння або дим тощо) негайно припинити роботу і на протязі одного робочого дня повідомити Орендодавця про це, представивши йому Предмет прокату на огляд і діагностику; не порушувати цілісність пломб, наклейок і т.п.;

5.3.5. безумовно визнавати висновки комісії сервісного центру Орендодавця або третіх осіб про причини виходу з ладу Предмету прокату у випадку його поломки;

5.3.6. своєчасно оплачувати вартість оренди Предметів прокату;

5.3.7. безумовно оплачувати вартість ремонту ( запчастин і роботи ) у випадку поломки Предметів прокату (окрім виходу з ладу в зв’язку із заводським дефектом або природного зносу );

5.3.8. своєчасно повернути Орендодавцю Предмети прокату в чистому і справному стані та в повній технічній комплектації;

5.4. Орендодавець зобов’язаний:

5.4.1. своєчасно повідомляти Орендаря про всі зміни стосовно даного Договору;

5.4.2. перед представленням Предметів прокату в прокат провести їх огляд, змащення, технічне обслуговування, маркування, пломбування.

6. Відповідальність сторін

6.1. Порушення умов даного Договору веде за собою наступні санкції:

6.1.1. При простроченні контрольного дня повернення Предмета прокату додаткова орендна плата за простроченні дні розраховується в подвійному розмірі повної тарифної плати за одну добу за кожен день прострочення;

6.1.2. при виході з ладу Предметів прокату (крім випадків фабричного дефекту) Орендар відшкодовує Орендодавцю всі суми ремонту та відновлення Предметів прокату.

6.2. Всі санкції винна сторона зобов’язана виплатити іншій стороні на протязі трьох банківських днів з моменту порушення умов Договору. Суперечки по даному Договору розглядаються в згідно вимог чинного законодавства України.

7. Термін дії договору

7.1. Цей договір є укладеним з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань

8. Реквізити Сторін

Орендодавець ПІБ ФОП

код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ/ФОП

адресаЮридична адреса

IBAN IBAN в Назва банку

ПІБ ФОП  

 

_________     м.п.

                     

Орендар    _________     

ПІБ повністю

Телефон:    Номер телефону №1

Акт прийому-передачі

місто                                                                                                                   Дата договору, (напр.:31.12.2021)📆 р.    

Ми, що нижче підписалися, ОРЕНДОДАВЕЦЬ – Скорочене найменування , (ідентифікаційний код Код ЄДРПОУ ), в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку  та ОРЕНДАР – ПІБ повністю ,

склали цей акт прийому-передачі Предмет прокату про те, що Орендодавець передав, а Орендар прийняв наступний інструмент (будівельний або садовий) та обладнання:

№ пп

Найменування  інструмента та обладнання     (Предмет прокату)

Комплектація  інструмента та обладнання (Предмет прокату)

Оди-ниця вимі-ру

Кіль-кість пред-метів

Заставна вартість

Ціна прокату за добу

Термін прокату (днів)

Дата та час повернення

Загальна вартість прокату 

Ми, що нижче підписалися, ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ПІБ ФОП , (ідентифікаційний код Код ЄДРПОУ/ФОП ),  та ОРЕНДАР – ПІБ повністю ,

склали цей акт прийому-передачі Предмет прокату про те, що Орендодавець передав, а Орендар прийняв наступний інструмент (будівельний або садовий) та обладнання:

№ пп

Найменування  інструмента та обладнання     (Предмет прокату)

Комплектація  інструмента та обладнання (Предмет прокату)

Оди-ниця вимі-ру

Кіль-кість пред-метів

Заставна вартість

Ціна прокату за добу

Термін прокату (днів)

Дата та час повернення

Загальна вартість прокату 

 

 1 

НІО1

КІО1

 

ОВ1

 

КП1

ЗВ1

 

ЦП1

 

ТП1

 

00:00

Дата1, (напр.:31.12.2021)📆

ЗВП1

 

2

НІО2

КІО2

 

ОВ2

 

КП2

ЗВ2

 

ЦП2

 

ТП2

 

00:00

Дата2, (напр.:31.12.2021)📆

ЗВП2

 

3

НІО3

КІО3

 

ОВ3

 

КП3

ЗВ3

 

ЦП3

 

ТП3

 

00:00

Дата3, (напр.:31.12.2021)📆

ЗВП3

 

4

НІО4

КІО4

 

ОВ4

 

КП4

ЗВ4

 

ЦП4

 

ТП4

 

00:00

Дата4, (напр.:31.12.2021)📆

ЗВП4

 

5

НІО5

КІО5 ОВ5

 

ОВ5

 

КП5

ЗВ5

 

ЦП5

 

ТП5

 

00:00

Дата5, (напр.:31.12.2021)📆

ЗВП5

 

6

НІО6

КІО6

 

ОВ6

 

КП6

ЗВ6

 

ЦП6

 

ТП6

 

00:00

Дата6, (напр.:31.12.2021)📆

ЗВП6

 

 7 

НІО7

КІО7

 

ОВ7

 

КП7

ЗВ7

 

ЦП7

 

ТП7

 

00:00

Дата7, (напр.:31.12.2021)📆

ЗВП7

 

Загальна сума застави складає Загальна сума застави (Загальна сума застави, прописом (укр.) ) грн.

Загальна вартість прокату Загальна вартість прокату (Загальна вартість прокату, прописом (укр.) ) грн.

Претензій за кількістю та якістю Предмету прокату не маю

 

Підписи сторін:

Орендодавець  _________________ Орендар     __________________

Посада представника

ПІБ представника

ПІБ повністю

 

 

Претензій за кількістю та якістю Предмету прокату не маю

 

Підписи сторін:

Орендодавець  _________________ Орендар     __________________

ПІБ ФОП

ПІБ повністю

Дата оновлення 29.10.2023 о 01:23:58

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Продиктуйте текст для пошуку
Готово