УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Договір про відступлення права вимоги (по номіналу, універсальні сторони) (укр), Україна

ДОГОВІР № Номер договору

ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ

 

м. місце укладення договору

дата укладення договору р.

Повне найменування в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі – «Первісний кредитор»), з однієї сторони, та

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі - "Первісний кредитор"), з однієї сторони, та

Громадянин(ка) Громадянство  ПІБ повністю (надалі - "Первісний кредитор"), з однієї сторони, та

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Новий кредитор"), з іншої сторони

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі -"Новий кредитор"), з іншої сторони, та

Громадянин(ка) Громадянство  ПІБ повністю (надалі - "Новий кредитор"), з іншої сторони

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»), уклали цей Договір про відступлення права вимоги (надалі – «Договір») про наступне.

1. Предмет Договору

1.1. За цим Договором Первісний кредитор відступає, а Новий кредитор повністю приймає на себе право вимоги, що належить та буде належати Первісному кредиторові, і стає кредитором за назва договору за яким відступається право (далі - Основний договір), укладеним між Первісним кредитором та юридичною особою – Повне найменування , код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ , Адреса місцезнаходження (юридична адреса)   (далі - Боржник).

1.2. За цим Договором Новий кредитор повністю одержує право (замість Первісного кредитора) вимагати від Боржника належного виконання зобов'язань за Основним договором у сумісума відступлених прав вимоги (=сума боргу)  (сума відступлених прав вимоги (=сума боргу), прописом (укр.) ) грн.

1. Предмет Договору

1.1. За цим Договором Первісний кредитор відступає, а Новий кредитор повністю приймає на себе право вимоги, що належить та буде належати Первісному кредиторові, і стає кредитором за назва договору за яким відступається право (далі - Основний договір), укладеним між Первісним кредитором та фізичною особою - підприємцем – ПІБ ФОП , ідентифікаційний номер Інд. податковий номeр , Юридична адреса   (далі - Боржник).

1.2. За цим Договором Новий кредитор повністю одержує право (замість Первісного кредитора) вимагати від Боржника належного виконання зобов'язань за Основним договором у сумісума відступлених прав вимоги (=сума боргу)  (сума відступлених прав вимоги (=сума боргу), прописом (укр.) ) грн.

2. Порядок приймання – передачі  документації.

Повідомлення боржника про відступлення права вимоги

2.1. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують передачу Первісним кредитором Новому кредитору всіх оригіналів документів на підтвердження права вимоги за Основним договором.

2.2. Одночасно з підписанням цього Договору Первісний кредитор передає Новому кредитору обов’язок повідомлення до Боржника про відступлення права вимоги за основним зобов’язанням. Обов’язок направлення повідомлення Боржнику покладається на Нового кредитора. 

3. Відповідальність Сторін і вирішення спорів

3.1. Цей Договір та будь-які правовідносини, що виникають з нього, регулюються та тлумачаться відповідно до законодавства України.

3.2. Сторони погоджуються докладати зусиль до вирішення будь-яких спорів, протирічь чи претензій між Сторонами, що виникають у зв’язку з цим Договором включаючи, але не обмежуючись строком дії або існування Договора та/або цього пункту, або припинення, укладення чи виконання  Договора шляхом взаємних консультацій та переговорів. Всі спори, що виникають або можуть виникнути у зв’язку з договором, мають бути вирішені сторонами мирним шляхом.

3.3. Всі спори, протиріччя або вимоги, що виникають із цього Договору або у зв’язку з ним,  зокрема, його тлумачення, виконання, порушення, припинення  або недійсності, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

3.4.  Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від нею заходів для належного виконання зобов’язання.

3.5. Сторони не несуть відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань відповідно до цього Договору, якщо це невиконання або неналежне виконання зумовлено дією обставин непереборної сили.

3.6. Первісний кредитор не відповідає за невиконання або неналежне виконання Боржником зобов’язань, право на вимогу яких відступається згідно з цим Договором.

3.7. Новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків у випадку неповідомлення або неналежного повідомлення Боржника про заміну кредитора у зобов’язанні та/або невиконання Боржником Основного зобов’язання.

4. Ціна Договору та порядок розрахунків

4.1. Сума відступлених прав вимоги становить сума відступлених прав вимоги (=сума боргу)  (сума відступлених прав вимоги (=сума боргу), прописом (укр.) ) гривень.

4.2. Новий кредитор зобов’язується сплатити Первісному кредитору номінальну вартість відступленого права вимоги, яка становить 100000  (100000, прописом (укр.) ) гривень в строк сума відступлених прав вимоги .

4.2. Новий кредитор зобов’язується сплатити Первісному кредитору номінальну вартість відступленого права вимоги, яка становить 100000  (100000, прописом (укр.) ) гривень в строк і в порядку, визначеному в Додатку 1 до цього Договору.

5. Строк дії Договору та інші умови

5.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

5.2. Після підписання Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

5.3. Відступлення вимоги згідно з цим Договором не тягне за собою ніяких змін умов Основного договору.

5.4. Зміни до цього Договору можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

5.5. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у випадку, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами або їх уповноваженими представниками.

5.6. Цей Договір складений українською мовою у трьох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу. 

6. Місцезнаходження і реквізити сторін

Первісний кредитор

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Адреса місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Телефон: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити:

п/р IBAN в Назва банку

МФО МФО банку

Первісний кредитор

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Телефон основний

E-mail основний

Банківські реквізити:

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

Первісний кредитор

Громадянин(ка)Громадянство  ПІБ повністю

ІПН Інд. податковий номeр

Документ, що посвідчує особу(Назва документа, що посвідчує особу ):Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  від Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса фактичного проживання: Адреса фактичного проживання

Адреса реєстрації місця проживання:Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Телефон:Номер телефону №1

E-mail: E-mail

Платник податку на загальній системі

ІПН Інд. податковий номeр

Платник податку на загальній системі, не є платником ПДВ

Платник єдиного податку (3-тя група), не є платником ПДВ

Платник єдиного податку (3-тя група), платник ПДВ, ІПН Інше 1

Платник податку на загальній системі

ІПН Інше 1

Платник податку на загальній системі, не є платником ПДВ

Платник єдиного податку (3-тя група), не є платником ПДВ

Платник єдиного податку (3-тя група), платник ПДВ, ІПН Інше 1

За Первісного кредитора 

Посада представника

_______________________ ПІБ представника

За Первісного кредитора

_______________________ ФОП ПІБ ФОП

За Первісного кредитора

______________________ ПІБ повністю

Новий кредитор: 

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Телефон основний

E-mail основний

Банківські реквізити:

п/р IBAN в Назва банку

МФО МФО банку

Новий кредитор: 

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Телефон: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити: 

п/р № рахунку в Назва банку

МФО МФО банку

Новий кредитор: 

Громадянин(ка) Громадянство ПІБ повністю

ІПН Інд. податковий номeр

Назва документу, що посвідчує особу (Назва документа, що посвідчує особу ):Назва документа, що посвідчує особу

Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  від Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адрес фактичного проживання: Адреса фактичного проживання

Адреса реєстрації місця проживання: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Телефон:Номер телефону №1

E-mail: E-mail  

Банківські реквізити:

п/р № рахунку в Назва банку

МФО МФО банку

 

Платник податку на загальній системі

ІПН Інд. податковий номeр

Платник податку на загальній системі, не є платником ПДВ

Платник єдиного податку (3-тя група), не є платником ПДВ

Платник єдиного податку (3-тя група), платник ПДВ,

ІПН Інше 1

Платник податку на загальній системі

ІПН Інше 1

Платник податку на загальній системі, не є платником ПДВ

Платник єдиного податку (3-тя група), не є платником ПДВ

Платник єдиного податку (3-тя група), платник ПДВ, ІПН Інше 1

За Нового кредитора

Посада представника

_______________________ ПІБ представника

За Нового кредитора

_______________________ ФОП ПІБ ФОП

За Нового кредитора 

_______________________ ПІБ повністю

Судя по форумам, на которых налогоплательщики обсуждают различные ситуации относительно налогообложения, возникающие во время заключения договоров уступки права требования и перевода долга, эти вопросы являются важными, но не достаточно освещенными. Поэтому рассмотрим их.

Уступка права требования не является переводом долга

Общее у них то, что они оба регулируются гл. 47 Гражданского кодекса (далее – ГК) и тесно связаны со ст. 509–511, 524, 525 ГК. Так, обязательством является правоотношение, в котором одна сторона (должник) обязана совершить в пользу другой стороны (кредитора) определенное действие (передать имущество, выполнить работу, предоставить услугу, уплатить деньги и т. п.) или удержаться от совершения определенного действия (негативное обязательство), а кредитор имеет право требовать от должника выполнения его обязанности. Из приведенного видно, что кредитором может быть не только тот, кто перечислил средства (в частности, аванс), но и тот, кто поставил ТМЦ/предоставил услуги, но оплату так и не получил. То же касается и должника. Уступка права требования регулируется ст. 512–519 ГК. В специальной литературе/разъяснениях уступку права требования рассматривают исключительно в том разрезе, что она происходит на основании договора (как правило, о взаимозачете). Такой взгляд на правоотношение упрощенный и односторонний, потому как уступка права требования может происходить в том числе и на основании распределительного баланса. Порядок замены кредитора в обязательстве прописан в ст. 516 ГК и предусматривает, что кредитор не нуждается в согласии должника, если иное не предусмотрено договором или законом. 1 из 1 При этом, если должник не был письменно уведомлен о замене кредитора в обязательстве и оплатил долг известному ему кредитору, выполнение должником своей обязанности первоначальному кредитору считается надлежащим выполнением. Важной является ст. 517 ГК – первоначальный кредитор должен передать новому кредитору документы, удостоверяющие права, которые передаются, и информацию, которая является важной для их осуществления (платежные поручения/расходные накладные/акты выполненных работ – все зависит от конкретных обстоятельств дела). 1 из 1 При этом должник имеет право не выполнять своей обязанности новому кредитору до предоставления должнику доказательств перехода к новому кредитору прав в обязательстве. Уступка права требования – операция по переуступке кредитором прав требования долга третьего лица новому кредитору с предварительной или последующей компенсацией стоимости такого долга кредитору или без таковой компенсации (пп. 14.1.255 Налогового кодекса, далее – НК). То есть НК содержит определение, подобное нормам ГК. Перевод долга регулируется ст. 520–523 ГК. Так, должник в обязательстве может быть заменен другим лицом (перевод долга) только с согласия кредитора, если иное не предусмотрено законом. 1 из 1 Как смена кредитора, так и смена должника, совершается в такой же форме, что и сделка, на основании которой возникло обязательство (ст. 513, 521 ГК). Итак, если договор, на основании которого возникло обязательство, должен быть в письменной форме или удостоверен нотариально, то и договор по смене кредитора/должника должен быть в письменной форме/удостоверен нотариусом. Уступка права требования, перевод долга и НДС Как видно из пп. 196.1.5 НК, не являются объектом обложения НДС операции по уступке права требования и перевода долга. Это логично, поскольку налоговые обязательства по НДС уже были начислены по первому событию: оплате/авансу или поставке. А если облагать налогами еще и операции по уступке права требования/перевода долга, то тогда НДС увеличится до 40 %. Для тех, кто постоянно сталкивается с уступкой права требования/переводом долга, эти операции кажутся элементарными. Для тех, кто сталкивается с ними впервые, а особенно в условиях «это-было-нужно-еще-вчера», – учтите следующее. Уступка права требования/перевода долга является трехсторонней операцией по переуступке права требования/долга. То есть, если есть только две стороны – это не является операцией по уступке права требования/перевода долга. Нужен – долг! Если вы заключили договор на поставку ТМЦ с Фирмой С, сам только договор не является возникновением долга. Имейте ввиду – только когда произошла поставка ТМЦ/полная уплата аванса и возникла дебиторская/кредиторская (зависит от того, кем вы являетесь в договоре: поставщиком или получателем) задолженность, можно говорить об уступке права требования/перевода долга. Итак, если у вас не произошло изменений в Дт 36, 37 или Кт 63, 68 – говорить о заключении договора по уступке права требования/перевода долга – рановато (посмотрите на ваш план счетов – может, вы используете другие. В этом случае главное определить, была ли у вас дебиторская/кредиторская задолженность с контрагентом, который лишился своих обязательств/права требования). Кроме того, если вы получили от покупателя (Фирмы С) 50 % от аванса за ТМЦ, а остальные (по новому договору) должен оплатить другой покупатель, то такие правоотношения НЕ являются уступкой права требования/перевода долга. Если поставщик/исполнитель не регистрирует НН, но отдал свое право требования другому СХ, а вы хотите представить приложение 8 к декларации по НДС, учтите следующее. Подавать приложение 8 нужно на первоначального кредитора. Почему? Потому что он должен был зарегистрировать НН по первому событию – поставке ТМЦ/услуг. Уступка права требования, перевод долга и плательщик единого налога Согласно п. 291.6 НК плательщики единого налога (далее – ЕН) первой – третьей групп должны осуществлять расчеты за отгруженные товары (выполненные работы, предоставленные услуги) исключительно в денежной форме (наличной и/или безналичной). Это видно из того, что объектом налогообложения у плательщиков ЕН являются полученные деньги. Итак, решая вопрос, можно ли использовать такие инструменты, как уступка права требования/перевода долга, необходимо выяснить: плательщик уже получил деньги или нет. Если возникают правоотношения по уступке права требования, когда покупатель/заказчик оплатил, но пока что не получил ТМЦ, то договор по уступке права требования не будет мешать плательщику ЕН. Перевод долга, который имеет денежное значение (не произошло денежной оплаты), вероятнее всего будет расценен, как нарушение п. 291.6 НК. Например, вы поставили ТМЦ, а ваш покупатель его не оплачивает. Вместе с тем вы смогли договориться со своим поставщиком (которому тоже должны средства) о заключении договора об уступке права требования. Как следствие: ваш должник становится должником вашего кредитора, вы не имеете дебиторской/кредиторской задолженности, но и денег не получили. Итак, нет единого налога, вместо этого есть нарушения п. 291.6 НК. Поэтому внимательно следите за следующим. Если произошла уступка права требования/перевода долга, при которых плательщик единого налога получил деньги наличностью/на р/с – это не является нарушением согласно п. 291.6 НК. Итак, различайте правоотношения по уступке права требования/перевода долга и их значение для изменения активов/обязательств налогоплательщиков. уступка права требования перевод долга контрагент налогообложение право требования переуступка права требования долга переуступка налогового долга Связанные документы 01 января2011 ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ Податковий Кодекс регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства. 01 января2011 РОЗДІЛ V. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ Розділ V Кодексу регулює порядок сплати податку на додану вартість. 01 января2011 ГЛАВА 1. СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ В статті визначено, що спрощена система оподаткування, обліку та звітності - особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених пунктом 297.1 статті 297 цього Кодексу, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених цією главою, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності. 01 января2011 Стаття 14. Визначення понять Податковий Кодекс регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Подробнее по ссылке: https://uteka.ua/publication/Ustupka-prava-trebovaniya-perevod-dolga-i-nalogi

Дата оновлення 10.03.2024 о 13:56:54

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Опис

За цим договором Первісний кредитор відступає, а Новий кредитор повністю приймає на себе право вимоги, що належить  Первісному кредиторові, і стає кредитором за основним договором, укладеним між Первісним кредитором та Боржником. За цим Договором Новий кредитор повністю одержує право (замість Первісного кредитора) вимагати від Боржника належного виконання зобов'язань за основним договором.

 

Первійсний кредитор: фізична особа; фізична особа-підприємець; юридична особа; 

Новий кредитор: фізична особа; фізична особа-підприємець; юридична особа.

 

Зміст:

1. Предмет Договору;

2. Порядок приймання – передачі документації. Повідомлення боржника про відступлення права вимоги; 

3. Відповідальність Сторін і вирішення спорів; 

4. Ціна Договору та порядок розрахунків; 

5. Строк дії Договору та інші умови; 

6. Місцезнаходження і реквізити сторін.

 

В компдект документів входить: 

- Договір;

- Додаток 1;

- Допугода про внесення змін;

- Акт зарахування зустрічних вимог.

 

Як передати майбутнє право вимоги та не створити ризику визнання договору таким, що має ознаки факторингу?

  1. Відповідно до пп. 14.1.255 п. 14.1 ст. 14 Кодексу відступлення права вимоги - це операція з переуступки кредитором прав вимоги боргу третьої особи новому кредитору з попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу кредитору або без такої компенсації. Тобто ПКУ на відміну від ЦКУ не говорить про те, що за відступлення можна платити ще щось, крім компенсації вартості боргу.
  2. Метою договору відступлення є переведення права вимоги, а факторингу - фінансування. 
  3. см. п. 1 ознаки факторингу https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0342-14#Text
  4. Якщо право вимоги відступається «за номінальною вартістю» без стягнення фактором додаткової плати, то в цьому випадку відносини факторингу відсутні, а відносини сторін регулюються загальними положеннями про купівлю-продаж з урахуванням норм стосовно заміни кредитора. Додаткове обгрунтування тут https://reyestr.court.gov.ua/Review/86565456 - договор відступлення визнано договором факторингу.
  5. У цьому рішенні https://reyestr.court.gov.ua/Review/89625064, коли договір відступлення визнаний дійсним, йде мова про стягнення майбутніх 3 % річних та інфляційних. СТорони скористалися наступним застереженнями:

"Пунктом 2 додаткового договору сторони встановили, що так як на час укладання цього додатку сторони не можуть точно зазначити розмір грошових коштів, які будуть стягнуті з Боржника, в тому числі неустойку, інфляційні проценти та 3% річних (загальне право вимоги), то сторони домовляються, що сума, яку Цесіонарій зобов`язується сплатити Цеденту відповідно до пункту 1 цього додаткового договору, буде остаточно визначена сторонами на підставі окремого акту про погодження розміру оплати за відступлене право вимоги.

Згідно з пунктом 3 додаткового договору Цесіонарій сплачує Цеденту грошові кошти, визначені пунктом 1 цього додаткового договору, протягом 18 місяців з моменту отримання цих коштів від Боржника. В будь-якому разі така сума не може перевищувати суми грошових коштів, які Цесіонарій отримає від Боржника."

 

 

Продиктуйте текст для пошуку
Готово