УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Договір про розподіл майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності - твори, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця, (укр), Україна

Договір № Номер договору

про розподіл майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності - твори, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця 

 

місце укладення

Дата укладення, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника надалі – Роботодавець,  та

Підстава діяльності представника Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , та Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , надалі – Роботодавець,  та

Громадянин(ка) Громадянство  ПІБ повністюіменований(а) надалі Працівник,

уклали цей Договір про розподіл майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності - твори, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця  про нижченаведене:

 

1.Визначення термінів

1.1. Службовий твір - твір, створений Працівником у порядку виконання службових обов'язків відповідно до службового завдання чи трудового договору (контракту) між ним і Роботодавцем;

1.2. Роботодавець - особа, яка найняла Працівника за трудовим договором (контрактом); Працівник – особа, яка працює за трудовим договором (контрактом) у Роботодавця, творчою працею якої створено службовий Твір відповідно до службового завдання чи трудового договору (контракту) між нею і Роботодавцем;

1.3. Авторська винагорода – одноразовий платіж, що виплачується Роботодавцем Працівнику за створення і використання службового Твору та передання майнових прав інтелектуальної власності на службовий Твір, розмір та порядок виплати якої встановлюються цим Договором;

1.3. Авторська винагорода – це комбіновані платежі, які складаються з одноразового платежу та відрахувань за кожний проданий примірник чи кожне використання Твору (роялті), що виплачуються Роботодавцем Працівнику за створення і використання службового Твору та передання майнових прав інтелектуальної власності на службовий твір, розмір та порядок виплати якої встановлюються цим Договором;

1.3. Авторська винагорода – це регулярні відрахування за кожний проданий примірник чи кожне використання Твору (роялті), що виплачуються Роботодавцем Працівнику за створення і використання службового Твору та передання майнових прав інтелектуальної власності на службовий твір, розмір та порядок виплати якої встановлюються цим Договором;

1.4. Майновими правами інтелектуальної власності на службовий Твір є:

 • інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом;
 • виключне право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти таке використання;
 • виключне право дозволяти використання твору;
 • виключне право на використання твору;

1.5. Службове завдання – доручення Роботодавця Працівнику, що викладене у письмовій формі про створення твору на виконання покладених на Працівника службових (посадових) обов'язків відповідно до трудового договору (контракту);

 

2. Предмет Договору

2.1. Предметом Договору є розподіл майнових прав на службовий твір, що Працівник створить чи ймовірно створить при виконанні трудового договору (контракту) у рамках виконання службових обов'язків чи окремого службового завдання Роботодавця.

2.2. Сторони домовилися, що усі майнові права інтелектуальної власності на службовий твір за цим Договором належать Роботодавцю, зокрема:

 • інші виключні майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.
 • виключне право вимагати поновлення порушених прав власника майнових прав інтелектуальної власності на службовий твір;
 • виключне право перешкоджати неправомірному використанню службового твору іншими особами, в тому числі шляхом звернення до судових установ;
 • виключне право Роботодавця забороняти іншим особам використовувати твір без  його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з законодавством порушенням прав;
 • виключне право передати будь-якій особі право власності на усі майнові права інтелектуальної власності на службовий твір;
 • виключне право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання твору;
 • виключне право на використання твору.

Виключне право на використання службового твору дозволяє Роботодавцю використовувати цей твір за своїм розсудом у будь-якій формі і будь-яким способом, не забороненим законодавством України;

2.3. Сторони домовилися, що Роботодавець є одноособовим власником усіх майнових прав інтелектуальної власності на службовий твір за цим Договором з моменту створення службового твору Працівником.

2.4. Сторони домовилися, що Працівник повинен створити твір, який відповідатиме наступним вимогам Роботодавця: 

Жанр, призначення, тема Твору Жанр, призначення, тема Твору .

Назва Твору Назва Твору .

Мова Твору Мова Твору .

Обсяг Твору Обсяг Твору .

Сфера застосування Твору Сфера застосування Твору .

Зміст твору: зміст твору

 

3. Права Сторін

3.1. Роботодавець має право на:

 • подання заявки на отримання охоронного документа – свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір;
 • безоплатне з боку Працівника сприяння одержанню свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір в Україні та одержанню інших охоронних документів в іноземних державах;
 • усі майнові права інтелектуальної власності права, що випливають з реєстрації авторського права на твір;
 • прийняття рішення про збереження твору як конфіденційної інформації;
 • прийняття рішення про передачу права на одержання охоронного документа – свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір іншій особі;
 • здійснення своїх майнових прав інтелектуальної власності на службовий твір на власний розсуд будь-яким способом дозволеним законодавством України;
 • перешкоджання протиправному використанню службовим твором іншою особою;
 • перероблення, адаптування та здійснення інших подібних  змін стосовно як безпосередньо службового твору так й його форми, вигляду без згоди Автора. 

 

3. Права Сторін

3.1. Роботодавець має право на:

 • подання заявки на отримання охоронного документа – свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір;
 • безоплатне з боку Працівника сприяння одержанню свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір в Україні та одержанню інших охоронних документів в іноземних державах;
 • усі майнові права інтелектуальної власності права, що випливають з реєстрації авторського права на твір;
 • прийняття рішення про збереження твору як конфіденційної інформації;
 • прийняття рішення про передачу права на одержання охоронного документа – свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір іншій особі;
 • здійснення своїх майнових прав інтелектуальної власності на службовий твір на власний розсуд будь-яким способом дозволеним законодавством України;
 • перешкоджання протиправному використанню службовим твором іншою особою;

3.2. Працівник має право:

 • на отримання авторської винагороди за створення і використання службового твору, розмір та порядок виплати якої встановлюються цим Договором;
 • на особисті немайнові права інтелектуальної власності на службовий твір, передбачені законодавством України;
 • вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі та репутації автора.

3.2. Працівник має право:

 • на отримання авторської винагороди за створення і використання службового твору, розмір та порядок виплати якої встановлюються цим Договором;
 • на особисті немайнові права інтелектуальної власності на службовий твір, передбачені законодавством України;

 

4. Обов'язки Сторін

4.1. Роботодавець зобов'язаний:

 • виплатити Працівнику авторську винагороду за створення і використання службового твору в порядку та розміру встановленим цим Договором;
 • зазначати ім’я Працівника (авторський псевдонім) на усіх примирниках службового твору або під час будь-якого публічного використання твору лише відповідно до письмової вимоги Працівника. 

 

4. Обов'язки Сторін

4.1. Роботодавець зобов'язаний:

 • виплатити Працівнику авторську винагороду за створення і використання службового твору в порядку та розміру встановленим цим Договором;
 • зазначати ім’я Працівника (авторський псевдонім) на усіх примирниках службового твору або під час будь-якого публічного використання твору.

4.2. Працівник зобов'язаний:

 • не пізніше п'яти календарних днів з моменту створення і в необхідному для подання заявки обсязі повідомляти Роботодавця про створення охороноздатного об'єкта права інтелектуальної власності - твору;
 • сприяти Роботодавцю в поданні заявки на отримання свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір;
 • сприяти Роботодавцю впровадженню у виробництво створеного ним службового твору;
 • зберігати як конфіденційну будь-яку інформацію щодо створеного ним службового твору.

 

5. Авторська винагорода  і порядок розрахунків

5.1. Роботодавець сплачує Працівнику авторську винагороду в сумі розмір одноразового платежу  (розмір одноразового платежу, прописом (укр.) ) грн.

5.2. Авторська винагорода виплачується Роботодавцем у вигляді одноразового платежу через 10 (десять) днів після підписання цього Договору ;

 

5. Авторська винагорода  і порядок розрахунків

5.1. Роботодавець сплачує Працівнику авторську винагороду у вигляді одноразового платежу в сумі розмір одноразового платежу  (розмір одноразового платежу, прописом (укр.) ) гривень та відрахувань, що складають 3 % (3, прописом (укр.)  відсотки) за кожний проданий примірник чи кожне використання твору (роялті).

5.2.  Одноразовий платіж виплачується через 10 (десять) днів після підписання цього Договору .

 

5. Авторська винагорода  і порядок розрахунків

5.1. Роботодавець сплачує Працівнику авторську винагороду у вигляді відрахувань, що складають 3 % (3, прописом (укр.)  відсотки) за кожний проданий примірник чи кожне використання твору (роялті).

Відрахування за кожний проданий примірник чи кожне використання твору виплачуються протягом строк виплати роялті після підписання цього Договору.

Відрахування за кожний проданий примірник чи кожне використання твору виплачуються протягом терміну дії трудового договору, але не менше, аніж строк виплати роялті  після підписання цього Договору.

5.2. Відрахування за кожний проданий примірник чи кожне використання твору виплачуються протягом строк виплати роялті після підписання цього Договору.

5.2. Відрахування за кожний проданий примірник чи кожне використання твору виплачуються протягом терміну дії трудового договору, але не менше, аніж строк виплати роялті  після підписання цього Договору.

Відрахування за кожний проданий примірник чи кожне використання твору виплачуються Працівнику щомісяця.

Відрахування за кожний проданий примірник чи кожне використання твору виплачуються Працівнику щотижня.

Відрахування за кожний проданий примірник чи кожне використання твору виплачуються Працівнику щорічно одним платежем за цілий рік.

Відрахування за кожний проданий примірник чи кожне використання твору виплачуються Працівнику вказати період виплати відрахувань .

5.3. Авторська винагорода виплачується одноразово за кожен наступний службовий твір, що буде створений Працівником протягом всього строку чинності трудового договору (контракту).

5.3. Авторська винагорода виплачується у вигляді відрахувань за кожний проданий примірник чи кожне використання твору (роялті), що будуть створені Працівником протягом всього строку чинності трудового договору (контракту).

5.3. Авторська винагорода за кожен наступний створений Працівником службовий твір протягом всього строку чинності трудового договору (контракту), виплачується у вигляді одноразового платежу та відрахувань протягом установленого строку за кожний проданий примірник чи кожне використання твору (роялті).

5.3. Виплата авторської винагороди встановлюється окремим договором для кожного службового твору.

5.4. Розмір авторської винагороди є незмінним і не залежить від кількості створених службових творів за весь строк чинності трудового договору (контракту) або від економічної вигоди від службового твору або майнових прав на нього, яку отримує або ймовірно може отримати Роботодавець.

5.5. Розмір авторської винагороди включає в собі:

 • плату за створення службового твору;
 • плату за користування службовим твором у будь-якій формі і будь-яким способом, не забороненим законодавством України;
 • плату за передачу Працівником у власність Роботодавця всіх виключних та не виключних майнових прав інтелектуальної власності на службовий твір.

 

6. Конфіденційність

6.1. Працівник зобов’язується не розголошувати будь-яку інформацію щодо самого твору, його змісту і процесу створення.

6.2. Працівник гарантує, що з  моменту створення службового твору і протягом усього терміну дії цього Договору інформація, що зв'язана з цим твором і процесом його створення не буде передана у майбутньому Працівником третім особам.

 

7. Відповідальність сторін

7.1. Працівник несе відповідальність перед третіми особами, що заявили свої права на службовий твір, і зобов'язаний відшкодувати Роботодавцю всі витрати, викликані порушенням майнових та немайнових прав інтелектуальної власності на твір третіх осіб.

7.2. Працівник несе матеріальну відповідальність за передачу третім особам будь-якої інформації, що зв'язана з  службовим твором і його створенням. За виконання зазначених  дій Працівник несе відповідальність у вигляді компенсації Роботодавцю всіх збитків, заподіяних такою передачею, у тому числі компенсації упущеної вигоди.

7.3. За розголошення конфіденційної інформації Сторони несуть відповідальність відповідно до діючого законодавства.

7.4. У випадках, не передбачених цим Договором, майнова відповідальність визначається  відповідно до діючого законодавства.

 

8. Строк дії Договору

8.1. Договір набирає сили з дня його підписання Сторонами і зберігає чинність протягом всього строку чинності трудового договору (контракту).

8.2. Припинення трудового договору (контракту) або закінчення строку цього Договору не тягне за собою припинення майнових прав інтелектуальної власності на службовий твір, що були передані Працівником у власність Роботодавця відповідно до умов цього Договору про розподіл майнових прав.

8.3. Цей Договір укладено у двох примірниках, один з яких зберігається у Працівника, а другий - Роботодавця як додаток до трудового договору (контракту). Обидва примірники є ідентичними і мають однакову силу.

 

9. Реквізити ті підписи Сторін

Роботодавець:

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН Інд. податковий номeр

п/р № № рахунку  у  Назва банку  Адреса банку

МФО: МФО банку   

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел. Телефон представника

E-mail: E-mail представника

 

Посада представника

_________________ ПІБ представника

Роботодавець:

Повне найменування ,

Код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ  

ІПН Інд. податковий номeр

п/р № № рахунку у  Назва банку  Адреса банку

МФО МФО банку   

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

 

Посада представника

_________________ ПІБ представника

 

Посада представника

_____________________ Посада представника

Працівник

ПІБ: ПІБ повністю

Паспортні дані: Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу  

Ідентифікаційний код: Інд. податковий номeр

Адреса: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

п/р № рахунку  в Назва банку  

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

 

___________________________ ПІБ повністю

Роботодавці під час укладення трудових договорів не прописують порядок регулювання створення, використання та оплати за твори, створені при виконанні службових обов’язків, що часто порушує авторські права працівників. 

Дієвим захистом авторських прав на службовий твір є укладення цивільно-правового (авторського) договору щодо порядку створення твору, повідомлення, розподілу майнових прав, виплати авторської винагороди та інших умов.

Відповідно до статті 16 ЗУ "Про авторське право та суміжні права", яка встановлює, що за створення і використання службового твору автору належить авторська винагорода, розмір та порядок виплати якої встановлюються трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем.

Виплата працівникові заробітної плати не є тотожною виплаті йому авторської винагороди за створений твір у зв'язку з виконанням трудового договору, оскільки заробітна плата - це винагорода за виконану роботу залежно від певних умов, а авторська винагорода - це всі види винагород або компенсацій, що виплачуються авторам за використання їх творів, які охороняються в межах, встановлених авторським правом.

Дата оновлення 10.01.2024 о 19:58:39

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Продиктуйте текст для пошуку
Готово