УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Договір про надання юридичних послуг Інстадок, юо, фоп, фо (укр), Україна

 

 

 ДОГОВІР 1-1  

про надання юридичних послуг 

 

м. Київ

Дата укладення договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

 

Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія «Інновації і Стабільність», яке іменоване (надалі - "Виконавець"), в особі Директора Яновської Інни Павлівни, що діє на підставі Статуту, з одного боку та

Повне найменування , в особі  Посада в род. відмінку : ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , (надалі - "Замовник"), з іншої сторони,

ФОП ПІБ ФОП  (надалі - "Замовник"), з іншої сторони,

ПІБ повністю  (надалі - "Замовник"), з іншої сторони,

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей  договір про надання юридичних послуг  (надалі – «Договір») про наступне.

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. Замовник в порядку та на умовах, визначених цим Договором, передає Виконавцеві завдання, на підставі якого повинні бути надані відповідні послуги, та зобов’язується їх оплатити у порядку та строки, передбачені даним Договором, а Виконавець бере на себе зобов’язання у порядку та строки, передбачені даним Договором, надати йому послуги за цим Договором.

2. Предметом даного Договору є надання Виконавцем Замовнику юридичних послуг (надалі -  "Послуги") щодо надання консультацій та інших видів юридичних послуг згідно із законодавством України на підставі і в порядку, передбаченихцим Договором, а саме:

- надавати усні юридичні консультації з наступних питань: ведення комерційної діяльності;

- надавати письмові юридичні консультації з наступних питань: зa зaпитом Зaмовникa;

- підготувати проекти наступних документів: договори, додaткові угоди, інвойси, aкти;

- перевіряти відповідність вимогам законодавства всіх локальних актів, які видаються органами (підрозділами) Замовника, візувати їх, надавати допомогу Замовнику в підготовці та коректному оформленні зазначених актів;

- брати участь у підготовці та укладенні різного роду договорів між Замовником та іншими особами, візувати їх, надавати Замовнику допомогу в організації контролю за виконанням цих договорів, стежити за застосуванням передбачених законодавством і зазначеними договорами санкцій щодо контрагентів Замовника, які не виконують взятих на себе договірних зобов'язань, іншими способами забезпечувати належну договірну роботу Замовника.

- інші юридичні послуги, про надaння яких Сторони домовилися шляхом укладення додаткових угод.

 

2. ЦІНА ТА УМОВИ ОПЛАТИ

2.1. Об'сяг і вартість послуг, що мають бути надані Виконавцем, будуть визначатися Сторонами у Додатку.

2.2. Замовник здійснює 100 % передоплату послуг не пізніше ніж за один робочий день до початку відповідного місяця надання послуг. Якщо останній можливий для оплати календарний день (Дата сплати рахунку) випадає на вихідний або неробочий день, то оплата повинна бути здійснена в останній робочий день перед Датою сплати рахунку.

2.3. Виконавець має право призупинити надання послуг, якщо Замовник не виконає передоплату згідно п. 2.2. Договору, до моменту її отримання.

 

3. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Обов’язки Виконавця:

3.1.1. Своєчасно та якісно надавати послуги зазначені в п. 1.2 цього Договору.

3.1.2. Виконувати свої обов'язки свідомо та професійно, підтримувати високу репутацію Замовника.

3.1.3. Зберігати та не розголошувати службову та комерційну таємницю, а також іншу конфіденційну інформацію, що стала йому відома під час виконання обов’язків за цим Договором.

3.1.4. При виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх зобов’язань, згідно з цим Договором, терміново повідомити про це Замовника.

3.1.5. Складати  та передавати Замовнику акти про надання послуг.

3.2. Обов'язки Замовника:

3.2.1. Чітко, ясно і своєчасно визначати Виконавцю завдання, які відповідають покладеним на нього обов’язкам.

3.2.2  Сплати своєчасно та у повному обсязі Вартість послуг.

 

4. ПОРЯДОК ЗДАВАННЯ-ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ 

4.1. Здавання-приймання послуг здійснюється Сторонами за актом приймання-передачі наданих послуг.

4.2.  По закінченню надання послуг за Договором складається акт здавання-приймання наданих послуг, який підписується обома Сторонами. Акт має містити: стислий опис виконаної роботи;  суми до сплати відповідно до умов Договору. Акт Виконавець надсилає Замовнику узгодженим Сторонами способом: поштою або електронною поштою, яка зазначена в Договорі.

4.3.  У разі неприйняття наданих послуг з поважних причин Замовник в 5-денний термін з моменту отримання акту здавання-приймання зобов’язаний надати письмову мотивовану відмову. В такому випадку Сторони складають двосторонній акт, в якому зазначаються питання, які не були виконані чи були неналежно виконані.

4.4. Якщо Замовник протягом одного місяця невмотивовано ухиляється від прийняття наданих послуг вважається, що право власності на надані полуги перейшло до Замовника у момент, коли мало відбутися їх фактичне передавання. З цього ж моменту у Замовника з’являється обов’язок проведення остаточного розрахунку.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

5.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинною, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

5.3. За порушення умов Договору винна Сторона відшкодовує іншій Стороні спричинені цим збитки в порядку, передбаченому діючим законодавством України.

 

6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін.

6.2. Якщо спори неможливо вирішити шляхом переговорів, вони вирішуються в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю таких спорів, у порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1 Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та  скріплення печатками Сторін.  Цей Договір діє до Строк дії Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 , aле не менш ніж до повного виконання Сторонами своїх обов'язків за цим Договором або (іі) його припинення в односторонньому порядку з ініціативи однієї зі Сторін шляхом надіслання за 10 робочих днів попереднього письмового повідомлення іншій Стороні. Якщо жоднa із Сторін не направляє повідомлення про застосування терміну дії цього Договору, то Договір вважається продовженим на кожен наступний календарний рік на тих самих умовах.

7.2 Дія Договору припиняється у наступних випадках:

а)  повного виконання Сторонами своїх зобов’язань;

б)  за згодою Сторін;

в) в односторонньому порядку Замовником у випадку невиконання Виконавцем aбо Зaмовником своїх зобов’язань за Договором більше 15 календарних днів. 

7.3 Про намір достроково припинити дію даного Договору, будь-яка Сторона зобов’язана попередити про це іншу Сторону не пізніше, ніж за десять календарних днів до обумовленої дати припинення строку дії даного Договору. 

 

8. ЗАСОБИ ЗВ'ЯЗКУ ТА ОБМІНУ ДОКУМЕНТАМИ МІЖ СТОРОНАМИ

8.1 . Для обміну повідомленнями та будь-якою іншою інформацією щодо виконання цього Договору та додатків до нього, Сторони використовують засоби електронного зв'язку, що зазначаються у їх реквізитах до цього Договору.  

8.2 Сторони домовились про право підписувати додаткові угоди,  додатки  до Договору,  акти  приймання-передачі наданих послуг, рахунки, листи,  повідомлення  та інші документи,  що створюються в процесі виконання цього Договору (надалі – Документи) шляхом накладення електронного підпису (надалі – «ЕП»), в порядку, передбаченому чинним законодавством про електронні документи  та електронний документообіг.

При цьому Сторони погоджуються, що:

- ЕП прирівнюється до власноручного підпису уповноваженої особи та відтиску печатки Сторони, а самі Документи, створені та підписані Сторонами шляхом накладення ЕП є оригіналами таких Документів та можуть використовуватись для здійснення, відображення та обліку операцій за цим Договором;

- Документи повинні містити всі обов’язкові та/або істотні умови та реквізити відповідно до вимог чинного законодавства України, або ті умови та реквізити, щодо наявності яких є окрема письмова домовленість Сторін;

- оформлення та підписання Документів здійснюється в строки, передбачені умовами цього Договору;

- Сторони застосовують  електронні печатки при здійсненні своєї господарської діяльності.

Сторони домовились, що обмін Документами, підписаними за допомогою ЕП, відбувається за допомогою програмного забезпечення кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, обраного кожною Стороною..

Сторони  дійшли  згоди,  що датою  документа є дата зазначена  у преамбулі  відповідного документа.

 

9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

9.1. Вся інформація, отримана Сторонами в процесі виконання цього Договору, є конфіденційною. Не вважається конфіденційною інформація, яку Сторони повинні офіційно оприлюднити згідно з чинним законодавством або яку Виконавець повинен оприлюднити в порядку виконання юридичної послуги.

9.2. Протягом строку дії цього Договору, а також після його припинення Сторони не повинні надавати третім особам або розголошувати іншим способом конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору.

9.3. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством, а також зобов’язується відшкодувати завдані цим розголошенням збитки, в тому числі втрачену вигоду.

 

Стаття 10. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

10.1. Укладаючи цей Договір, Сторони підтверджують те, що:

- їм відомі їх права як суб'єктів персональних даних, визначених Законом України «Про захист персональних даних», мета збору таких даних та особи, яким можуть передаватися їх персональні дані;

- Сторони дають взаємну згоду на внесення в базу даних іншої Сторони – «Контрагенти» (або аналогічну по суті) свої персональні дані (надані відомості) з метою забезпечення реалізації адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту тощо.

10.2. Представники Сторін, уповноважені на підписання цього Договору, погодилися на те, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам у зв'язку з укладенням цього Договору, включаються в бази персональних даних Сторін (за їх наявності). Представники Сторін, підписуючи Договір, підтверджують, що вони знають свої права відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Підписуючи цей Договір, уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на опрацювання їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень на укладення, зміна та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин.

10.3. Підписуючи цей Договір, Сторони, згідно із Законом України «Про захист персональних даних», надають взаємну згоду на опрацювання їх персональних даних, а саме: назви, місцезнаходження/місцепроживання, реєстраційних даних (номера державної реєстрації в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), інформації про систему оподаткування (індивідуального податкового номера, реєстраційного номера облікової картки платника податків, номера свідоцтва про статус платника ПДВ), банківських реквізитів, електронних ідентифікаційних даних (IP-адреса, телефон, e-mail), прізвища, імені, по батькові, особистого підпису та інших даних, які дають змогу ідентифікувати особу, яка діє в інтересах та/або від імені однієї зі Сторін та інших даних, які передає одна Сторона інший з метою встановлення податкових, господарських відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, в сфері економічних, фінансових послуг і страхування, вивчення споживчого попиту та статистики, в маркетингових, інформаційних, рекламних або інших аналогічних цілях. Сторони проінформовані про те, що їх персональні дані внесені до бази персональних даних, а також проінформовані про свої права згідно із Законом України «Про захист персональних даних».

 

Стаття 11. ЗАПЕВНЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ

11.1. Сторони під час укладення цього договору підтверджують і гарантують нижчевикладене, із тим щоб це створило підстави для цієї угоди, залишилося в повній силі станом на дату його укладення, та вважалося повторений на дату його завершення:

- Сторони є належно створеними, зареєстрованими та законно функціонують згідно з вимогами законодавства, мають повні корпоративні права та повноваження володіти, користуватися і розпоряджатися своїм майном, приймати на себе і виконувати зобов'язання відповідно до цього Договору;

- Сторони повинні вжити всі необхідні корпоративні, юридичні та інші заходи, які потрібні для санкціонування цього Договору, а також і всіх інших документів, які повинні бути укладені в зв'язку з цим Договором;

- цей Договір був належним чином укладений законними та належним чином уповноваженими представниками й містить законні, остаточні та дійсні зобов'язання, забезпечені всіма необхідними правовими санкціями, укладання та виконання цього Договору не суперечить і не призводить до будь-якого порушення або недотримання будь-якого закону або постанови, або наказу будь-якого урядового, судового, іншого органу влади, установчих документов, правил і постанов Сторін, або будь-яких угод або документів, в яких Сторона цього Договору є зобов'язаною особою, або які є обов'язковими для Сторони в силу будь-яких причин;

- усі згоди, дозволи, погодження, реєстрація у відповідних державних органах та установах влади, необхідні Сторонам у зв'язку з укладенням, виконанням, дотриманням, дійсністю цього Договору, були отримані та мають повну силу;

- не існує судових справ або позовів, які нерозглянуті, які загрожують Стороні і які містять обґрунтовану ймовірність несприятливого впливу на цей Договір;

- не існує страйків або трудових спорів проти Сторони, які були не вирішені, які містять ймовірність несприятливого впливу на цей Договір;

- Сторони не мають прострочених податкових зобов'язань, які можуть мати несприятливий вплив на цей Договір.

 

Стаття 12. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

12.1. Під час виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких коштів або цінностей, прямо або опосередковано, будь-яким особам, для впливу на дії або рішення цих осіб з метою отримання будь-яких неправомірних переваг або переслідуючи інші неправомірні цілі.

12.2. Під час виконання своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються такими, що застосовуються до цього Договору, законодавством як надання/отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

12.3. У разі виникнення у Сторони підозр, що сталося або може статися порушення будь-яких положень пп. 10.1, 10.2, відповідна Сторона зобов'язується повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі. Після письмового повідомлення відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження повинне бути відіслане протягом десяти робочих днів з дати письмового повідомлення.

12.4. У письмовому повідомленні Сторона зобов'язана посилатися на факти або надати аргументи про можливе порушення будь-яких положень пп. 9.1, 9.2 контрагентом, його афілійованими особами, працівниками або посередниками, що виражається в діях, які кваліфікуються чинним законодавством, як надання/отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, які порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

12.5. У разі порушення однією Стороною зобов'язань утримуватися від заборонених у розділі 9 цього Договору дій та/або неотримання іншою Стороною у встановлений цим договором термін підтвердження про те, що порушення не відбулися або не відбудуться, інша Сторона має право розірвати договір в односторонньому порядку повністю або в частині, відправивши письмове повідомлення про розірвання. Сторона, за ініціативою якої було розірвано цей Договір згідно з положеннями цього розділу, має право вимагати відшкодування реальних збитків, які виникли в результаті такого розірвання.

                                                          

13. ІНШІ УМОВИ

13.1. Всі зміни та доповнення до Договору здійснюються у встановленому законодавством порядку і мають юридичну силу, якщо вони вчинені в письмовій формі та підписані вповноваженими представниками Сторін.

13.2. У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

13.3. Договір укладений у електронному вигляді українською мовою , що має повну юридичну силу.

13.4. Після підписання Договору всі попередні переговори, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань що так чи інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов Договору і неврегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства

13.5. Всі повідомлення за цим Договором мають бути направлені відповідній Стороні по  відповідній електронній пошті зазначеним у реквізитах цього Договору.

13.6. Сторони гарантують додержання чинного законодавства України щодо захисту персональних даних при використанні, обробці персональних даних, отриманих одна від одної в ході виконання зобов’язань, передбачених даним Договором.

13.7. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Сторони надають взаємну згоду на обробку персональних даних (прізвище, ім'я, по батькові уповноважених осіб, ідентифікаційні, місцезнаходження тощо) у відповідних базах персональних даних, на безстрокове зберігання, право на передачу відповідно до вимог чинного законодавства третім особам, розпорядникам баз, (правоохоронним органам тощо) з метою забезпечення реалізації узгоджених Договірних відносин, проведення переговорів, замовлення послуг, проведення розрахунків, регулювання відносин у видовищно-розважальній діяльності, у сфері дозвілля та культури, у сфері адміністративно-правових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту.

14. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін

ВИКОНАВЕЦЬ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ІННОВАЦІЇ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ»

код за ЄДРПОУ: 42000872;

Юридична/фактична адреса: 03022, м. Київ, вул. Максимовича, буд 24а, прим. 176;

ІПН: 420008708140;

Тел. +380637886291;

E-mail: info@instaco.com.ua;

 

Банківські реквізити:

IBAN UA393133990000026007055743943,

в ЗАП РУ ПАТ КБ "Приватбанк" м.Запоріжжя,

МФО 313399

 

 

Директор ______________ Яновська Інна Павлівна

ЗАМОВНИК

Повне найменування

Адреса місцезнаходження (юридична адреса) ;

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ ;

ІПН: Інд. податковий номeр ;

Тел.: Телефон основний ;

E-mail: E-mail основний ;

 

 

Посада представника ______________ ПІБ представника

 

ЗАМОВНИК

ФОП ПІБ ФОП ;

ІПН: ІПН ;

Тел.: Телефон основний ;

E-mail: E-mail основний ;

 

 

______________ ФОП ПІБ ФОП

ЗАМОВНИК

ПІБ повністю ;

ІПН: ІПН ;

Тел.: Номер телефону №1 ;

E-mail: E-mail основний ;

 

 

______________ ПІБ повністю

 

 

ДОДАТОК №1

до ДОГОВОРУ 1-1  

про надання юридичних послуг 

 

м. Київ

Дата укладення договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

 

1.     Виконaвець зобов'язується надавати юридичні послуги на щомісячний основі, зокремa:

 

Опис
1 Супроводження укладення договорів, додаткових угод, підготовка рахунків, інвойсів, актів приймання-передачі наданих послуг тощо;
2 Внесення до 15  контрагентів в реєстр контрaгентів нa місяць;
3 Шаблон 1 пакету документів в шаблонізаторі (договір, доповнення до договору, акт, рахунок, комерційна пропозиція) нa місяць;
4 Створення до 10 документів на основі розроблених шаблонів;
5 Супровідні юридичні консультації.

 

2. Вартість надання послуг Виконавцем за пакетом "Стандарт" становить  Ціна товару з ПДВ  грн. (прописом (укр.) ) нa мiсяць з урахуванням ПДВ, в тому числі:

- вартість послуг без урахування ПДВ Ціна товару за од. (без ПДВ) грн (прописом (укр.) ) та

-  сума ПДВ ПДВ на ціну за од. грн (прописом (укр.) ).

3. Виконaвець зобов'язується надавати юридичні послуги Зaмовнику в розумний строк. 

4. Цей Додаток є невід’ємною частиною Договору.

5. Цей Додаток набуває чинності з моменту підписання та діє протягом терміну Договору.

6. Інші умови Договору залишаються без змін.

ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ІННОВАЦІЇ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ» Повне найменування

 

 

__________________________________

Директор Яновська Інна Павлівна

 

 

__________________________________

Посада представника  ПІБ представника

 

ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ІННОВАЦІЇ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ» ФОП ПІБ ФОП

 

 

__________________________________

Директор Яновська Інна Павлівна

 

 

__________________________________

ПІБ ФОП  

ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ІННОВАЦІЇ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ» ПІБ ФОП

 

 

__________________________________

Директор Яновська Інна Павлівна

 

 

__________________________________

 

 

 

 

Рахунок-фактура №Номер рахунку  від Дата рахунку, (напр.:31.12.2021)📆  до  Договору №1-1  від Дата укладення договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

ОТРИМУВАЧ (ВИКОНАВЕЦЬ)

Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія "Інновації і Стабільність"

03022, м. Київ, вул. Максимовича, буд 24а, прим. 176
Код ЄДРПОУ: 42000872
ІПН: 420008708140

Тел.: +380637886291

E-mail: info@instaco.com.ua

Банківські реквізити:

IBAN: UA393133990000026007055743943

в ЗАП РУ ПАТ КБ "Приватбанк" м.Запоріжжя

МФО 313399

 

 

 

ЗАМОВНИК
Повне найменування
Адреса місцезнаходження (юридична адреса) ;
Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ ;
ІПН: Інд. податковий номeр ;
Тел.: Телефон основний ;
E-mail: E-mail основний ;

 

 

 

 

 

ЗАМОВНИК
ФОП ПІБ ФОП ;
ІПН: ІПН ;
Тел.: Телефон основний ;
E-mail: E-mail основний ;

 

 

 

ЗАМОВНИК
ПІБ повністю
ІПН: ІПН ;
Тел.: Номер телефону №1 ;
E-mail: E-mail основний ;

 

Призначення платежу: Оплата юридичних послуг

Назва тарифу Вартість без ПДВ ГРН
1

Оплата юридичних послуг

Ціна товару за од. (без ПДВ)
  Всього до сплати (прописом) прописом (укр.)

 

Отримувач (Замовник) ТОВ "Компанія "Інновації і Стабільність"

 

Директор_________________________ Яновська Інна Павлівна

 

 

 

Акт приймання передачі наданих послугНомер Акту  від Дата Акту, (напр.:31.12.2021)📆  до Договору №1-1  від Дата укладення договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "ІННОВАЦІЇ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ", в особі Директора Яновської Інни Павлівни, що діє на підставі Статуту (надалі – «Виконавець»), з однієї сторони, та

Повне найменування , в особі  Посада в род. відмінку : ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , (надалі - "Замовник"), з іншої сторони,

ФОП ПІБ ФОП  (надалі - "Замовник"), з іншої сторони,

ПІБ повністю  (надалі - "Замовник"), з іншої сторони,

підписали цей акт про нижченаведене:

Цей Акт складений про те, що на підставі Рахунку №Номер рахунку  від Дата рахунку, (напр.:31.12.2021)📆 , Виконавцем були надані юридичні послуги:

Назва тарифу Вартість без ПДВ ГРН
1

Юридичні послуги

Ціна товару за од. (без ПДВ)
  Всього  (прописом) прописом (укр.)

 

Якість та зміст здійснених послуг задовільняє Замовника.

ВИКОНАВЕЦЬ

Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія "Інновації і Стабільність"

03022, м. Київ, вул. Максимовича, буд 24а, прим. 176
Код ЄДРПОУ: 42000872
ІПН: 420008708140

Тел.: +380637886291

E-mail: info@instaco.com.ua

 

Директор_________________________ Яновська Інна Павлівна

 

 

 

ЗАМОВНИК
Повне найменування
Адреса місцезнаходження (юридична адреса) ;
Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ ;
ІПН: Інд. податковий номeр ;
Тел.: Телефон основний ;
E-mail: E-mail основний ;

 

Посада представника ______________ ПІБ представника

 

 

 

 

 

ЗАМОВНИК
ФОП ПІБ ФОП ;
ІПН: ІПН ;
Тел.: Телефон основний ;
E-mail: E-mail основний ;

 

 

______________ ФОП ПІБ ФОП

 

 

 

ЗАМОВНИК
ПІБ повністю
ІПН: ІПН ;
Тел.: Номер телефону №1 ;
E-mail: E-mail основний ;

 

 

______________ ПІБ повністю

 

Дата оновлення 17.05.2024 о 15:34:53

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Опис

Договір для контрагентів  ТОВ «Компанія «Інновації і Стабільність» про надання юридичних послуг.

 

Виконавець: ТОВ «Компанія «Інновації і Стабільність»;

Замовник: юридична особа.

 

 

Продиктуйте текст для пошуку
Готово