УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Договір про надання туристичних послуг

ДОГОВІР №  1-1  

ПРО НАДАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 

м. Київ

00.00.2018 р.

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі – «Туроператор»), з однієї сторони, та

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставіПідстава діяльності представника та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі – «Туроператор»), та

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР, з однієї сторони (надалі – «Туроператор»), та

Повне найменування , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі – «Компанія»), з іншої сторони

Повне найменування , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі – «Компанія»), з іншої сторони,

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі – «Компанія»), з іншої сторони, 

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Договір про надання туристичних послуг (надалі – «Договір») про наступне.

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Туроператор за встановлену Договором плату зобов’язується забезпечити надання за замовленням Компанії комплексу туристичних послуг (туристичний продукт), а Компанія зобов’язується на умовах цього Договору прийняти та оплатити дані послуги.

Туристом за цим Договором є – ПІБ повністю .

1.2. Туроператор виступає як посередник між Компанією, з одного боку, і відповідними транспортними, страховими компаніями, готелями та іншими організаціями (підприємствами, установами), з іншого боку.

1.3. Компанія не має права використовувати надані Туроператором туристичні послуги з метою від'їзду з місця постійного проживання Туриста, з метою його працевлаштування, з метою зміни громадянства, отримання посвідки на проживання або права на роботу в іншій країні або в сімейних справах.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Туроператор має право:

2.1.1. На отримання від Компанії інформації, необхідної для реалізації туристичного продукту.

2.1.2. Вимагати відшкодовування Компанією збитків, завданих Туроператору неправомірними діями Туриста.

2.1.3. При формуванні складу туристичної групи з метою забезпечення безпечних умов подорожі не включати до складу групи таких осіб:

 • у віці до 7 років / від 7 до 18 років без супроводження / від 75 років (для туристів таких вікових категорій участь в турах Компанії може викликати підвищену втомлюваність, інші незручності, а також неможливість повноцінної участі у відповідних заходах на маршруті);
 • фізичний стан та/або стан здоров’я яких обмежує участь в турах у складі екскурсійних груп;
 • туристам, які перебувають на наркологічному або психоневрологічному обліку у відповідних установах охорони здоров’я;
 • за наявності у туристів фактів порушення громадського порядку на попередніх маршрутах Туроператора.

2.1.4. Замінити транспорт по маршруту на рівнозначний транспорт такої ж категорії, яка зазначена в програмі туру. Жодної компенсації у зв’язку з цим не передбачено.

2.1.5. Замінити засіб розміщення по маршруту на рівнозначний засіб розміщення такої ж категорії, яка зазначена в програмі туру. Жодної компенсації у зв’язку з цим не передбачено. Категорія готелю визначається офіційними органами країни розташування готелю. В цьому випадку, обов’язки Компанії з розміщення туриста/ів Компанії вважаються виконаними і Компанія не має права на пред’явлення будь-яких претензій щодо умов розташування готелю та оплати за проживання.

2.1.6. В рамках цього Договору Туроператор може надати Компанії інші супутні послуги. Під супутніми послугами слід розуміти інформаційно-консультаційні послуги щодо туристичного продукту або інші послуги на вимогу Компанії.

2.2. Компанія має право:

2.2.1. На отримання необхідної і достовірної інформації про правила в'їзду до країни (місця) тимчасового перебування, а також виїзду з країни (місця) тимчасового перебування і перебування там, про звичаї місцевого населення, пам'ятки природи, історії культури та інші об'єкти туристичного показу, що знаходяться під особливою охороною, стан навколишнього середовища та іншої необхідної інформації, визначеної Законом України «Про туризм» та положеннями цього Договору.

2.2.2. Отримати інформацію про наявність ліцензії у Компанії, дозволів, інших документів, наявність яких передбачена законодавством для здійснення відповідної діяльності.

2.2.3. Отримати інформацію про наявність фінансового забезпечення відповідальності Компанії у вигляді банківської гарантії, виданої банківською чи кредитною установою, назву банківської (кредитної) установи, розмір гарантії.

2.2.4. Отримання комплексу туристичних послуг, передбачених цим Договором.

2.2.5. Особисту безпеку, захист життя, здоров'я Туриста, а також майна.

2.2.6. У випадку, визначеному у ч. 11 ст. 20 Закону України «Про туризм», Туроператор має право надати Туристу компенсацію у розмірі 300 (300, прописом (укр.) ) грн.

2.3. Туроператор зобов'язується:

2.3.1. Забезпечити надання Компанії комплексу туристичних послуг (туристичний продукт), відповідно до умов цього Договору. Зобов’язання Компанії щодо виконання умов цього Договору виникає тільки після повної та своєчасної сплати Компанією вартості Турпродукту та надання всіх необхідних для оформлення туристичної подорожі документів.

2.3.2. Надати Компанії інформацію про умови надання туристичних послуг, яка містить відомості про:

 • основні вимоги до оформлення виїзних/в'їзних документів (паспорт, дозвіл (віза) на в'їзд/виїзд до країни тимчасового перебування), у тому числі строк їх оформлення;
 • медичні застереження стосовно здійснення туристичної подорожі, зокрема протипоказання через певні захворювання, особливості фізичного стану (фізичні недоліки) і віку туристів, а також умови безпеки туристів у країні (місці) тимчасового перебування;
 • Туроператора, його місцезнаходження, поштові реквізити, контактний телефон, наявність ліцензії на провадження туристичної діяльності та інші відомості відповідно до законодавства про захист прав споживачів;
 • розмір фінансового забезпечення Туроператора на випадок його неплатоспроможності (банкрутства) та кредитну установу, яка надала таке забезпечення;
 • керівника групи та засоби зв’язку з ним у разі здійснення туристичної подорожі за кордон чи перебування за кордоном неповнолітньої та/або малолітньої особи з метою встановлення законними представниками неповнолітньої та/або малолітньої особи прямого зв’язку з нею;
 • час та місце проміжних зупинок і транспортних сполучень та категорію місця, яке Компанія займатиме в певному виді транспортного засобу;
 • місце надання туристичних послуг, програму туристичного обслуговування;
 • характеристику транспортних засобів, що здійснюють перевезення, зокрема їх вид і категорію;
 • характеристику готелів та інших об'єктів, призначених для надання послуг з тимчасового розміщення, у тому числі місце їх розташування, категорію, відомості про підтвердження відповідності послуг готелю встановленим вимогам, строки і порядок оплати готельного обслуговування;
 • звичаї місцевого населення, пам'ятки природи, історії, культури та інші об'єкти туристичного показу, що знаходяться під особливою охороною, стан навколишнього природного середовища, санітарного та епідеміологічного благополуччя;
 • правила в'їзду до країни (місця) тимчасового перебування та перебування там;
 • види і способи забезпечення харчування під час туристичної подорожі;
 • види і тематику екскурсійного обслуговування, порядок здійснення зустрічей і проводів, супроводу туристів;
 • дату і час початку та закінчення туристичного обслуговування, його тривалість;
 • про мінімальну кількість туристів у групі, а також інформування Компанії про те, що туристична подорож не відбудеться через недобір групи, не пізніше ніж за три дні до початку туристичної подорожі;
 • порядок забезпечення Туроператором обов’язкового та/або добровільного страхування туристів, розмір, порядок і умови виплати страхового відшкодування, а також можливість та умови добровільного страхування витрат, пов’язаних з розірванням договору на туристичне обслуговування за ініціативою туриста, страхування майна;
 • про страхову організацію, що здійснює страхування ризиків, пов'язаних з наданням туристичного обслуговування, розмір страхових відшкодувань, порядок і умови їх виплати;
 • ціну туристичних послуг і порядок здійснення оплати;
 • адреси і телефони дипломатичних установ України у країні (місці) тимчасового перебування або місцевих служб, до яких можна звернутися у разі виникнення труднощів під час туристичної подорожі.

Вказана інформація про умови надання туристичних послуг надається Туроператортом Компанії до моменту укладання цього Договору, підписанням цього Договору Компанія підтверджує, що отримав належним чином дану інформацію (у доступній, наочній формі, яка є для Компанії розбірливою та зрозумілою) та не має ніяких зауважень чи заперечень. Компанія зобов’язується передати інформацію, зазначену в п. 2.3.2 цього Договору Туристу.

2.3.3. Забезпечити бронювання туристичних послуг відповідно до умов цього Договору.

2.3.4. Забезпечити Туриста, за умови повної сплати вартості туристичного продукту, необхідними документами: ваучером, страховим полісом, проїзними та іншими необхідними для отримання туристичних послуг документами. Надати Туристу програму надання туристичних послуг.

2.3.5. Виконувати вимоги закону щодо забезпечення безпеки Туриста, охорони туристичних ресурсів України та довкілля.

2.3.6. Повернути Компанії сплачені ним за тур грошові кошти протягом 25 (двадцяти п’яти) робочих днів з моменту відмови Компанії від цього Договору (туристичних послуг), за виключенням сум, зазначених в п. 4.2. цього Договору.

2.3.10. Додержуватися умов надання комплексу туристичних послуг, про які була проінформована Компанія до укладення цього Договору, крім випадків, коли про зміну таких умов повідомлено Компанію до укладення договору або якщо зміни внесено на підставі угоди, укладеної між сторонами Договору.

2.4. Компанія зобов'язується:

2.4.1. Своєчасно, у встановлений Компанією строк, але не пізніше до 45 (сорока п’яти) календарних днів до початку поїздки, надати Туроператру необхідні для бронювання та реалізації туристичного продукту відомості та документи:
копія паспорта для виїзду за кордон Туристаінші документи .

2.4.2. Надати Туроператору достовірні дані про порушення законодавства Туристом, митного та візового режиму, якщо такі мали місце в минулому, та інформацію про обставини, що перешкоджають здійсненню подорожі, до яких, в тому числі, але не обмежуючись, відносяться: різного роду захворювання Туриста пов’язані з ним медичні протипоказання (у тому числі, стосовно до різних видів пересування, зміни кліматичних умови, особливостей національної кухні, застосування лікарських засобів і т.ін.); конфліктні ситуації в минулому з державними органами влади та управління; необхідність отримання Компанією спеціальних дозволів або погоджень від третіх осіб або компетентних органів.

2.4.3. Надати Туроператору дійсні документи для оформлення туру у необхідний термін, повідомлений Туроператором. Документи повинні бути оформлені у встановленому законодавством порядку.

2.4.4. Надати Туроператору точну та достовірну інформацію про адресу Туриста (місце реєстрації, фактичне місце проживання) та контактні телефони, необхідні Компанії для оперативного зв’язку з Туристом.

2.4.5. У разі необхідності забезпечити особисте прибуття Туриста на співбесіду до консульства (посольства)/візового центру країни призначення.

2.4.6. Надати Туроператору згідно отриманого від нього запиту додаткові документи та відомості, які додатково можуть бути витребувані консульськими підрозділами країни призначення.

2.4.7. Сплатити вартість туристичного продукту в порядку і терміни, передбаченому п. 3.4. цього Договору.

2.4.8. Оплатити вартість в’їзної візи при проходженні паспортного контролю, якщо віза не була оформлена заздалегідь, а придбання візи у спрощений спосіб передбачено законодавством країни, до якої в’їжджає Турист.

2.4.9. Оплатити Туроператору витрати із забезпечення надання туристичного продукту відповідно до п. 4.2. цього Договору, у разі відмови Компанії від виконання цього Договору (туристичних послуг) до початку подорожі або при зміні заявки, та в інших випадках, передбачених положеннями цього Договору.

2.4.10. Забезпечити:

своєчасне, не пізніше ніж за 2 (2, прописом (укр.) ) години до часу вильоту (виїзду), якщо про інші строки не попередить Туроператор, прибуття Туриста до місця початку туру (на вказане Туроператором місце реєстрації / місце зустрічі). Всі витрати, пов’язані із запізненням Туриста до місця збору групи (місця початки туру) несе Компанія.

Взяття Туристом і наявність у нього при собі оригінали необхідних документів, в тому числі, підтверджуючих правомірність виїзду та в’їзду неповнолітньої дитини за межі України (свідоцтво про народження, згода на виїзд неповнолітньої особи від батьків/законних представників, інші документи).

дотримання Туристом вимог чинного законодавства України щодо перетину Державного кордону України, а також прикордонних, митних правил та правил в’їзду/виїзду до/з країни тимчасового перебування, санітарних правил; поважати звичаї, традиції місцевого населення, політичний та соціальний лад країни перебування; не порушувати суспільний порядок та вимоги законів чинних на території країни тимчасового перебування; збереження Туристом довкілля, дбайливе ставлення до об’єктів природи та культурної спадщини в країні (місці) перебування, не порушувати права та законні інтереси інших громадян; дотримання Туристом правил поведінки на борту літака / салону автобусу, дотримуватись правил внутрішнього розпорядку та протипожежної безпеки в місцях розміщення та перебування. Виконання інших обов’язків, передбачені чинним законодавством України та законодавством країни тимчасового перебування.

Дотримання Туристом графіку руху по маршруту, складеного керівником групи у складі групи і в терміни туру. Всі витрати, пов’язані із затриманням Туриста при поверненні з туру після його завершення, в тому числі, пов’язані з порушенням графіку руху транспорту, дорожніми заторами, аварійними ситуаціями, Компанія несе самостійно.

Дотримання під час подорожі правил особистої безпеки та збереження особистого майна.

Дотримання правил проживання в готелях, та дотримуватись загальноприйнятих норм поведінки у складі групи, в тому числі, під час проїзду у транспорті (не вживати алкогольних напоїв, наркотичних засобів, не палити, не здійснювати будь-яких хуліганських дій).

виконання пов’язаних з наданням туристичних послуг вимог представників Туроператора та приймаючої сторони.

дотримання під час перебування в турі вказівок керівників групи, гідів приймаючої сторони та повідомлень, розміщених в готелі на інформаційних стендах щодо часу вильоту (в’їзду) відповідними рейсами та часу початку необхідної реєстрації.

Повернення Туриста до України в терміни, передбачені умовами туру та/або чинною візою.

2.4.12. Відшкодувати Туроператору збитки, заподіяні неправомірними діями Туриста, у тому числі, але не обмежуючись:

через порушення, пов’язані з неналежним оформленням документів для перетину Державного кордону України;

через порушення Компанією візового режиму в країні перебування, виплатити Компанії штрафні санкції імміграційних служб країни перебування Туриста і всі можливі витрати стосовно депортації Туриста.

у разі подання Компанією безпідставних/необґрунтованих скарг, претензій та ін. документів відповідно до положень цього Договору.

2.4.13. Компанія ознайомлений / погоджується з тим, що відмова у видачі візи не є приводом для повернення організаційних витрат.

 

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Розрахунки за цим договором відбуваються в гривнях.

3.2.Компанія здійснює додаткову оплату при будь-якій зміні у складі та якості туристичних послуг до моменту подорожі, що узгоджується Сторонами шляхом обрання Компанією альтернативних варіантів подорожі (обираючи таким чином відповідний альтернативний варіант Компанія підтверджує своє нове бронювання та оплачує за необхідності відповідну доплату, що відповідно не може бути підставою для подання будь-яких претензій до Туроператора).

3.3. Зміна вартості (ціни) туристичного продукту після укладення Договору допускається лише у разі необхідності врахування зміни тарифів на транспортні послуги, запровадження нових або підвищення діючих ставок податків і зборів та інших обов'язкових платежів, зміни курсу гривні до іноземної валюти, в якій виражена вартість туристичного продукту.

Зміна вартості (ціни) туристичного продукту можлива не пізніш як за 20 днів до початку туристичної подорожі. При цьому збільшення ціни туристичного продукту не може перевищувати п'яти відсотків його початкової ціни. У разі якщо ціна туристичного продукту вища за початкову ціну на п'ять відсотків, Компанія має право відмовитися від виконання договору, а Туроператорт зобов'язаний повернути їй раніше сплачену суму.

3.4. Компанія проводить оплату вартості туристичного продукту до 3 березня 2017 року, шляхом сплати суми вказаної в рахунку-фактурі на рахунок Туроператора.

3.5. Несплата або неповна сплата вартості туристичного продукту в терміни, передбачені п. 3.4. цього Договору, вважається відмовою від туристичного продукту за ініціативою Компанії, з настанням наслідків, передбачених п. 4.2. цього Договору. У цьому випадку Компанія також відшкодовує Компанії фактично понесені ними витрати, пов’язані з відмовою.

3.6. Оплата вважається здійсненою в момент її надходження коштів на банківський рахунок Туроператора.

3.7. Сторони погодили, що на дату повної оплати загальна вартість туристичного продукту (туристичної послуги) для громадян України може бути змінена в залежності із змінами курсу гривні по відношенню до долара США чи Євро, оскільки загальна вартість туристичного продукту (туристичної послуги) визначається шляхом множення вартості послуг, встановленої Туроператором, на внутрішній комерційний курс Туроператора (курс гривні до долара США або ЄВРО, який встановлюється на дату фактичної оплати та оприлюднюється на сайті Туроператора ( Сайт Туроператора ). Вартість послуг за цим договором визначається в рахунку-фактурі.

 

4. УМОВИ ВІДМОВИ ВІД ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ

4.1. Туроператор вправі відмовитись від виконання договору за умови повного відшкодування Туристу збитків, підтверджених у встановленому порядку та заподіяних внаслідок розірвання договору, крім випадку, коли це відбулось з вини Компанії.

4.2. Компанія має право відмовитись від виконання Договору (в тому числі, від заброньованих туристичних послуг) до початку подорожі або змінити Заявку за умови відшкодування Компанії фактично здійснених ними документально підтверджені витрати, пов’язаних із відмовою згідно п.п. 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3. цього Договору:

4.2.1. Зазначені витрати відповідно до укладених Компанією угод з партнерами, які надають туристичні послуги для реалізації, складають:

Термін відмови Компанії від виконання договору (туристичних послуг), зміни Заявки до початку подорожі

Сума, що підлягає стягненню з Компанії

- більше ніж 30 днів - 100 (100, прописом (укр.) ) відсотків від вартості Турпродукту*

- від 30 до 67 днів до початку подорожі - 90 (90, прописом (укр.) ) відсотків від вартості Турпродукту* ;

- від 75 до 67 днів - 80 (вісімдесят) відсотків від вартості Турпродукту*;

* до зазначеної вартості Турпродукту не включена вартість квитків на чартерні та регулярні авіарейси. Компанія сплачує додатково вартість анульованих квитків на чартерні і регулярні авіарейси та штрафи за ануляцію квитків на рейси регулярних авіаперевезень відповідно до умов тарифу, що застосовується авіаперевізником.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Відповідальність Сторін:

5.1.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання та/або неналежне виконання зобов'язань за Договором у відповідності до умов даного Договору.

Не вважається неналежним виконання даного Договору суб’єктивне сприйняття та оцінювання Туристом якості послуг приймаючої сторони. Туроператор не несе відповідальності за невідповідність наданого туристичного обслуговування суб’єктивним очікуванням та оцінкам Туриста.

5.1.2. У випадку ненадання Туристу належно оплачених туристичних послуг Туроператор зобов'язується відшкодувати йому вартість ненаданих послуг, за винятком випадків, передбачених даним Договором.

5.1.3. Туроператор несе відповідальність перед Компанією за зберігання офіційних документів Туриста, які здаються йому для оформлення візи країни відвідування.

5.1.4. Туроператор несе відповідальність перед Компанією за правильність отримання та подання всіх даних, що вказані у замовленні на туристичний продукт.

5.1.5. Туроператор несе відповідальність перед Компанією за достовірність інформації, яка подається Компанії.

5.1.6. Туроператор несе відповідальність перед Компанією у повному обсязі за ті збитки, які вона спричинила Компанії невиконанням чи неналежним виконанням своїх зобов’язань, передбачених умовами цього Договору.

5.1.7. Компанія несе повну відповідальність за достовірність наданих про Туриста відомостей, за дійсність наданих документів. У разі ненадання/несвоєчасне надання документів (неповного комплекту документів), надання недостовірних відомостей чи документів, з порушенням вимог п.п. 2.4. цього Договору, вважається, що Компанія відмовився від туристичних послуг, з настанням наслідків, передбачених п. 4.2. цього Договору. У разі виникнення негативних наслідків з причини надання недостовірних, недійсних, невірно оформлених та підроблених даних чи документів і виникнення у зв’язку з цим матеріальних збитків у Туроператора, Компанія компенсує всі понесені Туроператором збитки.

5.1.8. Компанія несе відповідальність за будь-які негативні наслідки в результаті відмови Туриста від прибуття до консульства (посольства)/візового центру для проведення співбесіди. У разі такої відмови вважається, що Компанія відмовився від туристичних послуг, з настанням наслідків, передбачених п. 4.2. цього Договору.

5.1.9. Компанія несе відповідальність за несвоєчасне прибуття / неприбуття Туриста до місця початку туру / місця зустрічі. У разі невиконання вимог стосовно своєчасності прибуття Туриста до місця початку туру / місця зустрічі (неявки/запізнення Туриста) вважається, що Компанія відмовився від туристичних послуг, з настанням наслідків, передбачених п. 4.2. цього Договору.

5.1.10. Компанія несе відповідальність за будь-які негативні наслідки, які викликані несвоєчасним прибуттям Туриста в місце виїзду (для реєстрації в аеропорту, на вокзал і таке інше), порушення Туристом правил проїзду, перевезення та зберігання багажу, а також законів і правил перебування в країні під час туристичної подорожі, завданням Туристом шкоди перевізнику або приймаючій стороні.

5.1.11. Компанія несе відповідальність за недотримання вимог п. 2.4.10. цього Договору та настання будь-яких негативних наслідків у зв’язку з цим.

5.1.12. Компанія несе відповідальність перед Туроператором за порушення вимог п. 2.4.11. цього Договору, за порушення Туристом програми обслуговування, норм та правил поведінки в країні перебування, правил митного та прикордонного контролю, правил поведінки на борту літака / салоні автобусу, транспортних перевезень (порушення правопорядку у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння), вживання під час проїзду у транспорті алкогольних напоїв, наркотичних засобів, паління, здійснення будь-яких хуліганських дій, а також порушення інших загальноприйнятих правил поведінки, в тому числі, що стало причиною зняття Туриста з рейсу, затримки компетентними органами, доставлення (перебування) Туриста до (в) медичних закладів країни перебування, - Компанія відшкодовує Туроператору та/або третім особам всі завдані у зв’язку з цим збитки та відшкодовує принижену у зв’язку з цим ділову репутацію Туроператора у розмірі потрійної вартості туристичного продукту. У даному разі вважається, що Компанія відмовився від подальших туристичних послуг, з настанням наслідків, передбачених п. 4.2. цього Договору.

5.1.13. Туроператор не несе відповідальності за обставини, на які він не може прямо впливати, такі як наприклад: неввічливе ставлення персоналу приймаючої сторони, технічні проблеми у зовнішніх чи внутрішніх мережах, поломки в електроприладах номеру, погодні умови, прийняття рішень адміністрацією приймаючої сторони, органами місцевого самоврядування, органами влади про здійснення капітальних реконструкцій на території засобу розміщення, або на сусідніх територіях та інші обставини. Послуги надаються відповідно до вимог, стандартів та законодавства приймаючої Сторони.

5.1.14. Туроператор не несе відповідальності за відмову посольства (консульства) іноземної держави в оформленні виїзних віз Туристу за маршрутом туристичного продукту або збільшення строків оформлення віз, а також за будь-які правомірні чи неправомірні дії державних органів України та/або країни перебування чи транзиту, в тому числі, але не як виняток, – митних органів та прикордонних служб, і як наслідок цього – за ненадання послуг Туристу, передбачених у цьому Договорі. У випадку відмови Туристу в оформленні в'їзних документів посольством (консульством), настають наслідки передбачені п.4.2.цього Договору.

5.1.15. Туроператор не несе відповідальності за роботу консульств і посольств, прийняті співробітниками даних установ рішень, здійснення такими установами/співробітниками дії відповідних дій чи бездіяльності.

5.1.16. Туроператор не несе відповідальності за правильність оформлення закордонного паспорту і візи Туриста.

5.1.17. Туроператор не несе відповідальності, якщо рішенням влади чи відповідних осіб Туристу відмовлено в можливості в’їзду чи виїзду внаслідок порушення ним правопорядку або з інших причин, або якщо внаслідок будь-яких інших причин, незалежних від Компанії, Компанія не скористався Турпродуктом.

5.1.18. Туроператор не несе відповідальності за неможливість здійснення подорожі Туристом, перенесення її на більш пізніші терміни (зміни строків), призупинення подорожі, шкоду, що викликані та зумовлені діями консульської, митної та імміграційної служб України та іноземних країн.

5.1.19. Туроператор не несе відповідальності за скасування рейсів чи зміну часу відправлення/прибуття поїздів, автобусів та авіарейсів, заміну одного типу літака на інший, закриття аеропортів з метеорологічних, технічних та інших причин, та пов’язані з цим зміни програми поїздки, яка входить до туристичного продукту, за транспортне перевезення Туриста, а також за збереження, втрату, псування, багажу, цінностей і документів Туриста протягом усього періоду туру та під час перевезення. У цих випадках відповідальність перед Компанією несуть перевізники: авіаційні, автомобільні, залізничні та морські компанії згідно міжнародних правил. У зв'язку з цим всі заяви, претензії, позови по недолікам, пов’язаним з транспортними перевезеннями, в тому числі із затриманням відправлення і запізненням прибуття рейсів і таке інше, пред’являються Компанією безпосередньо до транспортних перевізників.

5.1.20. Туроператор не несе відповідальності за настання страхових випадків, та не відшкодовує жодних страхових витрат при настанні страхових випадків, які передбачені договорами страхування. При настанні страхового випадку Компанія зобов’язаний діяти відповідно до інструкції, яка викладена у страховому полісі (претензії по відповідних у зв’язку з цим витратах Компанія пред’являє до страхової компанії). Компанія вправі на свій розсуд застрахувати додаткові ризики, які можуть призвести до неможливості здійснення подорожі / неповернення / дострокового повернення з поїздки та ін., та вимагати відповідних компенсацій від страхових компаній.

5.1.21. Туроператор не є володільцем транспортних засобів, які здійснюють перевезення Туриста Компанії під час подорожі (надання туристичних послуг) та не несе відповідальності за завдання будь-якої матеріальної і моральної шкоди / ушкодження здоров’я Туристу в результаті настання дорожньо-транспортної пригоди під час подорожі (надання туристичних послуг). Згідно ст. 1187 Цивільного кодексу України шкода, завдана джерелом підвищеної небезпеки (транспортним засобом), відшкодовується особою, яка на відповідній правовій підставі (право власності, інше речове право, договір підряду, оренди тощо) володіє транспортним засобом. У такому разі Компанія зобов’язаний діяти відповідно до інструкції, яка викладена у страховому полісі (всі претензії Компанія пред’являє до страхової компанії та у разі необхідності до належного володільця джерела підвищеної небезпеки).

5.1.22. Туроператор не несе відповідальності за недотримання Туристом встановлених відповідною авіакомпанією правил поведінки на борту літака, а також, за недотримання Туристом під час перебування на транспорті загальноприйнятих правил поведінки.

5.1.23. Туроператор не несе відповідальності за готельне обслуговування (несмачна їжа, висока вартість додаткових послуг, відключення води та електропостачання, прибирання кімнат і території і таке інше) та негативні наслідки споживчих послуг, самостійно придбаних Туристом у будь-яких суб’єктів ринку туристичних послуг у країні перебування/відпочинку Туриста.

5.1.24. Туроператор не несе відповідальності за рішення (дії) прикордонних, митних служб країн, через (до) які (яких) подорожує Турист, а також інших установ щодо неможливості в’їзду Туриста на територію цих країн. В даному випадку Компанія самостійно сплачує витрати пов’язані з депортацією (вартість транспортного перевезення, адміністративні штрафи, пеня та інші платежі). Будь-які компенсації Компанії не виплачуються.

5.1.25. Туроператор не несе відповідальності за неналежне виконання (невиконання) умов цього Договору, якщо це сталося внаслідок ненадання/несвоєчасного надання Компанією документів (неповного комплекту документів), надання недостовірних відомостей чи документів, з порушенням вимог п.п. 2.4. цього Договору, надання Компанією Туроператору або візовому центру документів та відомостей з неправильним змістом (неповнота, недостовірність, неправильність оформлення документів та інші).

5.1.26. Туроператор не несе відповідальності за невиконання умов цього Договору внаслідок відмови відповідних органів (посольства, консульства) в оформленні Туристу в'їзних документів або збільшення строків оформлення зазначених документів.

5.1.27. Туроператор не несе відповідальності за будь-які незручності, завдані Туристу у зв’язку з проведенням на території країни перебування відповідних будівельних та ремонтних робіт, які відбуваються за рішенням або з відома місцевих влад будь-якими державними або приватними установами.

5.1.28 Туроператор не несе відповідальності за якість додатково замовлених Туристом послуг, не передбачених умовами цього Договору.

5.1.29. Туроператор не несе відповідальності і не компенсує збитки за порушення умов цього Договору, якщо це порушення сталося внаслідок випадку непереборної сили (форс-мажорних обставин), відповідно до положень розділу 6 цього Договору.

5.2. Порядок вирішення спорів:

5.2.1. У випадку виникнення претензій у Компанії щодо якості послуг, які надаються, - Компанія або Турист повинні негайно звернутись у письмовій формі до уповноваженої організації, що надавала послуги Туристу для складання та підписання відповідного акту, а також, звернутись з таким складеним і підписаним актом до представника приймаючої сторони в країні перебування.

Після цього Компанія зобов’язана протягом однієї доби (але в будь-якому разі не пізніше 14-ти календарних днів з моменту закінчення туру) направити претензію Туроператору.

5.2.2. Разом з претензією Компанії направляються копія відповідного договору про надання туристичних послуг та копія акту, складеного Компанією/Туристом та уповноваженим працівником організації, що надавала послуги Туристу, та завіреного підписом представника приймаючої сторони в країні перебування, інші документи, що мають відношення до претензії.

5.2.3. Претензії стосовно збитків в результаті настання страхових випадків Компанія пред’являє до відповідної страхової компанії.

5.2.4. В претензії Компанії обов’язково зазначаються:

 • прізвище ім’я по батькові Туриста, адреса його місця проживання;
 • номер Договору про туристичне обслуговування та дату його укладання;
 • інформація про обставини, які свідчать про невиконання або неналежне виконання Туроператором зобов’язань по цьому Договору, про наявність суттєвих недоліків туристичного продукту, включаючи істотні порушення вимог до якості туристичного продукту;
 • розмір грошових вимог.

Претензію подає/підписує безпосередньо Компанія або уповноважена ним особа.

5.2.5. Претензії Компанії без копії акту, складеного Туристом та уповноваженим працівником організації, що надавала послуги Туристу, та завіреного підписом представника приймаючої сторони в країні перебування до розгляду Компанією не приймаються.

5.2.6. Претензії Компанії подані Туроператору, всупереч вимогам п.п. 5.2.1.-5.2.4. цього Договору, до розгляду Туроператором не приймаються.

5.2.7. Також, не приймаються до розгляду претензії:

 • стосовно клімату, місцевих традицій, тривалості переїзду;
 • що пов’язані з відповідними відхиленнями щодо якості обслуговування, яке надають готелі, мотелі, пансіонати (несмачна їжа, висока вартість додаткових послуг, відключення води та електропостачання, прибирання кімнат і території і таке інше);
 • що пов’язані з негативними наслідками спожитих послуг, придбаних Компанією у будь-яких туроператорів/турагенств та інших суб’єктів ринку туристичних послуг у країні перебування/відпочинку Туриста.

5.2.8. У разі задоволення претензій Туриста в країні перебування шляхом надання відповідних компенсуючих послуг, і Турист ними не скористався, вважається, що Туроператор і приймаюча сторона виконали свої зобов’язання належним чином і претензії по даному питанню не приймаються.

5.2.9. У випадку, якщо Турист скористався запропонованою йому альтернативною послугою, його претензії вважаються необґрунтованими, а туристичні послуги за договором, - вважаються наданими належним чином.

5.2.10. Сторони зобов’язуються докласти всіх зусиль для того, щоб вирішити наявні суперечки та розбіжності за цим Договором шляхом переговорів та у досудовому порядку.

5.2.11. У разі подання Компанією різного роду заяв і листів з претензіями, скарг, претензій, рекламацій, позовних заяви і т.ін. до Компанії, які є безпідставними / необґрунтованими / містять завідомо неправдиві відомості, та в результаті розгляду яких уповноваженими відповідними / державними органами, установами, організаціями прийнято рішення про законність дій Компанії / про відмову у задоволенні таких звернень Компанії/ про відмову у розгляді таких звернень Компанії/ направлення їх на доопрацювання у зв’язку з безпідставністю і таке інше, - Компанія відшкодовує Компанії всі понесені у зв’язку з цим збитки (в тому числі, всі понесені фактичні витрати на правову допомогу) та відшкодовує Компанії шкоду за поширення неправдивих відомостей та принижену ділової репутації у розмірі десятикратної вартості туристичного продукту.

 

6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, при виникненні форс-мажорних обставин, якщо вказані обставини безпосередньо вплинули на виконання даного Договору, а саме:

 • повінь, цунамі, пожежі, землетрус, епідемії й інші стихійні явища природи;
 • оголошення війни, революція, масові безладдя, масові захворювання, терористичні акти;
 • законні чи незаконні дії органів державної влади;
 • вступ у силу відповідних нормативно-правових актів,

7. ЗАХИСТ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ ТА КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

7.1. Сторони підтверджують розуміння ними важливості договірного врегулювання відносин із забезпечення режиму комерційної таємниці та конфіденційної інформації та погоджуються взяти на себе наступні обов'язки:

7.1.1. Протягом 5 років з дня набрання чинності цим Договором Туроператор зобов'язується

 • не розголошувати ніякої конфіденційної інформації, комерційної таємниці, отриманих ним від Компанії, будь-яким іншим третім особам, включаючи органи державної влади, підприємства, установи, організації усіх форм власності та підпорядкування, і
 • не використовувати комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію для своєї власної вигоди.

7.1.2. Компанія зобов'язується дотримуватися такого ж ступеня секретності з метою уникнення розголошення або використання конфіденційної інформації, комерційної таємниці, отриманої від Туроператора, іншими особами, якого Компанія дотримувалася б в розумній мірі стосовно своєї власної конфіденційної інформації та/або комерційної таємниці.

7.2. Інформація не вважається і не буде вважатися конфіденційною та/або комерційною таємницею і, відповідно, Сторони не будуть мати ніяких обов'язків відносно подібної інформації, якщо вона задовольняє вимогам, викладеним в будь-якому із наступних пунктів:

7.2.1. інформація вже відома Стороні, яка одержує, до моменту підписання акту передачі конфіденційної інформації і уповноваженими представниками Сторін цього Договору;

7.2.2. інформація незалежно розроблена Туроператором, за умови, що особа або особи, що її розробили, не мали доступу до конфіденційної інформації за цим Договором;

7.2.3. інформація дозволена до оприлюднення (розголошення) за взаємною згодою Сторін;

7.2.4. інформація розкрита уповноваженому державному органові на підставі імперативних приписів відповідного чинного законодавства під загрозою настання неспівмірних негативних правових наслідків для Туроператора/Компанії, у разі відмови у наданні інформації, за умови, що Туроператор/Компанія, доклав максимальні зусилля для уникнення доступу до інформації третіх осіб, оприлюднення (розголошення) інформації.

8. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ (відомості).

8.1 . Укладаючи цей Договір, Сторони підтверджують те, що:

- їм відомі їх права як суб'єктів персональних даних, визначених Законом України «Про захист персональних даних», мета збору таких даних та особи, яким можуть передаватися їх персональні дані;

- Сторони дають взаємну згоду на внесення в базу даних іншої Сторони – «Контрагенти» (або аналогічну по суті) свої персональні дані (надані відомості) з метою забезпечення реалізації адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту тощо.

8.2. Представники Сторін, уповноважені на підписання цього Договору, погодилися на те, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам у зв'язку з укладенням цього Договору, включаються в бази персональних даних Сторін (за їх наявності). Представники Сторін, підписуючи Договір, підтверджують, що вони знають свої права відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Підписуючи цей Договір, уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на опрацювання їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень на укладення, зміна та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин.

8.3. Підписуючи цей Договір, Сторони, згідно із Законом України «Про захист персональних даних», надають взаємну згоду на опрацювання їх персональних даних, а саме: назви, місцезнаходження/місцепроживання, реєстраційних даних (номера державної реєстрації в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), інформації про систему оподаткування (індивідуального податкового номера, реєстраційного номера облікової картки платника податків, номера свідоцтва про статус платника ПДВ), банківських реквізитів, електронних ідентифікаційних даних (IP-адреса, телефон, e-mail), прізвища, імені, по батькові, особистого підпису та інших даних, які дають змогу ідентифікувати особу, яка діє в інтересах та/або від імені однієї зі Сторін та інших даних, які передає одна Сторона інший з метою встановлення податкових, господарських відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, в сфері економічних, фінансових послуг і страхування, вивчення споживчого попиту та статистики, в маркетингових, інформаційних, рекламних або інших аналогічних цілях. Сторони проінформовані про те, що їх персональні дані внесені до бази персональних даних, а також проінформовані про свої права згідно із Законом України «Про захист персональних даних».

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Туроператор

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити:
п/р № рахунку в  Назва банку   
МФО МФО банку

За Туроператора

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Туроператор

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити:

п/р № рахунку в  Назва банку  
МФО МФО банку

За Туроператора

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Туроператор

ПІБ: ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити:
п/р № рахунку в Назва банку
МФО МФО банку

Інше 1

За Туроператора

____________________ ФОП ПІБ ФОП

Компанія

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити:
п/р № рахунку в Назва банку
МФО МФО банку

За Компанію

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Компанія

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити:
п/р № рахунку в Назва банку
МФО МФО банку

За Компанію

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Компанія

ПІБ: ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Телефон основний

E-mail основний

Банківські реквізити:
п/р № рахунку в Назва банку
МФО МФО банку

Інше 1

 

____________ ФОП ПІБ ФОП

Дата оновлення 04.04.2024 о 10:53:08

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Продиктуйте текст для пошуку
Готово