УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Договор за услуга

Договор  №  1-1  

за Услуга

 

 Київ

00.00.2018 г.

Повне найменування , лично  

Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , действащи на осн Підстава діяльності представника (по-нататък - "Изпълнител"), от една страна, и

Повне найменування , лично Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , действащи на оснПідстава діяльності представника та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , действащи на осн Підстава діяльності представника (наричан по-долу „Изпълнител“), и

Индивидуален предприемач ПІБ ФОП , действащи въз основа на Извлечение от ЕДР (наричано по-долу „Изпълнител“), от една страна, и

Гражданин Громадянство  ПІБ повністю  

(наричан по-долу - "Изпълнител"), от една страна, и

Повне найменування , лично  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , действащи на осн Підстава діяльності представника (по-нататък - "Клиентът"), от друга страна

Повне найменування , лично  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , действащи на осн Підстава діяльності представника , иПосада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , действащи на осн Підстава діяльності представника (наричани по-долу - "Клиентът"), от друга страна,

Индивидуален предприемач ПІБ ФОП , действайки въз основа на Извлечение от ЕДР (наричано по-долу - "Клиентът"), от друга страна,

Гражданин Громадянство  ПІБ повністю (по-нататък "Клиентът"), от друга страна,

 се сключи настоящият Договор за Услуга при следните условия:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

чл.1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава срещу възнаграждение, да извърши следната услуга: , наричана по-долу за краткост ”Услугата”.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. Изпълнителят се задължава да извърши Услугата період надання послуг .

2. Общата цена на услугите по това Договора е Загальна вартість товару з ПДВ гривень (прописом (укр.) )  български лъвове с ДДВ.

2. Общата стойност на услугите по този Договор е равностойността в български леваЗагальна вартість товару з ПДВ щатски долар САЩ (прописом (укр.) )  дщатски долар САЩ с ДДВ, се изчислява по официалния обменен курс на БНБ към датата на плащане.

2. Общата стойност на услугите по този Договор е равностойността в български леваЗагальна вартість товару з ПДВ щатски долар САЩ (прописом (укр.) ), що розраховується по курсу продажу БНБ на дату здійснення платежу, з урахуванням ДДВ, в тому чисті:

- разходи, без да се вземат предвид ДДВ Загальна вартість товару без ПДВ щатски долар САЩ (прописом (укр.) ) и

- сума ДДВ ПДВ в загальній вартості товару щатски долар САЩ (прописом (укр.) ).

3. Клиентът заплаща на Изпълнителя сумата, предвидена в клауза 3 от този Договор, чрез безкасово плащане в срок от 3 дни от датата на подписване на този Договор.

3. Клиентът заплаща на Изпълнителя сумата, предвидена в клауза 3 от този Договор, чрез безкасово плащане в срок от 3 дни от датата на подписване на Акта за приемане-предаване на извършените услуги.

3. Клиентът заплаща на Изпълнителя сумата, предвидена в клауза 3 от този Договор, чрез безкасово плащане в следния ред:20 % - в рамките на 3 дни от датата на подписване на този Договор;

80 % - в 3-дневен срок от датата на подписване на Акта за приемане-предаване на предоставените услуги.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

чл.3.1. 1) Изпълнителят се задължава да извърши Услугата точно и в договорения срок.
2) Приемането на изпълнението на Услугата се удостоверява с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол.

чл.3.2. Изпълнителят отстранява за своя сметка всички недостатъци на предоставената Услуга, за които Възложителя е възразил при приемането на Услугата.

чл.3.3. Възложителят е длъжен да оказва на Изпълнителя необходимото съдействие за изпълнението на Услугата и да му заплати договореното в чл.2.1 възнаграждение.

4. НЕУСТОЙКИ

чл.4.1. 1) При забава за предаване на Услугата, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на % () на ден от стойността на Услугата, за всеки ден на забава.
2) В случай че забавата продължи повече от  () дни, Възложителят има право да развали Договора.

чл.4.2. При забава за заплащане на уговорената цена, Възложителя дължи на Изпълнителя неустойка в размер на % () на ден от неплатената част на цената, за всеки ден на забава.

чл.4.3. Плащането на неустойките, предвидени в Договора, не лишава изправната страна от правото й да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

чл.5.1. Всички допълнения и изменения в настоящия Договор се оформят в Анекс, подписан и от двете страни.

чл.5.2. За неуредените с настоящия Договор въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство на Република България.

чл.5.3. Настоящият Договор се подписа в два еднакви екземпляра, по един за всяка от страните.

 

Възложител:                    Изпълнител:

 

ДОГОВАРЯЩИ

Изпълнител

Повне найменування

код за ЄДРПОБ Код ЄДРПОУ

Юридически адрес:   Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Действителен адрес:  Фактична адреса компанії

ИДН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

т/с № рахунку в  Назва банку   

МФОМФО банку

IBAN IBAN

За Изпълнител

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Изпълнител

Повне найменування

код за ЄДРПОБ Код ЄДРПОУ

Юридически адрес:  Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Действителен адрес: Фактична адреса компанії

ИДН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

т/с № рахунку в  Назва банку   

МФО МФО банку

IBAN IBAN

За Изпълнител

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Изпълнител

ПІБ ФОП

НРКД Інд. податковий номeр

Юридически адрес: Юридична адреса

Действителен адрес: Фактична адреса

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

т/с № рахунку в Назва банку

МФО МФО банку

IBAN IBAN

Інше 1

За Изпълнител

____________________ Индивидуален предприемач ПІБ ФОП

Изпълнител

ПІБ повністю

Гражданство Громадянство

НРКД Інд. податковий номeр

Резиденция: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особуКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Тел. Номер телефону №1

E-mail: E-mail

т/с № рахунку в Назва банку

МФО МФО банку

IBAN IBAN

За Изпълнител

____________________  ПІБ повністю

Клиент

Повне найменування

код за ЄДРПОБ  Код ЄДРПОУ

Юридически адрес:  Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Действителен адрес:  Фактична адреса компанії

ИДН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

т/с № рахунку в Назва банку

МФО МФО банку

IBAN IBAN

За Клиента

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Клиент

Повне найменування

код за ЄДРПОБ Код ЄДРПОУ

Юридически адрес: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Действителен адрес: Фактична адреса компанії

ИДН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

т/с № рахунку в Назва банку

МФО МФО банку

IBAN IBAN

За Клиента

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Замовник

ПІБ ФОП

НРКД  Інд. податковий номeр

Юридически адрес: Юридична адреса

Действителен адрес: Фактична адреса

Телефон основний

E-mail основний

т/с № рахунку в Назва банку

МФО МФО банку

IBAN IBAN

Інше 1

 

____________ Индивидуален предприемач ПІБ ФОП

Клиент

Гражданин Громадянство

ПІБ повністю

ІДН Інд. податковий номeр

Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особуКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адрес за регистрация на местожителство: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел. Номер телефону №1

E-mail:E-mail

т/с № рахунку в Назва банку  

МФО МФО банку

IBAN IBAN

За Клиента

___________________ ПІБ повністю

Акт за приемане-предаване на предоставени услуги №  1

към ДОГОВОР № 1-1

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ от 00.00.2018

 

г. введіть дані

Дата акту пердачі послуг  г.

Повне найменування , лично  

Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , действащи на осн Підстава діяльності представника (по-нататък - "Изпълнител"), от една страна, и

Повне найменування , лично Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , действащи на оснПідстава діяльності представника та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , действащи на осн Підстава діяльності представника (наричан по-долу „Изпълнител“), и

Индивидуален предприемач ПІБ ФОП , действащи въз основа на Извлечение от ЕДР (наричано по-долу „Изпълнител“), от една страна, и

Гражданин Громадянство  ПІБ повністю  

(наричан по-долу - "Изпълнител"), от една страна, и

Повне найменування , лично  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , действащи на осн Підстава діяльності представника (по-нататък - "Клиентът"), от друга страна

Повне найменування , лично  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , действащи на осн Підстава діяльності представника , иПосада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , действащи на осн Підстава діяльності представника (наричани по-долу - "Клиентът"), от друга страна,

Индивидуален предприемач ПІБ ФОП , действайки въз основа на Извлечение от ЕДР (наричано по-долу - "Клиентът"), от друга страна,

Гражданин Громадянство  ПІБ повністю (по-нататък "Клиентът"), от друга страна,

са подписали този акт за следното:

Този акт се съставя въз основа на Договор1-1  относно предоставянето на консултантски услуги от 00.00.2018  г. Изпълнителят предостави информационни и консултантски услуги: "назва семінаруз наступних питань:

  • особливості ....

Качеството и съдържанието на предоставяните услуги удовлетворява Клиента.

Обща цена на работите (услугите) – Загальна вартість товару з ПДВ грн. (прописом (укр.) ), включително:

  • цената на предоставените услуги без ДДС - Загальна вартість товару без ПДВ  (прописом (укр.) ) и
  • ДДС - ПДВ в загальній вартості товару (прописом (укр.) ).

Изпълнител

Повне найменування

код за ЄДРПОБ Код ЄДРПОУ

Юридически адрес:   Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Действителен адрес:  Фактична адреса компанії

ИДН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

т/с № рахунку в  Назва банку   

МФОМФО банку

IBAN IBAN

За Изпълнител

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Изпълнител

Повне найменування

код за ЄДРПОБ Код ЄДРПОУ

Юридически адрес:  Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Действителен адрес: Фактична адреса компанії

ИДН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

т/с № рахунку в  Назва банку   

МФО МФО банку

IBAN IBAN

За Изпълнител

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Изпълнител

ПІБ ФОП

НРКД Інд. податковий номeр

Юридически адрес: Юридична адреса

Действителен адрес: Фактична адреса

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

т/с № рахунку в Назва банку

МФО МФО банку

IBAN IBAN

Інше 1

За Изпълнител

____________________ Индивидуален предприемач ПІБ ФОП

Изпълнител

ПІБ повністю

Гражданство Громадянство

НРКД Інд. податковий номeр

Резиденция: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особуКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Тел. Номер телефону №1

E-mail: E-mail

т/с № рахунку в Назва банку

МФО МФО банку

IBAN IBAN

За Изпълнител

____________________  ПІБ повністю

Клиент

Повне найменування

код за ЄДРПОБ  Код ЄДРПОУ

Юридически адрес:  Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Действителен адрес:  Фактична адреса компанії

ИДН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

т/с № рахунку в Назва банку

МФО МФО банку

IBAN IBAN

За Клиента

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Клиент

Повне найменування

код за ЄДРПОБ Код ЄДРПОУ

Юридически адрес: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Действителен адрес: Фактична адреса компанії

ИДН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

т/с № рахунку в Назва банку

МФО МФО банку

IBAN IBAN

За Клиента

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Замовник

ПІБ ФОП

НРКД  Інд. податковий номeр

Юридически адрес: Юридична адреса

Действителен адрес: Фактична адреса

Телефон основний

E-mail основний

т/с № рахунку в Назва банку

МФО МФО банку

IBAN IBAN

Інше 1

 

____________ Индивидуален предприемач ПІБ ФОП

Клиент

Гражданин Громадянство

ПІБ повністю

ІДН Інд. податковий номeр

Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особуКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адрес за регистрация на местожителство: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел. Номер телефону №1

E-mail:E-mail

т/с № рахунку в Назва банку  

МФО МФО банку

IBAN IBAN

За Клиента

___________________ ПІБ повністю

Сметка № 1 от 00.00.2018 г.

Получател (Изпълнител):

Повне найменування

код за ЄДРПОБ Код ЄДРПОУ

Юридически адрес:   Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Действителен адрес:  Фактична адреса компанії

ИДН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

т/с № рахунку в  Назва банку   

МФОМФО банку

IBAN IBAN

За Изпълнител

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Получател (Изпълнител):

Повне найменування

код за ЄДРПОБ Код ЄДРПОУ

Юридически адрес:  Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Действителен адрес: Фактична адреса компанії

ИДН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

т/с № рахунку в  Назва банку   

МФО МФО банку

IBAN IBAN

За Изпълнител

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Получател (Изпълнител):

ПІБ ФОП

НРКД Інд. податковий номeр

Юридически адрес: Юридична адреса

Действителен адрес: Фактична адреса

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

т/с № рахунку в Назва банку

МФО МФО банку

IBAN IBAN

Інше 1

За Изпълнител

____________________ Индивидуален предприемач ПІБ ФОП

Получател (Изпълнител):

ПІБ повністю

Гражданс