УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Договір про надання консультаційних послуг (між резидентами, для проведення семінару, тренінгу)

Договір №  1-1  

про надання косультаційних послуг

Київ

Дата укладення Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі – «Виконавець»), з однієї сторони, та

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Виконавець"), та

ФОП  ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі - "Виконавець"), з однієї сторони, та

Громадянин(ка) Громадянство  ПІБ повністю (надалі - "Виконавець"), з однієї сторони, та

Повне найменування , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Замовник"), з іншої сторони

Повне найменування , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Замовник") з іншої сторони,

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі - "Замовник"), з іншої сторони, 

Громадянин(ка) Громадянство  ПІБ повністю (надалі - "Замовник"), з іншої сторони, 

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Договір про надання консультаційних послуг (надалі – «Договір») про наступне.

 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. Замовник в порядку та на умовах, визначених цим Договором,  дає завдання Виконавцеві та зобов’язується оплатити його послуги, а Виконавець зобов’язується відповідно до завдання здійснити разове консультаційне обслуговування персоналу Замовника а саме:  Інформаційно-консультаційні послуги: "назва семінару " з наступних питань:                                   

особливості ...

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

1. Послуги повинні бути надані Виконавцем у період період надання послуг .

2. Загальна вартість послуг за цим Договором становить Загальна вартість товару з ПДВ гривень (прописом (укр.) )  грн. з  ПДВ.

2. Загальна вартість послуг за цим Договором становить гривневий еквівалентЗагальна вартість товару з ПДВ дол. США (прописом (укр.) )  дол. США з ПДВ, що розраховується по офіційному курсу НБУ на дату здійснення платежу.

2. Загальна вартість послуг за цим Договором становить гривневий еквівалент  гривневий еквівалент Загальна вартість товару з ПДВ дол. США (прописом (укр.) ), що розраховується по курсу продажу АТ КБ "Приватбанк" на дату здійснення платежу, з урахуванням ПДВ, в тому чисті:

- вартість без урахування ПДВ Загальна вартість товару без ПДВ дол. США (прописом (укр.) ) та

- сума ПДВ ПДВ в загальній вартості товару дол. США (прописом (укр.) ).

3. Замовник сплачує Виконавцеві передбачену п. 3 цього Договору суму шляхом  безготівкового розрахунку в строк 3-х денного терміну з моменту підписання цього Договору.

3. Замовник сплачує Виконавцеві передбачену п. 3 цього Договору суму шляхом  безготівкового розрахунку в строк 3-х денного терміну з моменту підписання Акту приймання-передачі наданих послуг.

3. Замовник сплачує Виконавцеві передбачену п. 3 цього Договору суму шляхом  безготівкового розрахунку в наступному порядку:

20 % - в строк 3 -х денного терміну з моменту підписання цього Договору;

80 % - в строк 3 -х денного терміну з моменту підписання Акту приймання-передачі наданих послуг.

4. На підтвердження факту надання Виконавцем Замовнику консультаційної послуги відповідно за цим Договором складається відповідний акт виконаних робіт  в строк 10 -ти денного терміну після надання послуги.

ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Обов’язки Виконавця

1.1. Своєчасно та якісно надавати послуги зазначені в п.1 цього Договору. 
1.2. При виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх зобов’язань, згідно з цим Договором, терміново повідомити про це Замовника
1.3. Складати та передавати Замовнику акти про надання послуг. 

 

2. Обов'язки Замовника

2.1. Приймати від Виконавця послуги, що надаються згідно з цим Договором. 
2.2. Після контролю за достовірністю актів про надання послуг Виконавцем, підписувати ці акти в 5 -денний термін з моменту одержання. 
2.3. Оплачувати послуги, на умовах та в порядку зазначеному в п. 3 цього Договору. 

 

ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

ДІЯ ТА СТРОК ДОГОВОРУ ТА ВНЕСЕННЯ ДО НЬОГО ЗМІН

1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 9 цього і діє до Строк Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 , але в будь-якому випадку до повного виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

5. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

8. Даний Договір може бути пролонгований лише за взаємною згодою Сторін, на умовах, що будуть визначені Сторонами на момент підписання угоди про пролонгацію нового договору оренди.

8. Даний договір підлягає автоматичній пролонгації на такий самий строк та на умовах, що будуть визначені Сторонами на момент підписання угоди.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

1. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

3. Відповідальність Сторони за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків, передбачених цим Договором, встановлюється за законодавством, що застосовуються за цим Договором, крім випадків передбачених цим договором та випадків, коли доведено, що таке невиконання чи неналежне виконання було зумовлене форс-мажорними обставинами.

У разі несплати узгодженої суми за надання послуг у строк, Замовник повинен сплатити: пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за  який сплачується пеня, від суми заборгованості за кожен день прострочення.

У разі несплати узгодженої суми за надання послуг у строк, Замовник повинен сплатити пеню за кожен день прострочення у розмірі 0,1 % від суми заборгованості, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, який сплачується пеня, від суми заборгованості 

 • У разі прострочення платежу понад 3 календарних днів – Замовник сплачує додатково штраф у розмірі 3 (три) % від  суми  заборгованості,
 • У разі прострочення платежу понад 10 (десять) календарних днів – Замовник сплачує додатково штраф у розмірі 10 (десять) % від суми заборгованості.
 • У разі прострочення платежу понад 3 календарних днів – Замовник сплачує додатково штраф у розмірі  3 (три) % від  загальної вартості цього Договору,
 • У разі прострочення платежу понад 3 (три) календарних днів – Замовник сплачує додатково штраф у розмірі 10 (десять) % від загальної вартості цього Договору.
 • У разі прострочення платежу понад 3 (три) календарних днів – Замовник сплачує додатково штраф у розмірі 10 000 грн (десять тисяч гривень, 00 копійок) ,
 • У разі прострочення платежу понад 50 000 грн (п'ятдесят тисяч гривень, 00 копійок) календарних днів – Замовник сплачує додатково штраф у розмірі 50 000 грн (п'ятдесят тисяч гривень, 00 копійок) .
 • У разі прострочення платежу понад 3 календарних днів – Замовник сплачує додатково штраф у розмірі 3 (три) % від  суми  заборгованості.
 • У разі прострочення платежу понад 3 календарних днів – Замовник сплачує додатково штраф у розмірі 3 (три) % від  загальної вартості цього Договору.
 • У разі прострочення платежу понад 3 (три) календарних днів – Замовник сплачує додатково штраф у розмірі 10 000 грн (десять тисяч гривень, 00 копійок) .

У разі ненадання послуг у строк, передбачений цим Договором, Виконавець повинен сплатити  пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за  який сплачується пеня, від суми несвоєчасно наданих послуг за кожен день прострочення.

У разі ненадання послуг у строк, передбачений цим Договором, Виконавець повинен сплатити  пеню за кожен день прострочення у розмірі 0,1 % від суми несвоєчасно наданих послуг, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, який сплачується пеня, від суми заборгованості.

 • У разі прострочення надання послуг понад 3 календарних днів – додатково штраф у розмірі 3 % від  суми несвоєчасно наданих послуг,

 • У разі прострочення надання послуг понад 10 календарних днів – додатково штраф у розмірі 10 % від суми несвоєчасно наданих послуг.

 • У разі прострочення надання послуг понад  3 календарних днів – додатково штраф у розмірі зазначте розмір штрафу 3 % від  загальної вартості цього Договору,

 • У разі прострочення надання послуг понад  10 календарних днів – додатково штраф у розмірі зазначте розмір штрафу 10 % від загальної вартості цього Договору.

 • У разі прострочення надання послуг понад 3 календарних днів – додатково штраф у розмірі 10000 (10000, прописом (укр.) ),

 • У разі прострочення надання послуг понад 10  календарних днів – додатково штраф у розмірі 50000  (50000, прописом (укр.) ).

 • У разі прострочення надання послуг понад 3 календарних днів – додатково штраф у розмірі 3 (три) % від  суми  несвоєчасно наданих послуг.
 • У разі прострочення платежу понад  календарних днів – додатково штраф у розмірі 3 (три) % від загальної вартості цього Договору.3

 • У разі прострочення платежу понад 3 (три) календарних днів – додатково штраф у розмірі 10 000 грн (десять тисяч гривень, 00 копійок) .

Допускається стягнення тільки штрафних санкцій, при цьому можливість вимагати відшкодування збитків виключається.

Збитки підлягають стягненню у повній сумі понад штрафні санкції.

За вибором кредитора можуть бути стягнуті або збитки, або штрафні санкції.

АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

1. Під час виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких коштів або цінностей, прямо або опосередковано, будь-яким особам, для впливу на дії або рішення цих осіб з метою отримання будь-яких неправомірних переваг або переслідуючи інші неправомірні цілі.

2. Під час виконання своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються такими, що застосовуються до цього Договору, законодавством як надання/отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

3. У разі виникнення у Сторони підозр, що сталося або може статися порушення будь-яких положень п. 1, 2 статті «Антикорупційне застереження», відповідна Сторона зобов'язується повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі. Після письмового повідомлення відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження повинне бути відіслане протягом десяти робочих днів з дати письмового повідомлення.

4. У письмовому повідомленні Сторона зобов'язана посилатися на факти або надати аргументи про можливе порушення будь-яких положень п. 1, 2 статті «Антикорупційне застереження» контрагентом, його афілійованими особами, працівниками або посередниками, що виражається в діях, які кваліфікуються чинним законодавством, як надання/отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, які порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

5. У разі порушення однією Стороною зобов'язань утримуватися від заборонених у розділі 9 цього Договору дій та/або неотримання іншою Стороною у встановлений цим договором термін підтвердження про те, що порушення не відбулися або не відбудуться, інша Сторона має право розірвати договір в односторонньому порядку повністю або в частині, відправивши письмове повідомлення про розірвання. Сторона, за ініціативою якої було розірвано цей Договір згідно з положеннями цього розділу, має право вимагати відшкодування реальних збитків, які виникли в результаті такого розірвання.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ (відомості).

1 . Укладаючи цей Договір, Сторони підтверджують те, що:

- їм відомі їх права як суб'єктів персональних даних, визначених Законом України «Про захист персональних даних», мета збору таких даних та особи, яким можуть передаватися їх персональні дані;

- Сторони дають взаємну згоду на внесення в базу даних іншої Сторони – «Контрагенти» (або аналогічну по суті) свої персональні дані (надані відомості) з метою забезпечення реалізації адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту тощо.

2. Представники Сторін, уповноважені на підписання цього Договору, погодилися на те, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам у зв'язку з укладенням цього Договору, включаються в бази персональних даних Сторін (за їх наявності). Представники Сторін, підписуючи Договір, підтверджують, що вони знають свої права відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Підписуючи цей Договір, уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на опрацювання їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень на укладення, зміна та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин.

3. Підписуючи цей Договір, Сторони, згідно із Законом України «Про захист персональних даних», надають взаємну згоду на опрацювання їх персональних даних, а саме: назви, місцезнаходження/місцепроживання, реєстраційних даних (номера державної реєстрації в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), інформації про систему оподаткування (індивідуального податкового номера, реєстраційного номера облікової картки платника податків, номера свідоцтва про статус платника ПДВ), банківських реквізитів, електронних ідентифікаційних даних (IP-адреса, телефон, e-mail), прізвища, імені, по батькові, особистого підпису та інших даних, які дають змогу ідентифікувати особу, яка діє в інтересах та/або від імені однієї зі Сторін та інших даних, які передає одна Сторона інший з метою встановлення податкових, господарських відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, в сфері економічних, фінансових послуг і страхування, вивчення споживчого попиту та статистики, в маркетингових, інформаційних, рекламних або інших аналогічних цілях. Сторони проінформовані про те, що їх персональні дані внесені до бази персональних даних, а також проінформовані про свої права згідно із Законом України «Про захист персональних даних».

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

1. Виконавець зобов'язується не розголошувати комерційну таємницю підприємства Замовника, не використовувати її в інтересах третіх осіб. Під комерційною таємницею підприємства розуміються відомості, пов'язані з виробництвом та технологічною інформацією і є «ноу–хау» підприємства.

2. Виконавець несе особисту відповідальність за розголошення комерційної інформації, використання якої третіми особами може завдати фінансових збитків Замовнику і вплинути на його репутацію.

3. Виконавець згоден на обробку його персональних даних Замовником у випадку та порядку, встановлених Законом України «Про захист персональних даних» та Європейського Загального Регламенту «Про захист персональних даних фізичних осіб».

4. Замовник зобов'язується не передавати персональні дані Виконавця, які йому стали відомі під час виконання цього Договору, третім особам, крім випадків, коли така передача здійснюється при поданні Замовником різних видів звітності в державні органи, що передбачено законодавством України та у інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися  при тлумаченні умов цього Договору.

3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

6. Усі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Виконавець

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в  Назва банку   

МФОМФО банку

IBAN IBAN

За Виконавця

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Виконавець

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в  Назва банку   

МФО МФО банку

IBAN IBAN

За Виконавця

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Виконавець

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку

МФО МФО банку

IBAN IBAN

Інше 1

За Виконавця

____________________ ФОП ПІБ ФОП

Виконавець

ПІБ повністю

Громадянство Громадянство

РНОКПП Інд. податковий номeр

Місцепроживання: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особуКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Тел. Номер телефону №1

E-mail: E-mail

п/р № рахунку в Назва банку

МФО МФО банку

IBAN IBAN

За Виконавця

____________________  ПІБ повністю

Замовник

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку

МФО МФО банку

IBAN IBAN

За Замовника

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Замовник

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку

МФО МФО банку

IBAN IBAN

За Замовника

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Замовник

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Телефон основний

E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку

МФО МФО банку

IBAN IBAN

Інше 1

 

____________ ФОП ПІБ ФОП

Замовник

Громадянин(ка) Громадянство

ПІБ повністю

ІПН Інд. податковий номeр

Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особуКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса реєстрації місця проживання Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел. Номер телефону №1

E-mail:E-mail

п/р № рахунку в Назва банку  

МФО МФО банку

IBAN IBAN

За Замовника

___________________ ПІБ повністю