УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Договір про надання послуг з поводження з побутовими відходами (переробки, утилізації та захоронення)

Договір №номер договору

про надання послуг з поводження  з побутовими відходами (перероблення, утилізації та захоронення)

 

м. Київ                                                                        Дата укладення, (напр.:1 травня 2021 року)📆

Повне найменування , далі «Виконавець», в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , який діє на підставі Підстава діяльності представника та Ліцензії(-й) вказати серію та номер ліцензії , виданих вказати орган, що видав ліцензію  (далі – виконавець), з одної сторони, і 

 

Фізична особа-підприємець ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від дата виписки ЄДРПОУ/ФОП, (напр.:31.12.2021)📆номер виписки ЄДРПОУ/ФОП , який діє на підставі Ліцензії (-й) вказати серію та номер ліцензії , виданих вказати орган, що видав ліцензію що іменується надалі «Виконавець», з одної сторони, і 

Повне найменування що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від Дата реєстраціїКод ЄДРПОУ

(далі - Споживач), з другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене:

Фізична особа-підприємець ПІБ ФОП що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від дата виписки ЄДРПОУ/ФОПномер виписки ЄДРПОУ/ФОП

(далі - Споживач), з другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Згідно ДК 021:2015 (ЄЗС) предмет договору має код 90510000-5 «Утилізація сміття та поводження зі сміттям».

1.1. Споживач доручає, а Виконавець приймає на себе зобов’язання виконати роботи по організації з перероблення, утилізації та подальшого захоронення відходів Споживача, далі за текстом – «відходи».

1.2. Сторони дійшли згоди що під терміном «перероблення» мається на увазі - здійснення будь-яких технологічних операцій, пов'язаних із зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей побутових відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення.

1.3. Сторони дійшли згоди що під терміном «утилізація» мається на увазі – утилізація, знешкодження, переробка відходів, за умови, що обраний спосіб поводження з відходами не суперечить чинному Законодавству, та є прийнятний саме для цього виду відходів.

1.4. Сторони дійшли згоди що під терміном «захоронення» мається на увазі – остаточне розміщення відходів при їх видаленні у спеціально відведених місцях чи на об'єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини не перевищував установлених нормативів.

1.5. Виконавець приймає відходи та проводить їх подальше перроблення, утилізацію та захоронення самостійно або із залученням третіх осіб, яких Виконавиць визначає на свій розсуд та за свій рахунок.

2. ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Виконавець надає послуги з поводження з побутовими відходами після отримання заповненної Заявки (шляхом надсилання факсу або електронного листа) від Споживача щодо необхідності здіснення дій з відходами.

2.2. приймання, перероблення та утилізація твердих побутових відходів проводиться виконавцем тільки в спеціально відведених місцях та об’єктах поводження з побутовими відходами, на сміттєзвалищах чи полігонах для твердих побутових відходів;

2.3. У змісті Заявки Споживач зазначає спосіб передачі побутових відходів до Виконавця. Від Споживача до Виконавця відходи передаються у заздалегідь обумовленому місці.

2.3. У змісті Заявки Споживач зазначає спосіб передачі побутових відходів до Виконавця. Виконавець отримує та вивозить відходи самостійно з території їх розміщення Споживачем.

2.3. У змісті Заявки Споживач зазначає спосіб передачі побутових відходів до Виконавця. Споживач самотійно доставляє відходи на територію розміщення Виконавця.

2.3. У змісті Заявки Споживач зазначає спосіб передачі побутових відходів до Виконавця. Від Споживача до Виконавця відходи можуть передаватися наступними способами:

2.3.1. відходи передаються у заздалегідь обумовленому місці;

2.3.2. Виконавець отримує та вивозить відходи самостійно з території їх розміщення Споживачем;

2.3.3. Споживач самотійно доставляє відходи на територію розміщення Виконавця.

2.4. Завантаження відходів здійснюється Виконавцем.

2.4. Завантаження відходів здійснюється Споживачем.

2.5. Сторони домовились, що кількісні та вагові показники відходів, що передаються Виконавцю, остаточно визначаються в місці передачі, визначеному у п. 2.3.  (про що за необхідності додатково складається Акт прийому-передачі відходів). Споживач має право бути присутнім при визначені остаточних показників.

2.6. За фактом надання послуги з перероблення, утилізації та захоронення Виконавцем відходів, Сторони складають «Акт надання послуг», надалі «Акт», що підписується представниками Сторін, що свідчить про відсутність у Сторін претензій одна до одної.

2.7. У разі незгоди однієї із Сторін підписати Акт, така Сторона надсилає іншій лист з обґрунтованою відмовою у термін вказати термін, прописом (укр.) днів з дати отримання Акту. Лист направляється рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення. У будь якому іншому випадку такий Акт надання послуг вважається погодженим та підписаним.

2.8. Право власності на відходи (включно за тарою та пакувальними матеріалами, в які запаковані відходи) переходить Виконавцеві в момент підписання Акту або в момент фактичної передачі відходів.

2.9. В разі відсутності Споживача, при визначенні остаточних кількісних та вагових показників, такі показники визначаються Виконавцем самостійно, та визнаються Сторонами такими, що узгоджені.

2.10. Прогнозований обсяг (ліміт) надання Послуг становить вказати обсяг  м.куб. на рік.

3. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Ціни та види послуг, що надає Виконавець, зазначаються у Додатку №1, що є невід’ємною частиною даного Договору.

3.2. Сума даного Договору складається з загальної вартості всіх підписаних обома сторонами Актів, що є невід’ємними частинами даного Договору.

3.3. Ціни на послуги з перероблення, утилізації та захоронення відходів, зазначені у Додатку №1, розраховані за умови того, що транспортування до місця передачі відходів Виконавцю здійснюється силами, засобами та за рахунок Споживача. При необхідності транспортування та завантаження відходів можливе силами та засобами Виконавця за рахунок Споживача, якщо інше не узгоджено сторонами.

3.4. Перед початком надання послуг Споживач здійснює передоплату у розмірі не меншому, ніж 100% від вартості послуг за обсяг відходів, що було отримано за Актом. Оплата здійснюється Споживачем на поточний рахунок Виконавця на підставі отриманого рахунку-фактури не пізніше трьох банківських днів з дати його отримання.

3.4. Послуги з перероблення, утилізації та захоронення відходів олачуються Споживачем за попереднй розрахунковий період за фактом іх отримання. Розрахунковим періодом є календарний місяць. Платежі вносяться не пізніше ніж до дата внесення платежів (цифрою) (дата внесення платежів (прописом) ) числа періоду, що настає за розрахунковим. 

3.5. Послуги оплачуються в безготівковій формі на рахунок, зазначений у рахунку на сплату платежу, який надається споживачу.

3.5. Послуги оплачуються в готівковій формі до фінансового відділу Виконавця, про що складається квитанція, яка надається Споживачу.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. В рамках даного Договору Виконавець зобов’язаний:

4.1.1. за дорученням Споживача надати послуги з перероблення, утилізації та захоронення відходів в строк не більший вкажіть строк робочих днів з дня отримання оплати та Заявки на перероблення, утилізацію та захоронення відходів. Форма Заявки наведена у Додатку №3 до договору;

4.1.2. забезпечити якісне надання послуг;

4.1.3. при неможливості у передбачений цим Договором термін виконати роботи, негайно повідомити про це Споживача шляхом надсилання факсу або електронного листа;

4.1.4. в процесі організації перероблення, утилізації та захоронення відходів, додержуватись вимог природоохоронного законодавства України;

4.1.5. за несвоєчасне надання послуг на вимогу Споживача, сплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення виконання таких послуг.

4.1.6. Нарахування пені розпочинається з дня одержання Виконавцем письмової вимоги про нарахування пені.

4.1.5. за несвоєчасне надання послуг на вимогу Споживача, сплатити штраф у розмірі вказати розмір штрафу .

4.1.6. Нарахування штрафу розпочинається з дня одержання Виконавцем письмової вимоги про нарахування штрафу.

4.2. В рамках даного Договору Виконавець має право:

4.2.1. у разі неможливості виконати зобов’язання за цим Договором самостійно, залучати за власний рахунок третіх осіб до надання послуг без попередньої згоди Споживача;

4.2.2. вимагати своєчасне та повне оформлення всіх документів, що стосуються даного Договору;

4.2.3. в порядку і на умовах визначених Договором отримувати оплату;

4.2.4. користуватися іншими правами які випливають з цього Договору та чинного законодавства України;

4.2.5. відмовити у наданні послуг та/або призупинити надання послуг в разі порушення Споживачем порядку розрахунків, та/або пунктів 4.3.3. та 4.3.4 цього Договору. Роботи призупиняються до моменту усунення Споживачем причини, яка зумовила призупинення надання послуг. У випадку призупинення надання послуг, кінцевий термін завершення надання послуг продовжується на відповідну кількість днів призупинення надання послуг;

4.2.6. вимагати від Споживача вчасного та належного виконання умов даного Договору;

4.2.7. вимагати дотримання вимог до пакування відходів наведених у Додатку №2 до договору, при цьому тара та пакувальні матеріали в яких були передані відходи не підлягають поверненню. При необхідності Виконавець може усунути недоліки пакування відходів за рахунок Споживача.

4.2.8. після вилучення відходів проводити їх подальше перероблення, утилізацію або захоронення самостійно або із залученням третіх осіб. Всі супутні витрати, що несе Виконавець відносно супроводжуючих послуг по переробленню, утилізації чи захороненню відходів Споживача, наданих третіми сторонами, компенсуються лише за рахунок Виконавця.

4.3. В рамках даного договору Споживач зобов’язаний:

4.3.1. надати в Виконавцю всю необхідну для надання послуг інформацію, у тому числі заповнену Заявку (шляхом надсилання факсу або електронного листа);

4.3.2. своєчасно та у повному обсязі сплатити вартість послуг за цим Договором;

4.3.3. не передавати Виконавцю відходи,та сміття які містять наркотичні засоби, психотропні речовин і прекурсори;

4.3.4. дотримуватись вимог до пакування відходів наведених у Додатку №2 до Договору. У випадку недотримання вимог до пакування відходів за узгодженням сторін Виконавець може усунути виявлені недоліки. У такому випадку Споживач зобов’язаний  сплатити додатково послуги з пакування відходів та супутні витрати, що несе Виконавець при доведенні стану пакування відходів до вимог зазначених у Додатку №2 до Договору;

4.3.5. у разі несвоєчасного здійснення платежів сплатити пеню в розмірі розмір пені (напр.: 0,01) відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати загальний розмір пені (напр.: 100)  відсотків загальної суми боргу.

Нарахування пені розпочинається з наступного робочого дня, що йде за останнім днем прострочення оплати послуг.

4.3.5.за несвоєчасне надання послуг на вимогу Споживача, сплатити одноразовий штраф у розмірі  вказати розмір штрафу .

 

4.4. В рамках даного договору Споживач має право:

4.4.1. вимагати від Виконавця вчасного та належного виконання умов даного Договору;

4.4.2. вимагати своєчасне та повне оформлення всіх документів, що стосуються даного Договору;

4.4.3. в разі необхідності, за додаткову плату, отримати у Виконавця необхідні пакувальні матеріали та тару для відходів.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.2. Споживач несе відповідальність за достовірність даних щодо відходів, які передаються Виконавцю, та вказані у Заявці на вилучення відходів. Форма Заявки на вилучення відходів довільна, можливий зразок додається до Договору.

5.3. Сторони вирішують всі спори та розбіжності, що можуть виникнути при виконанні цього Договору, шляхом переговорів. У випадку, якщо в результаті переговорів між Сторонами не буде досягнуто згоди, спір підлягає розгляду у Господарському суді за місцем знаходження Виконавця.

5.3. Сторони вирішують всі спори та розбіжності, що можуть виникнути при виконанні цього Договору, шляхом переговорів. У випадку, якщо в результаті переговорів між Сторонами не буде досягнуто згоди, спір підлягає розгляду у Господарському суді за місцем знаходження Споживача.

5.4. Сторони домовились про те, що признають факсимільний та електронний зв’язок законним, та такими, що мають юридичну силу.

6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це є наслідком обставин непереборної сили, а саме: техногенних аварій та катастроф, стихійного лиха та військових дій, політичних акцій та страйків, тощо.

6.2. Сторона, що потрапила у форс-мажорні обставини, повинна у п’ятиденний термін оповістити іншу Сторону про настання та припинення вищезазначених обставин. Належним доказом наявності форс-мажорних обставин та їх тривалості є довідки, що видаються Торгово-промисловою палатою України.

6.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більш ніж три місяці, то кожна Сторона має право відмовитися від виконання зобов’язань за даним Договором. В цьому випадку жодна зі Сторін не має права вимагати від іншої відшкодування можливих збитків, заподіяних в період дії форс-мажорних обставин.

7. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

7.1. Даний договір набирає чинності з дати його двостороннього підписання і діє до строк дії договору (до), (напр.:1 травня 2021 р.)📆 , але не менш, ніж до повного виконання Сторонами прийнятих на себе зобов’язань у період дії Договору.

7.2. У разі відсутності письмових заяв Сторін про розірвання Договору за два місяці до закінчення терміну дії зазначеного п.7.1. Договору, Договір пролонгується на наступний календарний рік і на тих же умовах.

7.2. По закінченні строку дії Дговору, у разі виявлення наміру обох Сторін продовжити взаємовідносини, Сторони повинні перепідписати Договір на новий строк.

 

7.3. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, — по одному для кожної із Сторін.

7.4. Усі зміни та доповнення до цього Договору дійсні, якщо вони оформлені додатковою угодою, в змісті якої викладені у письмовій формі та підписані обома сторонами.

7.5. Після підписання цього Договору всі попередні переговори, листування та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу.

7.6. З Правилами надання послуг з поводження та витягами із законодавства про відходи, санітарними нормами і правилами поводження з побутовими відходами та утримання територій населених пунктів ознайомлений

__________________ (підпис Споживача).

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ

Повне найменування

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

IBAN IBAN в  Назва банку

МФО  МФО банку

Тел.: Телефон основний .

Ел. пошта: E-mail основний

 

Посада представника

 

___________________     ПІБ представника

          М. П.

СПОЖИВАЧ

Повне найменування

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

IBAN IBAN  

в  Назва банку  

МФО МФО банку

Тел. Телефон основний .

Ел. пошта: E-mail основний

Посада представника

 

___________________     ПІБ представника

          М. П.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ

Повне найменування

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

IBAN IBAN  в  Назва банку МФО МФО банку

Тел.: Телефон основний .

Ел. пошта: E-mail основний

 

Посада представника

 

___________________     ПІБ представника

          М. П.

СПОЖИВАЧ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

 ПІБ ФОП ,

що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № номер виписки ЄДРПОУ/ФОП

від

дата виписки ЄДРПОУ/ФОП

Юридична адреса: 

Юридична адреса

IBAN IBAN  

в  Назва банку  

МФО МФО банку

Телефон:Телефон основний

Ел. пошта:E-mail основний

 

_____________________    ПІБ ФОП

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЦЬ

ПІБ ФОП ,

що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № номер виписки ЄДРПОУ/ФОП

від

дата виписки ЄДРПОУ/ФО, (напр.:31.12.2021)📆

IBAN IBAN  

в  Назва банку  

МФО МФО банку

Юридична адреса: Юридична адреса

Телефон:

Телефон основний

Ел. пошта:

  E-mail основний

 

_____________________    ПІБ ФОП

СПОЖИВАЧ

Повне найменування

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

IBAN IBAN  

в  Назва банку  МФО банку

Тел. Телефон основний .

Ел. пошта: E-mail основний

Посада представника

 

___________________     ПІБ представника

          М. П.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЦЬ

ПІБ ФОП ,

що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № номер виписки ЄДРПОУ/ФОП

від

дата виписки ЄДРПОУ/ФО, (напр.:31.12.2021)📆

IBAN IBAN  

в  Назва банку  

МФО МФО банку

Юридична адреса: 

Юридична адреса

Телефон:

Телефон основний

Ел. пошта:

  E-mail основний

 

_____________________    ПІБ ФОП

СПОЖИВАЧ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

 ПІБ ФОП ,

що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № номер виписки ЄДРПОУ/ФОП

від

дата виписки ЄДРПОУ/ФОП

Юридична адреса: Юридична адреса

IBAN IBAN  

в  Назва банку

МФО МФО банку

Телефон:Телефон основний

Ел. пошта:E-mail основний

 

_____________________    ПІБ ФОП

 

Додаток № 1

до договору про надання послуг з поводження  з побутовими відходами (перероблення, утилізації та захоронення)

номер договору від Дата укладення, (напр.:1 травня 2021 року)📆

 

ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ ІЗ ПОВОДЖЕННЯ З ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ

(ПЕРЕРОБЛЕННЯ, УТИЛІЗАЦІЯ ТА ЗАХОРОНЕННЯ)

 

 

 

Найменування послуги Одиниця виміру Тариф ПДВ, грн. Сума з ПДВ, грн.
1. вкажіть послугу одиниця виміру тариф ПДВ сума
2. вкажіть послугу одиниця виміру тариф ПДВ сума
3. вкажіть послугу одиниця виміру тариф   сума
4.  вкажіть послугу одиниця виміру4 тариф   сума
5. вкажіть послугу одиниця виміру5 тариф   сума

 

 

 

№ 

Найменування послуги Одиниця виміру Тариф без ПДВ, грн
1. вкажіть послугу одиниця виміру тариф
2. вкажіть послугу одиниця виміру тариф
3. вкажіть послугу одиниця виміру тариф
4.  вкажіть послугу одиниця виміру4 тариф
5. вкажіть послугу одиниця виміру5 тариф

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Виконавець: 

Посада представника                                           ______________                                         ПІБ представника

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Виконавець: 

ФОП ПІБ ФОП                                         ______________                                         

Додаток № 2

до договору про надання послуг з поводження  з побутовими відходами (перероблення, утилізації та захоронення)

номер договору від Дата укладення, (напр.:1 травня 2021 року)📆

 

ВИМОГИ ДО УПАКОВКИ ВІДХОДІВ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ СПОЖИВАЧЕМ ВИКОНАВЦЮ

 

 1. Відпрацьовані люмінесцентні та інші лампи з ртутним наповнювачем - передаються Виконавцю тільки в стандартній  картонній упаковці, згідно ДСТУ 25834-83 «Лампи електричні».
  1.  Відпрацьовані прилади із вмістом ртуті транспортуються в упаковці, яка гарантує цілісність оболонки приладу або реле, із вмістом ртуті, у металевих герметичних коробах.
  2.  У разі відсутності стандартної упаковки лампи необхідно упакувати у непошкоджені картонні коробки при обов’язковому перекладанні кожної лампи пакувальним матеріалом (папір). У разі відсутності коробки (а при необхідності і послуги пакування) можуть бути надані Виконавцем за рахунок Замовника.
  3. Фізично пошкоджені лампи на утилізацію не приймаються. В разі завозу битих ламп, а також биття ламп на території складу Виконавця за виною Замовника (недотримання вимог упаковки) складається акт. Ціна кожної пошкодженої лампи становить 15 грн. з ПДВ, в іншому випадку Замовник повинен забрати биті лампи з собою.
 2. Відходи, забруднені нафтопродуктами – (промаслені ганчір’я, пісок, папір, тощо) – у непошкоджених пластикових, металевих ємностях, полімерних мішках. Відпрацьовані фільтри – у полімерних мішках, розміщених у непошкоджених пластикових або металевих ємностях, що виключають витік нафтопродуктів.
 3. Відходи розчинів кислот чи основ (у т.ч. відпрацьований електроліт, хімічні речовини, що не відповідають специфікації) – в пластиковій кислотостійкій герметичній тарі, надійно зафіксованій у вертикальному положенні (запаковані), що виключає можливість розливання (витоку) речовини в процесі транспортування.
 4. Відходи виробництва, одержання і застосування чорнила, фарб, барвників,  відходи, які забруднені або містять ПХБ – в металевих або полімерних герметично закритих ємностях.
 5. Клінічні та подібні їм відходи, що виникають у результаті медичної, ветеринарної практики без попередньої дезінфекції на місці їх утворення – не приймаються . Вимоги до пакування:

 - негострі - в герметично запакованих одноразових пакетах, заповнених  на ¾ для зручного зав’язування,    або в  коробах, що не допускають висипання відходів; 

 - гострі – голки від шприців, крапельниць – в герметичній, твердій упаковці, що не піддається проколюванню.

 1. Відходи упаковок та контейнерів, забруднена тара – в полімерних, поліетиленових мішках, картонних коробках, що виключає можливість розливання (витоку) речовини в процесі транспортування.
 2. Паливно-мастильні матеріали та нафтопродукти для передачі Виконавцю повинні відповідати наступним вимогам:
 • Мати горловини, які герметично закриваються, що виключає можливість розливання (витоку) речовини в процесі транспортування;
 • Для виключення розриву (деформації) первинної тари від надлишкового внутрішнього тиску і розливання речовини під час перевезення вона повинна заповнюватися неповністю. Недоливання тари (газова подушка) встановлюється у відсотках номінальної ємності посудини (не менше 10%).
 1. Інші умови:
 • Рівень радіації відходів не повинен перевищувати норми радіаційного контролю –  25 мкрг/год.
 • Всю відповідальність за якість тари, правильність упаковки і наслідки, пов'язані з перевезенням небезпечних вантажів у відповідній упаковці, несе Замовник.
 • Вантаж масою 10 кг і більше повинен мати пристосування, яке забезпечує його зручне перенесення при виконанні вантажних робіт, а при масі більше 100 кг (в т.ч. бочки) – пристосування для піднімання  за допомогою вантажопіднімальних засобів (розміщення і фіксація відходів на піддоні).
 • Матеріал, з якого виготовлена первинна тара, а також прокладні та поглинальні матеріали, які застосовуються під час перевезення небезпечних вантажів у транспортній тарі, повинні бути інертними стосовно речовини, що транспортується.
 • Тара та пакувальні матеріали в яких були передані відходи не підлягають поверненню.

 

ПІДПИСИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ

Повне найменування

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

IBAN IBAN в  Назва банку

МФО  МФО банку

Тел.: Телефон основний .

Ел. пошта: E-mail основний

 

Посада представника

 

___________________     ПІБ представника

          М. П.

СПОЖИВАЧ

Повне найменування

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

IBAN IBAN  

в  Назва банку  

МФО МФО банку

Тел. Телефон основний .

Ел. пошта: E-mail основний

Посада представника

 

___________________     ПІБ представника

          М. П.

ПІДПИСИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ

Повне найменування

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

IBAN IBAN  в  Назва банку МФО МФО банку

Тел.: Телефон основний .

Ел. пошта: E-mail основний

 

Посада представника

 

___________________     ПІБ представника

          М. П.

СПОЖИВАЧ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

 ПІБ ФОП ,

що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № номер виписки ЄДРПОУ/ФОП

від

дата виписки ЄДРПОУ/ФОП

Юридична адреса: 

Юридична адреса

IBAN IBAN  

в  Назва банку  

МФО МФО банку

Телефон:Телефон основний

Ел. пошта:E-mail основний

 

_____________________    ПІБ ФОП

ПІДПИСИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЦЬ

ПІБ ФОП ,

що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № номер виписки ЄДРПОУ/ФОП

від

дата виписки ЄДРПОУ/ФО, (напр.:31.12.2021)📆

IBAN IBAN  

в  Назва банку  

МФО МФО банку

Юридична адреса: Юридична адреса

Телефон:

Телефон основний

Ел. пошта:

  E-mail основний

 

_____________________    ПІБ ФОП

СПОЖИВАЧ

Повне найменування

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

IBAN IBAN  

в  Назва банку  МФО банку

Тел. Телефон основний .

Ел. пошта: E-mail основний

Посада представника

 

___________________     ПІБ представника

          М. П.

ПІДПИСИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЦЬ

ПІБ ФОП ,

що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № номер виписки ЄДРПОУ/ФОП

від

дата виписки ЄДРПОУ/ФО, (напр.:31.12.2021)📆

IBAN IBAN  

в  Назва банку  

МФО МФО банку

Юридична адреса: 

Юридична адреса

Телефон:

Телефон основний

Ел. пошта:

  E-mail основний

 

_____________________    ПІБ ФОП

СПОЖИВАЧ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

 ПІБ ФОП ,

що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № номер виписки ЄДРПОУ/ФОП

від

дата виписки ЄДРПОУ/ФОП

Юридична адреса: Юридична адреса

IBAN IBAN  

в  Назва банку

МФО МФО банку

Телефон:Телефон основний

Ел. пошта:E-mail основний

 

_____________________    ПІБ ФОП

 

Направляється в електронному вигляді або факсом                                                                                               Додаток № 3

 

Заявка

 на перероблення, утилізацію та захоронення відходів

від Дата, (напр.:"01" травня 2021 р.)📆

до договору номер договору від Дата укладення, (напр.:1 травня 2021 року)📆

Найменування відходів що потребують переробленню

К-сть

Од. виміру. (кг, т, л, шт)

Клас небезпеки

Вид тари

(тюк, контейнер, бочка, піддон, ящик)

 

Необхідність перезатарювання (упаковки) відходів (так /ні)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаткові умови

Так/ні

Транспортування силами та за кошт Виконавця

 

Завантаження силами та за кошт Виконавця

 

Упаковка відходів силами та за кошт Виконавця

 

СПОЖИВАЧ

Повне найменування

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

Тел. Телефон основний .

Ел. пошта: E-mail основний

Посада представника

 

___________________     ПІБ представника

          М. П.

СПОЖИВАЧ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

 ПІБ ФОП ,

що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № номер виписки ЄДРПОУ/ФОП

від

дата виписки ЄДРПОУ/ФОП

Юридична адреса: 

Юридична адреса

Телефон:Телефон основний

Ел. пошта:E-mail основний

 

_____________________    ПІБ ФОП

СПОЖИВАЧ

Повне найменування

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

Тел. Телефон основний .

Ел. пошта: E-mail основний

Посада представника

 

___________________     ПІБ представника

          М. П.

СПОЖИВАЧ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

 ПІБ ФОП ,

що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № номер виписки ЄДРПОУ/ФОП

від

дата виписки ЄДРПОУ/ФОП

Юридична адреса: Юридична адреса

Телефон:Телефон основний

Ел. пошта:E-mail основний

 

_____________________    ПІБ ФОП

 

АКТ ПРИЙОМУ - ПЕРЕДАЧІ ВІДХОДІВ

до договору про надання послуг з поводження  з побутовими відходами (перероблення, утилізації та захоронення)

номер договору від Дата укладення, (напр.:1 травня 2021 року)📆

 

м. Київ                                                                                                                              Дата укладення, (напр.:1 травня 2021 року)📆

Повне найменування , далі «Виконавець», в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , який діє на підставі Підстава діяльності представника (далі – виконавець), з одної сторони, і 

Фізична особа-підприємець ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від Дата реєстрації Код ЄДРПОУ/ФОП , що іменується надалі «Виконавець», з одної сторони, і 

Повне найменування що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від Дата реєстраціїКод ЄДРПОУ , в подальшому «Споживач», з другої сторони, а разом – Сторони, склали цей акт на підтвердження того, що:

Фізична особа-підприємець ПІБ ФОП що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від Дата реєстраціїКод ЄДРПОУ/ФОП , в подальшому «Споживач», з другої сторони, а разом – Сторони, склали цей акт на підтвердження того, що:

 

 1. На виконання п. 2.4. Договору від Дата укладення, (напр.:1 травня 2021 року)📆 про надання послуг з перероблення, утилізації та захоронення відходів, Виконавець в м. Київ отримав від Споживача, а Споживач передав для перероблення, утилізації та захоронення наступні відходи:

Найменування відходів що потребують вилучення

Кіл-сть

Од. виміру. (кг, т, л, шт)

Клас небезпеки

Вид тари

(тюк, контейнер, бочка, піддон, ящик)

 

Необхідність перезатарювання (упаковки) відходів (так /ні)

вкажіть найменування

вказати кіл-ть

одиниця виміру

вказати клас небезпеки

вказати вид тари (упакування)

Так/ні

вкажіть найменування

вказати кіл-ть

-

-

-

-

вкажіть найменування

вказати кіл-ть

-

-

-

-

вкажіть найменування

вказати кіл-ть

-

-

-

-

вкажіть найменування

вказати кіл-ть

-

-

-

-

вкажіть найменування

вказати кіл-ть

-

-

-

-

вкажіть найменування

вказати кіл-ть

-

-

-

-

вкажіть найменування

вказати кіл-ть

-

-

-

-

вкажіть найменування

вказати кіл-ть

-

-

-

-

2. Цей Акт прийому-передачі складено в двох автентичних примірниках, українською мовою, які мають однакову юридичну силу для кожної із Сторін.

ПІДПИСИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ

Повне найменування

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

IBAN IBAN в  Назва банку

МФО  МФО банку

Тел.: Телефон основний .

Ел. пошта: E-mail основний

 

Посада представника

 

___________________     ПІБ представника

          М. П.

СПОЖИВАЧ

Повне найменування

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

IBAN IBAN  

в  Назва банку  

МФО МФО банку

Тел. Телефон основний .

Ел. пошта: E-mail основний

Посада представника

 

___________________     ПІБ представника

          М. П.

ПІДПИСИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ

Повне найменування

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

IBAN IBAN  в  Назва банку МФО МФО банку

Тел.: Телефон основний .

Ел. пошта: E-mail основний

 

Посада представника

 

___________________     ПІБ представника

          М. П.

СПОЖИВАЧ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

 ПІБ ФОП ,

що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № номер виписки ЄДРПОУ/ФОП

від

дата виписки ЄДРПОУ/ФОП

Юридична адреса: 

Юридична адреса

IBAN IBAN  

в  Назва банку  

МФО МФО банку

Телефон:Телефон основний

Ел. пошта:E-mail основний

 

_____________________    ПІБ ФОП

ПІДПИСИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЦЬ

ПІБ ФОП ,

що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № номер виписки ЄДРПОУ/ФОП

від

дата виписки ЄДРПОУ/ФО, (напр.:31.12.2021)📆

IBAN IBAN  

в  Назва банку  

МФО МФО банку

Юридична адреса: Юридична адреса

Телефон:

Телефон основний

Ел. пошта:

  E-mail основний

 

_____________________    ПІБ ФОП

СПОЖИВАЧ

Повне найменування

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

IBAN IBAN  

в  Назва банку  МФО банку

Тел. Телефон основний .

Ел. пошта: E-mail основний

Посада представника

 

___________________     ПІБ представника

          М. П.

ПІДПИСИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЦЬ

ПІБ ФОП ,

що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № номер виписки ЄДРПОУ/ФОП

від

дата виписки ЄДРПОУ/ФО, (напр.:31.12.2021)📆

IBAN IBAN  

в  Назва банку  

МФО МФО банку

Юридична адреса: 

Юридична адреса

Телефон:

Телефон основний

Ел. пошта:

  E-mail основний

 

_____________________    ПІБ ФОП

СПОЖИВАЧ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

 ПІБ ФОП ,

що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № номер виписки ЄДРПОУ/ФОП

від

дата виписки ЄДРПОУ/ФОП

Юридична адреса: Юридична адреса

IBAN IBAN  

в  Назва банку

МФО МФО банку

Телефон:Телефон основний

Ел. пошта:E-mail основний

 

_____________________    ПІБ ФОП

 

РАХУНОК -ФАКТУРА № вказати номер

від Дата, (напр.:"01" травня 2021 р.)📆

Отримувач (Виконавець):

Повне найменування

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

IBAN  IBAN  

в Назва банку МФО МФО банку

Тел.: Телефон основний .

Ел. пошта: E-mail основний

Отримувач (Виконавець):

ФОП ПІБ ФОП ,

ЄДРПОУ № номер виписки ЄДРПОУ/ФОП

від

дата виписки ЄДРПОУ/ФО, (напр.:31.12.2021)📆

Юридична адреса: Юридична адреса

IBAN  IBAN

в Назва банку МФО МФО банку

Телефон:

Телефон основний

Ел. пошта:

  E-mail основний

 

Платник (Споживач):

Повне найменування

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

Тел. Телефон основний .

Ел. пошта: E-mail основний

Платник (Споживач):

ФОП ПІБ ФОП ,

ЄДРПОУ № номер виписки ЄДРПОУ/ФОП

від

дата виписки ЄДРПОУ/ФОП

Юридична адреса: Юридична адреса

Телефон:Телефон основний

Ел. пошта:E-mail основний

№ особового рахунку: № О/р

 

 

 

Найменування послуги Обєм Одиниця виміру Тариф ПДВ, грн. Сума з ПДВ, грн.
1. вкажіть послугу об'єм одиниця виміру тариф ПДВ сума
2. вкажіть послугу об'єм одиниця виміру тариф ПДВ сума
3. вкажіть послугу об'єм одиниця виміру тариф   сума
4.  вкажіть послугу об'єм одиниця виміру4 тариф   сума
5. вкажіть послугу об'єм одиниця виміру5 тариф   сума
Всього:     
Загальна сума до сплати: до сплати загалом

 

 

 

№ 

Найменування послуги Обєм Одиниця виміру Тариф Сума без ПДВ, грн.
1. вкажіть послугу об'єм одиниця виміру тариф сума
2. вкажіть послугу об'єм одиниця виміру тариф сума
3. вкажіть послугу об'єм одиниця виміру тариф сума
4.  вкажіть послугу об'єм одиниця виміру4 тариф сума
5. вкажіть послугу об'єм одиниця виміру5 тариф сума
Всього:  
Загальна сума до сплати: до сплати загалом

До сплати: прописом (укр.)

Виконавець: 

Посада представника                                           ______________                                         ПІБ представника

До сплати: прописом (укр.)

Виконавець: 

ФОП ПІБ ФОП                                         ______________                                         

Додаткова угода № вказати номер

до договору про надання послуг з поводження  з побутовими відходами (перероблення, утилізації та захоронення)

номер договору від Дата укладення, (напр.:1 травня 2021 року)📆

 

місце укладання (напр.: м . Київ)                                                                                                                                                                                  дата укладанн, (напр.:31.12.2021)📆

Повне найменування , далі «Виконавець», в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , який діє на підставі Підстава діяльності представника (далі – виконавець), з одної сторони, і 

 

Фізична особа-підприємець ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від дата виписки ЄДРПОУ/ФОП, (напр.:31.12.2021)📆номер виписки ЄДРПОУ/ФОП , що іменується надалі «Виконавець», з одної сторони, і 

Повне найменування що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від Дата реєстраціїКод ЄДРПОУ , в подальшому «Споживач», з другої сторони, а разом – Сторони, уклали цю Додаткову угоду (далі за текстом – “Додаткова угода”) до Договору про надання послуг № номер договору від Дата укладення, (напр.:1 травня 2021 року)📆 , (далі – Договір) про наступне:

Фізична особа-підприємець ПІБ ФОП що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від Дата реєстраціїКод ЄДРПОУ/ФОП , в подальшому «Споживач», з другої сторони, а разом – Сторони, склали цей акт на підтвердження того, що:

1. Сторони погодились змінити та доповнити наступні пункти Договору:

1.1. Пункт вказати пункт 1 договору, що підлягає зміні чи доповненню Договору викласти в наступній редакції:

«викласти пункт 1 у зміненому чи доповненому вигляді ».

1. Сторони погодились змінити та доповнити наступні пункти Договору:

1.1. Пункт вказати пункт 1 договору, що підлягає зміні чи доповненню Договору викласти в наступній редакції:

«викласти пункт 1 у зміненому чи доповненому вигляді ».

1.2. Пункт вказати пункт 2 Договору викласти в наступній редакції

«нова редакція пункт 2 ».

1. Сторони погодились змінити та доповнити наступні пункти Договору:

1.1. Пункт вказати пункт 1 договору, що підлягає зміні чи доповненню Договору викласти в наступній редакції:

«викласти пункт 1 у зміненому чи доповненому вигляді ».

1.2. Пункт вказати пункт 2 Договору викласти в наступній редакції

«нова редакція пункт 2 ».

1.3. Пункт пункт 3 вказати пункт Договору викласти в наступній редакції

«пункт 3 нова редакція ».

1. Сторони погодились змінити та доповнити наступні пункти Договору:

1.1. Пункт вказати пункт 1 договору, що підлягає зміні чи доповненню Договору викласти в наступній редакції:

«викласти пункт 1 у зміненому чи доповненому вигляді ».

1.2. Пункт вказати пункт 2 Договору викласти в наступній редакції

«нова редакція пункт 2 ».

1.3. Пункт пункт 3 вказати пункт Договору викласти в наступній редакції

«пункт 3 нова редакція ».

1.4. Пункт пункт 4 вказати пункт Договору викласти в наступній редакції

«пункт 4 нова редакція ».

1. Сторони погодились змінити та доповнити наступні пункти Договору:

1.1. Пункт вказати пункт 1 договору, що підлягає зміні чи доповненню Договору викласти в наступній редакції:

«викласти пункт 1 у зміненому чи доповненому вигляді ».

1.2. Пункт вказати пункт 2 Договору викласти в наступній редакції

«нова редакція пункт 2 ».

1.3. Пункт пункт 3 вказати пункт Договору викласти в наступній редакції

«пункт 3 нова редакція ».

1.4. Пункт пункт 4 вказати пункт Договору викласти в наступній редакції

«пункт 4 нова редакція ».

1.5. Пункт пункт 5 вказати пункт Договору викласти в наступній редакції

«пункт 5 нова редакція ».

1. Сторони погодились змінити та доповнити наступні пункти Договору:

1.1. Пункт вказати пункт 1 договору, що підлягає зміні чи доповненню Договору викласти в наступній редакції:

«викласти пункт 1 у зміненому чи доповненому вигляді ».

1.2. Пункт вказати пункт 2 Договору викласти в наступній редакції

«нова редакція пункт 2 ».

1.3. Пункт пункт 3 вказати пункт Договору викласти в наступній редакції

«пункт 3 нова редакція ».

1.4. Пункт пункт 4 вказати пункт Договору викласти в наступній редакції

«пункт 4 нова редакція ».

1.5. Пункт пункт 5 вказати пункт Договору викласти в наступній редакції

«пункт 5 нова редакція ».

1.6. Пункт ____ Договору викласти в наступній редакції

«__________________________________________________________».

1.7. Пункт ____ Договору викласти в наступній редакції

«__________________________________________________________».

1.8. Пункт ____ Договору викласти в наступній редакції

«__________________________________________________________».

1.9. Пункт ____ Договору викласти в наступній редакції

«__________________________________________________________».

1.10. Пункт ____ Договору викласти в наступній редакції

«__________________________________________________________».

2. Сторони домовились, що інші пункти Договору, окрім наведених вище, не змінені Додатковою угодою, та залишаються чинними у тій редакції, в якій вони були викладені Сторонами у Договорі.

 

3. Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін та діє протягом дії Договору.

 

4. Додаткова угода є невід’ємною частиною Договору, складена у двох примірниках українською мовою, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожній із Сторін.

ПІДПИСИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ

Повне найменування

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

IBAN IBAN в  Назва банку

МФО  МФО банку

Тел.: Телефон основний .

Ел. пошта: E-mail основний

 

Посада представника

 

___________________     ПІБ представника

          М. П.

СПОЖИВАЧ

Повне найменування

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

IBAN IBAN  

в  Назва банку  

МФО МФО банку

Тел. Телефон основний .

Ел. пошта: E-mail основний

Посада представника

 

___________________     ПІБ представника

          М. П.

ПІДПИСИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ

Повне найменування

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

IBAN IBAN  в  Назва банку МФО МФО банку

Тел.: Телефон основний .

Ел. пошта: E-mail основний

 

Посада представника

 

___________________     ПІБ представника

          М. П.

СПОЖИВАЧ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

 ПІБ ФОП ,

що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № номер виписки ЄДРПОУ/ФОП

від

дата виписки ЄДРПОУ/ФОП

Юридична адреса: 

Юридична адреса

IBAN IBAN  

в  Назва банку  

МФО МФО банку

Телефон:Телефон основний

Ел. пошта:E-mail основний

 

_____________________    ПІБ ФОП

ПІДПИСИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЦЬ

ПІБ ФОП ,

що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № номер виписки ЄДРПОУ/ФОП

від

дата виписки ЄДРПОУ/ФО, (напр.:31.12.2021)📆

IBAN IBAN  

в  Назва банку  

МФО МФО банку

Юридична адреса: Юридична адреса

Телефон:

Телефон основний

Ел. пошта:

  E-mail основний

 

_____________________    ПІБ ФОП

СПОЖИВАЧ

Повне найменування

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

IBAN IBAN  

в  Назва банку  МФО банку

Тел. Телефон основний .

Ел. пошта: E-mail основний

Посада представника

 

___________________     ПІБ представника

          М. П.

ПІДПИСИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЦЬ

ПІБ ФОП ,

що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № номер виписки ЄДРПОУ/ФОП

від

дата виписки ЄДРПОУ/ФО, (напр.:31.12.2021)📆

IBAN IBAN  

в  Назва банку  

МФО МФО банку

Юридична адреса: 

Юридична адреса

Телефон:

Телефон основний

Ел. пошта:

  E-mail основний

 

_____________________    ПІБ ФОП

СПОЖИВАЧ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

 ПІБ ФОП ,

що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № номер виписки ЄДРПОУ/ФОП

від

дата виписки ЄДРПОУ/ФОП

Юридична адреса: Юридична адреса

IBAN IBAN  

в  Назва банку

МФО МФО банку

Телефон:Телефон основний

Ел. пошта:E-mail основний

 

_____________________    ПІБ ФОП

 

Дата оновлення 25.05.2022 о 14:58:00

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Продиктуйте текст для пошуку
Готово