УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Договір про колективне управління майновими правами автора, (укр), Україна

         

ДОГОВІР № 1

 ПРО КОЛЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ АВТОРА

 

Місто

Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

Громадянин(ка) України ПІБ повністю (далі – Автор), з одного боку,

і Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Посада в род. відмінку (далі – Організація), з іншого боку, а разом іменовані – Сторониуклали цей договір  (далі – Договірпро наступне:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Організація колективного управління (організація колективного управління  майновими правами) - організація,  що  управляє наколективній основі майновими правами  Автора на підставі переданих Автором Організації повноважень;

каталог – перелік творів, майнові права на які належать Авторові, щодо яких Автор уклав з Організацією цей Договір про передання майнових прав у колективне управління;

інші терміни .

Решта термінів, що використовуються в Договорі, визначаються згідно  із нормами чинного законодавства України. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.2. Автор доручає Організації право здійснювати на колективній основі управління його майновими правами  на твори, перелік яких додається у додатку до цього Договору.  

2.2. Організація здійснює управління майновими правами Автора при використанні творів способами:

публічного виконання (як приклад);

публічного сповіщення (як приклад);

публічного показу (як приклад);

інші способи, передбачені статтею 441 Цивільного кодексу України, статтею 15 Закону України „Про авторське право і суміжні права”

2.3. Колективне управління майновими правами Автора здійснюється на території України. 

На підставі переданих Автором повноважень Організація може доручати на основі договорів з аналогічними  іноземними організаціями  управляти  на колективній  основі  за кордоном  майновими  правами Автора,  у тому числі про взаємне представництво інтересів.

2.4. Автор гарантує Організації, що:

він дійсно є Автором творів, які існують на момент підписання цього Договору і тих, які будуть створені під час дії цього Договору та, права на які будуть доручені Організації для колективного управління шляхом надання переліку таких творів у письмовій формі у вигляді додатку до даного Договору, який вважатиметься невід’ємною його частиною;

він не передавав (не відчужував) майнові права, доручені в колективне управління Організації, третім особам;

твори Автора не порушують особисті немайнові і (або) майнові права  третіх осіб;

відомості, надані Автором, є достовірними та відповідають дійсності.

 

3. ПРАВА СТОРІН

3.1. Автор має право:

3.1.1. Отримувати винагороду, зібрану організацією з осіб, які використовують твори з каталогу Автора.

3.1.2. Вимагати від Організації вилучення своїх творів із дозволів на використання, які надаються Організацією шляхом укладання договорів з особами, які використовують твори. Твір вважається вилученим після 10  місяців з дня подання заяви Автора про вилучення творів.

3.1.3. На захист прав, управління якими здійснює Організація, в тому числі звернення до суду за захистом прав та інтересів Автора.

3.1.4. Добровільно вийти із Організації на умовах і порядку, визначених статутом Організації;

інші права Автора .

3.2. Організація має право:

3.2.1. Погоджувати   з  особами,   які   використовують   твори, розмір винагороди під часукладання договору.

3.2.2. Укладати договори  про  використання прав Автора,  переданих вколективне управління.

3.2.3. Збирати, розподіляти і виплачувати зібрану винагороду Автору за використання   творів із каталогу Автора, правами  якихуправляє Організація. 

3.2.4. Вчиняти інші  дії,  передбачені чинним  законодавством,необхідні для захисту прав, управління якими здійснює Організація, в тому числі  звертатися  до суду  за  захистом прав Автора відповідно до статутних повноважень та доручення;

поле вводу .

4. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Автор зобов’язаний:

4.1.1. Не доручати третім особам здійснювати будь-які дії по управлінню його майновими правами, що передані в колективне управління Організації.

4.1.2. Повідомляти про зміни у каталозі, надавати Організації відомості про нові твори для включення їх до каталогу з метою своєчасного нарахування і правильного розподілу винагороди Організацією.

4.1.3. Повідомляти про зміну місця проживання, прізвища, імені, псевдоніму, банківських реквізитів тощо;

інші обов’язки Автора .

 4.2. Організація  зобов’язана:

4.2.1. Укладати з особами, які використовують твори договори, відповідно до яких надавати невиключні права на використання творів Автора

4.2.2. Збирати винагороду, розподіляти та виплачувати зібрану винагороду, що належить Автору.

4.2.3. Подавати позови від імені та на користь Автора з метою захисту його порушених прав та інтересів відповідно до статутних повноважень та доручення.

4.2.4. На запит Автора надавати інформацію про зібрану винагороду для Автора, порядку її розподілу та іншу інформацію, що стосується колективного управління майновими правами Автора;

поле вводу .

5. ВИПЛАТА  ВИНАГОРОДИ

5.1. Зібрані суми авторської винагороди виплачуються Автору за використання творів на території:

  - України,  залежно від умов договорів, укладених Організацією з особами, які використовують твори, але не рідше 6 разів на рік, у строки від дати підписання договору до Сума1 виплачуються до, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 .

  - інших країн світу, залежно від договорів, укладених Організацією з аналогічними іноземними організаціями колективного управління або в міру надходження винагороди, але не рідше разів  на рік, у строки від дати підписання договору до Сума2 виплачуються до, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

5.2. Перерахування винагороди здійснюється у національній валюті за рахунок одержувачів винагороди.     

5.3. Положення Договору, що стосуються виплати винагороди, є конфіденційною інформацією, яку жодна із Сторін на має право розголошувати без попереднього письмового дозволу іншої Сторони, крім випадків, передбачених законодавством.  

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ДОГОВОРУ

6.1. У випадку порушення зобов’язання (далі – порушення Договору), Сторона несе відповідальність, визначену чинним законодавством та цим Договором.

6.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених у цьому  Договорі.

6.3. У випадку порушення строку виплати винагороди, Користувач виплачує Організації  пеню в розмірі Введіть суму  за кожен день прострочення.

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Сторони зобов’язуються вирішувати будь-який спір шляхом переговорів ів досудовому порядку. 

7.2. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів та в досудовому порядку, спір може бути передано для вирішення у судовому порядку.

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Договору за умов виникнення форс-мажорних обставин. 

8.2. По завершеннітаких обставин Сторона, яка не виконала свої зобов’язання за Договором, повинна виконати їх у терміни, на які було призупинено виконання зобов’язань. 

8.3. Сторона не має права посилатися на форс-мажорні обставини у випадку, коли вони розпочалися у момент прострочення нею виконання її обов’язків за Договором.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Строк дії Договору складає 3  рік (роки)  з моменту підписання Договору Сторонами.  

Якщо жодна з Сторін за 2 місяць (-і)до закінчення дії Договору не повідомить письмово про його припинення, Договір вважається продовженим на той же строкі на тих же умовах. 

9.2.Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору. 

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору дійсні за умови, що вони вчинені у письмовій формі та підписані Сторонами.

10.2. У разі зміни місцезнаходження та/або реквізитів, Сторони повинні повідомити про таку зміну в термін 3  днів з моменту настання таких змін. 

10.3. З усіх питань, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України. 

10.4. Договір укладений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному кожній із Сторін

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Автор:

ПІБ: ПІБ повністю

ІПН: Інд. податковий номeр

Документ: Назва документа, що посвідчує особу , що виданий Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса реєстрації місця проживання: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

__________________

Організація:

Повне найменування

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Адреса місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Посада представника  ПІБ представника

____________________

Дата оновлення 12.01.2024 о 06:41:05

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Опис

Згідно Договору Автор доручає Організації право здійснювати на колективній основі управління його майновими правами на Твір, наприклад, публічне виконання, публічне сповіщення, публічний показ . Юрисдикція -Україна.


Автор: фізична особа.

Організація: юридична особа (резидент України).

 

Зміст:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ;

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ;

3. ПРАВА СТОРІН;

4. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН;

5. ВИПЛАТА ВИНАГОРОДИ;

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ДОГОВОРУ;

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ;

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ;

10. ІНШІ УМОВИ;

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

 

Продиктуйте текст для пошуку
Готово