УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Договір позики з нерезидентом (укр-англ), Україна

LOAN AGREEMENT № 1

 

Kyiv    00.00.2019

ДОГОВІР ПОЗИКИ № 1

 

Київ 00.00.2019

Повне найменування (Eng.) , a company incorporated under the laws of Країна реєстрації (Eng.) , having its registered office at Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by Посада представника (Eng.) ПІБ представника (Eng.) , acting under Підстава діяльності представника (Eng.) (hereinafter referred to as "the Lender"); and

Повне найменування , компанія, зареєстрована відповідно до законодавства Країна реєстрації , за адресоюАдреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (далі - "Кредитор");  і

Повне найменування (Eng.) , a company incorporated under the laws of Ukraine, identification code Код ЄДРПОУ ,, having its registered office atАдреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by Посада представника (Eng.) ПІБ представника (Eng.) acting under the Підстава діяльності представника (Eng.) (hereinafter referred to as "the Borrower"); Повне найменування , компанія, зареєстрована відповідно до законодавства України, ідентифікаційний код Код ЄДРПОУ , адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (далі - "Позичальник"),

HAVE ENTERED INTO THIS AGREEMENT ON THE FOLLOWING:

УКЛАЛИ ЦЕЙ ДОГОВІР ПРО НАСТУПНЕ:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. У порядку і на умовах, визначених даним Договором, Позикодавець передає у власність Позичальнику грошові кошти в розмірі, вказаному в п. 1.2. даного Договору (надалі - позика), а Позичальник зобов'язується повернути їх у зазначений даним Договором строк і сплатити відсотки.

1.2. Сума позики складає сума позики () доларів США. 

1.3. Відсотки за користування позикою складають 11% річних, фіксована, з розрахунку фактичної кількості днів у поточному році і фактичної кількості днів у місяці. Відсотки нараховуються протягом усього строку користування позикою на фактичну суму заборгованості по позиці за фактичний період користування.

            Розмір виплат за користування позикою за встановленою Договором процентною ставкою з урахуванням комісій, неустойки та інших установлених договором платежів, у тому числі тих, що є санкціями за неналежне виконання умов цього Договору протягом усього періоду дії Договору не може перевищувати розмір виплат за максимальною процентною ставкою, встановленою Національним Банком України на момент реєстрації договору.

1.4. Термін повернення позики та відсотків: 

1.5. Мета позики: для загальних корпоративних цілей Позичальника та для поповнення обігових коштів. 

1. SUBJECTOF THEAGREEMENT

 

1.1. In the orderand on theterms specifiedin thisAgreement, theCreditortransfers to the Borrower funds in the amount specified in p.

 

1.2. of this Agreement (hereinafter - loan), and Borrower shall return it in the term specified in this Agreement and pay interest. 1.2. Loan amount consist сума позики () US dollar.

1.3. Percent for using of loan consist 11%, based on the actual number of days in the year and the actual number days in the month. Interest is accrued during all term of the actual use of the loan on amount of the debt for the actual period of use. The amount of payment for the use of credit established by the Treaty on the interest rate, taking into account commissions, penalties and other designated contract payments, including those which are the sanctions for improper execution of this Contract during the entire period of the Contract shall not exceed the amount of payments for a maximum interest rate established by the National Bank of Ukraine at the time of registration of the contract within the whole using by credit on actual amount of indebtedness on credit.

1.4. Term of return of credit and percent: 

1.5. Purpose of loan: for general corporate purposes of Borrower and for working capital financing.

 

2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИКИ

 

2.1. Після укладення даного Договору Позичальник зобов'язаний зареєструвати договір в Національному банку України.

2.2. Надання позики може здійснюватися окремими частинами (надалі – “Частка”). Розміри та строки перерахування окремої Частки погоджуються сторонами. Сума всіх Часток не може перевищувати загального розміру позики, зазначеного у п. 1.2. даного Договору.

2.3. Позика передається шляхом перерахування в безготівковій формі грошових коштів на банківський рахунок Позичальника, вказаний в п.12.

2.4. Позика повертається шляхом перерахування в безготівковій формі грошових коштів на рахунок Позикодавця,  вказаний в п.12.

2.5. Відсотки за користування позикою Позичальником нараховуються щомісячно в останній день місяця та виплачуються Позичальником у строк, вказаний у п.1.4.  

2.6. Відсотки сплачуються шляхом перерахування в безготівковій формі грошових коштів на рахунок Позикодавця, вказаний в п.12.

2.7. Всі витрати по перерахуванню коштів, включаючи комісійні витрати банків-кореспондентів, сплачує відправник грошових коштів.

2.8. Моментом (днем) надання позики (Частки) вважається день зарахування коштів на поточний рахунок Позичальника. 

2.9. Моментом (днем) повернення позики (Частки) вважається день списання коштів з поточного рахунку Позичальника.

2. ORDER OF EXTENSION AND RETURNING OF A LOAN

 

2.1. After conclusion of this Agreement Borrower is obliged to register the Agreement in the National Bank of Ukraine.  

2.2. The loan can be granted by parts (hereinafter referred to as the “Part of loan”). The amount and term of transferring of appropriate Parts of loan shall be agreed by the Parties. The sum of all Parts of loan shall not exceed the total sum of the loan indicated in par. 1.2. of the present Agreement.

2.3. Loan shall be given by the transfer funds to the bank account of the Borrower, specified in p.12.

2.4. The loan is returned by transfer of funds to the bank account of the Creditor, specified in p.12.

2.5. Interest on the loan charged monthly on the last day of the month and paid by the Borrower within the term specified in p. 1.4.

2.6. Interest paid by transfer of funds to the account of the Creditor, specified in p.12.

2.7. All costs of transferring funds, including commission costs of correspondent banks, paid by the sender of funds.

2.8. The moment (day) of issuing of loan (or Part of loan) is day of put of funds on the current account of Borrower.

2.9. The moment (day) of redemption of the loan (or Part of loan) is the day of cancellation of funds from the current account of the Borrower.

3. УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗИКИ

 

3.1. Позика, надана Позикодавцем, забезпечується всім майном, що належить Позичальнику і коштами, на які може бути звернено стягнення в порядку, встановленому законодавством України. 

3. FACILITIES LOANS

 

3.1. Loan provided to all property owned by the Borrower and the funds which may be levied in accordance with the laws of Ukraine.

4. ПОЗИКОДАВЕЦЬ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ

 

4.1. Перераховувати Позичальнику кошти по позиці в межах суми і терміну, передбачених цим Договором.

4. THE CREDITOR SHALL:

 

4.1. To transfer to the Borrower funds in amount and terms, specified in this Agreement.

5. ПОЗИЧАЛЬНИК ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ

 

5.1. Використати позику відповідно до реєстраційного свідоцтва і на вказані в Договорі цілі.

5.2. Забезпечити повернення отриманої позики та сплатити відсотки у термін, зазначений у п.1.4.   

5.3. На запит Позикодавця надавати останньому будь-яку інформацію, пов’язану з отриманням та використанням позики.

 

 

5. THE BORROWER SHALL:

 

5.1. Use a loan pursuant to a registration certificate and for purposes specified in the Agreement.

5.2. Ensure the return received loan and pay interest within the period specified in p. 1.4. of this Agreement.

5.3. At the request of Creditor to provide the latter with any information relating to the receipt and use of the loan.

6. ПОЗИКОДАВЕЦЬ МАЄ ПРАВО:

 

6.1. У разі нецільового використання позики, порушення термінів його погашення та сплати відсотків, а також порушення Позичальником інших зобов’язань, передбачених Договором - розірвати Договір.

6.2. Вимагати від Позичальника надання забезпечення позики, в обсязі, що задовольняє Позикодавца.

6. THE CREDITOR HAS THE RIGHT TO:

 

6.1. In the case of misuse of the loan, a violation of the maturities and interest payments, as well as violations of the Borrower other obligations under the Agreement - to terminate this Agreement.

6.2. to require the borrower to provide collateral to the extent satisfying Creditor.

7. ПОЗИЧАЛЬНИК МАЄ ПРАВО:

 

7.1. Висувати перед Позикодавцем питання про перенесення строків платежу у разі виникнення тимчасових фінансових або інших ускладнень по обставинам, що не залежать від нього. 

7.2.  Достроково (в тому числі частково) повертати позику та\або сплачувати відсотки за позикою.

7.3. Після попереднього повернення фактично отриманої позики та сплати відсотків за її використання -  достроково розірвати Договір повідомивши про це Позикодавця письмово, не пізніше, ніж за 7 днів.

7.4. Будь-яке дострокове погашення позики та відсотків за позикою здійснюється відповідно до діючого законодавства України.

 

 

7. THE BORROWER HAS THE RIGHT:

 

7.1. Nominate the Creditor to postpone the issue of payment in the event of a temporary financial or other complications due to circumstances beyond his control.

7.2. Ahead of schedule (including partially) repay the loan and\or pay interest on the loan.

7.3. After a preliminary return actually received the loan and pay interest for its use - terminate the Agreement  after notice to the Creditor in writing about it no later than 7 days.

7.4. Early repayment of the loan and interest is carried out according to Ukrainian legislation.

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

            

9.1. Сторони погодилися з тим, що форс-мажорні обставини не можуть бути підставою для звільненнясторін від належного виконання ними своїх зобов'язань за даним Договором.

9. FORCE MAJURE

 

9.1. The parties agreed that the force majeure can not excuse the parties from the proper performance of their obligations under this Agreement.

10. ТЕРМІН ДІЇ, ЗМІНА ДОГОВОРУ

 

10.1. Зміни та доповнення до Договору оформлюються додатковими угодами, які є невід'ємними частинами цього Договору за умов внесення відповідних змін до реєстраційного свідоцтва Національного банку України.

10.2. Договір набуває чинності з дати його реєстрації Національним банком України і діє до повного погашення позики та відсотків за позикою.

10. TERM, AMENDMENT AGREEMENT

 

10.1. Changes and additions to the Agreement executed additional agreements, which are integral parts of this Agreement, subject to appropriate changes in the registration certificate of the National Bank of Ukraine.

10.2. This Agreement shall enter into force on the date of its registration by the National Bank of Ukraine and is valid until full repayment of the loan and interest on the loan.

11. ІНШІ УМОВИ.

 

11.1. Позичальник зобов'язується в п'ятиденний термін повідомити Позикодавця про зміну юридичної і фактичної адреси, номера телефону та заплановану реорганізацію і ліквідацію.

11.2. Відносини, що не врегульовані цим Договором, регламентуються чинним законодавством України.

11.3. Договір укладений у двох примірниках, по одному для кожної із сторін, всі примірники мають рівну юридичну силу. Договір укладений двома мовами – українською та англійською. У випадку виникнення спірних питань стосовно даного Договору, тлумачення його положень здійснюється за текстом, викладеним українською мовою.

11. OTHER CONDITIONS

 

11.1. The Borrower shall notify the Creditor within five days about change the legal and actual address, telephone number, about planned reorganization or liquidation.

11.2. Relations are not regulated by this Agreement shall be governed by current legislation of Ukraine.

11.3. The Agreement is concluded in two original copies, one for each party, all copies have equal legal force. The Agreement is concluded in two languages – Ukrainian and English. Should any disputable issues relating to the present Agreement arise, interpretation of its provisions shall be carried out in accordance with the text set out in Ukrainian.

13. Addresses and banking details

 

The Lender

Повне найменування (Eng.)

Registration number: Код компанії

Address: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

Bank Details (Валюта рахунку )

Bank: Назва банку

MFI МФО банку   

Account: № рахунку

IBAN IBAN

SWIFT SWIFT

 

Correspondent

Банк-кореспондент

Address: Aдреса (банк-кореспондент)

Account: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT SWIFT (банк-кореспондент)

 

______________

Посада представника (Eng.) ПІБ представника (Eng.)

 

13. Місцезнаходження та реквізити сторін

 

Від Позикодавця

Повне найменування

Код компанії: Код компанії

Адреса місцезнаходження: : Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Банківські реквізити (Валюта рахунку )

Назва: Назва банку

МФО МФО банку   

Номер рахунку: № рахунку

IBAN IBAN

SWIFT SWIFT

 

Банк-кореспондент

Банк-кореспондент

Адреса: Aдреса (банк-кореспондент)

Номер рахунку: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT SWIFT (банк-кореспондент)

 

_________

Посада представника , ПІБ представника

The Borrower

Повне найменування (Eng.)

EDRPOU: Код ЄДРПОУ

Adress: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

Bank details (Валюта рахунку ):

Bank: Назва банку

Adress: Адреса банку

MFI МФО банку

Account: № рахунку

IBAN IBAN

SWIFT SWIFT

 

CorrespondentБанк-кореспондент

Adress: Aдреса (банк-кореспондент)

Account: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT SWIFT (банк-кореспондент)

 

______________

Посада представника (Eng.) ПІБ представника (Eng.)

 

Від Позичальника

Повне найменування

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Адреса місцезнаходження:Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

Банківські реквізити  (Валюта рахунку ):

Назва: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Номер рахунку: № рахунку

IBAN IBAN

SWIFT SWIFT

 

Банк-кореспондент:Банк-кореспондент

Адреса: Aдреса (банк-кореспондент)

Номер рахунку: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT SWIFT (банк-кореспондент)

 

_________________

Посада представника  ПІБ представника

The interest rate under this Agreement may not exceed the maximum interest rates established by the National Bank of Ukraine in accordance with the first paragraph of 1.10 of Chapter 1 of Section І of the Regulation on the procedure for obtaining loans by residents, foreign currency loans from non-residents and granting residents loans in foreign currency to non-residents from 17.06.2004 No. 270.

Дата оновлення 05.03.2024 о 18:25:01

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Опис

Згідно договору позики Позикодавець передає у власність Позичальнику грошові кошти, а Позичальник зобов'язується повернути їх у зазначений строк і сплатити відсотки.

 

Позикодавець: юридична особа (нерезидент України); 

Позичальник: юридична особа (резидент України).

 

Зміст:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ;

2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИКИ; 

3. УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗИКИ; 

4. ПОЗИКОДАВЕЦЬ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ; 

5. ПОЗИЧАЛЬНИК ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ; 

6. ПОЗИКОДАВЕЦЬ МАЄ ПРАВО;

7. ПОЗИЧАЛЬНИК МАЄ ПРАВО; 

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ; 

10. ТЕРМІН ДІЇ, ЗМІНА ДОГОВОРУ; 

11. ІНШІ УМОВИ.

 

 

 

 

Продиктуйте текст для пошуку
Готово