УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Договір позики із заставним забезпеченням (укр), Україна

ДОГОВІР № Номер договору

позики

 

м. місце укладення договору

дата укладення договору р.

Громадянин(ка)  Громадянство  ПІБ повністю , Назва документа, що посвідчує особу серія номерСерія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу , що проживає за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) , реєстраційний номер облікової картки платника податків Інд. податковий номeр (надалі- "Позичальник") з одного боку, та

Повне найменування (код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУв особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі - "Позичальник"), з однієї сторони, та 

Повне найменування (код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ ) в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника (надалі - "Позичальник"), з однієї сторони, та 

Компанія Повне найменування (код компанії - Код компанії ), в особі Посада представника  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Позичальник"), з однієї сторони

Код компанії Компанія Повне найменування (код компанії - Код компанії ), в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Позичальник"), з однієї сторони

Повне найменування (код ЄДРПОУ - Код ЄДРПОУ ) в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі - "Позикодавць"), з іншої сторони

Повне найменування (код ЄДРПОУ - Код ЄДРПОУ ) в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада представника ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Позикодавець"), з іншої сторони

Громадянин(ка)  Громадянство  ПІБ повністю , Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу від Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу , що проживає за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) , реєстраційний номер облікової картки платника податків Інд. податковий номeр (надалі - "Позикодавець"), з другої сторони

Компанія Повне найменування , в особі Посада представника ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Позикодавець"), з другої сторони

Компанія Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Позикодавець"), з другої сторони

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Договір№ Номер договору позики (надалі – «Договір») про наступне:

 

 1. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  1. Позикодавець надає Позичальнику поворотну фінансову допомогу (Позику), а   Позичальник зобов’язується повернути надані грошові кошти (Позику) в порядку та на умовах, передбачених даним Договором.
  2. Під «поворотною фінансовою допомогою» слід розуміти суму коштів, що надійшла Позичальнику за даним Договором.

 

2. УМОВИ НАДАННЯ ДОПОМОГИ

 1. Поворотна фінансова допомога надається в національній валюті в максимальному розмірі до сума позики грн (сума позики грн, прописом (укр.) ) гривень шляхом безготівкового перерахунку грошових коштів Позикодавцем на рахунок Позичальника.
 2. Поворотна фінансова допомога не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами.
 3. Надання фінансової допомоги підтверджується випискою по рахунку, відповідною квитанцією.
 4. Поворотна фінансова допомога використовується для потреб Позичальника у зв’язку з сімейними обставинами.

5. З метою забезпечення належного виконання своїх зобов'язань по поверненню суми позики в зазначений у пункті 2 даного договору строк, Позичальник надає В заставу наступне майно:

Предметом застави є частка у статутному капіталі Повне найменування  (надалі - Товариство) у розмірі розмір частки (розмір частки, прописом (укр.) ) гривень, що становить розмір частки %  Статутного капіталу Товариства (надалі - "Частка" або "Майно"), яку Заставодавець передає в заставу Заставодержателю, а Заставодержатель приймає її в заставу на умовах, встановлених цим договором.

5.1. Відомості про Товариство, частка у статутному капіталі якого відчужується:

5.1.1. Найменування: Повне найменування , код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ .

5.1.2. Статутний капітал: розмір статутного капіталу  (розмір статутного капіталу прописом, прописом (укр.) )  гривень.

5.2. Відомості про частку Продавця у статутному капіталі Товариства (надалі іменується „частка” ):

5.2.1. Загальний розмір частки Продавця складає: розмір частки (розмір частки, прописом (укр.) ) гривень, що становить розмір частки % Статутного капіталу Товариства. Передача частки в заставу здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю», Цивільного кодексу України та інших правових норм чинного законодавства України.

5.3. Покупець підтверджує, що він є належним чином повідомлений про фінансово-господарську діяльність Товариства з моменту його державної реєстрації та про фінансовий стан справ Товариства на момент укладення цього Договору.

5.4. Продавець стверджує, що частка, яка відчужується за даним договором  раніше не продана, не подарована, не відчужена іншим способом, вона не заставлена, у податковій заставі не перебуває, щодо неї не ведуться судові спори, відносно неї не укладено будь-яких договорів з відчуження чи щодо користування з іншими особами, в спорі та під арештом не перебуває, прихованих недоліків, а також прав щодо неї третіх осіб, як у межах, так і за межами України немає.

6. Заставне Майно, що служить забезпеченням належного виконання Позичальником своїх зобов'язань залишається в Позичальника.

7. Сторони домовилися, що Позичальник не вправі розпоряджатися Майном, що забезпеченням без згоди Позикодавця.

8. При втраті Позичальником Майна, що є забезпеченням зобов'язань Позичальника за даним договором або погіршення його стану з обставин, за які Позикодавець не несе відповідальності, Позикодавець вправі вимагати від Позичальника дострокового повернення суми позики.

9. Сторони визначили, що у випадку невиконання або неналежного виконання Позичальником своїх зобов'язань по поверненню суми позики Позикодавець задовольняє свої вимоги в повному обсязі, обумовленому до моменту фактичного задоволення, за рахунок Майна, що служить забезпеченням зобов'язань Позичальника шляхом його реалізації у встановленому порядку.

10. Сторони домовилися, що у випадку недостатньої суми, вирученої при реалізації Майна, Позикодавець одержує відсутню суму з іншого майна Позичальника, на яке може бути звернене стягнення відповідно до  діючого законодавства.

11. Якщо сума, виручена при реалізації Майна, перевищить суму наданої суми позики, різниця вертається Позичальникові не пізніше 10 (десяти) днів з моменту реалізації.

3. СТРОК ДОГОВОРУ

 1. Поворотна фінансова допомога надається строком на 365 календарних днів і підлягає остаточному поверненню Позикодавцю до дата повернення позики р.

 

4. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ДОПОМОГИ

 1. Повернення грошових коштів проводиться шляхом перерахування грошових коштів на особовий рахунок Позикодавця в установі банку.
 2. Поворотна фінансова допомога може повертатись одним платежем або частинами, розмір яких самостійно визначається Позичальником.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 1. Позикодавець зобов’язується своєчасно передати фінансову допомогу Позичальнику.
 2. Позичальник має право дострокового повернення поворотної фінансової допомоги.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 1. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за даним Договором відповідно до чинного законодавства України.

 

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 1.  Спори між сторонами вирішуються шляхом переговорів.
 2. В разі недосягнення згоди зацікавлена сторона передає спір на розгляд компетеного судового органу в порядку, передаченому чинним законодавством України.

 

8. ФОРС-МАЖОР

 1. Сторони звільняються від відповідальності  за  часткове або повне невиконання зобов'язань по дійсному договору, якщо повне або часткове невиконання своїх зобов'язань являється наслідком обставин непоборної сили (землетрусу, пожежі, повені,  епідемії), а також некласичних видів форс-мажорних обставин, які можуть мати місце на території України,  таких  як:  непередбачені  політичні дії, екологічні катастрофи, воєнні дії, у тому числі бойові  (учбові), страйки, національні та  еміграційні хвилювання,  рішення органів влади, зміни національного законодавства, злочинні дії третіх осіб по відношенню до Сторін, виникаючі після заключення даного Договору.

 

 9. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Даний Договір вступає в силу з моменту його підписання та діє до повного виконання зобов’язань двома Сторонами.
 2. Всі зміни та доповнення до даного Договору укладаються в письмовій формі у вигляді Додаткової Угоди та підписуються обома Сторонами.
 3. Даний Договір укладено в двох примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
 4. Після підписання Даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, так чи інакше пов’язаних з Даним Договором, втрачають юридичну силу.
 5. У випадках, не передбачених Даним Договором, Сторони керуються чинним цивільним законодавством України.

ПОЗИЧАЛЬНИК

Громадянин(ка) Громадянство ПІБ повністю

Реєстраційний номер облікової картки платника податків Інд. податковий номeр

Документ, що посвідчує особу: Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  від Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Зареєстрований(а) за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел. Номер телефону №1

E-mail: E-mail

п/р № рахунку  в Назва банку  МФО МФО банку

Продавець  _______________________ ПІБ повністю

ПОЗИЧАЛЬНИК

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

п/р № рахунку   в Назва банку  , МФО МФО банку      

Телефон основний

E-mail основний

Посада представника

_____________________ ПІБ представника

ПОЗИЧАЛЬНИК

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

п/р № рахунку   в Назва банку  , МФО МФО банку      

Телефон основний

E-mail основний

Посада представника

________________ ПІБ представника

 

Посада представника

_____________________ ПІБ представника

ПОЗИЧАЛЬНИК

Повне найменування

Реєстраційний номер: Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Телефон: Телефон основний

E-mal: E-mail основний

п/р № рахунку (Валюта рахунку ) в Назва банку  Адреса банку МФО МФО банку

 

Посада представника

_______________ ПІБ представника

Посада представника

______________ПІБ представника

ПОЗИЧАЛЬНИК

Повне найменування

Реєстраційний номер: Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Телефон: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку (Валюта рахунку ) в Назва банку , адреса банку  Адреса банку МФО МФО банку

Посада представника

_______________ ПІБ представника

ПОЗИКОДАВЕЦЬ

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

п/р № рахунку   в Назва банку   МФО МФО банку

Телефон: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Посада представника

_______________  ПІБ представника

ПОЗИКОДАВЕЦЬ

Фізична особа-підприємець Покупець ФОП ПІБ

Реєстраційний номер облікової картки платника податків Покупець ФОП ІПН

Юридична адреса: юридична адреса

Фактична адреса: фактична адреса

 

п/р номер рахунку в назва банку МФО МФО банку

ПОЗИКОДАВЕЦЬ

Громадянин(ка) Громадянство ПІБ повністю

Реєстраційний номер облікової картки платника податків: Інд. податковий номeр

Докумет, що посвідчує особу: Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу  виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Зареєстрований за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Телефон: Номер телефону №1

E-mail: E-mail

№ рахунку в Назва банку МФО МФО банку

 

_______________   ПІБ повністю

ПОЗИКОДАВЕЦЬ

Повне найменування

Реєстраційний номер: Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Телефон: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку (Валюта рахунку ) в Назва банку , адреса  Адреса банку МФО МФО банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Посада представника

_______________ ПІБ представника

ПОЗИКОДАВЕЦЬ

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Телефон: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку   в Назва банку   МФО МФО банку

Посада представника

_______________ ПІБ представника

Посада представника

_______________ ПІБ представника

ПОЗИКОДАВЕЦЬ

Повне найменування

Реєстраційний номер: Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Телефон основний

E-mail основний

п/р № рахунку (Валюта рахунку ) в Назва банку  Адреса банку МФО МФО банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Посада представника

_______________ ПІБ представника

Посада представника

_______________ ПІБ представника