УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Договір поставки технічної продукції простий (EXW - зі складу продавця)

Договір  поставки № 2019/02-1

 

м. Київ                                                  15.09.2019  р. 

Повне найменування , код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ , що зареєстроване на адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , (надалі - "ПОСТАЧАЛЬНИК") з одного боку, та

ФОП ПІБ ФОП , ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ/ФОП   який діє на підставі Виписки з ЄДР, ( надалі - "ПОСТАЧАЛЬНИК") з одного боку, та

 Повне найменування , код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ , що зареєстроване на адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) ,  в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку ,  що діє на підставі Підстава діяльності представника , (надалі - "ПОКУПЕЦЬ"), з іншого боку, , в подальшому разом разом іменуються - "Сторони", а кожна окремо - "Сторона",  уклали цей Договір про нижченаведене:

ФОП ПІБ ФОП , ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ/ФОП , який діє на підставі Виписки з ЄДР, (надалі - "ПОКУПЕЦЬ") з іншого боку, , в подальшому разом разом іменуються - "Сторони", а кожна окремо - "Сторона",  уклали цей Договір про нижченаведене:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язується поставляти ПОКУПЦЕВІ продукцію, а ПОКУПЕЦЬ зобов'язується приймати продукцію і своєчасно оплачувати її на умовах цього Договору в асортименті і кількості згідно специфікації (форма спеціифікації міститься в Додатку №1), що являється невід'ємною частиною цього Договору.

 

2. ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

2.1. Якість продукції, яка поставляється, повинна відповідати стандартам і технічній документації виробника продукції.

2.2. ПОСТАЧАЛЬНИК повинен по можливості засвідчувати якість продукції, що поставляється, копією сертифікату якості від виробника.

 

3.  ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

3.1. Гарантійний термін експлуатації на продукцію, що поставляється, складає 12 місяців з моменту отримання її ПОКУПЦЕМ згідно дати  на товарній накладній. ПОСТАЧАЛЬНИК гарантує працездатність продукції відповідно до її технічних характеристик упродовж  усього гарантійного терміну експлуатації, окрім випадків псування, пов'язаних з недотриманням умов зберігання і порушення умов експлуатації.

3.2. Приймання товару по кількості і якості здійснюється ПОКУПЦЕМ при отриманні на складі ПОСТАЧАЛЬНИКА.

 

4. КОМПЛЕКТНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ, ЩО ПОСТАВЛЯЄТЬСЯ

4.1. Продукція поставляється в оригінальній упаковці і в комплектності, визначуваній виробником продукції.

4.2. Перевірка комплектності продукції і упаковка здійснюється ПОКУПЦЕМ у момент її отримання на складі ПОСТАЧАЛЬНИКА.

 

5. ТЕРМІНИ І ПОРЯДОК ПОСТАЧАННЯ

5.1. Умови постачання – самовивіз  ПОКУПЦЕМ зі складу ПОСТАЧАЛЬНИКА. Продукція поставляється на умовах EXW (у відповідності з Правилами тлумачення торгових термінів Incoterms в редакції 2010 г.).

5.2. Постачальник зобов'язаний поставити продукцію в строк до дата поставки , але не раніше, ніж дата виконання Покупцем своїх обов'язків щодо оплати продукції.

5.2. Постачальник зобов'язаний поставити продукцію в строк до дата поставки .

5.2. Постачальник зобов'язаний поставити продукцію в строк до дата поставки , але не раніше, ніж дата сплати авансу Покупцем.

5.2. Постачальник зобов'язаний поставити продукцію в строк до дата поставки , але не раніше, ніж дата сплати завдатку Покупцем.

5.2. Продукція має бути поставлена ПОКУПЦЕВІ не пізніше за термін, вказаний в рахунку-фактурі, який є невід'ємною частиною цього Договору. Про дату готовності продукції до відвантаження ПОСТАЧАЛЬНИК повідомляє ПОКУПЦЯ по електронній пошті або іншим зручним для обох сторін способом, а ПОКУПЕЦЬ після отримання такого повідомлення зобов'язаний забезпечити вивезення продукції не пізніше  за 3  (3, прописом (укр.) ) дні з моменту повідомлення або, у разі потреби, погоджувати з ПОСТАЧАЛЬНИКОМ іншу дату її отримання.

 

6. ЦІНА І ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

6.1. Вартість продукції, що поставляється, вказана в специфікації (Додаток №1), що є невід'ємною частиною цього Договору.

 

7. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

7.1. Покупець оплачує продукцію за цінами, визначеними в затвердженій Сторонами Специфікації.

7.2. Ціна Договору складається з суми вартості одиниць продукції, зазначених в затвердженій Сторонами Специфікації.

7.3. Ціни на продукцію можуть бути змінені виключно за письмовим погодженням Сторін.

7.4. Покупець здійснює оплату протягом 3 (3, прописом (укр.) ) робочих днів з моменту затвердження Сторонами Специфікації.

 

 

7. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

7.1. Покупець оплачує продукцію за цінами, визначеними в затвердженій Сторонами Специфікації.

7.2. Ціна Договору складається з суми вартості одиниць продукції, зазначених в затвердженій Сторонами Специфікації.

7.3. Ціни на продукцію можуть бути змінені виключно за письмовим погодженням Сторін.

7.4. Покупець здійснює оплату протягом 3 (3, прописом (укр.) )  робочих днів з моменту прийняття продукції Покупцем.

 

7. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

7.1. Покупець оплачує продукцію за цінами, визначеними в затвердженій Сторонами Специфікації.

7.2. Ціна Договору складається з суми вартості одиниць продукції, зазначених в затвердженій Сторонами Специфікації.

7.3. Ціни на продукцію можуть бути змінені виключно за письмовим погодженням Сторін.

7.4. Покупець вносить (перераховує) аванс у розмірі 20  (20, прописом (укр.) ) % від загальної вартості продукції протягом 3 (3, прописом (укр.) )  робочих днів з моменту затвердження Сторонами Специфікації. Решту вартості продукції Покупець оплачує протягом 3 (3, прописом (укр.) )  робочих днів з моменту затвердження Сторонами Специфікації.

 

7. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

7.1. Покупець оплачує продукцію за цінами, визначеними в затвердженій Сторонами Специфікації.

7.2. Ціна Договору складається з суми вартості одиниць продукції, зазначених в затвердженій Сторонами Специфікації.

7.3. Ціни на продукцію можуть бути змінені виключно за письмовим погодженням Сторін.

7.4. Покупець вносить (перераховує) завдаток у розмірі 20  (20, прописом (укр.) ) % від загальної вартості продукції протягом 3 (3, прописом (укр.) )  робочих днів з моменту затвердження Сторонами Специфікації. Решту вартості продукції Покупець оплачує протягом 3 (3, прописом (укр.) )  робочих днів з моменту затвердження Сторонами Специфікації.

 

7. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

7.1. Розрахунки за продукцію робляться шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА згідно виставленим ПОСТАЧАЛЬНИКОМ рахунків-фактур по електронній пошті.

7.2. Оплата за договором робиться шляхом переказу грошових коштів - 100 % вартостей товару, згідно рахунку ПОСТАЧАЛЬНИКА,  впродовж трьох банківських днів з моменту отримання рахунку від ПОСТАЧАЛЬНИКА.

7.3  Отримана від ПОКУПЦЯ передплата не підлягає поверненню.

Розрахунки між Сторонами здійснюються в безготівковій формі.

Розрахунки між Сторонами здійснюються в готівковій формі.

 

8. ТАРА І УПАКОВКА

8.1. Продукція має бути затарена і упакована ПОСТАЧАЛЬНИКОМ так, щоб виключити псування або знищення її з причин незадовільної упаковки на період постачання і прийняття продукції ПОКУПЦЕМ

 

9. ПЕРЕДАЧА ПРОДУКЦІЇ

9.1. Право власності на продукцію переходить до ПОКУПЦЯ після підписання товарної накладної при отриманні продукції із складу ПОСТАЧАЛЬНИКА.

 

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

10.1. Сторони за договором несуть майнову відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору  відповідно до чинного законодавства України.

10.2. ПОКУПЕЦЬ за цим Договором несе наступну відповідальність: за прострочення платежу виплачує ПОСТАЧАЛЬНИКОВІ пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми платежу за кожен день прострочення.

10.3. ПОСТАЧАЛЬНИК за прострочення постачання або недопостачання продукції виплачує ПОКУПЦЕВІ неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості продукції, що недопостачає, за кожен день прострочення,  але не більше 10% від вартості продукції. Пеня не виплачується у разі порушення ПОКУПЦЕМ умов п.7.2 цього Договору.

 

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань, якщо таке невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили, до яких відносяться : стихійні лиха, пожежі, будь-які військові дії, страйки, зміни законодавства, які повністю або частково роблять неможливим виконання зобов'язань, нші обставини, які виникли і діяли незалежно від волі сторін, і які сторона не могла усунути доступними засобами. Наявність вищезгаданих обставин підтверджується довідкою виданою Торгово-промисловою палатою. У разі існування вказаних вище обставин - термін виконання зобов'язань збільшується на термін дії цих обставин. Сторони звільняються від виконання зобов'язань, якщо обставини непереборної сили діють більше 90 календарних днів.

11.2. Про неможливість  виконання замовлення ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язаний негайно сповістити ПОКУПЦЯ письмово.

 

12. РІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

12.1. Усі спори і розбіжності, які можуть виникнути за даною угодою, Сторони прагнутимуть врегулювати шляхом переговорів.

12.2. У тому випадку, якщо Сторони не прийдуть до згоди шляхом переговорів, обов'язковим є досудовий порядок врегулювання суперечки, яка  здійснюється шляхом напряму претензії відповідно до чинного законодавства.

12.3. Усі спори між сторонами, по яких не було досягнуто згоду, дозволяються відповідно до законодавства в Господарському суді за місцем розташування ПОСТАЧАЛЬНИКА.

 

13. ЗМІНА УМОВ ЦЬОГО ДОГОВОРУ

13.1. Умови цього Договору можуть бути змінені по взаємній згоді сторін з обов'язковим складанням письмового документу.

13.2. Жодна із сторін не має права передавати свої права за цим Договором третій стороні без письмової згоди другої сторони.

 

14. ІНШІ УМОВИ

14.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання обома сторонами і діє  до остаточного його  виконання.

14.2. Цей Договір складений в двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

 

14.  МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Постачальник

Повне найменування

Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН Інд. податковий номeр

п/р № рахунку , IBAN IBAN

Назва банкуАдреса банку

МФО МФО банку

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

 

Посада представника  ______________________ ПІБ представника

Постачальник

ФОП ПІБ ФОП

Юридична адреса

РНОКПП Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН Номер платника ПДВ (ІПН)

п/р № рахунку або IBAN IBAN

Назва банкуАдреса банку

МФО МФО банку

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

 

 ______________________ ФОП ПІБ ФОП

Покупець

Повне найменування

Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН  Інд. податковий номeр

п/р № рахунку , IBAN IBAN

Назва банкуАдреса банку

МФО МФО банку

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

 

Посада представника ______________ ПІБ представника

Покупець

ФОП ПІБ ФОП

Юридична адреса

РНОКПП Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН Номер платника ПДВ (ІПН)

п/р № рахунку або IBAN IBAN

Назва банкуАдреса банку

МФО МФО банку

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

 

 ______________________ ФОП ПІБ ФОП

Додаток №1

до Договору поставки № 2019/02-1

від 15.09.2019  р.

 

 

 

СПЕЦИФІКАЦІЯ

 

на постачання продукції

 

 

Найменування Позначення

Ціна (за 1 шт.

з урахуванням ПДВ)

Кількість (шт.)
1        
2        
3        
4        
5        

 

 

 

 

Постачальник

Повне найменування

Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН Інд. податковий номeр

п/р № рахунку , IBAN IBAN

Назва банкуАдреса банку

МФО МФО банку

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

 

Посада представника  ______________________ ПІБ представника

Постачальник

ФОП ПІБ ФОП

Юридична адреса

РНОКПП Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН Номер платника ПДВ (ІПН)

п/р № рахунку або IBAN IBAN

Назва банкуАдреса банку

МФО МФО банку

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

 

 ______________________ ФОП ПІБ ФОП

Покупець

Повне найменування

Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН  Інд. податковий номeр

п/р № рахунку , IBAN IBAN

Назва банкуАдреса банку

МФО МФО банку

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

 

Посада представника ______________ ПІБ представника

Покупець

ФОП ПІБ ФОП

Юридична адреса

РНОКПП Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН Номер платника ПДВ (ІПН)

п/р № рахунку або IBAN IBAN

Назва банкуАдреса банку

МФО МФО банку

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

 

 ______________________ ФОП ПІБ ФОП

Дата оновлення 29.10.2023 о 11:43:43

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Продиктуйте текст для пошуку
Готово