УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Договір поставки обладнання, FCA, EXW між юрособами-резидентами, платниками ПДВ, ціна в гривні, v. 1

ДОГОВІР  ПОСТАВКИ № Номер договору

 

 

м. Місце укладення                                                                                     дата укладення

 

Повне найменування (код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ ), що знахоиться за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , (надалі - "Постачальник" ), з однієї сторони, та

 

 

Повне найменування (код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ ), що знаходиться за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника ,  з другої сторони, (надалі - "Покупець"), 

далі разом поіменовані Сторони, керуючись законодавством України,  уклали цей договір поставки (далі – «Договір») про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Постачальник зобов'язується передати у визначений термін у власність Покупцеві обладнання (далі - «Товар»), а Покупець зобов'язується прийняти Товар та оплатити його.

1.2. Найменування, номенклатура, вартість, кількість, технічні характеристики Товару вказуються в Специфікаціях на Товар (по формі, викладеній в Додатку № 1 до цього Договору), які є невід'ємною частиною цього договору. Товар, що поставляється за цим договором, повинен бути новим (якими не користувалися раніше Постачальником або іншою особою).

1.3. Постачальник гарантує, що Товар на момент поставки є власністю Постачальника, нікому не проданий, не подарований, в заставі, в спорі і під забороною (арештом) не знаходиться, прав щодо нього у третіх осіб немає.

1.4. У разі неможливості виконати зобов'язання з постачання Товару, Постачальник зобов'язаний не пізніше, ніж за 10 (десять ) днів до дати закінчення терміну поставки, зазначеного в п. 2.2 цього договору, письмово повідомити про це Покупця, а також негайно (протягом 2-х банківських днів з моменту встановлення Постачальником неможливості поставки, однак не пізніше 2-х банківських днів з дати направлення вищевказаного повідомлення Покупцю) в повному обсязі повернути Покупцю кошти, отримані Постачальником в якості попередньої оплати вартості Товару, якщо повна або часткова оплата була здійснена Покупцем. 

2. Умови поставки товару

2.1. Товар поставляється на умовах EXW EXW адреса відповідно до Міжнародних правил тлумачення торгових термінів «ІНКОТЕРМС» Міжнародної торгової палати (в редакції 2010 р.) в пункт поставки, зазначений в п. 2.4 цього Договору, якщо інші базисні умови поставки не вказані у відповідній Специфікації на Товар.

2. Умови поставки товару

2.1. Товар поставляється  на умовах FCAFCA адреса відповідно до Міжнародних правил тлумачення торгових термінів «ІНКОТЕРМС» Міжнародної торгової палати (в редакції 2010 р.) в пункт поставки, зазначений в п. 2.4 цього Договору, якщо інші базисні умови поставки не вказані у відповідній Специфікації на Товар.

2.2. Постачальник зобов'язаний здійснити поставку Товару протягом 7 (сім ) календарних днів з дати підписання відповідної Специфікації, якщо інший термін поставки не вказано у відповідній Специфікації на Товар. Часткова або дострокова поставка Товару допускається тільки за умови попередньої письмової згоди Покупця. Постачальник зобов'язаний письмово повідомити Покупця про готовність Товару до поставки не пізніше ніж за 5 (п'ять ) календарних днів до передбачуваної дати поставки.

2.2. Постачальник зобов'язаний здійснити поставку Товару протягом 7 (сім ) календарних днів з дати здійснення Покупцем попередньої оплати Товару або ін.), якщо інший термін поставки не вказано у відповідній Специфікації на Товар. Часткова або дострокова поставка Товару допускається тільки за умови попередньої письмової згоди Покупця. Постачальник зобов'язаний письмово повідомити Покупця про готовність Товару до поставки не пізніше ніж за 5 (п'ять ) календарних днів до передбачуваної дати поставки.

2.3. При поставці Товару, однак не пізніше трьох (трьох ) календарних днів з дати поставки, Постачальник зобов'язаний своїми силами і за свій рахунок здійснити збірку і установку (монтаж) Товару, а також перевірку (випробування) працездатності Товару в обсязі і складності, необхідному для повного , всебічного і безперебійного використання Товару відповідно до його цільового призначення. Постачальник зобов'язаний забезпечити дотримання норм і правил з охорони праці, правил пожежної безпеки, санітарних норм і правил техніки безпеки при проведенні зазначених робіт, та самостійно несе відповідальність за їх порушення. Проведення зазначеного монтажу і перевірки працездатності Товару входить у вартість Товару, що поставляється. (Вказаний пункт включається в договір, якщо в цьому є необхідність)

2.4. Обов'язок Постачальника з поставки Товару вважається виконаним з моменту передачі Постачальником Товару та супровідної документації на Товар (п.п.2.6, 4.1 цього договору) Покупцеві, а також збірки, установки (монтажу), перевірки (випробування) працездатності Товару представниками Постачальника (обмовка про монтажі включається в договір при необхідності) в пункті поставки, розташованому за адресою: пункт поставки (адреса) .

2.5. Право власності на Товар переходить до Покупця при передачі Товару Постачальником Покупцеві. Передача Товару оформляється шляхом проставлення відмітки про отримання Товару на примірнику накладної, скріпленої підписом уповноваженої особи Покупця і печаткою Покупця. Ризик випадкової загибелі, пошкодження (псування) Товару переходить від Постачальника до Покупця з моменту передачі йому Товару і документів, передбачених п.п.2.6, 4.1 цього договору.

2.6. Постачальник зобов'язується в момент поставки надати наступні документи на поставлений Товар:

- видаткову товарну накладну;

- сертифікат відповідності (свідоцтво про визнання відповідності) - для товарів, що підлягають обов'язковій сертифікації в Україні; сертифікат якості;

- технічну документацію на Товар: керівництво по монтажу та експлуатації Товару; інструкцію з техніки безпеки; гарантійний талон і ін .;

- інші документи, обов'язок отримання яких з метою підтвердження якості та безпеки Товару встановлена чинним законодавством України. У разі непередачі Постачальником товаросупровідних документів на Товар, Постачальник надається 3 (трьох) - денний термін для передачі зазначених документів Покупцю.

2.7. Постачальник зобов'язаний протягом 10 (десяти ) календарних днів з моменту передачі Товару Покупцеві навчити осіб, кількість і персональний склад яких визначає Покупець самостійно, правилам експлуатації Товару. Проходження навчання підтверджується відповідним актом, що підписується обома Сторонами. Проведення такого первинного навчання входить у вартість Товару, що поставляється.

2.7. Постачальник зобов'язаний протягом 10 (десяти ) календарних днів з моменту передачі Товару Покупцеві навчити осіб, кількість і персональний склад яких визначає Покупець самостійно, правилам експлуатації Товару. Проходження навчання підтверджується відповідним актом, що підписується обома Сторонами. Проведення такого первинного навчання входить у вартість Товару, що поставляється.

У разі, якщо в майбутньому у Покупця виникне така необхідність, Постачальник зобов'язаний навчити правилам експлуатації Товару (що підтверджується відповідним актом, що підписується обома Сторонами) інших осіб, визначених Покупцем, протягом 14 (чотирнадцяти ) календарних днів з дати отримання письмового повідомлення від Покупця про необхідності такого навчання. Вартість такого повторного навчання обговорюється Сторонами додатково, однак не може перевищувати Ціна товару з ПДВ (прописом (укр.) ), в тому числі ПДВ, за 1 (одну) Навчальні особа. Таке ж правило діє і в кожному випадку виникнення у Покупця необхідності в проведенні такого навчання, незалежно від його причин і кількості. 

2.7. Покупець самостійно забезпечує ознайомлення свого персоналу з інструкцією по використанню Товару.

2.8. Гарантійний термін на Товар встановлюється тривалістю 36 (тридцять шість ) місяців від дати поставки Товару Покупцю, а також його побудови та встановлення (монтажу) в пункті поставки (обмовка про монтаж Товару вказується, якщо в цьому є необхідність), якщо інший термін не зазначений у відповідній Специфікації на Товар. Гарантія якості Товару поширюється на всі комплектуючі Товару.

У разі, якщо протягом гарантійного терміну будуть виявлені недоліки Товару, внаслідок чого виникнуть перешкоди у використанні Товару відповідно до його цільового призначення (недоліки у функціонуванні Товару, вихід його з ладу і т.п.), Покупець зобов'язаний письмово повідомити про це Постачальника (шляхом надсилання листа з повідомленням про вручення, кур'єрською службою, телеграмою, на електронну пошту Постачальника, зазначену в розділі 12 цього Договору або іншим способом в письмовій формі) протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту виявлення таких недоліків. Постачальник зобов'язаний забезпечити прибуття свого уповноваженого представника для складання акту про недоліки Товару протягом 5 (п'ять ) календарних днів з моменту отримання вищевказаного повідомлення Покупця.

Якщо протягом зазначеного строку уповноважений представник Постачальника не прибув або Постачальник з яких - небудь причин відмовився від складання акту про недоліки Товару, Покупець має право залучити для складання зазначеного акта Торгово-промислову палату України або іншу незалежну організацію (підприємство). Зазначені незалежні організації можуть бути залучені також в разі, якщо при складанні акта про недоліки Товару Сторони не досягли згоди з питання наявності або відсутності цих недоліків і (або) з питання причин їх виникнення. Сторони визнають, що акт про недоліки Товару, складений обома Сторонами, або акт про недоліки Товару, складений Покупцем за участю незалежних організацій, буде доказом поставки Товару неналежної якості.

Постачальник зобов'язаний за свій рахунок на письмову вимогу (вибору) Покупця усунути (виправити) виявлені недоліки Товару (крім випадків, коли вони виникли з вини Покупця) або замінити повністю неякісний Товар на такий же якісний Товар протягом 14 (чотирнадцяти ) календарних днів з моменту складання акту про недоліки Товару, або отримання Постачальником цього акту - якщо уповноважений представник Постачальника з яких-небудь причин не брав участі в складанні акта про недоліки Товару.

За результатами виконання робіт з усунення (виправлення) недоліків Товару (гарантійного ремонту) Сторонами складається відповідний акт, що фіксує факт проведення таких робіт і підтверджує придатність Товару до подальшого використання за цільовим призначенням.

Якщо протягом зазначеного строку Постачальник не усунув (не виправив) недоліки Товару (в тому числі шляхом заміни неякісного Товару), Покупець має право як самостійно, так і з залученням третіх осіб здійснити ремонт, заміну вузлів, деталей або всього неякісного Товару та інші заходи, спрямовані на забезпечення використання Товару відповідно до його цільового призначення, а Постачальник зобов'язаний відшкодувати Покупцю в повному обсязі витрати (збитки), понесені Покупцем у зв'язку із здійсненням зазначених заходів.

Оплата послуг Торгово-промислової палати України або іншої незалежної організації (підприємства) здійснюється Покупцем - якщо недоліки Товару виникли з його вини, а у всіх інших випадках - Постачальником, або вартість цих послуг повинна бути компенсована Постачальником Покупцеві (якщо Покупець вже сплатив ці послуги) .

З метою застосування цього пункту договору, до отримання Постачальником будь-яких повідомлень, листів, інших документів від Покупця, прирівнюється також і відмова Постачальника від прийняття зазначених документів.

На період часу, протягом якого Постачальником будуть виконуватися зобов'язання, пов'язані з усуненням (виправленням) недоліків Товару, протягом терміну гарантії припиняється і продовжується на строк, який був потрібний для приведення Товару в робочий стан, що дозволяє безперебійно використовувати Товар за цільовим призначенням (з урахуванням всіх функцій і технічних можливостей Товару, передбачених виробником Товару, а також державними стандартами і технічними умовами, діючими в Україні для даного виду Товару), а в разі заміни неякісного Товару, термін гарантії обчислюється заново - з дати заміни Товару.

 

2.9. Постачальник зобов'язується здійснювати післягарантійне технічне обслуговування та / або ремонт (після закінчення термінів гарантії, встановлених цим договором) поставленого Покупцю Товару. Про необхідність проведення такого технічного обслуговування та / або ремонту Товару Покупець письмово повідомляє Постачальника. Постачальник зобов'язаний забезпечити прибуття свого уповноваженого представника та провести роботи з технічного обслуговування і / або ремонту Товару протягом 7 (семи ) календарних днів з моменту отримання вищевказаного повідомлення Покупця. Вартість післягарантійного технічного обслуговування та / або ремонту визначається Сторонами додатково в кожному конкретному випадку з урахуванням обсягу і складності робіт, вартості запасних частин, вузлів, конструкцій, проте не повинна перевищувати звичайної для Постачальника (але не більше ринкової) вартості виконання таких робіт. За результатами виконання післягарантійного технічного обслуговування та / або ремонту Сторонами складається відповідний акт, в якому вказується найменування і вартість виконаних робіт, гарантійний термін на виконані роботи (такий гарантійний термін не може бути менше 6 (шести) місяців з моменту складання цього акта), інші необхідні відомості. Зазначений акт підтверджує придатність Товару до подальшого використання за цільовим призначенням. Якщо Постачальником в даному акті не буде вказаний гарантійний термін на виконані роботи, гарантійний термін встановлюється тривалістю в 1 (один) рік з моменту складання такого акту.

У разі, якщо протягом встановленого терміну Постачальник не виконає роботи з технічного обслуговування і / або ремонту Товару, Покупець має право як самостійно, так і з залученням третіх осіб здійснити ремонт, заміну вузлів, деталей та інші заходи, спрямовані на забезпечення використання Товару відповідно до його цільового призначення, а Постачальник зобов'язаний відшкодувати Покупцю в повному обсязі витрати, понесені Покупцем у зв'язку із здійсненням зазначених заходів. Зазначені в цьому пункті договору положення застосовуються також і у випадках виявлення недоліків виконаних робіт в рамках післягарантійного технічного обслуговування та / або ремонту.

2.9. Післягарантійне обслуговування не здійснюється.

2.10. У разі необхідності та за вимогою Покупця, перед поставкою Постачальником Товару на адресу Покупця, уповноваженим представником Покупця і / або уповноваженої останнім незалежною компанією на складі Постачальника здійснюється перевірка якості і комплектності Товару, що. Постачальник зобов'язаний надати зазначеним представникам всі необхідні документи і поставляється Товар для проведення перевірки його якості та комплектності. Покупець зобов'язаний повідомити Постачальника про проведення зазначеної перевірки якості товару не пізніше ніж за 3 (три ) календарних днів до передбачуваної дати відвантаження Товару зі складу Постачальника. 

3. Вартість товару. Умови та порядок розрахунків.

3.1. Вартість Товару вказується в Специфікаціях на Товар, що є невід'ємною частиною цього договору.

3.2. Покупець оплачує Товар в наступному порядку, якщо інше Сторони не визначили в Специфікації:

 

3.2.1. 100 (сто) % вартості Товару Покупець сплачує на умовах попередньої оплати протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту укладення цього Договору.

 

3.2.1. 100 (сто) % вартості Товару Покупець сплачує на умовах попередньої оплати протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту підписання відповідної Специфікації.

3.2.1. 50 % Від вартості Товару Покупець сплачує на умовах попередньої оплати протягом 3 (трьох)  банківських днів з моменту підписання відповідної Специфікації;

3.2.2. 50 % Від вартості Товару Покупець сплачує протягом3 (трьох) банківських днів з дати поставки Товару та підписання Сторонами акту здачі - приймання Товару. 

3.2.1. 50 % Від вартості Товару Покупець сплачує на умовах попередньої оплати протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту підписання відповідної Специфікації;

3.2.2. 50 % Від вартості Товару Покупець сплачує протягом 3 (трьох) банківських днів з дати поставки Товару та підписання Сторонами акту здачі - приймання виконаних робіт по установці (монтажу) Товару, за умови відсутності претензій Покупця до Товару і / або якості виконаних робіт. 

3.2.1. 100 (сто) % вартості Товару Покупець сплачує на умовах післяплати протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту здійснення поставки Товару Покупцю.

3.3. Оплата Товару за цим договором здійснюється Покупцем у безготівковій формі в національній валюті України відповідно до банківськими реквізитами Постачальника, вказаними в цьому Договорі.

3.4. У вартість Товару за цим Договором входить вартість його доставки Покупцеві, робіт по установці (монтажу) і перевірці (випробування) працездатності Товару, первинного навчання правилам експлуатації Товару зазначених Покупцем осіб.

3.4. У вартість Товару за цим Договором не входить вартість його доставки Покупцеві, робіт по установці (монтажу) і перевірці (випробування) працездатності Товару, первинного навчання правилам експлуатації Товару зазначених Покупцем осіб.

3.5. Оплата Товару здійснюється Покупцем відповідно до ціни, зазначеної у відповідній Специфікації на Товар. Зміна ціни Товару допускається тільки за згодою Сторін. Зміна ціни Товару в бік збільшення після його оплати (повної або часткової) не допускається.

3.6. У разі непередачі Постачальником Покупцеві товаросупровідних документів, передбачених п.п. 2.6, 4.1 цього Договору або якщо зазначені документи не відповідають вимогам, передбаченим чинним законодавством України, або містять помилки, Покупець має право затримати оплату Товару (без нарахування та сплати будь-яких штрафних санкцій) до моменту, коли зазначені документи будуть передані Покупцеві, помилки будуть виправлені або документи будуть приведені у відповідність до чинного законодавства України та передані Покупцеві.

3.7. У разі поставки Товару неналежної якості Покупець має право не оплачувати поставлений Товар (без нарахування та сплати будь-яких штрафних санкцій) до моменту належного виконання Постачальником своїх зобов'язань за цим договором, або зменшити розмір суми, що підлягає оплаті Постачальнику за поставлений Товар, на суму вартості товару неналежної якості.

3.8. Покупець має право зменшити оплату за Товар на суму штрафів, які можуть бути нараховані Постачальника згідно цього договору і повинні бути оплачені протягом 2 (двох) календарних днів з моменту невиконання або неналежного виконання зобов'язань Постачальником, а також на інші суми, які повинні бути сплачені Постачальником відповідно до цього Договору в той же термін, шляхом проведення заліку зустрічних вимог.

3.9. Відстрочка оплати або попередня оплата Товару за цим договором не є комерційним кредитом.

4. Якість товару

4.1. Якість Товару, що поставляється за цим договором, має відповідати вимогам, встановленим державними стандартами та технічними умовами, діючими в Україні для даного виду Товару, а також вимогам і стандартам виробника Товару, і підтверджуватися сертифікатом відповідності чи свідоцтвом про визнання відповідності (для товарів, які в відповідно до чинного законодавства України підлягають обов'язковій сертифікації в Україні), висновком державної санітарно-гігієнічної експертизи або гігієнічним сертифікатом, якісним посвідченням та іншими документами відповідно до чинного законодавства України.

4.2. Документи, які підтверджують якість та безпеку Товару, повинні бути передані Постачальником при укладенні цього договору або направлені разом із Товаром в оригіналах або в належним чином засвідчених копіях.

4.3. Товар повинен поставлятися в повній комплектності згідно з умовами цього договору, вимогам і стандартам виробника Товару, а також вимогам державних стандартів і технічних умов, що діють в Україні для даного виду Товару. Додаткові вимоги до якості (комплектності) Товару, при їх наявності, вказуються у відповідній Специфікації на Товар.

4.4. Якщо якість Товару не буде відповідати державним стандартам і технічним умовам, іншій нормативній документації діючими в Україні для даного виду Товару, або умовами цього договору, а також при відсутності документів, які підтверджують якість та безпеку Товару, Покупець має право:

відмовитися від прийняття і оплати Товару, а якщо він вже оплачений, вимагати повернення сплачених за нього сум;

вимагати від Постачальника заміни Товару;

вимагати від Постачальника безоплатного усунення недоліків Товару. У цих випадках Постачальник зобов'язаний протягом 3 (трьох)  календарних днів з дати отримання відповідної вимоги Покупця за свій рахунок забрати (вивезти) повернутий Покупцем Товар і повернути сплачені за нього кошти (в разі, якщо Товар повністю або частково оплачений) або зробити заміну товару або усунення його недоліків.

У разі, якщо в результаті лабораторного дослідження або експертизи буде виявлено невідповідність якості Товару нормативним документам або вимогам цього договору, Постачальник зобов'язаний на вимогу Покупця протягом 3 (трьох) календарних днів за свій рахунок прийняти повернення поставленого неякісного Товару та здійснити повернення коштів Покупцю за неякісний Товар протягом 2 (двох) банківських днів з моменту повернення даного Товару (в разі, якщо Товар оплачений).

5. Тара, упаковка та маркування товару.

5.1. Товар повинен поставлятися в непошкодженій упаковці (тарі). Упаковка (тара) Товару повинна відповідати вимогам, встановленим державними стандартами та технічними умовами, діючими в Україні для даного виду Товару, а також вимогам і стандартам виробника Товару і забезпечити повне збереження Товару від всякого роду пошкоджень, псування і корозії при його транспортуванні і тривалому зберіганні протягом встановленого терміну. Упаковка (тара) має бути придатна до завантаження ручним способом, на візках або за допомогою автонавантажувачів. Вартість упаковки (тари) та маркування включається у вартість Товару. Тара (упаковка) за цим договором є безповоротною.

5.2. Маркування Товару повинна відповідати вимогам чинного законодавства України, а також вимогам і стандартам виробника Товару.

 

6. Порядок приймання товару.

6.1. Приймання Товару за якістю і кількістю здійснюється за супровідними документами на Товар, переданим Постачальником Покупцеві одночасно з поставкою Товару. Перед передачею Товару Покупцеві Постачальник зобов'язаний здійснити збірку і установку (монтаж) Товару, а також провести відповідні перевірки (випробування) Товару за участю представника Покупця на предмет якості Товару, його комплектності та працездатності. (Обмовка про монтаж Товару вказується, якщо в цьому є необхідність).

6.2. Приймання Товару за кількістю та за якістю здійснюється відповідно до Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю, затвердженої постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15 червня 1965 р N П-6, та Інструкції про порядок приймання продукції виробничо -технічного призначення і товарів народного споживання за якістю, затвердженої постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25 квітня 1966 р N П-7, якщо інше не передбачено чинним на дату поставки Товару законодавством України.

6.3. Виклик представника Постачальника для участі в прийманні Товару за кількістю та якістю визнається Сторонами необов'язковим.

6.4. Приймання Товару за якістю проводиться відповідно до стандартів, технічних умов, іншої нормативної документації діючими в Україні для даного виду Товару, а також за товаросупровідними документами, що посвідчують якість Товару. У разі відсутності зазначених документів, Покупець має право відмовитися від приймання Товару або прийняти його і скласти акт про фактичну якість Товару, в якому вказується, які документи відсутні.

6.5. Приймання Товару по кількості проводиться за товаросупровідними документами (рахунком-фактурою, видатковою товарною накладною, товарно-транспортної накладної та ін.) Постачальника. У разі відсутності зазначених документів, Покупець має право відмовитися від приймання Товару або прийняти його і скласти акт про фактичну наявність Товару, в якому вказується, які документи відсутні.

6.6. Покупець має право відмовитися від приймання і оплати Товару, повернути поставлений Постачальником Товар без зобов'язань по його оплаті (а якщо він вже оплачений, вимагати повернення сплачених сум):

6.6.1. У разі поставки Товару, не передбаченого цим договором або Товару, поставленого Постачальником з порушенням умов цього договору;

6.6.2. У разі поставки Товару з товаросупровідними документами, які не відповідають Товару або в разі відсутності таких документів;

6.6.3. У разі поставки Товару з порушенням вимог щодо якості, комплектності, тари (упаковки) та маркування;

6.6.4. У разі поставки Товару в кількості більшій або меншій, ніж передбачено цим договором;

6.6.5. В інших випадках, передбачених чинним законодавством або цим договором.

6.7. У випадку, зазначеному в п.6.6 цього договору, Покупець має право прийняти на зберігання такий Товар, який залишається у власності Постачальника, а Постачальник зобов'язаний замінити документи, замінити або забрати неприйнятий Товар протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту поставки. При цьому Постачальник оплачує Покупцю вартість зберігання прийнятого на зберігання Товару з розрахунку 3 % (три ) від вартості прийнятого на зберігання Товару за кожен день зберігання. Покупець має право, письмово повідомивши про це Постачальника, притримати Товар, який підлягає поверненню Постачальнику, до моменту повернення Постачальником Покупцеві сплачених за Товар сум і належного виконання Постачальником інших своїх зобов'язань за цим договором.

6.8. У разі необхідності, на вимогу Покупця Постачальник зобов'язаний надати документи, що підтверджують проведення досліджень якості Товару відповідними лабораторіями або експертними установами. Покупець має право залучати третіх осіб (лабораторії, експертні установи і т.д.) для дослідження якості Товару поставленого Постачальником. У разі, якщо за результатами цих досліджень встановлено неякісність або некомплектність Товару, Постачальник зобов'язаний відшкодувати Покупцю вартість зазначених досліджень протягом 7 (семи) банківських днів з моменту пред'явлення Покупцем письмової вимоги про це, а також документів, що підтверджують оплату Покупцем проведення зазначеної експертизи (дослідження ). (Вказаний пункт включається в договір, якщо в цьому є необхідність)

6.9. Якщо під час приймання Товару буде встановлена недостача, невідповідність якості або кількості Товару вимогам, викладеним у цьому договорі, Покупець має право відмовитися від приймання і оплати Товару, вимагати допостачання Товару, заміни неякісного Товару, зменшення ціни Товару або повернення грошових коштів в розмірі вартості недопоставленого або поставленого Товару неналежної якості. У цьому випадку Постачальник зобов'язаний протягом 5 (п'яти) календарних днів з дати отримання вимоги Покупця за свій рахунок провести додаткову поставку або заміну неякісного Товару, повернути грошові кошти або забрати (вивезти) неприйнятий Товар.

6.10. Здача Постачальником і приймання Покупцем виконаних робіт по установці (монтажу) Товару, за умови відсутності претензій до якості виконаних робіт, оформляється актом здачі-приймання виконаних робіт. (Вказаний пункт включається в договір, якщо в цьому є необхідність)

7. Відповідальність сторін.

7.1. У разі несвоєчасної оплати Товару Покупець сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від вартості неоплаченого Товару за кожен день прострочення. Покупець не несе відповідальності, якщо прострочення викликана невиконанням або неналежним виконання Постачальником своїх зобов'язань, передбачених цим договором або чинним законодавством.

7.2. У разі прострочення поставки Товару Постачальник сплачує Покупцю неустойку в розмірі 3 (три) % від вартості непоставленого Товару за кожен день прострочення. Нарахування неустойки проводиться протягом усього періоду прострочення виконання, незалежно від його тривалості.

7.3. У разі поставки неякісного Товару (яке не відповідає за якістю і / або комплектності вимогам, встановленим державними стандартами та технічними умовами, діючими в Україні для даного виду Товару, з умовами цього договору, а також вимогам і стандартам виробника Товару) Постачальник сплачує Покупцю штраф у розмірі 20 (двадцять) % від вартості неякісного Товару.

7.4. У разі невиконання або неналежного виконання Постачальником своїх зобов'язань, передбачених п.п. 2.3, 2.7, 2.9, 2.10 цього договору, Постачальник сплачує Покупцю штраф у розмірі 10 (десять тисяч гривень 00 коп) гривень за кожен випадок порушення, а в разі прострочення їх виконання - також сплачує неустойку в розмірі 2 (двох) % від вартості Товару, зобов'язання по якому повинні бути виконані Постачальником, за кожен день прострочення. Покупець в цьому випадку також має право вимагати повернення всіх коштів, сплачених Постачальника за цим договором (пов'язаних з постачанням Товару, зобов'язання за яким не виконано Постачальником) і відшкодування збитків. (Вказаний пункт включається в договір, якщо в цьому є необхідність)

7.5. У разі невиконання або неналежного виконання Постачальником своїх гарантійних зобов'язань, передбачених п. 2.8 цього договору, Постачальник сплачує Покупцю штраф у розмірі 20 (двадцять тисяч гривень 00 коп.) гривень за кожен випадок порушення, а в разі прострочення усунення (виправлення) недоліків Товару (в тому числі заміни неякісного товару) - також сплачує неустойку в розмірі 5 (п'ять) % від вартості товару, гарантійні зобов'язання по якому повинні бути виконані Постачальником, за кожен день прострочення. Покупець в цьому випадку також має право вимагати повернення всіх коштів, сплачених Постачальника за цим договором (пов'язаних з постачанням Товару, гарантійні зобов'язання за яким не виконано Постачальником) і відшкодування збитків.

7.6. У разі несвоєчасного повернення Постачальником Покупцеві коштів у випадках і в порядку, передбачених цим договором, Постачальник сплачує Покупцю штраф у розмірі 20 (двадцять тисяч гривень 00 коп.) гривень, а також 3 (три) % річних від суми несвоєчасно повернутих коштів за весь період прострочення.

7.7. У разі невиконання або неналежного виконання Постачальником вимог, передбачених п.п. 1.4, 2.2, 2.6, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 6.7 цього договору, Постачальник зобов'язаний сплатити Покупцю штраф в розмірі 5 (п'ять тисяч гривень 00 коп.) гривень за кожен випадок порушення.

7.8. Якщо буде встановлена недостовірність відомостей, зазначених у п. 1.3 цього договору, Постачальник сплачує Покупцю штраф у розмірі 3 (три)  % від вартості Товару, відомості про який виявилися недостовірними, а також відшкодовує Покупцю в повному обсязі (понад сплати штрафу) завдані цим збитки . Постачальник несе відповідальність перед третіми особами, які заявили претензії, позови, права щодо Товару, і зобов'язаний відшкодувати Покупцю всі витрати, викликані порушенням прав третіх осіб.

7.9. У разі ненадання або несвоєчасного надання Постачальником всіх необхідних товаросупровідних документів на поставлений Товар, передбачених п.п. 2.6, 4.1 цього договору, Постачальник несе всі ризики (в тому числі ризик випадкової загибелі, пошкодження (псування) Товару) та збитки, пов'язані з можливою простроченням поставки Товару, простоєм транспорту (в тому числі витрати, пов'язані з поверненням Товару та / або його повторної постачанням і ін.), затримкою в оформленні Товару і інші ризики і збитки, які виникли в зв'язку з ненаданням (несвоєчасним наданням) товаросупровідних документів на Товар. У цьому випадку, на вимогу Покупця, Постачальник також зобов'язаний сплатити Покупцеві штраф у розмірі 4 (чотири тисячі гривень) гривень за кожен випадок порушення. (Вказаний пункт включається в договір, якщо в цьому є необхідність)

7.10. Сплата штрафу (пені) не звільняє Сторони від обов'язку відшкодування заподіяних збитків у повному обсязі і від виконання своїх зобов'язань за цим договором в натурі. Збитки, завдані Постачальником Покупцеві в результаті невиконання або неналежного виконання Постачальником своїх зобов'язань за цим договором, підлягають відшкодуванню в повному обсязі понад сплати неустойки (штрафу, пені). До вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені), за згодою Сторін, застосовується позовна давність в 3 (три) роки.

7.11. У разі неналежного виконання Постачальником своїх зобов'язань за цим договором, Постачальник зобов'язаний повністю відшкодувати Покупцю завдані збитки. Зокрема до таких збитків належать грошові суми, стягнені з Покупця внаслідок неналежної якості та / або комплектності Товару, яке не могло бути виявлено внаслідок звичайних умов приймання без детального огляду кожної одиниці Товару або проведення експертизи, штрафи, фінансові санкції, які були стягнуті з Покупця державними органами внаслідок невідповідності якості та / або комплектності товару державним стандартам, технічним умовам, іншій нормативній документації діючими в Україні для даного виду товару, за відсутність необхідних документів на Товар, відсутність або неправильну маркування товару.

8. Форс-мажор.

8.1. У разі настання певних обставин, що перешкоджають будь-якої зі Сторін виконати взяте на себе зобов'язання за цим договором, не виконуюча Сторона повністю звільняється від відповідальності за невиконання за умови, що:

а) виникла обставина не могла бути прийнята нею в розрахунок під час укладення цього договору;

б) цю перешкоду вона не могла уникнути або подолати під час виконання зобов'язання;

в) вищевказана перешкода або її наслідки були наслідком причин, що знаходяться поза контролем невиконуючої Сторони.

8.2. Обставинами, що відповідають вимогам, зазначеним у п. 8.1 цього договору, зокрема, є пожежі, повені, війни, блокада, землетрус.

8.3. Сторона, для якої виявиться неможливим виконання своїх зобов'язань за цим договором з огляду на обставини, зазначені у пунктах 8.1 та 8.2 цього договору, буде зобов'язана повідомити іншу Сторону в письмовій формі про виникнення і про припинення дії вищевказаних обставин не пізніше 3 (трьох)  календарних днів з моменту їх початку або припинення. Повідомлення має містити відомості про дату виникнення (припинення), характер обставин та їх можливі наслідки. У разі невиконання вимог цього пункту, а також п. 8.4 цього договору Сторони не мають права посилатися на форс-мажорні обставини як на підстави звільнення від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим договором.

8.4. У разі виникнення вищевказаних обставин термін виконання договірних зобов'язань відсувається відповідно до часу, протягом якого будуть діяти ці обставини або їх наслідки, але не більше 60 календарних днів. Достатнім підтвердженням виникнення та дії вищевказаних обставин буде сертифікат, виданий Торгово-промисловою палатою України.

8.5. Якщо вищевказані обставини або їх наслідки триватимуть більше 60 календарних днів, Сторони на основі взаємних переговорів приймають рішення про подальшу долю цього договору. У разі недосягнення сторонами згоди за результатами вищевказаних переговорів спір вирішується в порядку, встановленому п. 9.2 цього договору.

9. Зміна умов, дострокове розірвання договору, порядок вирішення розбіжностей.

9.1. Цей договір може бути змінений або розірваний за згодою Сторін. У разі невиконання або неналежного виконання Постачальником своїх зобов'язань за цим договором, Покупець має право в односторонньому порядку розірвати цей договір, письмово повідомивши про це Постачальника за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання. В такому випадку договір вважається розірваним з дати, зазначеної в повідомленні Покупця або з дати отримання його Постачальником, в залежності від того, яка з подій відбулася раніше.

9.2. Питання, що виникають за цим договором суперечки і розбіжності підлягають вирішенню в порядку, встановленому чинним законодавством України

10. Термін дії договору.

10.1. Цей договір вступає в силу з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до строк дії договору . Якщо на момент закінчення терміну дії цього договору будь-яке зобов'язання Сторін не виконана, термін дії цього договору продовжується до моменту належного виконання цього зобов'язання.

11. Інші умови.

11.1. З усіх питань, не врегульованих цим договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

11.2. Цей договір складено в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

11.3. Після підписання цього Договору всі попередні угоди, укладені між Сторонами по предмету цього договору, а також протоколи про наміри та листування з питань, так чи інакше стосуються цього договору, втрачають юридичну силу.

11.4. Покупець має статус платника податку на прибуток на загальних підставах.

11.5. У разі зміни юридичної або фактичного (поштового) адреси, банківських та інших реквізитів, статусу платника податку на прибуток Постачальника, Постачальник зобов'язується письмово повідомити про це Покупця протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту, коли відбулися зазначені зміни. В іншому випадку Постачальник відшкодовує в повному обсязі збитки, понесені Покупцем у результаті невиконання Постачальником вимог даного пункту цього договору.

11.6. З усіх питань неврегульованим справжнім договором, Сторони керуються чинним законодавством України. Постачальник не має права передавати третім особам будь-які свої права або обов'язки за цим договором без попередньої письмової згоди Покупця.

12. Місцезнаходження та реквізити Сторін

Постачальник Покупець

Повне найменування

Код ЄДРПОУ  Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) Фактична адреса:  Фактична адреса компанії

Телефон:  Телефон основний

Ел. пошта:  E-mail основний

Банк:  Назва банку

МФО  МФО банку

Номер рахунку № рахунку

 ЕІС

Повне найменування

Код ЄДРПОУ  Код ЄДРПОУ

Юридична адреса:  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) Фактична адреса:  Фактична адреса компанії Телефон:  Телефон основний

Ел. пошта:  E-mail основний

Банк:  Назва банку

МФО  МФО банку

Номер рахунку № рахунку  

ЕІС

___________________________Посада представника

ПІБ представника

__________________________Посада представника

ПІБ представника

 

 Додаток № 1 до 

Договору поставки № Номер договору

від дата укладення

 

Специфікація № Номер першої допугоди до

ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ № Номер договору

 від дата укладення

 

м. Місце укладення

Дата першої допугоди року

 

Повне найменування (код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ ), що знахоиться за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , (надалі - "Постачальник" ), з однієї сторони, та

 

Повне найменування (код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ ), що знаходиться за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника ,  з другої сторони, (надалі - "Покупець"), з іншої сторони,

надалі разом по тексту – Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали дану Специфікацію (надалі – «Специфікація») до Договору поставки № Номер договору   від дата укладення року (надалі – «Договір поставки») про наступне:

1. Товар.

1.1. За Договором поставки постачається наступний Товар: Товар , що має наступні основні характеристики:

характеристики Товару .

1.2. Кількість Товару: Кількість одиниць товару  (прописом (укр.) ).

2. Ціна Товару

2.1. Ціна на Товар, який підлягає передачі, з урахуванням податку на додану вартість, становить  Ціна товару з ПДВ  (прописом (укр.) ) грн. за штуку, в тому числі:

Ціна товару за од. (без ПДВ)  (прописом (укр.) ) грн за штуку (без урахування ПДВ)

ПДВ -  ПДВ на ціну за од.  (прописом (укр.) ) грн .

2.2. Договірна вартість з урахуванням податку на додану вартість становить Загальна вартість товару з ПДВ  (прописом (укр.) ) грн, в тому числі:

- договірна вартість без урахвання ПДВ Загальна вартість товару без ПДВ   (прописом (укр.) ) грн;

- сума ПДВ ПДВ в загальній вартості товару   (прописом (укр.) ) грн.

3. Оплата за Товар проводиться Покупцем грошовими коштами на банківський рахунок Постачальника шляхом перерахування грошових коштів наступним чином:  100 % передоплата до поставки Товару, але не пізніше Строк оплати по допугоді 1 .

3. Оплата за Товар проводиться Покупцем грошовими коштами на банківський рахунок Постачальника шляхом перерахування грошових коштів наступним чином:  після подачі здійснення поставкиї, але не пізніше Строк оплати по допугоді 1 .

3. Оплата за Товар проводиться Покупцем грошовими коштами на банківський рахунок Продавця шляхом перерахування грошових коштів наступним чином: до/після здійсненя поставки, але не пізніше Строк оплати по допугоді 1 ,

Введіть суму грн - до 00.00.2018 ;

введіть суму4  грн - до 00.00.2019 р. .

4. Товар має бути доставлений в  місце поставки товару 1 .

5. Всі інші умови Договору поставки, не охоплені цією Специфікацією, залишаються чинними і Сторони підтверджують їх обов'язковість для себе.

6. Ця Специфікація  з моменту набрання чинності є невід'ємною частиною Договору поставки. Без шкоди для застосування інших положень Договору поставки, ця Специфікація діє до припинення Договору поставки.

7. Ця Специфікація укладена українською мовою у 2-х однакових за юридичною силою оригінальних примірниках – по одному для кожної із Сторін.

8. Ця  Специфікація набирає чинності з моменту підписання Сторонами.

9. Місцезнаходження та реквізити Сторін

Постачальник Покупець

Повне найменування

Код ЄДРПОУ  Код ЄДРПОУ

ІПН Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) Фактична адреса:  Фактична адреса компанії Телефон:  Телефон основний Ел. пошта:  E-mail основний Банк:  Назва банку МФО  МФО банку

Номер рахунку № рахунку

 ЕІС

Повне найменування

Код ЄДРПОУ  Код ЄДРПОУ

ІПН Інд. податковий номeр

Юридична адреса:  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) Фактична адреса:  Фактична адреса компанії Телефон:  Телефон основний Ел. пошта:  E-mail основний Банк:  Назва банку МФО  МФО банку

Номер рахунку № рахунку

ЕІС

 

___________________________Посада представника ПІБ представника __________________________Посада представника ПІБ представника

 

Специфікація № Номер першої допугоди

до

ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ № Номер договору

 від дата укладення

 

м. Місце укладення

Дата першої допугоди року

 

Повне найменування (код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ ), що знахоиться за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , (надалі - "Постачальник" ), з однієї сторони, та

 

Повне найменування (код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ ), що знаходиться за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника ,  з другої сторони, (надалі - "Покупець"), з іншої сторони,

надалі разом по тексту – Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали дану Специфікацію (надалі – «Специфікація») до Договору поставки № Номер договору   від дата укладення року (надалі – «Договір поставки») про наступне:

1. Товар.

1.1. За Договором поставки постачається наступний Товар: Товар , що має наступні основні характеристики:

характеристики Товару .

1.2. Кількість Товару: Кількість одиниць товару  (прописом (укр.) ).

2. Ціна Товару

2.1. Ціна на Товар, який підлягає передачі, з урахуванням податку на додану вартість, становить  Ціна товару з ПДВ  (прописом (укр.) ) грн за штуку, в тому числі:

Ціна товару за од. (без ПДВ)  (прописом (укр.) ) грн за штуку (без урахування ПДВ);

- ПДВ -  ПДВ на ціну за од.  (прописом (укр.) ) грн.

2.2. Договірна вартість з урахуванням податку на додану вартість становить Загальна вартість товару з ПДВ  (прописом (укр.) ) грн, в тому числі:

- договірна вартість без урахування ПДВЗагальна вартість товару без ПДВ   (прописом (укр.) ) грн;

- ПДВ ПДВ в загальній вартості товару   (прописом (укр.) ) грн.

3. Оплата за Товар проводиться Покупцем грошовими коштами на банківський рахунок Постачальника шляхом перерахування грошових коштів наступним чином:  100 % передоплата до поставки Товару, але не пізніше Строк оплати по допугоді 1 .

3. Оплата за Товар проводиться Покупцем грошовими коштами на банківський рахунок Постачальника шляхом перерахування грошових коштів наступним чином:  після подачі здійснення поставкиї, але не пізніше Строк оплати по допугоді 1 .

3. Оплата за Товар проводиться Покупцем грошовими коштами на банківський рахунок Продавця шляхом перерахування грошових коштів наступним чином: до/після здійсненя поставки, але не пізніше Строк оплати по допугоді 1 ,

Введіть суму грн - до 00.00.2018 ;

введіть суму4  грн - до 00.00.2019 р. .

4. Товар має бути доставлений в  місце поставки товару 1 .

5. Всі інші умови Договору поставки, не охоплені цією Специфікацією, залишаються чинними і Сторони підтверджують їх обов'язковість для себе.

6. Ця Специфікація  з моменту набрання чинності є невід'ємною частиною Договору поставки. Без шкоди для застосування інших положень Договору поставки, ця Специфікація діє до припинення Договору поставки.

7. Ця Специфікація укладена українською мовою у 2-х однакових за юридичною силою оригінальних примірниках – по одному для кожної із Сторін.

8. Ця  Специфікація набирає чинності з моменту підписання Сторонами.

9. Місцезнаходження та реквізити Сторін

Постачальник Покупець

Повне найменування

Код ЄДРПОУ  Код ЄДРПОУ

ІПН Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) Фактична адреса:  Фактична адреса компанії Телефон:  Телефон основний Ел. пошта:  E-mail основний Банк:  Назва банку МФО  МФО банку

Номер рахунку № рахунку

 ЕІС

Повне найменування

Код ЄДРПОУ  Код ЄДРПОУ

ІПН Інд. податковий номeр

Юридична адреса:  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) Фактична адреса:  Фактична адреса компанії Телефон:  Телефон основний Ел. пошта:  E-mail основний Банк:  Назва банку МФО  МФО банку

Номер рахунку № рахунку

ЕІС

 

___________________________Посада представника ПІБ представника __________________________Посада представника ПІБ представника

 

Рахунок № від 00.00.2018

Постачальник Покупець

Повне найменування

Код ЄДРПОУ  Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса:  Фактична адреса компанії

Телефон:  Телефон основний

Ел. пошта:  E-mail основний

Банк:  Назва банку

МФО  МФО банку

Номер рахунку № рахунку

ЕІС

Повне найменування

Код ЄДРПОУ  Код ЄДРПОУ

Юридична адреса:  Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса:  Фактична адреса компанії

Телефон:  Телефон основний

Ел. пошта:  E-mail основний

Банк:  Назва банку

МФО  МФО банку

Номер рахунку № рахунку

ЕІС

 

 

Найменування Кількість, шт Ціна за шт. без ПДВ ПДВ в ціні Ціна з ПДВ Загальна вартість без ПДВ Сума ПДВ  Загальна вартість з ПДВ
Товар  Кількість одиниць товару Ціна товару за од. (без ПДВ)    ПДВ на ціну за од. Ціна товару з ПДВ    Загальна вартість товару без ПДВ  ПДВ в загальній вартості товару  Загальна вартість товару з ПДВ

Загальна вартість з ПДВ до сплати прописом (укр.)

Підстава: Договір поставки № Номер договору  від дата укладення

Посада представника

 _________________  ПІБ представника

АКТ № Номер комерційного акту

приймання-передачі Товару

м. Місто

 

Дата укладення комерційного акту

Повне найменування (код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ ), що знахоиться за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , (надалі - "Постачальник" ), з однієї сторони, та

Повне найменування (код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ ), що знаходиться за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника ,  з другої сторони, (надалі - "Покупець"), 

 

склали даний акт про те, що згідно Договору поставки № Номер договору  від дата укладення між Скорочене найменування та Скорочене найменування , в /місяць, рік /:

  1. Скорочене найменування передало (-а) Товар Товар в обсязі CQ   (прописом (укр.) ), загальною вартістю CV  (прописом (укр.) грн), в т.ч. ПДВ - VAT in CV грн  (прописом (укр.) грн). 
  2. Скорочене найменування   прийняло (-а) Товар в обсязі CQ   (прописом (укр.)  ) загальною вартістю CV  (прописом (укр.) грн), в т.ч. ПДВ - VAT in CV грн  (прописом (укр.) грн). 
  3. Приймання-передачі Товару  здійснювалося у місце передачі товару для акту .
  4. Даний акт складено в двох примірниках по одному для кожної із сторін, які мають однакову юридичну силу.

11. Місцезнаходження та реквізити Сторін

Постачальник Покупець

Повне найменування

Код ЄДРПОУ  Код ЄДРПОУ

 

ІПН Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса:  Фактична адреса компанії

Телефон:  Телефон основний

Ел. пошта:  E-mail основний

Банк:  Назва банку

МФО  МФО банку

Номер рахунку № рахунку

ЕІС

Повне найменування

Код ЄДРПОУ  Код ЄДРПОУ

ІПН Інд. податковий номeр

Юридична адреса:  Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса:  Фактична адреса компанії

Телефон:  Телефон основний

Ел. пошта:  E-mail основний

Банк:  Назва банку

МФО  МФО банку

Номер рахунку № рахунку  

ЕІС

 

___________________________Посада представника ПІБ представника __________________________Посада представника ПІБ представника

ВГСУ інформаційним листом від 07.04.2008 р. №01-8/211 зазначив про неможливість визнання договорів недійсними через наявність у них прямої вказівки на Інкотермс, причому не лише у ЗЕД-контрактах, а й у договорах між госпсубєктами-контрагентами на території України.

А з 26 травня 2011 року, з дати набрання чинності Указу Президента «Про визнання такими, що втратили чинність указів Президента України від 4 жовтня 1994 року №567 і від 1 липня 1995 року №505», знято заборону на використання у всіх договорах, що укладаються за правом України, прямих посилань на Інкотермс 2010.

ДМСУ листом від 30.05.2011 р. №11.1/2-12.2/8256-ЕП вказала на відсутність обмежень у застосуванні Інкотермс-2010 при укладенні ЗЕД-договорів (контрактів) суб'єктами ЗЕД.

Лист Мінекономіки  від 10.06.2011 р. №4201-24/939 підтвердив необхідність застосування правил ІНКОТЕРМС у ЗЕД-договорах у будь-якій редакції, фактично допустив необов'язковість застосування Інкотермс в інших, ніж ЗЕД, торгових операціях між українськими госпсуб'єктами.

В іншому листі Мінекономіки  від 18.07.2011 р. №4201-26/1134 нагадало про відповідальність за невикористання правил Інкотермс при укладенні договорів між українськими госпсуб'єктами. На сьогодні внесено зміни до ХКУ, Закону про ЗЕД, Закону про експедиторську діяльність та іншиз (Закон України від 5 липня 2012 року №5060-VI). Внаслідок чого починаючи з 03.08.2012 р. при укладенні договорів поставки сторони мають право використовувати відомі міжнародні звичаї, рекомендації, правила міжнародних органів та організацій, якщо це не заборонено прямо або у виключній формі цим Кодексом чи законами України (ч. 4 ст. 265 ГКУ).

Суб’єкти ЗЕД при складанні тексту зовнішньоекономічного договору (контракту) мають право використовувати відомі міжнародні звичаї, рекомендації, правила міжнародних органів та організацій, якщо це не заборонено прямо та у виключній формі цим та іншими законами України (ст. 6 Закону про ЗЕД).

Транспортно-експедиційна діяльність організовується також за договорами, укладеними з дотриманням, зокрема, правил міжнародних органів та організацій (абзац другий частини третьої статті 8 Закону України «Про транспортно-експедиторську діяльність»).

 

Дата оновлення 27.10.2023 о 18:00:23

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Продиктуйте текст для пошуку
Готово