УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Договір постачання природного газу

ДОГОВІР №  1-1  

постачання природного газу

м. Київ

00.00.2018 р.

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі – «Постачальник»), з однієї сторони, та

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставіПідстава діяльності представника та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Постачальник"), та

Повне найменування , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Покупець"), з іншої сторони

Повне найменування , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Покупець"), з іншої сторони,

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі - "Покупець"), з іншої сторони, 

Громадянин(ка) Громадянство  ПІБ повністю (надалі - "Покупець"), з іншої сторони, 

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Договір постачання природного газу (надалі – «Договір») про наступне.

 

1. Загальні положення

1.1. У цьому Договорі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

«Договір» – означає цей Договір з усіма додатками до нього, змінами та доповненнями, що внесені до цього Договору або до додатків.

«Кодекс газотранспортної системи» або «Кодекс ГТС» - Кодекс газотранспортної системи, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2493 від 30 вересня 2015 р., або нормативний акт, що замінює Кодекс ГТС.

«Кодекс газорозподільних систем» або «Кодекс ГРС» - Кодекс газорозподільних систем, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2494 від 30 вересня 2015 р., або нормативний акт, що замінює Кодекс ГРС.

«НКРЕКП» або «Регулятор» - Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг або інший державний орган, який здійснює державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання у сфері діяльності з виробництва, передачі, розподілу, постачання природного газу.

«Об'єкт Споживача» - технологічний комплекс, що складається з газопроводів, споруд та/або обладнання, призначених для споживання природного газу, що на праві власності чи користування належить Споживачеві.

«Оператор газорозподільної системи» або «Оператор ГРМ» – суб’єкт господарювання, вказаний в Додатку №1 до цього Договору, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із розподілу природного газу газорозподільною системою, до якої підключений об'єкт Споживача.

«Оператор газотранспортної системи» або «Оператор ГТС» – ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» або інший суб’єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із транспортування природного газу газотранспортною системою.

«Підтверджений обсяг» - об'єм (обсяг) природного газу, виділений Постачальником для потреб Споживача відповідно до замовлень останнього на відповідний розрахунковий період, який підтверджений Оператором ГТС (включений до підтвердженої номінації) у порядку, визначеному 2 Кодексом газотранспортної системи. Підтверджений обсяг дорівнює плановому місячному обсягу, вказаному в Додатку № 2 до цього Договору, або місячному обсягу, скоригованому відповідно до п 3.4 або 3.5 цього Договору та підтвердженому Оператором ГТС.

«Плановий обсяг» - об'єм (обсяг) постачання природного газу на відповідний проміжок часу (доба, місяць, рік), який вказаний в Додатку №1 до цього Договору.

«Правила постачання» або «ПППГ» - Правила постачання природного газу, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2496 від 30 вересня 2015 року, із змінами та доповненнями, або нормативний акт, що замінює Правила постачання.

«Природний газ» або «газ» - суміш вуглеводнів та невуглеводневих компонентів, яка перебуває у газоподібному стані, обчислюється за стандартних умов (тиск - 760 мм ртутного стовпчика і температура - 20 градусів за Цельсієм) та яка є товаром за цим Договором.

«Робочий день» - день, який не є вихідним або святковим відповідно до законодавства України.

«Розрахунковий період» або «розрахунковий місяць» - календарний місяць, з першого по останнє число включно, в якому здійснюється постачання газу Споживачу та відповідні розрахунки за поставлений газ.

«Середньодобова норма поставки» – обсяг природного газу, який визначається шляхом ділення місячного планового обсягу поставки на кількість днів у відповідному місяці. «Точка постачання» - як це визначено в Додатку № 1.

1.2. Інші терміни, які застосовуються в цьому Договорі, вживаються в значеннях, встановлених Правилами постачання, Законом України «Про ринок природного газу», Кодексом ГРС, Кодексом ГТС, якщо інше значення не наведено в цьому Договорі або прямо не випливає із змісту терміну або його контексту.

2. Предмет Договору

2.1. За цим Договором Постачальник зобов'язується поставити Споживачу природний газ у об'ємах (обсягах), замовлених Споживачем, а Споживач зобов'язується своєчасно оплачувати Постачальнику вартість природного газу у розмірі, строки та порядку, що визначені цим Договором.

2.2. Відносини Сторін, що не врегульовані цим Договором регулюються Законом України «Про ринок природного газу», Правилами постачання, Кодексом газотранспортної системи, Кодексом газорозподільних систем, іншими нормативно-правовими актами.

3. Загальні умови

3.1. Споживачем та Оператором ГРМ укладено в установленому порядку договір розподілу природного газу, на підставі якого Споживач набуває право відбирати із газорозподільної системи газ, що постачається Постачальником за цим Договором.

3.2. Постачальник поставляє Споживачу природний газ, якість якого відповідає вимогам ГОСТ 5542-87 «Гази горючі природні для промислового і комунально-побутового призначення» та нормам якості, встановленим Кодексом газотранспортної системи. Параметри природного газу, що постачається Споживачу, відповідають параметрам загального потоку в газотранспортній системі України. 

3.3. Річні, місячні та добові планові обсяги постачання природного газу за цим Договором визначені в Додатку №1 до цього Договору, підтверджуються Оператором ГТС та можуть корегуватися (переглядатися) відповідно до умов цього Договору. У разі відхилення Оператором ГТС номінації Постачальника на обсяг природного газу, замовлений Споживачем, Постачальник протягом 3 (трьох) робочих днів повідомляє про це Споживача.

3.4. Коригування (перегляд) планових місячних обсягів природного газу на наступний розрахунковий період здійснюється за письмовою заявкою Споживача, яка має бути отримана Постачальником не менш ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до початку вказаного розрахункового періоду. У разі неотримання Постачальником такої заявки, природний газ постачається Споживачу в плановому обсязі, вказаному в Додатку №1, за умови відсутності з боку Споживача прострочених платежів за цим Договором та/або відсутності інших підстав для припинення постачання природного газу.

3.5. Коригування (перегляд) планових місячних обсягів природного газу, який постачається протягом розрахункового місяця, здійснюється за письмовою заявкою Споживача, яка має бути отримана Постачальником не менш ніж за 5 (п’ять) робочих днів до заявленої дати зміни обсягів постачання (споживання) природного газу.

3.6. Збільшення обсягів постачання природного газу за заявкою Споживача погоджується Постачальником із Оператором ГРМ/Оператором ГТС, про що Споживач повідомляється протягом однієї доби. У разі неможливості збільшити обсяг постачання природного газу (включаючи відхилення відповідної реномінації Оператором ГТС), газ постачається Споживачу в планових обсягах.

3.7. Постачальник постачає Споживачу погоджений та підтверджений обсяг природного газу за умови виконання Споживачем обов’язків за цим Договором, включаючи належну оплату підтверджених обсягів природного газу, Правил постачання природного газу та дисципліни відбору природного газу. У разі, якщо Споживач здійснив неповну або несвоєчасну оплату за природний газ, що постачається у відповідному розрахунковому періоді, Постачальник має право пропорційне зменшити обсяг газу, що постачається Споживачу в такому розрахунковому періоді.

3.8. Місячний обсяг відбору газу Споживачем не повинен перевищувати 5% (п’ять відсотків) від підтвердженого обсягу. Допустиме відхилення обсягів споживання природного газу протягом розрахункового періоду становить +/- 5 (п’ять) відсотків від підтвердженого обсягу газу.

3.9. Якщо інший режим постачання та споживання газу не узгоджений Сторонами, Постачання та споживання газу протягом місяця здійснюється нерівномірно, виходячи з господарських потреб Споживача.

3.10. Природний газ постачається до точки постачання. Передача природного газу Споживачу здійснюється в точці постачання, на якій відбувається перехід до Споживача права власності на поставлений газ та усіх ризиків, пов'язаних з його транспортуванням, зберіганням чи використанням.

4. Визначення фактичного обсягу поставленого природного газу

4.1. Обсяг фактично поставленого (переданого) Споживачу газу за відповідний розрахунковий період, визначається Оператором ГРМ відповідно до вимог Кодексу ГРМ в точках комерційного обліку (на підставі даних комерційних вузлів обліку, встановлених в точках вимірювання).

4.2. У разі несправності комерційних вузлів обліку природного газу або їх невідповідності встановленим нормам, та в інших випадках, передбачених чинним законодавством, обсяг природного газу, поставленого за відповідний період, визначається за розрахунками Оператора ГРМ на підставі встановлених нормативів.

4.3. За підсумками розрахункового періоду до 05 числа місяця, наступного за розрахунковим, Споживач надає Постачальнику копію відповідного акта про фактичний об'єм (обсяг) розподіленого (протранспортованого) природного газу Споживачу за розрахунковий період, що складений між Оператором ГРМ та Споживачем відповідно до вимог Кодексу ГРС. Вищевказана копія акта має бути засвідчена печаткою Споживача та підписом уповноваженої особи Споживача.

4.4. На підставі отриманої від Споживача копії акта, вказаного в п. 4.3 цього Договору, та/або даних Оператора ГРМ, Постачальник протягом 3 (трьох) робочих днів готує та надає Споживачу два примірники акта приймання-передачі природного газу за розрахунковий період, підписаних Постачальником.

4.5. Споживач протягом 2 (двох) робочих днів з дати одержання акта приймання-передачі газу повертає Постачальнику один примірник оригіналу акта приймання-передачі газу, підписаний Споживачем та скріплений печаткою Споживача, або надає в письмовій формі мотивовану та обґрунтовану відмову від підписання акта приймання-передачі газу.

4.6. У випадку відмови Споживачем від підписання акта приймання-передачі газу, відповідні розбіжності між Сторонами підлягають урегулюванню згідно з умовами цього Договору або в судовому порядку.

4.7. Акти приймання-передачі природного газу, підписані Сторонами, є підставою для остаточних розрахунків Споживача з Постачальником.

4.8. У разі виникнення суперечок між Сторонами стосовно фактичного обсягу постачання Споживачу природного газу за цим Договором протягом відповідного розрахункового періоду, вказаний обсяг визначається за даними Оператора ГРМ за підсумками розрахункового періоду. До вирішення суперечки або розв’язання спору в судовому порядку, вартість природного газу визначається за даними Постачальника, а об’єм поставленого та спожитого природного газу за даними Оператора ГРМ.

5. Ціна газу та порядок оплати

5.1. Ціна на природний газ, що постачається Споживачу за цим Договором, встановлена в Додатку №2 до цього Договору.

5.2. Ціна на природний газ, що вказана в Додатку №2, встановлена на перший розрахунковий період та, якщо інше не погоджено сторонами в Додатку №2, підлягає щомісячному коригуванню (перегляду) шляхом підписання Сторонами додаткових угод в порядку та на умовах, визначених пунктами 5.3 та 5.4 цього Договору, або встановленню окремої ціни на додаткові обсяги газу відповідно до п. 5.5 та 5.6 Договору.

5.3. Щомісячно, не пізніше ніж за 11 (одинадцять) календарних днів до початку наступного розрахункового періоду, Постачальник надсилає Споживачу два підписаних екземпляра проекту додаткової угоди до цього Договору з ціною на газ на відповідний розрахунковий період. Якщо ціна на газ на наступний розрахунковий період не змінюється, діє ціна на газ, встановлена на попередній розрахунковий період, та проект додаткової угоди не надсилається.

5.4. Отримавши від Постачальника проект додаткової угоди, зазначений в п. 5.3, Споживач протягом одного календарного дня з дати його отримання (і) підписує таку додаткову угоду та повертає один її екземпляр Постачальнику або (іі) письмово повідомляє Постачальника про незгоду з ціною на газ на відповідний розрахунковий період та про призупинення або припинення постачання природного газу за цим Договором та відмову від Договору. У разі незгоди Споживача з ціною газу на наступний розрахунковий період, дія Договору може бути призупинена до моменту погодження Сторонами ціни постачання газу.

5.5. Протягом розрахункового періоду ціна на газ, що постачається у цьому розрахунковому періоді, не змінюється, крім випадку збільшення обсягів постачання природного газу у розрахунковому періоді за заявкою Споживача більш ніж на 5% він планового обсягу. У цьому разі Постачальник надсилає Споживачу повідомлення про ціну на газ на додатково замовлений обсяг та два підписаних екземпляра проекту додаткової угоди до цього Договору з ціною на додатковий обсяг газу.

5.6. Отримавши від Постачальника повідомлення та проект додаткової угоди, зазначений в п. 5.5, Споживач протягом одного календарного дня з дати їх отримання (і) підписує додаткову угоду та повертає один її екземпляр Постачальнику або (іі) письмово повідомляє Постачальника про незгоду з ціною на додатковий обсяг газу. У разі незгоди Споживача з ціною на додатковий обсяг газу, газ постачається в плановому обсязі.

5.7. Споживач оплачує газ, що постачається за цим Договором, відповідно до Додатку №2 з урахуванням п. 5.8.

5.8. У разі подання Споживачем згідно пункту 3.5 цього Договору заявки на збільшення обсягів постачання газу більше ніж на 50% від планового місячного обсягу на відповідний розрахунковий період, Споживач зобов’язаний протягом 2 (двох) робочих днів з дати підписання додаткової угоди, передбаченої п. 5.6, оплатити 50% вартості додаткового обсягу газу за ціною, що вказана в додатковій угоді.

5.9. Остаточний розрахунок між Сторонами за поставлений газ здійснюється на підставі акту приймання-передачі природного газу за відповідний розрахунковий період.

5.10. У разі, якщо відповідно до акту приймання-передачі природного газу, плата за газ, поставлений у відповідному розрахунковому періоді перевищує вартість газу, фактично поставленого Споживачу у такому розрахунковому періоді, сума переплати зараховується Постачальником у рахунок оплати газу за наступний розрахунковий період (за відрахуванням суми відшкодування збитків, передбачених п.9.4, якщо такі застосовуються) або, за письмовою вимогою Споживача, повертається на поточний рахунок Споживача (за відрахуванням банківських платежів (комісії) та суми відшкодування збитків, передбачених п. 9.4, якщо такі застосовуються).

5.11. У разі, якщо відповідно до акту приймання-передачі природного газу, плата за газ, поставлений у відповідному розрахунковому періоді, менше вартості газу, фактично поставленого Споживачу в такому розрахунковому періоді, Споживач зобов’язаний здійснити доплату у відповідному розмірі протягом одного календарного дня з дати одержання акту приймання-передачі газу відповідно до п. 4.5.

5.12. У разі виникнення у Споживача заборгованості за газ, поставлений Споживачу в попередніх розрахункових періодах, платежі, отримані Постачальником від Споживача у вигляді оплати за природний газ в поточному розрахунковому періоді, можуть бути зараховані в рахунок погашення існуючої заборгованості Споживача. У цьому випадку у Споживача виникає заборгованість за газ, що постачається в поточному розрахунковому періоді та можуть бути нараховані штрафні санкції згідно з умовами цього Договору.

5.13. Оплата за газ, що постачається Споживачу за цим Договором, здійснюється Споживачем на поточний рахунок Постачальника, вказаний в цьому Договорі або додатках (доповненнях) до нього.

5.14. Щомісяця, 20 (двадцятого) числа місяця, наступного за розрахунковим періодом або, якщо це неробочий день, наступного робочого дня, Постачальник, складає акт звірки взаємних розрахунків та надсилає/передає їх Споживачу в двох екземплярах. Споживач протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання вказаного акту розглядає його, підписує і повертає Продавцю один екземпляр.

5.15. Місячна вартість газу, що постачається за цим Договором, визначається як добуток ціни газу на загальну кількість фактично поставленого газу у відповідному розрахунковому періоді.

5.16. Загальна сума Договору складається із сум місячних вартостей газу, поставленого Споживачеві протягом строку дії цього Договору.

6. Права та обов'язки Споживача

6.1. Споживач має право:

6.1.1. отримувати природний газ на умовах, зазначених у цьому Договорі;

6.1.2. на зміну в установленому порядку договірних величин споживання газу;

6.1.3. безоплатно отримувати всю інформацію стосовно його прав та послуг, що надаються Постачальником, та інформацію про ціну природного газу, порядок оплати за спожитий природний газ, а також іншу інформацію, що має надаватись Постачальником відповідно до чинного законодавства та/або цього Договору;

6.1.4. звертатися до Постачальника для вирішення будь-яких питань, пов'язаних з виконанням цього Договору;

6.1.5. вимагати від Постачальника пояснень щодо отриманих рахунків і у випадку незгоди з порядком розрахунків або розрахованою сумою, вимагати проведення звірки розрахункових даних та/або оскаржувати їх в установленому цим Договором та законодавством порядку;

6.1.6. проводити звіряння фактичних розрахунків з підписанням відповідного акта;

6.1.7. вільно обирати іншого постачальника та розірвати цей Договір у встановленому цим Договором та чинним законодавством порядку;

6.1.8. оскаржувати будь-які несанкціоновані, неправомірні чи інші дії Постачальника, що порушують права Споживача, та брати участь у розгляді цих скарг на умовах, визначених цим Договором та чинним законодавством;

6.1.9. отримувати відшкодування збитків від Постачальника, що понесені Споживачем у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням Постачальником своїх зобов'язань перед Споживачем, відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства;

6.1.10. самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб, попередивши про це Постачальника та інших суб’єктів ринку природного газу з якими укладено відповідні Договори, відповідним листом за 5 (п’ять) календарних днів;

6.1.11. мати інші права, передбачені чинним законодавством і цим Договором.

6.2. Споживач зобов'язується:

6.2.1. здійснювати своєчасну та повну оплату природного газу згідно з умовами цього Договору;

6.2.2. укласти в установленому порядку договір розподілу природного газу з Оператором ГРМ для набуття права на правомірний відбір газу із газорозподільної системи та фізичну доставку газу до межі балансової належності об'єкта Споживача;

6.2.3. не допускати несанкціонованого відбору природного газу;

6.2.4. своєчасно повідомляти Постачальника про всі зміни реквізитів, що впливають на виконання умов цього Договору;

6.2.5. 1-го числа кожного місяця знімати фактичні показання комерційних вузлів обліку газу та приладів обліку газу (лічильника) та повідомляти ці дані Постачальнику або, на письмову вимогу Постачальника, повідомляти такі показники протягом дня з дня отримання вимоги Постачальника;

6.2.6. безперешкодно допускати на свою територію, в тому числі у свої виробничі, господарські та підсобні приміщення, де розташовані вузли обліку газу, прилади обліку газу, лічильники газу тощо, представників Постачальника після пред'явлення ними службових посвідчень та документів, що підтверджують відповідні повноваження (довіреність від Постачальника) для звіряння показань фактично використаних обсягів природного газу;

6.2.7. забезпечувати дотримання дисципліни відбору природного газу в обсягах та на умовах, визначених Договором;

6.2.8. своєчасно інформувати Постачальника про всі відхилення від технологічних режимів роботи, надавати повну та достовірну інформацію про режим споживання;

6.2.9. відшкодовувати завдані Постачальнику збитки внаслідок порушення Споживачем умов даного Договору чи норм законодавства України;

6.2.10. припинити споживання газу у випадках: - несанкціонованого споживання (відбору) природного газу; - перевищення понад 5% споживання протягом розрахункового періоду підтвердженого обсягу природного газу; - порушення Споживачем строків та умов оплати за Договором; - у інших випадках, передбачених Правилами постачання та чинним законодавством України;

6.2.11. виконувати інші обов'язки, покладені на Споживача чинним законодавством та/або цим Договором;

6.2.12. забезпечити повну конфіденційність даних, отриманих від Постачальника, в тому числі не розголошувати в будь-якій спосіб третім особам інформацію про умови постачання природного газу за даним Договором, в тому числі ціну та обсяги. При цьому розголошенням не вважається надання даних, отриманих від Постачальника органам державної влади на їх правомірну вимогу, та/або третім особам з метою виконання умов цього Договору.

7. Права і обов'язки Постачальника

7.1. Постачальник має право:

7.1.1. отримувати від Споживача плату за поставлений природний газ;

7.1.2. контролювати правильність оформлення Споживачем платіжних документів;

7.1.3. ініціювати зміну ціни за газ у порядку та на умовах, визначених цим Договором;

7.1.4. ініціювати припинення постачання природного газу Споживачу у порядку та на умовах, визначених цим Договором та чинним законодавством;

7.1.5. на безперешкодний доступ до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об’єкті(ах) Споживача для перевірки показань фактично використаних/спожитих Споживачем обсягів природного газу;

7.1.6. проводити разом зі Споживачем звіряння фактично використаних/спожитих обсягів природного газу з підписанням відповідного акту;

7.1.7. за письмовою вимогою, протягом одного робочого дня, отримувати від Споживача оперативну інформацію про обсяги фактичного споживання природного газу;

7.1.8. в разі існування заборгованості Споживача за даним Договором, в односторонньому порядку розірвати даний Договір;

7.1.9. мати інші права, передбачені чинним законодавством і цим Договором.

7.2. Постачальник зобов'язується:

7.2.1. забезпечувати безперервне постачання природного газу в порядку та на умовах, передбачених цим Договором;

7.2.2. забезпечувати належну якість надання послуг з постачання природного газу відповідно до вимог чинного законодавства та цього Договору;

7.2.3. забезпечувати подання всіх необхідних документів для підтвердження Оператором ГТС необхідного Споживачу об’єму (обсягу) природного газу, за умови дотримання Споживачем дисципліни відбору природного газу та розрахунків за нього;

7.2.4. обчислювати і виставляти рахунки Споживачу за поставлений природний газ відповідно до вимог та у порядку, передбачених Правилами постачання та цим Договором;

7.2.5. складати та направляти акт приймання-передачі газу у порядку, визначеному Договором;

7.2.6. забезпечувати Споживача інформацією про загальні умови постачання, ціни, про право Споживача на вільний вибір постачальника, акти законодавства, якими регулюються відносини між Постачальником і Споживачем, наявні способи досудового вирішення спорів, які розміщенні на офіційному веб-сайті Постачальника;

7.2.7. ініціювати припинення постачання природного газу Споживачу у порядку та на умовах, визначених цим Договором та чинним законодавством;

7.2.8. у разі наміру змінити умови цього Договору, повідомляти Споживача про такі зміни не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до початку наступного розрахункового періоду з надсиланням Споживачу повідомлення та відповідної додаткової угоди;

7.2.9. відшкодовувати збитки, понесені Споживачем у випадку невиконання або неналежного виконання Постачальником своїх зобов'язань за цим Договором;

7.2.10. забезпечувати конфіденційність даних, які отримуються від Споживача;

7.2.11. надавати Споживачу документи, необхідні для обліку та оподаткування природного газу; на безоплатній основі забезпечувати Споживача інформацією про обсяги та інші показники споживання природного газу Споживачем;

7.2.12. своєчасно повідомляти Споживача про всі зміни реквізитів, що впливають на виконання умов цього Договору;

7.2.13. забезпечити Споживачу вибір способу оплати з метою уникнення дискримінації;

7.2.14. забезпечити Споживача прозорими, простими та доступними способами досудового вирішення спорів з Постачальником;

7.2.15. виконувати інші обов'язки, покладені на Постачальника цим Договором та/або чинним законодавством.

8. Порядок припинення, обмеження та відновлення газопостачання

8.1. Постачальник має право ініціювати/вживати заходів з припинення або обмеження постачання природного газу Споживачу в разі:

1) проведення Споживачем неповних або несвоєчасних розрахунків за Договором;

2) перевитрат Споживачем добової норми споживання газу або/та узгодженого Сторонами графіка нерівномірної подачі природного газу та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу;

3) розірвання цього Договору;

4) відмови Споживача від підписання акта приймання-передачі природного газу без відповідного письмового обґрунтування;

5) настання заходів, передбачених Правилами про безпеку постачання природного газу, що діють відповідно до вимог статті 5 Закону України "Про ринок природного газу";

6) в інших випадках, передбачених Законом України "Про ринок природного газу", Кодексом газотранспортної системи, Кодексом газорозподільних систем, Правилами безпеки систем газопостачання або іншим законодавством.

8.2. Припинення газопостачання не звільняє Споживача від обов'язку оплатити поставлений газ та погасити іншу заборгованість перед Постачальником за цим Договором.

8.3. Якщо за ініціативою Споживача необхідно припинити газопостачання на об'єкт Споживача чи його окремі газові прилади для проведення ремонтних робіт, реконструкції чи технічного переоснащення чи з будь-яких інших причин, Споживач має звернутися до Оператора ГРМ та Постачальника, попередивши їх не менше ніж за 5 (п’ять) календарних днів, а у випадку крайньої необхідності без відповідного попередження.

9. Відповідальність Сторін, порядок визначення та відшкодування збитків

9.1. Постачальник не відповідає за будь-які перебої у транспортуванні або розподілі природного газу, які стосуються функціонування, обслуговування та/або розвитку газотранспортної та/або газорозподільної системи, а також за будь-яке погіршення якості природного газу, що сталося з вини відповідального Оператора ГТС або Оператора ГРМ.

9.2. Постачальник не відповідає за непостачання природного газу або постачання газу в неповному обсязі, постачання газу неналежної якості, якщо це спричинено діями або бездіяльністю Оператора ГТС або Оператора ГРМ, включаючи відхилення номінацій Постачальника на обсяги газу, замовлені Споживачем.

9.3. У разі несвоєчасної або неповної оплати за природний газ, Споживач сплачує Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який стягується пеня, від несплаченої суми за кожен день прострочення оплати.

9.4. У разі, якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний обсяг постачання/споживання природного газу за цим Договором буде менший від підтвердженого обсягу (за умови, що підтверджений обсяг відповідав обсягу замовленому Споживачем), Постачальник має право вимагати від Споживача відшкодування збитків у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від вартості недопридбаного/недоспожитого обсягу газу за відповідний розрахунковий період.

9.5. У разі, якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний обсяг постачання/споживання природного газу Споживачу за цим Договором буде перевищувати підтверджений обсяг на цей період (за умови, що підтверджений обсяг відповідав замовленому Споживачем), Постачальник має право вимагати від Споживача відшкодування збитків за перевищення об'єму (обсягу) природного газу, що розраховується за наступною формулою: В = (V ф - V п) х Ц х 0,1 де: V ф - обсяг природного газу, фактично поставленого Постачальником Споживачу протягом відповідного розрахункового періоду; V п - підтверджений обсяг природного газу на цей розрахунковий період; Ц - ціна природного газу на відповідний розрахунковий період.

9.6. Відшкодування збитків, вказаних в п. 9.4 та 9.5 цього Договору не здійснюється, якщо фактичний обсяг споживання в розрахунковому періоді відрізняється від підтвердженого обсягу не більше ніж на ±5 %. Додатково до відшкодування збитків, передбачених п. 9.4 та 9.5 цього Договору, Споживач зобов'язується відшкодувати Постачальнику всі витрати та/або штрафні санкції, сплачені ним Оператору ГРМ та/або Оператору ГТС за балансування системи та/або перерозподіл потужності в зв’язку з фактичним споживанням Споживачем газу більше або менше від підтвердженого обсягу на 5%.

9.7. Вимоги Постачальника щодо відшкодування збитків, вказаних в п. 9.4 та 9.5 цього Договору, визначаються в акті-претензії, яка оформлюється та надається Споживачу відповідно до Правил постачання.

9.8. Споживач зобов'язаний протягом двадцяти робочих днів з моменту отримання акта-претензїї відшкодувати Постачальнику завдані збитки. У разі прострочення цього строку, Споживач сплачує Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожен день прострочення відшкодування збитків.

9.9. Відшкодування збитків Постачальником Споживачу здійснюється в випадках та за процедурою встановленими Правилами постачання.

У разі несплати у строк узгодженої суми за надання послуг або недоплати за товар у строк, Замовник повинен сплатити: пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за  який сплачується пеня, від суми заборгованості за кожен день прострочення.

У разі несплати у строк узгодженої суми за надання послуг або недоплати за товар у строк, Замовник повинен сплатити пеню за кожен день прострочення у розмірі0,1 і % від суми заборгованості, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, який сплачується пеня, від суми заборгованості 

  • У разі прострочення платежу понад 3 календарних днів – додатково штраф у розмірі 3 (три) % від  суми  заборгованості,
  • У разі прострочення платежу понад 10 (десять) календарних днів – додатково штраф у розмірі 10 (десять) % від суми заборгованості.
  • У разі прострочення платежу понад 3 календарних днів – додатково штраф у розмірі зазначте розмір штрафу 3 (три) % від  загальної вартості цього Договору,
  • У разі прострочення платежу понад 3 (три) календарних днів – додатково штраф у розмірі зазначте розмір штрафу 10 (десять) % від загальної вартості цього Договору.
  • У разі прострочення платежу понад 3 (три) календарних днів – додатково штраф у розмірі 10 000 грн (десять тисяч гривень, 00 копійок) ,
  • У разі прострочення платежу понад 50 000 грн (п'ятдесят тисяч гривень, 00 копійок) календарних днів – додатково штраф у розмірі 50 000 грн (п'ятдесят тисяч гривень, 00 копійок) .
  • У разі прострочення платежу понад 3 календарних днів – додатково штраф у розмірі 3 (три) % від  суми  заборгованості.

У разі прострочення платежу понад 3 календарні дні – додатково штраф у розмірі 3 (три) % від  загальної вартості цього Договору.

У разі прострочення платежу понад 3 (три) календарні дні – додатково штраф у розмірі 10 000 грн (десять тисяч гривень, 00 копійок) .

У разі ненадання послуг у строк, передбачений цим Договором, Виконавець повинен сплатити  пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за  який сплачується пеня, від суми заборгованості за кожен день прострочення.

У разі ненадання послуг у строк, передбачений цим Договором, Виконавець повинен сплатити  пеню за кожен день прострочення у розмірі 0,1 % від суми заборгованості, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, який сплачується пеня, від суми заборгованості.

У разі ненадання послуг у строк понад 3 (три) календарні дні , Виконавець повинен сплатити штраф у розмірі 3 (три) % від суми невиконаного або своєчасно невиконаного зобов'язання.

У разі ненадання послуг понад 10 (десять) календарних днів Виконавець повинен сплатити штраф у розмірі 10 (десять) календарних днів % від суми невиконаного або своєчасно невиконаного зобов'язання.  

У разі ненадання послуг у строк понад 3 (три) календарні дні , Виконавець повинен сплатити штраф у розмірі 3 (три)  від загальної вартості цього Договору.

У разі ненадання послуг понад 10 (десять) календарних днів Виконавець повинен сплатити штраф у розмірі  10 (десяти) від загальної вартості цього Договору.  

У разі ненадання послуг у строк понад 3 (три) календарні дні , Виконавець повинен сплатити штраф у розмірі  10 000 грн (десяти тисяч гривень, 00 копійок) .

У разі ненадання послуг понад 10 (десять) календарних днів Виконавець повинен сплатити штраф у розмірі 50 000 грн (п'ятдесяти тисяч гривень, 00 копійок) .  

У разі ненадання послуг у строк понад 3 (три) календарні дні , Виконавець повинен сплатити штраф у розмірі 3 (три) % від суми невиконаного або своєчасно невиконаного зобов'язання.

У разі ненадання послуг у строк понад 3 (три) календарні дні , Виконавець повинен сплатити штраф у розмірі 3 (три) % від загальної вартості цього Договору.

У разі ненадання послуг у строк понад 3 (три) календарні дні , Виконавець повинен сплатити штраф у розмірі  10 000 грн (десяти тисяч гривень, 00 копійок) .

Допускається стягнення тільки штрафних санкцій, при цьому можливість вимагати відшкодування збитків виключається.

Збитки підлягають стягненню у повній сумі понад штрафні санкції.

За вибором кредитора можуть бути стягнуті або збитки, або штрафні санкції.

10. Надання інформації. Розгляд скарг. Порядок вирішення спорів

10.1. Постачальник зобов’язаний забезпечити право Споживача на доступ до інформації, передбаченої Законом України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення», шляхом її розміщення на своєму офіційному вебсайті у мережі Інтернет та на інформаційних стендах, що розміщуються в абонентському відділі.

10.2. Публічне оголошення інформації, передбаченої Правилами постачання, здійснюється Постачальником на його офіційному веб-сайті сайт постачальника .

10.3. Контактна точки для надання інформації Споживачу знаходиться за поштовою адресою, що вказана в п. 13.4 цього Договору. Режим роботи контактної точки: з 9:00 до 17:00 у робочі дні. 10

10.4. Письмові скарги або запити Споживача стосовно/або у зв’язку з постачанням газу за цим Договором надсилаються Постачальнику електронною поштою або/та, за бажанням Споживача, іншим способом, передбаченим п. 13.4 цього Договору за адресою, вказаною в цьому пункті.

10.5. Із усними скаргами або зауваженнями стосовно/або у зв’язку з постачанням газу за цим Договором Споживач може звернуться за контактними даними, які вказані на сайті Постачальника.

10.6. Постачальник розглядає скарги, отримані від Споживача та письмово повідомляє його про результати їх розгляду протягом одного місяця.

10.7. Спірні питання між Споживачем і Постачальником щодо постачання природного газу, оплати послуг постачальника, відшкодування збитків тощо мають вирішуватися шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди - у судовому порядку.

10.8. У разі недосягнення протягом 2 місяців згоди щодо спірного питання шляхом переговорів, Сторони мають право звернутися за вирішенням спору до Регулятора чи його територіального підрозділу, якщо це питання належить до їх компетенції, та/або передати спір на розгляд суду.

11. Форс-мажор

11.1. У разі виникнення форс-мажорних обставин (дій непереборної сили, що не залежать від волі Сторін, а саме: війни, військових дій, введення воєнного стану, окупації, проведення антитерористичної операції, блокади, ембарго, інших міжнародних санкцій, дій/бездіяльності державних органів, що роблять неможливим виконання Сторонами своїх обов'язків, пожеж та інших стихійних лих) Сторони звільняються від відповідальності за невиконання своїх обов'язків у період дії вказаних обставин, якщо невиконуюча Сторона попередила про це іншу Сторону не пізніше ніж через 5 (п’ять) робочих днів з дня виникнення таких обставин.

11.2. У разі, якщо дія вказаних обставин триває більше, ніж 2 місяці, кожна зі Сторін має право на одностороннє розірвання Договору і не несе відповідальності за таке розірвання у разі, якщо вона попередила іншу сторону не пізніше ніж за 2 (два) тижні до розірвання. Наявність вказаних обставин повинна підтверджуватися довідкою ТПП України.

11.3. Виникнення форс-мажорних обставин не є підставою для відмови Споживача від сплати Постачальнику за поставлений газ.

12. Порядок зміни постачальника

12.1. Споживач має право на вільний вибір іншого постачальника газу шляхом укладення з ним договору постачання природного газу відповідно до Правил постачання за умови відсутності у Споживача простроченої заборгованості за поставлений природний газ перед Постачальником.

12.2. Якщо Споживач має намір змінити постачальника газу, він зобов’язаний повідомити про це Постачальника щонайменше за 21 (двадцять один) календарний день до дати розірвання (призупинення) цього Договору.

12.3. Повідомлення Постачальника про намір змінити постачальника є пропозицією Споживача про розірвання договору постачання природного газу або його призупинення в частині постачання природного газу і повинно містити дату розірвання (призупинення) цього Договору, яка визначається останнім календарним днем перед датою, з якої договір постачання природного газу з новим постачальником набере чинності. З метою забезпечення безперебійного постачання природного газу, Постачальник поставляє природний газ Споживачу до останнього дня терміну дії цього Договору відповідно до умов та положень, узгоджених у ньому, а договір постачання природного газу, укладений з новим постачальником, набирає чинності наступного дня після 11 розірвання (призупинення) цього Договору, але за умови, що у Споживача не буде простроченої заборгованості за поставлений природний газ перед Постачальником.

12.4. У разі зміни постачальника газу, Споживач повинен виконати свої зобов'язання по розрахунках за природний газ за цим Договором та підписати з Постачальником угоду про розірвання цього Договору або його призупинення в частині постачання природного газу з дати, з якої постачання природного газу буде здійснювати новий постачальник.

12.5. Постачальник повинен надати Споживачеві остаточний рахунок (рахунок-фактуру) за поставлений газ не пізніше ніж через 6 (шість) тижнів після розірвання (призупинення) цього Договору.

12.6. Якщо на початок періоду фактичного постачання природного газу новим постачальником чи протягом цього періоду у Споживача виникне прострочена заборгованість за поставлений природний газ перед Постачальником (через розбіжності між плановим і фактичним споживанням, настання терміну остаточного розрахунку після початку постачання газу новим постачальником тощо), Постачальник має право повідомити про це Оператора ГТС та здійснити заходи, передбачені Правилами постачання, щодо припинення постачання природного газу Споживачу, у тому числі через Оператора ГРМ.

13. Строк дії Договору

13.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до_строк дії договору  р. (включно). Договір вважається продовженим (пролонгованим) на наступний календарний рік, якщо щонайменше за місяць до закінчення строку дії Договору жодною із Сторін не буде заявлено про припинення його дії або перегляд його умов.

13.2. За умови відсутності заборгованості перед Постачальником Споживач має право розірвати цей Договір з урахуванням вимог положень цього Договору без сплати будь-яких штрафних санкцій за дострокове розірвання чи іншої фінансової компенсації Постачальнику, попередивши про це останнього щонайменше за 30 (тридцять) календарних днів до дати розірвання.

13.3. Споживач має право розірвати цей Договір у разі незгоди з ціною на газ на наступний розрахунковий період відповідно до п. 5.4 письмово повідомивши про це Постачальника. Споживачу також гарантується право на дострокове розірвання Договору постачання, якщо нові умови постачання, запропоновані Постачальником, є для нього неприйнятними.

13.4. Цей Договір може бути розірваний Постачальником в односторонньому порядку шляхом письмового повідомлення Споживача про розірвання Договору щонайменше за 30 (тридцять) календарних днів до дати розірвання у разі: 1) Систематичного (три і більше разів) порушення Споживачем умов Договору; 2) проведення споживачем неповних або несвоєчасних розрахунків за Договором; 3) перевитрат добової норми та/або узгодженого Сторонами графіка нерівномірної подачі природного газу та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу.

14. Інші умови

14.1. Договір, додаткові угоди до Договору, акти, передбачені цим Договором, а також інші документи, укладені на виконання Договору, підписані уповноваженою особою однієї Сторони та передані факсимільним зв’язком іншій Стороні, мають юридичну силу оригіналу в разі їх наступного підтвердження паперовими оригіналами, надісланими відповідно до п. 14.2 (іі) протягом 10 днів з моменту їх підписання,

14.2. Якщо інше прямо не передбачено Договором, будь-яке повідомлення, заявка, замовлення, лист або інша кореспонденція за цим Договором, повинно бути викладене в письмовій формі, підписано уповноваженою особою та надіслано відповідному адресату (і) електронною поштою у вигляді копії в форматі pdf та (іі) рекомендованим листом з повідомленням про вручення або 12 кур'єрською службою (службою експрес-доставки) з повідомленням про вручення (доставку), чи передано нарочним або вручене особисто за  адресою Постачальника, зазначеноъ в останньому роздылы цього Договору. Датою одержання відповідного документа адресатом є, якщо інше прямо не передбачено Договором, дата доставка цього документа адресату рекомендованим листом або кур'єрською службою (службою експрес-доставки), чи дата передачі документа нарочним або вручення особисто в залежності від обраного способу передачі.

14.3. Жодна із Сторін за Договором не має право передавати свої права та обов’язки за цим Договором третім особам без письмової згоди іншої Сторони.

14.4. Підписуючи даний Договір, Споживач підтверджує, що він отримав всю необхідну інформацію про умови поставки, в тому числі щодо ціни природного газу, прав та обов’язків Споживача передбачених законодавством, а також про існуючі способи досудового врегулювання спорів

15. Антикорупційне застереження.

15.1. Під час виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких коштів або цінностей, прямо або опосередковано, будь-яким особам, для впливу на дії або рішення цих осіб з метою отримання будь-яких неправомірних переваг або переслідуючи інші неправомірні цілі.

15.2. Під час виконання своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються такими, що застосовуються до цього Договору, законодавством як надання/отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

15.3. У разі виникнення у Сторони підозр, що сталося або може статися порушення будь-яких положень пп. 15.1, 15.2, відповідна Сторона зобов'язується повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі. Після письмового повідомлення відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження повинне бути відіслане протягом десяти робочих днів з дати письмового повідомлення.

15.4. У письмовому повідомленні Сторона зобов'язана посилатися на факти або надати аргументи про можливе порушення будь-яких положень пп. 15.1, 15.2 контрагентом, його афілійованими особами, працівниками або посередниками, що виражається в діях, які кваліфікуються чинним законодавством, як надання/отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, які порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

15.5. У разі порушення однією Стороною зобов'язань утримуватися від заборонених у розділі 9 цього Договору дій та/або неотримання іншою Стороною у встановлений цим договором термін підтвердження про те, що порушення не відбулися або не відбудуться, інша Сторона має право розірвати договір в односторонньому порядку повністю або в частині, відправивши письмове повідомлення про розірвання. Сторона, за ініціативою якої було розірвано цей Договір згідно з положеннями цього розділу, має право вимагати відшкодування реальних збитків, які виникли в результаті такого розірвання.

16. Застереження про персональні дані (відомості).

16.1 . Укладаючи цей Договір, Сторони підтверджують те, що:

- їм відомі їх права як суб'єктів персональних даних, визначених Законом України «Про захист персональних даних», мета збору таких даних та особи, яким можуть передаватися їх персональні дані;

- Сторони дають взаємну згоду на внесення в базу даних іншої Сторони – «Контрагенти» (або аналогічну по суті) свої персональні дані (надані відомості) з метою забезпечення реалізації адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту тощо.

16.2. Представники Сторін, уповноважені на підписання цього Договору, погодилися на те, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам у зв'язку з укладенням цього Договору, включаються в бази персональних даних Сторін (за їх наявності). Представники Сторін, підписуючи Договір, підтверджують, що вони знають свої права відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Підписуючи цей Договір, уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на опрацювання їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень на укладення, зміна та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин.

16.3. Підписуючи цей Договір, Сторони, згідно із Законом України «Про захист персональних даних», надають взаємну згоду на опрацювання їх персональних даних, а саме: назви, місцезнаходження/місцепроживання, реєстраційних даних (номера державної реєстрації в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), інформації про систему оподаткування (індивідуального податкового номера, реєстраційного номера облікової картки платника податків, номера свідоцтва про статус платника ПДВ), банківських реквізитів, електронних ідентифікаційних даних (IP-адреса, телефон, e-mail), прізвища, імені, по батькові, особистого підпису та інших даних, які дають змогу ідентифікувати особу, яка діє в інтересах та/або від імені однієї зі Сторін та інших даних, які передає одна Сторона інший з метою встановлення податкових, господарських відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, в сфері економічних, фінансових послуг і страхування, вивчення споживчого попиту та статистики, в маркетингових, інформаційних, рекламних або інших аналогічних цілях. Сторони проінформовані про те, що їх персональні дані внесені до бази персональних даних, а також проінформовані про свої права згідно із Законом України «Про захист персональних даних».

17. Запевнення та гарантії.

17.1. Сторони під час укладення цього договору підтверджують і гарантують нижчевикладене, із тим щоб це створило підстави для цієї угоди, залишилося в повній силі станом на дату його укладення, та вважалося повторений на дату його завершення:

- Сторони є належно створеними, зареєстрованими та законно функціонують згідно з вимогами законодавства, мають повні корпоративні права та повноваження володіти, користуватися і розпоряджатися своїм майном, приймати на себе і виконувати зобов'язання відповідно до цього Договору;

- Сторони повинні вжити всі необхідні корпоративні, юридичні та інші заходи, які потрібні для санкціонування цього Договору, а також і всіх інших документів, які повинні бути укладені в зв'язку з цим Договором;

- цей Договір був належним чином укладений законними та належним чином уповноваженими представниками й містить законні, остаточні та дійсні зобов'язання, забезпечені всіма необхідними правовими санкціями, укладання та виконання цього Договору не суперечить і не призводить до будь-якого порушення або недотримання будь-якого закону або постанови, або наказу будь-якого урядового, судового, іншого органу влади, установчих документов, правил і постанов Сторін, або будь-яких угод або документів, в яких Сторона цього Договору є зобов'язаною особою, або які є обов'язковими для Сторони в силу будь-яких причин;

- усі згоди, дозволи, погодження, реєстрація у відповідних державних органах та установах влади, необхідні Сторонам у зв'язку з укладенням, виконанням, дотриманням, дійсністю цього Договору, були отримані та мають повну силу;

- не існує судових справ або позовів, які нерозглянуті, які загрожують Стороні і які містять обґрунтовану ймовірність несприятливого впливу на цей Договір;

- не існує страйків або трудових спорів проти Сторони, які були не вирішені, які містять ймовірність несприятливого впливу на цей Договір;

- Сторони не мають прострочених податкових зобов'язань, які можуть мати несприятливий вплив на цей Договір.

18. ЗАСОБИ ЗВ'ЯЗКУ ТА ОБМІНУ ДОКУМЕНТАМИ МІЖ СТОРОНАМИ 

18.1. Для обміну повідомленнями, Заявками та будь-якою іншою інформацією щодо виконання цього Договору та додатків до нього, Сторони використовують засоби електронного зв'язку за допомогою електронної пошти. Електронні адреси Сторін для цілей цього пункту зазначаються у їх реквізитах до цього Договору.  

18.2. Обмін документами за цим Договором здійснюється з застосуванням положень Закону України від 22.05.03 № 851-IV "Про електронні документи та електронний документообіг", Закону України "Про електронні довірчі послуги". 

18.3. Сторони підтверджують, що на дату підписання цього Договору, ними вжито всіх підготовчих та організаційних заходів для переходу на обмін Е-документами, забезпечено виготовлення необхідних кваліфікованих електронних підписів уповноважених ними осіб для підпису документів. 

18.4. Кожна Сторона зобов’язана щоденно слідкувати за надходженням Е-документів та своєчасно здійснювати їх приймання, перевірку, підписання з використанням кваліфікованих електронних підписів та повернення іншій Стороні. Сторона яка здійснює надсилання Е-документа вважається Стороною-відправником, а Сторона яка здійснює отримання Е-документа, вважається Стороною-одержувачем.

18.5. Підготовка Е-документів здійснюється відповідною Стороною і в строки, встановлені умовами Договору. До моменту передачі іншій Стороні, Сторона-відправник зобов’язана належним чином скласти новий та/або перевірити отриманий E-документ та підписати його з використанням кваліфікованого електронного підпису. E-документи які передаються, підписуються у всіх випадках з використанням кваліфікованого електронного підпису відповідної Сторони. Перевірка факту підписання відповідною Стороною конкретного E-документа, здійснюється Стороною-одержувачем з використанням відкритого ключа і Посиленого сертифіката відкритого ключа.

18.6. E-документи вважаються підписаними і набирають чинності з моменту підписання з використанням кваліфікованого електронного підпису Стороною-одержувачем E-документа, отриманого від Сторони-відправника з нанесеним нею кваліфікованим електронним підписом.

18.7. E-документи вважаються підписаними і набирають чинності у випадках, коли вони були підписані кваліфікованим електронним підписом Стороною-відправником та надіслані Стороні-одержувачу, проте протягом передбаченого Договором строку, Сторона-одержувач не підписала такі E-документи та не надіслала Стороні-відправнику мотивованої відмови від підписання E-документів. Мотивована відмова від підписання E-документів може надсилатися через механізм відхилення E-документа з обов’язковим надання коментарів про обґрунтовані причини відхилення.

18.8. Сторони дійшли згоди, що розірвання (скасування) E-документа, підписаного обома Сторонами з використанням кваліфікованого електронного підпису здійснюється виключно шляхом складення та підписання Сторонами Акта про анулювання E-документа.

18.9. У випадку, коли одна із Сторін заявляє про втрату конкретного E-документа, який попередньо набрав чинності, повторне підписання такого E-документа не здійснюється. При цьому, Сторона, яка зберігає власний примірник E-документа, зобов’язується за зверненням Сторони, яка втратила цей E-документ, надати його доступними електронними каналами зв’язку, або на носії електронної інформації.

18.10.Сторони домовилися, що E-документи, які відправлені, завірені кваліфікованим електронним підписом, мають повну юридичну силу, породжують права та обов'язки для Сторін, можуть бути представлені до суду в якості належних доказів та визнаються рівнозначними документам, що складаються на паперовому носієві. Підтвердження передачі документів (відправлення, отримання, тощо) вважається легітимним підтвердженням фактичного прийому-передачі таких документів уповноваженими особами Сторін і не вимагає додаткового доказування.

18.11. Сторони самостійно забезпечують збереження програмного забезпечення, яке використовується для обміну електронними документами, відкритих ключів електронного цифрового підпису та електронних документів, розміщених на своїх комп'ютерах.

18.12. Видача, заміна, знищення Особистих та Відкритих ключів, в тому числі у випадках їх компрометації, а також видача Посиленого сертифіката відкритого ключа, здійснюється тільки Акредитованим центром сертифікації ключів. Сторони зобов'язані повідомити одна одну про наявність вищевказаних обставини в строк, що не перевищує 3 (три) робочі дні з моменту виникнення таких обставин.

18.13. У випадку неможливості здійснення обміну документами відповідно до п. 18.2 - 18.13 цього Договору, Сторони можуть здійснювати обмін скан-копіями документів способом та в порядку, встановленому у п.10.1 цього Договору. 

18.14. У ипадку неможливості здійсення обміну документами відповідно до п. 18.2 - 18.13 цього Договору, оригінали документів надсилаються Сторонами одна одній виключно шляхом поштового зв'язку, цінним листом із описом вкладення та повідомленням про вручення або кур'єрською службою на адреси Сторін, що зазначені у реквізитах цього Договору. 

18.15. У випадку обміну документами, зазначеному у п.19.14 цього Договору, від Сторони, що не використовує печатку у свої господарській діяльності, вимога для проставлення такої печатки не застосовується. У будь-якому випадку, наявність або відсутність відбитка печатки Сторони на документі не створює юридичних наслідків для виконання нею цього Договору. 

19. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Постачальник

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в  Назва банку   МФО банку МФО

За Постачальника

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Постачальник

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в  Назва банку   МФО МФО банку

За Постачальника

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Покупець

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

За Покупця

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Покупець

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

За Покупця

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Покупець

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

Інше 1

За Покупця

____________ ФОП ПІБ ФОП

Покупець

Громадянин(ка) Громадянство

ПІБ повністю

ІПН Інд. податковий номeр

Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особуКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса реєстрації місця проживання Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел. Номер телефону №1

E-mail:E-mail

п/р № рахунку в Назва банку  МФО МФО банку

За Покупця

___________________ ПІБ повністю

Додаткова угода № № допугоди1

до Договору постачання природного газу

 № 1-1 від  00.00.2018

 

м. місце укладення допугоди1     дата укладення допугоди1

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі – «Постачальник»), з однієї сторони, та

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставіПідстава діяльності представника та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Постачальник"), та

Повне найменування , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Покупець"), з іншої сторони

Повне найменування , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Покупець"), з іншої сторони,

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі - "Покупець"), з іншої сторони, 

Громадянин(ка) Громадянство  ПІБ повністю (надалі - "Покупець"), з іншої сторони, 

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цю Додаткову угоду № № допугоди1  (надалі – «Додатковий договір») до Договору № 1-1  постачання природного газу від 00.00.2018  р. (надалі – «Договір») про наступне:

Товар, що передається: природний газ.

Кількість товару: Кількість одиниць товару  (прописом (укр.) ).

Вартість Товару за 1 тис. куб. м. (з ПДВ): Ціна товару з ПДВ  (прописом (укр.) ).

Загальна вартість товару, що передається Постачальником всього становить  Загальна вартість товару з ПДВ грн. (прописом (укр.) ) з урахуванням ПДВ, в тому числі:

- вартість товару без урахування ПДВ Загальна вартість товару без ПДВ грн (прописом (укр.) ) та

-  сума ПДВ ПДВ в загальній вартості товару грн (прописом (укр.) ).

Товар, що передається: природний газ.

Кількість товару: Кількість одиниць товару  (прописом (укр.) ).

Вартість Товару за 1 тис. куб. м. з ПДВ становить гривневий еквівалент: Ціна товару з ПДВ  (прописом (укр.) ).

Загальна вартість товару, що передається Постачальником всього становить гривневий еквівалент Загальна вартість товару з ПДВ дол. США (прописом (укр.) ), що розраховується по курсу Національного Банку України на дату здійснення платежу, з урахуванням ПДВ, в тому числі: 

- вартість без урахування ПДВ Загальна вартість товару без ПДВ дол. США (прописом (укр.) )

- сума ПДВ ПДВ в загальній вартості товару  дол. США (прописом (укр.) ).

Товар, що передається: природний газ.

Кількість товару: Кількість одиниць товару  (прописом (укр.) ).

Вартість Товару за 1 тис. куб. м. з ПДВ: Ціна товару з ПДВ  (прописом (укр.) ). 

Загальна вартість товару, що передається Постачальником всього становить  гривневий еквівалентЗагальна вартість товару з ПДВ дол. США (прописом (укр.) ), що розраховується по курсу продажу АТ КБ "Приватбанк" на дату здійснення платежу, з урахуванням ПДВ, в тому чисті:

- вартість без урахування ПДВ Загальна вартість товару без ПДВ дол. США (прописом (укр.) ) та

- сума ПДВ ПДВ в загальній вартості товару дол. США (прописом (укр.) ).

Покупець здійснює 100 % передоплату послуг протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту підписання цьєї Додаткової угоди. Якщо останній можливий для оплати календарний день (Дата сплати рахунку) випадає на вихідний або неробочий тдень, то оплата повинна бути здійснена в останній робочий день перед Датою сплати рахунку.

Покупець здійснює 100 % передоплату послуг протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання рахунку від Виконавця. Якщо останній можливий для оплати календарний день (Дата сплати рахунку) випадає на вихідний або неробочий тдень, то оплата повинна бути здійснена в останній робочий день перед Датою сплати рахунку.

Покупець здійснює 100 % оплату послуг протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту підписання акту приймання-передачы наданих послуг. Якщо останній можливий для оплати календарний день (Дата сплати рахунку) випадає на вихідний або неробочий тдень, то оплата повинна бути здійснена в останній робочий день перед Датою сплати рахунку.

Покупець здійснює оплату товару Постачальнику в наступному порядку:

введіть дані % - в строк до 00.00.2018 р. ;

введіть дані % - в строк до 00.00.2018 р. .

Ця Додаткова угодає невід’ємною частиною Договору.

Ця Додаткова угода набуває чинності з моменту підписання та діє до повного виконання зобов’язань Сторонами.

Інші умови Договору залишаються без змін.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Постачальник

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в  Назва банку   МФО банку МФО

За Постачальника

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Постачальник

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в  Назва банку   МФО МФО банку

За Постачальника

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Покупець

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

За Покупця

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Покупець

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

За Покупця

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Покупець

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Телефон основний

E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

Інше 1

За Покупця

____________ ФОП ПІБ ФОП

Покупець

Громадянин(ка) Громадянство

ПІБ повністю

ІПН Інд. податковий номeр

Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особуКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса реєстрації місця проживання Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел. Номер телефону №1

E-mail:E-mail

п/р № рахунку в Назва банку  МФО МФО банку

За Покупця

___________________ ПІБ повністю

Акт приймання-передачі  товару №  1

до ДОГОВОРУ № 1-1

постачання природного газу

 від 00.00.2018

 

м. місце складання акту

Дата акту пердачі послуг р.

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі – «Постачальник»), з однієї сторони, та

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставіПідстава діяльності представника та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Постачальник"), та

Повне найменування , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Покупець"), з іншої сторони

Повне найменування , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Покупець"), з іншої сторони,

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі - "Покупець"), з іншої сторони, 

Громадянин(ка) Громадянство  ПІБ повністю (надалі - "Покупець"), з іншої сторони, 

підписали цей акт про нижченаведене:

Відповідно до Договору № 1-1  купівлі-продажу нафтопродуктів від 00.00.2018  р. та Додаткової угоди № номер додаткової угоди для акту від дата додаткової угоди для акту до цього Договору, Постачальник передає, а Покупець приймає Товар:

п/н

Назва товару, торгівельна марка, комплектація

Одиниця виміру

Кількість

Ціна за одиницю товару без ПДВ (грн.)

Загальна сума з ПДВ

(грн.)

1.

товар для акту

тис. куб. м.

Кількість одиниць товару

Ціна товару за од. (без ПДВ)

Загальна вартість товару з ПДВ

Загальна сума з ПДВ Загальна вартість товару з ПДВ  

 

Вартість товару відповідно до умов Договору складає прописом (укр.)  з ПДВ.

Прийняті Покупцем товари відповідають вимогам Договору. Товар поставлений у встановлені в Договорі №1-1  постачання природного газу від00.00.2018 терміни. Покупець не має жодних претензій до прийнятого товару.

Постачальник

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в  Назва банку   МФО банку МФО

За Постачальника

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Постачальник

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в  Назва банку   МФО МФО банку

За Постачальника

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Покупець

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

За Покупця

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Покупець

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

За Покупця

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Покупець

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Телефон основний

E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

Інше 1

За Покупця

____________ ФОП ПІБ ФОП

Покупець

Громадянин(ка) Громадянство

ПІБ повністю

ІПН Інд. податковий номeр

Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особуКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса реєстрації місця проживання Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел. Номер телефону №1

E-mail:E-mail

п/р № рахунку  в  Назва банку  МФО МФО банку

За Покупця

___________________ ПІБ повністю

Рахунок № 1 від 00.00.2018 р.

Отримувач (Постачальник):

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в  Назва банку   МФО банку МФО

Отримувач (Постачальник):

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в  Назва банку   МФО МФО банку

 

Платник (Покупець):

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

Платник (Покупець):

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

Платник (Замовник):

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Телефон основний

E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

Платник (Замовник):

Громадянин(ка) Громадянство

ПІБ повністю

ІПН Інд. податковий номeр

Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особуКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса реєстрації місця проживання Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел. Номер телефону №1

E-mail:E-mail

п/р № рахунку в Назва банку  МФО МФО банку

№ п/п Назва товару

Кількість, 

тис. куб. м.

Ціна товару за одиницю без урахування ПДВ, грн

Загальна вартість з ПДВ

(грн.)

1 Природний газ Кількість одиниць товару Загальна вартість товару без ПДВ Загальна вартість товару з ПДВ
      ПДВ ПДВ в загальній вартості товару
  Всього до сплати     Загальна вартість товару з ПДВ

Загальна вартість з ПДВ Загальна вартість товару з ПДВ (прописом (укр.) ).

Постачальник

 

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Постачальник

 

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Дата оновлення 10.10.2019 о 23:15:53

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Продиктуйте текст для пошуку
Готово