УКР
ENG
POL

Конструктор документів Мої документи
Інструкція

Документ

Договір поруки (укр-англ)

Договір поруки № номер договору

 

м. місто                                                     00.00.2018 року

Surety Agreement № номер договору

 

The city of city                                                00.00.2018

Громадянин (ка) Громадянство  ПІБ повністю , (надалі – «Поручитель»), та Citizen of Громадянство (Eng.)  ПІБ повністю (Eng.) , (hereinafter referred to as “the Surety”), 

 

Повне найменування , що іменується в подальшому “Поручитель”, в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , діючого на підставі Підстава діяльності представника , з одного боку,

Повне найменування (Eng.) , hereinafter called “the Surety”, represented by Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.)   acting under the Підстава діяльності представника (Eng.) , on the one part,

Повне найменування , (реєстраційний номерКод компанії ) що іменується в подальшому “Поручитель”, в особі Посада в род. відмінку   ПІБ в род. відмінку , діючого на підставі Підстава діяльності представника , з одного боку, та 

Повне найменування (Eng.) (registration numberКод компанії ), hereinafter called “the Surety”, represented byПосада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , conducting its activities under the Підстава діяльності представника (Eng.) , on the one part, and 

 

ФОП ПІБ ФОП , що іменується в подальшому “Поручитель”, з іншої сторони, та

Private enterpreneur ПІБ ФОП (Eng.) (hereinafter referred to as “the Surety”), on the other hand, and

 

Громадянин Громадянство ПІБ повністю ,  (надалі – «Кредитор»), з іншої сторони,

Citizen of Громадянство (Eng.) ПІБ повністю (hereinafter referred to as “the Lender”), on the other hand, 

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , діючого на підставі Підстава діяльності представника  (надалі - "Кредитор"), з одного боку,

Повне найменування (Eng.) , represented by Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.)  , conducting its activities under the Підстава діяльності представника (Eng.) , (hereinafter referred to as “the Lender”), on the other hand, 

 

Повне найменування , (реєстраційний код Код компанії ), в особі Посада в род. відмінку   ПІБ в род. відмінку , діючого на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Кредитор"), з одного боку, та 

Повне найменування (Eng.) (registration number Код компанії ), represented byПосада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , conducting its activities under the Підстава діяльності представника (Eng.) , (hereinafter referred to as “the Lender”), on the other hand, 

 

ФОП ПІБ ФОП , що іменується в подальшому “Кредитор”, з іншої сторони,

Private enterpreneur ПІБ ФОП (Eng.) (hereinafter referred to as “the Lender”), on the other hand, 

 

які далі разом іменуються – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей договір (далі – «Договір») про наступне:

 hereinafter referred to collectively as “the Parties”, and individually referred to as “the Party”, have entered into this agreement (hereinafter referred to as “the Agreement”) on the following:

1. Предмет Договору.

1.1. Цей Договір забезпечує вимоги Кредитора Зазначте назву , номер, дату і сторони Основного договору  № номер основного договору  від дата основного договору  з усіма змінами і доповненнями (надалі – «Основний договір»), укладеного між Кредитором як зазначте сторону кредитора, н-д, як Продавцем та ПРОДАВЕЦЬ , (надалі – «Боржник»).

1. Subject matter of the Agreement.

1.1. This Agreement ensures the Lender's claims under the зазначте назву осн. договору англ No. номер основного договору dated дата основного договору with all amendment and changes (hereinafter referred to as “the Basic Agreement”), signed between the Lender as a роль кредитора в осн.договорі англ , (hereinafter referred to asthe Debtor”).

 

Згідно умов Основного договору  Боржник зобов’язаний поставити Продавцю товар в обсязі введіть дані (введіть дані ) з 00.00.2018 по 00.00.2019 року по ціні за 1 МВТ-год, що становить введіть дані  (введіть дані ), з оплатою протягом 15 календарних днів після Місяця постачання, та на інших умовах, передбачених Основним договором.

Under the terms of the Basic agreement the Debtor is obliged to supply the Seller with good in the amount of введіть дані (введіть дані ) thousand cubic meters from 00.00.2018 to 00.00.2019 at a price of 1 MWh, which is введіть дані  (введіть дані ), with payment within 15 calendar days after the Month of delivery, and on other terms prescribed by the Basic agreement.

 

Згідно умов Основного договору  Боржник зобов’язаний оплатити Продавцю введіть дані за товар в обсязі введіть дані  (введіть дані ) одиниця виміру  протягом 15 календарних днів після Місяця постачання, та на інших умовах, передбачених Основним договором.

Under the terms of the Basic agreement the Debtor is obliged to pay введіть дані  the Seller for good in the amount of введіть дані (введіть дані )  within 15 calendar days after the Month of delivery, and on other terms prescribed by the Basic agreement.

Поручитель поручається перед Кредитором за виконання  Боржником усіх його зобов`язань перед Кредитором, що виникли з Основного договору, укладеного між Кредитором та Боржником, в повному обсязі існуючих на теперішній час, так і тих, що можуть виникнути в майбутньому. 

1.2. Поручитель засвідчує, що він ознайомлений з умовами Основного договору та повністю погоджується з ними, зокрема:

1.2.1. сума Основного договору (тобто, вартість природного газу, отриманого та/або такого, що буде отримана Боржником від Кредитора – Загальна сума контракту) розраховується як Договірна Ціна помножена на Договірний обсяг; термін повного виконання всіх зобов`язань Боржника за Основним договором, що передбачені умовами Основного договору: Боржник зобов’язується поставити щомісяця з 00.00.2018 року по 00.00.0000 року по введіть дані (введіть дані ) , визначених Основним договором;

The Surety guarantees to the Lender for the meeting in full by the Debtor of all its obligations, existing at the present time, as well as those which can arise in future to the Lender, resulting from the Basic Agreement, signed between the Lender and the Debtor.

1.2. The Surety witnesses its awareness of all conditions of the aforementioned Basic Agreement and consents to them, in particular:

1.2.1. the value of the Basic Agreement (i.e. an value of natural gas received or which will be received, by the Debtor from the Lender Total Contract Price) shall be calculated as a product of Contract price and Contract quantity; and the due date of full execution of all obligations of the Debtor in accordance with the Basic Agreement: the Debtor shall deliver every month from 00.00.2018 to 00.00.0000 введіть дані (введіть дані ) thousand cubic meters  on the conditions specified by the Basic Agreement;

 

Поручитель поручається перед Кредитором за виконання  Боржником усіх його зобов`язань перед Кредитором, що виникли з Основного договору, укладеного між Кредитором та Боржником, в повному обсязі існуючих на теперішній час, так і тих, що можуть виникнути в майбутньому. 

1.2. Поручитель засвідчує, що він ознайомлений з умовами Основного договору та повністю погоджується з ними, зокрема:

1.2.1. сума Основного договору (тобто, вартість природного газу, отриманого та/або такого, що буде отримана Боржником від Кредитора – Загальна сума контракту) розраховується як Договірна Ціна помножена на Договірний обсяг; термін повного виконання всіх зобов`язань Боржника за Основним договором, що передбачені умовами Основного договору: Боржник зобов’язується поставити щомісяця з 00.00.2018 року по 00.00.0000 року по 20 000 (двадцять мільйонів) тис. кубічних метрів на умовах, визначених Основним договором;

1.2.2. Зобов’язання Боржника щодо поставки природного газу в обсязі, на умовах і в строки, визначені Основним договором, виплати компенсацій, сум розірвання і виплати збитків, зазначених в Основному договорі; 

1.2.3. Зобов’язання щодо сплати неустойки (штрафу, пені) у порядку та строки, зазначені в Основному договорі.

1.2.4. Інші зобов`язання Боржника, передбачені умовами Основного договору та/або цього Договору.

Підписанням цього Договору Поручитель надає згоду на внесення будь-яких змін в Основний договір, в т.ч. змін, що збільшують розмір зобов’язань Боржника, а саме: щодо пролонгації Основного договору, щодо зміни розміру ціни за Основним договором тощо, в порядку та на умовах, визначених Основним договором та підтверджує, що така згода вважається наданою ним незалежно від того чи був він фактично ознайомлений із зміненими умовами Основного договору.

1.3.Поручитель відповідає перед Кредитором у тому ж обсязі, що і Боржник, за всіма зобов`язаннями останнього за Основним договором, включаючи поставку, передачу природного газу, відшкодування можливих збитків, сплату пені та інших штрафних санкцій, передбачених умовами Основного договору в рамках зазначених в п. 1.1. цього Договору. Поручитель ознайомлений та погоджується з усіма умовами Основного договору.

1.4. Відповідальність Поручителя і Боржника є солідарною.

1.5. Причини невиконання Боржником своїх зобов`язань за Основним договором ніяким чином не можуть впливати на виконання  Поручителем зобов`язань за цим Договором.

2. Порядок та умови виконання Договору.

2.1. У випадку невиконання Боржником своїх зобов`язань за Основним договором Кредитор має право пред`явити свої вимоги безпосередньо до Поручителя, які є обов`язковими до виконання Поручителем з дати відправлення Кредитором йому такої вимоги та/або з дати її вручення Поручителю.

2.2. Поручитель зобов`язаний виконати свої зобов`язання за Договором на користь Кредитора шляхом переказу/перерахування коштів у сумі заборгованості Боржника за Основним договором відповідно до умов Основного договору та/або на рахунки, вказані Кредитором в межах суми визначеної в п. 1.1. вище.

 

2.3. У випадку, якщо переказана/перерахована Поручителем сума грошових коштів Кредитору є недостатньою для повного погашення грошових зобов`язань Боржника перед Кредитором, то погашення таких зобов`язань здійснюється відповідно до викладеної в Основному договорі черговості.

2.4. Моментом повного виконання Поручителем своїх зобов`язань перед Кредитором є момент зарахування на рахунок Кредитора коштів, спрямованих на погашення заборгованості Поручителя перед таким Кредитором (підтвердженням зарахування коштів на рахунок є виписка банку).

2.5. До Поручителя, який виконав зобов`язання Боржника за Основним договором, переходять усі права Кредитора за цим зобов`язанням. Поручитель вправі вимагати надання усіх підтверджуючих документів, що обґрунтовують вимоги Кредитора до Боржника, а також вимагати передачі інших прав, згідно з якими забезпечується виконання вищевказаних зобов`язань Боржника.

3. Строк дії Договору і порядок його припинення.

3.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання обома Сторонами.

3.2. Порука припиняється із припиненням всіх зобов`язань Боржника за Основним договором, що забезпечуються такою порукою.

4. Інші умови.

4.1. Уклавши цей Договір, Поручитель підтверджує та гарантує, що:

- надані Кредитору Поручителем документи не містять будь-яких недостовірних відомостей, складені та/або отримані в порядку, передбаченому чинним законодавством України;

- повністю розуміє всі умови цього Договору та Основного договору, свої права та обов’язки за цими договорами і погоджується з ними;

- на день укладення Договору щодо Поручителя відсутні будь-які судові розслідування (спори), розслідування з боку державних контролюючих органів, що можуть істотно та/або негативно впливати на фінансовий стан та кредитоспроможність Поручителя;

- цей Договір не суперечить будь-яким договірним обмеженням, які є обов'язковими для Поручителя;

- на день укладення Договору відсутні будь-які перешкоди щодо його належного виконання;

- погоджується отримувати від Кредитора (його уповноважених осіб) інформацію про факти невиконання Боржником та/або Поручителем своїх зобов’язань за цим Договором та/або Основним договором, про розмір існуючої заборгованості за цим Договором та/або Основним договором, про строки та умови погашення такої заборгованості, про зміну умов обслуговування клієнтів Кредитора та його нові послуги тощо, шляхом направлення Поручителю відповідних повідомлень засобами зв`язку, зокрема, поштою (в тому числі електронною поштою) за адресою Поручителя, вказаною у цьому Договорі,  тощо.

4.2. Сторони притримуються загальних умов щодо строків позовної давності.

4.3. Цей Договір регулюється законодавством України.

Розбіжності, що виникають протягом дії цього Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів.

Будь-який спір, що виникає за цим Договором чи у зв`язку з ним, передається на розгляд до Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України.

Сторони згодні з тим, що у процесі розгляду та вирішення спору буде застосовуватись регламент Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України. Правом, що регулює цей Договір, є матеріальне право України.

Сторони встановили, що розгляд спору буде здійснюватися українською мовою трьома арбітрами. При цьому, кожна із Сторін призначає одного арбітра, а два призначених арбітри призначають третього арбітра – голову складу  Арбітражного суду. Якщо Сторона не призначить арбітра протягом 30 днів після отримання повідомлення про це Арбітражного суду або якщо два арбітри протягом 30 днів з моменту їх призначення не домовляться про призначення третього арбітра, арбітр - голова складу Арбітражного суду призначається Президентом Торгово-промислової палати України.

 

4.4. Сторони, уклавши цей Договір, підтверджують, що в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов цього Договору.

4.5. Недійсність окремої частини цього Договору не має наслідком недійсності інших його частин і цього Договору в цілому, оскільки Сторони погоджують те, що цей Договір був би укладений і без включення до нього недійсної частини4.8. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

4.9. Скан-копії та факсо-копії Договору мають силу оригіналу до моменту обміну оригіналами Договору.

4.10. Цей Договір укладено у двох примірниках, що мають рівну юридичну силу, по одному  примірнику  для кожної із Сторін.

4.11. Цей Договір укладено на англійській та українській мовах. У випадку будь-яких розбіжностей версія Договору на українській мові повинна переважати.

 

The Surety guarantees to the Lender for the meeting in full by the Debtor of all its obligations, existing at the present time, as well as those which can arise in future to the Lender, resulting from the Basic Agreement, signed between the Lender and the Debtor.

1.2. The Surety witnesses its awareness of all conditions of the aforementioned Basic Agreement and consents to them, in particular:

1.2.1. the value of the Basic Agreement (i.e. an value of natural gas received or which will be received, by the Debtor from the Lender Total Contract Price) shall be calculated as a product of Contract price and Contract quantity; and the due date of full execution of all obligations of the Debtor in accordance with the Basic Agreement: the Debtor shall deliver every month from 00.00.2018 to 00.00.0000 20 000 (twenty million) thousand cubic meters  on the conditions specified by the Basic Agreement;

 

 

1.2.2. Debtor’s obligations regarding delivery of natural gas in the amount, terms and conditions, specified by the Basic Agreement, payment of reimbursements, termination amount and damages stated in the Basic Agreement.

1.2.3. Obligations concerning payment of forfeit (penalty, fine) in a manner and in terms stated in the Basic Agreement.

1.2.4. Other Debtor’s obligations provided by the conditions of the Basic Agreement and/or the Agreement.

By signing this Agreement the Surety agrees for any amendments to the Basic Agreement, including changes which increase the amount of the Debtor's obligations, namely on the extension of the Basic agreement, change of the interest rate under the Basic Agreement, etc., in the manner and on the terms, specified by the Basic Agreement and acknowledges that such consent is deemed given by the Surety whether he was actually acquainted with the changed terms of the Basic Agreement.

1.3. The Surety is liable to the Lender in the same scope as the Debtor for all the Debtors obligations provided by the Basic Agreement, including the delivery of natural gas, recovery of possible losses, payment of penalty and other penal sanctions provided by the conditions of the Basic Agreement within frames set out in clause 1.1. above.

 

 

1.4. The Surety and the Debtor are jointly and severally liable.

1.5. The reasons for not fulfillment by the Debtor of his obligations in accordance with the Basic Agreement by no means can influence the fulfillment by the Surety of his obligations in accordance with the Agreement.

2. Terms and conditions of the Agreement execution.

2.1. In event of not fulfillment by the Debtor of his obligations in accordance with the Basic Agreement the Lender has a right to lay claims directly to the Surety. These claims are obligatory for fulfillment by the Surety starting from the date of sending by the Lender of such claim and/or from the date of its delivery to the Surety.

2.2. The Surety is obliged to fulfill his obligations in accordance with the Agreement for the benefit of the Lender by the remittance/transfer of money in the amount of the Debtor’s debt under the Basic Agreement in accordance with the conditions of the Basic Agreement and/or to the accounts stated by the Lender to the amount specified in clause 1.1. above.

2.3. In event if money amount remitted/transferred by the Surety to the Lender is not enough for full paying off of monetary liabilities of the Debtor to the Lender, then paying off of such liabilities is realized in accordance with order of priority stated in the Basic Agreement.

 

2.4. The moment of full meeting of obligations of the Surety to the Lender is a moment of placing to Lenders account of money directed for the repayment of Suretys debt to such Lender (the confirmation of money placement to an account is a bank statement).

 

2.5. The Surety who fulfilled all the Debtor’s obligations under the Basic Agreement receives all the Lender’s rights on this obligation. The Surety has a right to request allocation of all confirming documents, which give proofs of Lender’s claims to the Debtor, as well as to request  transfer of other rights, according to which fulfillment of aforementioned Debtor’s obligations is provided.

 

3. Duration and termination of the Agreement.

3.1. This Agreement shall be effective from the date of its signature by both Parties.

3.2. Surety is terminated with termination of all the Debtor’s obligations under the Basic Agreement which are guaranteed by such surety.

4. Miscellaneous.

4.1. By concluding the Agreement, the Surety confirms and guarantees that:

- documents presented by the Surety to the Lender do not contain any unauthentic information, are worked out and/or received in a manner and in accordance with acting legislation of Ukraine;

- fully understands all conditions of the Agreement and the Basic Agreement, his rights and obligations under these agreements and agrees with them;

- on the day of conclusion of the Agreement the Surety is not subject to any court investigations (disputes), investigations by state controlling authorities, which can have substantial and/or negative impact on Suretys financial condition and creditworthiness;

- the Agreement does not contradict to any contractual restrictions which are mandatory for the Surety;

- on the day of conclusion of the Agreement there are no any barriers for its due execution;

- agrees to receive from the Lender (its authorized persons) information about the facts of not fulfillment by the Debtor and/or the Surety of their obligations under the Agreement and/or the Basic Agreement, about the amount of existing debt under the Agreement and/or the Basic Agreement, about the terms and conditions of repayment of such debts, about changes of conditions of serving the customers of the Lender and its new services etc., by sending to the Surety respective announcements by the means of communication, in particular, by mail (including electronic mail) to the address of the Surety stated in the Agreement.

 

4.2. The Parties hold to general conditions regarding the statute of limitations.

4.3. The Agreement is governed by the legislation of Ukraine.

The Parties use negotiations to solve discrepancies, which arise in the course of duration of the Agreement.

Any dispute, arising from the Agreement or in connection with it, will be submitted for consideration to the International Commercial Arbitration Court at the Ukrainian Chamber of Commerce and Industry.

The Parties agree that regulations of the International Commercial Arbitration Court at the Ukrainian Chamber of Commerce and Industry will be applied in the process of dispute consideration and settlement. The Agreement should be governed by the material law of Ukraine.

The Parties have established that dispute consideration will be held in Ukrainian language by three arbitrators. At that, each of the Parties appoints one arbitrator, while two appointed arbitrators appoint the third arbitratorthe chairman of the Arbitration tribunal. If the Party has not appointed the arbitrator during 30 days after receiving Arbitration tribunals notification about it or if two arbitrators during 30 days after their appointment have not agreed on appointment of third arbitrator, then arbitratorchairman of the Arbitration tribunal will have been appointed by the President of the Ukrainian Chamber of Commerce and Industry.

4.4. By concluding the Agreement the Parties have confirmed that in a proper form they have come to an agreement in all substantial conditions of the Agreement.

4.5. Invalidity of separate part of the Agreement does not result in invalidity of other its part and the Agreement as a whole, because the Parties have agreed that the Agreement would have been concluded without invalid part inclusion.

 

4.7. Correspondence between the Parties under the Agreement is realized by sending or giving by one Party respective communications to another Party to its address defined as an address for correspondence in chapter 6 of the Agreement, if the Parties have not informed each other about other address for correspondence. Confirmation of the fact of sending communication is a postal statement or other postal document confirming the fact of sending or delivery of the communication. The Parties have agreed that correspondence address of the Lender is considered as a place of fulfilment by the Parties of their obligations under the Agreement.

4.8. Mutual relations of the Parties not governed by the Agreement are governed by acting legislation of Ukraine.

4.9. Scan-copies and fax copies of this Agreement are valid until the exchange with the original Agreement.

4.10. The Agreement has been concluded and signed in duplicate, each having equal legal power, and each Party possesses one copy of the Agreement.

4.11. Agreement has been concluded in Ukrainian and English languages. In case of any discrepancies, Ukrainian version prevails.

5. Адреси, реквізити та підписи Сторін.

Адреса та реквізити Кредитора:

________

registration number ________, registered address: ____________

 

 

Адреса та реквізити Поручителя:

____________,

Дата народження _____________ року

паспорт серії ___________, виданий _____________ року, ідентифікаційний номер ________  

адреса: м______________

5. Addresses, requisites and signatures of the Parties.

Lender’s address and requisites:

_________

______________________

Registration number _____________

 

 

Surety’s address and requisites:

________

Date of birth ________-

Passport _______--, issued by __________, tax number __

address: ________

 

   

 

Дата оновлення 14.10.2019 о 22:33:51

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Продиктуйте текст для пошуку
Готово